Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 32 ncı yıl sayı U 690 KURUCUSU.'YUNUS NADt YAKINDOGUYA BEYBUT Rusyanın, Mısır ve Suriyeye 200 milyon Sterlin degerinde silâh verdigi açıklandı Ortadoğu petrollarını ele geçirmek için Rusların Mısır Cumhur Başkanı Nâsırı âîet olarak kullandığı Londrada neşredilen raporlarda bildiriliyor Sovyetlerin tektıisyen adı altında, Ortadoğuya binlerce ajan g önderdikleri ve bunların sabotaj hareketlerini idare ettikleri anlaşıldı. Harbitı Ortadoğuda tekrar başlayıp başlamıyacağı 48 saat içinde belli olacak Londra, 11 (R.) Ingiltere Dış Işleri Bakanlığından bu aksam resmen açıklandığına gore, Sovyet Rusya, Batılüarın Ortadoğudaki nüfuzlarını yok etmek ve bu mıntakayı da kendı hâkimiyeti altına .almak maksadıle. son 12 ay zarfında Mısır? 150, Suriyeye ise 50 milyon sterlin değerinde askeri malzeme göndermiştır. Resmî kaynaklar, Moskovanın Ortadoğuyu ele geçirmek için Mısır Cumhurbaşkanı Nasır'ı âlet olarak kullandıklarını ilen surmüslerdir. İsrael kuvvetlerinin esir aidıklan Mısırhlartlan bir grnp Ingiltere Dış Işleri Bckanlığı. gizli istihbarat raporlarından bu malumat hakkında şu ilâveleri yapmaktadır: Mısıra: 50 «ÎL. 28» jet bombardıman uçağı. 100 «Mig> avcı 300 ağır ve orta tank (bunlardar ekserisi «T.3Î> tiplidirl, 400500 muhtelif toplar, 2 de«.trcyer, 1520 torpidobot, 1 denizaltı. 4 mayin ma gemisi ve birçok höfif siJâhlaı, mayinler ve radar âletleri gıbi teçhizat. Aynca 100 zırhlı otomobıl. Telgraf ve mektub adresı: Cumhunyet İstanbu) Posta Rutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santrai Numarası: 224298, Vaza Ifllen: 224299, Matbaa: 224290 Pazarrtesi 12 Kas m 1956 Mısıra verilen Rus silâhları aldığı uçağı. kadar taraaskerî Kızıl Çin de Mısırda açlık ve Mısıra göniillii sarî hastalıklar yolluyor 1.500 kişi Port Said'dekİ ordu kantinlerini yağna etti Sarî hastalıklann başlamasından endişe ediliyor. Son çarpışmalar sırasında ölenlerin cesedleri sokaklardan kaldmlamadı hastalıklarm y edilmektedir. Mısırb yarahlar Kahirey* mkiediliyor Kahire 11 <a.a.) Mısır Kınlayı PortSaiddeki 50 Mısırlı yaıahyı Kahireye getirmek üzere ozel bir trea göndermistir. Ikinci bir Kızılay kafilesi de bugun PortSaide Kareket Suriyeye verilen silâhlar Suriyeye: 100 orta tank, 100 zırhlı kamyon, 200 muhtelif top, hafıf «ilihlar, cephıne, mayinler ve radar âletleri gibi askerî teçhizat d Arabrn Sesi» radyosu, Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye ordularınm mukabil taarruz için hanr olduklannı ilân etti Londra, 11 <R.) Bugun Pekinde yaptığı bır konmmada, Komünist Çin Başbakanı ÇuEnLai, Suveyj Kanabnın Ingıliz v» Fransız kuvvetlerınden temızlenmesı ugrunda Mı sır saflarında ç«rpıs.mak ıstiyen Komunist Çinlilerin, yarından itıbaren müracaat edebileceklerini açıklamı? tır. ÇuEnLai, kayıdlarını yaptıracak olan Komünist Çinlilerin adedlerinin 600.000 i bulacağinı tahmın ettiğini de sozlerıne ilâve etnuştir. Arab Devlet Reisleri Konferantt Lübnan Cumhur Bajkanı Chamoun'un daveti üzerine tertibleneo Arab Devlet Reisleri Konferansı yarın Bevrutta çalısmalarına ba«lıya caktır. Ortadoğu buhranmın müza kere edileceği bu toplantılarda hazır bulunmak üzere, Irak, Ürdün, Suudl Arabistan Kralları, Lübnan başkentine gelmışlerdır. Suriye Cumhur Ba|kanının yarın Beyruta gelmesı Rus ve Cek teknisyenleri îngiltere Dış Işleri Bakar.lığı, san 12 ay zarfında Mısıra 1.000 Rus v« Çekoslovak ttknıçyenin gonderıldığırti ve son çarpışmalar sırasmda da 300 Rus ve Çek^slnvak teknifyenin daha alelâcele Suveyş Kanalı bölgesıne ulaştırıldığını ılâve etmektediı. Diğer taraftan. Surıyeye de son gunler zarfında bazı Sovvet uçaklarınm gönderildıkleri hakkında herhangi bır resml maluraatın mrvcud olmadığ bildirilmekte, «fakat bunlar doğru olabilır» denilmektedir. Salâhiyetli çevrelerde behrtildi ğine göre îngiltere ve Fransanın Mıaıra karşı gıriştıkleri askeri harekât Nasır'm. Rusyanın da desteğile Ortadoğuda bir harb çıkarmak üzere hazırladığı plânları bnleme maksadma matiıf olarak tatbık sshssına konmuştur. Bu çevreler, Sovyetlerin Arab dünyasını 3ahlüar aleyhıne kışkırtmak ve bu suretle Ortadoğudaki mü Arkasi Sa. 5, Sü. 4 te Sovvellerin ve Mısırın müsterek entelleri Milletler kuvvetleri gelince Kaual bolgesini terkedecek olaa Fransn Komandolan Fort Fuad'a çıkışlan sıruanda Yugoslavyanın oeyklerle arası acılıyor Macaristandaki hâdiselerin çıkmasına Yugoslavyanın sebeb olduğu iddia ediliyor Belgrad 11 (a.a.) Yugoslavya ile doğu Avrupa meml«ketleri arasında veni görüş aynlıklan kendini belli etmeye başlamıştır. Bunlar, Sovyetler Birlieinde ve dığer doğu Avrupa memleketlennde Yugoslav yanm Macaristanda hâdiseler çıkmasına sebeb olduğu yolunda görüşlerin ortaya atılması ile belırmiştir. Arkası Sa. 5 Su. 2 de Ihtilâlciler Peştede fabrikaları Milletlerarası Inzibat kale haline getirdiler Kuvveti emir bekliyor Batılılardan gelen 15 kamyonluk ilk gıda ve ilâç yardınt kafilesi dün Âvusturya huâudundan Macaristana geçti Sovyet Rusya ve 5 ler Konferansı Londra IR) Bugun Sovyetlerin rsemi ajanı "TaBS. m Moskova radyo. sundan yavınlanan bır buremnden, Isvıçre hukumetinln teicllf etmış oldu gu Beş Buyukler Konferansını Rusya nın kabul ettığl anlasılmıştır. Dâvst edllen memleketlerden İngıltere Fransa Hmdıstan ve Rusya tek lıfı kabul etmışlcr, fakat E:senhiwer dunvavı alâkadar ed*n meselelerı Bır. leşmış Milletler kanahlç halletmek taraftan olduğunu ılerı surerek reddetm:ştır. PortSaid 11 (a.a.* Sâri hastalık tehlıkesi ve yiyecek sıkıntısı başgostermesi üzerine dün gece 500 kadar Mısırlı çehrin giiney tarafmdaki Mısır ordu kantinlerini yağma etmijlerdir. Bin kadar daha yagmacının hücumu üzerine başlayan meydan kavgası askerî birlıklerin müdahalesi ile yaüştırılmışUr. Sehrm muhtelif yerlerinde vesika ile yiyecek satıs raerkezleri açümnhr, fakat mevcud stoklar halkın Uu tiyacını karşılayamamaktadır. Amme tesislerirun 24 saat zarfında hizmete açüacağına dair Mısırlı resml makamlar tarafından verilen teminata rağmen jehirde henüz elektrik yoktur. tngiliz, Transız istilii» sırasında olenlerın cesedleri hâlâ 50 Arkası Sa. 5, Sü. 3 te kaklardan kaldırılamamıştır. Sâri Arkası Sa. 5, Sü, 5 te Sanatkâr bir diplomatımızın Bonn'da başarısı Bonn'da açıkn bir sergide, tkind Kâtib Akil Aksanm Türk moüf. lerini havi tabak ve vazolan birincUik kazandı Bonn 11 CHususî muhabirimiz Fey yaz Tokar bildirıyor) Bonn'dald yabancı dıplomatlarm hazırladıklan sanat eserlerınden mütefekkıl t e r gi, Amdhaus'ta açümıgtır. Bu »er Arkası Sa, S, SiL S te 3 taburdan müteşekkil 2.500 kişi İsmailiyede karargâh kuracak Kudüs, 11 (R.) Beynelmilel Polis Kuvvetleri Kumandanı General Burns, bugun burada yaptığı basın toplantısmda, Mısırın müsaadesi olmadan, Beynelmilel Polis Kuvvetlerinin Mısıra girmıyeceklerini bildir miştir. General Burns, Mısır hukumeti ile Birleşmiş Milletler arasmda bu mevzuda yapılmakta olan muzakerelerin ilerlemekte olduğunu da ilâve etmiştir. Mısır hukumeti, cumartesi gecesi. prensip olarak Milletlerarası Polis Kuvvetlerinin gelmesini kabul ettiğini, fakat bazı teferruat üzerinde muzakereler yapılacağını açıklamıştı. General Burns, bu akşam tekrar Kahıreye gelerek Mısır Dış îşleri 3akanı Mahmud Fevzi ile görüşmelere başlamıştır. Bir mutabakata varılana kadar, Mılletlerarası Polis Kuvvetleri Napolıde beklıyecektir. Mumaıleyhin verdıği izahata göre, Milletlerarası Polis Kuvvetleri. ilk Batı Almanya ile ticaretimiz lisivor Almanyanın memleketimize silâh siparişine dair anlaşma parafe edildi Haber aldığımıza gore. Turkıyenın Batı Almanyaya 700 milyon markhk sılâh ve cephane imalme dair anlaşma parafe edılmıştır. Yürurluğe gıımesı içm. Batı Almanya Parlâmen tosunun tasdıki beklenmektedır. Bu arada Batı Almanya kabınesinde değisıklık olmuş ve yenı bir Savunma Bakanı vazıfe başma getirıl Vıyana 11 (R.) Macar ıhtılâlcileri bugun de Budapeşte şehrinde mukavemete devam etmişlerdir. Gerek şehrın dış mahallelerınde. gerekse memleketın dağlık kesunlerinde ve maden bölgelerinde çete harbı yapan hür Macarlar. Ruslara devamlı olarak zayıat verdirmektedırler. Buraya gelen multecılerm anlattıklarına gore, Ruslar Polonyadan yenı takvıye birlıkleri getırmektedir. Eldeki malumata nazaran Sovyetler Macaristanda en az 15 tümene sahibdir. Bu tumenlerın 12 'anesi zırhlı tumendir. Bugün Avusturyaya geçen Isveçli bır kadm gazeteci, bütün yol boyunca ıhtilâlcılere rastladığmı söyle. miştır Gazeteci, konuştuğu ihtilâlcilerin kendisine «Bızi yendıler ams hâkimiyetleri altına alamsîdılar» dı»dıklerini nakletmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 1de Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Yurdda karakış Bitliste şiddetli kar fırtınaları 2 çobanın ölnmüne sebeb oldu Diyarbakır 11 (Telefonla' 3 gündenberi sehrimiz ve dolaylarında şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir. Fasılasu yağan kar şehrımizde 20, kazalarda 60 santımetreyi bulnıuş, bazı kazaların merkezle irtibatı kesilmıştir. Gelen haberlere göre Bitlis ve dolaylarında da şiddetli kar fırtınaları 70 koyunla 2 çobanın olümüne sebeb olmuştur. Karayollarına aid kar makineleri şehirlerarası trafiğin aksamaması için seferber edılmiştir. H1KSLZI OLDLRDL Becf^te £«reboyu sokagında 1 numarada oturan Ziy» Esen, gece evinın pencere f^mıni k'.rarak hırsızlı maksadil* içm girea 26 yaşlarmda BahkesırU Ismaü Ozkanla boguşmuş, mutecavızı bıçakla kamın. dan yaralıyarak oldurmuştur. Savcılık hâdıseye el koynouştur. Resırade Zıya Es*n. garete fotografçılmndan kaçmağa ugrasırken garulmektedır. Arkası Sa. 5. Su. 2 de Ömer Besimi dün Kıymetli şampiyonun ölümü spor muhitlerinde teessür uyandırdı Gazetemız en eski bir uzvunu, Türk sporu en kıymetli bir sampivonunu kaybetmenin elemi ıçındedir. Arkadaşımız Ömer Besım Koşalay, dün saat 1615 te Aksaraydaki evinde anî bır kalb krızi neticesi hayata gozlermi yummuştur. Kendısını biraz rahatsız hissettiği için evden çıkmayan Ömer Besim. annesi ve kardeşıle oturarak radyoda maçı dinlemiştir Bundan sonra kalkıp evin içinde biraz dolasmış ve "U 3 esnada birdenbire fenalaşarak yere yıkılmıştır. Derhal eve bir doktor celbedılmişse de arkadaşımızı kurtarmak mümkün olamamıştır. Şampiyon bir güreşçi. iyi bir futbolcu ve büyük bir atlet olan Ömer Besim Koşalay 57 yaşında ıdi Parlak spor hayatında 28 defa mıllî formayı giymiş. takım kaptanlığı yapmış ve 19 Türkiye rekoru te«i<: etmistir.. Arkan Sa. 5 Sü. 2 de Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Meclis bugün toplanıyor Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks> Buyuk Millet Meclisi, yarmdan itıbaren normal çalısmalarına baslıyacaktır. Meclisin yarınkı gündeminde ihti=as komisyonları seçimi yer almış buiunmaktadır. Bu komisyonların ade'îı 20 dir. Bunlardan bütçe komisyonu 56, adalet komisyonu 39. anayasa kornis yonu 28, bayındırlık komisyonu 23. dıİPkçe komisyonu 18. Dışışleri komıs yonu 27, Gumrük ve Tekel komisyonu 19, Divanı Muhasebat komisyonu 16. Sağlık komisyonu 35, Ulaştır ma komisyonu 17. Meclıs kitablıS k' misyonu 8, Meclis hesablarım tetkik komisyonu 11. Millî Eğıtim Komıs>onu 24, Iktisad komısyonu 24 MıUî Savunma Komisyonu 24. Ticaret komisyonu 22, Tarım komisyonu 40. Maliye komisyonu 19, Çalışma komisyonu 18. Içişleri komisyonu da 32 üyeden» terekküb etmektedir. Avusturyaya iltica eden genc bir Macar anası. İlk işi jünlerdenberi aç yovnısunu doyurmak oldu ve manalı gözleri, memleket topralkarma takılıp kaldı Rüstempaşa D.P. ocak kongresinde hâdise oldu Kongreye alınmıyan 1 00 kadar hamal, D. P. Genel Başkamna şikâyette bulunmak üzere önce Yeşilköye, sonra Park Otele gitti Eminönü ilçesine bağh D.P. Tahtakale Rüstempaşa ocağının yıllık kongresi dün yapılmıs ve bir hayli gurültülü cereyan etmiştir Bu arada, Rüstempaşa ocağına kayıdlı olduklarını ve 1946 senesindenberi kongrelere alınmadıklarmı iddia ede» 100 kadar hamal, vaziyetlenni D.P Genel Başkanj Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Pttlalaesv^u Da«îLI««ı VAHII! Profesyonel lig maçlarma dun devam edılmiştir. U d i a i a S a i d j , DoŞIKiaŞl l e i l U I Dünkü maçta Galatasaray, Beşiktaşı 21 yenmiştir. Yukarıdaki resimde, Beşiktaş kalecisi Varol un bir Galalasaray akuunı önleyişi görulmektedir. (Maçın tafsilâtı son sahifemizdedir: Merhum Ömer Besim Kcçalay Arkadaşımız Ömer Besimin kendi kaleminden hayat hikâyesi, son yazısı ve hakkında Tazılanlar 6 sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog