Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Tefrtkaot 6 4 f Tazan: G. Guareschi lr cenaze törenlnde. öğ!e ezanı okunsun diye BeyaBir kaç gün evvelki gazetelerde şaI eleman, hele kalifiye 616.311 piyasası zıdın küllük kahveleri geyanı dikkat bir haber çıktı «İstanbul uzun zamandanberi buhran halindeçidinde beklerken, kalabaDon Camillo vernik fırçasıru tsa Ben demedim mi? İşte herif Ekmek ve Simit Işçileri Sendikası dir. Bu buhrandan kalifiye olan ve lıkta Dr. Lutfi Kırdara rastladım. nın koluna dikkatle sürmekte i e buradan ateş etmiş. şşehrimizde (kalifiye) ekmek işçileri ya olmıyan elemanlar, ücret bakıLâf arasında dedi ki: vam ettl. Çiviyle mıhlı olan bu alçı Vallaha ben bu işlerden pek y.tıştirmek üzere bir kurs açmaj'i uy mından haklı ve haksız büyük fay. Vali V e Belcdiye Reisl iken «1elin adeta canlandığım sanıyord i. anlamam ama zanederim ıtılan bır gun görmüştür.»... dalar sağhyorlar, fakat bundan iş ve zin bir yazınızı okumuştum. Şu buSon kararnamenin ayakkabılarda Bu esnada kiliseyi çmlatan bir silân kurşun iğri bir iz takib etmez. DeGeçenlerde evimizdeki havagazı oiş sahibi mutazarrır olmaktadırlar. lunduğumuz mevkiin lokanta V6 yüzde 20 ucuzluk sağhyacağı patladı. Birisi yandaki pcneerelerin ğil mi?. Halbuki.. bakın! aıye itit^matı bozuldu. Civarda bu iş'erle hiçbir mihenk yoktur. Kar^ınıza di ledım: .... mezunu gençleri, yetijtir Bazı iş sahibleri zararlarını, maliyeti kahveleri arasından cenaze geçlriln bildiriliyor birinden ateş etmişti. Bir köpek hav raz elıtği sırada bir jandarma gelip u'Taşan bir tamirciyi çağırdık. Mua kilen her işçi «ben ustayım, filân ve mek üzere alıyoruz; bizde iki üç ey e aksettirmek suretile bunu m u s mesini tenkid ediyordunuz. Slzi hakladı. bir başka köpek daha havla onbaşıya kasabada asayişin berke> ciıeden sonra •bunun bütün lehımÂyakkabı satişlan içkı çıkarılan kri erimiş, yanmış, yeni baştan sö ya falân işi mükemmelen yaparım» çahşıp biraz eli harf tutmağa başla tehlikin sırtına yıkmaktadırlar. Fakat lı bulnıuştum. Yazınız üzerine camldı. Uzaktan gelen silâh sesleri 15i. mal olduğunu haber verdi. iddiasile söze başlar ve bu iddiasına yınca deıhal başka bir matbaaya gi (iş) in zararı yıkılacak sırt bulunrna in ote taraftaki ana kapısına iki muson karamame müstebJik zümre kup yapmak lâzım (...) para isterim» uygun ücret ister. Sözü ile işi aratildi ve sonra ses sada kesildi. Don Camillo bu haber üzerine: dip bızde aldığından daha fazlasıle dığı için (mahsul» veya (mamulı un salla tası koydunıldu. Bence makul karşilanmıştır. dtdi. Bıraz pazarhktan sonra otoma smda dağlar kadar fark olduğu ça ış arıyor ve buluyor, iki ay da ora ^ veya eserin sırtında kalmakta, yani Teşekkür ederim: ama kasabada tarafından müsaid Don Camillo gözleri yerinden fır. \e makbııl olmıyan sebeblerle, o usul Yetkililer ayakkabılarda en az yüz tı aldı, gitti. Evveîâ üç gün içinde bucak anlasılır. Fakat ;. a başka işçi da, bu sefer bir başka matbaaja. j ortaya vasfı ve kalitesi, düşük işçi gene dcğiştirüdi. İşte en kalabalık kilere değil bana ateş ettiler kulamış, İsaya baktı. gotirecekti. Tam on üç gün sonra ge o sırada bulunmadığı veya para ek Böylece kısa zamanda ehliyeti oldu nin ancak verebildiği, düşük vasıflı, cenaze törenlerinde tabutlar, lokanta de yirmi ucuzluk sağlanacağı ka Ya tsa! Elinizi alnımda hisset zum, demekten kendini alamadı. t:rdi. Otomat bir gün ışledi, gene bo seriya bunlar peşinen avans almadan ğu yerde sayarken ücreti büyük ar düşük kaliteü imalât neticeleıi çık ve fcahvelerin arasındaki geçidden Onbaşı, gelen jandarmanın tüfe naatindedirler. tim. zuldu. Gene çağırdık: Kullanmasım işe başlamazlar bağlantısı varsa pa tışlarla ilerliyor, ondan sonra hakikî maktadır. geçiriliyor. Hoş mu bu? Tekrar dikKîrsrnanve Resmî Gazete ile ya bılmiyorsunuz. Su kesik iken çalıştır Don Camillo rüya mı görüyor ğini aldı. Kovanların bulunduğu yesun? re bakarak nişan aldı ve vaziyeti ymlandığından bugünden itibaren mışsınız. Hata sizin, dedi. Birkaç pa rayı veren ister istemez bu adamı mânasıle işçi bulmağa, yani aldığmın Evvelâ, buna bir çare bulmak lâ kati çekin.kullar.acak ve neticede <iş) mahvo karşılığını veren işçi bulmağa imKân Don Camillo başını eğdi ve Isanın tatbikatla halletmek istedi. Don Ca kunduracıiarın buna uvmalan ee ra daha verdik. Otomat yapıldı gel lacaktır ve normal olarak memleke kalmıyor. Bundan mesleğe uzun se zımdrr. Bu çare muhakkak ki (yetış Bunu hem «ölüye hürmetsfalik», hem de .yemek yeyip nargile tokurmillo sordu: elini gördü. Kurşun sıyırıp geçmışrekmektedir. Ancak yeni kararna âl. Fakat gene tam bir gün çalıştı, timizde mahvolmaktadır ria. Diytbili neler emek vermiş işçilerımiz, usta tirmek) faaliyeti, hattâ kampanyası datanlara nâhoş bir tesu> olarak vaaçmakla olacaktır. Bunun ıçındır ki Simdi bu vaziyette ateş etsenız meye intibak için ti. Papaz titredi. Fırçayı ve boya gene bozuldu. Tabiî tamirciyi çağıra riz ki Türkiyede, inşaat yüzde doksa larımız da müteessir oluyor... kunduracılara yazımızın başında verdığımiz hava sıfUndırdık. kurşun nereye gider? kutusunu bıraktı. Bu hâdiseler evvelâ bir yaraya dovpliliklerce mühlet verileceği sa r.adık. Krmbilir nelerden bahsede nında, bu kabil ehliyetsiz, kalı'esiz n Fakat sakın, Beyazıdın küllük loc kti. Bu sefer başka birisini arama ijfiler ve ustalar yüzünden kuçuin kunuyorlar: Memlekette kalifiye i§çi, dise (şayanı dikkat) sıfatmı kullan Pek usta bir kurşun olmazsa, Heyecanla konuştu: ğa çıktık. Efin dostun tavsiyesile bir senmiyecek kusurlar ve ârızalar memur, teknik adam ilâh, yani her dık. Bir sendikanın bu ihtiyacı duy kanta ve kahvelerini kaldırıp orasım kiliseye giremez.. azizim; sızın ka nılmktadlr. Ya Isa! Siz benim başımı geri ması dahi bu vadide mülüm bir yeşil saha yapalım neticesine varılbaşkasını bulduk. Ona durumu an vardır. itHniz. Kurşun da elinize çarptı. rıştığınız her işte öyle vaziyetler :>türlü ehliyetli eleman yetiştirilm^ masın. Bi'âkis küllük kahvelerinin Gıda maddeleri şirketinin latt:k, otomatı muayene etti ve: «O Birkaç gün evvel matbaa işleten tLrnposu iş hayatımızın inkişaf tem adımdır. luyor ki insanın aklı almıvor. Bu tşte yeri. emsaliııi çoğaltnıalı. Şehrimize açık bur tamirci hatanm nerede olduğunu bir ahbabdan şöyle bir şıkâyet din posundan çok daha batidir. Böylece teşkilâUanma hazırlıklan Fakat bizim verdiğimiz misaller vaziyete göre size bir değil en az Sa5 tarafta karşı duvarda çerçeve ha\a kahveleri lüzumludur ve yakışanlamamış, bunun yayı paslanmış, dolayısile üzerinde durduğumuz mü makladır. iki kişi ateş etmiş. Birisi pencerenin tamamlanmak üzere ' Içinde gümüşten bir yürek vardı. bozulmus. Binaenaleyh suyun tazyihim nokta bilhassa şudur: îş yaptırHslka her turlü gıda ve ihtiyac madKurşun bu levhanın camını kırıp önünden ateş etmiş, öteki daha uSayın Kırdarla konuşmamız üzerimak istiyen kımse, karşısına ben delerini ucuz fiatla temin etmek üzere kile gazi harekete getirecek yerde gümüş kalbin ortasma yerleşmiştı. zaktan, çitin ardından.. ne şdyle yazmağa hazırlanıyordum: bjnu yapmıyor. Tazyik olmaksızm aradığınız vasıfta işçiyim, ustayım Eeeey! Ben böyleyim karde kuralmuş bulunan Gıda ve ihtiyac da, yani su kesik olduğu zaman da Hcmen koştu. Dolabdan bir sicim «Musallalar, gene şadırvanlı avluMiddeleri Türk Anonim Slrketinin teş. diye çıkan adanun ehliyetini anlaşma aldı. Levhadaki kurşun yerinden, şim. Naapalım?.. Hovardahk var ser kı'.âtlarma nazırlıkları tamamlanrnak havagazini açınca harekete geliyor ve ya kaldınlırsa, dinî töreni bekliyen yapmadan ve hele avans verme gıbi pencere camındaki kurşun deliğine de! cemaat, yağmurlu ve rüzgârlı günüzeredir. Şırketın biran evvel faaliyete içerideki borular boş iken fazla kıbağlantılara girmeden peşinen nasıl lerde daha mahfuz bir jerde barınçekti. İp insamn heykelinden 30 sanO akşam Peppone parti ileri gelea gecirilme'si için çahşmalar ilerlemek zıyor ve lehimleri eritiyor» dedi. tahkik edecektir? Bu, hâlen pek lâ mak fırsatını da bulur.» tedir. tim kadar uzaktı kaldı. lerile kendi kurmayını topladı. Yay sağlam oldukça ve su bulunmaübah şekilde ve empıri q ue usullerde Fakat yazmağa fırsat kalmadı. Tür Arkadaşlar, dedi. Yeni bır hâ Ticaret Bakanlığı da. halka mutedll dıkça otomat esa":en yanmaz, fizin Atılan kursun sızin elinize decereyan etmektedir: Ya bu ustanın kiye Anıtlar Derneği Ist.ınbul şuUcsl fiatla ihtiyac maddesi sağlıyacak ve kullanmada bir kusurunuz yoktur karıştırdı. ğil. benim basıma isabet etmck lâ dise durunıu büsbütün adres verdiği kimseleıden buluna mümessilleri olan Rahmi Saruhan ve meT.l«itette standard blr flat «istem! kuMmdı. Demek ki siz elinizi oynatti Bir meçhul şahıs dün gece kasaba • racak olan bu şirketle slâkalanmak diye ilâve etti ve yayı değiştirdi. Onbilirler ve esaslı sağlık verebilirler Mustafa Yalçın Beyler beni matbaad=n sonra da otomat hakikaten norpapazına ateş etti. İrtica bu hâdise j; < nız. İste ispatı. se şifahi tahkik ile veya buna va da ziyaret ederek, cenaze günü Lutadlr mal şekilde işleme^e başladı. tkinci Don Camillo! Sakin ol oğlum! den istifade edrek başmı kaldırdı. E t h e n l Mcnderes Ankaraya gitti kit veya imkân yoksa suf adaınuı fü Kırdarla konuştuklanmızı haber tamirci giderken: Beyim, her önüne Fakat Don Camillo artık sükuret Şimdi çamuru partimize sıv=tmaK sözüne itimadla veyahud bidayeten aldıklanndan bahsettiler ve şu nıaluBayır.dırhk Bskanı ve Dış Işleri gelen ustayım diye piyasaya çıkıyor, bulamadı. Eğer dehşetli bir hum istiyor ve daima olduğu S'bi açık B s k a n V e l t l I , E t h e m Merderes dün dııkkân açıyor yolunda da jikâyet bir ahbabın tavsiyesile hareket edil nıatı verdiler: mektedir. Halbuki bütün bu şekiiler maya tutulmasaydı; kimbilir ne ya konuşacağı \erde alçakça Jt : ı>ice akşam 17.20 de kalkarı uçakla Arıka etti. « Beyazıd camii, merkczdekl tamamen takdiri ve indî kaldığı için mevkii dolayısile pek fazla cemaat pacaktı? Allah tarafmdan o akşam fısıldayarak bu suık, «d teşebbüsünu raya gitmlstir bilfiil tecrübe etmeden, iş sahibi ha topladığından meşhur şahsiyetlcrin hastplandı ve ateşler içinde yatağa partimizin üstüne atmak istiyor. Amerikan mimarisindeki geliş Bu basit hâdiseyi uzun uzun anlatkikî kanaat elde edememekte ve ız cenazelerl ekseriya buraya getirillr. Lungo elini kaldırdı. Peppone düştü. madan maksadım, bu ve bu gibi hâmelere dair bir konferans tırar karşısmda işçiyi almaktadır. Bu Biz, evvelki iki musaUâ taşının kâfl Don Camillo'nun üzerine ateş et söz verdi: Teknık Ünıverslte tarafmdan dâvet diselerin memleket iş hayatındaki ise hemen daima pahalıya, bazan çok gelmediğinl görerek, onlan arka av Her şeyden evvel şu irtica na edılmis bulunan Amerlkanm »Colum bir boşluğu, daha doğrusu büyük bir tikleri pencere kiliseye aid etrafı pahalıya mal olmaktadır. luya naklettirdik. Beş musallâ taşı çevrilmis bir bahçeye bakardı. Jan zeninlerinden hakikaten bir suikasi b!a» Ünlversite9İ Mimart ProTesorü aksaklık ve sakatlığı ifade etmesindarma onbaşıaı ile Don Camillo b u . olduğunu ispat etmelerini islemeii j dMlchaeln ! M. Harris. buçün saat 17.30 dendir. Halbuki, bugün memleketimizde bir da ilâve ettik. Keza zemlnin taşlaa M1 rl:k Fafcul'esinin 213 numaInşaat yaptıran veya herhangi bir rada vaziyeti inceliyordu. Onbaşı, yiz. Çünkü merkum papaz ılisede I ' " ' yandan devlet. yani Çalışma Bakan rını da yenilcyip o kısmı kendi ter ' mlı salonur.dn, pro'ekslyonlu blr konpencerenin tam üstünde duvarda yalnı^ken 5uik»= i olduğunj söylü fe>ans verecektir. Korferansm fconu işçıye iş yaptırmak dtırumunda olanlığı teşkilâtı, öbür yandan da bızzat şebbüsümüzle ihya ettik. Bize küllük dört siyah deliğıni parmağile göstere yor. Böyle bir hâdise çıkarıp parti su «Amerika B. Devletleri mlmarlsiTi laruı bu kabil hâdiseler her gün naşişçilerin, sendikalar, birlikler vesaire kahvelerinin kaldınlıp o mevkiin yelarından geçmektedir. Faraza inşaat miz aleyhine kullanmak içtn pekâ de harb sonrnsı îrellşme^er'» dlr. rek: gibi kendi teşkilâtları mevcuddur. şil saha haline getirlleceği söylenmiştl. O sebeble arka avluyu cenazeler lâ silâhı kendisi atıp böyle bir sui Amerikah Profesör şehrlmlzde bun yaptıran, gerek mal sahibi, gerek Karşıhkh olarak bunlar iş hayatımı îşte ispatı burada.. dedi. için uygun bulmustuk.» dan başka iki konferans daha verecek müteahhid veya kalfa, uzun tecrübezm beürttiğimiz noksanını peknlâ Çakısmı çıkardı, delikleri kurca kasd masalı uyd ^bilir. Onun için tir. lerden sonra «filân veya falân usta Öyleyse, «iş"arı ahire değin» bu evvelâ suikasdin vuku buiJuğuna giderebilirler. Kanaatimizoe yapılaladı ve bir şeyler çıkardı. iyidir» kanaatine varıp bunları yaBir tiitün kursu arılacak cak iş de şudur: Evvelâ her iş kolun vaziyete katlanmak mı lâzım gelidair ispat istiyelim. Bence mesele basit! dedi. Ateş Türün !ml tiplerlle ilgili olarak nına toplamamışsa, veya ilk defa bir daki ehliyetler, muayyen standardla yor?... Heyet: eden herif hayli uzaktan. ışıklı per>Tekel Genel MüdCırlüSUnde toplantılar işçiye veya ustaya iş vermek duru• Lokanta ve kahvelerde eemaal ra göre derecelere ayrıhr. Her kolda Çok doğru! diye Lungo'yıı tas yapılmaktadır Bujrun de devam edecek munda olursa karşısına gelen işçinin cereye doğru bir kaç el tüfek atki işçi veya ustaların, bu standard istirahat eder. Cemaate iştlrak etmimış, dört kurşun duvara saplanmış, vib etti. olan bu toplantıiara Ziraat ve Ticaret ehliyet ve mehareti hakkında elinde lara göre ehliyetleri dikkatli bir yok yenler ise her törende hürmetle ayaPeppone: Bakanlıkları temsilcilerile İnhisarlar besincisi camı delip kiliseye girmiş. lama ile tesbit edildikten sonra, el ğa kalkıp selâmlar. Bunda ne mah Bir dakika! diye söze kirıştı. Umum MüdürlüŞrü ve Tutuncüler Fe. Don Camillo başını salladı. lerine birinci sınıf, ikinci sınıf, üçün zur var? Bu neticeye mi varmalı? Lungo'nun söyledıği doğrudu'. An derasyonu mutehassısları katılmakta Size kaç defa söyledim, tüfek Cemaat nasıl dllerse öyle yapar... cü sınıf işçi veya usta diye birer vedeğil, tabanca attılar. Tüfek sesile cak suikasdin hakikat olımsı ihti dır. Toplantılarda tütün hakkındaki mevsika verilir. Hattâ bu vesik^la^a gene Çirkinlikten kaçınır... Neylerse gfltabanca sesini birbirinden ayırd malini de büsbütün bcrtaraf ede zuatın 18 senelik tatbikatmdan elde tesbit olunacak ücret miktarları da zel eyler. MESKEN edcmiyecek kadar bunamıdım ben. me\iz Don Camillo'nun karakterini edüen netlceler üzerinde durulmakta, *** yazılabilir. Bunlar herhangi bir yerde " ... Önce şu olduğumuz yerden bir el kısımlar tesbit edilmekiş ararlarken ibraz ettikleri vesikaİRKREDİLERİ hepımiz bıldiğımiz için paparın boy tedi]1 ] ü z u m I u k I s l m I a r t c s b l t ed ilmek Türkiye Anıtlar Dernegi tabanca atıldı. Sonra daha uzaktan nna göre ehliyetlerini herhsngi plâle usullere başvuracak takımdctn ol ^ t eBu t l iarada mtütünlerimizln dünya plyagörü;ülmektedir. liraya blr kur' tün i a ] tjpıcrı tüfek sesleri geldi. tonik bir tahkika lüzum kalmadan neler yapmış madığmı soylemek de namuskârhk ' sa'arındak! satıs kabillyeti ve bu kabl. ve teminath şekilde isbat etmiş olur Öyle olsaydı, atılan fişeğin boş icabıdır. ümesslllerinln benl riyaretlerl» llyetln imal tipl 1 e olan llgisi müza1 (Arkası var) lar. İşçi çalıştıracak olanlar da emni fırsat bilip Türkiye Anıtlar kovanı buralarda olurdu. Bulamakere mevzuu edilmektedir. niyetle işlerini bu kimselere tevdı Derneği hakkında malumat edindinı. Diğer taraftan haber verildiğine göre dık. ederler. tşçiler, ustalar ehliyetlerinZiraat Brkanlığı ile İnhisarlar Umum Bu cemiyet, 1946 da, Vakıflar U Toplu bir tabanca sesüV otoj Mudürlüğü arasında, bir tütün kursu deki ilerlemelere göre ehüyetlerinln mnm MiidUrn Hakta KâmU B. B«matik sesini birbirinden ayırd etaçılması hususunda mutab8kata varıltekrar yoklanmasını herhangi bjj.za şe'nin teşcbbüsii ile Ankarada kurulmek için insanın ses mütehas.. olmıstır. manda isteyebilirler. Ba yokîamada rau; ve şimdiye kadar hayırlı isles ması lâzım. Ben tabanca ^esi olduKasab bıçağile yaraladı muvaffak olurlarsa o zaman ellerine yapmış. Tarih ve mimarlık bakımın* ğunda eminim. Ama otomatik mi, Kuçukpazar Ssbunhane sokajı 4 rıudahB yüksek derecell vesikalar ve dan kıymetli 300 kadar mabedi kur.toplu tabanca mı onu bilmem. Eğer marada oturan Kemal Gundoğan, Vefa tarmış. Gedikpaşada blr 4e Ermenl rilir.. tabanca toplu ise malum a kovan caddesi 80 rumaıalı kahvede. araları kiliseslni himayeye muhtaç görüp içeride kalır. O zaman tabiî buraacık bulunan Süleyman İle münakasa Ehliyeti kim yoklamalı, vesikalan keza kurtarmış. On beş yere yeni eave kavga etmişler. Kemal Süleyman lada kovan movan bulunamaz. kim vermeli ve bu yoklama ve ve miler yapmak mecburiyetini duymuj. tî'Pfından bıçakla kamından vurulOnbaşı bir müddet daha oralarmustur. sika verme mecburî mi olmalı? Yok Çeşmeleri, türbeleri, kabrlstanlaın hida tetkikler yaptıktan sonra aradığı maye edip mekteb blnalarile meşgul Yaralı Cerrohpaşa hastanesine yatırıllamaları ya devlet teşkilâtı veya sen§eyi buldu. Kiliseye 56 metre uolnıuş. Boğazda Amcazade Hüseyin mış. suçlu ellndekt kasab bıçağile yadikalar veya her iki taraftan kurulu Paşa yalısı mevzuunu muvaffakıyetzakhkta dikilmiş bir kiraz ağacınm bir heyet yapabilir, vesikaları da bu le ele almış. (Halbuki mütehassıt kabuğunda bir sıyrık keşfetti. B a . Muazzez Demiroğlur.un ablası ve Fu tir. yoklamaya dayanarak devlet teş saydığım bazı nıimarlar, bundan İT şını kaşıyarak: Kaaptılan bcnzin istasyonlannuı I ad Demiroglunun baldızı. Ümran ve kilâtı verebilir, veya sendikalar ve sene evvel bana o sivil mimari es*e Kursunlardan bırı agacın ka ] K e n a n E r t 0 kuşun teyzeleri ve S^ıâhadsahibleri gaz satmak istiyor rir. rinin ihya kabul etmez durumda olbuğunu yalayarak geçmiş! O halde , d i n Cardonm eşi emekiı oğretmen Haber aldığımıza göre. trafige engel Mecburi mi olmalıya gelince: Bu duğunu söylemişlerdi. Ben de öylece fennî metodla incelememize devam | BEDİA CANDAN oldukları ve enddelerde sıkısıklığa seİ hususta mevzuatın müsaid olup ol ya7mıştım.) Şimdi Selçıık Hatun, Şir edelim. I vefat etm.şt.r Bugtın o^le namazını b"hiy=t verd'kleri için Belediyece mümadığı hakkında kesin bir şey söy Merd Çavuş, Molla Guranî eserlerl Dedikten sonra duvardaki deliğin muteakıb &ışli Camunden alınarak htırlenmiş bulunan 95 kadar benzin istpsyonu sahibi Belediyeye müraca. leyemiyeceğiz. Ancak ister mecburl. üzerindeymiş. 6nüne bir kazık dikti; sonra kurçu Ferikoy kabristanına defnedıiecektır. Mümessiller: atle e^z satmak ruhsatı istemişlerdlr. ister ihtiyarî olsun böyle bir vesikarun sıyırdığı ağaca doğru uzaklaştı Uzunçarşıda Çandarlı torunlarmBelediyece uygtın görüldüğü takdirde. nın ibrazı işçi çalıştıracak için bir ve ağacdan da geri geri gitti. Bahdan Ibrahim Paşa Türkiyede ilk da kaprrtıış bulunan bu istasyonlara gaz teminat: böyle bir vesikaya sahib çeyi çeviren çitin önüne geldi. Ons»rm?k runsatı verilecek ve Ihtiyac safa geniş çatılı bir cami yapmıştı. Ba olmak ise iş isteyen için de bir im tarihî eseri de yeniden ihya şekltadan ötesi boş arazi idi. Don Camillo hibleri g'?.larını bura!qrdan aîacakOMUR tiyaz teşkil edecektir. Bu bakımlar de tamir etmekteyiz. Marmara adadır. da onbaşıyı takib ediyordu. Hep dandır ki ihtiyari de olsa böyle oir sından 8 mermer sütun ve bunlar» BOYUNCA beraber aradılar. Don Camillo: Eiektrikli trende anza tedbirin herhalde rağbet göreceğini göre bashklar getirttik. Dediler. İşte.. kovanlar burada! dedi. AYLIK GELIR Sirkeci Halkalı elektrikll trenle. ümid eylemekteyiz. r nde gene gecikmeler olduğu bildirilDört boş kovan buldular. Nereden para bulduklannı gordum: mektedir. İstanbul şubesinin şimdiki bütçest Onbaşı muzafferane bir eda ile: Yukarıda sadece bir iki misalini Dün ssbah Çekmeceden be? daklka verdiğimiz ve fakat bütün ış sahala seııede 750 bin lira imiş; bunun ancak mtarla kalkan ilk barliyö treni Yedirımızda her vatandaşın sık sık kar 100 biııini Hükumet ve Belediyeden Jvı'e İ5tasyonuns gırdigi sırsda elektrik alıyorlarmış; 50 bin kadannı bankaşılaştığı bu kabil aksakhklar bu attll'rrc'e vuku bulan anza neticesinTAKDÎM EDİLMEKTEDÎR lar, şirketler veriyormuş; 600 blnlnl de bozulmus ve yoleuiar motörlü trenle hada mutlaka âcil tedbir abnmasını halk teberru ediyormuş. A Y R I C A S:rkecive gelbilmişlerdir. gerektirmektedir .Bizim ileri sürdü Lâkin blz, nakil vasıtalannda ve Ayrıca bekleme salonlarında bu yıi YIL SONU KEŞlDEMİZE İŞTİRAK HAKKI ğümüz veya aksaklığı bertaraf edici apartırnan kapılannda halkı tâcia etKIŞ KEŞİDESİ soba yakılmaması da halkın şikâyet herhangi diğer tedbirler evvelâ (iş), nıiyoruz. Tâciz edenlere de taraftar lerinl muclb olmaktaflır. sonra (ehliyetli işçi) ve nihayet (işçi değiliz. Bunlar arasında ianelerin % çalıştırmak isteyen) zaviyelerinden 50 kadannı komisyon verenler var Kasım 12 Rebiürâhır 9 Bir Müşteriye çalışma hayatımızda büyük faydalar diye kulağımıza çalmıyor. Eseflenlsağlayacak, (kaliteli işçi) ve (haku yoruz. Biz, ancak manevî haz İçin 6 Ji 6 3 c ücret) mevzularmda müessir âmilbr çalışıyoruz ve bizi tanıvanlann yarç O dımını görüyoruz. Cemiyetler KaAyrıca İ • olacaktu. X nununda değhikiik yapılıp diğer ha5 Aded 1 000. Liralık 5:000: TL: V. | 6.44 11 58 14.37116.54.' 18.28 5.02 yır cemiyetlerinin de yoluna sokul10 Aded 500: Liralık 5:000: TL: masını dileriz! Dediler. E. ) 1.50, 7.04 9 43 12 00 1.34 12 08 Tafsilât gişelerimizde Faaliyetlerinl daha tafsllâtlı anlatan broşürlerini verdiler. TURMYE cisme takılmıştı. O kadar dalgmdı kıyordu. Mary onun görünüşte tek Dcdelerimizin üslubu ile hayrat ın letrikası: 7 2 ki buna önce görmeden, şuurile ifsizlik v e sevgi ifade eden bu da sıkı sıkı taravıp, arkaya toplauğrunda çalıganlan maddeten ve mâhalini görünce övle bir tiksindi ki, mıştı: Sarki alnı açık. yüzü pâk anlamadan baktı. Sonra. birdenbire nen desteklemek yerinde olur kanaTA.O irkildi, perdeki kapayıp içeri kaça kapıyı suratına kapayıp: «Defol!» dolaşıyormuş gibi! Ama, pek siatindeyim. diye hsykıracak kadar oldu. Sonra nirli olduğu da belliydi: Boyuna cak gibi oldu. (VâNA) kendini rutarak, zorla gülümsedi. ellerini oğuşruruyor, parmaklannm Gelen SaUy idi! göstermemeye çalıjı «Hoş geldin» dedi, yer göstitrediğini Mary pencereden çeküemezdi. yordu...» terdi. Geç kalmıştı. Sally, oınu görmüş, Sally zaten her zaman pek süsDosrusu aranırsa, Sally ertesi el salhyordu. Biraz sonra, içeri girerken, göz lü o nisbette de zevksiz giyinirdi. "üi bunlan ar.latabilm.ek için gelHele o gün pazar olduğu için mişti Mary'yi görmeye. Öğrenmek lerindeki o şeytan bakışlannın pabüsbütün süslenmişti. îpekli bir el istediği bir takım şeyler vardı ama, rıltısı Mary'e kurşun gibi işledi. bise giymiş, üzerine annesinin öğrenemese ile çam yemezdi... DeKaç gündür seziyordu: Herkes ona bozmasmdan yapılmış olduğu belli Sİİ mi ki Mary'nin halini görecekti, O zamana kadar evinden hiç ay oeçiyordu Ne işine geç katdığı için, mıştı. şimdi tuhaf tuhaf sanki acayib bir n'nıamıştl Bu sevimli odasını, sev kaldırımı inleterek koşan adamlar «Saadet gibi...» diyordu. «An ırahluk göriiyormuş gibi bakıyor eski zam^n işi klâptan işlemeli bir bundan kendine göre mana çikargilı eşyasiTtı, bir kaç Eün için bile vardı, ne sinirli sinirli birbirine ba cak, geçtikten sonra.. ancak, acı du Öyle ya: Uğrunda iki delikan yeldirme geçirmişti. Bojtıunda renk masım o pek ivi bilirdi... «Bayan Simmonds scni meolsa. nrsıl bırakacaktı! Yuvanın ne ğırışan kimseler Hayatın güzelliği günler başladıktan sonra farkına !mm çarpıştığı. birinin öldüğü, ö li bcncuklardan bir gerdaclık, basında yala'ncı taşlarla süslü bir ta rak etti. Bize de çıkıştı: «İnsan mukaddes, ne aziz bir yer olduğu de meğerse dağdağasmda idi! varabiliyorum...]) tekmin ölüme mahkum olduğu bir rak vardı. Yüzünü de öyle kötü arkadaşını aramaz mı?» diye. nu şimdi anlıyordu. Sevginin ne harikulâde bir şey kızdı o! Mary bu kara düşüncelerin, sıboyamıştı ki Mary. içinde ona kar «Belki hastadır, gidm bir bakın» Gbzleri yaşardı. kıntllı duyguların biraz da, ertesi olduğunu bu acı içinde daha iyi Mary, sokakta giderken, kendi şı duyduğu nefret bir yana, sırf dedi. Ben de daha önce vakit buKendi kendıne: «Hayatm güzel günü beklerken çektiği helecandan anlıyordu. O anda, Jem'i kurtara s ; ni uzaktan tanıyanlann, hattâ bundan dolayı bile ona bakmak lamadım. Ancak bugün gelebildim. liklerini anlayabilmemiz için on ileri geldiğini biliyordu ama, gene bilmek için kendi canını vermeye durup konuşmak zorunda kaîdığı istemiyordu İlk işim buraya gelmek oldu. E, hazırdı Demek ki sevgi, aşk insai?Han m hrum kalmamız mı lâ de kendini yeni bir hakikat keşvakın ahpablarmın ona hep böyle Sally, arkadaşmm gösterdigi y e nasılsın bakalım?» zın?» diyordu. «Saadeti ancak acl fetmiş saymaktan geri alamıyordu. nın kendi varhğuıin üstünde olan baktıklarını görmüştü ama, zihni o Sally bunlan söylerken gözlerini hayatında bir sahifeyi bir şeydi Hayatın, madd! varlığın kadar meşguldu, işi o kadar acele re degil, mahsus, geçip onun kariçir.de vactettiğimiz raman mı *a O günün şısma oturdu, gözlerini dikerek Mary'den hiç ayırmıyordu. kapayıp, ondan sonra gelecek gün üstünde bir şey. nı;acpğız?» idi ki bunun farkına varmamış gibaştan aşağı süzmeye başladı San «Sevdiğim bütün öteki şeyler Mary cevab vermedi. Onun makOyalanmak için, ev ijlerin* k o lerle de yeni bir sahife açılacağmı benimle ilgili» diyordu. «Ben ol biydi Şimdi ise, uğradığı felâketin ki, göreceği gelmiş de hasret ve sadmın hatır sormak olmadığını bir payı sevgi ile bakıyormus gibi görünyu:du. Fakat. bunlar kısa zamanda biliyordu. Ya gecenin karanlığrnı madıktan sonra su evin şu odanm, hazirlanmasmda büyük biliyordu çünkü. Ortahğı toplar gibi sinirli bir elle dağıtan gün gibi bitti v e Mary kendisini gene peno'an bu kızın bakijları onu bütün çahşıyordu ama belliydi: yapiyor, göz göze felmemey* ç*parlai bir hayat ba|hvacaktı. ya içindeki eşyanın, hattâ /«nnemin cüşünoelerden uzaklaştırnuş felâke mey« cerenin ÖDünde buldu. Mary'yi Inceden inoeye tetkik • lışıyordu. paha biçilmez yadigârlarmın ne hud da ?eçmis kara günleri bile Sokaklann tenhalığı, etrafın sesdiyordu: Ertesi gün terzihanedekl değeri kalır. Jem'e karşı duydu t: ile kar»ı karşıya bırakmıstı, Sally üzgün Wr t r m takındı: sizliği de onun biraz önceki düşün aydınkk gSsterecek kadar karanlık ğum sevgi ise her »eyin, bütün Sally Leadbitter, o her zamanki kızlars anlatmak için! bir istikbal. «Biliyorum» dedi. «Başın ceît'rıni kuvv9tier,dirıyordu Buaün arsız gülüşü ile: «Merhaba, Mary!» varlığımln üstür.de ..> «Arkasında gene o her zaman derdde. Ama, senin hakkında hiç pazardı. sözde dinlenme ve eğlenJem aklma geldi... Onu ne kadar diye haykırdı. «Nerelerdesin, ayol! ki entarisi vardı» diyecekti. «H*ni Seven herkes böyle mi hissederdi birimiz kötü düşünmüyorur. Harry me günü. Ha'.buki her taraf iş gün sevdiğini asıl şimdi anlıyordu. acaba? Yoksa onun sevgisi aşktan Merak ettim...» eflâtun bir basma entarisi vardı ya, senin uğrunda can verdi. Çok acılerindekinden daha durgundu, daKendi kemdine: «Jem'i seviyo da mı üstündü? Kızm samimiyetsizliği, ikiyüzlü i=tp o. Nedense, bunu pek sever! dım. ha kederli bir havaya bürünmüş rum» diye ilk düşürdüğü s»ün duy!ü?ü, ne kadar içindenpazarlıkl Boynuna da. erkekler Kİbi. siyah (Arkuı var)] tü. Yoldan tektük bir iki insan duğu heyecan bile şimdi sör.ük kal SEKERBANKŞEKERBANK Gözleri ıssız yolda beliren bir bir insan olduğu bu sözlerinden a Kiliseye atılan kurşunkr KüçukAlemf Üatöîu MEMLEKET Âyakkabı fiatları düşecek MESELELERİJ ABAHTAN 'ABAHA... Lokanta ve kahvehaneler arasından geçirüen cenazeler Ceviren: Burhan FELEK tınıızııt r bir noksaııı 70ÖÖ0, TİCARET BANKASI M K AS IM P AS A Ajansımızda 300 ItRA VAOFU 100 J.ÎRA VADEStZ HESAP ACANLARA Zarif ve Naciide HATIRALAR SELÂNIK BANKÂSI 25.000. L İ R A 15.000. LİRA DOĞUBANK ii i VAKITLAR BANKASI Ş.EKERBA.N.K VAHDETaİJLUKIN 22 ınci ERZURUM BUGÜN AÇILDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog