Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

urumuş ıjağlı boıjalar 32 ncı fil sayı 11.697 umhuri KUSUCUSU:TUNUS NADt Telgraf ve mektab adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaıaa: 224298, Yao Isleri: 224299, Matbaa: 224290 8. devre kayıdlarına başlamıştır. Ça* hşmalanmızı sahamızda ve dershaneimizde görerek kursumuza kajdolunu*. Ehliyet aldırıncaya kadar ücret yalna 250 liradır. Direksiyon dersleri, Aşağı Guraba arkasındaki kendi sahamızdi, talebelerimizin istediği gün ve saatlerl de verilir. } Ototürk Şoför Kursu Pazartesi 19 Kasnn 1956 Adres: Fatih Malta Akdeniz cad. 7jJ NOT: 8 inci devre dersleri 21 Kasıra saat 19 da başlayacaktır. | Macarisiana 200 bin Rus askeri daha giriyor Sovyet askerleri Peşte sokaklar ında da kızlar a tecavüze başladılar SÜRGÜNLER DEYAM EDİYOR Budapeşte radyosu, işçi gruplarınm silâh depolârına sahi b bulunduklarını dün açıkca itiraf etti BAĞDAD TOPLANTISI Irak Krah, Pakistan Cumhur Başkam ve Nenderesin iştirakile toplantılara bugün başlamyor Bağdad, 18 (R) Başbakan Adnan Menderes bu sabah beraberin deki heyet ile Bağdad'a vâsıl olmuştur. Hava alanında Başbakan Menderes'i trak Saray Nâzırı Tahsin Kadri Paşa ile Türkiye Büyük elçisi karşılamışlardır. Menderes doğruea Türkiye Büyük elçiliğine £ * \ 1 5* J i gitnüştir. Pazartesi günü başlaması mukarrer toplantılara Iran Sahı ile Başbakamnın katılamıyacaklan bil dıribnektedir. Buraya ulaşan faka' resmen açıklanmıyan bir habere ı gore, ne Şah Pehlevi ne de Baş| Arkan Sa. S Sü. 2 de Rus askerleri Polonyayı terketmiyor Rus Leh tebliğinde^ AJmanyanın silâhranması yüzünden bu ksrara vanldığı \ belirtildi Budapeşte 18 (a.a.) Macaristandaki kukla hükumet çevrelerinden bugün verilen bir habere göre, yeniden 20 Sovyet piyade tümeni trenlerle Macaristana gelmektedir. Bu kaynaklar, Budapeîtedeki Sovyet kuvvetleri kumandanı General Grebennyik'e atfen verdikleri haberde, gelen kuvvetlerin 200.000 kişi olduğunu bildirmektedirler. Milyonlarca işçinin Sovyet birliklerinin çekilroesi içrn yaptıklan greve karşı yapılan bu takviye, Sovyetlerin Macaristandan çıkmak niyetinde olmadıklannı göstermektedir. Bununla beraber bu haber kaynakları 20 tümenin takviye maksadj ile mi, yoksa mevcud nrhll birliklerin yerini almak için mi geldikkrini bilmediklerini söylemektedirler. O ^•>J*? s %% • ** "••*•«• ^*vV v h **tep * M*ı t Müsır, B. Nilletlerden Kanalı temizlemesini istedi Kahire müzakerelerinden s onra Nâsır ve Genel Sekreter her hangi bir açıklamada b ulunmadılar; Hammarskjöld NewYork>a döndü, Polıs Kuvveti büyüyor Londra, 18 (R.) Birleşmiî Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjoeld, Milletlerarası Polis Kuv| vetlerinin durumu ve göreceği vazi| feler hakkında Mısır Cumhurbaşkanı Nasır ve D15 Işleri Bakanı Mahmud Fevzi ile yaptığı 2 (ünlük görüjme Arka* Sa. S Sü. 1 d* Civarda gıda maddeleri temin edenler harab olam Peşte sokaklannda Sokaklarda kızlara tecavüz Viyana 18 (R.) Bugün Avusturyaya iltica eden bir Macar kafilesi mensublan, göz yaşlan içinde «Macaristandaki Rus askerleri sarhos olup sokak ortasmda Macar kızlarının nzlanma geçmekMoskova 18 ((R. a.a.) Hafta tedırn demiştir. ortasındanberi devara eden Rus Leh Mülteciler, memleketlerinde durumun «kötü» kelimesinden de rauzakerelerı bugün sona ermıj ve kötü olduğunu sövlemekle hakikate yaklaştıklarmı belirtmişlerdir. bir resmî tebliğ yaymlanmıştır. Gene aynı kafile ile hürriyete kavuşan yaşlı bir Macar kadını, Teblığde, Polonyada bulunan Sov sarhoş Rus askerlerinin sokağa çıkma yasağımn başladığı saatten yet askerlerıne dair bir madde bu sonra bazı evlere zorla girdiklerini, bir veya iki Macar kızını sırtlalunmaktadır. Maddede joyle denılnna alıp gittiklerini ve hemen her gece şehrin muhtelif mahallelemektedır: cBugünkü şartlar dahilinde Sovyet rinde eene kız çısfhklarınm işitildiğini söylemiştir. Mültecilertn îfao'e fttiklSMB» göre, bu hidiseler Macaristandakl birliklerimn nıuvakkat bir zaman Arkası Sa. 5, Sü 3 te Bus rîüşmuılığını tunçlaçtırmaktadır. Sabotajci gruplaruı faaliyeti Macar ihtılâlcıleri gerek şehır içlerınde, gerekse şehirlerin dışında çe teci faaliyetlerine devam etmektedirler. Şehir içlerinde bulunan sabotajcı grupları, benzin istasyonlarını havaya uçurmaktadırlar. Bu arada sehiı dışında faaliyet gösteren bazı müsellâh çetelerin de Sovyet zırhh birlik lerine ikmal yapan konvoyları pusuya düşürüp berhava ettikleri de bildirilmektedir. Bu yüzden Rus işgal komutanlığı emniyet tedbiri olarak nöbetçi ve devriyelerin iki misline çıkarılmasını emretmiştir. Sürgünler devam ediyor Macar kukla Kadar hükumetinin defaatle tekzib etmesine rağmen bugün de Rusların Macar gençlerini Sibiryaya götürecek bir sürgiın katarı Budapeşte istasyonundan hareket etmiştir. Bundan evvelki seferler hakkında Macar işçileri kat'i deliller ele geçirmişlerdir. Bır Macar işçisinin tren penceresinden arkadaşına hitaben ya Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Dün limanımıza gelen Macar «Balaton» şilepi DfiBkfl tyindmn bir görünü» Şehrimizdeki Macarlar dün âyin yaptılar Ayazpaşadaki «Sakrekör» kilisesinde yapılan âyinde tstanbuldaki hür Macarlar, Arnavudlar, Bulgarlar ve Rumenler bulundu Birleşmiş Milletler mü§ahidleri Süveyş Kanalı bolgesinde Dün saat 11 de, Ayaspaşadaki «Sakre Kör» Katolık ki'.isesinde, vatanlan uğrunda oanlannı feda «den ihtilâlci Macarlar için bir âyin tertib edilmiştir. Âyine, İstanbuldaki hür Macarlar, Amavudlar, Rumenler, Bulgarlar ile hür Macarlann dostlarl ve hattâ bir kaç da Müslüman Türk olmak üzere, büyük bir kalabalık iştirak etmiştir. Müteakıben bir konuşma yapan hür Macarlann Başpapazı Yanoş Vendel, milliyetçi Macarlann fedakârlıklarının mutlaka bir neticesi olacağını ifade ettikten sonra demiştir ki: « Hürriyet için mücadele ederken, maalesef hür dünyadan yardım yerine sadece merhamet gördük Fakat kahraman Macarlar, Arkası Sa. 5, Sü. lde KIBRIS Ada Rumları HammarskjökTü dâvet ettiler Türklerin dunımu Lefkoşe 18 (AJ») Kıteıstakl Türk camiası lideri Dr. Fazıl Küçük, bugün, Kıbnslı Rumlann Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini adaya davet etmeleri haberini eaefle karşıladiğım söylemiştdrG«ıel Sekretere yapüan bu da vet, cumartesi günü, Ortodoks ce Bir Macar şilepi limanımızda Sovyetlerin Beşler Konferansı tekliü Taş yüklü kamyon bir hayret uyandırdı Amerikan evin damına uçtu! 2 kişi öldü. şoför ve 5 kişi ağır surette yaralandı minde bir şahsm evinin damına uçmuş, oradan aşağı duşmuştür. Bu kazada kamyonun sahıbi Mehmed Vural ile ameleden Şukru Özdemir olmüş, şoför de dahil olmak üzere 5 kişi ağır surette yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye kaldurümış, tahkikata başlanmıştır. '•. 4& >*^¥fl.11« 6 aydanberi Macaristana gittnemiş olan gemi murettebah, son Izmıt, 18 (Telefonla) Bu sabah hâdiseler dolayısile büyük bir Herekede 2 kışinin ölümü ve 5 kışiiizüntü içinde bulunduklarını nin yaralanmasıle neticelenen fecı bir kaza olmuştur. tşçi Sigortası ınsöylediler şaatına taş taşıyan şoför Sadeddin Macaristan bandıralı 591 tonluk Meriç idaresındeki kamyon, dık bir «Balaton» şilepi, dün saat 16,30 da yokuştan ınmekte ıken frenleri patlamış, yıldırım hızile aşçı Mehmed islimanımıza çelerek Sirkeci nhtımlna demirlemıştir. Macaristanın sW, «Detert» Denizcilik Şırketine °id olan «Balaton», Rumanyanm Braila limanmdan, Mısırm İskenderiye limanına gitnektedirHamulesi. Macaristanda ihtilâlin patlak vermesinden 5 gun orıce Arkast Sa. 5 Sıi. 2 de NewYork 18 (R.) Mareşal Bulganin'in silâhsızlar.ma meselesinde beynelmilel bir hal çaresine varmak üzere en yüksek kademede bir beşler konferansınln akdı hakkındaki yeni teklifi, Washingtonda, yakın bir atide müsbet gerçekler için yol açacak bir teklif olmaktan ziyade, merak ve hayret uyaiıdıran bir teklif olarak karşılanmaktadır Rusya, İsviçre hükumeti tarafırdan yüksek kademede bir beş Ier konferansı için yapılan teklifi tekrarlamakta ve kendi hesabına tekrar ele almakta ve bumı bilhassa istiyerek sılâhsızlanma mesele l«rine karlştırmaktadır' Amerikan hükumet merkezinta iyi haber almak mevkiinde bulunaTi çevrelerinde ilk müşahede şu olmuştur: Sovyet hükumeti, bir kere d;ha propaganda unsurunu eski fikirlerle birlestirmek yolunu bulnuş ve bu suretle meselenin heyeti umumiyesini, «Kremlin'in bariş polıtikası» sayesinde, silâhsız lanma işinde ve birlikte yaşanva prensipinde yeni bir adımm mümkün bulunduğu intibaını verebilecek olan yeni bir veçhe ile ortaya atmak istemiştir Aikası limanlarının F. Rüştü Zorlunun hepsi dün f elce uğradı silâhsızlanmaya dair sözleri Eahilindeki işçilere yardım maksadile sempati grevi ilân etmişlerdir. Böylece bütün Amerika sahillerinde bir gemi kalkamaz olmuştur. Binlerce şilep ve yolcu gemisı âtü vaziyette grevin sona ermesini beklemektedir. Arktsı Sa. 5, Sü. 1 de Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Liman işçilerinin grevi süratle genişledi Amerika limanlarından hiçbir gemi kalkmadı «Milletlerarası bir teftiş ve kontrol sistemi kurulmadan silâhsu. New York 18 (R.) Amerikada Pasifik sahilindeki işçiler Atlantik lanma meseksi halledilemez» Bangkok 18 (a a ) Bangkok'ta toplanmı; olan Parlimentolararafii Birligin dünkü çalışmalan cırasında eilâhsızlanma meselesi üzerinde durulmuş, muMelif memleket tem«lleileri bu konudaki gorüşlerlni büdlrırislerdir Bu arada, scz alan Türkîye Parlâmento Heyeti Eaşkanı Fatln Arkast Sa. 5, Sü. S te ki liman işçilerinin grevi bugün de halledilememiş ve hemen bütün Amerikan sahilleri felce uğramıştır. Atlantik sahillerinde bulunan liman ların hepsinde işçiler islerini lerk etmişlerdir. Esas ihtilâf Atlantik Sa. 5, Sü. 6 da sahilinde çalışan işçiler ile i^veren şirketler arasında doğduğu halde Başsız kadm cesedinin hüviyeti tesbit edildi, katil yakalandı Kâğıdhane deresinde de dün hüviyeti meçhul bir çocuk cesedi bulundu Ankara 18 (Cumhuriyet Teieks) Bundan dört gün kadar evvel şehrimızin Toprakll mevkiinde hendek içinde başsız bir ı kadm cesedi bulunduğunu ve bu ; feci cinayet kurbar.ının hüviyetini , tesbit etmek, failini yakalamak için j cinayet masası memurlarımn sefer I ber edildiklerini bildirmiştik. Dört gündenberi devam eden araştırma ve soruşturmalar 20 ye yakın sahıs dinlendikten sonra dün gece varısı neticç vermiş, maktuleoin hüviyetinin tesbitinden sonra katil de yckalanmıştır' Oldürülen kadın Cebecı İTcesu, Ateşderesi 43 '3 numaralı gecekonduda oturan Muh , siıne Ertürk namı diğer Na j ! ciyedir. Katil ise Remzi Cephecidir. I Kadınla erkek bir yıldanberi bu I evde beraber oturmaktadırlar I Arkast Sa. 5, Sü. 4 te * Bir maçta müessif hâdise Akhisarda bir futboku, aleyhde tezahürat yapan iki sevirciyi, oyunu bırakıp dövdü ve yaraladı, sonra da maça devam etti Izmir. 18 (Telefonla) Bugün Akhisarda yapılmakta olan liğ maçla rında, sahalarırnızda ender göı ülen muessıf bir hârlıse olmıış ve bir futbolcu oyun sırasında iki seyırciyi Bğır surette yaralamıştır. Onaltıncı Olimpiyad Oyunlarına katılacak mllll OHmpiyad Dördüncü hafta liğ maçlan münaRaillOİIIIZ DUgllll UlOlyOl kafilemiz bu sabah ucakla Melboume'a hareket edecektir. Gesebetıle Akhisar Gençlik ile Soma Gençlık arasında yapılan karşüaşma ceyi muhtemelen Manillâ'da geçirecek olan sr>orcularımız çar şambs günü Melbourne'a muvasalat edeceklerdir. Yukarıdaki sırasında halk gol çıkaramıyan Akhi resimde Olimpiyad Oyunlarına katıjacak güreşçüerimiz antre norlerile bir arada görülmektedirler. tTafsilât son sahıfemiz" Arkası Sa. 5, Sü. 6 da dedir.) Katil Remziye dün kesik baş gösterilirken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog