Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Bestmll Yenl Lugat ve Ansiklopedi Hem lugat hem ansiklopedi Bir Türk Larousse'udur. Üstad İbrahim Alâeddin Gövsa ve heyet tarafından hazırlanmıştır. b 5 Cild 120 Lira. «İskit Yayınevi» 32 nci yıl sayı II 602 u m h uri yet K L T T Î U C U S U r Y U N U S NADt TelgTaf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Rutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298, Vazı Uleri: 224299. Metbaa. 224290 MıIIî Romanlar ve Hikâyeler 100 100 150 Toros Çocuğu 75 Bir kadmın hayatı 100 Akşamlar içinde 50 Mustafanırı romanı 150 Ha gayret Hasib Ef 75 Bir delı kızın hatıra defteri 150 Cnutamadım senl 100 Bizirn mahalle 1 ve 2 300 Ahmet Halit Xitabevi Niçin aldatırlarmıj Sınıf arkadaşlan Adam sen de Çarşamba 14 Kasra1956 Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş ^ ötiin Macar urup Sibiryaya süriiyor Macar milletinîn pasif mukavemetî ve umumî grev bütün şîddetile devam ediyor, halk kukla hükumetin duvarlara yaoıştırılan beyannamelerinî yırtıyor, amele işbaşı yapmıyor SON DAKİKA: Polis kuvvetlerinin gençlerini ilk birlikleri Mısırda Birleşmiş Milietler Genel Sekreteri de bugun Mısıra geliyor, Kahirede Nâsır ile görüşecek Londra 13 (H) Napolldekl Birleşmlş MUletler ka. rargâüından blldlrlldlğlne gore, Milletleraraaı Polls Kuvvetlerlnln ilk birlikleri, bugün uçakla Napollyı terketmlşlerdlr Bu blrllkler, Mısıra muvasalat etmlşler ve İsmalllyenln güneylndekl Buswelr hava alanma tnmışlerdır. Fakat Mılletlerarası Polıe Kuvvetlerlnin gerlye ka. lan blrlıklerlnln nakll •teknlk sebeb» lerden dolayı yarma kalmıjtır. «Teknlk »ebebler. ın, nava muhalefetl olduğu açıklanmıştır. Beynelmilel Polls Kuvvetlerl, yarm sabah saat S ten ltlbaren, Napollden aynlacaklardır İavlçre Hava Tollarmm uçaklan, Napoll İle Mısır arasında kurula. cak hava köprüsü vaaıtasile, günde 400 asker taşıyacak. lardır ilk grup. 50 Danlmarkalı, 50 Norveçll ve 52 Kolom. blyalı asker ve subaydan müteşekklldlr 32i Danlmarkalı ve 143 Norveçll asker ve Subay da, bu akşam Amerl. kan uçaklarlle buraya gelmlşjerdlr 105 Kanadalı asker ve «ubayın da yarın sabah Napoîlye gelmesl beklenmektedir. Silâh ve nakil vasıtalan nakllnln, Ceoovadan hareket edecek olan İsvlçre bandıralı gemllerle yapılacağı sanılmaktadır Macar subayları meydanda yok! Paris, 13 (R.) Bu akşam Peşte radyosu Alillî Müdafaa Bakanlığmın mühim bir tebliğini müteaddid defalar yayınlanustır. Macar Müdafaa Bakanlığı bundan bir kaç gun once neşrettiği tebliğde, bütün Macar subaylannın bu ayın 11 ine kadar isleri başına dönmeleriıü istemiş ve cezalandırümıyacaklarını söyletnişti. Şimdi ise Müdafaa Bakanlığı yeni tebliğde, bu mühletin uzatüdığı ve yarm akşarna kadar subaylann Tazifeleri başına döneoileeeklerl kaydedillyor. îhtilâlde mühim rol oynıyan Macar «ubaylarından mühim bir kısmının Komünist Müdafaa Bakanlığı emrine girmedikleri de anlasılmaktadır. Bunlar hâlâ memleketin dört bir tarafına dağılmış bulunmaktadırlar. Hrutçef'in Peştede bnlanduğn, Yugoslavyanm ihtiSâlciler ile Ruslara aracılık yaptığı söyleniyor Paris 13 (R.) Macar ihtilâlinde büyük bir rol oynamış olan Macar genclerinin şimdi Ruslar tarafından kütle halinde sürgün edildikleri bildirilmektedir. Muhabirlere göre, Doğu Macaristanda içi genclerle dolu Rus trenleri görülmüştür. Bu trenlerin hepsi de Rus hududuna doğru gitmektedir. Macar flıtilâlcileri, toplanen ve trenlere bindirilen genclerin hemen hemen hepsinin de askerlik çağında Macarlar olduklannı açıklamı$lardır. Ruslarm Macar gençlerini bu şekilde tehcire tâbi tuttuğuna dair raporlar hem Viyanaya ve hem Arkatı Sa S, Sü 5 U Türk Gencliği Birleşmiş Milletlere telgraf çekli Telgrafta Orta Avrupa ve Şimali Afrikada hak ve hürriyetkrin çiğnenmesine karjı tedbirler ahnması istendi B. Miüefler Genel Sekreferi Mısıra gidiyor Dlger taraftan, Birleşmiş MUletler Genel Sekreteri Dağ Hammarskjold, Kahirede Mısır Cumhur Başkanı Nâsır İle görüsmek ve Beynelmilel Polls Kuvvetlerl İle alâkalı nihat mes«lelerl müzikere etmek üzere, bugun uçakla NewTork'tan hareket etmlştlr. Genel Sekre. Türkiye Müll Gendik Teşkilâtı ter, yolda Romaya uğrıyarak, Beynelmilel Polls Kuvvetlerl Komutanı General Burns Ue lstlşare edecektlr. ile üyesi bulunan Türkiye Milll Perşembe günü Kahlrede olacak Hammarakjold'un, İnRadyofoto CUMHl.'RİYET Kahıre Roma fctanbu Talebe Federasyonu, Türk Kadın raell zlyaret etmege, şlmdil'k nlyetı yoktur. Kahlre 13, (R) Misır dün gece Bevnelmllel Po. Milletlerara.ı Polis Kuvvetleri Kumandanı General lar Birligi, Türk Devrim Ocaklan Mımra glrmesl İçin bütün noktaBurns, Birleşmiş Milietler Genel Sekreteri Arkası Sa. 3 Sü. 3 de 11» Kuvveüerlnln lsrda anlaçmaya varıldığını açıklamıstır. General Burns, Hammarskjoeld'a Romada mülâki olmak üzere Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Kahireden uçakla ajrüırken j Polonya dün Rokosovsky'yi azletti Geçenlerde «müddetsiz izin» k uzaklaştınlan Rus Mareşalının i d i resmen azledikliği acjklamyor „ Londra 13 (R.) Varşova radyosu bu akşamki neşriyatında Polonya Ordu!arl Başkuman danı ve Polonya Millî Müdafaa Bakanı Rus Ma reşalı Rokosovs ky'nin azledildiğini ilân etmiştir. Polonyada Rus aleyhtarhğı baş Gnl. Spychalski gösterince Rokosovsky'ye «müddetsiz izin» verildiği bildirilmiş ve muavinliğine de (Tito'cu) diye 1949 yılında szledılen Polonyalı General Spychalski getirilmişti. Arkası Sa. 5. Sü 4 te Hür. P. haricî meselelerin Mediste görüşülmesine dair bir önerge verdi Parti mensublan önergenin hükumetin dış politikasını tenkid maksadile değil, sadece meselelerin tasrihini temin için verildiğini bildiriyorlar 3 C.M.P. Ocak Macaristan hâdiseleri karşısında heyecana gclen Avusturyah gençler, Viyanada Schwarzenberg meydanında bolunan (Bus âbidesi) ndeki Kızüyüdıa sökmüşler ve parçalamışlardn. Yukandaki resimde Kınlyüdızı parçalayan gençler göriilüyor. P. ne geotiler Eski Kara Kmn'etleri Kumandanı Orgeneral Abdülkadir Seven de Hürriyet Partbine intisab etti HCrriyet Partisi ikinci başkan Enver Güreli, genel idare kurulu azası General Yusuf Egeli ve Tokad milletvekili Hasan Kangal ile il idare heyeti ve ilçe idare heyetleri, İstanbul teskilâtınm durumu hakkında müzakerekrde buhmmak üzere, dün öğîeden sonra Sultanahmeddeki il merkezinde, A r k a s t S a . 5, S ü . l d e âzaiarı Hür. Dünyada komünizm darbe üzerine darbe yiyor! Fransada komünistlerin dün için tertib ettikler grev tam bir fiyasko ile netkelendi, İngifiz sendikalarındaki kızıilar da istifa ediyorlar Paris, 13 (R.) Dünyada komünızm, darbe uzerine darbe yıyor. Fransanın en kuvvetli komünist sendikası (CGT) idarecıleri tarafından bugun ıçın butün Fransada tertib edılen grevler tam bir fiyasko ile netıcelenmıştır. Bundan bırkaç gün evvel Fransada genış kütleler, Macaristan hâdiselerıni protesto için nümayişler yapmışlardı. Bu arada Fransız Komünist Partisinin merkezi ile komünist (L'Humanite) gazetesi basılmış ve ateşe verilmiştı. Fransız komünistleri bu gösterilere bir cevab teşkil e deceği umidi ile bugunkü grevi (Faşızme Karşı* adı altında tertib etmişler ve butün işçılerden isi terketmelerını istemislerdi. Bu gece geç vakit grevin tam bir fiyasko ile neticelendiği öğrenilmıştir. Paris civarındaki 600 000 çelik ısçisinden yalnız 3.200 isçi komünistlerin emrıni dinlemiştır. 100.000 bina i|çisınden yalnız 1000 i işi bırakmışlardu. Elektrik, gaz ve posta telefon Eahalarında işe normal bir şekilde devam edilmıştır. Kuzey sanayii bölgelerinde de grev fiyasko verrriştir. 120.000 maden işçisinden yalnız 500 i?çi komün'st emrine boyun eğnııslerdir. Fransız işçisi, bu grev hareketine katıldığı takdirde Ruslarm Macarlstanda giriştikleri kanlı katliâmı taavib etmiş görüneceğini anlanuş \e komünistlerin emrini dinlememıştir. Bu fiyasko, komünist sendika ida recilerini birbirlerine düşürmüştür. Esasen Fransız Komünist Partisi içinde de çekişmeler başlamıştır. İngilterede istifalar Londra, 13 (R.^ îngiliz sendika Ankara 13 (CumhuriyetTeleks)Hürriyet Partisi Meclis grupunun, büyük bir ehemmiyet arzeden dış olayların, Büyük Millet Meclisinin açık veya gizli bir oturumunda, müzakere mevzuu yapılması içm teşebbüse girismek karannda olduğunu dün yazmısük. Verilen malumata nazaran, Hür. P. grup başkan vekili Urfa milletvekili Feridun Ergin, bu mevzuda hazırladığı bir önergeyi bugün Meclis Başkanlığına tevdi etmiştir. Bu önergeyi aynen bildiriyoruz: «Son haftalar zarfında, haricî hâdiseler dünya sulhu baklmtndan endişe uyandırabilecek bir mahiyet iktisab etmiştir. Ortadoğuda patİak veren ihtilâf, Türkiyenin dahil bulunduğu geniş ittifak yakından alâkalandirmaktadır. Cumhuriyet hükumetinin takdirine b=ğh olarak, Meclisin açık veya gizli bir oturumunda, siyasî hâdiselerin takib ettiği seyir ve Türk hariciyesi ile müttefik hükumetlerin görüşleri hakkında izahat verilmesi ni ve bu mevzu etrafır.da müzakere açılmasını arz ve teklif ederiz.» Diğer taraftan, kendilerile temasa geçtiğımiz Hürriyet Partisi mensublan, dünya sulhunun müstakar bir durum arzetmediği ve tehükeli bir mecraya sürüklendiği bu günlerde, bütün Türklerin mutesacid davranmaları ve harici meseleleri partlerüstü bir dava olarak kabul etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı şshıslar bahis konusu önergenin, Türk hükumetinin dış pilitikasını tenkid etmek maksadile değil, Arkas. Sa. S, Sü. 8 de Radyofoto CUMHUBİYET Londra Roma tstanbul Birleşmiş Milletlerin 11 inci Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere N'evv Yorka gitmekte olan Israel Dıs Bakanı Mme. Golda Meyer'in dün Londra hava alanında alınan resmi Âınerika koııferaııs istemiyoi1 VVashington, beynelmilel dururn düzchneden ne üçlü. ne de beşli konferans toplanmasma razı değilî New York 13 (R ) Birleşik Amerika hükumetinin beynelmilel durum düze'.meden ne üçlü ve ne de beşli konferans utemediği anlaşılmaktadır. İngiliz ve Fransız Başbakanları (üç batılı devlet) arasrn Arkası Sa 5, Sü. 8 de Rusyanm tehdidine bir cevab! Gnl. Gruenther, «Moskovm tehdidlerini tatbik sahasına koyarsa bu, onun tahribi demek olacaktır» diyor Iran Şahımıt kızı dün nişanlandı Kıbns meselesi Birleşmiş Milîefler öniine geliyor İnçilizkr, adadaki tedhişin Yunanistandan desteklendiği iddialannın tahkikini istiyor; Karamanlis de Türkiye ve İngiHerenin dururnlannı tenkid eden bir konuşma yapb ile onları destekleyenlerin gayeleri Kıbrısı zor kullanarak Yunardstana ilhakını sağlamaktır. Atina radyosu EOKA'yı desteklemeye devam etmektedir. Kıbrıslı tedhişçiler Yunanistandan büyük yardımlar almaktadır. Kıbrıstaki statüyü kuvvetle değiştirmek için dlşandan yapılan yardım ve Kıbrıstaki tedhişçilıği Yunanistandan destekleyenlerin kullandıklan metodları Birleşmiş Milletlerin tahkik etmesinin zamanı gelmiştir» denüş ve Yunanistanı itham etmiştir. Diğer taraftan, Yunan Başbakanı Karamanlis de radyo konuşmasında Arkası Sa. 5, Sü 4 te Arab devlet reisleri dün toplandılar Beynıt 13 (THAR) Arab Devlet Reisleri bugün burada toj>lanmışlar ve çalışmalaruıa balşamışlardır. Lübtıan Comhur Başkanımn teklifi üzerine buraya gelen Arkan Sa. 5, Sü. S de Yugoslavya hududlarını yabancılara kısmen kapadı îkamet için Belgrada gitmek istiyenlerle, Suriye; îsrael ve Mısır yoleuları sehrimizde bekleşiyorlar Son dünya hâdiseleri, birçok memlekeüeri, kendilerine göre emniyet tedbirleri ahnağa sevketmektedu. Diplomatik münasebetler kesilmekte ve bazı memleketler de, hududlarını yabancüara kapatmaktadırlar. Aldısımı? malumata göre, Macaristan hâdise'eri dolavısile bitarpf bir komünist memleket olan Yugof'.avya. hududlarını yabancılara kısmen kauatmiEtır. Dtinyanm muhtelif yerlerindeki konso•oshiklar. ancak Yugoslavyadan transit olarak ?eçecek yabancılara, doğrudan doğruva vize vermektedırler tkamet icin ise. konsolosluklar, ancak Belgradda, Dıs Işleri Bakanlığına danıstıktan sonra vize vermektedirler. Belgraddan menfî cevab alnd 5ı tf.kdi'de, bir vabancı için çok kısa Vıir LouTedennes: (Fransa) 13 (»a.) Avrupadakl mütteflk kuTTetler başku mandanlığından aTnlan General Oru enther bu «abah tertlbledlğl basın Arkan Sa. 3 Sü. 2 de toplantısında gazetecüerta çejldli ı rulanna cevab Termlştlr. Bu cevabl» n sırasmda Generaı şu hususlara t«mae etmlştlr Eger Sovyetler Birlltl bazı memleketler üzerine füzeler gön dennek şekllndekl tebdıtlerlni tatbik sahasma koyacak olursa, buna derbal mukabelede bulunulacak Te netlce, Sovyetler Blrllglnln tahribi demek ola I caktır. General bu konuda çöyle de. ml?tlr: «Geceden »onr» sündüı olma »ı ne kadar çflphe gStünnezse bu netlce de o derece kesln olacaktır.» Alfred Oruenther. Batılılann eald * Arkan S*. 3 Sü. 4 At müddpt için olsa dahi, konsolosluklar ikamet için vize vermekten imtina etmektedirler. Bu münasebetle, lstanbulda birçok kimseler Yugos'avys için vize alamamakta ve Belgraddan Dıs Isleri Bakanlığından gelecek cevaba intizar etmekledirler. Bunların en sonuncusu, San sinemasmda temsiller vermekte olan ve Belgraddaki bir kabare ile kontrat yapmış bulunan illüzyonist Fran.'iz bir karıkocadır. Diğer taraftan Mısır ve Suriye hududlan, Süveya kanalı ihtilâfı dolavısile el'an bilumum sivil ve asker! taşıt vasıtalarma kapalıdır.lsrael ise, ancak SAS ve AF uçaklarmm bszı seferlerine müsaade etmektedir. Bunlar da, TelAviv'in Lida Arkası Sa. 5 Sü 1 de Gıdî maddelerinin azamî fiatları tesbit edildi lktisad ve Ticaret Vek âleti tarafından neşredilen ve bütün memlekete şamil bulunan fiat listesi yürürlü ğe girdi Bir kısım gıda maddelerinden narhrn kaldırılmaaı üzerine görülen anormal fiat artışları karşısında bir müddettenberi beklenen yeni tedbirler nihayet alırm'ig bulunmaktadır. Birleşmiş Milietler 13 (A.P.R.) Birleşmiş Milietler Genel Kurulunun on birinci devre toplantılarına kırktan fazla Dış İşlerı Bakanı katiknaktadır. Bu rakam rekordur. Genel kurul bürosu bugünkü toplantısında, Mısır meselesinin Genel Kurul gündemine alınmasinı tavsiyeye ittifakla karar vermiştir. Büro bundan başka Macarıstan meselesinin de Genel Kurul gündemine ithalini tavsiyeye iki muhalif ve bir müstenkife karşı on bir oyla karar vermiştir. Aleyhte oy verenler Rusya ile Çekoslovakya, müs:enkif kalan da Mlsırdır. İngiltere 12 kasımda, Genel Kuruldan, Kıbrıstaki tedhişin Yunanistandan desteklenişinin tahkikini taleb etmişti. Yunanistan da 11 eylulde Kıbnsta İnsan Haklarınm devamlı olarak tecavüze uğradığıru ve masum kadın ve çocuklarm baskjya kurban olduklaruu iddia etDün nişanlandığı ilân edilen mıştı. Prenses Şehnaı ingiliz delegesi Dixon, «demok Yazısı 3 üncü sdhifede rasi lisanı kullanmalarına rağmen 1 açıkça belli olmuştur ki tedhişçiler Kiralata dair Meclise veriien soru Ankara, 13 (CumhurlyetTeleks) Hürriyet Partisi Trabzon milletvekili Emrullah Nutku bugün B M M Baş. kanlığma lkl sozlü soru önergesl vermlstlr. Arkast Sa. 3 Sü. 1 de Bir kumarbaz karısını ve kaynanasını balta ile öidürdü Bursa 13 (Telefonla) Zeyne kö yünde Yusuf Güngör admda kumara düşkün bir genc kendisinden ayn yaşıyan kansmı evme davet etmiş, fakat red cevabı almca eline geçirdiği bir balta ile genc kansmı cansız yere sermişt'r. Bu sırada kıTIYATRO FESTTVALİ Türkiye Millî Talebe Federasyonunua zinı kurtarmağa gelen armesiri de aynı b3İta ile öldürmüştür. H?dise tertiblediği Universitelerarası Tiyartro Festivali, dün gece Şan siney: müteakıb kaçin katil biraz sonra masında başlamıştır. Resimde ilk temsili veren «Universiteliler Cep Tiyatrosu» provalar esnasinda göriilüyor. yakalannuştır. İkttsad ve Ticaret Vekâleti tarafından dün neşredKen ve neşri tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni fiat listesi alâkalılara tebliğ edilmistir. Gıda maddelerinin satış Arkası Sa. 5, Sü 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog