Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

r D1KKAT Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği AKÇİT Türkçe İngilizce Okul Lugati çıktı. 50,000 izahlı kelıme ve cümle. Her kitabcıda bulunur. KÜLTÜR KİTABEYİ Ankara Caddesi İstanbul Bezli CUd Fiatı 8 Lira 32 nci 71] sayi II 601 u m h u r i yet KLJRUCUSU: T U N U S NADİ Teigrai ve mektub adresi: Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 •Lelefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298. Yazı I$leri: 224299, Matbaa: 22429ü Büyük İslâm İlmihali Din ve Lâiklik Kur'ar. Anahtan English Grammar IngilizceTürkçe Konuşma Kılayuzu Ali İhsan Paşanm Harb Hatıralarım I, II, V SEÇME ESERLER 11,00 5,00 1,25 5,00 3*50 15,00 İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd Sahaflar Çarşısı No. 5 İstanbul Salı 13 Kasm 1956 1 ) Milletlere L dedi Polis kuvvetlerînî teşkil edecek ilk birlikler bu sabahtan itibaren ucakla İsmailiyeye nakledilmeğe başlanacak • Bakanlar heyeti toplandı Çankayada Cumhur Başkanuun riyasetinde yapılan toplantı uzun müddet devam etti Bırleşmiş Milletler (New York 12 (R.) Birleşmiş Mılletler Genel Sekreten Dag Hammarsjkold, bugun burada yaptığ: basın toplantısında, Mısırın, Milletlersrası Pohs Kuvvetlerınin topraklanna girmesine mÜEaade ettiğini açıklamıştır. Mılletlerarası Polis Kuvvetlerinin Danimarka, Nor veç ve Kolcmbiya askerlerinden müteşekkil ilk bırlıkleri, Napclide emir beklemektedir. İlk kafıle. yarın sabahtan itibaren, Napoli ile Mısır arasında kurulacak hava köprüsü ile Süveyş Kanalı bolgesınde Ismailiyedeki muvakkat üslerine nakledılecektir. Bırleşmiş Milletler ile bir anlaşma yapan îsviçre Ha\ayollarınm uçaklan, günde 400 askeri İsmailiyeye taşıyacaktır. Akdenizde NATO manevralan Izmir 12 (Telefonîa) NATO Avrupa Müttefık Kuvvetleri Başkumandan. Lıgı. NATO teskılatı lrurulduğundanberi yapılan manevraların en buyujfüne hatırlanmaktadır. Akdenizde dnümüzdekl Arkan Sa. S, Sü. S te Macar h»licTnm yartiımına koşan Beynelmilel kamyoolan Avusturya hududunda Genel Sekreter Kahireye gidiyor Genel Sekreter, hâdiseleri mahallinde görmek, Mısırlı ve Ingılız Fransız askerî şeflerile goruşmek üzere, perşembe günü Kahirede olacaktır. Çarşamba günu de, Mılletlerarası Polis Kuvvetleri Kumandanı Kanadalı Gerceral Burns ile Romada görüşecektir. General Bums, dün akşam Kudüsten Kahireye geçmiştir Kahirede, Mısır Cumhur Başkanı Nâsu ve Dı? Îşleri Bakanı Mahmud Fevzi ile bugün müzakereler yapmıştır. Nâsu, General Bums'u kabul etmeden kabmesini toplamıs ve Milletlerarası Polis Kuvvetlerınin şu şartlarla Mısıra kabul edilebileceğıni karar lasrnıştır: Ankara 12 (a.a ) Öğrendığimıze göre, Bakanlar Heyeti bugün Çankayada Cumhur Başkanı Celâl Bayann riyasetinde saat 18 de toplanmış ve bu toplantı uzun müddet devam etmiştir. Başbakan Ankaraya döndü Ankara 12 (a.a.) Başbakan Adnan Menderes, beraberinde Devlet 1) Israel, tngiliz ve Fransız kuvvetlerinin derhal Bakanı ve Millî Müdafaa Bakan ve Mısırdan çekileceklerine dair sarıh ve sağlam teminat küi Şem'i Ergin ıle Hususî Kalem verilmesi. Müdürü Muzaffer Ersü olduğu halde 2) Mılletlerarası Polis Kuvvetlerinin sadece geçibugün saat 16.10 da uçakla İstanbul cı mahiyette üsler teşkil etmesi. dan Ankaraya gelmiştir. 3) Miiletlerarası Polis Kuvvetlerinin mevcudiyeBaşbakan hava alanında Büyük Arfeast Sa. 5. Sü. 2 de Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, Bakanlar, mülki ve askerî erkân tarafından karşüanmıştır. Mısırın şarilan Bebekte öldürülen hırsız •***> Bugün Mısıra varacak olan Beynelmilel Polis kuvvetine mensub iki Danimarkalı er Napoli karargâhtnda bayraklarmın semboltinö omuzlarına dikerlerkea Mühendis ZiyaEser: «Bana tecavüz etti, nefsimi müdafaa zorunda kaldım» diy >T Macar ihtilâli kanla boğularak yavaş yavaş sönmeğe başladı Hâlâ devam eden mevziî çarpışmalar yanında Macar milletinin toptan giriştiği pasif mukavemet de gittikçe ehemmiyet kazanıyor * *^ Ihtilâlin ilk bilânçosu: 50.000 Macar, 5000 Ru* oldü, halen Macaristanda , .. . 13 Sovyet tümeni ve 4600 tank var ^fc Paris 12 (R.) Bugün Vıyanadan şam çektiü telgrafta şöyle demektedinlenen gizli bir radyo, Macar ihti dir: lalcilerinin hâlâ çarpışmakta olduk«Sovyet Macar harbi yavaş yava} lannı büdirmıştir. Fakat muhabu"İT sona ermektedır. Buyük bir devletın çarpışmalaruı mevzii olduğunu söy modern askeri kudreti, uydurma silemektedirler. Peşte radyosu ise, nis lâhlarla ayaklanan 10 milyon Macarın bî bir sükunetten bahsetmektedir. mukavemetini kırmıştu. Harb kayAmerika.n (Associated Press) ajan bedilmiş, fakat ihtilâl mağlub olmasınm Peçtedeki bir muhabiri bu ak ı mıştır. Amerikan ajansınm bu muhabiri bir Macardır ve bundan iki sene evvel casus diye hapse atılmış, geçenlerde de serbest bırakıimıstır. Bu muhabire göre, şimdiki Başb&> kan Kadar, millet tarafından desteklenmesini temin için çok gayret sarfetmekte, vaidlerde bulunmaktadır. Arkan Sa. 5, Sü. 6 da Amerikadan 46 milyon dolarhk hububat alıyoruz Irak, Arablara İhtar ediyor! Hlrsızın eve girdiğini havlıyarak haber veren köpek CYazısı 5 ınci sahıjemizde) « EHmızde fırsat varten. Ortado. ğu üzerlnden üçüncü Dünya Harbl kara bulutlarını deîedellm ve sulhü konımağa çalışalım » Sovyet gönüllüleri karşısında İngiltere Londra 12 (R) Ingıltere Dı» İglerl Bakanlığmın blr BOZCUSÜ bugün, Sovyet Rusyanm Ortadojuya sözüm tma Eonullj r " ^dermek tehdltlerlne temas etmiştir Sozctt, •Teşebbü», Blr leşmış M<llet'er kararına blr muhale Arkası Sa. 5 Sii. 2 de Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) Hububat mahsulünün bu yıl, geçen yıla nazaran sok düsük bir seviyede kaldığı malumdur. Bu itıbarla, hükumet, istihsal ile istıhlâk arasındaki açığı kapamak üzere, dışandan hububat ithaline karar vermiş ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler sonunda, bugün, Dış Londra 12, (R) Bağdad rsdvosu. îşleri Bakanlığında bir anlaşma im nun bir tefttrcısl bugün. baçta Surlve olmak üzere diğer Ortado$u memle»alanmıştır. ketlerlne Sovyet Rusya ve pevklertnBu anlaşma hükümlerine nazaran, den eelecek prtn J"'ıler "îz'mniikl Türk hükumeti, Amerika Birleşik dedlkodul&ra temss ederek, ArablaDevletlerinden Türk lirası ile rın dlkkatlnl çekmlş ve ıhtarda bulun muştur Tefsircl, «Bu gibl hâdiîeler. mek üzere, 46.300 000 dolarlık mahsuller satın alabilecektir. Anlaş Türkıvenln de azâ bulunduğu Kuzey Atlantik Paktı içln bir tahrlk hareke ma, milletlerarası iktisadi işbirUği tl olabıllr ve Üçuncü Dünra Harbine teşkilâtı genel sekreteri Melih Esen yol açar» şekllnde konuşmuştur bel ile Amerika Birleşik Devletjleri Bağdad radvosu, aynı mevzuda »un Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ' lan Boylemlştlr: «Komünist gönüllülerîn Ortadoğuya gelmeleri. NATO için bir tahrik hareketi olabilir ve Üçüncü Dünya Harbine yol açar» r, Peşteden Ankara Macar Elçiliğine gelen emir Telgrafta krnl yıldızı buhınmıyan Macar bayrağı kullanılması büdiriHyor Istanbuldaki Macaristan Başkonsolosluğunda, 1. Nagy hukumetmın :ktidara gelmesinden sonra çekilen kızıl yıldızsız bayrak, kaydedılen muhim inkışaflara rağmen hâlâ dalgalanmaktadır. Bılındiğı gibi, kahir Rus kuvvetlerirv dayanan kukla Kadar hükumeti, Macaristan milliyetçıleri karşısında vaziyete hâkim ohnağa başlamıştır. Arkar. Sa. 5, Sü. S de Hürriyet Partisi Macar faciası için dün bir tebliğ yayınladı^ Ankara 12 (Cumhuriyet Teleks) Hürriyet Partisi meclis ?rupu üç gündenberi dış meseleîer üzerinde cereyan eden müzakereler somunda bir tebliğ yavmlarnıştır. Tebliği ajmen bildiriyonız: «Hürriyet Partisi meclis grupu, hükumet rejimlerine müstakil ve demokratik bir hüvivet kazandırmak üzere Macar * tanperverlerinin giriştikleri a s ü | mücadeleyi tebcil eder. Bu istık| lâl ve hürriyet hareketini haksız|j bir müdahale ile kan ve at«ş içjsıi| de boğtnak istiyen emperyalist|j tecavüzü Btırab ve teessürle'j takbih eyler. Ülkeleri tahribejj uğrayan ve cesur evlâdlan imhal Arkası Sa. 5, Sü. S te ] Meclisin ilk celsesinde iktidarla muhalefet çatıştı Parii Gruplarınca muhlelif komisyonlara gösterilen adaylar Meclis Riyaseii larafından başka komisyonlara verildiği için muhalefet komisyon seçimlerina iştirak efmedi Mediste Başbakana so?u1an iki sual Ankara 12 (CumhuriyetTeleks* Harrıyet Partısi Kastamonu milletrekılı Zıj3 Termen, bugun Büyük Millet Mechsıne bir sozlü soru onergesi vermıştir. Termen, Başbakan tarafından cevablandırılmasını istediği sorusunda şoyle demektedir: «A Buyük Millet Meclısuıın ıtımadını ıs*ıhsal maksadile, dördüncü defa teşkil buyurduğunuz kabınenız programında yer alan hususlardan bugiıne kadar hangilerinin tahakkuk ettirildiğmi ve vâki vaadlerden, lıangılerinin. nasıl ve ne gibı sebeblerle ikmal ve ih\a olu^amadıshm, Arkası Sa 5 Sü 4 te Ankara 12 (CumhuriyetTeleksi Açılış merasiminden sonra bugünkü ilk celsesinde Büyük Millet Meclisi iktidarla muhalefet arasmda kopan ilk fırtınaya sahne oldu. Mesele komisjonlar seçiminden çıktı ve Hümyet Partili sözcüler riyaset divanma şiddetle hücum ettiler. Meclis riyaset divanı, her sene olduğu gibi komısyon namzedlerini lısteler halinde bastırarak tevzi etmiştı Seçime başlanacağı sırada, Hürriyet Partisinin yeni grup başkan vekillerinden Yusuf Azizoğlunun soz istediği görüldü. Azizoğlu, riyaset divanının ıçtüzüğün 23 üncü maddesındeki sarih hükme aykırı hareket ettiğini, bu maddeye göre her parti Meclis grupunun namzedlerini umumi heyete bildirmekle mükelleff olduğu halde bu hakkını aşarak grupların gösterdıkleri adaylann komisyonlarında tadiller yaptığını soyledı. Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Bir Macar Kadınııun Mektubu 1 «Tek oğlum dün çarpışarak öldü. Uç yerinden yaralı gelinhn torumnmı bana brrakarak tekrar vuruşmağa gitti. Rus tank lan şimdi yarablara, cesed kahntılanna ate§ ediyorlar. Artık aa duyma hassamı kaybettim!» Besim Dün Toprağa Verildi Çöken demir iskele, Selimiye camiinin taribi kıymeti haiz saatini de parçalamıştır Eiirne Selimiye camii içinde müessif kaza Kubbeyi tamir için kurulan büyük iskele çöktü, İki işçi ağır surette yaralandı, tarihî kıymeti haiz eserler hasara uğradı Edirne 12 (Telerfonla) 1953 senesl haziranında vulru bulan zelzele netıcesinde Selimiye Camll kubbesinde m«ydana gelen çatlakükları tamır maksadile caml lçine Inırulan derolr iskels bugun saat 10 »ıralarında çbkmustür. 15yl5 ebadında ve 26 metre lrtifaındakı iskelenın uzerinde ayrıca 15 metre irtıtaında seyyar blr iıkele bu. Besimin tabutu kendisini sevenlerin elleri üzerinde lımraakta tdl. Kubbe lakele üzerinde 5 tneı snhıfenuzde lurs.r. ikitamir! içlnAll Hasar enkaz buustadan altmda kalmı; Hasan Cündoğan ise kubbeden sarkan blr zıncıre tutunabılmışse de «Beni kurtarın» diye seslenirken 26 metre lrtıfadan zemine duşmüştur. Koma halinde bulun an yaıalılar tedavi altına alınmışlardır. iskele çokeıken, kubbeye dıj taraltan kurşun kapla. makta olan ustalar kubbe yıkılıyoı zannetmljler v« heyecana kapılnuflardır. İskalsnln yıkılması İle keeiı blr toc Arkan Sa. 5, Sü. t ie • Ankarada bir petrol komitesi kurulacak Ankara 12 (Cumhuriyet Teleks) Dışandan ithal edilen ve aynca memleket dahilinden istihsal edilen benzin. g^7 ve ımtori Arkası Sa 5 Sü 5 te Rahmetli Ömer Aşağıdaki yazıyı Pariste çıkan Fi bir kahraman gibi ölen Stephan'Ji susanuş canavarlar, cesedleri, yar>garo gazetesinden iktibas ediyoruz: oğlu Retter yanımda. Stephan, tek oğ lüan, insar. bakiyelerini topa tutuElimize hazin bir vesika geçti. 3)1 lum, biricik oğlum öldu ama ben yorlar. Bizde artık ne mühimmat bir Macar kadınımn, Rus taarruza bir şey duymuyorum. Elem de duy kaldı, ne eli silâh tutan erkek. Ceesnasuıda, bir mahzende, oir amba muyorum ağlamıyorum. Oğlu ua sedlerden, ağu yaralılardan başka lâj kâğıdı parçası üzerine yazdığ öldüğü zaman, Meryem de ıstırab kimse yok. Fakat herkes hâlâ döğü mektubdur. Bir Macar asksrine ema duymuyordu, eminim. Bir büyük da şüyor, hâlâ tutabilen parmaklarile net edilen bu mektub, Avusturyadan va uğrunda Slündüğü zaman galiba derisini yüzüyor, etîerini koparıyor, postaya verilmiş, pazartesi sabahı, böyle oluyor. Torunum Petter kuca kanrnı akıtıyor, teslım manasına deParis civannda oturan mürselileyhı ğımda. Onun yüzünü daha hiç gör ğil, kusarcasına bolşevik canavarlannin eline geçmiştir. Mektubu, imlâ ve memiştim. Dün, onu buraya annesi mn üzerine fırlatıyor. Herkes diz çöşive hatalarına dahi dokunmadan. getirip bırakü. O da, başından ve DSL küyor, bize imdad edebıtecek, bedaynen iktibas ediyoruz. Hür Macaru cağmdan derin yara almış, tekrar baht ruhlarımızı kurtarabilecek tek tandan gelen bu ses, hiç bk mütalea vuruşmağa gitti. Bolşevik toplrının varlık olan Allaha yalvanyor. ilâvesine lüzum göstermiyen, yüret sesleri tâ yakmdan duyuluyor. Kana Arkast Sa. 5, Sfi. g 4«,>" paralayıcı bir feryaddır. Mektub şudur: tAziz dostum, Bu mektub senin eline geçecek mi, geçmiyecek mi, bilemiyorjm. Onu, tehlikeli bir vazife ile ödevlendiriİT. yiğit bir Macar askerinin elile, mesud hür dünyaya yollamak fırsaünı buldum. Mektubu imzalamıyacağım, imzalayamam; çünkü hapisten on beş gün evvel kurtuldum. Beni kahraman Macarlar kurtardılar. Dayak yedim yerden yere atıldım, çiğnendim, aç kaldım, pislik içinde yüzdüm, iradem sayesinde yaşama kuvvetini buldum Biliyorsun, sevgıli kocam bolşevikler tarafından öldürüldükten sonra, bolşevik aleyhtarbğı hareketinin başına geçip onun yerini almış, bu ağır vazifeyi ben yüklenmiştim. Ah, beni bir görebilsen! Bir mahzende, alaturka bağdaş kurup oturmuş, bir külçe halindeyim. Bir mu mun cılız ışığı altında, elimde zorakı yazan bir mürekkebli kalem. Bu murekkebli kalemi, sokakta, benim mah ABOKt GİOİ& FJ i£$)**>?i KAMALDA zenin penceresinin pek yakınında yatan ölü bir Rus askerinin cebinden I B b HİBd karikattirtt aldıffi. Düft bu büyük dava uğrunda i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog