Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

xi. ıvasıın 13OO Shtilâlcller Peştede fabrikaları kale haline getirdiler (Baştaraft 1 inci sahifemizde) | etmiştir. Oistrak 21 kasımda Gothem Bu gece BBC radyosunun muhabiri de Avusturyaya geçen batılı gareteciler arasındadır. Muhabir, «Macar milliyetçileri ne Budapeştede, ne de Macaristanın diğer yerlerinde asla yenilmemişlerdir. thtilâlciler, müstahkem mevki haline Retirdikleri Çepel adasma tamamen hükmetmektedirler. Buradaki iki fabrikayı kale haline getirmişlerdir. Mukavemetir. bilhassa sanayi bölgelerinde daha sağlam olduğu aşikârdır. Bazı ihtilâlciler teslim olmuşlardır, yalnız bunlarm silâhı elden bırakmalarına »ebeb korku değil. açlık, susuzluk ve cephanesizliktir» demektedir. Batılı muhabirler de Macar gizli polisinin aynı Gestapo gibi halkı ezdiğini müttefikan belirtmlşlerdir. Kadar, Nagy'den yardım istiynr Ruslann kurduğu kukla hükumetın reisi Kadar, bugün eski Başbakan Imre Nagy ile konuşmuştur. Kadar'ın Ihtilâli bastırmak için Nagy'den yardım dilendiği tahmin edilmektedir. Kadar hükuraetine ve diğer idarecilere Macar milleti artık inanmaz olmuştur. Verilen tâvizlere, ihtarlara, tehdidlere, ültimatbmlara ve beyanatlara aldıran yoktur. Kukla hükumet, Nagy ile işbirlişi temin etmek arzusundadır. Boylelikle Kadar, ken di hükumetine itimad sağlayacağını sanmaktadır. Kadar'ın radyo konuşması Diğer taraftan Başbakan Kadar bu gabah radyoda milletine hitaben bir konuşma yapmıştır. Kadar bu konuşmasında. evvelâ bir tehdid savurmuş ve ihtilâlcilerin iki güne kadar bertaraf edileceğini söylemi;tir. Sonra, ihtilâlcilerin küçük gruplar halinde baskınlar yapıp kaçtıklarını itiraf etmiştir. Başbakan, eski hükumet reisi Nagy'nin sağcıların baskılarına karşı tamamen âciz bir durıımda kaJdığ m. ayaklananlara bastırma tedbirleı ı almak hususunda gayret sarfetmediğini iddia etmiştir. KIZILHAÇ YARDIM1 BAŞLADI Günlerden berl bütün Macaristan »çlık, hastalık ve liâçsızlıktan kırüır ken Rusların lzin TermemeBl yüztrn. den Beynelmllel Kızılhaç teşkllâtma dünyanm her yerlnden gonderllen yar dımlar Avusturya hududundan tçert bırakümıyordu. Bugün Ruslar nlhayet müaaade etmlşlerdtr. İS kamyonluk llk yardım konvoyu hududu geçmis ve Budapeşte Istifcametlnde «üratle llerlemektedlr. Avusturyaya bugün gelenlerden alı nan malumata göre, Ku« aakerlerl de Macar milleti gibi ylyecek sıkıntısı çekmektedlr. Onlann da yaralarrnı sa racak tıbbl malzeme bulunamamakta. dır. Btizı yerlerde Rus askerlerinln Unk'.an terk edlp ylyecek dağıtılan yerlere koşuştuklan eörtllmüştür. PEŞTE RADYOSUNUN İTIKAFLARI Vlyana, 11 (R) Budapeşte radyo«11 bu gece, Macar lşçl'.erlnin Kadar hükumetine halâ ltlmadsızhk göster dlginl itiraf etmlj ve şu tefslrl de llâve ttmlştir: • Macar lfçlsl 1* senedrn berl aldatılmıştır. Türlü valdlerde bulunulmu». bunlarm çoğu yerlne getlrlltne. mlyttr. Takın zamanda Kadar hülcumetlnin dogru plânlarla çalısacagı an Usılacaktır.» Radyo, aynaa, memlekette kömür Te ham madde kıtlığınm başladtğrnı da kaydetmlstlr. Hükumet sözcülütü yaproakt» olan Budapeşte splkerl is çllerl tekrar vazifeye dftvet etmlştlr. Kadar hükftmetl milletin Kızılhaç teşkilâtıra güvenlnl sağlamak maksa dlle bu lşin başına 5 tanınmış Profesörü getlrdiÇlnl llftn etmlstlr. HUkumet, bütttn lç ve dış yardımlann bu Profesör emrlne verlleceğlnl ve onların dagıtacagını bun» dünyanm da lnanmasınm gerektlgrnl bellrtmlş. tlr. DÜNTADA RUSTAYA KARŞI HUSUMET GELİŞİYOR Bugün Bruxel Beîediyesı onunde toplanan yirml bine yakın insan «Macaristanda dövuşmeye gitmek lstiyoruz» diye bağırmıslar ve Belediye dairesind« açılan bir deftere isimlerini yazdırmaga başlamışlardır. Belçika halkının bu aşırı Macar dostlugu karsnında Bruxel Belediye Sarayı, bayrağmı yarıya lndırmek mecburtyetinde kalmıatır. Bu arada Bnutel'dekl Sovyet Elçillglne taarruz teşebbüsünde bulunulmuj lse de, zabıta bunu önlemlstir. Dün gece Romadaki Sovyet Korisolosluğu binasının dısında bir bomba patlamıştır. Bina kısmen hasara uğramıştır, İnsanca zaylat olmamıstır. trlanda rıhtım lîçileri Ue deniz lşçilerl »endikalan İrlanda llmanlarına uğrıyacak olan Sovyet gemilerini ve Sovyetler Birliğlnden gelecek olan ha. mulelcrl boykot etmeğe karar vermiştir. NewYork'takl Birleşmiş Mılletler blnası önünd« de bir nümayis olmuştur. On bln» yakın bir kütle, Rusya aleyhine tezahüratta bulurunuştur. Kalabalığın ellerinde bulunan levhalarda pı Ibareler bilhassa göze çarpmıştır: «Stalin'i blze arattınız»; «Kahrolsun Rus emparyallzmi», «Alçak Rus ajanlarını topraklarımızda görmek lstemi. yoruz.» NewYork pollsi bu toplulugu güçlükle dağıUbilmiştir. Dünyanm sayılı keman virrüozlanndan Oistark'm konserini İsveç ipta! 1 burg'da konser verecekti. Arjanttn Reisicumhuru Pedro Aram buru, dün gece burada yaptığı koruşmada komünistlere şiddetîe hucum et miş. ve «Arjantin Kmlları yakmd kendilerine başka blr diyar arama mecburiyetinde kalacaklardır» demiştır Aramburu, bugünlerde bütün kalbler de Macaristana ayrılmış blr yer olmas gerektığinl belirtmiş ve demiştir ki: e Komünist liderler. çeşidli entrika larla dünyayı yangın yerine çevirmektedirler. Ariantinlüer, diğer mületlerin felâketlerlnden ders alarak içlerinde komünistlere yer vermemelidirler j M. PİETRO NENNİ'NİN BİR MAKALESİ Roma 11 (a a ) İtalyan Solcu Sos yalist Partisinin Genel Sekreterl M Pietro Nerni bu partir.ir fikirlerini reşreden «L'Avanti» gazetesinde bu sabarı yazdığı bir makalede şöyle demektedir c Moskova hükumetinden hakikst: istiyoruz, sükut perdes'nin yırtılmasını istiyoruz. tnsan haklarına, Macaristandaki sosyalizmın menfaatlerine ve niha yet Sovyetler Birliğinin de menfaatlerme ve prestijine aykırı bulunan isgale son verilmeEini İstiyoruz.» ttalyan sosyalist Iıderi. blr kukla hukumet olan Kadar hükun.etinin hiç bir rüfuzu olmadığını kaydettikten »onra Avrupada ve dünyada güvenlik ve barışın yeniden kurulması için her şeyden evvel iki harekete lüzum bulundu. ğunu yanl bir taraftan Fransız ve Ingilizlerin Mısırdan ayrılmaları ve diğer taraftan Macaristandaki Sovyet isgaline son venlmesi lâzım geldiğini» beyan etmektedlr. Milletlerarası inzibal kuvveli emir bekliyor olarak İsmailiyede karargâh kuracaklardır. Daha sonra Süveyg Kanalı nın batısmda bir yere gideceklerdir. Kendisi Mısır ile anlaştıktan sonra Israel makamlarile temasa geçecektir. Milletlerarası Polis Kuvvetleri 3 taburdan ve 2,500 kişiden müteşekkil olacaktır. Fılistin Mütarekesini Kontrol Komisyonundan 10 müşahid de, bugün Hayfaya hareket etmişlerdir. General Burns'un ifadesine göre, bun lar merkezî bölgenin münasib görülen bir noktasına yerleşeceklerdir. Napolide Birleşmiş Milletler (New York) 11, <R.) Milletlerarası Polis Kuvvetlçrini teşkıl edecek olan Danimarka, Norveç ve Kolombiya birliklerinin oncüleri, Amerikan uçakları ile Napoliye gelmişler ve talimlerine başlamışlardır. Diğer taraftan, Seylân ve Habeşistan hükumetleri, bugün Birleşmiş Milletlere müracaat ede rek, Milletlerarası Poüs Kuvvetlerine birlik göndermek teklifinde bu lunmuşlardır. Bu şekilde müracaat eden devletlerın adedleri, 17 ye yükselmiştir. Bunlardan ikisı demir perde gen.=indendir. Diğer taraftan. Beynelmilel Polis Kuvvetlerinin Mısıra nakli için Napoli ile Süveyş Kanalı arasında kurulacak olan hava köprüsü, yarınki pazartesi gününden ıtibaren «işlemeğe hazır bir vaziyette» olacaktır. Birleşmiş Milletler ile bir anlaşmaya varan İsvıçre Havayolları, günde 400 askeri taşiyabileceğini ve harekete geçmek için, General Burns'den e mir bekledıklerini hevpn etmiştir. (Baştarafı 1 inci sahifemizde) Rusyanın Mısır ve Suriyeye 200 milyon sterlin değerînde, silâh verdîği acıklandı him üslerle petrol kaynaklarmı hür memleketlerin kontrolünden çıkarmak için çok teferrüath plâr.lar hsiirladıklarmı ve bu plânları bilhassa Mısır vasıtasile tahakkuk ettirmek istediklerini belirtmektedirler. Suriye ve Suudî Arabistan tarafından da desteklenen Mısır, bu plânın tatbiki için Sovyetler tarafından kâfi derecede silâhlandırılmış bulunmaktadır. Sovyetler, yapmış oldukları silâh yardımmm mukabilinde Mısırdan Ortadoğudaki üslerin Batıluarm kontrolünden çıkmasınm ve işe yaramaz hale gelmesinin teminini istemişlerdir. * TÜRKİYE (Bastaraft 1 inci sahifemizde) VAKIFLAR BANKASI YIL SONU Büyük İkramiye Keşidesinde Üçüncü dünva harbi önlendi Bu bakımdan tngiltere ve Fransanın zamanmda müdahalesi Ortadoğuda çok vahim ve belki de bir dünya harbini intaç edecek bir vaziyetin patlak vermesini önlemiş bulurjmaktadır. Salâhiyetli çevrelerin Uhminlerine göre önümüzdeki 48 saat içinde Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin Süveyş bölgesinde vaziyete hâkim olması veya harbin voniden baslaması ihtimallerinden hangisinin tahakkuk edeceği belli olacaktır. Suriveve gecen Mısır uçakları Süveyş Kanalına yapılan çıkarma ve indirmeden önce Mısır hava kuvverlerinin tamamen tehrib edildikleri şeklindeki tahminlerin biraz fazla iyimser oldukları son gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Mısır hava kuvvetlerine ait 100 avcı ve jet uçağınm Suriyede toplandıkları bildirilmektedir. Bir kısım Mısır uçaklarının da Suud! Arabistana sığmdıkları esasen bilinmektedir. 240.000 Lırayı Aşabden Mecmu Tutarı Oıiadorııva sokulan Sovvet ajanları Bağdad, 11 (T.H.A.) Bugün burada açıklandığma göre, muhtelif ış yeılerirde teknisyen olarak çalışmak üzere Ortadoğuya gönderilen Sovyet teknisyenlerinin, Sovyet gizli teşkilâtına mensub ajanlar olduklan anlaşılmıştu. Bu hususta verilen malumata göre, petrol şirketlerinde çalışmakta olan Sovyet gizli ajanları Suriyeden geçen Irak petrol borularmuı berhava edümpsinde mübim rol oynamışlardır. Suriyede teknisyen olarak çalışmakta olan bu gizli Sovyet ajaııları, petrol borularmı berhava etmekle Irakı büyük bir rarara sokmuş bulunmaktadırlar. Ömiir Boyunca Aylık Gelir SON DAKİKA: Viyana. 11 (R) B u gece buraya gelen haberlere gore, Budapeştedeki ıhtllâlcller blr yangm hortumu İle Rus tanklarmın üzerlne benzin »ıkmıslar ve koprü başında bulunan 10 Sovyet tankını yakarak tahrlb etmiş îerdir. ÜJppşt ve Dunapentele'de Macar or dusunun topçu blrllklerl Ruslara mu kabıl ateş açmaktadırlar. Rualar bu bölgede llerllyememektedirler. Peç ci varındakl uranyum madenlerlnde ça üşan lşçiler Rus ültlmatomunu red ederek işlerlne dönmiyeceklerlnl be llrten blr bevanname neşret.nlşlerdır. Budape«tede günlerden berl daya. nan Kiltan kışlası Rus topçu ateşl al tında harabe halme gelmiştir. Karaşt 11 IAP.I Pakistan Başbakanı Suhraverdı'nin Ortadoğudaki du. rum etrafında temaslar yapmak üzere Ar.kara, Bağdad ve Suudi Arabistanı ziyaret edeceği resmî kaynaklar taraından açıklanmıştır. Başbakan seyalatlne 16 kasimda başlıyacaktır. Pakistan Başbakanı Türkiyeye gelecek 280.000 Llra Tutannda h Riistempaşa D.P. Oeak Kongresinde hâdise oldu San'atkâr bir diplo(Baştarafı 1 inci sahifemizde) (Baştarafı 1 inci sahifemizde) matımızın Bonn'da başarısı MESKEN KREDİLERİ Liralık Muhtelif Ömer Besimi dün kaybettik (Baştarafı 1 inei sahifemizde) Ölüm haberi süratle şehrimiz spor muhitlerme yayılmış ve büyük bir teessür uyandırmıştır. Arkadaşımızın cenazesi bugün öğle namazmı müteakıb Beyazıd camiindı.n kaldırılarak ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. G. Sarayın tebliği Galatasaray kulübünden: Kulübümüzün kıymetli azası ve şampiyon sporcusu Ömer Besim Koşalay Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 12 kasım pazartesi günü öğle namazmı müteakıb Beyazıd camiinden kaldırılacaktır. Kulüb azasının hazır bulunmaları rica olunur. Atletizm Ajanhğının tebliği tstanbul Atletizm Ajanbğından bildirilmiştir: Türk atletizmlnde sembol olmuş kıymetli şampiyon ve rekordmen Ömer Besimi kaybettik. Bütün atlet ve hakem arkadaşların cenaze merasiminde hazır bulunmalan rica olunur. Yugoslavyanın peyklerle arası açılıyor (Baştarafı 1 inci sahifemizde) Bu cümleden olarak, Arnavudluğun komünist lideri Enver Hocanm yazdığı ve Sovyet komünist partisinin organı Pravda gazetesinin de yayınladığı bir makale bu meseleyi açıkça ortaya koymuştur. Pravda'nm bu makaleyi yayınlaması Belgradda çok fer.a bir tesir uyandırmıştır. Belgraddaki müşahidlere, Mareşal Tito'nun en büyük düşmanlarından biri olan Enver Hoca olduğundan kimsenin şüphe etmediğini söyliyerek Tito'culuğa her ne vasıta ile olursa olsun, derhal son verilmesini en fazla Enver Hocanm istemiş olduğutıu hatırlatmakta ve bu şahsın yazısınnı Sovyet komünist partisinin organı olan bir gazetede yaymlanmasma müsaade etmenin Sovyet idarecileri nin de bu makaledeki hücumları tasvib ettiği manasma geleceğini söylemektedir. Enver Hocaj yazısında yeni sosyalizm formülleri icad etmek bahanesile Sovyetlerin tecrübelerind«n artık faydalanmak istemiyenleri> itham etmektedir. Çekoslovakya ve Rumanyada tevkifler New York 11 (a.a.) Demir Perde gerisinden buraya sızan habertere göre, Çekoslovakya ve Rumanyada kütle halinde tevkifler yapılmaktadır. Moskova, bu iki hükumeti herhangi bir ayaklanmaya mâni olmaları için sıkıştırmaktadır. Diğer taraftan Prağdan gelen seyyahlar buradaki halkın pek yakmda Sovyet Birliklerinin Çekoslovakyayı işgal edeceği kanaatinde olduğunu bildirmişlerdir. Adnan Menderese bildirmeğe ka gide, Türkiyeyi, Bonn Büyük Elçi liği ikinci kâtibi Akil Aksan ile serar vermişlerdir. firimizin refikası Emel Esin temsil Adnan Menderesisn Ankaraya gietmiflerdir. deceğinin şayi olması uzerine, 100 Akil Aksanm Türk motiflerini ha(Baştarafı 1 inct sahifemizde) kadar hamal hep birlikte Yeşilköy vi tabak ve vazoları büyük rağbet hava alanına gitmişlerdir. Fakat I ve alâka görmüştür. Yapılan müsabeklenmektedir. Ankaraja gidenin Baymdlrbk Ba | bakada, Akil Aksanın tabak ve vaSüveyş buhranı ve Bağdad Paktı nı ve Dış İşleri Bakan Vekili zoları, en çok emek sarfedilen sanat Tahranda yapılan Bağdad Paktı Konseyi toplantılarına katılmış olan Ethem Menderes olduğu öğrenilin eserleri pâyesini kazanmıjtır. akistan Devlet Başkanı Mirza ile ce, bu defa gene hep birîikte, AdBaşbakan Sühravardi, bugün uçakla nan Menderesin ikamet ettiği Park Karaşi'ye avdet etmişlerdir. yola çıkılGazetecilere beyanatta bulunan Otele müteveccihen iühravardi, Süveyş Kanalı buhranı mıştır. m Bağdad Paktma hiçbir surette Hamallar, Başbakan İle görüşesir etmediğini söylemiş, tngiltere (Baştarafı î inei sahifemizde) 'e Fransanın askerî müdahaleleri ile mek üzere, aralarından 3 kişilik bir )ir hata işlediklerini behrttikten son heyet seçmişlerdir. Bunlar derdle edecektir. a, «fakat bu hareket, Bağdad Pak rini Başbakarun Hususî Kalem Yaralılann naklini General Burns ının ilgası için kat'iyen bir sebeb Müdürü Muzaffer Ersüye anlata temin etmiştir. Nakil sırasında GeeşVil etmp?. çpklinde konusmustur. bilmişlerdir, neralin tarafsız kontrol lubaylan nArabın Sesi» radyosutra göre hazır bulunacaktır. Yarahlan trenlere Beyrut. 11 (THA) Kahlreden ne? PortSaidde Kızılhaç mensublan binlyat yapmakta olan «Arabın Sesl™ direcek ve halen tngilizlerin işgalleri "dyosu bu gecekl neşriyatmda blldlr liöine göre. Mısır, Surlye Suudl Ara. altında bulunan bölge suıınna ge(Baştarafı 1 inei sahifemizde) lince Mısır Kızılayı mensublarına iletan blrllklerl. İnglliz. Fransız ve srael Ituvvetlerine karşı büyük blr ta Halk, kışın birdenbire bastırması yerlerini bırakacaklardu. ırruza gecmek üzere hazırlıklarını ta yüzünden yakacak «ıkıntısı çekmekKIZILHAÇ İLÂÇ GÖNDERtYOB amlamıs^ır. tedir. Cenevre 11 (a.a.) tsvlçre Kızılhaç Avrupada soğuklar teşkilâtmın Cenevredekl bölge koml• Arabın Sesi.. radyosu aynca Bon Grenobl: 11 l a a ) Bu yıl Avru tesi. muhtelif memleketlerin Kızılhaç 'arpışmalnrda tahrib edilen Mısır ha pada görülmemlş bir «teniiKle soğulı teşekkülleıinden tönd^llen tonltrca • fllosunu nyenlden eski sevlyeslne daleası esmekfedlr. a ilâcın Mısır Kızılayına teslim edllmek ı^arılaca^mı bildirniektedir Şlmdlye kacir Frantttnm bu bolge üzere tefkilit tarafından ktralanan bir Radyonun U&ve ettiştne göre, tngl o1r.de ısının sıftrın atlınd* 9 dereceye uçakla bugün Mısır* gönderllecegini z, Fransız ve İsrael kuvvetlerine kar düştüğü görülmemlştrr. bildirmektedtr. ı girtşilecek harekata Irak'ın da kaGrenobl'e vakın olan kazalarda beş ılmağa hazır olduğunu bldlrmllştlr. klşlnln donduSu haber alınmıştır. SON DAKİKA Arabın Sesi» Bnümüzdekl 48 saatin Bu arada şehrln Alx . DLakourölüm dolu olduîumı da kaydetmiştlr. vax köytrne gltmekte olan blr karı kora kurtlar tarsfından yenllmiştlr. Londra, U (R.) Fransu: ve InBölgenin ıaşesl İçin hükumet ma giliz kuvvetleri bu sabah, Mısur kuvItalya, îsviçre ile 00 kamlan taralından tertlbat alınmıs vetleri tarafından açılan ateşlere, 3 tır. berabere kaldı saat müddetle hedef teşkil etmişlerdir. Müttefikler safcnda, hiçbir kaBern, 11 (a.a.) Bugün burada yıb olmamıstır. Uzun müddet devam yapılan İtalya Îsviçre millî takımBİRLİKSPOR: 2 eden bu tecavüz, nihayet lngüizlerin ları arasındaki futbol maçı sıfır sıfır hafif silâhlarla mukabele etmesi ü berabere bitmiştir. YEŞİLOVA: 1 önlenmiştir. Fransa Belçikayı 63 yendi Dün saat 14 00 de BakırkSy tnclrli zerinetaraf arasındaki «ateş kes» kaİki sahasında KaragUmrük Birllkspor İle Paris 11 (a.a.) Dünya futbol kuŞehremlnl Teşilova Oençllk Kulübü rarını kontrol edecek Birleşmij Milpası eleme karşılaşmalarında Fran arasında yapılan karşılaşmayı Bırllk letler heyeti, henüz bu bölgeye musa Belçikayı 63 yenmiştir. vasalat etmemiştir. sporlular 2.1 kazanmışlardır. Kızıl Çin de Mısıra gönüllü yoiluyor ^)0.00p TÜRKİYE Aynca Mısırda açlık ve sarî hastalıklar Hesap Açtırmakta Acele Edîniz! Hesabınız Varsa Paranızı Çoğalünız Para İkramiyeleri Yurdda karakış VAKIFLAR BANKASI Dr. HAFIZ CEMAL Uahiliye Mütehassısı LüKMAN HEKİM Divanyolu 104, Tel: 22 23 98 BERLITZ, Lisan Dershanesi Istiklâl caddesi 294 •Sınaî Teşebbüslereİ Tesis kredisi ecnebi sermaye istiraki. İst. P. K. 686 • • VAKIFLAR BANKASI TÜBKİYK FRANSIZCA İNGİLİZCE ALMAKCA Lisan kurslan Tecrübe dersi parasızdır. PARA İKDAMİYELEBİ TÜRKİYE AKTÎF HESAPLAR ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA VE MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALARDAKÎ CARİ HESAPLAR SENETLER CÜZDANI ESHAM VE TAHVİLÂT CÜZDANI BORÇLU CARİ HESAPLAR İPOTEK MUKABİLİ İKRAZAT: 30. EYLÜL. 1956 UMUMİ VAZİYETİ PAS1F T. L. 160.247.792,13 6.874.455,22 47.681.586,32 5.639.991,01 10.446.636,02 3.110.009,95 247.273.863,56 392.909.702,93 HESAPLAR SERMAYE İHTÎYAT AKÇELERİ İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı Kanunî ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar 2.297.129,56 6.891.388,74 4.357.650,55 5.062.356,49 122.577.500, 205.189.961,42 265.506.717,45 T. L. 300.000.000, 13.546.16835 3 valsH, 1X35 veya 90X35, kauçuk kalenderi 80X27, veya 80X30 hamur makinesi alınacaktır. Müracaat: Divanyolu No. 76 Rüştü Gülere bİ2zat veya 27 28 63 e telefon edilm€si. Aranıyor Balı Almanya ile ticaretimiz gelişiyor miştir. Yeni Savunma Bakanı, Batı Almanyanm 600.000 kişilik ve atom silâhlarile mücehhez bir ordu kurulmasına taraftardır. Millî Savunma Bakanlığı Teknik Daire Müdürü Tümgeneral Kâmil Argut, hâlen Batı Almanyada mev cud pürüzleri gidermek için tetkik ve temaslar yapmaktadır. Bununla beraber, anlaşmanm parafe edilmiş olması, Türk ve Batı Almanya tacirleri arasında Türkiye lehine müspet gelişmeler sağlamıştır. Türk parasınrn değeri de yükselmistir. Aynı anlaşma dolayısile, Avrupa nın diğer bazı memleketlerinde de Türk parasmm değeri artmıştır. (Baştarafı 1 inci sahifemizde) %7 Faizli 301.115.850,47 %5 Faizli Mesken Karşılığı 69.776.901, % 4 Faizli İşçi Mesken Kredileri 22.016.951.46 TEMLÎK EDİLEN EMEKLİ DUL VE YETİM AYLIKLARI MUHTELİF BORÇLULAR EMTİA MEVCUDU İŞTİRAKLERİMİZ SABİT KIYMETLER SAİR AKTİFLER YEKÜN... 5.177.388,55 13.784.682,39 14.723.424,75 68.019.500, 88.265.343,98 66.047.809,27 "36,08 707.005:085,08 KARŞILJKLAR TEDAVÜLDEKÎ TAHVİLLERİMİZ TAAHHÜDLERİMİZ MEVDUAT VE CARİ HESAPLAR Tasamıf Mevduab 93.288.026,12 172.218.691,3? Sair Mevduat TEDİYE EMİRLERİ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER MUHTELİF ALACAKLILAR SAİR PASİFLER S Kasım 1956 perşembe gecesl Semiramis salonundan ayrılırken altın bir zlncir bilezlk kaybemiştir. Manevt kıymeti büyük olan bu zinclri bulup getlren memnun ediIecektir. Pazardan maada her gün, Telefon 22 42 90 a müracat edilmesi rica olunur. Bulana Mükâfat 1.061.524,83 4.176.899,30 198.451.361,77 14.629.695,97 YEKÜN... NÂZIM HESAPLAR Cirolarımız Kefaletlerkniz Sair nazım hesaplar 149.981.885,17 53.888.497,56 503.134.702,35 YEKÜN... 1.130.202.186,03 707.005.085,08 Basketbol lig maçları başladı Bugün btlsıyan backnbol Ug maç îarrada su netleeler alınmıştır Galstasaray: 85 Vefa: 84, Dirüşşafaka: 79 Kara^ücü 34. Fen<rbnh<p 82 . Beyoâlusnor: 53; Modaspor: 67 Besllctas: «4. NÂZIM HESAPLAR ÖMÜO BOYUNCA AYLIK GELIR YEKÜN... 707.005.085,08 707.005.085,)3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog