Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTE KITABLARI ÎSTANBUL KÎTABEVİ (Kltabcıhk ve edltöriök) Beyazıd, Sahaflar Çarçiii No. S İstanbul NOT: Aradığınız her çeşid kitabı bulabilirsiniz. Taşradan istiyenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir. Lutfen teataloğ isteyinİ2. u m h u r i yet 32 ncı yıl sayı 11.599 KURUCUSU: Y U N U S NADÎ Telgraf ve mektub adred: Cumhuriyet tstanbu) Posta Kufcısu tstanbul No 246 TelefonJar: Umuml Santral Numaraa: 224298. Vazı Isleri: 224299, Matbaa: 224290 GAHİT SITKI TARANdi Otuz Beş Beşinci baskısuıın blr hafta içinde tükenmesi üzerine Varlık Yayınevi bu şaheserin 6 mcı baskısım çıkarmıstır. DÜŞTEN GÜZEL'in 2 nci baskısı da piyasaya çıkmıştır. Pazar 11 Kasm 1956 V / Askeri Macar Ihtilâlcilerine Kat YİRMİNCİ GÜN: Macar milleti bir taraftan Rus silâhlarma, diğer yandan şiddetli açlığa ve nihayet korkunç salgın hastalıklara kârşı koyuyor Milliyetçiler dün uranyum madenlerini havaya uçurdular Rus kumandam 16 gündür grcvde olan Macar işçisine radyoda: "Çahşnazsaıuz yiyecek yok,, diye hitab etti Paris, 10 (R.> Bugün Budapeste radyosu, müteaddid defalar }U fhtarı yapmıştır: « Peştelıler, yemek yemeden, sofraya oturmadan ellerinizi iyice yıkayın. Dikkat edin, ellerinizi iyice yıkayuı!» Paris radyosunun Viysnadaki hususi muhabiri, bu bususta funlan Elsenhower, îsvîçrenin blr tekbildirmektedir: « Haftalardanben çck şiddetli çarpışmalara sahne olan v« açlık Hfini reddetti, ihtilâflann Birîeçtehlikesile karşı karşıya buiunan Budapeştede salğm hastalıkların başmiş Milleterde hallini istedi göstermış olmasından korkuimaktadır. Peşte radyosunun ikide bir (ellerinizi yıkayın» demesi bajka türlü tefsir edilememiştir.» New York 10 Beş büyükler «rasında bir konferans yapılmasına dair Isviçre teklifini, Birleşik AmerikaSovyetlerin tankla, silâhU ihtilâli bastıramıyacaklarını »nlayınca, nın kabul edemiyecegi bugün Bevaz Maearları açhkla sindirmeğe teşr \ us ettikleri »imdi iyice anla|üıyor. Saraydan açıklanınıştır. Başkan Eisen I Peste radyosunc.a konuşan Sovyeı kumandam bugün isçılere hitab etmis bower, dünya metelelerinin beş büve ıçahşmaya başlarsanız, yemek var!) demiştir. Halbuki bundan iki gün evvel aynı Sovyet kumandanı fabrikalara dönecek işçilere iki misli yev yükler konferaasından ziyade, Birle$miş Milletler kanalile halledilmemiye verileceğini ilân etmijti. Macf.r milletinin bir kütle halinde Sovyetlere karfi dikildiği gOrül sine taraftar olduğunu açıklamıjtır. Birleşmi? Milletlerde mektedir. Sovyet kumsndanırun tehdidine işçiler bu akşam şu fekilde ceSüveyş kanalı ve Macaristan mevab vermişlerdir: € Rus kuvvetleri memleketi terkettikten lonra işbaşı yapılacaktır.» selelerini müzakere etmek üzere fev kalâde toplantıya çağırılmus olan Bir leşmij MiUetler genel kurulu, bugün Macaristanda kimsenin Ruslar ve Rusların elindeki Macar hükmeti toplantılarını bitirmiştir. Daha önce. için çalışmak istemediği ve greve devam ettiği bildirilmektedir. P*|te rad Süvey; kanalı ve Macaristan meseleyosunun ısrarlı ihtarlarma rsğmen isbası yapmıyanlar sunlunltı: ».If'fti'". Birlpyni; Milletler genel k u . Bakanlık memurlerı (Bakanlıklar iş göremez haldedir), bütün i?çi rulunun pazartesi gününden itibaren ler. öğretmenler, demiryclu işçileri, dükkân sahibleri, belediye işçileri başhyacafı normal oturumlarda rnüzakerelerine devam edilmesi karar. ve memurlan, itfaiyeciler ve polis! Arfcost Sa. 5, Sü. 4 te Arkan Sa. 5, Sü. 2 de SevgiH milleti, dün sabah Büyük Atamn .mezan önünden geçıyor Amerika, 5 li konferansa , yanaşmıyor ' Büyük Atatürkü dün saygi ile andık 18 ind olibü yıldödumünde bütün yurdda yapılan ihtüâllerde eşsiz kahramamn hiımetleri belirtildi, Cumhuriyeti ve inkılâbları nnhafaza içîn milletçe bir kere daha and içildi Türk milleti, ölümündem 18 sene sonra dün de, aziz kurtancMi Atatürkü en halis sevgi Ue anarak, O'nun eser ve fikirlerine bağlıhğııu ispat etti. Bütün yurdda olduğu gibi jehrimizde de, Atatürkün ebediyete intikal saati olan 9.05 te resmt müesseselerde bayraklar yarıya indirilmiş, eğlence yerleri kapalı kalmiş, Radyo, müzik ve eğlence yayınlarını tatil etmiştir. İstaîibullular, 9.05 geçe, limandaki nakil vasıtalannm düdük seslerile Atatürke tazim duruşu yapmıjlaTdır. Aynı saatte şehrimizdeki eğitim müesseselerinde anma torenılerine başlsnmış ve Atatürkün Dolmabah çe Sarayında bulunan yatafı başında muhtelif teşekküllerin üyeleri tarafından ihtiram nöbeti tutulmuştur. Vilâyet adına, İstanbul Üniversitesi Konferans salonunda 9,05 te yapılan Atatürkü anma törettinde, Başbakan Adnan Menderes, Bayındırlık Bakanı ve Dış İşleri Bakan Vekili Ethem Menderes. milletvekil A r l t m ı Sa. 5 Sü. 2 dt Maearları aç bırakma tehdidi Milletin umumı grev ve boykotu Budapeştede bir tokak ağzuuU, tahrib edilmiş, Rus tankının önünde, makinelitiifekle nöbet bekliyen milliyetçiler (çiseliyen yağmor yüzünden makinelitüfeğin namlusu bir şapka ile korunmaktadır.) Moskova, Ingiltere ile Fransa (ateş kes) emrine riayet etmezlerse, Rus gönüllülerinin Mısıra gitmelerîne mâni olamıyacağını söylüyor Avusturyalılar Rus Rusyanın tehdidiı istilâsından korkuyor! Dün Yeşilköyden geçen bir Avusturyalı, 10.000 kişilik Avusturya ordusunun hududda siper kazdığını, tank ve zirhlı birliklerin stratejik mevkilere yerleştirildiğini söyledi Macaristan ile 180 millik müşte Avusturyanm Uzakdoğu memlerek hududu bulunan Avusturya, ketleri ile mevcud ticarî münasehenüz nüve halinde bulunan 35 betlerini geliştirmek maksadile segünlük ordusuna, muhtemel bir yahate çıkan 5 kişilik bir heyete riSovyet tecavüzünü frenlemek mak yaset etmektedir. Kendisi, Avussadile, «hazır oU emri vermiştir. turya Ticaret ve Sanayi Odalaru Bunu bize, dün sabah Viyana nın temsilcİEİdir. Dün transit olagazetelerinin en büyük havadisi rak uçakla, Yeşilkcy hava alanınkaydile, Fritz Henkels isimli bir dan geçmiştir. Avufturyalı nakletmiştir. Henkels, Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Cumhur Başkanı Ar.ıtKabre çelenk koyarken C.H.P. anma törenine izin verilmemesini protesto ediyor Ankarada yapüan simde de yalnız DP. Meclis Grtrpn baçkanma ye» verndiğtndco «nhalrfet partileri AtatârM kendi binalannda Ankara 10 (Cumlnırlyet Ttfeta) Atatürkün öiüm yıldönümü müna*eb«tile sehrtmizde yapılan m&ntimâM. Protokol Genel Müdürlügünce. jtiaia D. P. Medis Grupu Baîkanıaa yve T«. rilmesi üzerine, muhalefet p«tU«l kendl btaalarınd» toplanarai. husu»t Mr merasiınle Atatürkü annrıışlardır. Bu cümleden olarak. Hürriyet PtrlM Genel merkezi binasmd» yapılan m» Arko* Sa. 3. Sü. i U X Başbakan, dün Amerikan, İsıgiliz Elçilerile görüştii Kai'adanın Milletlerarası Polis Suudî ArabistanKralımn Yurdda şiddetU kardeşi 50 bin dolara seğuklar kiralanan uçakla geldi Tepecik pazar yerinde bir a d a a donarak öldü, Ankara Eskişehir Bursa yolu kardan kapandj İzmir 10 (Telefonla) Şiddetli soğuk bugün de devam etmiş ve sıfır dereceye kadar düşnriiştüT. Vakitsİ2 soğukların mahsul üzerinde zarara sebeb olup olnuyacağl biliıuneniektedir. Hüseyin Gürer isminde biri Tepecik Pazar yerinde donarak ölmüştür. Bursada Bursa 10 (Telefonla) Çehrimize yağara kar yüzündeıı dün gece bazı nakil vasıtalannın mctörkTİ donmuştur Kar dolayısile Ankara, Eskişehir, Bursa yolu Aiudağında kapanmış ve vasıtalar burada fazla. kar yüzünden dağın tepesrade kal mışlardır. Uludağ yolu bu^ün kar makir.elerüe açılmıştır. Yol Kirazhya kadar açıktır. Fakat otel mıntakasma çıkılamamaktadır. Bu nuntakada kar iki metreyi aşmıştır. Her iki Elçi ile şehrimizde ayrı ayrı yapılan konuşmalarda Ortadoğu meseleleri, Tahranda yayınianan tebliğ üzerinde duruldu kuvveÜerine vereceği birliğin iki p o r t S a i d harbi sırasında yaralanan Mısır askerlerini helikopterlerl. yuksek rutbelı snbaji istişare k e d e n İngiliz sıhhiye ekipleri harb gemilerindeki hastanelere sev ediyorlar Yazın 5 inci sahiiede Isr ael, 50 milyon dolarhk Bulgarlar da Mısır silâhı ele gecirdi ayakianmağa basladılar Bir çok kimseler tevkif edildi, Bulgar polisine makineli rüfekler dağıtıidı Viyana 10 (AP) Bulgariatanda halt grublarınm yer yer mltlngler yapıp bovyet Rusyanın Macarlstanda Siriştltl baskıyı siddetle takbih ettlk Jeri ve bu sebeble çok sayıcia Bulga rın bu memlelîetl Idare eden Kızıl re Jim tarafından tevkif edlldlklerl dlp lomatlk kanallardan buraya ulafan raporlardsn öğreiilm 1 ' Jildiriidigi ne göre şimdl Bulgar polisl, tabanca verlne hafif makineli tüfeklerle teç. hlz edllmiş olup bütün hükumet blnalanna sllâhlı nöbetriler "?i?=tiril miştir. Komiînlst rejimin kntrolılJidaki Bulgar gizete!crl gon günierde parti çcr,ericta memleketln her tarafında mitingler tertlpleylp hallt» | u ihtarlard» bulunduklannı yazmıçlar. dır: •Düjmanlanmmıı »osvsltst telâkkl lerlmiri ve Soryet . Bulg»T do«tiugu nn yıfcnaak lçln kalkiEacaklan her h&n Arkaaı Sa, 3 Sü. tde Hususi uçakla dün gece şphrimizden geçen Prenses ve Prens Teşilköy hava alanında Yaztst 3 ÜTICÜ sahifede Gaz, benzin ve motorin tevzie tâbi tutuluyor Amerikan ve İngiliz sefirleri Vilâyetten çıkarlarken Şehrimizde bulunan Başbakan Ad kezini, Süveyj ihtilâiı ve dolayısile nan Menderes dün saat 11 de Vilâ Bağdad Paktı devletlerinin neşretmi} yette İngiltere büyük elçisi Sir Ja oldukları tebliğ, teşkil etmij, noktaı mes Bowker'i kabul etmiij ve kendi nazar teatisinde bulunulmu?tur. Adnan Menderes Sir James Bowsile iki saat görüşmüştür. Bu görüjme sırasında Dış İşleri Bakan vekiu ker mülâkaü devam ederken, saat Etem Menderes ve Di{ tşleri Bakan 1230 raddelerinde Amerikan büyük lığı Umumî Kâtibi Büyük Elçi Mu elçisi Mr. Warren Vilâyete gebniş T« harrem Nuri Birgi de hazır bulun Başbakan tarafından kabul edilec* Arkası Sa. 5, Sü. 4 te mujtur. Görüjmelerin agırlık mer. Ticaret Vekâleti alınan tedbiriere dair bir tebliğ ve sirküler yayınladı Ankara, 10 fa.a.) Üctisad ve Ticaret Vekâleıiıden tebliğ edilmiştir: Madde 1 K/9&2 sayılı kararın 3 üncü maddcsinin Vekâletimize vermiş olduğu salâhiyete istinaden ithal edüen v« memlekette istihsal edilen benzin, gaz ve motöriıım hakikt ihtiyaç sahiblerine intikaUnî sağlamak maksadile aşağıdaki tedbir'.eı alınnııştır. Maddo 2 Memlekete ithal ve memlekette istihsal edilen benzin, gaz ve motörinin depolanmasiîe memleket dahilinde istihlâk mahallerini Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Gazze bölgesindeki Rafa köyütHİn i^galinde başanlı bir tT*tt**"* yapan İsrael Unklan harekrt haüad» 3 üneü $ahifemadt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog