Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

AL.lt Joe Louis 1 milyotı dolarlık vergi borcunu ödeyemiyor Meşhur boksor, boks hayatında gerektiğini bilmediği gibi. herhalde gayrisafî olarak kazandığı paranın bunu örarünün sonuna kadar ödi 4,606.721 dolar olduğunu tiraf et yebilmesine de ımkân olmiyacağını miş, vergi olarak ne kadar ödemesi söylemiştir. >•••«••••••••••••••••••• Tenzih ederiz Semih TÜRKDOĞAN X i t Bu hafta yapılacak lig maçları Bu h&fta yapılacak olan profesyonel re amatör 11? maçları eunlardır: 4 1 956 çarsamb* A HİSAR SAHASINDA. | 11 00 Çmarspor Ayyıldn ş 12 45 Meddiyeköy I»t Ünlver I altesl | 14 30 Çamlıea Maltepe Zafer 6 j 5 1 956 perşembe | 7 1 9.*6 eumarteal I A. HİSAR SAHASINDA. | 14 00 Jünlor Karma Denlzgücü 1 N Oturgan Z Özcan | MITHATPASA STADINDA§ !4 30 Befiktas Beyogluspor j R. Önen (Ank ) T. Yamaç H I Ördenls j SEREF STADINDA • 1 12 30 Davudpasa Hasköy | 14 30 Beylerbeyi T S. Sellm 1 VEFA STADINDA • § 12 30 Defterdar Hallc | 14 30 Ortakoy Topkapı j A HIBAR KLVBÜ | 14 00 Unkapatr Demlrgpor | 8 1 19S« pazar | MITHATPASA STADTNDA I 14 30 Gaîatasaray Beykoz § Z. Sağnak (Ank) R Önen (Ank) | Z Zoroğlu I SEREr STAD1VDA'030 J T T Da GOcü " 3 0 Kaleapor Bağlarbası M30 Paiabahçe • Şehremlnl YErA ,'TADINDA10 30 Tenlşehlr K Pazar 12 30 Lânga • R Hlsar 14 30 rihaııglr Altraay SYÜP SAHASINDA 10.30 !4 Mayu • Gedlkpaf» 12 30 Fertköy Kurtulu» 14 30 Bakırfcöv Adalar BEYLERBEYİ SAFASINDA12 30 Borkurt Darüçsafaka 14 30 Sakarya Nlşantaçı A HİSAR SAHASINDA12 30 Clball Tepebası FKNERBAHÇE STADl: 10.30 Allbey Fatlh Ordu takımının yapacağı maçlar Ankara, 3 (a.a) Dunya Ordulararası futbol şampiyonası dolayısl ıle Hollanda ve Amerika *aKimiarile memleketımızde karşılaşması gereken Ordu takımımızın, bu maçları hakkmda Amerika ve Hollandalılar, maçların §ubat ayı içinde Aımanyada ve bilhassa Münıch'te yapılmasını teklif etmı^lerdır. Bu teklif ordu spor teşkilâtımız tarafın dan tetkik edibnektedır. Fedakâr s*\irtinin ümidi. 100 bin kişilik Dolmabahçe stadı en heyecanh maçda tıklım tıkhm dolar. Fakat lçindeki seyirci rekoru dışardakı se yirci rekorunu hıçbir zaraan kıramaz. Hâsılat rekoru diye kabul edi len rekor: karaborsacılann rekorla 100 bin kişilik şehir stadı plâıtı suya düşüyor! BUGUN (4 Oeak 1956) rmı hiç bir zaman aşamaz. Iste, ı bunlann düzelmesi için stad dumanlı kahvelere, sallanan meyhanelere tercih eden spor severler, ya gazhanenir kalkıp Dol mabahçenin genişlemesini veya 100 000 kişilik stadı duşünürler Birincisinin 1957 sanunda hakikat olaeağı söyleniyor. Dcıncisine gelince... 100.9M kisilik stad Büyük Lângada 97.000 âraziiın relik bir ârazi verdır. Bumetre ka bir kısmının «ahibler varüır. Diğer kısımlarmın ise hazineye intikâli uzun zamandan beri gecikmiş bır hâide. Beden Teıbiyesi Umum MüdürIüğü Istanbul bölgesi 5000 kıisur lira harcıyarak ârazin n keşfini yaptırmış ve alâkalılar dönum parası ola rak 40 Iira tesbıl etmi.Merdır. Mahkeme Mal sahıblen, konuian fiatı Kâfi latanbulda meshur Ferensvaroş Penerbahçeyl 14 yenlslnln 32 nd, Istanbulda meşhur Macar tafcımlanndan Uypeft Galatasarayı 15 yenlşlnln 20 nd; Istanbulda Çek Klsdnonun Galatasarya 21 yenlllşlnin 9 uncu: Istanbulda Çek Bratlslava ttkımının Galataaaray F«nerbshçe muhtellttne 32 yenlilçlnln 7 ncl ve eskl Oalataaareylı futbolculardan Usturumcall HU*e vinin ölümünün 11 lnd Yıldönumâdür Hiıu ıı tiij ı liifiııı ııınnıınıııı ımııııııııiiiı ıı bulmamışlar ve raahkemeye baçvurmuşlardır. 12. Asliye Hukuk Mahkemesmde görülen dâva geçen lerde karara bağ'anmışdır. Karar Mahkeme âraziye dönüm başrna 150 lira takdir etmıştir Bu durum karşısında yalnız ârazı B T Bölge sine 15 milyon liraya mâl olacaktır Şehrimiz bölgesinin 1955 bütçe si 1 milyon 700 bin lira olduğu dü.. ..... , . „ , . , . ... . . ı sunulurse «100 bm kışıluc stad suy a düştü» denileblir *** Yalnız istimlâki 15 milyon lirava mâl olacak olan 100.000 kişilik stadın inşaası ise 50 milyon lira içinde dir. Yeni avcılar lokali Yılhk bütçesi masrafın ellide biri olan bır bolgenin bu işi yardımsız Sultanahmedde, Alemdar smemayapamıyacağı meydanda. sırun karşısında, İstanbul Merkez Son söz Avcılar Kulübü azalarından Nihad Şımdi bölge başkanı ValİTiiz Fah Devrez, bir avcılar lokali iesis et reddn Kerim Gokay'ın bu karara miştir. Bu teşebbüs, alâkalı çevrene dıyecegi merakla bekleniyor. lerde takdrle karşilanmıştır. j | j | j | | j | I j I 1 İ 1 | f | j | ğ | | | I | İ ; i I I § | İ | S | I F.G. Wien Ankarada Ankara, 3 (a.a.) Avusturyanın tanınmış takımlarından F.C Wıen takımı, bu akşam motörlü trenle Ankaraya gelmıştir. Viyanalı futbolcular, per^err be günü Günes takımı ile bir naç yapacaklardır. İçlerınde Havliçek, Ozlanski ve Koller gibi mılll fjtbol cular bulunmaktadır. Yugoslav millî futbol takımı Endonezyada Belgrad, 3 (T.H.A) Yugoslav millî futbol takımı, 4,7,15,18 ve 22 ocak tarihinde Endonezyada muh telif karşılaşmalar yapmak üzere buradan ayrllmış bulunmaktadlr. Yugoslav takımı, muhtemelen Hin distan ve Çinde de müteaddid karşılaşmalar yapacaktır. Zatopek, hatıralanm neşrediyor Paris, 3 (Türkte!) Meşhur atlet Emıl Zatopek, hatıralarını kitab halinde neşretmeğe baş!amı$tır. Bu kitab «Antrenmanlarım ve Koşularım» admı taşımaktadır. En son sahifesi de Madam Dana Zatopkova tarafmdan vazılmıştır. Eski dunya şampiyonu arka *' daşımız Doğu, hastalandı. Mü f • him bir hastahk. X J Kadırbi ir insanlar ciddî su X • rette müteesir oldular, durumile • ' X ilgilendiler. «. Gazeteler, hastanm başına X. muharrırlerını gonderdüer. Ya T şann yataktaki ıstırabını, his • siyatını naklettiler. ',', Bu hastalıktan Güreş Fede \\ rasyonu da kaderınce hisse < • lendı, yani itham edıldı: '<'. 1 Hasta ile meşgul olun t madı, dedıler. < « «Federasyon. buyük bir hasta Ö nede azamî ıhtımam görii " yor, dedi.» < • 2 Para gonderilmedi, de «. NATO deniz takımı kaptam Da\ıd Cotton (solda) Hava Harbokulu dıler. ^ kaptanı Çetin «Federasyon, hastane masraf • lan odenecek, dedi » 3 Yapılan yardım maaşmdan kesilecekmış, T dedıler. • Bu hafta İzmirde Ankara. İstanbul. İzmir ve NATO 4 «Federasyon, maaş ve ikramı • kanualannın iştirakile bir turnuva yapılacak İ yesi net tutarı 1260 lira aile X • sine, 500 lira yardım faslın ^ tzmırdeki NATO karargâhı ıle te'itinin iştirakine imkân görüle ' dan İsveçe gönderı dı, dedi.» Beden Terbiyesi Bölge Ba^kanlığı memektedir. Yalnız Galatasaraylılar 4 Yol parası? dediler. run müşterek ©rganizasyonu ıle lz1 , , , • ('Federasyon, bıleti de elinde, mirde x«,s,^ı,S cumartesı „ J b u h a f t a b o « «Iduklanndan onlar» önumüz'leki „*«• ve m i ^ = • pazar günleri bir basketbol tumu İstanbulu temsil »alâhiyeti verjledtdi ı 5 Maddî vaziyeti ile mej • vası tertib edilmiştir. rek İzmire gitmeleri ajanlık tarafınBu turnuvaya İzmir. İstanbul ve! dan teklif edilmistir. Sarıkırmızıgul olunmadı, dediler. • «Bir ay evvel yapılan }übilesi X NATO muhtelitleri kat'şacaklardır. I lılar bu teklifi kabul ettiklerindea Bu hafta basketbol Ug maçlanna İzmire piderek turnuvaya iştirak •de Yaşara fütursuz bir is • tikbal temm etti, denildi.» • devam edıleceğinden İstanbul muh < deceklerdir. Koca Yaşar, ne mutlu ki, * bır mıllet sana, hayatın, sıhha • • > tin, halin, istikbalin ve ailenle •> • ılgilenerek şeref borcunu öde " meğ? çahşırken bu uğurda, '* bir ihmal görülmesin diye bir • birini ikaz ediyor, hattâ bir t birine giriyor. J Fakat bu münakaşa hiç bir • zaman Yaşann şuradan bura • dan yardım beklediği şekline j X sokulmamalı! Koca dünya şam • ^ piyonunu asıl o zaman üzer, X ^ hasta ederiz. X •»••••••••»••••••••••••• lıNATC basketbol turnuvası Güreşçilerin seçmeleri Macaristana gidecek olan gureş millî takımımızın yedeklerinı te'bit etmek için davet edılen gürejçiler bugün Fatih Gureş Kulubünde ilk ıdmanlarıra yapacaklardır. Basketbol maçları pazara yapıhyor Cumartesi günü Spor ve Sergi Sa'aymda Demokrat Partinin Kongresi olduğundan cumartesi günü ISTANBtLSPORlfN ANTRENMANI Istanbukporlular dun Şeref oynanması gereken basketbol ug maçlan pazar sabahı diğer karşı stadmda antrenörlen Sabrı Kırazrn nezaretınde çahşmışlardlr. Resimde, Sabrı Kiraz, Aydemir ile Sabıh'e ders verirken gorülmektedir. laşmalarla birlikte yapıîacakür. iMHnflinRm<iHHHimıınınHiniınHiı<nHiHiıııııiHHiıııiHMiuıniMiiKiınıiMniıımııınnıiniııiımııiiiHmmmııiHuunıiHiıııııııınım^^ N E VROZİ N günde 4 saat ara ile 3 adet alınabilir. Bas. di$, nezle, romatizma, sinir ağnlarına karşı [ SELCUK. VAPURU İ| I " . . | şında TRIYESTE'den başlamak üzere ADRİYATİK'ten 1 Türkiyeye dönüş seferlen yapacak ve yük naklini kabul | edecektir. Bu hat üzerindt İTALYAN ve YUGOSLAV lij manlarından Türkiyeye yük nakletmek isteyenlerin NE| CATİ BEY CADDESİ 146 No. da VEYSEL SAIT AK| BAŞOĞLU KARDEŞLER KOL. ŞTİ. ne muracaatları rica | olunur. | Telefon: 44 22 73 44 94 69. Telgraf: GALATA UÇLER ^ Bl. ı IEJ ' EI ı ıru 11 ı *ı t j | | | j j i | Bir perde ve sahne sanatkârınm cazibe ve güzelliğine siz de sahip olabilirsiniz... Filim yıLdrzı ı ıtmıa* ' ^ " " İZMİR PAMLK TARIM SATIŞ " " ^ ^ KOOPERATİFLERt BİRLİGİNDEN : Elektrik Tesisatı Yaptırılacak 1 Bırlığimızin İzmir Kuruçay mahallesmde yeni tesıs edilmekte oıan yağ kombinalannm bilumum elektrik tesisatı, m^vcud şartname gereğınce «130.781.25» lira muhammen Klvme* üzerinden kapah zarf usulü ıle eksıltmeye çıkanlm'stır. ."I Gecic tenvrat akçesi «9^08^9» liradır. i n Bu işi aıd fennî keşif ve şartnameleri: ISTANBULDA : Birlikler İrtibat ve Işletme Müdürlüğünde, Karamustafapaşa caddesi Hovagimvan han Ka 3 No 33 36 GalataİSTANBu'L \NKARADA : HÜSEYİN URGANCI TARİŞ BAYİİNDE Anafartalar caddesi No. 31 Ulusmevdam ANKARA İZMİRDE t TARIM SATIŞ KOOP. BİRLIĞİNDE Yadigâr sokak No. 14 Alsancak İZMİR Mesaı spatleri dahiliade görülebılir. TY Pı> ' i ' >\7 ihslfvı vatjip v a o r r p m a k t a cilt güzelliği içln PURO SABUNUNU tavsiye ediyor. •*<••: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Yabancı bir firma Ankara Merkezinde calışmak üzere, mükemmel İngilizce bilen ehliyetli stenodaktilo bayan sekreter aramaktadır. Tercümei hal rica olunur. Müracaat: P.K. 1105 Ankara 1 m 1 BOL KÖPÜKLÜ•NEFİS KOKULU » • Gayrîmenkul Satış Dânı i ^ ı •• Bakırköy Kartaltepe mahallesi Eski Tepe Karayolu Yeni İncirli mevkiüıde Z'6 pafta, 151 ada, 4 parsel No. lu 10364 metrekare yüzölçümünde, İstasyona yakm Kartaltepenin en yüksek ve manzaralı, havadar ve nezaretli denıze nazır ifrazen inşaata gayet elverişli tarlanın ikinci acık arttırması 9.1.956 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 ilâ 16 arasında İzaleyişuyu suretıle 955/288 No. lu dosya ile Bakırköv Sulh Hukuk Hâkimliğince satılacağı ilân olunur. fiBw«ı ıniiMnıııuMUM'i r t Aîlenize bu mes'ut anıyaşa+mak fçin... Bankamızda AYLIK GELİRLİ VADELİ TASARRUF HESABI açtırınız •••Türk Mühendis ve Mimar«" Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından teblig edilmi|tir. Odamız senelık umumî heyet toplantısı 9 Ocak 1956 Pazartesi günu saat 14,30 da Galata Yolcu Salonu Pa^tahanesınde aşağıdakı ruznameye uyularak toplanacakür. RVZNAME: Açılı? 1 Rıyaset divanı geçimi, 2 Tasnif heyetanın geçimi, 3 İdaıe heyeti raporunun okunmasl, 4 B.lânço ve »urakıblar raporunun okuıuna», 5 1936 bütçetinm takdimi ve müzakeresi, S İdaae heyetinin ibrası, 7 SeçİHiler, « İdare heyeti raponıneUki tekîiflerin mueakereal, • tttekler. SATILIK 95253 TAUNUS otomobil motörii şanjömanile komple olarak satı'ıktır. TeJ: 22 29 74 Hasan Özçerşjye " İ Türkân Büyükbaykal tcnahî âleder, lâ»oratuar malzemesi İthalât Mümessulik Muhtereır müşteriîerinin, dortlarmin ve meslektaşlarının ytnı yıluu candas kutlaı. Posta K. 524 İstanbul i "m ^ fk,i 'i*"rr~!nnnıtpir * • " . 2LİTİ 28 12 195S günü KandllU Resml Mutatar mühürünü zayl ettlm yenlslnl çıkaracagımdan egfelalnln huk mü yoktur. Kandllll Uubtan ŞemBl Ataman T.M.M.O.B. Makine Mühendisleri Odasmdan: 8 ocak 1956 pazar günü saat 10 da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hâmit saionunda odamızın yıllık kengresi yapılacaktır. Sayın üy«lerimizin teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1 Kongrenüzin açılması, ve Reislik divanı seçilrnesi. 2 İdare Heyeti raporu, 3 Murakıplar raporu, 4 1956 Bütçe ve kadrolarmın tasdiki, 5 Tâlimatnamelerdeki de ğışiklık, 6 3 kişilik tasnif heyetinin seçümesi 7 Oda İdare heyet seçimi' 8 Oda murakıplar heyeti seçiml, 9 Birlik Umujnî Kâtipüği için Oda adayı seçilmesi, 10 Bir lik idare b«yetine oda adayı seçilmesi. 11 Birlik Murakıplar heyetine oda adayı seçilm«ri. : 13 % 5 d*l«gel«rm secilmesi. J3 Dilekler.. (46) SATİLİK 4 Damplı kamyon Diz«l I HORSTruck 16 beygir, çok iyi vaziyette. • Müracaat: KRETZER PERRİN Yol ve yapı 50, MKhatpasa eaddesi, Ankar». DEM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog