Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

' 11 / mnnByoB «optonnızı ( J 5 femizleyiniz £< ^ , çizik yapmaz/^ 32 nci jıl sayı 11 604 umhur KURUCUSU: T U N U S NADt Yılda 5 Apartıman Dairesi .* Zengin ve çeşidli para ikramiyeleri için Hemenbir hesab açınız. TelgraJ ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umurrd SantraJ Numaraa: 224298, i'au l«leri: 224299. Matbaa: 224290 fuma 16 Kasm 1956 Demirbank Mısıra celbi Rus gönüllüleri | işi Kyaüko verdi j ısır, Sovyet Birleşmiş Milletler Polis Kuvveti dün Mısıra vardı Tito Sovyet Rusyanın hareket tarzını tenkid etti Âmerikanın kafl kararını ilân etmesi üzerine Mısır idarecileri dil defliştirdi Moskovadaki Mısır ve Bonn'daki Arab elçilerinin dünkü basm toplantılarında Rus gönüllülerîne artık hacet kalmadığı israrla belîrtildi Yedi Arab Devleti de Mısıra Rus gönüllüsü gelmesine muhalif olduklarını bildirdiler Kaolre 15, (R) Sovyet gönüilülerinln yskında Mısıra hareket edeceklerinl löylemlf ol«n MKirlı idareciler bugün bu mevsu etralında konuşmayı katlyetle reddetmlşlerdlr. Birleşlk Amertkâ Başkanı El«enhower tarafından dün yapılan beysnat burad* genl« tepkl husule getlrmlstlr. Mmr resml çevrelert, Sovyet Rusyadakl Mıgır Seflrlne, Rui gonüllüîerlnln derhal yola çıkarılmalan hakkında tallmat gönderdlklerinl. ne teyid ve ne de tekztb •tmişler. bu mevzuds konu«mamışlardır. Mıurlı İdareciler, gönMllü mevzuunda artık dikkatll daTranmakt» ve 1leri gerl konuşm»m»ktadırlar. Slyasi çevreler, Mı»ır . Sovyet müşterek gönüllü taktiğlnln «flyasko» verdlğlni llerl »ürmektedlrler. en vaz Macar milleti taleblerindetı hâlâ vazgeçmedi IRAK ÜRDÜN SUFUYE S.ARABiSTAN LUBNA, Dün Arab (Radyofoto CUMHURİYET) Devlet Reisleri konferansından çıkan Cumhur Başkarfan ve Krallar Arab devletleri üç hükumete dün ültimatom verdiler Arab Devlet Reisleri Konferansı, İngiltere, Fransa ve İsrael Mısır topraklarım tahliye etmezlerse tecavüzü def için kuvvet kullanmayı kararlaştırmış Beyrut 15 (R.) 3 kral, 1 veliahd, rarında bulunduklarını bildirmişler2 cumhur başkanı, Başbakan ve bü dir. Bu münasebetle «mütecaviz» olarak yük elçilerden müteşekkil Arab devlet reisleri konferansı bugün toplan vasıflandırılan îngiltere, Fransa ve İsraele, birer ültimatom gönderilmiştılarına son vermiştir. Müteakıben neşredilen müşterek tir. Tebliğde şöyle denilmektedir: «İngiltere ve Fransa, Birleşmiş Mil tebligde, temsil edilen 9 Arab devleti, şayed îngiltere, Fransa ve İs letler emrine uyarak Mısır topraklarael, Mısır topraklarmdan derhal çe rında bulunan birliklerini derhal ve kilmezlerse, kuvvet kullanmak ka kayıdsız şartsız geri çekmiyecek olurlarsa ve şayed İsrael askerî kuvvetlerini derhal ve kayıdsız şartsız mütareke hattımn gerisine almıyacak veya İngiltere, Fransa ve İsraelm davranışları yeni askeri harekâta sebebiyet verecek olursa, bu takdird» İngiltere, Fransa ve İsrael, tecavüzün devamından müştereken mesu) tutulacaklar ve bu toplantıda temsil Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Mısır gönüllü isfemiyor Bonn: 15 (a.a.) Bonn'daki Mıaır Büyük elçisl lle Suriye Orta elçiıi bu gün bir basın toplantısı tertlb etmlalerdlr. Aynı zamanda Bonn'daki Irak, Lübnan, Yemen, Sudan ve Ürdün temsil. cllerl adına konuştuklarını »öyleyen dlplomatlar gönüllü göndermek husu•unda Sovyetler BiTllgl ve Komünlst Çin tarafından vâki teklifleri Mısır ve Arab memleketlerlnin artık kabul etmiyeceklerinl söylemlşlerdir. Dlplomatlar, bugun İçin gönüllülere ihtlyaç olmadıgmı, gönüüü gönderilmestaln Ingiliz . Pransız teeavüzünün başladıgı ve Birleşmiş Milletlerin bu mesele Uzerlnde blr karar vermemiş bulundugu aırada talep edlldiğini, çar. pışma durduğu clhetle artık buna lhtiyaç kalmadığrnı !zah etmişlerdir. Konuşurken blrblrlerile sık sık i»ti?are eden Elçiler, ayrıca, Mısırın İn. glliz ve Franaızlara karşı sadece Komünlst memleketlerden degil, bütün dünyadan gönüllü yardımı lstedlklerrni açıklamışlardır. Elçller, «Artık harb bittl. Milletlerarası Poli» Kuvvetlerl vazlyete htklm oldU" demişlerdir. Elçiler bu arada, şu ana kadar Mısıra hlcbir gönüllünün geimemlş oldu. ğunu «öyleınlslerdlr. MüteakıBen, «Ar«b topreklar. üzertnde hiçblr Sovyet gönüllüsü de yoktur» demişlerdir. m Moskovadaki Mısır Elçisinin beyanatı Londral5. (R) Mısırın Moskova Büyük EİÇİ3İ, bııgün Moskovada yaptığı basm toplantısında. İngiltere, Fransa ve İsrael, Birleşmiş Milletler lle Mısırın anlaştıgı şekllde kuvvetlerinl Mısırdan çekmekte her hangi blr uygunsuzluk çıkarmazlarsa, Mısır, Sovyet gönüllülerinin topraklarına glrmesini lstemlyecektir» şeklinde konuşmuştur. Ortadoğudaki gcrginlik dola^ısile Amerikan donanmasında da hazırlıklar yapılmaktadır. TnkandaU resimde dev uçak gemisi «Yorktown» yeni jet uçaklarını yüklerken göriilmektedir Dün akşam Peştede 10.000 kişi Rusya aleyhinde yeni bir nümayiş yaptı Nömayiste Nacar gençlerinin Rnsyaya sürülmesi protesto edildi. karışıklıklar çıktı Londrs. 15 (R) Sovyet tanklarının ve ıllâhlı kuvvetlerinin sardıgı ve lsgil ettlği Budapeşte sehrinde bugün Rusya aleyhinde büyük bir nümayiş yspılmıstır. Bu, thtllâı bastırıldığından bert llk büyük nümaylştir. Viyanaya bu gece gelen haberlere Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Brüksel: 15 (a.a.) Mnırdan gelerek Rusyaya glden bir teknisyen grupu bugün uçakla Brükselden geçmiştlr. Bunlar arasında havacılık ve tank mü. tehassısları da bulunmaktadır. Sovyet teknisyenlerinin yarım mllyar dolar tuttugu tahmin edilen Sov. yet askeri yardımının kullanılmasını öğre'mek üzerp MISTS". EcnıierlVnİBrden oldugu tahmin edilmektedlr. Teknisyenler önce Prag'a oradan da Varşovaya gitmek üzere Brükselden ayrılmışlardır. Söylendlğlne göre, Mısırda halâ S C O Sovyet teknisyenl mevcuttur. Sudanda da 200 kadar teknisyen bulunduğı: llâve edllmektedir. Mısırdan Rusyaya dbnen Sovyei teknisyenlerl Birleşmiş Milletler polis kuvvetleri Ismailiyede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bugün Nâstf ile ilk mülâkatını yapıyor itibaren kısa fasılalarla tsmaili^nin 10 mil batısındaki Ebuseyir hava alanına inmişlerdir. Kafile ile, uçakların iniş ve kalkışlarına nezaret edecek olan îsviçre Havayollarının 10 teknisyeni de gelmiştir. Ayrıca, bu ilk kafilede 4 Birle^mia Milletler memuru da bulunmaktadır. Polis kuvvetinin vazifesi, tateş k e » emrine ve Süveyş kanalı bölgesİBİ işgal etmis olan İngiliz, Fransız v t Arkast Sa. 5, Sü. 4 t« Kahire 15 (R.) Ortadoğuda sulhun iadesini sağlayacak Milletlerarası polis kuvvetlerinin ilk Kafilesi. bugün Mısıra gelmiştir. Kuvvetleri taşıyan İsviçre Havayollarına mensub 3 uçak, mahalli saatle 10.45 ten 7 Arab devlet gönüllülere muhalif Bağdad, 15 (THA) Irak hükume t! bu gece Kraı Faysal'ın başkanlıgıcda fevkalâde bir toplantı yapmıştır Bu toplantıda Kral Faysal, Beynıttr Arab Devlet Reisleri toplantısı hak. kmda hükumete bllgi vermiştir. Siyasl çevrelerden verilen malumata göre, bu toplantıda Rus gönüllüleri. nln Mısıra gönderllmesi meselesi görüşülmüş ve Mısır ile Suriye müstesna bütün Arab memleketlerl böylf blr hareketin Arab âlemi İçin dogurs cağı vahim durumu tebarüz ettirmlş lerdlr. Gene siyasl çevrelerin kanaatlne gc re. Mısır ve Suriye dijer Arab mem. leket!«rlnln /muhalefeti karşismda Rus gönüllüsü davetinden sarfınazar edeceklerini bildirmişlerdlr. Ancak, Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Bugünkü Mecliste dış meseîeler görüşülecek Danimarkalı bir Birleşmiş Milletler askeri Askere davet 1936 doğumlu ikinci tertib erler bugün den itibaren askere alınıyor Nerede Türkiye? Cenevre: 15 (a.a.) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi serllğl, bircok memleketin Macaı mültecilerinı kabule hazır olduklarını bildirdtklerini ve ayrıca mü him miktarda maddi yardım yap îiklannı açıklamıştır. 18 memleketin tekliflerlni şöyle ıralamak mümkündür: ARJANTİN: 3.000 yetim mülteci AVTJSTURALYA: 3.000 mültecl, BELÇİKA: 3.000 mültecl, KANADA: Bu memlekete gelmek lstiyen mülteciler arasında Macarlar olursa bunlar digerlerine terelh edllecek. ŞİLİ: Memleketin kalkınmasma faydası dokunacak bir mlktar mültecl. DANİMARKA: Bu memleket mül teciler için mühlm miktar. da maddî yardımda bulunmuştur. BATI ALMANYA: 3.000 mülteci. YUNANİSTAN: Bir miktar maddî yardım yapmıştır. İTALYA: 2.000 Macarı geçicl göc men olarak kabul edecek. flOLÂNDA: 1.000 mülteci. İ'ENİ ZELANDA: 500 mülteci. NORVEÇ: Bazı veremll mülteci. lerl kabul edecek. PORTEKİZ: Bir miktar mültecl kabul edecek. İSVEÇ: 1.000 mültecl. İSPANYA: Bh miktar Macar çocu£u tfabul edecek. İSVİÇRE: 4.000 mülteci. İNGİLTERE: 2 500 mültecl. BİRLESİK AMERİKA: 5.000 mül. tecl. FRANSA: Buraya gelen bütün mülteciler yerleştlrilecek. Irak hükumeti Bağdad Paktından aynlmıyor Melbourne'daki Olimpiyad kampında Macar millî bayrağı direğe çekilirken Bağdad 15 (T.HA.) Irak Başbakanı Nuri Said. Paşa bu gece Türk Haberler Ajansı muhabirine, dlrak. Bağdad Paktından çekilmiyecek ve bütün vecibelerini sonuna kadar yerine getirecektir» demiştir. Ankara 15 (TJÎ.A. 1936 doğumlularm ikinci tertibleri 16 kagım 1956 tarihinden itibapen asAnkara 15 (Cumhuriyet Te1 diği bir önerge ile Türk hükumeti kere alınacaklar ve askere alauna Ieks) Büyük Millet Meclisrnin ' nin son haricî hidiseler hakkında, işi 6 aralık 1956 tarihine kadar deyarınki gündemi üç esaslı meseleyi Meclisrn açık veya gizli bir otovam edecektirihtiva etmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Bunlardan birincisi, 1943 yılında Vanın Özalp ilçesinde 33 vatandaşın kurşuna dizilmesi hâdisesini tahkik etmek üzere teşkil olunan komisyonvm m«hil talebidir Komisyon üç aylık mesaisi esnasmda, tşhkikatı neticelendirememiştir Bu itibarla. yeniden mehil taleb edilmektedir. Feridun Erginin haricî meseleler hakkında hükumetin izahat veımesini isteyen örengesi gündeme alındı Türkiye Polonya millî maçı bugün oynamyor Tito'nun hâdise çıkaracak nutku Mareşai Tito, bazı Rus idarecilerinin hatalı ve yanlış görüşlere sahib oldukraruıı ve diğer idarecilere de bunlan kabul ettirdikterini söyliyerek Rusyayı tenkid ediyor Belgrad: 15 (a.a.) Mareşal Ilto'nun re bu hâdlselerin esas sebeblnin bu ve 11 kasım pazar günü Pula'da millet memleketleri demokratlaştırmak lerarası meseleler hakkında söylfmiş Stallncl idarecileri lş başından atmak İçin çok beklenilmesi oldııgunu üeri olduğu nutuk Yugoelav Tanyoug haberler ajansı tarafından bugün yayın sürmektedir. Bundan başka Mareşal Tito Tugo». lanmıştır. Tugoslav Devlet Başkanı bu nut lavya ve Rusya tarafından lmzalankund» Macaristan v« Pcrlonyı hîdlse mıs olan Belgrad ve Moskova tebllglerinln müseblblnln Tugoalsvya oldu lerlnln. bilhassa sosyalist memlekeU ğu yolundaki lthamlan reddetmekte Arkası Sa. S, Sü. 4 te İkinci mesele, Hür. P. grup başkan vekili ve Urfa Milletvekili FeBilindiği gibi, evvelki gün Irakın ridun Ergınin haricî meseleler hak Bağdad Paktından aynlacağma kında hükumetin izahat vermesini ArJcosı Sa. 5, Sü. 8 de taleb ettiği önergesidir. Hatırlanacağı veçhile Feridun Ergin, bir kaç gün evvei Meclis başkanhğına verBir İITRİIİZ karikatürü: Bu tank, sadece Nil sahillerinde güver cin avı içindir.» saat 23^0 da ıstad kapı&mda ateş yakrp Lsınan merakhlar • Yazısı 5 inci sahijede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog