Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

12 Kasım 1958 CI1MHIIRİVCT rtaşark allak bullak oldu. Kahireye giden veya oradan geçen butün tayjare seferleri battal edildi.. Sanatın eskisi, yenisi olmaz, sa paviyonumuz kurulur. Bu yıl kuugün Süveyş Kanal bolgeSüveyş kcnalı buhranının patlak dece guzeli veya çırkmi olur dıyenle çücük bir salonda sığırtı olmaktan Şundı oııun verine tayyareler istanrin kollarmdan tutmah, doğru Ve kurrulamıyan Turk resim ve hey bula gelijorlar. Transitleri belki de slne varması beklencn Washington 11 (A.P.) Amerika vermesi ve Ortadoğuda dunımun nedığe gotürmelı Ama giderken za keli 958 de kendi pavivonunda dıle burada japacaklar.. ki: «Her memleket toprakları dahilindeki her (Birleşmiş Milletler Polis Bırleşık Devletleri Tarım Bakanlı karışmış olması üzerine etnebi ha manı ve mevsimi hesablamah İki dığı gıbı sere^erpe uzanırsa bu ^e Dunja ta>>are şuketleri hava >olTeşkilâtı) bir milletleraşeyi devletleştirmek hakkını haizdir»» ğından açıklandığına göre, Türkiye vacılık şirketlerinm uçakları, Kahi yılda bır açılan Venedik Bıennale neki gibi boffuntuya gıtmez Ama ne larını aralarıııda paylaşmışlardu. Gerası ordu teşkiline doğru atümış yenin 1956 kuru incir istihsali 44 000 re ve BejTut seferlerini iptal ede sini; Mılletlerarası resim ve heykel olursa olsun, zararın neresınden dö çecekleri \e uğrıvacakları jerlerı tanl bir adım olarak mutalea edilebılir mi? Karaşı 11 (AP.) Türkiyenin »sKı Nâsır böyle bir Içarar almadan evvel, tonla dunyada bır rekor teşkil et rek İstanbula uğramaktadırlar. sergısmı görmek şart Bılirkişiyı re nülse kârdır. Hele bir çorbada tuzu jin etmi^lerdir. Bır tajjare mecbuDevlet Bakanı ve Dış tşleri Bakanı ilgili devlttleri bir konferansa davet mektedır. simîerden önce 1956 yılının en bümuz bulunsun Paviyonumuz ne za ren istanbula inse ve boş olsa. cğer Birinci Cihan Harbinden sonra CeBunlardan BOAC (British Over yük hejkel armağanını 1955 jıU istihsali 31.000 tondu. 1949Fatm Ruştu Zorlu, cumaıiesi gunu ederek onlarla fıkir teatısınde bu kazanan man kurulur hilinmez ama sımd'der buradan >o!cu alması hakkı değılse , miyeti Akvam, milletlerarası bir or53 yılları arasındaki beş yıllık orta seas ALnvays Corporation), Kahire eserin önüne getirmeli: yaptığı bir konu^mada, OrtadoğuHı lunmahydı» şeklinde konu^muştur. bu işlerle ilgili komisjonun baz' jeni volcu alamaz ve boş gider. du teşkilini duşunmuştu. 0 senelerBugun istanbula gunde, kendi lama 27 800 tondu. ve Beyrut seferlerinden büsbütun Ne buyurulur dıye sual etmeli noktaları ressam ve heykelttasları programı haı içinde yuzierce tajjire de ortaya bir çok tasanlar atılmıştı. sulhun temıni için, butün MuslüTürk parlamento heyeti başkanı Tarım Bakanhğı bu miktarın 11.000 vazgeçerek. bundan böyle uçaklarıAza levleüerden her biri bir miktar manları Bağdad Paktına katılmasi Mısırdaki durumun çarşamba günü Kişının hali gözümun onune ge mıza bildırmesi j'çrinde oluıdu Eğer iniyor; fakat bunlar istanbuldan joltonunun Amerıka\a sevkedilebılecek askeri birlik ve silâh versın ve bu davet etmiştir. nı tamamile İstanbuldan geçirmeğa liyor: Havaya doğru V biçımmde 953 de Venedik sergisine katılacak cu alamıvorlar. Hattâ Mısırdan binBangkok'da başlayacak olan parlaTurk parlamen'o heyetirln başka mentolar birlığı toplanülarında mü şekilde hazır olduğunu da raporun? şekilde beynelmilel ordu teşekkul etuzanmış iki metre boyunda. bilek sak sanatkârlarımizı ambalaj sandık dirccekleri Istaııbul transit yolculaılâve etmektedir. karar vermiştir. Dünyanın en büsin denmişti. Fakat bu ordunun iş nı olan Zorlu, bir gazeteciye verkahnlığmda iki aluminyum çubuk ları yapılmadan dort, beş gün once rını bile.. Bunlan Roınaya goturup ozakere konusu edileceğini umduğugorebilmesi için, yerjuzünde askerî dıği mulâkat sırasında. «saved bütün yük havacılık şirketi olan BOAC Bırinin üstünde gene alunvniumdan değil şimdiden seçip. şimdiden u raHan almayı duşümıyorlar. Çunkü bakımdan en kuvvetli de\letten de Musluman devietler Bağdad Paktına nu soylemıştır. Londra Uzakdoğu geferlerı yao pırıl pırıl yanan, patlamış lâstık topu yarmalıyız Ne kadar kıynmetlı. ne Ronıa o tayyarelerin guıergâhmdadır; kuvvetli olması gerekirdi. Bojle mu katılacak olurlarsa, Ortadoğuda hıç Zorlu, Macarıstandaki silâhlı mümaktadır. BOAC sefer progTamıru gibı bir yanağı içine çokmuş koca kadar ozlü olursa olsun minicik bir fakat Istanbul değildir. ezzam bir ordu nasıl beslenecek, ne bir mesele kalmıyacaktır» demistir. dahalesinden dola>T Rusyayı da tenBiliyoruz ki vaktile birçok tayyare tadil etmiştır. Buna göre, haftads man bir toparlak, ötekinın ucundi "îalona bir sürü eser doldurdunıız rede uslendirilecekti? Işin içinden mu kendi elmizle kendınizi sergı Zorlur.un fıkrine gore, her memle kid etmiş ve demistir ki' «Rusyanın 42 BOAC uçağı Yejilköy hava ala gene madenden oyulmuş iki avuç haritasından s^miş olursunuz. )56 sirKot'eri turlu sebeblerle İ5tanbu!u çıkmak mumkun olmıyacaktı. Bunun ket kendi toprakları içinde bulunan hür dunya ile banş içinde yaşama boyunda adlandırılmıyan bir biçim transit merkezi japmadılardı. Idarî, üzerine yalnız bombardıman filoları mna iniş ve kalkış yapacakür. pohtikasımn samimî oldufundan şüp Horoz ıbiği desem değil. akrep de sergisinin en güçlü. en güzel pavi teknik bazı mahzurlar bizim tayyare (1930 da) milletlerarası bir teşekkul her şeyi devletleşhmek hakkın' yonları. dort. beş sanartkâra ayrı! meydanını ikinci. belki de uçuneü lçinde toplansın demişlerdi. Fakat, laızdir. Muteakıben <»Fakat Baskan he\ e düşmüş bulunuyoruz » Birleşmiş Mıllener lNewTork) : 11 Hesablars göre, bir ecnebı uçağı ğil, yelkovan değıl, kırlangıç değıl, (a a ) Birlesmlş Milletler çevrelerln nm İstanbula inış ve kalkış yap ama ne hikmet ise bunlann hepsıni mıştı. En başarılı paviyonlarda JÇ derece bir meydan haline indirmişti. tecavuze kalkısan bir memleketin bu bırden aynı zamanda şimşek gibi ressam, iki hevkeltraşa, veya bir ' Bugıın vaziyet tekrar ba<;'ançıctakl de hisıl oiar. 't'inaate nazaran, Genel beynelmilel hava filosu içindeki pi Ankara Gazeteciler CemiPrenses Kelly'nin doğura kuruljn onblr ncl topıantı devreslnde ması, Yeşilköy hava alanma 1510 çaktırıp geçiyor. lotlanna kendi vatanlan nasıl bomlira para îıırakmaktadır. heykeltras. iki, üç ressam bütün bir hale dondu. Mısıra inen tanareler Japonva üyehee kabul edlleceeiîtlr mecburen buıaya gelijorlar. Istanbul bardıman ettirilebilirdi? Buna imyeti yeni idare heyeti cağı çocuk uzerinde Bılırkişı aluminyum çubuğu elle mılletı tem^ıl edıyordu. BOAC, Türk hükumetine, uçskGere bu çe\relerde Jaoon Dlet Mec mevdanı yenidir. Munakalât Vekâloti kân var mıjdı? Bunlann ve uçaklasonra başını Peki ama hangi kabadayı bilir bu fırsattan istifade ederek tayyareIis'nir Moskova an'^Tialarını asdik lannın Yeşilköy hava alanmden rile hafıfçe okşuyor, seçildi nnın çekılmesi ise daimî bir şek'lde bahisler edec^.ie lnanı'maktadır kışı çıkar da: kaldırıp şoyle bir «mzüvor eseri1 leri bize ufranıajıp Mısıra giden beynelmilel filoyu zayıf bırakacak. Sovyetlerin bu de'a Japonyanın te? yolcu alabılmesı için resmen müraAnkara 11 ıCumhunyetTeleks) Monaco' 11 (a a ) Monaco Prense 1958 senesinde Venedikte Türk kumpanvalarla tektar temasa gecse Ne olacak' Bu olsa olsa büyüsuratle doldurulması imkâr.sız boş Ankara Gazetecıler Cemiyeti olağan si Kellv nln onüTiuz'leki ocak aymda kllâta alınmisını bazı şartlara bağlaya cat etmiştir. Uçaklar şimdıye kasanatını şu şu sanatkârlarımız tem de Istanbulu Kahire yerine Ortaşartülmüş bır dışçı âletı'. diyor. luklar husule getirecekti. ustu kongıesı bugun japılmıştır. Yok docuracaeı haberl resmen bildlrlldllc. ca£ı zannedtlmemektedlr kın hava transit merkezi haline ge Dışçi âletleri arasında opülecek sıl edeceklerdir, diye dayatabilir? Dieer taraftan Sovvet Rusya Komü. dar sadece transıt olarak geçebilıten sorra Monaco Prenslıftnd» çocu Bir tasan daha vardı. Divorlardı lamayı muteakıb başkanbk dıvanı Bız. milletimizı Avrupanın, Ame tirse çok faydalı olur. Sivasi şartlar nlst Milletlere alın yor veya yolcu indirebiliyordu. yahud kadar güzelleri vardır. Ama bu âlet ki, milli birliklerden muteşekkil biı seçımlcrme geçılmiş ve neticede kon ğun erkek ml, kız nıı birçok iklz mı ması Cin'ln B rleşmış mcakır Mama 'eklifinl tekT' oiacagı husTislarmda bahıs'.er Dığer taraftan, ecnebi uçakların malet değıl, bal gibi heykel. Hem de rıkanın herhangi bir "îanat merkezin da bugun bovle bir teşebbusun ta(Cemiyeti Akvam) ordusu kuralım. gre başkanlığına Ecved Guresın, tu'u'maktad'T fıh bu tekllfin seçen senelerde olduğu hakkuk etmeMne cok mu^ıiddi' ^IıA2a devletlerin her biri kerrlı tnp ıkinci başkarlığa Adnan Atar, kâtıbtehacümü karşısında, Yeşilköy hava 1956 yılının en başarıh görulen hey de utandırmıyacak res^anlarımız ^e sır, senelerce yahanrıva itimad verErtek ço"Ut TP dolayısüe blr Vell glbl ingıliz ve Amerlkan veto'ları Ue raklannda bu birlikleri kursun, bes lıklere ise Güngör Yerdeş ile Abbas ahd U7erlnde bahse tutusanlann eayı karşlanacas. muhakkaktır İneiltere ı alanında hissedilen benzm buhranı keli. Milletlerarası bir jüri tarafın heykeltr?"0inrrnz bulunduğuna ina mekten uzak bir hava içinde kalacaknıyoruz. Buna inanan. bunlan seçe dan seçılmiş. KOTi'lnıst Çin'l resmen tanıdıgı hal lesin, hazırlasın >e tecavuz halinde Goralı seçılmışlerdır. 8i fazladır. tır. Son hâdiseler esnasmda Mısınn de d"nva teşkllatmda yer almaya 1» jalınan tedbırlar sayesmde giderilbunlan derhal Cemiyeti Akvam KonBilirkışinin; milletleri de, aralarını cek aydınlarunız da var. Bunu da bankalardaki Fransız ve Ineiüz paGundemde yer alan maddelerır yık olmadığı kanaatlndedlr. I mıştır. biliyoruz. Ama ne vazık ki bu aydınUNESCO'nun onuncu •eyi emrine versin! da, jürilerıni de birbirine Katarak îan raVırını çekip alması çok ağır bir muzakeresnden sonra yeni idare heBu da mu\affak olamadı! hevli ile sergiden dışarı uğraması larımız etliye sütlüye kanşmazlar harekettir. Demek ki bir sivasi ;hriyıîdönümü kutlandı yeti seçımlerıne geçılmıştır. Bu seçiOnlar kendi köşeciklerinde kendi wNihavet Fransızlar bir (Cenıiveti gözümun önüne geliyor!. lâf halinde boyle bir şey vi5i!>bileAnkara 1! (a a ) Blrleşrrlş Mlllet lerinden başka hiç bir işle uğraş cektir. Ondan sonra bu memlekette Akvam Polisi) kurulmasını ileri • u mi kazanan gazetecıler şunlardır: •r Kurulu duler. Fakat bu gajet zajıf bir bir Ecved Güresm, Muammer Taylak, Ier EiiMm tlim ve Küitür mazlar. Onlann yanıbaşlannda can ecnebi düşmanlığı âdeta bir milli po*** lik olacaktı. Muhim bir sa\aşta bu Seyfeddm Turhan Turhan Dilligıl ve fUresco) nun 10 uncu kunılus yılları gibi sevdikleri sarat adamlprına dönümü buütln «aat Ifl 'li Ml"' Kütilb 1895 tenberi her iki yılda bir Ve uluorta küfür edenler çıkar. Onlar litiKa haline getirılnıiştir Bojle vernun bir rol oynaması ve tecavuzu Gazerfcr Kunt. hane salonlarmda UneRco Tılrkivp nedikte bütun dunya sanatkârlarını duyma7İar mı bu küfürlen"' O kalerden yabancı kaçar. Atinanın Ka1 defetmesi de imkânsızdı. hire jcrine kaim olması ihtimali 'le Uludağda bir oduncu ile ayı Ml '! Korpt'îopu TIPCMTTI K'irtılu ta kocaman bır parka toplavan bu sergi dar mı kendi işlerine gömülmüşler Kıbrıs meselesinden dolayı zavıflaCemiyeti Akvam azalan butün bu j raftrdan tertlb edılen bir meraslmle A sından Z sme kadar yeninin ezicı tasanlar uzerinde çalışırlarken. dun arasında korkunç boğuşma kut'anmıtır Duvarlar icleri parçalanır. A mıştır. Bu şehirde daha yakın 7abasarısını belirtiyordu. Resim ala ma her neden>;e se'îlerini cıkartamaz manlarda Ingiliz elciliğine kadar taAnkara Ünlver'itesl RektörU Proyanın birçok yerlerinde ve bilhassa Bursa, 11 (Telefunla) Uludağda nında yüzde doksan yer alan yeni. lar. Bu avdınlarımızdan birisine: Uzakdoğuda muteaddid teca\ uz nâ bir oduncu bir a>ı ile yarım saat ka fesorler. Miarif Vekâletl llpri eelMile arruz edüdiği, Ingiliz tayjarelerine hejkelde yüzde doksan dokuzdu. diselerl olmuş, müspet bir şekiide bu dar boğuşnuştur. Şevketiye koyun • ri İle seçStln blr davetll kl'le«'n!n ha Hadi, gel Soç şunların en )1boykot ilân olunduğu da maiumrlur. tecavuzlere karşı silâhla cephe alına den Rustem Salıh ad;nda bır odun 7ir btılundufu »r»»?» ^ w s =.'» Veka gunlanndan dort. beş kişi' Korkma Bunlar bizim büdiğunız umumi mn'ıle'l Müs'pssn Osmin Finık Verlmer *** mamıştı. cu, dun sabah Dolubaba mevkiınde 'n blr ko*ıu«Trnsl> ac'""i«*ır Arkanda devlet baba var. Seni bütün zurlar.. Daha hilmediğimiz neler varIkinci Cihan Harbi ile Cemiyeti kı ormanda odun keserken bır ayı Ilüteak'ben Unesco Ttirkıye M111J Venedikte 1895 te açılan ilk sergiye hücumlardan korur. Eğer dnha fazla dır. Akvam çokmuş ve 1913 ten sonra da nın hucumuna uğramış ve onunla Komlsvonu Töne im Kui'Iu « = şltanı 14 millet katılmış Eser gonderenle sanatkârımız varsa ne mutlu, geri Imdi hükumet bu fırsattan faydalayerini Birleşmiş Milletler Teşkilâtına yarım saat kadar boğuşmak mecburi Ord Prof Dr Tevflk PaSlam İle mezrın 129 u ttalyan. 156 sı yabancı ımiş kalan da 1960 yılında kendilerini gös narak hava şirketierine tamir ve ikbırakmıştı. kftr vfinerlm kuru'u sdinn Prof A'et yetmde kalmıştır. Bır ara ayının kolmal vasıta ve yerlerini hazırlamak, Sergiyi 220 bin kişi gezmis, 186 eser terirler. Birleşmiş Milletler anayasasında da ları Rustemın boğazına dolandığın Ir"<n blrer konuşma V"pmıs!ardır satılmış. Bu konusmalarda Up»sco'nun ku Dese, bizim futbol deyimi ile >k transit işlerini istedikleri şekilde kofbeynelmilel bir ordu) kurulmasını dan nefessız kalan oduncu yere duşParkta, her milletin kendi eserleri seçicimizin korkudan dili tutulur laylaştırmak şartlarile bir teklif vaistiyen bir madde mevcuddur. 5 >ıl muş, ayı kendısme bır pençe indir rulu? ıçavesl, tarlhçesl ve 10 yıllık fani göstermek için kurduklan pavi Kaçacak delık. saklanacak köşe arar. parsa kumpanyaların daha ne zaman muddetle aza devietler uğraşmıslar meğe hazırlanırken etraftakı dığer o al'vet'erlnln ani h<*'r uprlnde du duzeleceği malum olnujan Yakın ve yonlar dizili. İ!k yabancı millet ola sonundadurmuşlar, fakat muspet bir netice duncular yetışmışler, Rustemi mu ruimu? ve bu arada Mlll! Komlsronun Ortaşark için Istanbulu transit merye varamamışlardı. Birlesmiş Millet hakkak bır olumden kurtarmışlar çalısmalan da tebarüz etMrüiıiçtlr rak Belçika 1907 de pavivon kurmuş Affeder^iniz Ben çok meşgu kezi olarak kabul etmemelerine selerin kafî kararlan alma salâhiyeti dır. Ayı kaçmış, vucudunun muhtelif tngiltere, Almanya, Macaristan 1909 lüm Bir başka arkadas bu işi üzeDünya turuna çıkan iki beb voktur. Guvenlik Kons«yindedir. Orada ise yerlerınden yaralı olan Rustem hasda. Isveç, Hol=ında 1912 de. rine alsa daha ivi olur'. der. Gcrçi bu teklif, meydanda ve ona Rus vetosu, tecavuzu defedecek muş taneye yatırılmıştır. genç 3 eün »c knJnrs İşte bövle saym bayanlar, baylar aid binalarda bir takım yeni üâveler Fransa ve Rusya 1914 te. tspanya terek bir ordunun kurulmasını daiIzmir 11 (Telefonla) Parasız Mılli futbol takimımızın on birıni se vapılmasını mucıb olacaktır; ama bu 1922 de. Çekler 1926 da, Amerika Kral Faruk, bir çikolâta dunya seyahatine çıkan biri Yeni mi bir şekilde baltalamıştır. Nih.net 30 da, Danimarka. Polonva I^viçre çecek bir kabadavı buluruz. Ama tajyare şirketleri. bedava inip çık1950 yılında Kore harbi çıkmış, KoZelandalı. dıgeri Danimarkalı iki fabrikasını dava ediyor 32 de. Avustury'a, Yunanistan 34 te sanat alanmda bo\!e birHni bulmak mazlar. Bu kulfetleri paylaşabi!ir!er. munist Çin. Birleşmiş Milletlere alm 1 Rumanya, Yugoslavja 935 te Israel bir hayli zor Ned°n mi" Neden oiaRoma 11 (a a ) Sab'k Kra'. Fa genc bugün baygın bir halde görümiyor diye bu teşkilâtı bojkot ıdeıı cak. aydınlanmızın gozü öylesine yılruk aun Roma'nm merke7inde bir ge len?k durumlarıle derhal ügılenil52 de, Venezüella 54 te, Fınlandiya İstanbul vaktile yani 1914 harbinRusyanm Guven'ik Konsevinde buve Japonya da bu sene Vendi pavi mış. vürekleri öylesine burkulmuş den evvel Rusya. Rumanya ve Tuna lunmamasından istifade edilmiş ve ?irtı \»pırîter. blr pas'ahanenln vı'rı miştir. Neticede bunlann meramlanlnde teshir eri>>n çu.;ul?ta ta'o'.etlp nnı anlatamıyarak üç gün.|onberi aç memleketleri açık iken çok buyıik yonlannı kurmuşlar. her aza devlerten askeri birlikler is rl Urpnnde kendi adınm yanl ^Faruk > ki. kaldıkları anlaşılmış ve resmi dairebir transit limaııı idi. Rusya bolşevik tenmiş ve boylelikle tarihte ilk Hefa ke'.'Tiesın'n soze çarpacalc Sergi parkının kapısı önünde katıharflerle ler kapalı olduçurdan bazı hayırseSanattan anladığma inaniığımız ay olduktan. Balkanlar ve Tuna memlebir beynelmilel ordu kunıiup. mnte 5"a2''d!*ını Kormuştıır an milletlerinbayraklan dizıli. Bun dınlar susunca, mevdan anlamıyancavize karşı savaşa gonderilmiş. musSabık Kral ISamet^âhma d6ner dön verler tarafından karınları doyurullar arasında bu yıl ilk defa olarak lann elinde kalır Onlardan hir bilir ketleri de pe>k haline geidikten sonmuştur. ra bu mevkiini kaybetti. Gerçi birkae pet netice de alınmıştı. mfz avukatına *elefon e*m ş admi^n bızim bayrağımız da dalgalanıvordu kisi çıkar, devlet >=ergılçrinden biri gemi gelıp eeçiyor ama, içeriden dıBeynelmilel bir ordunun kurulması hu şpkılde İstifade edllmîş o!ma3intnsallah önümuzdeki sergide de * usinin deposuna gırer: > Edîmbourg Diikünün ale\hıne şandan polis nezareti altında. Oıuın yolunda Birleşmiş Milletler Teşkilâtı dan dolavı çıkolata fabnlcası's*r ^ r guzel bahçonin bır koşesmde bizim Vay. va\' Bütün saheserleT re için bize lıiçbir favdası yok. dpı*ıa' bir dava pnmsiTiı saçlan nın ilk muvaffakıyeti de bu olmuştu. füze edilmiş ha' der. TuUr sergij'e Son senelerde hava sejahatleri çok Fakat Rusva. hemen Gııvenlik Kon Londra 11 (a a ) .Edtnbourg Dü konulması muna^ib gorüitnivenleri inkişaf ettiği sıralarda tavjare şirketseyine donduğıınden, >eni bir tecavıız Kürrın sarUr. dokülüvor.., bu haberl seçer, gonderir Verorlıle Peki gön leri Yakııışarkta merkezler aradılir. karşısında aynı şekilde hareket etverer. Du^an hususi benerldlr 72 ya derir de ne ohır? Ne olaoek, gayet Istanbulu da istediler. Simdi tafsilâmek imkânsız hale gelivordu. Bunun şmda bulunan berber çunlan blldirtı hatırımda değil.. bize aid Mr açık Sergi komitesi: mıjtır: Hizmetinize üzerinedir ki. Amerikan hukumpti VAMFLAR takım guclııklcrden dolajı bu olamaOMUR tarafından hazırlanan bir tasarı Ge• Son üç ayda Dukün saçlannm dö *** BANKASI mıştı. Simdi bizim imkânlarımız eskülmesı pek fazlal^şmıştır Faica* Dük nel Kurul önune getirildi. 1950 vılıBOYUNCA bunun ıreı olduSunu sovliyerek hlç Affedersınız ama biz sızden re kisiııc nazaran cok daha geniş. Onnın kasım avında ileri surıılen bu AYLIK GCLIR blr tedbır almamaktad'r » sim ıstemıstık. Burası resim sergısı, laıın da son sivasî gelişmeler müvateklife gore. Birleşmiş Milletler anafotoğıaf sergisı deşıl'. Der ve resım cehesinde İstanbula karşı meyillerl yasasmda değişiklik vapılacak. tecadaha fazladır. lerı sıze oldugu gıbı gerı yollar. vuz karşısında Guvenlik Konseyi veEğer Kahire yerine bu işl İstanbuYok. Yok. Karamsar olmıyalım.Her to ile durdurulmuş ise. mesele 24 fageçen gun ı>ı, kotu>u bır paıça da la nakledebilirsek çok faydalı ola•t irinde Genel Kurul onune «retiriha yok edıvor Guzel çukmı bır par caktır. Himmet bekliyoruz. lecek ve bu topluluk da silâhlı tedça dal.a h'rpalıvor. Işte Venedik rebirler almmasını istiyebilecek. B. FELEK KC sim he>kel seıgiai me.\danda. Sergı Avnı zamanda her aza devlete yuzde 99 venının ba^arısını butun kendi toprakları irinde ozel askeri dün>a\a yayıyor. Sadece taklıde dabirlikler bulundurması ve bunlan yanan sanat eserleıını resımde de Birleşmiş Milletlerin talebi uzerine heykelde de paydos. Aklını başına, derhal bu Teşkilâtm emrine gonderyureğini avuçlarına toplıyacaksm. * •rî'î'î mesi de tavsiye edilmişti. Içmde yaşadığın zamanm. butun dav O tarihte Rusva bu değişikliğe ranıslarmdan, butun buluşlarmdan. karşı sert bir şekilde cephe almıs. Bu e»t>3htan l*!baren Takslm l'« Be butun oluşlarından haberuı olacak Guvenlik Konsevindeki veto hakkıvnzıd ansı blr r n ? otobüs serr'sı 1955 senesinde. nın zedelendiğini gormuş ve hattâ ihdas ed'lecekf.r Bu hatda çah=ıci!c Ben ampul denılen nesneyi ke§ otobus'.er Eeferlertne Babahm Teşkilâttan çekilmek tehdidini ılahi erkea sastler'nde baslıvacak'ar ve gece S3at «avurmuştu. Amerikan tasansi'M i«e 1956 3c fettım'.. 1956 da: Ben dolmakalemi icad ettim! di 24 e kadar d»vam edpceklerdlr TaS tngiltere. Fransa ve diğer biı<ok sln . Berazıd rlnş hafmda lşllvecek ye bağırıp gulunç olmıyacaksın. devietler destekleTtiçler ve bu şekilr Birinci tertip 1958 Venedik resim, hejkel sergı otobusle la blr kiBmı Taks'Tieen de kabul ettirmiş'erdi. Kop sinı gezerken bizi en çok duşündü kalkarak İstlklâl Cadde5i 1956 yılının onbirinci a>uıda (Bey | ren pavyon, Rus pavyonu oldu. De rusu Unkapanı A»aturk Bulvarı. Aknelmilel bir Polis Teşkilâtı) nın kusaraT Beraz.d, Türbe. Ca§alotAu SITmır perde gerılelı Rus resmının ne ktı ve Do'mabahçe yoluvla Takslme rulabilmiş olması bu değişiklik savesularda olduğunu hıçbırımız bılmı d"i=cek!»rdır sinde mumkun olmuştur. Ne garibdir •' » yorduk. Rus resmının en son ornesTaks'm Bevazıd rin» o^obus'ıerl. ki Mısır hâdiselerınde Guvenlik Konlerıni 1935 te Istanbulda bızim Aka iln diier blr kısmı da Tîkslmder ha »eyini durduran Ingiliz ve Fransız •>:•:•:< demıde açılan bır sergıde gormüştük. reket :G vetoları olmuştur. Fakat bu iki dev:::e Edebiyat, muzık, tıyatro, sınema s a Slrkecl,ederek Doimabahçe. Karakov, Sul'anahmed. Be'azıd A'<saletin 6 yıl once tasvib ettikleri denında buyuk başarüar sağlamış olan rav A*atürlt Bu'varr TTniiDarı A*ağişiklik. vetolanna rağmen. Birleştıirk konrtl«ü G=üa*asarav yoluyla Rusların resim ve heykel alanında miş Milletlerin harekete geçmesine oldum olası buvuk başarılar sağlıya Tpicslne donmüş olacaktır imkân vermiştir. Tskstmden yo. madığmı hepımiz bilnorduk. 1935 te. 'u^u takı^en bareket'e Unfeasanı rlng Cemijeti Akvam sırasında hazırBpva'ida »Mecek Akademide açılan resım sergısi bu otobu^'pHnin hat numaralan T I, lanmış (Bej nelmilel Pclis Teşkiiâtı) alanda Ruslarm gene yavan kaldığı TpVsımf'en harekete Do'mabahçe Be ile bugunkü arasuida muhim farklar nı butun heybetile belirtiyordu. vazıda sMecek o'obüslerln hat numamevcuddur. Ikinci Cıhan Harbimlen Aradan 21 sene geçmıştı. Bu kadar rası T 4 olarak tesbit edıln'.ştir ev\elki çalışmalarda bu polis Te«kizamanda resım ve hejkel dünyası en Levend ve tc Levend oto'iüsleri •:••:•( lâtma buyuk dev'etlerin de iştinki aşağı iki uç hatırı sayüır futma saistenmişti. Simdi ise buvuk devietuzeri vuşturmuştu. Bunların Rus re^ım ve 50Bu sphah^i itıbaren Tunelçlz'Uİ ler Beynelmilel Polis Teşkilâtımn dıhat nımaralı Levent o*o1 he>kel sanatı uzeıme ne gıbı e'kıleri busle1 eskı«ı slb' Levent carşısırda. SDida bırakılmışlardır. olmuştu" Merak edilecek şeydı kl son dufk'si hareket ederek TüBununla esas hedefe. vani teca>. uze vr»v Venediktekı sanat pazarına 1914 te rele »ıdeceklerd'.r karşı emniyetli bir cephe kuıulması*/o 5 faiz getirir pavyon kuran Rusların 1956 daki Gerek Dolm^bs'içe çerekse 4ta*ürS na varılrrış oîuyor mu? OIunama.iığı esim ve hejkelleri en ufak KOD^USU, TJnVapanı ve Ata'urk Bulva "V. . şuradan da anlaşıhyor ki. Macar milVcrgisi yoktur bir resım ve heykel bılgisı olan n vo!u ile I»vpnt Be'azıd aras nda Ieti Rus tanklan tarafmdan ezilirken. herkesi guldurecek kadar za rms seferlfTıii r^nan 11 ve 52 ha* No o topraklara da (Beynelmilel Poüs LeKolayca paraya çevrilir yıftı. 1935 te Istanbulda açı lu o^obfls'T >! Tidl oM'jSu gibi lç se. birliklerinin gonderümesi voluna givende kadar eıdip oradar norma' lan sergide hiç olmazsa afışle resmi fe''pnne devam edceklerdlr dilememistir. birleştıncı bazı cesuı denemeler varDevletçe teminat olarak kabul edilir Birleşmiş Mılletler Teskilâtmın. dı. Venedikte sergi baştanbaşa fotoğ Şişli Sirkeri. Taksim Emirjönü 1950 kasım aymda kabul ettiği karar ofobiis seferleri raf gibi resımlerle dolu idi. Aynı kosuretindeki muhim bir maddeyi ıher Mılli emlâk satıslannda para udan akh başmds bır fotoğrafçının Şehtr ıçl volcu n'kliya'mın karsıla aza devietin hususi birlikler hazırçekeceğı fotoğraf. hıç şuphesiz çok nab'lmesı icın İ E T T İdaresl taralaması Ue alâkalı martdsdir) sonrayerıne geçer daha büyuk bir ilgi ile karşılanırdı. fmdan Avrupava slpariş edılen blrlndan unutması. tecavuzıi defedecek Fotoğraf gibi resimle; klâsik resmi: cl partl 100 otohus pe^d^rpey şehrlmüşterek ordu işini tekrar çıkmaza ikidebir karıştıran zavallılar için Ru= mize set<nlrrieS*edır Yeni otobüaler »üruklemiştir. hatlar takviye pavvonu arama ile bulunmaz bir or ^eld'kçeeoîa'tılmpkfidîr edllmekte. se. fpler Ömer Sami COŞAR nekti. 1956 yılında hâlâ klâsik resım Bu sabah*an ııb^rer Siş'l Sırkeyapılacaâını sananlar bu pavyonda cl ve Takslm Eıinoru o'obus sefer rahat bir nefes alabılirlerdi. GünuAdapazan C.H.P. kongresi ve böylece, sene sonu büyük çekihşindeki muzün en iyi resimlerine «soysuz» diAdapazarı 11 (Hususi) C H P. Sayenler için Rus pavyonu biçilmış karya il korgresi bugun Saray sine6 daireli apartmanın tamamı, 20 apartman kaftandı. Işte ağzı burnu yerli yerinVEF AT masmda 240 delegenm ve kalabalık de portreler, işte hantal şalvarlı. mer Merhum Has?n TahSıiı Bevın oğlu, dınleyicılerın huzurile yapıldı. Gündairesi, bahçeli 2 ev veya tengin para mer heykeller. İşte hepsinin gökleri altay ve Gulek mazeretleri dolayısile mavi, hepsinin yerleri kahverenğı Ord Prof Dr Sureyya Tahsm A\gun, Zıva Tahsm Avgun, Durnı Avgur ve ikramiyelerinden blrini kazanma ihtimalini kongrev^ gelemediler. manzaralar. İşte mülâyim bakışlı ha S°rvet Elbırin ağâbevlen Fanık Ayg u n ü n d e a t t l b a r e n T. C M e r k e z B a n k a s ı . Hatıbler, iktidar partisini şiddetle tunlarla. kartal bakışlı kişiler. Eğer f Fıkret Kral ve Nez he Ozguvenm arttınnız. Her 150üraya 1 kur'a numarası resim ve heykel sanatı bu ise böyle babaları, Zuhtu Kıral. Me'ıh Özguven tenkid etiler ve C H P nin 1958 seT. C Z i r a a t B a n k a s ı v e d i ğ e r b a n k a l a r d a sinden hoşlananlar: çımlerini kazanacağını tekrarlave Perıhan A\gunun kaympederlen Nidılar. Buyurun soylu sanat pavyonu yazi Elbirm kavınb'raderi Tarık Zıya Aygunın a*ncası Saime Aksel. PerKongr* hâdisesiz sona erdi. tev Aksel ve Sehabeddm Acarehn akrabaları lirahk kupürler halinde satısa çtkarıltntçtır. Emekli Eczacı General SUPHİ TAHSİN AYGÜN Hakkm ıah'n»tın° k3\Mj=mu=tjr Cenazesı 12 kasın pazırtesı gunu oâle naPARA paranızın.. Istikbaliniztn emntyeti mazmı muteakıb Beyazıd Canıi $eri. fmden kaldırılarak Edırrekapıdaki IKPAAMYELEOI Şehıdhğe defnedüecektır Mevlâ rahmat Alana inen her yabancı uçak en az 1500 lira döviz bırakıy« Yeşilköy E E H A hava alamna 9olitika Müslümanlar Bağdad Paktına Türkiye incir inen uçaklar istihsâlinde katılmağa dâvet edildi Beynelmilel polis! rekor kırdı Daveti yapan Fatin Rüştü Zorlu, Karaşide dedi o Pazartesi Konuşmaları SANAT PAZAR1 Yazan. Bedri Rahmi Eyüboğlu Şu bâdirede. Japonya Birleşmiş Milletlere âza kabul edilecek Bakırköy ansınıız HATIRAL'VRILE GÂRÂNTI BANKASI zamanıdır tm. II: Taksîm Beyazıd ring otobüs seferleıi DEVLET İ ST İ K R AZ i m m İ TAHVİLLER I '."•"V 1 KUMBARALARINIZI BOŞALTINIZ... 15 E K İ M 1 9 5 6 TORKİYE VL BANKASI 20, 100, 200, 500, 1000, 5.000 ve 10.000 EMİN V tKÖLFETStö İRAT II
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog