Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

TTRKIYE KREDİ İradlı, Sigortalı ikramiyeli Tasarruf hesabları 14 Ocaktan itibaren başlıyor Genel Sigorta 31 IOCI <ıl sayı 11.295 umhuri KURUCUSU:YUNUS NADI İĞRET^SURAT Nurullah Ata^f tmlü Fransız yazan Marcel Ayme'c^n çevirdiği bu roman tam?mile orijirjail ^ e ha>ali b'r konudan realist bjr ^şçr ortaya koymanm süç basanshr» ,bîze tattr<\or Vrrlık Ya\ ırrvinın t 'vayjnlad'g! bu romarıın fiatı 2 Telgrat ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbu' No 246 Ieleio^ar: Uinuml Santral Numarası: 224298. Yaa tslerı: 224299, M=ıbaa: 2242SI Cumaıtesi 7 Ocak 19 6 ! 14 milletin iştirakile yapılan büyük Partinin Genel Başkan vekili Enver Güreli: ((Bu sözler hava gösterisinde Türkiye 1 inci, Başvekilin tenkide tahammülsüzlüğüne, zihniyetînde en Amerika 2 nci, Kanada 3 üncü geldi ufak değişiklik olmadığına delildir» diyor Bir Nutuk Parti Genel Sekreteri de «muhalefeti yakışıksız sıfat(arla itham >oluna sapılmıstır. Bu. hakikatte aczin tâ kendisidir» dedi Başvekıl Adnan Menderesi» Antalya nutku şehrımizdekı siyasî çev relerde müsaid karşılanmamıştır. Dün, Hürriyet Partisi kurucularından ve genel başkan vekili Balıkesır milletvekili Dnver Güreli, nutuk hakkında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: « Konuşmaları muhtelif gazete lerde gördüm. Bazı noktalara işaret etmek isterim. Evvelâ şunu söyliyeyim ki iktisadi sıkıntılan red ve inkâr en hafif tabirile umumî efkârla istihza etmektir. Derdm kabulü ile devası için çare bulmaya çahşmak hepimizin (Arkast Sa. 5, Sü. 4 te) Ântalya nutku Hürriyet Kanadada Türk Hava ekibinin başarıları Partiısı liderl erıerını Kizaıroı kızdırd Ankara 6 (a.a.) Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Kanadada Montreal şehri civannda Türkiyenin de dahil bulunduğğu 14 memleketin havacılarınm iştirakile büyük bir hava gösterisi yapılmışhr. Neticede Türkiye ekipi birinciliği, Amerika ekipi ikinciliği ve Kanada ekipi de üçün Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Atiııa oluyor ntalya İplik fabrikasının temelatma töreni vesilesile Cumhur Başkanı ve Başbakan tarafından söy lenen nutuklan dünkü gazetelerde okuduk. Sa.Mn Cumhar Baskanının sozleri hakkında burada bir fikir Şhndi de tngüiz Enstirüyürütecck değiliz. Hükumet çaiışsüne nümayişçiterin attıkmalarından sorumlu olmıyan, bu lan bombanın mesulü diye konuda kimseye hesab vermek duİngilizleri gösteriyorter rumunda bıılunmıvan. partiler iistü bir şahsiyet olarak tarafsız bir şekiide devletimizi tenisil etmesi geAtına 6 (TH.A.) Selânikteki reken Cumhur Başkanı o torende Türkiye Başkonsolosluğunda bunGuzel geçen uzun kış gürle rinden sonra rrihayet kar alünda söz almamalı idi. Memleketimizde dan üç ay önce infilâk ettirilen kalan Ankara rerçekten bir hukuk rejimi kurbomba hâdisesinin maznunu olarak Hürriyet Partisinin şehrimizde bulunan rrkâru. dunkü toplantılartnda mak istivorsak. o revmin ırerektirTürkiye Başkonsolosu ile muavinidiği şartlara ilkönce bastakilerin rinin muhakeme edilmeleri karannavet etmesi lüzumunu burada şimdan sonra Yunan hükumeti bu defa dive kadar bir cok defalar helirttik. da bir hafta kadar önce İngiliz Buşün aynı duşünceyi bir daha Enstitüsünde patlayan bombanın, tekrarlarken. denıokrasinin alfabesi İngüızler t rafından atıldığını iddia sayılan bu Rİbi basit eer«eklere karetmiş ve rt'smî bir sözcü bu hususşı hizde gösterilen ısrarlı kayıdsız(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) liktan ötiirii üziintü duyduğumuzu saMavamıyacağız. Diin Burdurdan geçerek Başhakanın nutkuna eelince, bnlspartaya gittiler nu lüzumundan pek fazla sinirti ve Burdur, 6 (Telefonla) Cumhur hiddetii buldujjumuzu söviiyebiliriz. Ankara 6 ~ Hürri dur ve Sakarya vüâyet müteşebbis 1 Son ayfar tçînde memleketimizde yet Partisi' genel merkezfnden 6ğ he\ eî1°ri resmen teşekkül etmiştir. reisT "CeîaTBayar ^ve^ Başvekil Adgittikçe artan hoşnudsuzluçu niha rendigimize göre kurulmakta olan Salihiı, Tuıgudlu, Akhisar kaza ida nan Menderes beraberlerindeki zeyet eörmeğe başladığı icin olacak, il teşkılâtına ilâveten bugun de Bur (Arkası Sa. 5, Sıi. 6 Ö vatla bırlilete bugun akşam üzeri Antalyadan jehrimize geimişler ve savın Başbakan nutkıında muhalefe Ankara 6 (a'a ) Bugün saat (Arkası Sa. 5. Su. S de) te. basına ve kendisi gibi diişünmi14 ü 16 dakıka 20 sanıye geçe Kanyen biit'in vatandasîara aînr sözlerle Bir Amerikan dolannın değeri I dıllı Rasadhanesince kaydedilen dep hiiruma «ccmiş, 195S yılına kadar böylece 300 dinardan 400 dinara rem, Edirne, Tekirdağı, Çanakkale, .vatırıınların semere vermeğe baslaçıkarılmış oluyor Bahkesir, Uşak, Şile. Burhaniye, yacağım. o zaman hayat seviyemiAyvalık, Adapazarı, Vize. Ezinede zin yükseleceğini. şimdiki eecici sıBelgrad 6 (AP) Yugos'avya hissedılmıştır. kmtıiardan ortada eser kalmıyacabugun bu memlekette muamele gö Saat 16 yı 9 dakıka geçe Çanakğını. bunu bövlere bildikleri icin de ren bütün yabancı dövizlere % 33 kalede ıkmci bir deprem daha kaymuhaliflcrle (ervircilerin ne yapıp 1/3 nisbetınde prım ödemeyi karar dedıldıği, Devlet Meteoroloji İşleri yapıp daha önce Demokrat Partiyi laştırmıştır. Boylec? Yugoslav para Umura müdürlüğünden aynca bılparraiamağa eahştıklarını sövlemiş. sı Dınann rayıçı fnlen aynı nısbet dırümıştır. Edıme 6 (Telefonla) Dun, D. Demokrat Partinin aslaniar eibi te devalue edilmiş olmaktadır. Deprenrun bazı yerlerde şiddetli P. jenı Trakya mufettışı İçel mılayakta durduğunu sözlerine ekleBu hususta yaymlanan bir hühissedılmesine rağmen hiç bir haletvekılı Huse>m Fıratın Beledıyeyi yerek nutknnu bitirmistir. Arkası İ>Q 5. Sü 'i te ellerınde bulunduran mü«takılienr sar haberi gelmemiştir. Sinirli ve hiddetli konusmakla bir (Arkası Sa. 5, Su. 4 te) (Arkası Sa. 5, s'u. 7 tie) fnsan hak kazanabiiseydi, sayın Menderesi bütiin memleket şiiphesiz bngün yürekten alkıslardı. Oysa ki okuduğumuz sÖ7İerde haknret sınırlarma davanan aeır ve ^ert hücumlann yanısıra haklı ve doğrn bir düsünceye rastlayamadık. Başbakan yatınmlarm önümüzdeki vılTercüman Rehber Derneği kongresinde bulunan kadın larda meyva vereceçini. böylelikle ekonomik refaha kavusacaijınmı rehberlcrden birkaçı , Dün gece Tahtakalede şaka yüsöylüyor. fakat vatandaşın bujfünzünden bir adam öldüriilmüştür. kü ıstırabı ile ileilenmiyor, yahud Hâdıse şudurda bonu pek azımsıvor. YatınmlaTahtakalede Bahkhane sd'cğmnn ilerHe mevva vereceŞi sözü bir da 19 numaralı lokantada parson iddiadan ibarettir. Tiiriirlükteki Osman Bişoğ'u ile Yakub Güler, ekonomi ve para politikası deŞistiişlerini bitırdıkten sonra arabrınrilmediği takdirde yarınki refahın (Arkası Sa. 5, Su. 5 tet bir hayalden öteve gecemiyeceğini MUCaO6l6SI taUiyeye gelen icra memurları, içeri Istanbul Tercüman Rehber Derise Türk ve yabancı fdost yabancı) Üçüncü sınıfa yatan hastalara Sıhhat ve İçtımai Muavenet Vehemen bütiin bilçinler rakamiara girmek için haylı mücadele etmişlerdir. Evden çıkmak ıstemiyen Col kâleti, hastane'erde tatbik edilmek radyografi, alçı ve ameliyat icabet neği ılk kongresini dün saat 17 de ve olaylara dsyanarak ileri sürü ton ailesı memurlann üzerine su dokmeğe başlamıştır. Binanın suyu te olan fıat tsrifelerini yeniden tan tiği takdirde tesbit edilen tarife fi Radyoevınde yapmıştır. Geçen yıl Basın Yayın ve Tuyorlar, Savın Başbakan bunlara ce kesilince çocuk. su tabancasl, anne ve babası da vazolarmdaki sulan zim ederek ücretlerde indirme yap atlannın yansı alınacaktır. Tarifebo^altarak sonuna kadar mücaGele etmişlerdır. Yukarıdaki resım, mürizm Umum müdürlüğünün tertibvab vermedikten başka. milletçe de radyografi bir filmle 10, iki film mıştır. lediği seminerden mezun olan 30 irinde bulundueunuz sıkmtılı du cadeieden bir ânı göstermektedir. Hastanelerdeki yeni fiat tarifesi le 15 lira, küçük alçı 5 ve büyük tercüman rehberin iştirakile İnci rumu bile kabul eunek istemiyor. (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Pirinccioğlunun başkanlığında topnin esaslarını ve tatbik tarznı ih Sadece «biri çekemiyorlar, partimitiva eden tamim. Valilikler kanalı lanan dernek, yeni idare heyetini zi vaktinden evvel döşürmek için ile Ssğhk Müdürlüklerine gönderil seçmiş ve turizm davamızla ilgili b'zi ikiye bölmetfe çalışıyorlar^ dimiştir. bazı mühim mevzuları görüsmüştiir. yor. 15 ocak pazar gününden itibaren Bu arada. azalar, bazı dikkate deOlavlann ısisı altında heeledieiğer dilek ve tekliflerde bullunmuşren tatbik edi eoek olan veni tarimiz zaman bu iddianın da ferçekle lardır. feye göre: doğum ve çocuk bakım bir ilişiŞi bulunmadığını deAal göBunlardan biri, turist polis teşkievlerile prevantorjTamlarda, akıl ve rürüz. 1954 secimlerinde pek zavıf lâtı ihdasının istenmesidir Trafık göğüs hastalıklan hastanelerinds bir netice alan muha'if partiletden polisi gibi ayrı bir kısım halinde 3. sımflarda ücret ahnmıyacaktır. hiç biri busüne kadar Demokrat Vali geçen gün çarşı •pazarçalışması arzulanan turist polisinin, Nümune hastanelerile, Kemk has Partiyi parçalaraak için herhançi da teftrşe çıktı. Bu arada Be memleketimize gelen turistlerin tahklan hastanelerındeki üçüncü bir kombSnezona girismiş değildit. yoğlunda 100 hraya ayakkakarşılaştıkları bir çok aksakhkları smıf yatak ücretleri 4 iraya indr Tersine. 1954 yılmdanberi söz alan bt satan bir kunduracıyı göönleyeceği, bu arada lisanssız çalıriimıştor. muhalif parti şefleri ve ileri gelenrerek hakkında zabıt tutturşan rehber ve tercümanlara ve do(Yansı 5 m<*> sahıiemizde) leri önümüzdeki yıllar boyunca du. iayısile vergi kacakçılığuıa mâni Demckrat Partinin iş başında kalBu adamcağız düv. bu zap olacağı umulmaktadır. ması gerektiğini, yeni seçimlere gitta ıtıraz etmiş. *Ayakkabi mek için ortada hiç bir sebeb olmamübrem ıhttyaç maddesi dedığım söjlemişler, yahıız hayat pağıldır Aleyhımdekt takıbat halılıçını önlevecek tedbirler alındurdurulsun!* demiş. masını. demokrasiye aykırı kanunDoğru söze ne denir? Halann deçiştirilmesini istemişler, kikaten anamızın karınndan eğer Menderes hükumeti bunları doğarken ayakkabı t!e ini perceklestiremvorsa İktidar Partisi doğuyoruz? Ölünce rnezara Meclis Grupunun baska bir hükuayakkabı ile m\ gömulüyomet kıirabiteeeiH düşüncesi iizerinruz? Eyy arada kalan kısacık de dunnuslardır. zaman ıçın su ve hava vaAnadolu Ajansı, muhabirlerine Demokrat Partinin içine düştüğü tandaşların nesıne yetmez? buhran da ne mi'halif oartilerin, ne gönderdiği bir tamimde istikbal Milletçe hayat pahalılığınde basınin espridir. Bu olsa olsa törenlerinde tezahürattan ve dan bu kadar ıztırab çektiğisaym Me'i''°resin pek meral" ç»rdıçı kesilen kurbanlardan bahsem!2 bir devrede bazı tacır ve «benim dediğim olacak>> politikasidilmemesini istedi esnafı ıhtikâra suruklıyen sanın.tabiî Vıir neticesidir. İjjnt hakkı ikm sadece fazla kazanma teklifini im/a'avan Demokrat milAntalya 6 (Telefonla) Anadolu hırsı olduğunu bılirdik. Meletvekil'eri Ba«bakanın teklifi ile ajansı, muhabirlerine zihnlyet değer onlar akıl, mantık ve partiden kovulmasalardı da mesele ğişikliğini gosteren mühim bir tautanma hıssıni de kaybedinormal yollardan Mecliste görüMenderes . uç. be* gazetenin yazdığına mim yapılmıştır ve bu tamimde yorlarmiş. mı ınanıvorsunuz''» dedi NAnİK NADİ bundan böyle devlet adamlarımızın \ • •• J (Aıkas: Sa. 3, Su. 5 tt Dumlııpınar *.u\arisi Sabri Çclebioglumın avukatı dünkü celfede mUdafaasım japarkeu Arkası Sa 5, Sü. 3 re Basın Hakikaten bana in anmamak lâzıın..* Hürriyet Partisi Burdur ve Sakarya il teşkilâtı diin faaliyete geçtiler Bayar ve Menderes bugün Konyada oiacaklar Yurdun muhtelif yerlerinde şiddetli zelzeleler oldu fiasaHıane, 2 nci zelzelenin ç>k şiddetli oldnğunu bildiriyor, hasar yok. Alpulluyu sular basfı, 12 ev yıkılrfı Yugoslav parast düşfirüldü İktisadî durumdan H.P. ileri gelenleri mesulm&iş! Devlet hastanelerinde ücretîer indirildi Tahtakalede şaka yüzünden bir adam öldürüldü 15 ocaktan itibaren tatbikma başfanacak olan tarife Sağlık Müdürlüğüne gönderildi Turist polis teşkilâtı kurulması istenîyor Dumlupınar Naboland dâvasında yeni safha Temyiz Birinci Ağırceza dairesinde diin yapılan mürafaada Sabri Çelebioğlu beraetini istedi İtiraz Istikbal törenleriıte dair tamim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog