Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

AJUT CUMHUBtYBT 12 Kasım 195C Ömer Besim Koşalay Aksarayda Kazganîsadi mahallesi mektub aldım. 28 ağustosta FenerKadribey sokağında 12 numaralı evŞan ve şeref dolu ömrü bahçede bir müsamere tertib edilde doğdum. Sene 1899.. mişti. Girdim. Birinci oldum. O sene boyunca tuttuğn notlarını Hatırladığıma göre 6 yaşında iken Dolmabahçe Sarayında sıra kâtibliği «KIRMIZI EŞOFMAN Deryüruyebildim. Kemik hastalığı olduyapıyordum. Bir akşam üzeri sarayı beder Notlar» admda bir kiğunu sonradan oğrendim. telâş almış, herkes bir tarafa koşutab halinde neşredecekti. Şampiyon olduğum zaman peder yordu. Ancak ecel, onun bu büyük merhum evvelâ cambaz olacağımı soy Hâdise şu. Emir Faysabn, Halife emeline mani oldu. ledi ve sonra da ilâve etti. Her çoMecid Efendiye hediye etiği kır tX cuk gibi vaktinde yürüseydin acaba O, «KIRMIZI EŞOFMAN» J Halifenin elini ısırmış. Mabeyni Hüne olacaktın dıye lâtife etti. m ilk sahifelerinde hayatını mayun eczanesinde tetanos seronıu İlk jimnastik hocam Mahmudiye böyle hikâye ediyordu. yokmuş. Oraya buraya telefon etmiş Merkez Rüştiyesinde merhum Sami ler. Nişantaşı Merkez eczanesinde Karayel idi. Elımizin, ayağımızın tuttuğu o sıralarda muallım Sami, haf luk artık ev halkını bîzar etmiş ola bulmuşlar. Fakat nasıl getirilecek tada bir gün bizi Kâğıdhaneye go cak ki, güreş minderıni bir gun se Hususî tabib beni aratıyormuş. Dertürür, izcilik yapar, uçsuz bucaksız lâmlık kapısınm onünde bulduk. hal kosa koşa eczaneye git, ilâcı ıl Kâğıdhane çayırında koşar, yuvarla Artık çilyavrusu gibı dağılmıştık. Ni gel, dedi. Soyundum. atlet kıyafetile nır dururduk. İçimde spora karşı tat hayet Sehzadebaşındaki Letafet apar soluğu eczanede aldım. Eczacı rafj lı bir heves uyandı. Sami hocanın tımanında toplandık ve orada uzun larda ilâcı ararken telefon çaldı. Vagözüne girmek için karşısında keklik müddet yerleştik. kit kaybolmasın diye telefona bakgibi sıçrar dururduk. *t* •!* *¥• tım. 1919 da Kartal Maltepesinde tayyaMahallede yavaş, yavaş ufak me Burası Dolmabahçe fşimdi birisi re mektebinde idim. Dragos tepenin şin topla oynamağa başladık. Top bizi dığer oyunlardan çekti. Kaydı engininde Ingiliz tayyare karargâhı gelecek. ilâcı çabuk getirsin). Efendim. bendeniz buradayım. rak, uzun eşeği hemen hemen unut vardı. Onlarla sık sık futbol oynarmağa başladık. Yavaş, yavaş filizleni dık. Ingiliz tayyarecilerinin Malte geliyorum, dedim.. yorduk. Komşuların bahçelerine ka pe ile Bostancı arasında yaptıkları Akaretlerden süratle aşağıya 'nçan top bir derd, evin gürültüsu ise koşular yavaş yavaş beni de sar dim. ve Camh Köşkün kapısı sanki ayrı bir mesele olmağa başladı. Mek mağa başladı. İşte atletızm hayatım bir müsabaka sonunu b?k'ivnr]prmL> tebin bahçesinden sokağa düştük. İngilizlerle koşmağa başladığun o ta gibi tıklım tıkhm. Bir bayrak yarışı Kimin onayak olduğunu bilmiyorum. | rihe tesadüf eder. gibi ilâcı uzatım. Sertabib Âkil MuhsŞî sjc î}c j Bir gün Sehzadebaşındaki çopçuler tar Bey merhum, şerefimizi kurtarBizde ilk resmî kır koşusu 1920 de arsasına kadar uzandık. Orada Su dık, dedi ve bana tesekkür etti. leymaniyeliler top oynuyorlardı. Ser Y.M.C.A. nin tertibi ile Şişlide oldu. best dolaşacak bir çağa geldiğim za Müsabaka 21 ocakta yapılacaktı. Şıdman Şehzadebaşı camii avlusu, Top detli yağmur yağıyordu. Ben hâlâ kapı Sarayı içi, Yenibahçede hasta müsabaka tehir edilecek sanı\ordum. Beşiktaşın ilk golü (solda) ve G. Sarayın son golü (sağda) hane çayırına kadar sokulacak hali Vakit yaklaştı. Hazır olun, dediler. Beşiktaş kafecisini aşan topu İsfen bulduk. Çukurbostanı da ihmal et Ben akıllı, beyaz lâstik papuç, oeDünkü znaçın normal neticesi«64 medık. Buraları bizim için âdeta bir yaz fanila ile sanki ağustosta müsadiyar boş kaleye plâseledi. Dışı siyah, lçı beyaz. bembeyaz çoveya 65 olabilirdi. Bu neticelerle iki STAD Dolmsbahçe Galib duruma geçen Galatasaray mesken olmağa başlamıştı. baka yapacaktım. Diğer atletlere cuk Koskoca adama çocuk dedlğime takım da galib gelselsr yâdırganSEYIRCI 24844 Amma bllıvor Nihayet Istanbulun o zamanlar baktım. Hepsi rengârenk fanila gıy darılma, gucenme... HÂSILAT: 44119 baskısım arttırdı. Üstüste kaçan fırmazdı. Fakat «golctı» diye nam kamusun sen hakikaten çocuktun Be. satlardan sonra maç sarı kırmızı meşhur olan açık hava oyun yerleri mişlerdi. Heyecan gırla. Soyunduk. stm .. Gulusünden dusuncelerlne kaHAKIMLER: Stefsnovıç (Yuzanan iki forvet de becerikizlik bâgoslavı ;:e Feridun Kıhç ve Mu lıların, siyaz beyaza 21 galebesile ni dönüp dolaştıktan sonra Ünyon dizildik, yarış başladı. Netıcede 47 dar hâlis. su katümamış bir çocuk... bında birbirlerÜE âdeta yanştılar. vahhlt Aflr (İstsnbul) Kulübe (şimdiki Fenerbahçe stadı) atlet arasında üçüncü olmuştum. sona erdi. Zannettln kl insanlar, hayat, dünya Bu ikram fashnda Beşiktaş forveti, j G. SARAY: Turgay . Saim, senin Istediein gibi olacaklar... Senl, Elif Nacirtn kale mile Öraer Besim C. A. kadar sokulduk. Artık gelişmeğe baş Galatasaraydan daha baskm çıktı ve Enver Coşkun, Ergun, B. Alı, ladım. Şışlide Highschool'un sahası senin istedlSin glbl kabul edecekler... rakibınin iki sayısma b,irden fazla 1922 vılında Galatasaravdan bir Onîara kendl muhayyüende bir çocuİsfendiyar. Metin . Suat . Kadve Taksim Talimhane meydam ile mukabelede bulunamadı. rl, Gungor. gun orur.cağma hukmetmesl gibi şetopçu kışlasınm olduğu Taksim staBEŞİKTAŞ: V»rol Kâmil, E| kil vermek isredln amma, onlar so. Oyunun bidayetinde Galatasaray dı bizim vefakâr oyun yerlerimiz olref Metln, A. İhsan, Nu»ret nunda senl oyuncak ettiler Seslnl baskındı. Bilhassa ilk on beş dakimuştu. Sami, Receb, Naamı . Ahmed; Bu duyar gibi oluyorum... Ne diyorsun? . katia siyah beyazlı on bir tamamen Sıraya giren sporcuların arasma lent. O'.impiyadlar .. Paris, Berlin, Londra. Omer Besımi kaybetik demedım. bocaladı. G. Saray bu arada Beşiktaş 800 metrede bizde stıl ve Uktık kurkatıldığım zaman da, Izmir, Izmit, GOLLBR: 8uat D: 6, Nasml Heîsinki .. 100 merre^l şu kadar sanldefansmın bir anlık tereddüdıinden D: 34: İsfendiyar D: 71. Eskışehir, Ankara, Afyonkarahisar, vede kosan celik adamlar .. Sporcu çunkü onu bir muddetir zaten ksybet muş bır adamdı. Morfolojık hendıkabı miştik. Hayatının en çiçekh zamanmda olmasaydı çok daha iyı dereceler tesıs karakteri .. Sporu spor İçin yapanistifade eden Suadın hafıf bir plâse Balıkesir, Bursa. İzmir sırasile bize lar .. Doeru soz. doğru oz. Gun geldl ki ' geçirdığı bir hissi felâketın koğalama eder, süphesiz beynelmılel isimler ara. kucağmı açan sahalar idi. bizde bun'.arın da yalandan ibaret sından kurtuîamamıs. hayat yarıçını sına karışırdı. Bununla beraber uzun jütü ile galib duruma geçti TDk. 6). * * * olduğunu anladm ve eaîlba seni bunlar kazanmak ümidsizlığine rağmen pisti zaman mesafesının Turkiye sampıyorı1924 senesinde leyleği ayakta görBeşiktaş bundan sonra oyunda mr luğunu ve rekorunu muhafaza etmekle yıktı Ömer Besim... Sen daha o gün ; ««ketmemek için yaşamıştı. müş olacağım ki o sene Pariste yapımüsavat tesisine muvaffak oldu. 34 I l ölmüştün Geri kalan sâdece lcen ve j ömer Besim Türk atletizminin bey. kalmadı. lan Olimpiyad olimpiyadlarma gıt • üncü dakıkada bir korner atışından 1928 temmuz ayında Peştede Macastirtınen bir ceseddi Zavallı Besim, nelmilel sahaya verdıği ilk atletlerden 1 tim. şampiyonasına girıp Nazminin yakın mesafeden kapalı bahtsız çocuk Artık rahat uyu .. Glt ve süphesiz Pionnier yani kurucuların ristan atletizm n. ktime profesvonel Ug maç'.arma | 1928 de Budapeştede Olimpiyad nıeşhur Barsi'nin üç metre arkasında tlğin verde ne 100, ne 1500 me're var. d?ndır. laviyeye yolladjğı topla beraberliği riün Şeref stadında devam ediUl. kampında iken F.T.C.. M T K.. B.B. Macaristan ıkincıhk madalyasmı aldı Ne siyah. ne beyaz var. Gidenler yalOnunla Federasyon Reisi ve arkadaş idi. Eğer rakibini daha iyi tanısaydı İştanbuîspor dun Fenerbahçe »ta temin etti. Bu golden sonra açılan nız ruhlar... Ve senin ruhun hepimlT. Tuna üzerinde Margerit Atletik Eyüb 2 Taksim 0 Beşiktaş bütün kuvvetile rakib kaledmd* Beyogluspor ile yaptıjı kar?ırlnklnden daha bevaz, bembeyaz . A!, olarak çalıştığım ve konustuğum za birinci olabilirdi. Kulub, Viyanada Vmner Atletik KuUsmıd» 1.1 fce.abere kaldı. manlarda yaşına ve hahne ragmen ye yüklendi.. Fakat bir netiee elde İlk devrevl hâkım oynayan Eyub. Ni lüb stadlarmda antrenman yaptık. lahaısmarladık Besim.. Ömer Besim yanında çahstığı her «mukaddes ateş» in hâlâ içinde yandı antrenorden bir çok seyler öğrendi ve Haketn Bedrl Çakırın idaresinde t» edemedi. Devre 11 beraberlikle ne hst I aya;ından kazandıkları golle Avrupaya ayak bastık ya... S 'fvr Cevad Fehmi gım muşahede eder imrenirdim. kıralar sahada su şekılde ?«r aldılar: devreyi 10 galib bltlrdl. ; kend'ne Utbık edebildı idi. Amsterdam ticelendi. İıttnbuispor «Sabih . Kenan . MeOyunun ikinci yarısı. Takslmülerln Bel^ad. Za? \ T'ırsv M.nr PO^mpiyadında kostuğu fakat maalesef Beşiktaş ikinci devreye mükemmel baakısı altında geçtl. Butün gayretle te, \iyana, Napoli, Milâno, Pari» rih. Ki.mil . Eadrl. Sallh. Kasaboğlu; SON Y A Z ISI ıkmal edemedıği 800 metrenin ilk ruAydemır • İbrahim . İhsan . Yuksel bir tempo içinde başladı. İlk on beş rlne rağmen gol çıkaramadılar ve üs. ' "tadları artık bizim için bir o> . ı rk ' rurda attletizm mutehassısları çukulata Beyogluspor: «Surnopiılog . Bahar dakika tamamen Galatasaray yarı tellk Gunerın 2 sayısına da mâni ola ! seklini aldı. Berlinin o meşhur Olim ı renkli yıldızın stiline hayran olmusoSIu. Nlioiau Guaey Yordan sahasında cereyan etti. Siyah be madıklarından sahadan 20 maglub piyad stadı. Estonyanın Talltn, îsvelardı. Dıamasdl. Sofyanidti . Kartal • Kaçin 1912 de Olimpiyad oyunlarını yap Ömer Besim butün spor ve bilhassa yazlılar bu arada iki müsaid fırsatı ayrıldıiar. tancıotlu . Kao'.an. Sandukas • • 1936 da Berlinde yapılan OlımTurk »tletizminin hattâ harbden evvelki tığı, Finlerin 1940 Olimpiyadı İçin I liği. yeşıl gözlerıle Berlin Olimkullanamadılar. Bu arada Enverm Galata 3 Feriköy 1 İlk devre gayet baücılı bir oyun tut D yad oyunlarmda Almanya spor Bâlkan atletızminin butün hâtıralarını pıyadlarında hepimizi mestetmişti lıazırladığı stad. Norveçin tarihî sta j turan İstanbulspor. Aydemir'in kaçır ters bir şütü de kendi kalesine gırtesküâtı guzel bir jest yaptı. İlk dcvresi 0.0 blten maçm ikinci hafızasında toplamış. oralarda da bura. 100 metreden. 200 metreye, oradıgı fırsatlarla gol yapamadı Te dev mek üzere iken Turgay zor bir plon devresı Galatanm ustunluğü İle geçtı. dını gördükten sonra dönüp dolaşıp ı Fevkalbeşer atlet namile maruf lardaki kadar söhret ve dostluk yapdan uzun atlamağa kadar uç müfutholun vatanı İngilterede soluğu ' re 0.0 berabere blttl. jonla bunu önledi. Oyumın seyri 15. Yılmazın tek golune roukabıl Şabatı büvük mukavemetçi Fınlândiyall mış bır adamdı. Bu hâtıralarını yazsab..kada stadyomun altını ustune ! İkınci dsvre Beyojluspor mudafaaya dakikadan sonr döndü. Recebin çap ve Adil vasıtaslle 3 sayı kazanan Ga aldık. Orada gördüğüm stadların sa ' «Tovo Nurm yı> Almsnyanın misamakta olduğunu bihyorduk. O şımdi bir getirmişti. yısını unuttum. çekıldi ve bu arsda İlk golünu de soy raz vaziyette çektiği şüt <ie Turgayı lata sahadan 31 galib ayn'.dı f:ri olarak Berlıne davet etti. Ta. hâtıra oldu. le kLzandı. Son gun 4ylOO bayrak yarışmbıi bu buyuk bir kadırşınashk * * * Hayat maratonunun son etabları onun Yeşildirek 6 Anadolu 2 33. dakıkada Sandukaım Tta*m: aştıktan sonra çizgıyi takiben direğu da Amerıkan takımını rakiblerinıdı ıvin çok engelli bir koşu olmuştu. Ölum 1918 de Aksaıa\daki evimizde bir Kaarl kesemedı topa yetışen, Kazan kadar gitti ve çarpıp dışarı çıktı. Bu Her lkı devrede de çok guzel bir den büyük bir farkia birinci ge. haberını aldığım zaman hıç ferini kayŞımdi de Melbourne'da yapılafırsatan sonra Beşiktaş durgunlaştı. maç çıkaran Yeşüdireklıier Anadoiu gureş minderi yaptırmıştık. Selâmhk cıoğlu gelıbiyet golunü attı. tirtmişt. bctîrmış psrlak gozlerile bana bakarak cak Olimpiyad oyunlarına AmeBu golden sonra açılan Sarı.sıyahlı Bundan istifadesıni bilen *an kır yu 62 mağlub ettller. Golleri ilk deT kısmındaki çalışmalara merhum TayBu davet dıınya atletızm tarihirikah atlet Ces Ovens'i davet Reis yarışı bıtırdim der gibi geldi. laj 39 dakıkada Yukseltn çektlği kor mızılı forvet, rakib kaleye yüklendi. rede Çe:ln Yılmaz n . Erol (I. İkmrt yar sık sık, Anadolulu Danyal, Bene geçecek tath bir hâdisedir. ettiler. Turk atletlerinın bu ilk ve degijmeı devrede de sıraslle Çe:ln, Yalçın, Çe şiktaşlı Kemal Bey, Dürrü, Fuad nerle İbrehlm vasıtasıle Uk beraberiik Nihayet 26 ncı dakikada Varolun tln ve Mazhar yaptılar. Bu zenci atlet vücudünün gtızelkaptanı bu yarışı bitirdigi için Hakkın ÖMER BESİM tolünü çıkardı. Maç da böylece 11 haftanın muayyen günleri toplanır, hatalı bir çıkışı neticeyi belli etti. rahmetıni mukâiat olarak almıştır berabere blttl. Asaf AYÇIL guıeş yapardık. Irili ufaklı bu topluEn parlak yülarında BURHA.V FELEK nınTiııtmıımnniııııınıııııııiımniciııııııınıııımııııııııııırııııııııııııııııııııııııiüiııiıiıııııııırüiMiıııııınıııiMnmıı ıııiMimiHMnnıınıiMiMiiMMiHiMiııiıııııiHmnmnnımi,ımııiiiııııi!iıııııiMiııiıi!iiıiııııi!Mnıuıııınıınnrıni!!>''>i''!ifit'ı>'>ı>ı<ıi'iı :ı>tıii:!.;tMT!rıııınfnınn<ıiiMit;!!iiı<ı<iMiıııiırıtıtınıı»!if. uı ' Ü I I I I H ••• U l t l H M » G. Saray, Beşiktaşı 21 yendi OMER BESİM İstanbulspor: luspor: I Beyoğh Profesyonel ikinci lig maçları Ömer Besim öldü Gttzel bir Soğuk alğınlığından ileri gelen ağrıları feskin icin F A Y D A L I D I R ! PO OPON, baş, diş, adale, sirtir, , lumbago, romatizma, siyatik ağrıları ile bayanların muayyen' zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır. \ Hah ipliği imal ettirenlerin nazan dikkatine 1 Müess«»mlr<! bağlı Defterdar Bünyan ve İsparta fabrikalanmızda iptidal maddesi kendileri tarafından verilmek üzere muayyen bir ücreti imaliye mukabilinde 2.5 ilâ 3,5 numara beyaz veya renkli hah iplifi siparişi kabul ediiecektir. 2 Bu sipariş için ihzar edilmiş olan jartname Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesinden (Eyüb Defterdar) parasız olarak tedarik olunabilir. 3 Asgarî siparis miktarı 5000 kilo kirli harmandır. Bundan açağı sipariş kabul edilmez. 4 Sipariş için müracaat tarihi en geç 10/12/956 dır. Postada vâki gecikmelerden mesuliyet kabul olunmaz. 5 Teklifler müracaat tarihlerine göre sıraya konulacaktır. 6 Siparisin kabul edilip edilmemesinde müessese serbesttir. (15510) Halı İpliği Siparişi Alınacaktır. Simorbank Yinlü Sanayii Müessesesinden: MUFETTIS NUAVINI ALINACAK Turkiye Ziraî Donabm Kurumu Umum M Kurumumuz teftls heyetl kadrosuna müsabaka lmtlhanı ile lüzumu kadar müfettış muavlnl alınacaktır 1 Bu imtlhana girmek lsteyenlerln, A Yüksek İktisad ve Tlcaret okulu Ue. Hukuk. İktlsad veys 8'yasal Bilgller Pakültelerlnden blrlnl veya bunlara muadeleti Maarll Vekâletince kabul olunan yabancı bir okulu bltirmış 'an B F1Uİ askerlllt hizmetini yapmış ve 30 yaşını aşmamıs olmilan O Sıhhi durumlarının yurdun her yerlnde seyahate müsaid oıması lâzımdır., 2 Bu şartlan halz olaniarın nüfus hüvlyet cüzdanı, tahsil ve askeriik veslkası, sağlık raporu veya suretlerini dllekçelerlne ekliye. rek 30. 11. 1956 cuma günü akşamma kadar ümum Müdürluğumtize müracaatları. 3 12/aralık/1956 tarlhinde Ankara. İstanbul ve İzmlrde yapılacak olan yazılı lmtlhanlara girmek istiyenlerln lmtihanlara glrlş çartlan nı ve imtihan mevzularını öğrenmek tçin Ankarada Umum Müdürlugümüze ve taşrada Kurumumuz şube müdürlüklerlne baş vurarak lüzumlu malumatı ihtlva eden lzabna melerden almaları ilân olunur. 15324 SENE SGNU CEKİLİSl Sene Sonu Çekiüşi dolayısiyle Levend Mahallesinde inşa edilmekte olan 3 apartman dairesi, para ikramiyeleri, 25 hesap sahibine cem'an 625.000 lirahk inşaat kredisi. I GASFLAME OAZ SOBALARl Jg Kirbüratör. orijlnal 'A.R CONTROLS CORPORATION ma mülatıdır # Höblesi, amankan DUPONT « firm/anmn f tın EKONOMİZBR terlıbatı saye sinde yakıî tasarrufu sağlaı: • EMLÂK KREDİ BANKAS1 Sümerbank Kayseri Pamukln Sanayii Müessesesl Müdürlüğünden: 1 Müessesemiz Hastanesi eczacılığına barem dışı 550 lira aylık ücretle eczacı alınacaktır. 2 Yılda dört maaş ikramiye, ayrıca % 25 nisbetinde prim verilecek ve ikametine lojman da tahsis edilecektir. 3 Taliblerin en kısa bir zamanda bizzat veva dilekçe ile Müessesemiz Müdürluğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (15706) BUHAR KAZANLÂRI Sınaî ve dığjer tesisler icin Galata, Perşembepazan Yoğurtçu Han No: 12 Tel: 44 00 24 Evsaflı 10 m2 150 m2 Her Yerde Arayuu~ Tecrübeli ve ehliyeili Buldozer Operatörüne ihtiyaç vardır. Dolgun ücret vtrilecektir: Müracaat: İstanbul Bahçekapı Ticaret Han TİTAŞ Sirketi Posta Kutusu 986. Buldozer Operatörii Aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog