Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Sl İRCİ yıl sıjn 11.297 umhuri m i R U C U S U . Y U N U S NAD! Telgrai *• mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbat No 240 r. Umuml Santral Numarası: 224298. Yazı Isleri: 224299, M.tbaa: 224291 Başvekfl, her iki kaza haUana vaadde bulunmadı ve «mebuslannızla görüşün» dedl F. L. Karaosmanoğlu ve Öktem. bu geceyi şehrimizde geçirecekler. yarın sabah Vilâyete müracaat ile yeni partiyi kurmus olacaklardır. Karaosmanoğlundan, Başvekilin son nutku hakkında bir beyanat rica ettim. Hürriyet Partisi Genel Baskanı bu beyanatı Genel Sekreter Dr. tbrahim Ökteme bırakmıs ve: Arkası Sa 5, Sü 3 te nriLİK ŞEYTÂMI BugÇnkff" Fransız romancılannın en beğeniîmleripden biri olan Montherlant'm fafitün »dünyada buyiık akisler uyandırBHş 6ejıç Kızlar serisi bizde de büyük bir alâka ile karşılanmış ve çok takdir editnaiftffc Kadınlara karşı bır hicviye d'ef diyfbileceğimiz bu eserde Costals'ın ticrübesini yaşamaya devam ediyoruz. Tahsin Yücelin çevirdiği bu kitab Varhk Yayınevince 2 lira fiatla cıkanlmıştır. Pazartesi 9 Ocak 1956 Başvekilin dine dair nutkunun akisleri Hürriyet Partisi Genel Sekreteri de: "Anayasanın lâiklik hükmüne aykın olan bu taahhndun nasıl yerine getirileceğini nerakla beklenekteyiz» dedi Konyadaki konuşma Ankârada iyi karşılanmadi, bir Karamanla Ereğli tarih öğretmeni Meclis Başkanlığına müracaat ederek de vilâyet olmak istiyor Menderes hakkında Meclis tahkikatı acılmasmı istedi Bayar Hürriyet Partisinin ilk Ankaraya açıkhava toplantısı dönüyor Burdurda yapılan dünkü toplantıda Fethi Çelikbaş, Başbakanın son nutkuna da cevab verdi Hürriyet P. ne şehrimizde bina bulundu Hürriyet Partisi flcind başkanı Enver Gürell, îstanbul müteşebbia il idar* heyetinin tesbit ettiğini, dün kendisil* gdrflseB bir arkadaIimıza açıklamiftır. Enver Güreli mfiteakıben, Hürriyet Partisi Istanbul il merkezi için aranılan lokalin, nihayet Cağaloğlunda bulunup kiralandığını da föylemistir. Hürriyet Partisinta tstanbul m«tesebbis il idar* heyetini tetkil e(Arkası Sa. I, Sü. t da) Ördiinde tekrar hârfiseler cıktı Amman re diğer sebirlerde vuku btılan kanh ntt mayişferde 7 kişi öldfi, 22 kişi de yaralandı Amman 8 (THA) Ürdünde dün gece basbyan re elAn devam etmekt« olan nümayişler adeta bir Iç toyan seklini alnua buluıunaktadır. urdün silahlı kuvvetleri vaziyeta hâkim olmak istemislerse de, nümayişçilerin aynı şekildc lUAhla mfidahalesi ile karsılaşmıslar T* bir netice elde edememişlerdir. Ürdünde asker! idare •• sokaga çıkma yasağı ilân edilmiçttr. Nümayisçilerin bizzat Mınr hflkumeti tarafmdan tahrik edlldiği Arkası Sa. 5, Sü. 2 â* 1 I ~ Eskîşehir. 8. (Telefonîa) Hürriyet Parltisi Genel Başkanı F. L. Karaosmanoğlu ile Genel Sekreter Dr. İbrahlm öktem bugün seh rimize gelerek Eskişehir mütesebbis heyetini kurmak üzere tesebbüs* »eçmlslerdir. 3 avukat hariç. bu partiyi kurmak Için müracaat teden 00 klşinin hepsi D.P. den ayrılmif kimgelgTdir. . Fransada kızıllann faaliyeti Bunlar (Halk Cephesi) teşkilini temin için propagmnda yapıyorlar, muhtemel Başbakan Mcndes France'ın kınllarla işbirliğı yapmıyacağı ankşıhyor Konya 8 (Telefonîa) Reisicumhur Celâl Bayar v« Başvekil Adnan Menderesin Kony» vilâyeti dahilinde iki gün süren seyahatleri Akşehirde «vilâyet olma» m«vıuu ile baalamıı ve Karamandan sonra Ereğlide aynı »ekilde vüftyet olma mevzuu ile sona ermiştir. Başvekilin dün Akşehirde yaptığı «vilâyet> lık va'dl şehrimirde teessür uyandırmıstır. Bugün Konya gazeteleri «fitualannı tamamen bu mevzua hasretmişler ve Menderesin Akşehir konuşmasını tenkid etmişlerdir. ŞehFethi Çelikbaf Behçet Kayaalp rimizdeki teessür o derecey* varmıştır kı dün gece D.P. nin tertib Burdur 8 (Telefonîa) Hürriyet Fethi Çelaikbas •• Behçay Kayaettiği yemekte Başvekil ile baa Parıtisi bugün Cumhuriyet meyda alp, Cumhuriyet meydanında toplailçe heyetleri arasında sert tartif nında bir açıkhava toplnbsı yap nan partili ve partisiz binlerc* halk (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) mışür. Saat 16 da Antalyadan gelen Arkası Sa. S, Su. 1 de Pari», 8 (a.a) Fransız komünist partisi, muhtelif bdlgelerde «halk cephesi» komiteleri meydana getirebilmek için faaliyete geçm^tiı. OKUYAN1 KORCMA KURCMUNVN TOPLANT1SI Oku t* KoBjflnlst ptrtisl organı Humanigazetesi, ilk komitcnjn, komu» nrafu Çogaltma re Oteryanı Koruma Kummu Utanbul ŞobesU ni«tlwin kesif olarak bulunduğu nin yıllık âdi kongresi dün saat İS ten itibaren Malatya (resirode Pariiin yakınındaki İri'y'de inşaat Denizyollanrun Almanyaya sipagörüldügü üzere) Taleb* Yurdunda yapılmıştır. EmnJyet makamlan, bozgun isçileri arasında kunıldugunu bu riş ett ği ve yekunu 100.000,000 Ti.. Söz alan hatibler, Genel Merkezi Malatyada bulunan t«şek gün bildirmişür. tutarmdaki «Hermes> garantisi ile, yarahnak isteyen teşkilâtı külün, tüzüğünde belirtilen gayeleri tahakkuk ettirebümek için. meydana çıkardı Pierre MendesFranee, Fransanın üç sene vade ile yapılmakta olan daha hummalı faaliyet göstermesini temenni etmişlerdir. müstakbel Başvekili olacak en şaus 3 ü Akdeniz, 2 si Karadeniz tipi Bağdad, 8 (a.a) Irak Dahili lı görülen şahsiyettır. Hâkim olan beş gemıden ilki «Izmir» memlekeye Nazırı Said Kazar, bugün Par kanaate yeni Fransız Milll Mecli tımize gelmiş bulıınmaktadır. Yeni lâmentoda yaptlğı beyanatta Irak sinde ya MendesFrjrıce veya Sos gelen ve îzmire turistik bir gösEmnıyet makamiarının, Irakta ve yalist partisi mensublar nda.ı bıri teri gezisi yapan «Izmir» hakkında diğer yerlerde bozguncu ve tedhişçı nin Başvekilhğ* geçcceğı merke muhteîif rivayetler dolaşmaktadır. laaliyetier yapmayı gaye edinen bır Söylendiğine göre gemi tecrübe sezindedır. teşkilâtı meydana çıkardığıru b!l feri yapmak üzere Elbe nehnnden Siyast mahfillerde, re Mendesdirmıştir. Irak Dahılıye Nazln bu çıkarken muvazenesınde görülen France'm ve ne de sosvalıst bir teşkilâtın başka bir Arab devıe»in.n bir aksaklık yüzünden devrilme Başvekil adayınm hükumete koidaresi altında olduÇunj tasrih etDün akşam Ankaraya g)den Menetnencioğhına göre, kotehlikesi geçirmiştir. Sonradan bumünısüeri kabul eteujecek'eri söy Arkası Sa. 5, Sü. 2 de nım geminin inşa plânındaki hatamünisllerin kazandığı başan, diğer partilerin komünist lenmektedir. lardan meydana geldiği iddia olunpartisine mebus kaybettirmek için birleşmelermden doğdu muş, gem'ye 500 ton safra yüklemek suretile muvazenesinin düzeEvvelki gece uçakla İstanbula ge lecegi tesbit edilerek bu sekilde len Türkiyenin Pariı Büyük Elçısi açık denize çıkmasma izân verilNuman Menemenrioğlu, dün, *on mi";tir. mebus seçimlermi müteakıb FranSafra ile yola çıkan geml Cebesada mustakar bir hükumet teçki îitankta biraz sert bir hava ile kar linin imkânsır değil, fakat güç bir şılaşınca yoluna devam edememismesele o'duğunu açıklamıstır. tir. Nihayet îstanbula geldiği gün Kalite bakunından memnuniyet Büyük Elçi sözlerine fu feküd* Yeşüköy önlerinde gemiye binen Başkan, Reisicumhur seçimleri verici olan yeni rekolte 70 milyon devam etmiştir: (Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) için adaybğmı koyup koymıyaKg. tahmin ediKyor c Evvelâ seçimlerden Komücağı hakkında bir şey Izmir, 8 (Teleforüa) Günler nist Partisının büyük kârla çıküğ) •öyleyemiyeceğini açıkladı denberi hummalı bir şek'lde hazır doğru değildır. Bilâkis, 1951 • niaKtyW«t 8 (a.a.) Baskan Elhkları devam eden Ege >kici tütün beten, reylerin % 3 ili 5 ini kaybet •enhower, Washingtona hareketinpiyasasj yarın sabah saat 8 de bü mişlerdir. Sâdeoe Fransıı teçim ka d«n iki saat önce tertib ettiği ve çok tün Ege bölgesinde açılnuş olacak nununun bir cilvesi, aeçiml«ri kay samimt bir hava içinde geçen kısa tır. Gümrük ve İnhisarlar Vekili betmif olan komünist partiıin* 1951 basın toplantısmda gazetecilere Bas Hâdi Hüsmen piyasayı bizzat fc>kıb « nisbeten 50 den fazla mebuj ka Diyarbakır, 8 (Telefonîa) Şehkanlık »eçimleri için adaylığmı ko•tmek üzere şehrimize geleceKtir. ranmak hnkânını v«rmi{tir. , yup koymıyacağı hskkında simdilik rim:ze bağh Tilkan köyünde ente1955 Ege tütün rekoltesı 70 milMesel«, komünizmin Franjada te bir »ey söyleyemiyeceğini bildir resan bir yaralama hâdiâ'îîi olmusyon Kg. olarak tahmin edilmekte tur. Mehmed Polad adında bir sahrakkisinden degil, 1951 de »ad«c« mistir. Bu hususta alacağı kararı n« olup; mahsulün miktar bakınundan sın köy civarında tüici avıamak için komünist partuin* mebua kaybetzaman bildireceği sorusuna da ceolduğu kadar kalite ve nefaset ba kurduğu tuzağa aym köyden Mehvab vermeyi kabul etmiyen Bajkımından da memnuniyet verici tirmek için ittifak «tmif olan bümed Bozkurdun keçia düsmüstür Nnman Meaemeocioğln tün diğer partilerin, bu d«fa aynı kan ckaran aldığı zaman derhal olduğu belirtilmektedir. Keçinin ayağı kuüdığı için 'ki şayolu tutmama'anndan ileıi gehnif* Istihsal merkezlerinden «ıinan ha zançlara tcmu etmiş T» demistir bildireceğmi» söylemistir. hıs arasında kavga çıtuıu^. Mehmed tir. D«mek ki, komünist partisinin ki: berlere göre, müstahsfl, geyet h e KeyWest'te 10 günlük dînlenme Bozkurdla arkadaşı, tutağı kuran fazla mcbuı kazaıunau, müll bir hâ yecanlı bulunmakta ve tütürJerini t Poujadlste'lerin, 54 mebuau den aonra gayet ııhhatli görünen Mehmed Polada hücJtü etmislerdir. dise ohnaktan uzaktır.» «atmak içın acele etmestedır. program •• hedefleri malum olma Baskan Eisenhower, Washingtona Bu sırada Mehmed r'o'adın 9 yaDiger taraftan sehrimizdeki « Menemencioğlu bundan aonra, dan pkarmalan, Fransız efkân u döndükten sonra bürosunun bası şındaki oğlu elinde tüfekıe babası(Arkan Sa. 5, Sü. S &e) PoujadisteT«1n eld« •tükleri ka(Arkası Sa. 5, SiL 7 de) na geçerek bütün razifelerine ye nın imdadına koşmııs ve Mehmed niden baslayacağmı söylemi? ve da Bozkurdu muhtelif ycrlerinden ağır ha sonra da gazetecilerle Florida surette yaralamıshr. Yarall koma run ikliminm güzelliğinden aöz aç halinde hastaneye kaidırılmıs 9 yasındaki Resul yakalanmıştır mısbr. Irakta Âlmanyada yaptırılan yeni gemilerde görülen kusurlar Güleğin dünkü konuşması «Ne benhn sözüme inanın, ne de Başvekilin sözüne. Çıkın pazara, etrafınızı göriin, bu kâfi» Ankara, 8 (Telefonîa) Yeni tejekkül eden C. H. P. Yenimahall» CemaJ Sağlam ocajı bugün ilk kjjagresini yapmıîtır. Gündemin müzaker* edilen diğer fasıllarından sonra dilekler kısraındâ konuşan bir delegenin «tVtidann iktisad! politka^l iflâs etmistir» deıresi üzerine söz ılan C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek kısa bir konuşma yapmıs ve soyl* demiştir: • Sadece su kadar sfiyliyeyim ki, ne benim sözüme inanın, ne da Başvekil n sözüne. Çıkın pazara, etrafınjzı görün, bu kâfl.» faaliyeti Geçenlerde gelerek servise konulan İzmîr vaparunun muvazene temin edebilmesî için 370 ton safra taşıması lâzım Elçimizin Fransa secîmine dair beyanatı Eğe tütün piyasası bngün açıhyor Eisenhower henüz karar vermemiş Ekrem Hayri Üstündağın T. İleriye cevabı Yeni İamir vapura Izmir 8 (Telefonîa) Demokrat Partinin 10 uncu yıldönümü münasebetile dün gece jehrimizde yaptlan toplantıda konuşarak Hürriyet Partisine ve bu arada Ekrem Hayri Üstündağ ile merhum oğluna hüctan eden Tevfik İleriy» Ekrem Hayri Üstündağ bugün göyle cevab T«nniştir: c Demokrat Partl içinde yeni şampiyonlar yetiştiğini görüyoruz» Tevfik tleri de bunlardan biridir. Mumaileyhin aldığı vazifeleri n* derec* dikkat ve itina ile yerina (Arkası Sa. 5, Su. 6 âa) Amerikan yardımının 9 yaşında bir çocuk, tevzîinde hatâlar! babasına hiicam edeni yaraladı Bir Amerikan gazeteaî, birçok hata işlendiğini itiraf ederek Ortaşark üzerinde duruyor NewYork 8 (R.ıx) Amerikan basını, Ingilter* Başbakanı Eden'in Ortasark devletleri için, lngiltere T« Amerika tarafından müs tereken idare edilecek MarshaU plâm tipinde bir program teklif •deceğine dair haberi müsaid karsılamaktadu. NewYork Herald Tribune gazetesi bu husuata funlan yazmısür: tMahiyeöni henüz kecin olarak bumemelke beraber bu plAn, iktisadl aoguk harbde batıhlara üstünlflk aaghyacak yapıcı bir düsüncenin «seri olarak kabul edüebilir. tkinci Dünya Harbini takib eden ıl«rd», Amerikan iış yardmu(Arkan Sa. 7, Sü. J t«) Bir işçi 544 kurusla Konya kazalarınemekliye çıkarıldı! da kar 70 Kapıcı Hü8eyin, durumu anlatacak tbir alâkalı bulabilirim» ümidi ile elindeki son parayı da sarfetmeği göze alarak Ankaraya gidiyor santimi buldu G. SARAY, BEYKOZU YENDİ £ ? T K Size hayal gibi gelecek, fakat ta mamil« gerçek, garib bir hâdise nakledeceğiz: Bir adam, hem de modem kanun lara dayanılarak, ayda 544 kurus maaşla emekliye aynlmıştır. Kendi sinin iaşesile mükellef olduğu 65 c i devre d ü n 6 1 lig m a c l a r m ı n h yaşındaki karısının hayatta bekalannı temin etm?k üzere, mucizeuoimaoahçe «tadında yapılan Galatasaray Bey çok üstünd* birjeyler yarat* koz maçile sona ermiştir. Ddn vapılan cekismeli maçta G. Saraylılar Beykozu 21 yenmeğe mu icabeden kaliraraanımiEn adı: vaffak olmuslardîr. Ytıkardaki resimde Galatsss rayın ilk goîünün Beykoz ağlarmd'an çıkarılısı Hüseyin Özkanbey. Ya;ı: 65, Adre görülmektedir. (Mapn tafsilâtı ve diger spor ha berleri « a »ahifenıizdedir. ' ,™ ^ si: Ortaköy, Portakal yokusu, Ay dınlık sokak No: 37/1. Şimdi, zayıf, uzun boylu, hafif kırlaşmış saçlı bir ihtiyar olan Hüseyin Özkanbeyin hikâyesini, kendi ağzındaa nakledelim: f İstanbul İşçi Sigortaları Ku rumunun, Nişantaşmdaki hastanesinde, beş seneden beri kapıcı ola* rsk çalışmakta iken, bir ay önoe, ya» haddine tibi tutularak beni Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Konya 8 (Telefonîa) Şehrimlzde 4 gündenberi fasılasız surette kar yağmaktadır. Sulusepken olarak yağan kar ancak 12 santimi bulmuştur. Buna mukabil Akşehir, Hgm, Boz kır, Karaman ve Ermenakta kann kalmhğı 50 ilâ 70 santimetre araauıdadır. Şehrimiz çiftçüeri, üç >•nedenberi kurak giden ve mahsulfi. ümid edilenden çok az idrak eden Konyada beş «enedir en faydalı ve bersketli yağısın bii kar oldugunu söylemektedirler. KÜÇÜK KBAUÇE FaJdr çocuklar toanfaabna Londrarun Hyda Park otehnde 300 kişillk bir balo verflmişÖT. B*u baloya gelen çocuklar, muhtelif kıyafetler giymişlerdir. Yukandaki r^simde, Kraliçe V ctorianın minyatür tuvaletini fiyerek büyük bır alâka toplıyan iki yasındaki Dıana Parker görülmektedir. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog