Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

V I M Kullanıyor Büfün Dünya 32 ocı yıl sayı 11.590 umhurİY KURUCUSU: Y U N U S NADf Teîgrai ve mektub adresi: Cumhunyet tstanbul Posta Kuturu tstanbu] No 248 Telefonlar: Umumî SantraJ Numarası: 224298 Yazı Ulen. 224299 Matbaa: 224290 Cuma 2 Kasm 1956 Varbk'ın l Kasun sayısı her zamanki gibi Atatürk'ün hâtırasına ıthaf edilirken bir yandan da büyük şairimiz Cahit Sıtkı Tarancının öliimü dolayısile onun kitablarında bulunmıyan şiirleri ve yazüarile çıkmıştır. Varlık'ın şimdıye kadar bu olgulukta bir sayı yayınlamama§ olduğunu kabul edeceksiniz. Fazla basıldığı halde birkaç gün sonra bulunmıyacak olan bu sayıyı almakta acele edin. ATATÜRK SAYISI i t •J I! 6 Dün bir Mısır harb gemisi daha İngiliz halkt batırıldı, Süveyş kanalı kapandı ikiye Amerikah muhabirler İngilizlerin sivil hava neydanlarııu ve hasta arabalannı da bonbaladıklannı iddia ediyorlar Nâsır ilk defa radyoda konuştu, bedbin ifadesi nazan dikkati çekti, çete harbinden bahsetti Londra 1 (R.) Kıbns^asındaki İngiliz Fransız karargâhından bu gece bildirildiğıne göre, bütün gün esnasında tngiliz ve Fransız uçakları Mısırdaki askeri üsleri ve hava alanlarını bombalamağa devam etmişlerdir. Bugün ilk defa olarak uçaklar hedeflere çok yaklaşmışlar. hem bomba atmiîlar ve hem de makinelitüfeklerle araziyi taramıçlardır. Dün bomba lanan 4 hava alanı tekrar taarruza uğradığı gibi kaoal boyunda 5 yeni hava alanına da bombalar atılmıştır. tngiliz ve Fransız uçaklan hiç bir kayba uğramamıjtır. Mısır hava alanlarında duran ve Rusyanın yeni verdiği Mig tipi uçaklardan 14 ü t»hrib edilmiîtir. Aynı zamanda hangarlara. askerl tesislere de isabet kaydedilmiştir. TELETOrO ClMHURlVtr TelAvn F u i k ' u ü Ilanbul Mısır topraklarında hiç bir mukavemetle karşılaşmadan ileri hareketine devam etmekte olan İsrael kaştf koHarııntan biri MIS1RDA HARB KIZIŞIYOR ayrüdn Dün Başvekâletten çıkan (Eden) e harb aleyhtarlan (istifa et) diye bağırdılar Londra 1 (Hususî surette gıden ar kadaşımız Feyyaz Tokar bıldıriyort Ortadoğuda başlayan harb Ingilizleri ikiye ayırmıstır. Gazetelerin ve halkın bir kısmı, tngüterenin kaybolmakta olan prestıjinın bu fekilde KUT tarılacağını söylüyorlar. Fakat bagkaları, bu taarruzun çok kötü neticeler vereceğini söylemektedirler. Daüy Express gazetesi .askeri harekâtm gayesi, îngiliz Imparatorluğunu kur tarmaktır> diyor. Fakat Newı Chronicle gazetesi de askeri harekâttan «îngilterenin en büyük hatası» diyı bahsediyor. Bu gazete, Eden'in Nâsıra karşı duyduğu sahsi ofkeye kapıldığını soylüyor. Bütün gazeteler mütemadiyen, fldn ci, üçuncü baskı yapıyor ve çıktıkları anda kapışılıyor, sokaklarda gazete kalmıyor. Harbden hoslanmıyanlar asık yüzlü, fakat sokaklarda sevincinden nârâ atanlara da rastlanıyor. Buradaki Mısır Kolonisi Londrayı terketmek üzere. Mısır Elçilığinde mahrem evrakı yakıyorlar. Bugün Pıccadilly meydanında <kah ramani adlı bir Türk avukatını çe Arkası Sa. 5 Su l de İsrael ordusu ilerliyor, İngiliz ve Fransızlar hava bombardımanlarına şiddetle devam ediyorlar, ikî devletin ana donanmaları da süratle Süveyş Kanalına yaklaşıyorlar Deniz kuvvetleri yaklaşıyor Geç vakit açıkiandıtuM gftre. İn A r k a n Sa. 5, S u . l d e Birlesmis Milletler Genel Kurulu harbi konusmak için dün gece toplandı İngiliz Fransız taarruzu 2 reye karşı 62 reyle gündeme alındı N«wYork 1 fR) Bırleşmiç Millet hueusundakl teklif 2 ve karşı 62 rfT. ler genel lcuruiu Ortadofcu ihtUâfını 1* kabul edılmlştir 7 devlet müsten. müzakerelere görusmek üzere bu gece fevkalAde kif kalmıştır Derhal toplaTıtnın» başlamıçtır Dun Guven başlanmışnr lik Kon»eyınde Yugoslav deleee?i ee Oenel kurula sunulan tekllfler »r« neı kurulun boyle bir toplantıya çaj sında bir Rus teklifl de vardır Bun nlmasını lBtemlş, İngiltere ile Fransa buna muhalefet etmışîer. fakat ettse da Ing:l*ere ile Fransanın mütecaviî 11in edllmeleri Utenmektedlr. Dığer rlyeüe teküf kabul edilnv.stı Sabaha karçı «er.el kuru'da reye bir tekilfde de. Muırdakl yabancı kıta b&şvurulmuş ve (Mısıra taarruz) me larm derhal gerl çekilmesl taleb edllBeleslnm gundemin başma alınması mektedır. Mısır ordusu ricatte, bir garnizon kuşatıldı İsraellüer, Mısırhlardan 34 tank aldılar ve bu yepyeni Rus tanklarım derhal kullanmıya başladılar Devlet Reisi iç işlerden bahsetti. paramızın düşürülmiyeceğini söyledi ve bilhassa dış politika üzeriıtde durdu Ankara 1 (Telefonla) Meclisin bugünku top lantısmda Cumhur Başkaru Celâl Bayar nutkuna saat 15.10 ia şoyle başlamıstır: «Muhterem mebus arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye kanununun 36 maddesinin âmtf hükümlerini yerine getirmek için huzurunuzda bulunuyorum. Bu ve sile ile muhterem heyetinizi selâmlamak fırsatını bul duğum için çok memnunum. Türkiye BüyÜK Millet Meclisinın onuncu döneminin üçüncü toplantısını açtığım şu anda, mılli hayatın (Arkam Sa. 5 Sü. 4 te) eclis dün Bavar'ın nutku i Dünkü Neclisten notlar Toplantıda muhalifet sıralarında hiç bir hareket olmadı Millctvekilleri dünkü Mecliste Cumhuı Başkanııun nutkunu diniexlerken Yeşilköye 24 saatte 75 yabancı uçak indi Kahire ve Şam hava meydanlannın kapahhşı dolayısile, yabancı hava kumpanyalan Yeşilköyü transit merkezi yaptılar Yansı 5 inci tahifede TELEFOTU L.C\lh LKıi i. 1 'İtlAvı\ F arıU'j'l Istanbui israel kuvvetlerinin esir aldıktan iki Mısır deniztsubayı otomobille TclAvive getirilirken, (Mısır subayları teşhis edilmem«k içia elleri ve mendilleri ile vüılerini kapatmışlardır.) Yaztn 5 inci sahifede Bağdad Paktı lievletleri toplanıyor Tahran 1 CT H A 1 Hükumete yakm çevrelerden alman malumata göre Türkiye, İran, Irak ve Pakistan hükumet reisleri önümüzdeki Sa. 5 Sü 5 de Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) B. M. M. nin onuncu devre, üçüncü içtima yüı bugün Cumhur Başkanı Celâl Bayarın bir saat dokuz dakika süren nutku ile açıbnıştır. • Saat 15 te İhsan Baçın başkanlığında toplanan B. M. M. sinde yokla Arkası Sa. 3 Sü. 2 de Celâl Bayar dün Mecliste nutkunu söylerken «Siz görürsünüz!» Kulağırruza çalman bir dedikodu Geçenlerde bir pazar gunü öğle iistu muzelerimızden bınne ıki otomobü dolusu ziyaretçi gehyor. Mevcud tahmatname mucibince müzenin açılmasına daha 15 dakikn vardıt. Kafileye rehberlik eden zat bu 15 dakikayı beklemeğe razı olamıyarak: Açtn.' diye emrediyor. Malum ya gunlerden pazar, müzede no'betçt memur ve hademelerden başka kimse yoktiır. Onlar da zavalhlar, nasıl mevaıd talimat dı^tjva çnk«nî/ır? Olmaz, eiendim. Mesul oluruz! Bir çeyrek bekleyiverin! diyorlar. Fakat kafile buna nza gösttrmiyor. Başındaki zat: Siz görürsünüz'. diyor vt çefcip gidiyorlar. İşin elim tarafı bu söz rastgele aavrulmuş bir tehdtd değildir. Mü zeyi vaktinden evvel gezdirmiyen hademeler hakikaten ertesi öün'i göreceklerini göruyorlar. Gelenler kim, hangi müze, hademeler ne göruyorlar? Yok ama mevzv.u değiftirmiyelim. Biz bu satırları müzeyi vaktinden evvel gezmek istiyenler okusunlar da utonıp dünyontn hiç bir memlekeHnde hiç Jcimsenin yapmvyacağı ')K hareketi bir daha tekrarlamasinlar diye yazdık. Yoksa bir alay (elczıb ile karşüaşıp ıtstehk yalan haber uydurduğumuz iddiasile adliyeye vtrilmek için değil! Macaristan Varşova Paktından çekildi Ruslar tekrar Macaristana asker sevkediyorlar, Nagy Moskovayı B. Milletlere şikâyet etti Paris 1 (R.) Macaristan bugün arafsızlığını ilân etmiştir. Başbakan Nagy. Birleşmiş Milletlerin mü dahalesinin taleb edildiğini ve bu teşkilât'n nezareti altmda tarafsızığın tatbik edikceğini söylemiştir. Metin Toker 7 ay 23 gün hapse mahkum (Akis Mükerrem Sarol) dâvasının ilk duruşmasında mahkum olan, ikincisinde beraet eden Toker, yeni mahkumiyet k a r a n n ı da Temyiz edecek Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) Şehrimiz toplu basın mab.kemesi bugün, rmıcıb sebeblerini bilâiıaıe bildirmek kaydı ile. Akis mecmuası sahibi Metin Tokeri 7 ay 23 gün Diğer taraftan Nagy bugün Rvu hapis ve 7787 lira para cezasına sefirini kabul etmiş ve kendisire mahkurn etmiştir Macaristanın Varşova paktından Arkası Sa. 3. Sü. 3 de çekildigini söylemiştir. Nagy, hâlâ Macar hududuna Rus kuvvetleri Arkası Sa 5. Su 3 te Universite dün de iki ayrı törenle açıldı (Yazısı 5 inet jahi/emtrde) «Mebuslardan hangiie rile görüşmek mubah, hangilerile günah?» Bilıkeslr 1 (Teleionla) 23 Ekiıa gecesi Bandırmanın Çınarlı mahalİMindeki lokalde Hur. P. Dtlncl Başkanı Bahkesır mebuîu Enver Gurelınm seçmenlerlle yaptıgı hasbıhal kaymakam« Arkası Sa. 5 Su. 6 da Ortadoğudaki ingiliz üslerini ve petrol kuyulannı göıteren yukarıdaki harita Londranın (Daily Espress) gazetesinden aünmışür. *++ j Öğrencilerin ve profesorlerin toplantılan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog