Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

prmr 12 Kasım 1956 TAKIIIIV TARIHI ri 23 30 Dans ve ea« 24 00 PTOg ram ve kaoanış 7 27 Açılış ' e rjroşram 7 30 Tur. kuler 7 45 Haoerler 8 00 Baglamaıarla oyun havalari 9 15 Çeşıdll hafif muzi£ 8 30 Sanakâr.araan blrer şarkı 9 00 Hı'ıf melodi er 10.00 Program ve '/apanış. * 11 57 Açüış ve pro;ramp 12 00 Fran kle Lam'aen melodjer 12.15 Kuçük konser 12 23 Uç sesten şarkılar Ce^r.je Ceyhun Beü.ye Alısoy Xes rin Akçan 12 57 Ser:es £aa* 13.0uHaberler 13 :s Dorls Day soy. luyor 13 30 Sa on muzıltler. 14 00 Gonü! Soylerdcn çarkıiar 14 30 Bat; muziglnderi seçme er 15 00'Şarkılar 15 30 Operet meloailerl 16 00 PrograrA ve kapanış * 18 57 Açılıs ve rro? 17 00 Dans or. kestras. 17 30 Inctsazdan S^*ar..;e gâh faslı 18 00 Koy postası 18 10 Yurddan sesler 13 40 Havay melodHerl 18 57 Serbesf saat 19 00 H» berler 13 15 TarıVen bır yapak 19 20 F.kret Kozinoi'.jndan şarSılsr ve. saz eerlerl 19 50 E;ltlm konus ması Su'eyman Kazmaz 20 05 Sani ye Can'dan tarkuler 2C iö RaajcT ga zetesı 20 30 Seroest saat 20 35 Senfonık nazik 21 30 Zlya Taşicenî ten şırkılar 22 00 Buyuk Millet M"cl's!ndP bu^un 22 15 Italyan yıl dız'arı so" Jyor 22 30 Saz eîerlerı 22 45 Harierter 23 00 Gece konse ri 23 30 Ç'=.rde Thornhil! orkes'ra. aıie dans 24 °0 î r i r ' î ' n le kapanış 7 27 Aç..'ş ve program 7 30 Tür12 KASIM PAZARTESİ kuler 7 45 EaberleT 8 00 Bağla. 12 27 Açılış ve proeram 12 30 DaiLS tnalarla oyun havalan 8 15 Hafıf müzlgı ve hafif me'odi'.er 13 00 Şar rae'odüer 8 30 Sanatkâlardan birer kılsr Rıza Rlt 13 30 Haberler şarkı 9 00 Çeş:dil hsflf muzik 13 45 Saz eserleri Yekta Akmcıoğlu r 10 00 Pro" am ve ve arsedaşlan 14 00 Oğle konseri 14 30 Beraber şarkılar 15 00 Ka1157 Açı'.ıs »e prorram 12 00 Mus panıj. fafa Gece atmaz'dan türküîer 12 15 r Kuçiık for.ser 12 30 Üç ses en şar 18 57 Açılıs ve program 17 00 Hak kılar Sevı*n çağlayan, Gonu. Akıncı kı Derman fas'l hevetı 17 30 Kü. Go" J. Sojler 12 57 Serbest saat çük orkestra ionseri 18 00 Şarkı13 00 Haberler 13 !5 Haflf Vlvana lar Mustaf* Çijlar 13 20 Dacs mü nüz *i İ3 30 Salon orkestrası zlîi 18 :0 Konuşma 1910 L'skü14 00 Vedat Gursel d»n şar'.'lar ve saz dir muslkı cemivetl 19 30 Habereserleri 1*3^ Baı muzl*'aen seç !">• 19 45 Karışık hafif akşam ırelo r meısr 15 00 Sar':nar 15 30 Lâ .n dneri 2n 15 Radyo i'=zetesl 20 30 Ar^erıka orkestraları çalıy^r. 16 00 Şarkılar Necmı Rıza Ahıskın 21 00 Pro^ram ve kapanış Spor hasbıhalleri Eşref Sefik 21 15 • «irkıiar 21 45 Senfonlk müzık 16 57 Açılış ve proeim 17 00 Sar 22 30 Oda mU7İ5i 22 45 Plak do'.a. kılar 17 30 Radvo lie İngiHzce oır.dan fKansık hafif şarkılar. dans 17 45 Sc'maz Teğmen'den fbr^.lar rnüzlğl) 2^15 Haberler 23 30 18 00 Radyo koy postası 18.10 Çe Progrrm 23 33 Gece melodllerl şld'l tüçkuier 18 30 Ordu saatl 24 00 Kppanış 18 57 Serbest saat 19 00 Hnre^Vr 19 15 Tarih*en bir vanr?k 19 20 Val» 13 KASDI SALI ler 19 30 Dln' AVIki Mu«'hab° 12 27 Açılış va p'ocram 12 30 Kü 19 40 Turk nvi'ıji 19 45 Mıthat ^kalan ve arkadaşlan 20 0" TJ"*k çük orkestra 13 00 Şarkılar Irfan b'.k"'erden se='?r 2P 15 Rad"o £"aze Doğrusoz 13 30 Haberler 13 45 tesl 20 31 Serb°«+ saat 20 3i Ha Saz eserleri Enıse Can Fulya Akayfif «ı'olar 20 45 KonuçmR 21 00 dın 14 00 Kar'fik orkes»ra muzîgi Suzan Güven Fîaftanın k">nseri 22 <W v e n i dünya 14 30 Sarkılar n n e?V rru='.'<;sl 22 45 Hi^cr'er 15 00 Kapın.ş ?3 "0 Gee konseri 24 C3 Program 18 57 Açılıs ve program 17 00 Sar *« k a p p n " kılar bevım Suer •• 17 45 Şarkı'.ar Mur 16 KASIM CUMA şlde Ser.er 18 10 Dıns \e caz muzı 7 27 Açılış ve program 7 30 Kur" ?i 13 40 ŞarVılar Nl.net Er^ader i a n Kerim 7 *<î Türk müz.gı 18 55 Trafık saatl 19 00 R'dvo kü13 KASÎM SALI 7.27 Açılv ve program 7 30 Tur İ7 45 Haherler 8 00 Türküler 8 15 me fasn heyeti 19 30 Hiberler küler 7 ' Haberler a 00 Bağla. Sıbah muzlji 8 30 Sanarkârlardan 19 45 Her zaman »e^ılen plaklar (Ha. malarlA oyun havaıan 8 15 Haflf me birer şarkı 9 10 Çeşidli haf.f m ü . flf batı muzlği) 20 15 Radyo gaze ' t»3l 20 30 TTnu*u'.msvan sesler lodi.er £ 30 Sacatkirlardan birer zlk 10 00 Progr?^ ve kapanış j a r ü 9 00 Çeşldii üaflf muz.k 20 50 Ordu saatl 21 00 Şarkılar Şük 1157 Açılıs ve prosram 12 00 Ke ran Özer 21 30 Şllr dünvamız Beh10.00 Program ve kapanış. T mal Karas(iTevmono$lu'ndan rjlrk 1*T çet Kemal Ça 'lar 21 40 Şarkılar Na *• 11 37 Açılıa. ve program 12 00 Ne 1? 15 Kuçük kor.ser 12 30 Üç »es dlr Hllkat Çıı'ha 22 00 Operalardai Bshst Ba"ar dan fjr.ü"»r 12 15 ten ssrk^ar Gıil Ba*u, Nerrr n Demir h'kâveler 22 45 Slll trlosundan me Küçük konser 12 31 Uç s e s f n sir eay, Emel. G ilsev 12 57 Serbest lodller 23 00 Genç'er içın 5enı plâk V kılar 12 57 Se ^et saat 13 00 Ha 'ZB.+ 13 1'! Haberler 13 15 Lena lar 23 15 Haberler 23 30 Program berier 13 15 Frar.sız yıldız'aı H o n ' d a n mclodner 13 30 1S^'rn or 23 33 Dins mıîziSl 24 no Kapanış 13 30 Salon orsestrası 14 00 Nurha. k«=trası 14 00 Yusuf Gı H"sevtn yat Unsa'dı Cems ettın. E ' i r v e n Go.îmen'den şarkılar 14 3" Pat* mü 14 KASIM ÇARŞAMBA şarkıiar ve saz eserle.i 14 30 Batı ziğinden seçfieler 15 00 Sarkılar 12.27 Açılış ıc proşram 12 30 Ka • müzlindTi see"r.pler 15 00 Earkı. 15 30 Percv Falth orkestrası 16 00 nşık hafif yemek muz'.îi 13 00 Şar [ lar 15 30 Bir.e=m 3 Mıiletier konuş Program ve kapanış kılar Fkren Konsrar 13 30 Haberler ması 15 45 Da* havaları 16 00 16 57 Açılıç ve prosram 17.00 Dan» 13 45 Ovun havaUrı Rıdvo b a * ^ Program ve kap aı» orksfrası Cemıl BaMrsan v» >i'';?iaş ma ekipl 14 00 Kuçuk konser * î n 17 30 İnce«a7r"an K İrdlllhl"a7. 14 20 Ev kad'nıyla başbışa 14 30 I 18 57 Açılıs ve program 17 00 Dan» kâr Faplı 18 00 Radyo köv pos'ası Sarkılar Perıhin Kjı^nç 14 45 | orkt rası 17 30 Fahrtye Caner'aen 18 !0 Yurddsn ses'.er 18 40 P.ja Dans müzı1*! 15 1Q Kapanış | »arkı.ar 15 00 P.adyo köv postası no solo'ırı 18 57 S°rbes* sait * i 18 10 Çe$.idli türkü'er lo 30 Rsdyo 10 >V, Haber'er 13 15 Tar'h'en bır If 57 Açı"ış ve program 17 00 Ha. 1 11? İagilizee İE 45 Marrbo ve naır. vüDrsk 19 M KÜTie fas'.ı 19 50 flf •ııe.oii'pr 17 15 P.advo yurddan n balar 18 57 Serbest ssat 19 0 Ha Saflık konuçrnası Dr İ h ' a n Ekln sesler ekıpı 17 45 Dans muzı^ı ve | berler 19 15 T a r t t ' e n bir yaprak 20 05 Alı Can'dan türkü'»r 20 15 Rad haflf me.odllpr iS 10 Sarl'lar İrci j 19 20 Arjantm tangoîar: 19 30 Dlnl. vo g?zetesl 20 30 Serbest saat Çayırlı 18 30 Radvo »a'oc orkes'n Ahlâkl Müsaiıabe 19 40 Türk müzi. 2 35 E»vin Tanürek'tpn çarkılar ra»ı 19 00 Radyo kume fasıl hevett 3' ^0 KTnuşma Çe'ln A'tan 21 15 gi 19 45 Nesıln A>.ç=ın dan şarkılar 19 30 Haberler 19 45 Saz eserlerl 20 15 Raiyo gazetesl 23 30 Ser Caz sanstı 21 4=i Haftantn t u r ı z m ETK j n e r vp ar^adaşlin 20 00 Vlyo !<oruçma51 21 55 Serhest saat best saat 20 35 Klâsnc Tjrk muziSI lonlst Enver Kanelman 20 15 Rad 2105 Tensil 22 C0 Opera seven. 22 on BUvük Mf et Me'üsln'te busün vo ga»e*esi 20 30 Şarkılar Afife ler saati 22 45 Haberler 23 00 Ge 22 15 Cevrıve Ceyhup'dan sarkılar Ed!bo*'u 21 00 Yeni brhıslar Rıd> ce ionserl 23 30 Yar'm saat dans 22 < 5 Hib=rler 23 "0 Gere kor. vîn Tezel 21.10 Mürlr Nureddln «"•1 23 30 Knn=er «'lon'aıpiirı S3h Splçuk konserı 21 40 Ilhan Gençer 24 00 ProgrF T, ve kapanış celfr 21 fO Pr r t c T ram ve \ap3n 1 * ^ ve arkadaşlpı 22 00 Tar'h sohbet İQ 14 K4SIM ÇARŞAMBA 17 KASFM CUMARTESİ rı 22 15 Pıyano dunyas'rcia ep 7 27 Aç.lış ^e prograna 7 30 Tur. 7 27 Acıl'Ş \e prorram 7 31 Tı.rkü zin'ller Cemal Reşld Rev 22 30 Po. ktiler 8 00 Baflama'.arla oyun hava ler 7 45 Haberler 8 00 Bîlama nat 22 55 Dan» müz!?l 23 15 Ha lan 8 15 Sacah müzlği 8 30 Sa 'irla oyun hav^lan 8 15 H^flf meio. berler 23 30 Pro<?ram 23 33 Hanatkâtlardan blrer şarkı 9 00 Çeşld diler 8 3" Sana'kârlardsn bırp' <ar fif. geee müzlğl 24 00 Kapanş U hfif muziK 10 00 Program e ka kı S 00 Çesıill haflf rr.uzık 10 00 P'ozHiTi ve kapTnı?15 KASDI PFRŞEMBE * 11 5 7 Aıı'ıs ve nn~ram 12 00 Rl12 •n 4'lıa ve iro.raiı 12 30 ö î 11 57 Açılış ve program 12 00 ts va5(» i i '"'nhur Armonl m'zıkası 1" konseri 13 00 Sarkılar Tn'".n Kor pacvoı m iz k'.erl 12 15 S J ç u i kon 12 30 Uç s e f e n şarkı'T Dundar B,1İ man 13 30 Habeler 13 45 Turser 12 57 Se.S«st saat 13 M H a . kn. N 1»* Tok 'Qf'u, Ne^7Pt r 1 ku'er CeT.iie Ceber 14 00 Çalışır. ber'.er 13 '5 Tur^.an Karabiiıit't\n yer 12 57 Serbest saat 13 00 Ha. ken maz^k ıKarışık hafir mpıodiler türküler 13 30 Salsn. orkestrası tcr »r 131!> Nurettln Cim'ıd": 'an ve dans muziçi) 14 30 Şarkılar 14 00 Sadl Hosses' = n şarS'.3r 14 30 iuivuler 1.T39 Cumartesi konseri 15 00 KsDanış Manbatras müz t ' e n 14 45 Ner^ıin 14'5 Berabor 'arkı'ar 14*5 Knr.'j; * Demirçay aar> şari.ıar 15 M Oku] ma 15 00 Ünlv?rs "e'd<n rak'er. va 18 57 Açılı? re proeram 17 00 Kaköşeal 16 00 Pro;ram ve kapanış yın 18 00 Ka^ıb mektublan, progrışık müz'k 17 30 Türküîer Muzaf • ram ve kapanış. fer Akgün 17 45 Junp'n Jacks trı 18 57 Açılıç Te pro;ram 17 00 Nev * osu lBOfl Şakılar Afltab KarT?n Bat Güverden şark'îar 17 !5 Daııa 19 57 Açılış ve p n ; : s r a 17 0O Rad 18 25 K a v b iıektublan 18 3" Me müzişi 17 30 Incesazian Tegâh faa yo çoc JK »aaîi 18 W RAH^O kcv nr>s lı 18 00 R^dyo kov pos'ası 18 10 tası 18 10 Çeçidll t'ırk ller 1? 30 loil kerva'". Takdim eden Hu'kl Sa Yurddan sesler 1S 57 Serbest saat Incesazdan Munavyer fa?lı 18 57 Ser ner 19 00 Konusma 19 10 Cnz mü 19 00 Katprler 19 15 Tar ( h»n Wr besr saat 19 00 Haberler 19 15 ?'51 19 30 Haberîer 19 45 Radyo yaprai 1S 20 Esen Alfan'dan ?arkı Ta r ıh'en blr y a p n k 1" 20 Bolero ve erkekler fasıl hevetı 2015 Radyo lar 19 45 Spor haber en 19 50 Ta r u i n a l ^ r 10 30 B°hi"e ASO' dan çr.zetesi 20 W Şarkılar Ahmed Çatım konuşması 2C 05 A'lye Atkılıç. şark"ar 1<» 55 Spor ha^eYr 21 <"i fan 21 00 Ridyo »ivatrosu 22 00 tan 'ürk ller 2'15 P.3d;o gazetesl S°;rce melod'ıer' 20 15 Radyo gazP Eerber şarkılar 22 30 Konser salorlarmdan 23 15 Habfrler 23 30 20 30 Serb?s' sa»t 20 35 Şâc solo tesi 2C 30 Serbet saat 20 35 Ku. Pro»r!im 23 33 Dans mürlM Te ha lan 2: 00 Kaf>raman'ar gedyor Fe ha'da dans 21 00 Salr'er ve beste flf melodller 24 00 Kapanıj. rldTin Fazıl Tuloertçl 21 15 Oia kâr'ar 21 30 Şarkı ve dans 21 45 müzigi 21 35 Eeraber ?ark:lar S^or gaz'e1;! 22 00 Sanatkarm kon lfi K,\SIM CUMA 22 00 Büyuk Mıl>t Mec 'f!"de b j » ü " SPrı 22 45 Haber'»r 23 nr Ta'll ge 22 15 Cevde" Bovadln den şarkılar cesl programı 24 00 Program ve 12 27 Aç.l'ş ve proe;ram 12 30 Cu. 22 45 Haterler 23 00 Gece konsema konsen 13 00 Ş?rkılar Tıirkan Dlzer 13 30 Haberler 13 45 Saz e'erler! 14 03 Haf f şarkılar dans ve caz müzığ! 14 00 Haflf sarkıİT dans ve caz müziîl 14 30 Sarkılar Receb Elrglt 1^ 00 Kapanış. 16 57 Açılış ve program 17 00 Şar kılar Ahm«d Üstün 17 "0 Akşam konseri 18 00 TurUVer Nerlman San »ozen If 15 Beıedi'e zabıtası saatl 18 20 Dans ve caz müzi*l 1? 45 Bir varmış blr yokmus Eî.âtun Cem Güney 19 00 Sr>rkılar Radife Eren 19 35 Haberler 19 45 Cuma ak*pnı için mü7ik (Kansık haf'f. n e lod 'er) 20 15 R?dvo ^azetesi 2 n 30 B"vaz nprdeden rr".7ik ıCe=ld li ">m melocirerl 2^50 Deei» eî»ien Ceiıll Cıhit Cem 21 00 Sar kılar A'Jedd'n Yavaşça 21 W Konu«Tia K""»1) B l l ^ i e r 21 40 Rad. vo klâs'.k Turk Tusiktsl torluluSu ? > 15 PıvınU* Verii E^mai 22 30 • M ı^ik mecmuas' Tnk'ilm eden* Bülent Tarcin 23 f"i Hfıf sark''?r 23 "5 Hbe''er 23 30 Prosram ?3 33 Dans ve eaz müziğl 24 00 Kapanıj. BAfBAŞA 12 KASIM PAZARTESİ 15 KASIM PEKŞE3IBE İSUNBVL İmparaforiçe Öjeni Yan»nAialn Pec»ns« f İki gözüm gcrmüyor, Işçi Sigortalarından hak istiyorum 767 131 Slgorta sıcıl numaralı zevcim Kr.dır Şıpşakh 43795 Iş> eri No. lu Ist Telefon Mudurluğunde 28 8/954 tarıhmde yevrnı>e ile çalıştığı arda vefat etmışiır Vefıtından bupane kadar 2 sene 2 ay gıbi u?un bir zaman geçtıeı halde Sıgorta Kurumu tarifından. tarafıma hıç bır meblâğ od«nmemı5tır. Muteadd d defalar. Istanbul Işçı Sigortaları Kurumu Müdı:Wu4une ve son olarak da Çalışma Vekâletıne yapılan mdrrcaatıma da. Işçi Sıgortaları Umum Mudurluğunun 6S966 sayılı ve 6 8 956 tarıhlı yazılanle muphem cevab aldım. Gereken parayı alrbılmem ıçin daha kaç yıl beklemem icab edecektir Ben her ikl gözu de görmıyen kimsesız. bakıma muhtaç. âmâ bır kadın ol. marn dolayısıle bu durumumun sıitununu?da alâi;a'.ılara duyuru'masını rıca ederım efendim Lutfiye Şıpşak Vefa Kovacılar Caddesı No 40 Isfnbul HOLLAND DERLEYEN: HAMDİ VAROGLU 1O3 Holandalılarla konuşurken fazla multefıt, fazla teklıffsız ounamalı Holandalı bojıe bır mudmele karjii sında hemen kujkulanır, gocunur. Derhal irkilir ve muhatabını hor gorür. Onun içın, Holandalı ile Konuşuıken fazla jest japmamak, lâfazanlığa kaçmamak. el sıkmamak. daıma bir patça çekıngen hattâ kabilse soğuk davranmak lâzımdır. Onun itırnadını kazaıımak. nattâ onu tesır altında bulundurnuk için en emin jol budur. Holandalılaıda, dakikası dakikasına i$ gormek terbi>e kaideleıinin cn 3saslı noktalarından biridir. Saat birde dediler miydi, o elifi elifınedır Hattâ. bir randevuya tam biıde gideceğı yerde bire beş kala gitmeğı Holandalı tercıh eder Bır yerıne Dıı beş geçe gıdene istıhfafla guler. Aynı dıkkat ve itinavı Holandalı lar para mesebsınde de gdstemler Para. Holandada, santimi santimınf hesab edılır Bazı kimseler bu hnlı tıcarete alışık ve paıayı seven b>r tır. Mektebde ; ıldönümü kutlanan çocuk, arkadaşlarına şekerlemeler ıkram eder. Yıldonumleri o kadar çoktur kı, aıle butçeİTinde, buna mahsus fasıl ayrılmıştır. Hulandad. delıkanülsr ve genc kızlar çok serbest yaşarlar Bununla beraber, bu serbestlik, meselâ Iskan. dinavyadaki seıbestbk derecesmde değıldir. Okulların çoğu muhtelit >\duğu ıçin, delıkanlılarla genc kızlar arâsında, okulda başlayan yakın >r kadaşlık. okuldan sonra çtjk çabuk, evlenrne safhasma geçıverır, esasen Holandalılar, ask bahsmde hassas ınsanlardır. iki gdnül bır olmaHan evlenme, yahud maddi menfaat baçı ile rabıta tesısi. bu memlekette gölulmüş şey değıldır. Ne var ki bu fazla izdıvaclar fazla boşanmalara vol açar. Holandalılîr çok çocuk doğurdukları için, boşanmalar ise jeni evlenmelere vesile verdıği ıçin aıle islerınde havli aca. vıb ve çetrefıl durumlar ortaya çı. kar. r< ^ ı . i j = j j , « j a ı^>. ışmıştı Kontes lıı e.e^.cn n. çalıyordu IstediŞl olmuş. kızı Alba dük<tsına varıvordu Paka da mesudd'u O kadar sevinçli ıdl kı kardeşlrden güzel gorunüyordu Ojenlve gelınce, « k i a o da ablasınm saaaetınaen me:n eunluk duymak'a Idl. Fakati sendl eer! olan bu saade: r.e de olsa onu blras mahzun eiivordu 1 Isterrts oi?a Idl bu " a du=eş o'abilirr' Susan 18 yaşmda oldusmn »oura bu gıbı buzun anıarını unutmak elbe;tekı ko'.ay olablllrdl. Hem o, kardeşlnden çok daha guzel degllmıvdi? Annesl onu Pa p ıs'e eotürecektl. Parls'te Öjeni çok Sükse yaptı Sonra ana kız Londra'va, şu şehlrlerlne gittiler. ÖJenıyi her goren aşık oluyordu Fakat o herıcesl ldare ctmeslnl biliyordu Bu arada h l d d « pnen'er. ı i ' H a m ar7usura kapılanlar da olnıuvor de^ildi Sazıları dedıkodu'va saparak ki7 n Ispanvada blr dostu oldu^unü sovluvorlardı Bovelce a\lar geçtı Ojenl «Senl eeviyorum» diyenlpre kahk^ha İle cevip veriTOr H ç b'rlne yüz \ermiyordu... M İ V Bu arada serahitler de devam edtyordu Kon"es. kızının butün partilerl reddetme^ı karşısında bıraz endışe duyuyordu ve ona • «Artık 1 evlenmen lâzıaı, ÖJenı dlyordu « Ojfnı de «Ne yapa ; m anr4, k!m. seyi sevmi;.urum ıyl arııma k'zım. hajatta yalnız aşk voi .. Hem aşk lzdlvaçları ekserı mesud olmaz Pekl anne, mademkl e\3enmem âzım, ben de enıştem gibi, bana en jüksek Tnevkiı îeır.'.n edebKece^ Dlr asılzdde ı> ev.entrm » Kon"es de ayr.ı flklrde Idl . (Arkası vari Törkiyedt ntşri lukkı yalan jaıtteM* al«if. Yerli filmciliğimizi hakkiyle temsil edebilecek 3 kıymet t İ AYHAN ÎSIK • KEMAL FİLM ve İNTİKAM ALEVİ Pek yakında 2 büyük Sinemada lstanbul Ticaret Odası Seçim Kurulu Başkanlığmdan: Odaya kayıdlı plâstik imalcilerinin 84 numarah çruptan ayrılmalarırun Oda Merlisince kafculü üzerine teşküi icab eden 94 numaralı plâstik imslcileri meslek grupu için seçim vapılması ve bu rrak^atla kura ile tefrik edilen seçim kurulunun 5590 numa I rah kanun ile bu kanunur: tatbikatına aid esasları ihtiva eden nızamname hükümleri dairesinde vazife'endirilmei kararlaştı ılmıs olmakla seim işlerine mütealhk ve asaeıya örneği çıkarılan hukümler alâkah plâstik imalcilerinin bileılerine arzolunur 1 94 numaralı plâstik imalcilei meslek komitesi seçimi 3 '12 956 pazartesi çünü yapılacak reyler aynı çün 4 üncü Vakıf h?nın 3 üncü katmdaki Istanbu! Ticaret Odası Meclıs salonunda saat 8 den aksam 17.00 ye kadar kullanılacaktır. 2 Seçmek ve secebilmek hakklru haiz bulunanlarm adlarını muhtevi listeler 12'/11'95G pazartesi sabahından itibaren 16 11 956 cuma günü akamı saat 17 00 ye kadar beş gün .nüddet 'e BaJ1Çekapıda 4 üncü Vaiıf Hanin 3 üncü katmda lstanbul Tıcaret Oda=ı Tescıl Müdürlüğü koridorunda asılı kalacaktır. 3 SeçnTPnlerm ad!arı me=!ek hüvivetlen defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veva hiç yazılmamıs veya seçım hskkını haız olmıyanlar yazılmış olduğurn dair ileri sürülecek itirazlar lis telerir kaMırıhşlarından itibaren 19'11'956 pazartesi günü saat 18 00 e kadar yapılacaktır. 4 Itirazhrın yazılı olarak yapıîması ve ikametgâh gösterilmesi şarttır. Itirazlar «eçım kurulunca incelenerek en çok beş ?ün içinde karara bağlanır. ve lâ?ım ge'.en düzeltme vapılır. Seçim kurulunca itiraz vârt görüimedıği takdırde reddi mutazammm kararın sureti beş gün içinde yani 24 11 956 cumartesi gü nü akşamma kadar itiraz edene tebliğ olunur. Seçim kurulunun kararma kani olmıyanlar kararm usulen kendılerine tebliğ tarıhinden itibaren üç gün içinde en büyük mülkiye âmırine müracaatla itiraz edebılirler. Mülkiye âmiri itirazları en çok üç gün içinde kesin karara bağlar ve ilgiliye tebliğ eder. 5 Seçmenlerin oyiannı kullanırken nüfus veya Oda hüviyet cüzdanını yanlarında bulundurmalan seçim hakkını *aiz hükml sahsiyet adına rey kullanırken de bu hasus içın kendilerinin yetkih bulunduğuna dair salâhiyetli imzaları havi beigeyi seçim kuruluna tevdi etmelen lâzımddır. Keyfiyet saym alâkahlara ilan olunur. 15648 Her zamandan fazla blr emniyet ve konfor timsali! KIŞ TARİFESİ 28 Ekim 1956 13 Mnrt HAFTADA DÖRT SEFER : Pazartesi : 09.00 Çarşamba : 11.10 Cuma . 07.45 Pczc : 22.00 IstanbulZürihCenevre İstanbulAtinaCenevreZürih IstanbulAîinaZürihCenevre IstanbulBeyrutŞam 17 KASIM CTMARTESÎ 12 27 AçıT:ş ve program 12 30 R?d ro salon crkps*rası 13 00 Snrkılar O'i'seren Güverl! 13 30 Chuv Reves'len plvano ile flc Mflf ne'odt 13 30 Habe'ler 13 45 Snrkılır Mual. 'a GSkçav 14 15 D I I Ü ve ci7 rrüz! 91 14 45 Saz eserlerl 15 00 Dar = rnüzlğl 15 20 Haf'anm programı 15 30 6?k:lar L u " ! Gfineri 16 00 Cumar~esl konser 16 30 Hakkı Der man fasıl heveti 17 00 Üc sazdan melodüer 17 15 Ovıın h ' v a ' a n 17 30 Plâk'arla brsb?s>. T*kdlm eden • Cu*ıhur A'D 18 nn Tu>k muslklsl d'^'evlcl (s'eV'frl ~ 1P 31 Dins ve caz şarkılan 18 50 E* tlm siatl 1" t i , Park'iar Mefhiret Y'ldırım 19 30 I Hsbprîer 19 45 Dar'o Moreno ve Andre Clavequ'dan hafif sarkılpr 20 00 Neveser Koktesden sirkı'ar 2" 15 Rpd'o e>»*o«ı 20 30 Dln'eyict Istekleri (Biflt batı muzill) 21 00 Şark.'ar Zekı Muren 21 30 On bes günde bir 22 30 Şehlrde bu haf ta 22 45 Cuiıaresi eeces! için mü zik (Kansık hafif melod'ler dans ve caz müz!"O ?3 15 Haberler 23 •") Pro'ram 23 33 Dns müzii! 24 00 Knpanış Holandalı kadınlar arasmda çok lyi gıjınenlen bulur.makld be'abfr umu mî olarak, bu memleke*et kadının gıjınme tarzı pek kotudür. Bır kere renk bakımından gorulrn acavıblık. ler ınsana gayntabıi alâım i semâ yı hatırlatır. Aynı kadının uzermde, Temizlik amclesinin kilığı şapkasından kundurasına kadar, oiçok fena rıbırmi hıç tutmıyan bır surü rengi Herkesln bır şe^e merakı olur. bir arada gorebıhrsıniz. Sonra da, T.UŞ benlm de merakım kılık k ı . Holanda kadınları çok uzun boylu, yıfetteiır Yaşlı olmama ragmen tıa. Holanda dilinde, bir surü acayib lıme gore tetnlz glyinmeSe meraklı elkab vardır ki kendisine hitab edi hantalca oldukl^rı ıcin. U7frlerınd«s yım. taşıâıkları bu renk çirkinliği büsbülen kimseye göre başka başkadır. Mevzu, temizlik amelesinin kıyafetl tün göze çarpar. dlr İki aydan berl bu lş üstünde du Rastgele bir kimseye aid elkab başErkeklere geünce, onların givintj ruyorum İstanbulun blr hayll sem. kadır, bir mühendise, bir avukata tlnl de gezmiş ve gormuşumdür He. bir hâkime, bir generale mahsus el tarft, kadınlarmki ile taban tabana le Beyoglundakl amelenln kıyafetleri kab başka 'ır. zıddır. Erkekler, tngılızvari, gajet şehrin bir lekesidır. Bu kadar yabancı Bunlar tdoşuştan asıl bay fi sade, fakat gayet temiz ve zarif giyinın gece günduz gellp geçtlğl bu semttekt temizlik amelesinin hali lân . «asil ve pek cıddi bay falan», nirler. Hattâ halk tabakası erkeklsrl çok acık'mır Klri bır yana bırakalım «asil ve sayın bay bılmem kım» gıbı bıle, gi>ıniş tarzlarına çok itına gösv:r r ık'ar ve bl'hassa a Vkabılarının şeylerdır Bu modası gcçmıs, gayet terırler. kocaman lplerle baÇlı olması daha ne Holandada, erkek olsun kadın ol» köhne tabırlerı ayırd etmekte vzat kadar ve neler sıvalım (Hüviyet mahfuzdur) Holandahlar da sıkıntı çekerler e sun her ferd, dış gbrunuş bakımınkime, nasıl hitab edılecpjını kolay .«o dan, hayatına son derece çeki duzen Bakırköy Belediyesi başladığını lay tayın ederrrezlcr. Buna mukabıl. vermek merakmdadır. Ha'k tabakası, tamaınalsın mektub kıme >izılırsa yazılsın, bıtı^ı gıdasından zıyade giyeceğıne ve evi. Bakırköy beiedıveîl bu yıl asfalt hiç deği'jmez. Holandalı her mek. nin içine para harcar. Çok kimspler, volları tâmir ettl Bu arida Yakut CaddeslilT de tâmırlne başlanrşken tııbunu «Hoogadıtend» diye biürir uldükl^ri z?man, muntazam bir ce7e töıenile gc.mı'ıimeleriri temın Bu, aşath yııksrı «^nveiltjrımla» ma* her nerien=e van bıraktı içın. daha doğar doğm"z hayat sigorBu sokakta »erkos if havasazı ldare na<=ma gelen bır sozdıir. lerlrın kazdıîı yerler. çukur ha Ine tasına ka>dedılmışlerdir. Bır çok Lâtın hattâ Cermen mpm'PlTıiş ve yağan vaKtnurlprla gdlcük. Holnndilı, nazık ve mültefit ol» ler hîsıl olmuştur Bu yuzden geüp leketlerıle Holanda arâsında şu fark eeçenler ve nakll vasıtaları büyuk vardır ki, oralarda cembet ha>atı maktan ziyade dürüsttür. Soz riisveı;ıiç!ük çeklvor kahve, çay solonu, lokanta gibi yer tınden hoşlanmaz; bu ruşveti n« veBakırköy Bel lydeesii lerde geçtiği halde Holandada, tama rir, ne de alır. Onun iki mümeyy^z Ba'tırkoy Beledlvesl lhsanmı tamam mile ev içine inhisar etmisür. Evleri vasfı vardır Biri kuşku, ötekl zlhın larr.'il'dır. nın içine Holandalılar kadar itina ve batiliâi. Dostlarile ve akrabalarile ga(Hüvlvet mahfuzdur) ihtimtjn gbsteren millet az bulunur. yet samimî ve eandan olan »ynı «Eşitmenler dam, ilk defa gordüğü yabancı karHüvlvet'erı rrnhfuz ba?ı egıtnıenler Holandalılar, bir odayı, pek »z eşy» ile süslcvip. güzelleştirme hünermde şısında soquk ve kuşktıludur Mün«T^çlekî durumlarının ıslah edılme^ır,. tempnri edrvor'ar essızdirl'^r İçinde rrhat edılpn itinah. sebetlerin samimî ve teklifsir olabıl» şirin, güzel bır yeri tarif etmek içın me^i için, çoğu zaman ondan meded Eski«phir sincmaran < beklemek icab eder. Fakat bir ker« E^kışth r sınemalarının fıat artıçı bir tabır bıle hu!'nu =İBidır. Gezellıg de, aradaki soğukluk gıderıldi miydi, bakım'nd^n ve d ger bakımlardan kon derler. artık, Holandahnın sağlam dostluğ*!trol eaı l r nesmi okuvuculrrımız rfca Holandalı, vaktinin büjük bir kıs na tereddüdsüz güvenebilirsiniz. etmekted'rle'. mını evınde gcçııdığı içın çok zissFabrika baca«ından zarar Holandahlar pek az konuşurlar. ret kabul eder ve çok zıyaıete gıder. Ba7i hallerde bılhas=:a içkili olduğu Holan'lalıyı evinde. herhangı bır I Fevzt Egornnış Ha ıcıo»'u Badem'ık atte rıyaret etmek velev kendısı,e zaman. Holandalı çok neseli olabilır. C3d No 73 Clva~ mi'dakı fabrika Ama umumiyetlp sukutidir. Aile .op mn bacası mzam! yuk^ek'ıkîe olmadı teklifsiz olmasanız bile caizdır Ga lantıları olur kl. herkes eline bir ki» j yet konuksever insan oldııfu ıçin. k < = ğındsn bjze zarar v r ı o ' pısını çalman'7 onu memr.un eder. tab. bir gazete alır, okur. Kimsede Fatihin havaçazlan lâf yoktur. Zaten Holendrlırın ea Osman Karakaş. Ki'rı?tulumba So Böylece ona dostluk göstermış olur büyük zevki, rahat bir koltuŞa yassunuz. kak 16 Fatıh: Semtım'zın havaga?ları lanjp, uzun müddet hiç bir iş görpek fera yanıyor Holandada hayat o şekılde tanzim meden oturmak, istirahat ermektir. edilmiştır ki erkekler saat beşte Bır Holand^hnın, hayatmda pek çoic veya altıda işten çıkarlar. Akşam ye bulunan böyle anlan onun en rahat meğı de allıda yahud altı buçukt? en mesud dakikalandır. yenır. Ondpn snnra, gecenin U7un Holandalılarm en buyük meziyetsaatlerini ziyaretlere ayırırlor. leri. çok sevahat ettikleri. çok yer Holandalılarda yıldunumü o kadT gördü^leri içın, açık fıkjrh oluslarıl I 3 1 8 çok olur ki. her Holandalı, kımlerın dır. Kendılerini dünyanın en mühim yılı'oniımunü kutla\acağını ijıee 01! insanları zanneden bazı kuçuk milmek için bir lıste tııtar Çünkü rju letlerin bu kusurları onlarda kat'iymemlekete yalnız ana ve bjbilarl.' >en yoktur çocuk]>rın değil bütün hısım akraHo'andaya seyahat fırsatı bulan \ bar>m yılcionÜTilerini de kutbmak bır kimoe. kendi'ini Holandalılara âdettir Hemen her hafta bir yıldo ! sevdırmek ister«:e hpr türlu aşın hanümü kutlama tdreni vardır Bir çok I rekctten. telâslı ve hevecarlı konuşevlerde. bu tören'erin hansi taııhlcr 1 madan, bol je^ipn, aeık «ack sc7.1e' de yapılacağını unutmamak için. ya sö^ l»mek kaçınmalı rlakikai da. bancı kimse'erin girrnedısi odnlar kikasma iş gdrmpŞu. s?kin. temkmli dan birinin kapısı arkasma, bu ışe oimoğa alışmalı ağır ağır koruşma» mahsus olmak üzerf» ^atın alınm1* b dürüst ve ciddî gözükTi=lidir. uzun bir takvim yapraŞı asarhr. Bu GELECEK YAZI Polonya. tskvimin iizorinde bü>ün yıldönümSOLDAN SAĞA: leri yazılı bulunur. Yıldoııumü kut1 Amerikalı.ar bu sefer de Eısen lanan kimseye, tebıike eelerlcr hedihov er'i o makama seçtıler 2 Mekteb | • Pariste Ode mu«ss»»etlnlD cL« vusad eden (ıkı kelıme» 3 I^tırsblar yeler getirirler. Buna mukdbil, o 1a j : Mnnae en Couıeurn lertöndei" hediyeler verıı ve mıhrıetler (eski usu! çoğul), bır 15a tebrike gelenlere ıprienen ou vazüarm rtırkıyedt ret sıfatı 4 Bır sıfat takısının tersi Iş yerlerind , şefler veya patronlar leşrı hakkı valnu taıetem't* o!r derız nakliye vai'tası 5 Çevri yıldönümlerinde, bütün mesai ark^ hnce H'cazdan dbnenlerln kapılarının daşlarına, tepsiler içinde pasta dağı boyandığı renk belirir, Müslumar.ların oerbız ayının iki başı. 6 Büvük cevletlerın kuçuk memleketlerde kurmak istedıklerı ilk ça?da Akdeniz hav. za«mda gel <:mrş olan meden> et ] erden birl. 7 Iranın veti't«rd ei eskı ve büvuk filoznf şair'erden. 8 Keyf vernde YUKARIDAN AŞAĞtYA: 1 Roma şehrini kııran kardeslerder, b rı 2 Çift sayıda dil (iki keliTie) 3 Hakaret e*mek ıçin kullanıları kei Tieierden soyle 1 4 Hokka»a^ların viotığı marıfetlerden b'rini taklid edış fikıkelımel 5 Endüstr! 6 Bır harfln okunuçunun tersi, in. «in hsk'arından mahrum kimçe. 7 Bir ceşid iskemle 8 Ijıklanmij ve parlar durumda Ilkokul, ortaokul ve llseler açılalı bır ayı geciyor Yuksek okııllar ve Ünversıteler açılalı da b rkaç gün oluyor İhtıyacımız olan defferleri b'r türlü temln edemnorız 24 Y 33 Cm2 bdyuklüğu"de 10 ı yapraklı bır defter kara'mr ^ds beş lırava sahlıyor Halluk bızden başka herkes kngıd ıh iyacını temın edcbiliyor M»«elâ fatura deflerleri bulunuyor Kı'ablar basılabllıvor G a ' t tfler ıkırcı baskı yapıyor Bun; ları sıkâyet içın değ l mıssl olarak rov ' ıvo'iım ve defterlerm zın de bıın'a g bi tem'rı edılebılme^i ıç'n ı'.gıl İT'cn y.ırdım ı^tıyorum İ. T Ü Mahmud Şener Butiin giiçlükler öğrencilcr için mi? millete has tezahür telâkki eder ama, doğru değildır. HoL>ndalıların çoğu comerd ınsanlardır, ama nesablarını tamamı tamamına bılmek ısttıler. Holandahnın çok dıkkat ettiği çok ehemmiyet verdiği bir mevzu daha vardır. Mektub zaıfları üstüne adres \azılırken gobrk adının baş harfler'nin asla ıhmal edilmemesi ve elkabın jerli yerınde kulanılması. BULMAC m 1 1 İS IH 1 I m 1 1 ! 9 1 9 1 11 1 1 1 9 1 i Dünyanın her tarafında fevkalâde tertibat mevcuttur. Seyahaî Acentenize > muracaat etmenizi * rica clunur. Yük nakliyatınız Içln hlç tereddüt etmeden Svv'ssair'e güvenebilirsiniz. S W I S S A 1 R Isviçre Hava Yolları Türhol Han Kal 1 Beyoğlu Istiklâl Cad 373. Tel.: 4917 70 1 , 2 3 « I 6 î 8 Maksim Tiyatrosv lstanbul Opereti İŞLER ASKIDA SON GÜN Yarın akşamdan itibaren AKLIM SANA EMANET Çeviren: Yusnf Sururi Müzik: Yavuz Eneren Yeni İtalyan Şantöz. Andreotti Guliana Yeni müzikal atraksiyon: Trio Joll YİAİR|D|I|M|tf|A ÜİYİEİ0İLİ9İÖİD g|ElKlL|AİM|»H ÜİAJLİAİN" K İM EJN. Vl^MBrÜİDİA A L AİLİEİ9İRİİ1F UNİEİKİYİEİMİİ Basan ve yayan Cumhuriyet MatBaacıl'k v« Gazetecıllk Turk Anonim Sırketi Cajıio^lu Halkevi sokak No 30 41 SahfblNÂZİME NADİ Yazı i^lerını fı'len ldare eden Mes u) Mudur NAZIM U L U S A Î ŞÂR'APLARI Her yemekle bir kadeh Ailenin sıhhatidir. H. CAHIT AYASKAN IÇKi vc QIDA SANAYII « U l T A N A H M t T İSTAN8UL H L f f O M 2 2 6 2 8 5 2 3 0 3 9 7 AYRUPA, ORTA ŞARK. BİRLEŞİK AMERİKA, GÜNEY AMERİKA KSI. va
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog