Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 CÜMHÜBJYBT 14 Ekiıtı 195» Cumfıurîye Fenerbahçe Adalet bugttn karşılaşıyorlar Şeref stadında da Beykoz Kasunpaşa maçı oynanacak Bugun Dolmabahçe stadtnda saat 14 45 te profesyonel lıg ıçm Fenerbahçe ile Adalet karşılaşacaklardır Bu yıl her İki rakıb de oldukça ıyi | transferler vapmışlardır. Fenerbahçeh. lerin aldıkları oyuncular her halde Adaletin aldıklarından dah* iyı olacaklar ki mevsim başmdanberı iyı netıceler attığı üçüncü gol Beyoğluspor kalesitrde elde ermişlerdır Fenerbahçenin lıgdekı başarısına mu kabil AdaletlMer ısim yapmış eleman. lardan kurulu takımın bır turlu kıvamını bulamamışlardır. Dün bazı salâhıyetlılerin tekzib etNormal olarak bugünkü maçın neti. cesı Fenerbahçenin lehinde gorul melerine karşılık konuştuğumuz Femektedır nerbahçenin kıymetli idarecilerinden rini de kazandılar. 36 nci dakikada Bugune kadar iki rakib 8 defa kar idare heyeti azası futbol şubesi kapbir korner atışından günün kahra şılaşmışlardır. 0.0, 22 berabere kalmış tanı. umumî kaptan vekili Nivazi STAD Dolmabahçe Üç defa 1.1 SEYIRCI: 17142 manı Ali kafa ile topu ağlara gdn lar; 4 defa Fenerbahçe hükmen, 51, Sel bütün idarî vazifelerden istıfa et. HASILAT 33525 lira dererek beşınci golü de yapıverdı. 4.1, 2.1 ve 1 defa da Adalet 10 galib tiğinı bildirmiştir. Sel «Bunu daha HAKEMLER: Cezrm Başar ile münasib bir zamanda idare heyetinde Oyun da böylece Galatasaraym ilk gelmişlerdır Bedrı Çakır ve Mehmed Gungor görüşecektik. Ama ortaya çıktı» deBEYKOZ K4SIMPAŞA lig maçmdaki neticesile ve 52 galeGALTASARAY Turgay . Sa:m, Bugun Fenerbahçe stadında saat 11 de miştir. besıle sona erdi. Metin . Ismaıl, Ergun, Enver profesyonel lıg ıçın Beykozla KasımHaber aldığımıza gore Nıyazi Selin Isfendıyar, Suad Alı Met:n, Gun. paşa karşılasacaklardır gor Bugune kadar ıki rakıb birbirlerile 10 istıfası bir prensip ihtilâfından doğdefa karşılaşmışlardır 4 defa 1.1, 22 muştur Bazı ıdareciler takımı tamaBEYOĞLUSPOR Surnopulos N.11 00 berabere kalan bu ıkı rakib. men antrenöre bırakacağız» dedıkleri kolau Kartalıs Gunay, Yordan den Beykozlular 4 defa 2.0, 2.1, 20, halde buna riayet etmemi'=lerdır. Dıamarıdı . Sofyanıdıs Çımbıka121 ve Kasımpaşalılar 2 defa 10 galıb kıs. Kazancıoğlu. Gungor, Sandu Selin istifası bütün Fenerbahçe mu j gelmişlerdır kas Bugunku maçın da normal neticesi hitinde ve sporsever çevrelerde uzün GOLLER Metin D 10 'penaltıİstanbul bolgesi voleybol teşvik Be>kozun leh.nde gorulmektedır. tü ile karşılanmıştır. dani. Sandukas D 14. Alı D 22 tuınuvasına dun saat 14 te Eminonü Ali D 53. Gunay D 77 (penaltı. Oğrenci lokalınde başlanmıştır. dan Ali D 78. Alı D 81 Gunun ılk maçında Beyoğluspor Darüşşafakajı 13/15, 15 '12, 15/10 mağ. HA SAN lub etmıştır Dığer voleybol karşılamalarında 5u gajını çok ilerıde yakalayan Ali sü• Mek^ıka. 1964 Olımıpyad oyun kampîa bulunmaktadu. rup kalecınin mudahalesıne rağmen neticeler ahnmıştır: Urının Mexıco Cıty'de yapılmasl ıçın • Gunev Kore, Melbourne da 31 topu ağlara gondermesini bıldi. Bakırköy Kurtuluşa 15/14 15/3 galıb nî,mzedlığır.ı koydu sporcu tarafından temsıl edılecektır ilk devre bojlece Galatasaraylıların gelmiştir. ie Beynelmılel Olımpıyad Komıtesı; • Japonya. Olımpıyada şu gure21 ustünlüğü altında kapandı. Fenerbahçe İstanbul Teknik ÜSaar ın, Almanya Olımpıyad takımı ekıpi ıle katılacaktır T Asaı (52) Ikıncı devreye Galatasaraylılar bü. niversite voleybol takımını çekiş na dahıl edılmesı teklıfıni kabul ettı. M Ituka (57ı, Sassabara (621. S Ka it Fransava karşı kazandıkları galı lakara (671. M Ikudu (73>. K Kasyük bır enerjı ile başladılar. Nitekim meli geçen bır karşılaşmadan sonra ; \ bıvetten sonra Macar futbol takımının luramoto (79> M Ohira (87), S Nı 8 mcı dakıkada Ali gene Turgayın 12 15, 15 7, 15 11 yenmiştır. bir degajını yskalayıp surup çektığı Galatasaray günün son müsabaka Olımptyadlara katılması ıhtımali kuv kao lAğırt • Olımpıyad koyunde 44 kışıye ka. şutle üçüncü golü de takımına ka sında Kadıköysporu güzel bîr oyun. \etlendı + Amenka ve Rusya Melbourne'a dar olan kafılelere 1, 100 kışıve kadar zandırdı. Oyun karşılıklı hucumlar dan sonra 15 7, 11/15, 15/4 mağlub et100 er sporcu ile katılacaklardır Ev 2 180 e kadar olanlara 3 280 t kadar ve daha ziyade sarıkırmızılıların mıştir. 5ahıbi Avustralyalılar 300, Macariar olanlara 4. 380 e kadar olanlara 5, 381 baskısı altında oynanırken 32 nci da. G. Saray: Ayhan, Sinan, Doğan. ıs« 276 kisı ıle ışt.rak edeceklerdır den yukarı kafilelere de « telefon kıkada topun Enverin elıne değdi Yığıt, Gungor, Erdoğan. • Melbournea gelecek ilk kafi'.e tahsis edıldi. Malayadır Bu jtletler 16 ekım gunu ğini tanneden hakemın verdığı penKadıkoyspor: tlkay, Tunc, Cengiz, • U nci Olrmpiyad oyunUrı 221 Avustralyada olacaklardır. altıdan Gunay Beyoğlusporun ikinci Yuksel, Guney, Hıdekut, Ahm/d. kasım per^embe gunü mahalll saatle •*• Amenkalı ıtletler 8, 9 11, 12. 13 15 te açılacak ve 8 «ralık persembe golunu yapü. Bugünkü müsabakaların programı ve 15 kasım gunlerl Melboume'da gunü mahalll uatle 14 15 te oyna | Santrayı müteakıb hücuma geçen şöyledır: olacaklardır nacak futbo! finalini müteakıb meraGalatasarayhlar hemen bir dakıka Saat 10 30 da Beyoğluspor . Bakır• Rus Olimpıyad takımı Tajkentte simle kapanacaktır. ' sonra Suadin ortasını yakalayan A. koy saat 11,30 da Fenerbahçe Galmın sıkı bir şütile dördüncu golle latasaray. IhlllUk Profesyonel ikinci Klillî takım küme lig maçları •• •• Dün Şeref stadında ikinci profes Şaban .Selim Kenan. yonel kume lıg maçlarına devam Oyuna her ıki taraf hızh başladi. edıldi. Karşılıklı hücumlarla geçen ilk devrede bir taraf hakimıyet kuramadı. Sü'e maniye 2 Davudpaşa 1 Ankara 13 Günün ilk müsabakası hakem C. Galatamn ilk ve son golunu Kenan (T. H. A) Ergunun idaresinde Süleymaniye. kafa şütü ile yaptı. Akabinde Müna Dün çalışmaDavudpaşa takımları arasında yapıl ceddin Sarıyerin beraberlığini temin larma baş | ettı Devre 1.1 sona erdi. dı. lamlş bulunan Maçm ikinci devresmde zaman zaSüleymaniye Anmed Fadıl. Güner . Turgud, Yuksel Irfan Tezel, man Sarıverhler ustun gorunduler futbol Federas! Fakat Galata da hücumdan gen kal yonu bugün de Erol. Yılmaz, Hasan, Orhan. Davudpaşa: Alâeddın Necmi, mıyordu. Yalnız Şabanın luzumsıız toplanmıştır. Bugünkü top Âdıl Necati, Salâhaddin, Ejüb. |1 hareketleri takımıron aleyhine tecelh Şerefeddın .Surejya, Aziz, Mehmed, ettığınden Sarıverhler ustuste faul lantıda mılli ta I atışı kazandılar. Maçm sonlsrına doğ. kımm antrenör Cahıd. Ojunun ilk yarısı iki tarafın bece ] ru arka arkaya 2 gol fırsatı kaçıran meselesi ve takımın Polonya maçıriksiz ve isteksiz hareketlerile geçti. ' Sarıyer nıhayet bir korner atışından na hazırlaTması meseleleri görüşül Bu arada Davudpaşa ortahafı Salâ. ı faydalanan Kenan vasıtasıle 2 nci ve haddinin kendi kalesıne attığı golle | gahbivet golünü kazandılar Mağlub | müştür. Süleymaniye devreyi 1fl galib bitirdi i duruma düşen Galatalılar oyunun son Federasyon üveleri millî takıma tkınci devrede oyunda biraz can I dakikabrında açıldılar ise de bir netice alamadıklarmdan maç boylece çağmlacak elemanlarm Polonya lıhk görüldü Bılhassa maçm sonla. maçı için kampa alınmamasına kanna doğru Davudpaşa çok açıldı. Sarıyerin 21 gahbiyetıle bittı. A«af AYÇIL rar vermişlerdir. Ayrıca Macar anFakat hücum hattında bulunan PİeBugün yapılacak 2 nci küme manlannın beceriksizliklerı yüzuntrenöru hakkmda bugüne kadar hiç profosvorfel lig trarlan den bır çok goller kaçırdılar Nıhayet bı»" rr' ^ ^n'«i'çx için mıllî ta10 30 da Taksim . Yeşildirek HaOrhanın 2 nci golüne mâni olamıyan ;ımı Beşıktaşın Davudpaşalılar Azızin ayağından an. kem H Üzer. antrenörü Mecak bır go) kszanabildiler. Böyleca 1215 te Karagümrük Eyüb. Ha. ıroş veya Femaç Sülevmaniyenin 21 »alibiyetile kem S. Zoroğlu. sona erdi. erbahçenin an 14 00 te Beylerbeyi . Hasköy. Hakem: N. Erge. renöru SzkelSanyer 2 Galata 1 ly'den birinin Günün son ve iddıalı maçını kuılıştırması kamenin en kuvvetli takımlarından Sair altma alın nyer ile Galata oynadılar. Hakem M Güventürkün idaresinde takımlar 'ştır. Amator lig maçlarma dun muhtesahaya şöyle birer kadro ıle çıktılar lıf stad ve sahalarda devam edilmış, Dığer taraf San\er: Rıza Mehmed, Şukrü şu neticeler ahnmıştır.an Eşfak Ay Kenan, K. Dursun, Oktay . B IbraF. Bahçe stadı Bu>ükdere 2 . Gehim, Mustafa, Münaceddin, Şevket, dıkpaşa 1, Boğazıçı 1 A. Hısar 1. kaç saiı gunü Istanbulda bır basm K. Garbis. Vefa stadı: Ayyıkhz 2 Mecidiye toplantısı yaparak millî takıma çaGalata Necati Fehmi, Turan köy 0. Topkapı 1 . Defterdar 0, Or ğınlacak namzedlerin isimlerini aKaya,. Şükrü, Ali . Hıkmet, Âdil t?koy 1, Elektrik 00 çık'ıyacaktır. kim olacak? G. Saray, dün B. Sporu 52 yendi Beyoğlusporluların başladıklan oyun I da hucumlar karşılıkh oluyordu. OI \unun ilk tehh'keli durumunu atlatao | Galatasaraylılar âni olarak yaptıklan I bır akında Suadı kendi ceza sahaı sı içinde ehle tutan Beyoğluspor solhafının bu h'reketini hakem pen. [ altı ile cezalandırdı. 10 uncu dakıkaI da Metin bu penaltıdan ilk golü Galatasaray temın etti 14 üncü dakikada bir Bejoğluspor hucumunu sarı.kırmızıh mudafa? defedeme>ınce, sağaçığm orta'sını solaçık Sandukas çok müsaıd durumda mukemmel bır vole ile ağlara grin dererek Bejoğlusporluları berabere duruma getirdı. Galatasaraj hlar yedıkleri bu beraberhk golunden sonra canlandıîar ve ustuste hücumlarla Beyoğluspor kalesı ıçın tehlıkelı olmağa başladılar. 22 nci dakıkada Turgayın bır de Alinin N. Selin istifası l bir prensip meselesi Voleybo! teşvik turnuvası başladi r Olimpiyadlara Doğru Amatör lig maçları ) ! Ruslar millî futbol maçı isfediler Dün şehrimîz spor çevrelerinde dolasan bir habere gore. Dmsmo idarecileri şehrımız Rusya tem., silcisi ile birlıkte milli futbol takımımıza bir karşılaşma teklif et* mışlerdır. Haber henüz ne teyid, ve ne de tekzib edılmıştır. .ıiHhımı,ım.,ıiımıiıiiılı DAKTILO SEKRETER KURSLARI TllRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI NIN BİTİRMEK ÜZERE OLDU ĞU BÜYÜK İNŞAAT: I TAKSİM KRISTAL GAZİNOSÜNDA Memleketin hakiki ve tek büyük san'atkârı Perihan Altındağ Sözeri Her akşam sahnemizde konserlerıne devam ediyor. Büyük Üstad Bestekâr ve Tanburî SALÂHADDIN PINAR San'atkâra konserlerınde refakat etmektedir. Her Pazar 14.30 da IÇKISIZ AILE MATINESI Hi TAKSİM KRİSTA L GAZİNOSÜNDA Memleketımızın Halk Türküleri San'atkârı Her akşam saz arkadaşlarile brraber seanslarma devam ediyor. Masalarınızı evvelden ayırtınız. Tel 48 26 99 Her Pazar 14,30 da İÇKISIZ AILE MATINESI MUZAFFER AKGÜN TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSÜ Her İZMİR BLOK ÂPARTMANLÂRI: Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafınd an İzmirde inşaasına gırişılen blok apartımanlar 1957 yılında tamamlanacaktır. Uç bloktan ibaıet mezkur apatımanlar 99 daıreyi, ayrıca 17 dukkânlık bır çarşıyı ve Turkiye Emlâk Kredı Bankasının şube lokalini ihtiva edecektir. Ikmalinde Izmir blok apartımanları Ege bölgesınin en modern ve büyük apart^manları olacaktır. akşam muazzam programını takdim eder Buyuk Üstaa. Bestekâr Tanbun 5ALÂHADDIN PINAR ıdaresıncP Tuazzam fasıl heyeti HANEN. DSLER Celâl Tokses. Mfhmu'i Celâledıdn . Nacı Tektel De. nır Alı . Mehmed A\ar Hamc Tokay Ismaıl Tezellı Yılmaz Kadrı Sençalar . P >ano Mustaf Alı Kocadınç Gungor Cema. Cumbuş Surprızler Masalar numarahdır Evve'den ayırtınız. Tel 48 26 99 NIGÂR ULULRER Her Pazar 14,30 da İCKISIZ AILE MATINESI ı / | Mötor parçalarını en müîait şartlarla bizden tedarik edebilirsınız. I DIZELOTO Cumhuriyet cad, Meyva sokak 1 B Harbıye istanbul I PERKİ^\S| KRtSTAL Gazinosunda Bankalar caddesınde Tramvay Yolu üzerınde Okçu Musa cad desı ve Midilli sokağı köşesinde çift cephelı 260 metre kare üzerinde inşa edilmekte olan 6 katlı büyük bir Iş Hanı 2 büyük mağazası satılık veya kiralıktır. NOT: Bına muşterınin arzusuna göre tâdil edilebilir. Taliplerın Taksim Şehıt Muhtar caddesi Otokar Müessesesine mucaatlarl: BANKA VEYA BİİYİİK Şirketlere r3 KONSERVELERi Emniyet Sarayı Nışan, nikâh, düğün vesaır | toplantılarınız içın Kuledibinde Emniyet Sarayımn muhteşem salonlarmı tercih ediniz. Telefon: 44 2123 TAMEK KTIB \\K Şeftali > Vişne • Kayıst • Armut P Karaköy ve Sarıyer Börekçisi • MAKARA MARKALARIMIZ ADALET VEKÂLETİNİN 27/7/956 TARİHve14525 SAYILI YAI/SI İLE 15 SENE MÜDDETLE YENİDEN TESCİL EDİLMİŞTİR.MAKARALARM/Z HER HUSUSTA EMSALLERINDEN ÜSTÜNveHER CİNSDİKİŞ MAK/NELERİNDEKULLANILMASI GARANTİLİDİR. Siparişler tediye/i olarak derhal göndcrilir. A D R E S : MUSTAFA DENİZER DİKİŞ İPÜGİ FABRİKASI Meşhur Fransız STREAPTEASE Kralıçesi JAKINE Vakfıkebirden hususî surette getirdısımız Trabzon yağı ile 16 Ekım salı akşamı Mubarek Mevlut Kandıline nefis Kandil çöreklerini çıkartmaya hazirlandığımızı «ayirı m'işterılerımıze bildıririz. KARAKOY Tel: 44 12 45 SARIYER Teı. 61 20 01 56 Şehzadebaşmda yeni bulvar üzerinde otel, Sınema vesaire yapmıya elverişli 4 katlı 2 gayrimenkul 16.10.956 Sah gunü saat 10 11 arası Adliye muzayede salonunda satılacaktır. Mütemmim mâlumat 13 üncü Sulh Hâkımlığinır 956 57 sayıb satıs dos>asm dadır. SÂTIŞ ILANI Taksitle Battaniye Satışı •• Dr. SUPHI ŞENSES İdrar Vollan ve Tenasül Hastalıklan Mütehassısı Galatasaray Lısesi karşısı Postane sırası Tel: 44 53 67 Resmî devair ve fabrikalar, iktisadî devlet teşekkülleri ile bankalarda çalışan memur ve ışçılerimiz ıçm Kâğıthane Mensucat Fabrıkasının hususi imalâtı TIFTIK BATTAMYESIYLE Turkiyede imâl edilen butün battanıyeler mutenevvi renkıerıjle 4 ayda ve musavi sürelerde ödenmek uzere Türkiyenin her tarafına TAKSİTLE SATIŞA ARZEDILMJŞTffi KİRALIK •• GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: Bilecik civarında bulunan Paşalar Bursa ve Paşalar Eskişehir Enerji nakıl hatlariyle Adapazarı Sarıyar Ankara enerji nakil hatlarına 20 Ekim 1956 tarıhinden itibaren 151.000 volt yük sek gerilimh cereyan verilerek tecrübe işletmesine başlanılacaktır. Me^kür hatlar civarındaki vatandaşlarımızın ölum tehlikesın den kor'unmaları ıçın dikkatli bulunmaları ve bu tarihten itibaren enerji nakil hatlarına tehlikeli mesafelerde yaklaşmamaları luzu mu ilân olunur. 14320 DİVAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ HAKKI YTLAN'CIOGLU ve ORTAKLARI Bilumum MEFRUŞAT ÇESITLERİ Harbi>e Halâskârgazi Caddesi No 65 67 istanbul TELGRAF: DIVANSES HARBIYE Telefon 27 33 33 APARTIMAN (Cihangir caddesi No. 2 Rüyam Ap ) Boğaza fevkalâde manzara, kalorıfer, parke, telefon, tam konforlu 8 oda Kapıcıya mü TELEFON. 221509 TELGRAF: M İ M D E YEŞİLOİREK ÇİFTESARAYLAR İ S T A N B U L ^ • B ^ B racaat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog