Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

:»•>» ALMANYAY* FBAHKFUKT, DÛSİRDOff. KÖLN) u m h u r j yet KURUCUSU:YUNUS NADI Telgraf ve ra«ktub adresi: Cuaıhuriyet Istanbu] Posta Kutusu tstaabul No. 246 TelefonlaK ümuml Saatrai Numaras: 224298, Yasa Isleri: 224296, Matbaa: 224290 CAHIT SITKÎ Kaybettiğimiz büyük şairin hiç bir kitabında olnuyan beş şiiri kendi el yazı<le, beş mektubu, bir hikâyesi ve bir makalesi, büyük bir resmi, hakkında iTakub Kadri, Abdülhak Şinasi, Sabri Esad, Muhtar Körükçü, Sabahaddin Kudret, Ziya Osman. Mahmut Makal, B«>hçe'i Necatigil, Zahir Güvemli; Bedrj Rahmi; Yaşar Nâbinin yazılan. Atatürk için yeni 25 şiir... Bütün bunlar Varlık'm tek sayısında... 32 oci yı\ sayı 11589 Perşembe 1 Kassm 1956 İngiliz ve Fransızlar Mısıra karşı taarruza geçtiler sabaha karşı çıkar/nanın da başladığı bildiriliyor ingiliz uçakları askeri üsleri iki defa bombaladı lar. Fransız donanması Portsaidi topa tuttu Mısır, Kahire de bombalandı diyor, Londra bunu yalanlıyor Rasyaıuıt ve Kızıl Çinin Mısıra gönüllü yollamaları ihtinali belirdi, Mısır, bütün Arabistandaki petrol tesislerini havaya uçuracağı tehdidini savnruyor Londra 31 (R.) Bugün aksama doğru îngiliz ve Fransız uçakları Kıbrıs adasındaki üslerden havalanrruşlar ve Mlsırda askeri üsleri bombalamıçlardrr. Ilk bombardıman Türkiye saatile 19 da olmuştur. TELETOTO CUMHTJRİY1T: TelAviv . rrankfurt Istanbul İsrael Mısır harbinden ilk resim: israel zırhb birlikleri hududu geçerlerken Ültimatomdan sonra Londra ile Paris dün Mısıra bir ültimatom göndermişler ve Süveysteki üslere kuvvet indirmelerinci Mısırın müsaadesini taleb eylemis.lerdi. Cevab için de 12 saat mühlet tanımış,lardı. Bu mühlet daha dojnadan Mısır Cumhur Başkanı ültimatomu reddetmis ve Mısıra gırecek yabancı kuvvetlerle ç&rpısacağını Uân etmişti. Ültimatomun müddeti bu sabah Türkiye saatile 6.30 da sona ermi§ti. Fakat akşama kadar Nâsırdan kararını deği^tirmesi beklenmi^ ve Mısır topr%klarına indirme yapılmamıştl! . . . . Oğleye doğru İngiliz müdaiaa Bakanlığı Mısıra son bir ihtarda bulunmu^tu. Arab dilinde de devarnlı bir şekilde yayınlana» müdafaa Bakanlığımn ihtarmda jöyle deniliyordu; « Mısırlı giviller; hava meydanlarınm ve askeri üslerin etnfından çekilin. Menfaatinîz îoabldır. Tehlike vardır.» , » . » Amerika Hükumeti Mısıra taarruzu tasvib etmedi, iki tarafm arası açılıyor Güvenlik Konseyi ihtilâfın halli için kuvvet ktıllanılmamasını istiyen Amerikaiîteklifini konnşurken İngiltere ve Fransa Vetolarııu kullandılar AKABE Diinkü harekârı gösterir krokl İlk tebliğ: Havadan faarruz Nihayet ilk taarruz haberi Kıbrısta ordunurı elinde bulunan bir radyo vasıtasile dünyaya yayınlanmıştır. Bunda «müttefik kuvvetleri karargahı» nın ilk rcsmî tebliğinin açıklandığı bildirilrrüs ve şunlar da kaydedilmiştir: . . . . Şam radyosu da, İngıl;z)erlc Fransızların sabaha karşı Süveyş bölgeSine çıkarma hareketine baçiadıklarını bildirmiştir. Fakat ne Kahire, r.e de Londra bu haberi tpyid etmiştir. « Bombardıman uçakları vasıtasile Mısırdaki askeri hedeflere karşı hava taarruzuna geçilmiştir.» • • Aynı zamanda Fransızlarm Akdenizdeki en büyük harb gemisi olan Jean Bart zırhhsınin harekâta iştirak etmek üzere Cezayirden yolda çıktığı ve beraberinde paraşütçü kuvvetlerini getirmekte olduğu bildirilmiştir. Diğer taraftan bu gece Fransız radyosunun verdiği bir habere göre, Fransız harb gemileri Süveyş Kanah bölgesine yaklaşmlşlar ve PortSaid bölgesindeki Mısır askeri hedeflerine denizden ateşe başlanııslardır. Bu bombardıman Türkiye saatile 18.30 da başlamıştır. Hâdiseler ve Türkiye Hâdise hükumet merkezinde bomba tesiri yaptı, rahatsız bulunan Başbakanın evinde müteaddid toplantılar oldu. Henüz alınmış bir karar yok Ankara 31 (Telefonla) îngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Süveyş bölgesine taarrruzu haberi Ankarada bugün bomba gibi patlamıştır. Bu sabah Dış İşleri Bakan vekili Etem Menderes ve Umumî Kâtib Büyük Elçi Muharrem Nuri Birgi, rahatsız olan Başbakan Adnan Menderesin evine gitmişler ve toplantı kısa aralarla akşama kadar devam etmiştir. Kendisile temas ettiğimiz Dış İsleri Bakanlığı sözcüsü hâdisenin hükumetçe dikkatle takib edildiğini söy'.emiş, bu hususta alman herhangi bir kararın bulunmadıgını. hâdiselerin Arkası S a . 5, S ü . l d e Eden'in demeci: «ingiltere Ortadoğudaki menfaatlerini Amerikanm muvafakatini peşinen almaksızm korumak zorundeudır» Bayarın nutku ile açılıyor Ankara 31 CurflhuriyetTeleks) B. M. M. 10 uncu devrenin üçüncü içtima yılına yarın baslayacaktır. Anayasanın hükmü gereğince, evvelâ Cumhur Başkanı açış nutkunu okuyacak, müteakıben, Meclis Başkanı, Başkan vekilleri, idare âmirleri ve kâtibler seçilecektir. Arkast Sa. 5 Sü 5 de Meclis bugün Israel ordusu Kanala 8 kilometre mesafede durdu Dün Hayfayı bombardıman eden 1000 totıluk Mısır destroyeri İsrael kavvetleri tarafından ele gecirildi Mısır uçakları TelAvivi bombaladıiar, hava çarpışmalannda Mısır 9 İsrael uçağını, İsrael de 5 Mısır uçağını diişürdüUerini biMiriyorlar Londra, 31 (R.) İsrael ile Mısır kuvvetleri arasında evvelki gece başl:yan çarpışmalar bugün de devam etmiştir. İsrael kuvvetlerinin Süveyş kanalına 8 kilometre yaklaştıkları ve ileri harekâta devam etmekte oldukları bildirilmiştir. Fakat İsrael hckum»*!. İneiliz Fransız ültimatomunu kabul ettiğini ve kuvvetlerini de kanala 10 mü mesafedt tuttugu nu söylemektedir. İsrael kuvvetlerinin iki koldan inmekte oldukları anlaşılmaktadır. Bugünkü çarpışmaların en mühim hâdiseleri Mısır donanmasma mensub Kahire radyosu susfu Bu akşam Kahire radyosu, Ingilizlerle Fransızların Mısıra karşı Arkası Sa. 5. Sü. 6 da İspanya Harioiye Nazırının diinkü SON DAKİKA: İngilizler bir Mısır Fırkateynini batırdılar I ziyaretleri RADVOFOTO CUMHURIYET: New YorK Istanbul Eisenbower ile Dulles dünkü görüsıneleri esnasmda New York 31 (R.) Ortadoğu hâdiseleri Batılı müttefikler arasında ilk ciddi ihtilâfı yaratmıştu. Güvenlik Konseyinde, İsrael ile Mısırı derhal ateş kesmeğe davet eden ve ihtilâfın halli için kuvvete mamastnı tavsiye eden Amerikan tek lifi İngiltere ile Fransa taratmdao veto edilmiştir. Güvenlik Konseyin Arkan Sa. 5, SiL 8 de Şehrimiz siyasî çevreleriıtde ileri sürülen mütalealar Londra, 1 (R.) Türkiye saatile bomba atıldığı, 7 ölü «lduğu hu bir destroyerin İsrael tarafından ele sabaha karşı saat 3 te Süveyş kör susur.daki Mısır haberlerini de Na geçirilmesi olmuştur. 1.000 tonluk ofezinde devriye gezen İngiliz New İB"'pmıstır. lan ve 256 kişilik mürettebatı bulufoudland kruvazörünün bir Mısır New York, 1 (R.) Türkiye sa nan Mısır destroyeri Hayfayı bom fırkateynini batırdığı bildirilmekte atüe sabaha karşı Amerikan halbalarken Israel sahil bataryasının mu dir. İngiliz harb gemisi, batırdığı kına radyo ve televizyon şebeke kabil ateşi ile karşılaşmış, yara alMısır gemisinin bütün mürettebatı sinden hitab eden Başkan Eisenhomış ve sonra da İsrael kuvvetleri tanı kurtarmıştrr. | wer, Birleşik Amerikanm Ortadorpf'^dan e'e wc\••i'mi«tir. Sahile koKıbrıs karargâhmdan da bu sa ı ğu harbine karışmıyacağını, tar>f şan İsrael halkı, Mısır destroyeri ile bah verilen malumata göre, Kahire sız kalacağını ilân etmiş ve Ingil mürettebatmm ele geçirilmesini seycivarında bulunan iki hava dssü tere ile Fransanm giriştikleri as retmişlerdir. Bu destroyer 1950 yıljnbombardıman edilmiş. fakat şehre .kcî hamkâtın Amerikan politiîos da Ingiltere tarafından Mısır donanbomba atılmamıştır. Karargâh. İn ile kabil telif olmıyacağını belirtmasma verilmişti. Kahire. makinesi Başkan, ihtilâfın Genel güiz ve Fransız uçaklarma Mısır miştir. bozulan destroyerin mürettebat tarauçaklarının karşı gelmediklerini. Kurul önüne getirileceğini ve ora Arkası Sa. 5. Sü. 4 de fakat uçaksavarlarla ateş ettiklerini da da vetonun işliyemiyeceğini sö; isabet kaydedemediklerini, bütün lemiştir. uçakların üslerine döndüklerini de Güvenlik Konseyinde, Genel Ku :aydetmektedir. nıinn fpvkalâde toplantıya çağırıl B İngiliz karaıoâhı. Kahire sehrine ması kabul edilmiştir. I Bağdad Paktı âzaları görüşüyorlar Pakistan, istişarelere başlandığuu bildirdi, Irak dün Londrayı protesto etti Karaşi 31 (R.) Pakistan hüku metinin sözcüsü, Bağdad Paktı azalan arasında Ortadoğudaki dunımla alâkah olarak istişareler yapılmakta olduğunu açıklarruştır. Di ğer taraftan İran Şahının misafiri olarak bugün Tahrana giden Pa Arkası Sa 5. Sü. 3 te Macar ihtilâli zaf ere ulaştı Macar uçaklarından ültimatom alan Rus tankları Peşteyi sür'alle terkediyorlar Peştede Nagy aleyhinde nümayişler oldu (Yazm 5 ntct »nfıife Muaftr Nanr camileri geztyor Tazuı S inci sahifed* l Bir Amerikan diplomafı: «İsrael çok krilik bir zamanda bu hâdiseyi yarattı» diyor Macaristan ihtilâli ve İsrael Mı.nr doğu seferini iptal etmis ve Beyruta harbi bütün dünya ile beraber, şeh j biiet alan Amerikalılan Romaya tarimiz siyasî çevrelerini yakından aîâ şımıştır. kadar ermektedir. Bu arada, Kahire hava alanınin Şehrim.zdekı ecnebiler hâdiseleri y o ı c u «eferlerine kapatılması üzerine dunya radyolarından büyük bir titiz bir kısım uçaklar Istanbula gelmi«ler UklP takib etmektedirler. buradan geri dönmüşlerdir. ' B U v e Dün sabah. çchrimizdeki Amerika arada şehrimizde bulunan yabancı ülara. memleketimizden ayrılmaları gazetecüer merkez bürolanndan, nın Amerika Dış işleri Bakanlığı ta emirler alarak, Mısu, İsrael ve Kıb • rafınrian tavsiye edildiğine dair bir rısa gitmek üzere Yeşilköy hava alaşayia yayılmış ise de aslı olmadığı nında bu memleketlere uğrayan u kısa zamanda anlnşılmıştır Bu şayi çakları kollamışlardır. anın. OrtaHoğudaki Arab devletleri Diger taraftan İsrael elçiliŞine ve İsTHPİHen a>Tilacakları bildirilen mensub bir diplomat İsrael Mısır Amerikalılnnn Türkiye yolu ile mem harbi etrafinda şunlan «jylemiştir: i lekptlerine dö"meleri ihtimali üze «İsrael bir istilâ değil bir savun I rine ortaya çıktığı tahmin edilmekte ma harbi j'apmaktadır. Mısır komandir. dolarının temizlenmesinden sonra Nitekim New York'tan Yeşilköye kuvvetlerimizin hududlarımıza ç e j ıza dün gelen bir Amerikan uçağı Uzak Arkan Sa. S, Sü. l d* i Macar ihtilâlüıe dair dün gelen resimler: Peştedeki Stalin hçykeli ihtilâl ciler tarafından yıkılırken, heyke! ^ıkıldıktan sonra kaidede kalan çizmeler «• heykelin gözlerini ojmağa, bıyıklanm kopaımağa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog