Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

KREI>İ • AN KASI İradlı, Sigorfalı ikramiyeli Tasarruf hesablan 14 Ocaktan ıtibaren başlıyor Genel Sigoria sayı 11.293 umhuri KURUCUSU: YU İYİÜK ŞEYTANI Bugünkü Franiız romancılannın en beğenilenlerinden biri olan Montherlant'ın bütün dünyada büyük akisler uyandırmış Genç Kızlar serisi bizde de büyük bir alâka ile karşılanmtş ve çok takdir edilmiştir. Kadmlara karşı bir hicvive de diyebileceğimiz bu eserde Costals'ın tecrübesini yaşamaya devam edıyoruz. Tahsin Yücelin çevirdiği bu ; 'c tab Varlık Yayınevince 2 lira fiatla çıkarılmıştır. NADt TelgraJ v» mektub adresı: Cumhuriyet Istanbul Posta Rutusn tstanbn' No 246 lelefoniar: Umumi Santra) Numarası: 224298. YazJ Isieri: 224299, Mdtbaa: 2242SC Perşcmbc 5 Ocak 19£6 Hacopulos D.P. Genel Başkanı: «ihraç Atinadan edilecek mebus yok» döndü Merkez Haysiyet Dîvanmdan dâvacı olan milletvekilinin talebi reddedildi, çıkarılan iki mîlletvekili hakkmdald esbabı mucibe de dün yayınlandı «Yunanistanda iktidar ve muhalefet Türk . Elen dosthığunun inkişafı için her şeyi yapacaklannı vadettiler» diyor Dün saat 13,20 de uçakla Atinadan şehrımize dönen İstanbul milletvekili Aleksandros Hacopulos, tTürk Elen dostluğunun istikbalı mevzuunda, inşırah verici haberler getirdim» demiştır. Verdiği izahata göne Hacopulos, son zamanlarda bazı hâdiseler yü j zünden sarsılan Türk Yunan mii! nasebetlerini ıslah maksadile temaslar yapmak üzere, kendi arzusu ve İstanbul Rumlalnnm teşvikıle Atinaya gitmiştir. Ancak hareketinden once, teşebbüsü etrafında hükumete ızahat vermis ve müsaade almıstır. Hacopulos, 10 gün devam eden ziyareti s>rasında, Atınada Yunanistan Başbakanı KaramanlU, Dış İşlcrini tedvire memur Devlet Bakanı Rslü? ve muhalefet liderlerile görüştüğünü açıkladıktan sonra demistir ki: «Elimden geldiği kadar, Ud hükumet ve matbuat arasında başgösteren gerginliği bertaraf etmek için gayret sarfettim. Bütçe Komisyonunda dünkü tartışmalar Istatistik ümum Nüdürlüğünün müstakil bir enstitü haline getirilmesi istendi Bir D. P. milletvekili de Başbakanlığa bağh bu teşekkülün neşredeceği rakamların siyasî maksadlarla hazırlandığt yolunda bazı düşünceleri /ihinlerden «ilmek lüzumunu ileri sürdü Var ve Yok ütçe komisyonunda Basın Vayın l'mum Müdürlüğü bütçesi görüşüliirken söz alan bir çok millctvekili bizde basnt hürriyetinin mevcud ohnadığma dalr an tenkldlerde bulunmuşlar. Bazı miliefvekillert de bu tenkidleri yersiı bularak Türkiyede basm hürrlyetfnin her yerdekinden fazla oldugn tezi üzerinde heyecanlı konaşmalar yapmtslar. Birbirine tamamile aykin bn fkl Iddiadan acaba hangisi doğrudnr, dersiniz? Birisi çıkıp Nasreddin Ho ca mtsaline nyarak İki tarafi da baklı bulursa ona şasar mismız? Eğer hükiimlerimizi ortalıkta gorülen manzaraya bakmak «uretilevereceksek Nasreddin Hora misalinl tekrarlamak bizee pek yerinde bir harekettir. Bugün memleketimizin gösterdiği durumu şövle ele aldığımız takdirde bizde basm hürrtyetinin hem mevcud olmadığim, hem 4e deçme ileri miltetlerr parmak ısırtacak kadar bol bol bnhınduğunu vivliyebiliriz. Mevzuatimıza güre. Türkiyede bastn hürriyrtJ totı derece kmlıiMştır. 1954 yilnıda eıkanlan kanunlar, fcpat hakkımn tanınmaması. ba<=ına karsı çn yakın zamanlara kadar reva görülen nraamele vesair belirtiier, gazeteierimizi Batılı meslekdaşian yanında «biz de hüriiz!» diyebilmek şerefinden mahrum bırakmaktadır. Fakat beri yanda bir de fi'U T«liyet var. İstediğiniz eazeteyi elinize •lın. Diinvanm en demokrat basınl nı andıran bir hürrivet havasını sahifeter arastnda kuklamamanıza imkân yoktur. Aşağı yukan iki aydanberi bizde hemen hersey yazılıynr Ki'kumeti tmkid iv. buniann en ç'ddetiisini henriin okuyabilirsiniz. Şphıslara hüruTnsa. en ağırlanna riaitna rasf'avahilirsintz. K!de mevrud mevznata rajrmen yürüdü*'inü pordiijjiimÜ7 bn hiır: rivet «"j mini inkâr etmek ve Tıırki'vpde «ha«m serhest de^ildir» deBi»k na<ıl mümkiin olur? İste birrte anormal olan ve diizeltilmesî jereken ı'tırum da bıırfur, sevçili okıırlanm İkî jndır «aretelerimirin göstevdisi oldukca geii» serbestlik. davanağını kanunda vr Istikrarlı h>r hul.uk grüvenliğinde dejril. olsa nlsa zamanın irab'annda bulmaktadır. Gazetelerin ses«ni kı«an mevztıat h^len yiirüriiiktedir. Görii'en ivzmn iizenne büknme< şitndi»ik kı<>nti p«1itikasindan vaz irermiç «ribidir. Tarin iste»s<'. herşeyi altı ay evvelisine. ha*tâ daha beterine irca edeb'ltr. Bnnnn böyle olmıvacasına <Wr razetecilerimirin e'inde hiç bir hnkuk teminatı yoktur. Bn Itibarla bir, Nasreddin Hocanın iki ta'a'a da h»k veren hikâyesini mi,sa*imize yakışbnnakU beraber, rsasta süphesiz b««ın hürriyetirin vnklnğnnu öne sören hatibler'e herabPrİT. Ciinkii b*r takım gerid sartlann yardımı ile. yahud iş ba«ındak'1erin öyle müna!.ih görmesi ile ayakta hıhınabilen ve n« kadar devam edeceği bilinmiyen biı hürriyet hnkukan yok denvktir. Bütun hak ve hürriyetlerin oUnğu gibi hasm hiirriyetinln de «n nühint şartı teminartır. Teminat babsini gerçekieştirdiğinriz gün zaten demokrasi davasinıtı temel güçlüğiiflü çözmü; sayılabiliIV* Ankara, 4 (Telefonla) D. P. Genel Ba$kanlığı bu aksaaa partid«n ihraç edilecek mebu^lara dair gazetelerde çikan haberlerle ilgili bir tebliğ yayınlamifltır Parti Genel Başkanlığııun tebliğini aynen bildiriyoruz: «D. P. Genel Başkanlığındao bll • dirilmıştir: Bir müddettenberı bazı gazetelerde ve b lhassa 3 ocak 1956 tarihli i Dünya gazetesinde yeniden bir çok mebusumuzun D. P. den ihraç talebi ile Haysiyet Divanına verileceklen ısrarla yazılmaktadırMuayyen maksadlarla vt parti te sanüdunü bozmak gayesile «istemli olarak yayılan bu haberler tama men asılsızdır.» Beddedilen taleb ve soa çıkarfalan mebnslar haklunda esbabı mucibe Ankara, 4 (Telefonla) R:ze milletvekili Osman Kavrakoğlunun riyaset ettiği D. P. müşterek Haysiyet Divanmca aluıan bir kararla Partiden ihraç edilen Elâzığ milletTeîeioto LUMHURYFT. Ankara ktanbol vekııi Salâhaddin Toker.n D. P. GeComhnr Baskanı ile Başbakan dün akşam Ankara nel İdare Kurulunu ve Merkez Hay «rarında uğurianırlarktn siyet Divanını programı tatbik etmedikleri ve tüzüğe ayklrı .iareket ettikıeri iddiasile D. P. Yüksek Haysiyet Divanına şikâyet ettiğini Ankara, 4 (Telefonla) Re si! jehriraızden ayrılmışl&rdır. Gaıda, ve bu iki teşekkülde bulunan zevatın Partid«n ihraç edilmelerini is cumhur Celâl Bayar ile Başvekil j merasımle uğurlanan Reısıcıımhurla tediğini evve'ce bıldınristik. Adnan Menderes bu akşam hususî \ Başvekil, Antalyada kurulmuş (Arkası Sa. 5, Sıi 4 te) Arkası Sa. 5, Sü. l de bir vagonla Burdura muteveccihen I ııniî HHH Osraan Okyann halen vazifede bulunup bulunmadığı hakkındakj nıal ise cevabsu kaldı Ankara 4 (Telefonla) Mecli» Bütçe Komisyonu bugün Kırklareli milletvekili Şefik Bckaym riyasetınde toplanarak BasmYayın v« Turızm Genel Müdurlüğü bütçesi ile, Istatistik Genel Müdurlüğü bütçeleri üzerinde çalışmıştır. Sabahkl müzakerler sonunda BasmYayın bütçesi kabul olunmus ve Istatistik bütçesiınn goruşülmesine öğieden sonra da devam olunmuştur. Arkasi Sa. 5, Sü. 1 de (Arkan Sa. S, Sü. 7 de) j Fransız seçmenleri son seçimiere buyuk bir alâka göstermişlerdir. Yukarıda, Parisin bir mektebinde bulunan sandığm •nfind* kuyruk olan seçmerrler görülmektcdir. Türkiye Suriye hududunda bir hâdise oldu Memleketimize kaçak olarak (irmek istiyen iki Suriyeli öldüriildü Haleb, 4 (T.HA.) Suriy* makamlannın iddiasina göre Türk yeye kaçak olarak gırmek ıstıyen iki Suriyeli, bugun hudud kuvvetleri tarafından ates açılarak öldürülmüşlerdir. Hâdise üzerine Haleb Valtsi Türk hudud makamlarına möracaat rek, protestoda bulunmuçtur Aynı makamlar, bundan iki gün evvel de aynı sebeble bir Suriyeli daha öldürüldüğünü iddia r'mektedırler. Bayar ve Menderes Antalyaya giftiler (Hürriyet Partisi) nin Ankara il teşkilâtı dün akşam kuruldu, Burdurda da busrün kuruluyor Fransa seçimleri endişe uyandırdı Amerikan basını «Fransa manevî buhran içindedir» diyor. Londraya göre, vaziyet eskisinden de kötü! Basın htirriyeti Gazeteciler Ceraiyetind« teşkil edilen ilmî heyetin dünkü çalışmaları Gazeteciler Cerrıiyetınde teşkil edilmiş olan ve Türkiyede matbuat hürriyeti mevzuunda hukuki zaviyeden tahakkuk ettırılmesi icab eden refcrmları tetkik ve mütalea ve bu hususta gerekli teklıfleri yapmakla vazifelendınlmiş bulunan ilmî komısyon tarafından seçilmiş Sukomisyon dün saat 16 da Gazeteciler Cemiyeti bınasında toplanmış (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) New York 4 (R) Amerikan müfrit sağeılann mühim sayı<5a basını, Fransız cumhuriyetçi parti mebus sokmuş olmalalrını «teessüf leri arasında çıkan kavgalann yar edilecek bir hâdise» olarak belirt(Arkast Sa. 5, Sü. 4 te) dımj ile yeni Meclıse komünistlerle Türkiyenin İngiltereye borçlan Financial Times gazetesi. tirar! borclann ödenmeğe başland>^ını memnunlukJa kaydediyor Londra 4 (A P.) İngilız mall mahiıllerinın en nüfuz u organı sayılan «Financial Tim.es» gazetesı bugunkü bir yazısmda Türkiyenin ingilız ihracatçılarına bir müddettenberi muallakta duran tioarl borçlarını odemeğe bsşlamıs olması karsısında memnunluk ızhar etmıatir. (Arkası Sa 5. Sü. 4 te) Telefoto CUMHUBİYET: Ankara İstanbul Hürriyet Partisi Ankara il mâteşebbis heyeti dünkü toplanülanuda Ankara 4 (Telefonla) Hürriyet Ankara teskilâtını kuran mütePDrtısi il teşkilâtını kurmak flzere sebbıs fceyete dahıl zevafan isimlediğer illerde yapılan çalışmalara rini havi liste ve teşkılâtın kurulmuvazi olarak sehrimızde de genis duğunu mübeyym dilekçe akşam çapta faaliyet gösterilmis ve soc saat 16 da vilâyete verilmiş buiun hazırlıkları da bugün ikmal edilen maktadır. Böylece Ankara teşkilâtı Hürriyet Partisi Ankara il teşkilâtı resmen fsaliyete geçmiştir. akşam üzeri kurulmuştur. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Fırmcılar Şirketi ile fınn Adanalılar dün ekmcksiz kaldı l a l l k olmak Tak simde tesis ettiği seyyar posta merkezi dünd«^ı itibaren faaliyete geçmiştir. Fakat Galatasaray ile Pangaltı arasında hiç bir postane bulunmamasına ragmen Taksimin en ücra köşesinde açılan seyyar postaneye dün ancak 5 mektub atılmıstır. Resim seyyar postaneyi gösteriyor. Seyyar Posta Merkezı y A n . u •.• P.T.T. tdaresinin halka ko ^ . Finlândiyada buzlar arasında kalaıt gemi işçileri arasındaki ihtilâf yüzünden dün ekmek çıkanlmadı NADİR NADt Adana, 4 (Telefonla) Adanahlar bugun 5 ocak kurtuluş, bayramını katlamağa hazırlanırken kendılerinı buyuk bır buhran karşlla«Ruşen» şilepini ktiTtarmak için barekete geçildi. netice mış, 170 bm nüfuslu şehir bugün alınamazsa buzlar çözüKiıken $i!ep de kendiliğinden ekmeksu kalmıştır. Büyük bir andağıhp, batacak! dişeye sebeb oian hâdiseye, 33 f 1rın sahibinın meydana getirmıs olHeisinki 4 (TflA.) Bundan larai yoluna devam imkânmı kay duğu Çektaş Şirketi ıie fırın işçilebir kaç gün önoe, Finlandiyadan beden Ruşen siıepinia kurtanlma ri arasında aylardanteri süren ihtilâfın büyümesi ve iki tarafın âa keleste yüklü olarak Türklyeye ıına çahaıhnsktadır. alâkalılara bıldirmeden fırınları tagltmekte iken builar arasında ka Arka.it Sa. 5, Sü. 3 te (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Pahalılığı öıtlemek için alınacak tedbirler Ticaret Vekâletinde kurulan komisyonun tesbit ettiği esaslar arasında Belediye Reislerine kapatma salâhiyeti verilmesi, hususî mahkemeler ihdası, Belediyece tanzim edilen zabıtlann süratle neticelendirilmeai var Motörîü kara nakil vasıtalannın tevzii Dün neşrolunan sirkülere göre, tahsis suretile vasıta afen şahıslar bunlan 5 sene müddetle sntamıyacak, başkalanna devredemiyecekler Ankara 4 (Teiefonla) Motörlü kara nakil vasıtalarının tahsis ve tevzi şekli hakkmda bugün bir lirkuler neşredilmiştir. K/982 sayılı kararın Ticaret Vekâletme verdiği yetkiye irtinaden motörlü kara naki! vasıtalarının 11 ELMA AĞACI MEYVA VERDİ Havalar bu yil da mülâyim gıtanektedir. Bursa ovasmda bazı ağaçlar çiçek açmış, hattâ bazılan tomur cuklannug ve meyva yapmıştır. Resimde, Bursa Belediye fidanlığmdaDün sabah Viiâyette, sehrin iktlki bir elma ağacmdan kopanlan ta sadt meseleleri üzerinde müzakereze elmalar ve yaprakları görüîüyor. lerde bulunmak, alınan tedbirleri, yapılan kontrolların neticelerile alınacak tedbirleri gözden geçirmek ü zer« Vali Prof. Gökayın riyasetinde bir toplantı aktedihniştir. Vali muavini İle İktısad ve Tevzi Komisyonu Müdürlerinin ıştirak ettiği top(Arkau Sa. 5, Sü. 4 te) 1956 FRANSIZ GÜZELIİK KRAIJÇESİ Fransada bir taraftan milletvekillerı seçiUrken, diğer t a raftan da 1956 Paris Güzellik Kra liçesi seçilmiştir. Bu sene Fransu güzeli ünvanını 18 yaşmdaki Gisel» Charbit kazanmlstır. YukarıdaJd resimde 1956 Fransız Güzellik Kraliçesi görühnektedir. Kosen şilepi buzlar mrasıni» sayılı sirkülerin üçüncü maddesindeki daire, teşekkül ve müesseselerle hususî idarelere ve belediyelere verilecekler haric olmak üzert tahsis ve tevzii şu esaslar dalreainde yapılacaktır: Sa. 5, Sü. 5 te BÎNAMAZ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog