Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ'nin Yuzlerce yerli ve yabancı vesikanın ısığı altmda yazdığı büyük tarihî roman ŞAH İSMAİL Çıktı. Fiatı 5 liradır. İnkilâb Kitabev* İstanbul. 32 nci yrl sayı 11603 umhuri * YARLIK Varlık'ın 15 Kasım sayısı rahmeth jair Cahid Sıtkı Tarancının kitablarına girmcmiş 7 şiiri, mektub ve hikâyelerı ve san'atı üzerine Yaşar Nâbi, Ziya Osman, Yıldız Köksal, Sunullah Arısoy, Nedret Gürcanın yazıları. Ayrıca Ataç. Sabahaddin Kudret, Bâki Süha, Necati Cumalı, Eflâtun Cem, Ceyhun Atuf, Zahir Güvemli ve Behcet Necatigilin yazıları; 21 şiir, 17 resım. Gene 50 Kuruş. KURUCUSU: TUKUS NADt j i „ vt mektub adresi: Cumhunyet istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Teieionlar: Umumi Santral Numaras: 224298. i.'az) Islen: 224299, Matbaa: 224290 Perşemle 15 Kas m 1956 Son pürüzler ortadan kalktı Milletlerarası Polis Kuvvetferi Napoliden İsmailiyeye bugünden itibaren verilmeden nakil ara olunacaklar Mısır, gönüllülerin hemen yola çıkarılmasını Rusyadan istedi Batıü miihira bir şahsiyetin diin ileri snrdugu fikir: "Gönüllülerin Mısıra gelmesi harb demek olıır* Sovyet Rusyanın Mısır, Suriye askerî ittifak haber veriliyor ve Urdün ile akdi için müzakereler yaptığı VVashıngton, 14 (R.> Bırlesik Amerika, Sovyetlerın Ortadoğuya gönülluler göndennelerine muhalefet edeceğini bu akşam resmen açıklamıstır. Başkan Eısenhower, tekrar aeçildıkten aonra yaptıgı ük basın konferansında Rus gonullulerinin Mısıra gonderılmesi ihtimalinı gözönünde bu lundurarak demiştir ki: • Birlesık Anıerika, Birlesmis Milletler Teskılâtının bir azası sıfatı le, Rus gonulluıerınin Oıtadoğu meselelerine mudahale etmelerine mân olmayı bir vazıfe bilecektir.» Başkan, şunları da ılâve etmiştir: « Eğer Bırleşnüş Milletler Teskilâtı Rus gönüllülerinin Ortadoğuya gitmemelerini karariastırırsa, bu sadecc bir karar olarak kalmıyacak tır. Daha tazla şeyler y&p:)ac&ktır.» Bajkan, AmeriKanın ne şekil bir muhalefett» bulunacağını tasrıl etmemiş ve bunun Rus müdahalesinin muayyen »artlarına bağlı kalacağ nı kaydetmiştir. Eisenhovver, Ortaşarka Rus gönüllüleri sevkine müsaade etmiyeceğini açıkladı Kıbns meselesi giindemde Türkiyenin muhalefetine rağmen Yunan müzakere teklifi Birleşmiş Milletler kılavuz komisyonunun gündemine akndı B. M. New York 14 (AP) Genel kurukın gündemini hazırlamağa memur kılavuz komisyon bugün, Tîlland Dış İşleri Bakanı Prens Wan Waithayakon'un başkanlığmda toplanmıştır. 15 aza devletin delegelerinden müteşekkil komisyon, Kıbns konusunu «Kıbns meselesi> başhğl altında müzakere gündemine ithall kararlaşttrmıştır. Bu başhk altında, şu iki madde vardır: a) Kıbns adaat halkına esit haklar ve seli determl ORTAŞARK BUHRANI DÜN YENİ VE CIDDI BIR SAFHAYA QRDI irak'ı Paktından ayırmak Ingilterede bulunan Hür Macar mültecilerinin Loadrada evvelld gün yapüklan nümayiştcn bir sahne istiyorlar Arab Devlet Reisleri Konferaıuı diin bu meseleyi görüştü Beyrut 14 (R ) Arab Devlet Reisleri Konferansı bugün de çalısmalanna devam etmi?tir. Bugünkü tnplontıya Yemen, Libya ve Suud! Arabiotan temsilclleri de katilmışlardır. Londra, 14 (Raoyo) Rusyanın, Ortadoğuya sevkedeceği söyleı..^ Eisenhower'in son resimlerinden bin Bövlece konferansa Jstirak eden dev«Rus gönüllüleri» ile yakından meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Amerikan letlerln yekonu 9 u bulmustur. (Columbia Broadcasting Radyo Şirketi) nin Moskovadaki muhabiri Dan blldirildigtne göre. tesbit edilen Shore, bu aksam Rus gönüllülerile alâkalı bir haberini (radyotelefon) ü» ICOnd«md« (u maddeler bulunmakrUverirken Sovyet san.vürii iîe mudahale etmistir. Bu Amerikalı gazeteci, dır: . . Rus gönüllülerinin silâhları ve kuvveti hakkuıda tafsilât verirken sansür Arkası Sa. 5, Sü. 3 te mudahale etmiş ve bu taftiüt çıkanldıktan sonra konuımaıına tekrar musaade olunmustur. Bu Amerikalı ınuhabir, Mısır hükumetinin resmen talebde bulunarak Rusyanın gönüllüleri derhal yola çıkarmasını istediğini bildirmiştir. Paris 14 (R.) Macar komünist kalara dönmüyorlar. Buna cebeb fabAmerikalı muhabir, Rusların Mısıı talebine uyacakları inancmı izhar ethükumeti, (Rusyanın askerî müda rikalarda sılâhlı inzibat kuvvetleritikten sonra şunljrı da bildirmiştir: halesini tekrar istiyeceğimi diyerek nin kâfi miktarda olmamasıdır. « Ortaşark buhranı bu gece yeni ve ciddî bır şekil almıştır. BuMacar milletini tehdide başlamıştır. Memlekette de asayiş temin edilmiş radaki Mısır sefaretinin, Ku'yanm teklif ettiği gönüllüleri istemek husuMacar komünist partisinin organı o değildir. Bunun da sebebi, silâhlı ve sunda Kahıreden emir aldığını inanılır mahfillerden öğrendim. Bu konu ilî ilgıli birçok hususat vszıh değıldir. Meselâ, kaç gönüllü gidecektir? lan resmi gazetede bu sabah çıkan kuvvetli bir polisin mevcud olmama4 bin metre irtifadan uçan Mısır sefareti, 50.000 dtn fazla muracaat vukubulduğunu ileri sürmüştür. makale heyecan uyandırmıştır. Bu sıdır. Memlekette asayişi temin mak milliyeti meçhul S uçağuı Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Bunlar sılâh /e teçhızat gotuıecekler midir? Uçak ve tank gibi ağu malmakalede şöyle denilmektedir: sadile Rusyadan tekrar askerî yarIrak hükumeti, bu tekUfi zeme kendılerıne buradan rrı temin edilecektır? Sovyet basınına göre, bir Suriye karasuranna yak eMacaristanda umumî grev de dım talçb edilebilecektir.» ofen Generalin de kurşuna yedek Rus yarbayı gazefecilere Elimde silâhımla hazırım» seklinde koBağdaddaki bütün yabancı devlet vam etmektedir. Hâlâ işçıler fabrilaştıktan sonra geri dön Arkası Sa. 5, Sü. 1 de dizildiği söyleniyor rıuşmuştur. Bundan gonuliulere Moskovada teçhizat verileceği istidlâl edielçiliklerine tevdi etti düğü tesbit edildi lebılir.. 1 Port Said 14 (a.a.) Müttefik asLondra 14 (a.a.) İngiltere HariıBurada Rus sansüıü yaym' kesmiştir). kerî kaynaklarından öğrenildiğine Antakya, 14 (Tclefonla) Bu sa ciye Vekâleti sözcüsü, İsrael devlegöre, Mısır hava ordusuna komuta bah saat 11 eıralannda çehrimiz gok tinin ortadan kaldırılması hakkındaeden general kurşuna 'iizilmiştir. lerinde milliyeti meçhul bes uçak ki Irak teklifini yorumlamaktan imLondri, 14 (Telefonla) Mısırdan gelen bir habere görç, PortSaid gorülmüştür Takrıben 4 bin metre tina etmistir. Hava hücumları ve gerek Port Said, gerek Sinadaki kara savaşları sıra deki Sovyet konscılosu Anatoü Çikof, tngilizlerle Fransızlar aleyhinde hâ Arkan Sa. 5, Sü. $ d* Arfcası Sa. 3 Sü. lde Arkast Sa. 3 Sü. 3 de dise çıkarmak ıçin sinsi bır şekilde çalışmaktadır. Bu Sovyet konsolosunıın. lnffı]i7 F'nnî'z i=r»aü a i « , j , bulunan hıı spVıirH» ntnmnV.il; i i . dobulunan bu şehirde otomobili ile J^ laştığı, Mısırlıları gruplar halinde top lıyarak kendilerine nutuklar söyledi?i, ayaklanmaya davet ettiği duyulmuştur. Hattâ Sovyet konsolosunun Rus gönüllüleri gelmek üzeredir» defuran Güneş, ulaştırma komisyonundan istifa iiği de bildirilmektedir. etti. Kars milletvekili Sırrı Atalay'ın şifahî Bu Sovyet tahriki ile PortSaid böl ;esindeki Avmpalılara karşı bir tehsorusu görüşülürken münakaşalar oldu did kampanyası da açılmıştu. Avruoalüarm bulundukları evlere (kuru kafa) isaretleri yapılmakta, öldüriiAnkara 14 (Telefonla^ B. M. M. olan Adalet Bakanı ve İç Işleri Baecekleri yazılmaktadır. polıtikanın seyrine ve tatbikatına aid nln bugünkü toplantısı 38 dakika kan Vekili Hüseyin Avni Göktürk Parti idare kurulu taraIngiliz Fransız karargâhı, Sovyet fikir ve mutalealarımızı tesbit ve ifa sürdü ve gündemde bulunan 9 so 15 gün mehil istedi. '^onsolosunu resmen itham etmistir. de edebilmemiz ise, ancak bu mev rudan 3 ü cevablandırıldı. Diğerlerifandan yayınlanan bir tebCelse açılır acılmaz sabık zabıt Hğde, iktidar, dış politika Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkast Sa. 5, Sü. 4 te ne Başbakan adına eevab verecek meselelerinde Meclisi ve milleti aydıntatmamakla itham edilivor Londra, 14 (R.) Daily Telegraph «îazetesinin Moskova muhabiri tara10 kasımdanberi şehrimızde toplanfından verilen habere göre, Rusya, tı halinde bulunan C. M. P. umumi Mısır, Suriye ve Ürdünle askerî bir idare heyeö, haber verildiğine gore, ittifak imzalamağa haarlanmaktadır. bılhassa dı? politika hâdiseleri üzeBu başkentler arasında devamlı te rinde durmuş, Hürriyet Partisinden mas olduğu öğrenilmiştir. sonra o da hükumetin bu mevzudaIsrael ordusunun Mısır topraklarında ele geçirdipi Moskovadaki Bafılı çevreler, Rusya ki görüşleri hakkında Büyuk Millet Fenerbahçe ve Galatas&ray bir bilet meselesini ileri sürerek Federasyona ArTtasi Sa 5. Sii 2 (ie Meclisinde müzakere açılması için Rus hava dâfi bataryaları teşebbuslere geçmeğe karar vermiş.ültimatom verdiler, talebleri kabul edümezse oyunculannı Millî takımdan tir. çekeceklermi söylediler, Federasyon azimli ve kararlı davranarak sert Bu makş^ıdla yayınlanan bir tebliğde soyle denilmektedir: tedbirler aldı ve neticede ültimatom suya düştü • Memleketımizin istiklâüni ve toprak bütünlüğünü korumak, Partimizin dış politıkasının temelidir. Mil (Yazı 8i sahife 5, sütun 2 de) letlerin her sahada hukuk eşiüiğıne ve milletlerarası tesanüd ve işbirliği lüzumuna taraftar olan partımizin, haricî münasebetlere aid temenni ve remzi devamlı bır dünya sulhü içinde mes'ud bir Türkiye görmektir.Bu sebebledir ki, dış politika meselele rinin her türlü günlük politika endişelerinin fevkinde bir millî ejnniyet ve beka meselesi olarak ele alınması lüzum ve zaruretine kani bulunuyoruz. Bu görüşümüze uygun olarak dıa Ortadoğudaki Birleşmiş Milletler Konrntanı Kanadah Tümgeneral E.LM Burns Londra 14, (R) Mılletlerarası Poli» KUTTetlerlnln Süreyj Kanall bolgeal. ne nakll lçln Napoll ile İsmalllye ara tında İavlçre Hava Tollarmm kurac*$ı hava köprllsU, bugun de faallycte geçememlstir Geclkmenln «ebebl, Muırdakl lnlş pLatlerlnln tamamile hazır olmaaı. Arkaa Sa. 5 Sü. 2 d* Rus gönüllüleri hareket ediyor mu? Kukla lıükıınıet, Macar milletini tehdid ediyor İşleritıîzin basma dönmezseniz Sovyet Rusyadan tekrar yardım istiyeceğiz Arkas\ Sa. 3 Sü. 2 de Nâsır, Mısırda 43 subayı tevkif ettirdi Antakya üzerinden geçen mechul uçaklar Irak, İsraelin ortadan kaldırılmasını taleb ediyor PordSaid Rus konsolosunun faaliyeti n sorudan 3 ü cevablandırıldı C.N.P. de dış Büyük Millet Meclisinde göriişültnesini istiyecek Medisin dünkü toplantısı $8 dakika sürdü ve 9 sözlü Gomulka Moskovaya gidiyor Moskovanm Litvanyadan 10 tümeni Polonyaya soktuğu ve 14 tümeni de hududa yığdığı bildiriliyor Varşova 14 (a.a.) îktidara yenl gelmiş bulunan Polonya liderleri, Rut şahsiyetlerile görüşmelerde i*tlunmak üzere bugün Moskovaya müteveccihen buradan aynlıruşlardıp, Polonya heyetinde, Polonya komünist partisi birinci sekreteri Gomulka ve Başvekil Josef Sirankeviç d» bulunmaktadrr. Sa. 3. Sü. 3 de Rus Mısır Suriye ittifakına doğru klübünün çıkardıkları hâdise Hava alanları inşaatınâ Millî maç arifesinde iki spor hız verildi lzmir civarmdald büyuk hava limanının zemin tesviyesi tamarnlandı. Bu meydandan sivil uçaklar da faydalanacak Izmir 14 (Telefonla) Karşıyakaya bağlı Çiyli semtinde inşası kararlaştırılan ve geçen sene bir Turk firmasına 14,5 milyon liraya ihale edilen dünyanın en büyuk Arkası Sa. 3 Sü. 2 de C.M P. İl Başkanl^mın bir açıklaması C.M.P. İstanbul Ö Baskanlığından şu tavzihi aldık: «Sayın gazetenizin 14.11956 tarihli nüshasının 1 inci sahife, 5 inci »ütununda (3 CM.P. ocak azalan Hür riyet Partisine geçtiler) baslıkb yazıda, Hürriyet Partisinin gazetenize gönderdiği bir bültene atfen (BeyoğJu kazasma bağlı Yenişehir, Arkası Sa. 5, Sü. 3 te MILLI MAÇ YABIN OYNANIIOR Türkiye Polonya millî futbol maçı yann Dolmabahçe stadında oynanacaktır. Polonya millî takımı 25 kijdlik bir kafile halinde dün şehrinuze gelmiştir. Yukarıdski resimlerde: Polonya rnim takımı Yeşilköy hava alanıada ve maç bıleti almak istiyen meraklüar bölgede görülüyorl*r. Bir Iogiliz kankatürü: Ne beklerken ne buldular
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog