Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Millete efericüük yoktur, *n?.dimlik vardır. Bu miîîete hizmet eden onun efendisi olur. K. ATATÜRK 32 BCİ yıl sıyı 11.598 u m hur i yet KURUCUSU: TUNUS NADt Telgraf ve melrtub adresi: Cumhuriyet îstanbu! Poste KutustJ trtanbuî No. 848 Teleioniar: Umumi Santral Numarası: 224298, Yazı Ijleri; 224299, Matbaa: 224290 Benim nâçiz vücudüm bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türlriye Cumhuriyeti üelebed payidaı olacaktır. K. ATATÜRK Cnmartasi 10 Ras'tn 1956 Atatürkün 18 inci Oltim Yıldönümündeyiz O'na şimdi daha çok hayramz ürk milletinin büyük talihi, şüphesiz Atatürk gibi bir evlâdını en buhranh, en sıkıntılı bir ftnında bağnndan yaratmış olmaktır. Baştan başa istilâya uğramış, başkenti yabancılara aman demiş, hiikumeti onlarla birHk olmuş bir yurdu kurtanp düşmanı denize döken bu Kahramanın gösterdiği asıl mucize ise savaş meydanlannda kazandığı zaferfer değildir. Türk milleti tarihin her çağmda, hattâ İmparatorluğun çöküntü devirlerinde bile, iyi döğüşmüş, askerce başanlar eMe etmiş. karşısındakilerin hayranlığinı uyandırmış bir millettir. Atatürkün gösterdiği mueize, Türkiyeyi üç yiiz yıManberi adım adun gerileten sebeblerin kaynağını bulup bizi • zararlı kaynaktan uzaklaştırması otmuştur. T Amerika Rus askerî hazırlığına mukabele için ciddî tedbirler aldı Eisenhover dün bütün parti liderlerini ve askeri erkânı Beyaz Sarayda topladı, bahriyede izinler kaldırıldı, Atlantik filosu denize açıldı Atatürke gelinceye kadar, Türkiyeyi idare edenler, toplumun yaşayışına aid akıl dışı bir ta. kım geleneklerin yıkılması, çağdaş medeniyete ayak uydurulması lüzumuna inanmıyorlardiBöyle bir zarureti sezenler tek tiik çıksa bile, dâvanın güçlüğü karşısında harekete cesaret edemiyorlardı. Atatürk o zarureti gören ve cesaretle gerçekleştinneye davranan adamdır Cumhuriyetin i ü nından sonra beş altı yıl içinde arka arkaya yürürlüğe konan seri haMndeki devritnlerin hedefi devlet idaresinde olduğu gıbi, toplum hayatmda da vatandaşı maddîmânevî her türlü baskıiardan kurtarmak, şahsiye • rin serbestçe geKşmesi için gerekli şartlan gerçekleştirmek, bir başka deyimle yurdumuzda ak | lın hâkimiyetini sağlamaktır.ı 1945 yılında Sanfransisko'da ilân edilen Insan Haklan Beynnamesi, Atatürk devrimleri sayesinde bizim göğsümüzü gere gere çekinmeden imzaladığimız, hattâ ' benimsediğimiz bir vesika sayılabilirdi. O Büyük Adatn bizi çağdaş medeniyet dünyasına o kadar yaklaştırmıştı. Fakat ne yazık ki, O'nun yürürlüğe koyduğu devrimJeri biz aynı cesaretle yürürhikte tuta. madık. İçimizde Atatürkü kıskananlar. kendilerinde bir ikinci AtatürkKik vehmedenler, Ondan başka, Ondan üstün bir ş«yler başarmak sevdasına kapılanlâr görüldü Devritn prensiplerinden bir tekine okun toz kondurmamanm gerçek hürriyete varmak için şart olduğu unutuldu. Çok partili demokrasi hayati başladıktan sonra safra atar gibi tavizler veriMi. Rey avcılığı uğruna şeyhlere, hocalara başvunıldu Hürriyet adına eski mahalfe mekteblerine göz yumuldu, kadın tekrar kara çuvallara sokuldu. Fakat biitiin bunJann geçici olduğuna inanmak zorundayız Atatürk kuşağı insanlardan elbette bir Atatürk iradesi bekliyemezdik. On sekiz yıldanberi yurdumuzda olup bitenlere baktıkça, Atatürkün, çağına kıyasla ne kadar ileri bir adam olduğunu şimdi daha iyi görüyor. O'nun yarattığı mucize karşısında daha çok hayranlık duyuyonız. Zaten büyük eserini Türk GençHğine emanet etmekle O yannı hepimizden iyi gördüğünü ispat etmeıtıiş midir? Saflan yıldan yıla kabaran, kafası ve yüreği devrim ışığı ile aydmknan Türk Gencliği büyük emaneti elbette yalnız korumakla kalmıyacak. onu hem meyva veren bir ağac gibi geliştirecek, hem de en kısa bir zamanda istisnasız biitiin vatandaşlara mal etmesini bilecektir. NADİK NADİ Radyofoto CVMHUR1YET: Kıbrı». SewYork. UUnbvü Port Saldde yanan ve yıkılaa blnaUr ' Tazuı 5 inei «ohifemizd* Irak'ın Bağdad Paktı devletlerinden talebi Mısır tahliye edilinceye kadar lngilterenin Bağdad Paktı görüşmelerine alınmaması istenci. Irak, FranM ile fciyasî münasebatı kesti Paris 9 <R.) Irak hükumeti bugün bir tebliğ neşretmiş ve Mısır tahliye edilinceye kadar lngilterenin, Bağdad Paktı toplantılarına alınmamasını iîtemiştir. Diğer taraftan Irak bugün Fransa İle siyasl münasebetlerini kestiğird de bildirmiştir. İktısadi münasebetler devam edecektir. Irak, Mısır, Suriye. Suudî Arabistandan ve Ürdünden 6onra Fransa ile siyasi münasebetle Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Başbakan Tahrandan döndtt Başbakan Adnan Menderes, duft saat 17 de Irak Havayollarına mensub hususî bir uçakla Bafdaddan gelmiş. hava meydanında Bayındırlık ve Dıs Işleri Bakan velcili Ethem Mçnderes. Istanbulda bulunan milletvekilleri. sivil ve askeri erkân tarafından merasimle karşılanmıstır. Adnan Menderes, Irak Başvekili Nuri Said Pasa ile beraber dün akşam Tahrandan Bağdada geldikten sonra Başvekilimizje heyetimirin miçafir edildikleri Kasrelzuhur sara Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bütün Yurd O'nun aziz hâtırasını anıyor Gençlik iki beyanname neşrederek Atatürk'e ve fikirlerine bağlılığını yeniden bildirdi Mustafa Kemal Derneği, Eski Muharibler Birliği. Ordu Temsil Büroiu. Sehir Meclisi. M. T. T. B. adına yapılacak konuşmalardan sonra. Beh çet Kemal Çağlar bir hitabede bulunacak ve Atatürke aid film gösterilecektir. T.M.G.T. ve üye teşekkülleriıun müştereken saat 14.30 da Atlas sinemasında yapacağı anma töreninde, tstiklâl Marşını müteakıb. teşkilâtın Genel Sekreteri Naci Kılıc konuşacak ve bu esnada Atatürkün kendi eesinden nutku dinlettirilecektir. M.T.T.B. nin saat 14.30 da Saray %inemasmda yapacağı törende Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan. Em. Or. Gnl. Fahreddin Altay. Behçet Kemal Çağlar konuşacak ve Atatürke aid film gösterilecektir. Törenden sonra hazırlanan çelenkler. Tak6İm ve İstanbul Üniversitesindeki Atatürk anıtlarına götürülecektir. AjTica, birlik mensubları 9.05 13 Aziz Atatürk, ölümünden 18 yıl sonra bugün bütün yurdda. büyük törenlerle anılacaktır. Şehrimizin muhtelif semtlerinda öğretim müesseseleri ve muhtelif teşekküller tarafından yapılacak anma törenleri şu şekilde programlaştırılmıştır: Üniversitelerle bütün yüksek okullarda, Eminönü Sğrenci lokalinda. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde yapılacak törenlere saat 9.05 geçe saygı duruşu ile başlanacak. İstiklâl Marşından sonra Atatürkün gencliğe hitabesi okunaeak. tanınmış şahıslar veya cemiyet mümessilleri tarafından Atatürkün muhtelif cepheleri belirtilecektir. İstanbul Üniversitesinde yapılacak olan anma törenine vilâyet erkânı da katılacaktır. Eminönü öğrenci lokali ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezindeki törenlerde. Halk Eğitim Derneği ve Atatürkün Mrl. Lyautey'e yolladığı mektubun metni Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks'ı Gazi Mustafa Kemal tarafından 1921 yılında Fransız Mareşali Lyautey'e hitaben yazılan mektub hakkında, iki gün evvel Fransız sefaretanesinde bir basm toplantısı yapıldığı malumdur. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 19 uncu gün: Macar hürriyet savaşı şiddetlendi, ihtilâlciler yer yer darbeler indiriyorlar Peştenin bir çok nahalleleri dün tekrar ihtilâlcilerin eline geçti Paris 9 (R.) Bugün Budapeşte içinde çarpışmalann birden şiddet[endiği ve yayıldığı öğrenilmiştir. İhtilâlciierin bazı mahalleleri ela geçir^ikleri ve buraları tahkim ettikleri bildirilmektedir. Milliyetçiler Saraym bulunduğu mıntakaya da hâkimdirler. Viyanaya gelen raporlara göre, Rus tanilarının bunaltıcı baskısına rağmen ihtilâl bastırılamamıştır. Budapeşte radyosu bu akşam, Peşte Polis Müdürünün şu tebliğini müteaddii defalar yayınlamıştır: « Şehir içindeki bütün ^partımanların kapıcılanna ihtar! Kapıcısı bulundukları apartımanlarda silâh olup olmadığım derhal polise ihbar etmelidirler. İhbar etmezler ve o apartımandan silâh çıkarsa bu kapıcılar derhal kurşuna dizilecektir!» Bundan evvel Peşte radyosu, «haydudlar» diye »östermeye çalıştığı ihtilâlcilerin bazı fabrikalara hücum ettiklerini, kamyonlara saldırdıklarını kaydetmiş ve «halkın yardımını bekliyoruz» demiştir. Bu neşriyat, üıtilâlin mühim Sovyel kuvvetlerinin müdahalesine rağmen bastınlamadığını göstermektedir. A r k a n S a . 4, S ü . l d e arası Dolmabahçe Saraymdaki Atatürkün öldüğü odada ihtiram nöbeti tutacaklardır. tstanbul Türkocagı tarafından saat 16 da Aksaraydaki Türkocagı salonunda yapılacak ihtifalde; Or. Gnl. Fahreddin Altay. Emin Âli Yaşın, Cevdet Nizami Düzenli. Nüzhet Eras lan konuşacaklar ve Atatürke aid film gösterilecektir. Aynca D.P. Karagümrük bucağına bağlı Hatice Sultan ocağı, yatsı na Büyük Atanın öHim yıldönümü mazını müteakıb Fatih camiinde A münasebetile bugün yapılacak tatürkün ve bütün şehidlerin ruhuna merasrmde muhalefet Meclis ithaf edilmek üzere mevlid okutaGruplan Başkanlannın korteje caktjr. Şehrimizin tanınmış hafızları ithal edilmemeleri teessür mevlidi okumak için müracaat etmişlerdir. uyandırdı C.H.P. nin yapacağı ihtifale izin Ankara 9 (CumhuriyetTeleks) verilmedi Aziz Atatürkün ölüm yıldönümü mü C.H.P. tarafından Be|iktaş ilçe nasebetile yapılması mukîrrer msmerkezinde yapılacak törene, İç İş rasim için Protokol Genel Müdürlü Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ithal edilmedi Muhalefet merasitne G E N Ç L İ C İ N S E S İ AKDENİZ GÖZLÜME Masmavi ve AĞIT ür dileriz Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürkün ölüm yıldönümünde Büyük Kahramar.ı anmak üzere mutaddan genis hacimde çıkmak kterdik. Ar.cak aylardanberi sürüp gelen kâgıd sıkıntımi2in de. vam etmekte olması bu arzumuzun tahakkukuna imkan vermemiştir. Durumun düzelew$ini ümid ettifimizi bildirirken okuyueularımızdan özür dlleriı. Doğdun karanhk günlere Mustafa Kemâl Şavkıdı ıslak. geceler ayaydın Değiftin dünyanı biı sonbahar sabahmda Göğümüzden yıldızlaı gibi kaydm. Su gibi aziz, ekmek gibi mübarek Akdeniz gözlüm, gün yanıği saçlım Yüreği memleket sevgisiyle dolu Babamızdm, Atamızdm, tüm canımızdın yemyeşil ahnyazımızdın, öldü diyemem senin için Atatürk Sen ölmedin içimizde yaşıyorsun Tekmil pencerelerinden AnıtKabrin Tâ yedi bölgesine aziz memleketimin Kıvançlı ve büyük ışıklarla bakıyorsun. M. SAMİ AŞAR Macar hürriyet ve istiklâl savaşından son resimler Bugün t BCI sahifemize bakın! Macaristanın Altenburg şchrinde hürriyet ve istiklâl uğrunda kurban giden genc kızlarla çocuklaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog