Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Hürriyet Partîsi D. P. Kaçak hahk Eütçe komîsyonunda basın hürr'r avcshğı yeti için tartısmalar oldu mücadelesi siddetleniyor Shaketpeare maamnası nîhaye» aydınlanifor B N ? Fransız seçîmlerinin netîcesi anlasıldı (Batfamf* 1 iıuH whtfe<le) I aus Gülekin tcnHre geîeceklerini (Başt9raf* l inci M (Baftanf\ I inci $ahljed*) fmı •BeJerine ilâve edince Turan 20 senedir uıeıann »çılması husuAkara 3 (TJ1.A.) Gümrük ve Adnan Menderes de bu seyahatln söyliyerek aîâkayi kendi etraflaKcmisyondaki tenkidlerin ekse Göneş bir sual sormuştur. Bu sual sunda mfisaade almağa çalışmıştı. tnhiaarlor Vekeleti bafta Güney ve nsi D. P. ii mebuslarrîan ge miç de siyasî hâdiselerin radyoda oasıl den vazgeçmistir. Aynca 10 uncu nnda toplamağa çalışmaktadırlar. Calvta Hoffman, Shakespeare kra yü donümü mün»sebet.le verüecek j Dlfer taraftaa Httrriypt Part^i Doğu ı'ierim'zt'e olratk üzere ka tir. BUhassa Refet Aksoy radyoda •kseHirileeefi, HcfinOn tesbU edi Hçe birinci Eliıabeth devrinde ale İB mticadelenin şiddetletı munalefete söz haiki vsrıimeme !ip ed'îmedigJ ve •«bit edÜdiyse bu lâde bir aktörden ba$ka birfey olyernekte hanr bulunaceğı evvelc* Genel Başkanı Fevri Lutfi »Cursosine karar verilmis ' s bu ıtni tenkid etmi} ve urafların öVünün ne oldntu soruknakta ıdi. madığına tnanmaktadır. bildirilen Cumhurrei«i Celâl Baya manoğlu bu cabeh Dr Üstundağ Matbuatın hür olduğu yolunda nn da bu günlerde şehrimize gelmi Muammer Alakant ve Ragıb Kara yold h.irekete geçerek tedbırler al merdce mücadeîe edebilmeleri için Birçok edebiyat Urihçisîne göre osmanoğlu il* blrllkte Manısaya msğ bsşlamıştır. Abdullah Gedikoğlunun ve Kenan yereği ösrenilmiştir. Chhrıstopher Mar!owe, 1593 yı!»da muhaliflerin de ssslerinin radyods Akmanların garetelerm son günlerAkı>enİ7,4t Kıbnsa ksdar uzanan Şehrünizdeki siyasi Ç«vreler gitmıştir. Manisada büyük bir kabir meyhanede çıkan kavga netieeduyurulmasını istemiştir. C.H P ; Istanbtıldakı siyasî faaliyetin bir labalık tarafından karşılansn ku «aha le Fçe denizinde kaçak bahk hükumetleri zamanında da radyo de vapmif olduklan aşın neçriyatj sinde, kafasına btr birp bardafı vtı den bire durguniaşmasını Hürriyet rucular dvardan gelen hevetlerle svlryanlarla mücadeleden busüne nun tek taraf 1 olarak sadece ikti* örnek göstermelerine kasşıhk da iü Turan Güneş şunlan söylemi^tirî partisi liderlerinin Ege bolgesndeki temasiar yapmışlardır. Bu arada kattar müsbet bir netice shnamaHoffman. Mar!owe'un bu kav;» .e çaüştîğını hatırlatmıştır. «Gazetelerin son günlerdeki ?ıra«ınds SlmediŞine, kendisini ?•* faaliyetierı iie ilgili görmektedirler merkez üçeye bağlı 143 koyüo en ması aü'îalılan bu yolda şiddetji Öğleden sonrski celseds ise basın Denvokrst Partı çevrelerinden al ax yüz onundan teşküâtın derhal tp(*bir'er alm?ğa sevketmiş bulun tşlennı tedvırp metr.ur Devlet Ba nevriyatmdan b*n matbuat hürrive üyrrek daht ırıun vi'lar vafadıgına kunılabileceği, bütün ilçelerdeki, maktdır. ti olmp.dığı retire"!İni çikanyorun». dıgııruz malumata göre, 7 ocak topkaıu Emin Kalafat öne sürülen Zira dünyanm her Urafında gsze v* Shakspeare taraftndan yazıMıgi bilha<sa Alaşehirdeki durumun da Bilhs.ssa 12 ada civannda y ri'llantısından sarfınazar edılmesinin ter.kidler* geniş bir komi}ma ile teler hükumet zay.f olduâru zaman saıulan eserlert kaleme aldığına çok müsaid oldufu belirtilmiştır. sebebi Bajvekiiin şehrimize gel* MsnS»a Vslisini nyaret eden kuru m^ltta olaı ba'ık kaçskcıl'Smı ön cevab vertnış'ir. Bu kcnuşmadan aşın tenkidletdp buhırurîar, hüku» Inanmaktadır. > Bn karikmtür. fiıınhuriyetçi partilerl destekliyen blr Part» gazete» Hoffman'a göre Idd'asnu lspet et mektün ve bek enen nutkunu şeh cular ögleden sonra fehrimitt dön lenoîr mk!qc''l' ven'.f'en 10 hiicum soıvra da Bss.n, Yayın bütçesinin met kuwetl«ndi?i tâkdlrde tesle.ini botu alir.^cik ve bu botiar ufk sinde sevirnlerden bir gün evvel intişar etmişti. Altında komüniMriınizde söylemekten fimdilik vax mtslerdir. £a»ıiiarıaa geçıLmış ve msdcie mad kısarlar. Memîeketimizde de bu mek Içfn en ISzumlu vesikalar, toı'arl? terhiî Hi'pceVtirleri hezimete uğratmak lüzumu anlatılarak föyle deniityordut geçmış olmaııdır. de müz^ke4f«ı ynpı ırnşur. bö''e o'msktadır. Maıbu?t höriveti kuvvetli blr Öıtimalle bu metarlık Karaosmanoglu, Dr. ÜstOndag ve Aynca, O^nrcrOk ve İnhisarlar « Uyumanın ıırası de£il uyanın!» Seçimlerin neticeleri gösterita bulunmaktadır. Biidiriidiğine göre Başvekil Ad Alakant yarın Msiisa ilçelarini zibir kev^îlk gas+ermeV^^ir .î?lbuSabalı toplanum yor ki Fransular oyanamadılar! VekSlrt* atv maksa^la ku'.Nnilrnak n*n Menderes ve muhtemelen Cunı yaret edeeeklmrdir. Sebahk. topUnüd?. bilhasca ki metbuBt rejimi hukukl esMİare Cıere f*;1'! »»rçdifaa Vekâ!p*'nder hş»latıs» ve hukuk nok^anlıg» ortahur Reisi Celâl Bayar eenub vilsCSajtarafı 1 İnci »ahifede) cevablandırmıçtır. Bu arada bir gaAntalya ve Bunfarda 47 deniî var'ti^ı n]rr''k|qdır Atmi Turan Güneç, Mszhat Şener, Bakı k^ı^'nlsa bu tiirlü â".7c halleryetlerlnde bir seyahate çtkacsklar" Antalya 3 (Teiefonla) Antal eak o!an bv vçri fp<^!r'er1e kaç>k Erd.am, Haiil Turgud. Yu»uf A»ir zeteciıin sorduğu soruya, şu jemektedir Mendes France blokukendiliŞinden b«rter«f dır jnıda Hürriyet Partisinln kuruîuş kllde cevab vermiştlr; 'l'î'nın hiytik capta Rn'.en ogiu. Refet Akıoy terkıdkâr kona, 1951 e nazaran ver k?vbetmis Tiirk miHetinin »ıvaj» nufmalarlle dlkkotl Çfkmtşlerdır Şündılik, Hümyetçüerle Demflk h zi'iıklarına devam edihnekte ve ı Bizler mıllete kendisinin ha> pım» ben tnamvDnın S««e^ buna olan sosyalistler ile radikal soeyarat Parti'iîer arasmda i!k «ıyasî Antalya mebusu Dr Asım Okur Basın hlirriyHI tartı«mMi Oev'.et Vfkilı Emin Kalsf» da ina li^tler de dahildırler Difter taraftan kikl temsilcileruiin na«ıı adamîar eavaşır Eeede cereyan edecsği an kurucu heyeti teşkil içın temaslsr fBattanft J *nd soh,fet*e) Faure erupuna da mutediller, k8y olması ieab ett'Jini gâstercoegfz. Sert tenkidlerde bulufıan Yuau) ruorsa. hukuk reiiTBİni ve temfnayapmaktadır. Dığer taraftan bugün Itşılmaktadır. p*tate«, «nvan, tueuk ve oastrma. Ifiler ve radikalierin blr kınnı da Bia meclise girdikten tonra, eskitmı sşetirT»»* içift «»yret sarfedsr. Az«oğlu ezcumle «=mıçü> ki: Htirriyet Parttsi İstanbu! Mşkilâ Burdura gelen Hüry.vet Partisi kuKulaklı pirine bu nark gayesinde denberi âdet o duğu peçhile, hiç « Bir •»•amlekette demokraclniı Belkı kendisi inanmsdtf' Wn bunun 1K> a, kurufasuive 1S0 den 115 e, hildirler fasüyete geçmesindsn sonra rucularından Pref. Fethi CellVba» bir mesele umumî efkirdan gizleerçek var ığı ikı müessesînin he Wr Viemmt gefrmhecektir.t Daha fena »!da ciddî ınücadeleniD fehriınir ve Behçet Kayaalp birkeç srihîe nemlyecektir. Biz her söylenen ve Baki Fre» CD P) it «erek radvO nohud 1B0 »an 110 a, «evtin 300 den türlü tesirden mesus buîunmasma Siyasî çevreler, yeni meclisin es her ynTİanı sriklavacpğiz » de vuku buiması beklensıektedir. kadar An'alyaya gelerek teraslsr 240 a. M « ı m a i " ^00 kunıştan 600 bağbdır Meelis ve matbust. Birin yapacak ve rıüteakıben Arnaiyada kiiinden de istikrarsız oldujiunu be'TDa irriırilmi?tir. Degjokrat Parti çeyTeJerinden sıMendesFrance'in sözleri tiklb etmek»» o!du5"J fBrş'a~(i*ı l ınci •cH'*»''f*ı cısi mevzuumuzun dışında olduğı. 3*le ı.ece na>ka tâbi tutulan lirtmektedirler. Siyasi gruplann na zsn maiumata gore, Isianbulda ya" da Hürriyet P rtisi fasîjyete geceSabık Ba$hakan Mende» FrBn» 1 cektirfo<tab ekek iîri.e^'r. esieruı'n sna j'n rürkıyed* aVbuatın durumb «atı?lan kontrolftrler ta »ıl btr hükumet kur»b eeekleri de ce bu akçam föyle demiştir: p.iacak sıyasî toplantıd?n tamamıle al^Si» e mstbudt hürri}?t: üzerind* m bunun D P. devamlı o'araSt murakabe gflnün mevzuu hnlirdedir Bir ba|Hürriyet Partisi nıensubianndan lık h'l'ermd'» ("vrrrf <v*pie£ı ola va7?çlmosi fcat'îyen bahis mev«Seçimleıden Muzaffer çıkt gıaca gorüşleıım; beiırteceğua. E bakaaın ekseriyeti Mğlama» ve Ataöv iSeeimir) isimli blr rak verilmfVte bu'ımtn M iıra rrvak rru değMdir. Bir mfiddet sonra D mızı glzlemek için İç Işleri Vekârpi H='k tu yarHım 100 I'raya, efie kabuJ etmek icab eder kı. sağiam bir koaüsyon gnımı kurması P. iiierin mühim bir toplanta yap gazetenic ımtiyaıını alnuştır. Sesiletinin elinden gelen gsvTeti sar3 Gerelt ıhtıvsrîk ve gerekse aemi'fietım'zd* hukumetin »lindt ve radvova çok zor olacakbr miz Hürriyet PartHnin Anıalyada nalan bcklenmeki*dtr. fettiği aniaşılryor. Şimdiye kadar l« kasalar. e mw'ek h«t>''Wan st akdire bağY; o.e salâhiyet ve ım fm«tir Kiitle protettosn Kânrn KİP organli^ını yapacakür. aldıgımıı neticelerden anlaşıldiğına şortsrna tAhi l^flteHn öianîer1 ha ;> ar vardır kı, bunlar muvaee fn Ankarnl» Frannt seçmenlerlnin eylannı tımirdt laaByrt göne, $4 mebusluk kazandı&ımız linde «ileierine veri'm " > lira bir ıe<;ride bu guztUcliin kend'r> • ' öğle'en kullanma tam, fimdiye kadtr kuAnkara, 3 (Teietoma) Furriyet tımJr, 3 (Teleionla) Hürriyet m sll fszldjile 150 liıaya çıkarıltaak .>:n bir f V:r seıbesüS! ve n=şıı DP İi mutlaktı* Bundan başki, ümidimir rulmuş olan hükumetlerin istikrarPırtisi İzmir müteşebbis neyeU btı Partainıfl diğcr ilîere nüvazî cıi tadlr. Sıhfttt Vrtal«U «• ülusal Verem azhğına kar»ı adeta kfltie halinde olan mahal er de meveuddur. Yal" hOfriyeU içlade hissetmek tnümgün saat Î5 da Vall vekili Bein rak Ankara i! teşkılâtının l'umlma4 Î8 kazaiarile me«'ek hnsti3*vı« Oemeji tarafından muşt«ek«n an t«kidlere nıı şu var kl Radikal olarak seçilflhanj zıyaret ederek beyanndmeçıaı sı hususundaki hazırhklar ıkn.al lıklan sonunda malu! kaian 'şc'ler :ün defiiMlr. Bir rö'Hdet evve! ik; ve «orduklan «u»1)*^*' Dtvlet WkiH ertlblenen *. Verem hafUsı pmpagsn bir protetto mahiyetinde olmuftur memij olan bir çok m!11etvektH1 da f«al!ye«. S oeak p«Mr gt'nO b«*!ı Bundan evvelkhi Mecliste mevcud vermiş ve bu suretle Partl, İzrr rde ed lmis bulunmaktadır. Mut »ştîbbis le öîen iççiierir» dul ve yetiraie'ine lüvük jehriTiizde cereyan etrnlç eevib v*rm!«tir B'" '!» vaeaktır. Bu mon»«eb«t]e Sıhhat V»k* mebuslardan 110 u bu sefer seçüe nln de mecliste Radikal grnpun» resmen faaüyete geçmi*rir Şinvi» il heyetin üstesini muhtevi Ulekçe ya şimdiye kadar 100200 kuruş asga ıazı müsssif hâdl»e!ertn zoriîe ka »e baVı o'an b« le»! V â y e e çe, ocak ve bucak teşmlâtını V>» rın Vilâyete verilecek ve ıl tejjkilâ rî günlük kazan^lar e»ns slınnrsk >ul edllen bîr örfi tdare kü ttr. yavın ve turirrrt <*he! mCdfjrîü bütün ütıhhat b»r tamtıtı g3nderervk menıiştir. Bununla beraber seçmen iltihak edeceklerini tahmin ediy<r tefkilâtı mensubUrının. lerin bu protesto harekeü eskisine ruz.ı tı resmen faal'yete geçeeertir. zamanda ikmal için calışmalara sebebierle jnütetnadiyen Jrö b'itc<«:i ıcmde 1 1^0 000 lir« ttıtan Ver»m Mtıcadele CeTityefl nıensubları tahsil edilmif bulunan ma'uliyet ve ıfloük nazaran daha büyuk bir istikrarsızEndişe dujTiIuyor Ronyada Hürriyet Partifiraa bajlanümlf bulunulmaktadır ölüm avlık'.annni aspari ?ün'ük ka u gazeteyi kapattım, bu gs~ An=>do'u a{«n«] b'Jtcesi A* varc'ır. 11# (fb'rllgi yaparak. hartalıktan konm lığa yol açmıştır. Filhakika siyasi Londra, 3 (R) Fransa seçîm» ma yohjnd» kouf«ran«!»r verrne»l. halBugün ilk olarak Kar^yaka üçe taalijeti snnç 300 kuruşa çıkan'arak bir ;ete;4 eçtım derse, şahs^ haysi Her yı! beT ;ki umum mÖdürlCgün ka v« olnıl taleMltrilte veremt *td fitm gruplardan hicbiri tek bajına mec lerinte netlceleri İngHls siyasî cevldare h< yed tefekkül <t:r. şlir. Mer Konya, 3 (Telefonia) Dün ak ilâ üç m Fİine yükseltilmeti karar» •et'eri vlkajne ve âmme h'metle b0*ee»i möstereken mutalaa oluiur. fdsterilm«inl Ittemlftlr. Ayne» liste çoğunluğu elde edecek kadar relerinde endise uyandırmııtır. Bilhum RefiV Şevket tncinia oğlu çam müessıf bir kaza geçirerek ş.«?h leütınlraıştır. ini ifa gibi baheneierle sık sık Emin Kalafat da cevablannda Ba Maartı Vekâletl de: Vallllk yolu Ue mebus çıkaramamıştır. Bu seçimler hassa komüntstlerin dsha fazla m(* Coakun tnee de bu heyete dahil bu rimize gelen Hürnyet Parti i n en Bu hususta hazırl?r,an ksnun t» nzeteci mahkum edilir ve iddia ım yayın ve a)»nnn çaljşmisır.a dair otnı'lır* y a p t : | ı Umtmde: Okul dok sonunda komünist parti en fazla bu.ra sahib flmalan «eiddî br hâ» vey» Dgre'menler tarafmdaıı. Iurımaktariır Hürriyet Pdrtismin fc tublarından Ziyad Ebuzuya, b.ıgün sarılan ö'iıİTiürdeki giinierde BAI M larmı Isp^t hâkkı tir.ınmnifa, Jzah't rerm'îtfr. Kalefat radyo mev mebuM sahib partl oiarak ortaya çık dlse» olarak bellrtllmektedlr. Urruvertme ker;ı karanmı v* mfieadele Ittmirde tosladığt sempiti r>ava*ıtu buradaki temaslanna dev»m etmif «e çetiriteeektir. resmî l!Sn anrı tevıli takdire luunda vapllen tenkldterin b!r kts yadı karATT!ırıîm»»ı, haftn îçinde bu mışttr. Bununla beraber 1951 secim ml kanaat, Fransanm siyasî t'tik • > 1 l5 görönünde tutan şehrimj» Dnok tjr. Sabahtan ıtibaren munte'.if yerJlı olur ve bu mmetter rtmı ha' Hebiler? ini, Wr k<»mrr;ıfl mevzuda der? ve vazlfe verHmesi, her lerinde oylann yusde 25 tni kazan rartnzlıktan kurtulamıyacağı n v * ratları. mukabil b r propaganda lerde Konyadan mütesebbis he>et Wr «Verem Savaf KB«e*f» açjl mif olan komünlstler bu Mfer oy kerindedir. lktic'a't metheden ga^eteler bol l«* hükume» r>»es*l»sl ve kanur» mev <! > kampanya lna hazırlarun*kt#d)>'!ar. ıçin müracaat eden tevat ıîe grup lann ytizde M ünü alabilmislerdir. b«»l istifade ettlrillrse. bir gazete zuu oHuöunu 5"l' ml«, 'Vtidar il^r) Frans»da sağlam blr hüVflmet kn Bu arada önümüzdeki etrmartesi ak grup tcplantılar yapılmiftlr. Mflsb«t bir netic* rn fhtiyacı olan kSğfd ve rrürek ee'enlerbıln seA'yahatUnnm radvö Mendes France'nn cumhurivetçi rulabileceğini ümid etm $ nlnn'jr samı D. P. kurtılusunun 10 ı:ncu Vfrtm Savfıs DemeS! ld=re kurntn Haber verıldiğire göre, {chrLmizeb vc bunlara ald dövızln tevzi da daha aı yer ttıtaeafiını \aad et bntkanı Dr. Tevfik İsnail Gi\f* 9 cephestnin muvaffaklyetl t'hminle simdi «iiTnidfizlfk* icinde«iirler. yıld«"ümO mür<.sebeti1e Rültürpark den genel merkeze müracjat edece UhjiLsi, hukun^tın lakciirin» tâbi miştir. Amerikada tefslılcr Verem hiftası münisebetli* bir akrada ri afmıştır. Buna karşılık Faure He (Bnnarafi 1 md tahtitâe) lerin sayısı tahmin edüen ve fiKır Matbtı^t hflrrlyetl mevnjuida İse jı'nırs ı»fTi çun!«n föylemıştîr: New York, 3 (R.) Amerîktm | Pinay'm m»>rke« cephesi kayıblara «fn^ıhan ön'erae ekıpleri, «Cari 3u'unur«a rnctbuat'n hür nir rejım MümUz Tarhsn v» Tevftk fierinin yürütüien auktardan çok fazladır Fiva«!a vtremin fwîIed!P blr bu mevzuu l!e''»r'Ilren ba2i kaiun uğramıştır. De Gaulie'cfller ue he gazeteleri, Fransa sec m!erinrie k»» kısdır M^'#tâ. 1WI s*ie«ini» veremiÇtiraki;e bir toplann yapılması ka Ş cı.dılik i£İm ve mıktar vt'rrrekten tas» adlı katoiık blr cemıvet tankân yokttır Be«m ş'erini todvi tasanlanrm r» tektîflerinH m?cVt men bemen tamamile yok edllmiı münistlerin elde etttkleri galebeyi uriösn förülen iüzum iiîerıne l«v Sflfl Iken ve mütejebbis heyetin açıklanma re mennur fV''et fiskanndın Ml te buhtrdutunu, bunhrm kabu'i den »t*nl*rlB «ayui 190 blnde ino blnde erdir. belirtmeVtedfrler. Siyajt çevreler, Î954 te vr'Tnirn »Iltm advil Ekıper rahîblerden Işçfler 1*Wnde alınmakta elsn sından çekinilmektedir Zaten. Zl rulrau^iur. lasss ?« nokta l*raî halUnl rtca e !e rapılan frnik'dîerln Ver.dlliglnd^ı «7 ye <'tı«riıhtOr. İstetlsripfmize (t«irt müte?ekkil olup, fehrln muhtelif Bugfln Franseda gerimlern ntti Fransanın iatikrarh bir Hükumete lsahına çaîışıîacağı an yad Ebüzziya, Konyaya sadece is iyorum: ortadan * tfcl blr ayahna nıevcuddur Bu eeti karfisında en fazla hayrete < f kavuşamıyaeağını kaydetmekte ve *l tUarî mahiyette temaslarda bulun »emtlerinde ihda* edilmf» hurusi 1 Resmi ilânlar, Ma'iyenia çıte'.efonîar basında lazife'endıriişenlerir Poujadiste'ler o'duğu mu endi«e duvulduğunu da T'ilenreKrrn •ndif* havas) C. H. P çev maic ve durumu Partl Genel Mer Denize düsen adam kurtarıldı kortacağı rebrr.i bir gazete> e hasre İ2sbat veretı veki' btmun b'.r hskkakbr Filbakıka mütehasfftir de gorü'mektedir. Ha"î kezine blldirmek iç n geîdigini söy mektedir Cemiyet, bası derdde o" diımek suretile bir i.rai ve dedlK«v 58 bu hareket mensublannın 10 en fa* Raslar Fransre «c»lml neticesîndea rt* o»uren Arif Bnstaneı. lernış ve herhangi bir müteşebbis lanlann kerd: evirv en yakm bu rrutedil kaia^jna ner. '»nn hir ta»r.ifv tubi tutu'dııfiunu, dv mevzuu ortacm kaîdtrılab lıt memnanî sft»h M ı ' 8.30 da Ka'amt» vaöu a 15 mebnsluk kasanablleceklerini tub. »erîîen b«M şahsfvetierin ROr heyete yetki verrrek salShiyetin'ie lunan ekıpıfl mımsra^ps rnöracaat koJTünOn Kadiköv l^eleslnden 2 Kâğıd, mürekkeb ı h>)sı tsi bu tavıifl.'J ewplannM da tiraj, ma Loidra 3 (A P ) Tass Aians» etmelerini rica etmoktedir iddia etmektevdiler. Pou]adiste''er rlyetçiterie temas hnl'nt1* bulunma o'.madığım da belirtmis,tir. k""fcedpr«k de mesieki ve saîâhîjeth b'r '"şekkül kine •mkâru ve satıı olduSuniı «iv}se 30 veya 35 mebus cıkaracakl?n busün Sovy«t basmına tevzi ettiği d» lar« ba «ndişeyi daha da srttırmıs „ Yalnu il tesk'lâtı için tetnaslar Cemiyet, telefon edcr. d?rdilerin olan Gazes».ciler Sendıkasmâ teı lemış, sayet MpÜye VeVâlet tara1 nı ilert sflrmekte ve 50 den fazU bOlteHn^oki bir hı>v»di;te krnnfl* yapılacaei muhite duyurulmug ol »adeee manevi değil, madJî bakın j kedil'ir. ve Malıye Ve.iâlttirıOe n.ev f'ndan >!ân!ara münhasır bir gaaete tan«Moe kild:nlsn k m u d t tedarl mebusluk elde edeeeklerinl hiç bek nîstlerin Fransız millî seçimlerinde reasına rağmen buğün Tuhte'.if yer dan da yard'.mına kosmaktadır. Btt yfoden bu cevreîer Snümflî• » ı'maııtır. •1 cuJ otması ıcab eden vergıye esos eıkariacak» bnnun da veküler he mu?ızam bir muvffakıyet kazaa* , emem Hcteyd il er. dek) pflnlprde fnönünOn yeya Ka lerden üçe ve ocak ve bucak lcir; B0rfi'p«Î!»r?!» m^mtrrfar îçin olan tıraj miktarı üzerinden tevzii veti ksra'il» mümkün olabi'pcegnl dık'arını bildirmisür. İ de 100 den fazla müracaat vSki olPouiade'ın basrn top'anüsı ; loiman inşaatı durdu şîbı sajlarn kiEtas'ara bağinnsın. muştur. Paris 3 (a.a.) Bugün Fransız Ada'ar k^raîi d»hl!ind« v«'!fe f8ren resmî flân elm6'<dan mR«Radyo rr.eselesine îeiince, ndyoZiyad Ebüzziya şehr.mizde birkar erıur'ar, b« kazada ktralık ev bul seçımlerinden muzaffer çıkmı? olan uluidi'kannı, s?t!$ ve hıi'umuz tarafîiz ve partizan olnıyan mHta möjköllt çekmektedlr Buntı gün daha kalacaktır. sî iHnlü tkt fs ettiklerin; anîatm"* "?•? on( nde tutan tstanhTil Defterdarlıeı *E»naf v« Sanat Sahib erini Konıbfr zihnıyetle idarc edilmslıdic Ha Diğer tarnften ycrah oiarak ha c i fnei sahiferfe) Dün saat 12 sıralarında Dolma va!is bültenlerinde memleketin ak tır. Bımdan »orıra radyoda mebus BıHukad3 Kivma^apılık blnasını ta ma Birliği» Başkanı Pierre Pouİ*. Bcnammn 3/1/1956 fiatlan tanede bulunan Sîlva Ebüzz yanın !ann konusmslartna da vekilîerin mlr ve mMtnırtir Içtn lofman temlnin! jade bir basın toplantuı tertib et* te de açıklandığı t^ıbi; Mlumum bahce rıhtımmm 200 metre k?dar 'Ü9İ mese'eler ne yer ve"'me'idir.n sıhhî durumu bugün daha ivicîir. df*ümnO« v» Maliy» müesseselerin umum • üdflrlerı e Yusuf Azızoglu konuşmasıadBn konuçmalafı kadar yer verectftini tiim blr yek<in nıafi Ve*ta!eHnden mO miıtir. aç:ğında mayıne benzer blr c;Eirr. 7 31 711 tahtlsat aimıstır 1 Sierlln vinde ücretsz telpfon ».ıı'untraktaKa>seride DJF. den istifaiar sonra Vekilder. resır.î tiunhrin Tür vâdetmi'jtir. görüldüğü, bir balıkçı tar?fından «nıra d» bti tajartı deruhde 28030 282 52 100 Doiar Poujade bu ba^ın toplântısında dir. Bunların sayısı ise W 0 i bulKayssri 3 (Telefon!a) D. P. Emn yet Beşinci Şube memurları kiysy» scnıil tutarımn ne oiduŞunu Mebuslar. Kalsfatıh Izahaer» t3t e*er> bir r'Ueahhia. nakl've güclüeıi ezcümîe şunlarj soj lemişün muştur. Günde bir mükâİPtnedea îlle. rrü'îV'j'âtla bu'Tinmustur, Kavseri il bsşkanlığ'ra Artkaradan na bildirilmıştir. Durum, böy.ece ve bunlann har.gi esasa ?öre tevzı m'nkâr buîmuçlar, vainu »ahsen ! « Urtr * BIZİTI hıc o;r zaman yıkıcı 3000 konuşma, bu ,ekiHe ücret dlF s k i t in^ar'a »»c V'»l buf'i'i'r'ie fr>r\h i * fr»tcr* ( m p M««ıt çekılen bir te'graf şehrimiz siyasî Linian Reısliğine de aksetürilertk d:ir!iğini, gazetelerin kâgıd ve rr.ü kendlsinln vâ»d etraesiro ve Sir Mdi«e oimuş ve maha'M fen heyetı faaliyette bulunrr.ak akhmızdan U 8X4(1 13 • 41 mahfillerinde çok derin bir tesir M.ıyin Arama Grup Komutsnr.ğına e':keb ıhtiyaç'.annın haneı ölcü c?üze hangı ölçii • c?üze!t'>ceS:n: acıklamasmı istemis bv I5 lcin gereken nih^at'înln alır<ıa geçmez, fâka> memleVetin menfaat şma çıkmaktadır. 4adrliza'itıda ise; tnnm uyandırmıştır. Partiden Istifa ettı> haber verilmistir. Derhal faaiıyete erie vs ne «uretie ver Idiğini sor lerdir Kalafat,, bu teminatı da ve mi5 o!d«Sup.T3 i'er) sü'erek lisaatı du' l«ri ıcab ertirdıkçe çok şiddetli ted bu konuşmaiarın savsl pek çok o lup, bu evlerden bazan on ufak ih» rince komievon âzalan mpmnun ol dunnu«tıjr Zaten btı I5İ is ekslî olarak ferini bildiren ve muhilt* büyük gecen ek pin devamll ararnalanr.a muştur. birler almaktan da geri kainuyaca tiyaçlar için de telefon .ıçılmakta IITtıVK Kut S4IZSOMUV muiîardır. Bu ^usustakl mÜ7akere deruhde eden möteahhld de bu durapmen nrayine rasJîanmamıştır. 3empatıleri olau zevatm bu te Basın hürriyeti mevzuu konusu nm^dai l^tfade ederek tsl bırakms yo ğız. Bu tedblr'er meyanmda vergi dır. A'âkalılar, bu konusm larm ni grafta iıczalaruıın bulunması D Aramaya bugün de devam edüe Surken söy.eııen sözier. Antalya me ter kâfi görü'düğünden Basın Ya !unu tutmuîtnr. CSHAM V( lAHVlUU ve mesai grevi gibi hareketler var zam altına almmafl ve ücrete tâbij cektır. P rin Kayseriae eözüntüsür.un r busu Kenan Akmaiları kızdırmif yın büteesnin m3ddelerine geçiîmls Di8er tar?ftan Defterdann MaHre dır.» turulması halinde, telefon şc'»eke£tn, % I »AIZLİ l A H V l l A l tir. Ve'râ!»" nerdfnd* vap'ığı »ahsi *»?ebyeni delUi telAkki edümektedir İsve bunlarin doşru o'radlğını Upat Sırtmda blr robdöşambr He gB"de, mukâ'eme bakımtndan Wr ha ' Bssın Ysyırs bütçesinin mfizake hnt'p"l<» e H e edüen tâh«ı=itın da tptai 30 ZS' Sıvn Errjrum 2T için söz almıştır. Aktfanlar, bugiln tifa edsn'er arasmda eski D P mil" f fleıre olacağını, ileri ^ürmektedirr ciıÎTnek 07ere o'dufu biMtrtlmektedtr DeroiryoJu 1 21 "5 mepleketimizde dünvanm hiçbir ye resi münasebetüe Umum Müdür Bu l'ibfir's memıırlar Icln çok Istifa zetecüeri kabul ermiş olan Poujade ler. letvekiüertntten Ziya Turgud ile 1M1 DemırynhJ U 22 4S Muammer Baykan"da bugünkü ko kendisine sorulan muhtelif sorular rinde görülmedık bir bann lürri Mehnvsd Özdemlr eski valilerden deH ve yeHnde olan bu h^rtrlt l?!n bu Denüryolu m misyon toplantısmda da bir konus suya dO?ınesi esefle karşılânyetı o!du£umı iler sürmöştür. MİUİ ö l u d a t u X Taîât Öncel, Demokrat Parti esfci 21M Dün Denlzcilik Bankasmdan şu ma yapmışür. Baykan bu konusm» Wl!! Mudafaa n Rı>dvoları tenkM 22 25 il idare kurulu üye'erinden Alı mektubu aiHık: tftül Müdaisa m rîf Miidörtöğü Saglık müfetMtt De^iğ mız gibi en çoft üzerinde sında içinde buîundnöumuz malf auyükşöncü, Mbjnw1 Erlan, 8 e M1IH li'jdafas T V €311956 tarihlnde intişar eder. durulan mevzuİBrdan blri de rtd vılda tanıtma haber verme. turizm 21 25 tişlerinin dünkii roplantısı kir Köse, Fthmi Koran irardır gaîetenizin sahife 2 sütun 3 te i »ı oo ve radyo faalivetlerl saha«ındâ M»9r*f Mü<J«r!öŞU S i î l k MılfetH»Bunlan kötle hallr.Je bssV:» istlfa (Bir balo Deizcil'k Bankasına 15«'O yo oîmuştur D P ü hatıb'erden memleketin gittikce sî'nış'iyen 'hti lerl: dtin s i a t 18 da Maarlr MttdOrO çoğu da radyodan bahseîmiG'erdir 'snn tekfb edec^§! sanıhyor. H'.yruliah Örs'üıı baçksnhfı altında Hraya mal oldu) başhğı altındaki « FAIZÜ l A H V t U l l Bu arada Ankara mebusu Abdui yaçlannı karşıhmak üzere hsztrla îe^enln l!k toplantmnı yanmıjlanlır yazı okundu: nan bir raesai programının tatbfk Iâh Gedikoğiu, radynian tnuhalefeTopîantîda bllhas5a (dlfterl) hacta 1M1 D. T»lu VI 102 0» Ankara yolcu gemlsi bir deraeğe tstanbul veya mMnleket manzaralannı. Kalkınrba 1 1CÎ0O »in istifade etnaesi alevhmde bulun edildiginl eoylemiı, muteakıben nef !tftı ÛEer1n<ie ffuru1tnu$ y»pılan k»rkiralanmı? degildir Si'f Denizcuik riyat. fılm, fotagraf. haber alms ser rna aaı sayeslnde hssr»Iı?m t«k, «Ok ftalkınma D lerimizi gösteren güzel çekflmlî slyah beyat veya mus ve vaktile mahaıtîet radyoda sArOlSÜÇa be'!rtl!m!s re h*»tannı t*c Bartkası personell içîn gemide bir lîalkıtn» m 102 10 visi, temas ve inlormaT.'otı bü'osu renkli. negatif veya pozitif filmler satın almacaktalteatnamere blr 1M8 's«kn*> I yılbaşı eglencesi tertib olurmuştur konuşhığu iç n pzni ılığın ortayn ve turizm faaliyetleri hakkında ma rid! bahf'.de 103 50 ; i yapı'.nrpt cocu*un karde^'erl glbl tır. Filmlerin boytı 35 mHimetre veya daha büyük çıktığım sSylemiştir. Bu garib Id 1948 :«'. )ır»rt O 102.00 Esasen gemi şamandırada havuzn lumat sn» babantn da. mlkrob tastyabtlecei' olabilir. Ellerindeki fiJmlerl satrrak istiven amatör1(13.00 sirmek i^in bekhvordu Samandıra dia koırbyon aza!}.'l srasrnda gü fBa$fiTaf\ I incı leıi d t t ş ı i n ^ ü e . tecrld edlltnesl l»t«n 10"nel°re vs?'!c te?ki! etmıjtir. lerin Divanvolu B(nbirt*ipk'te DoSnn Kardeş Yamlştlr Durum, V.iîâlete Uldtrliecekdan rıhtıma alınması bir masraf bıldirilmektedir. tlr yml?rı Anonim Şlrketine her gün saat 10 dan itiMszhar Eener resmî ilânlar, kâBu baber fizerte* D. P. geael mer mevzuu teşkil etmez.» Toplsntıda e!e alman lMnc! metele, 'K'3s!y«H J3 90 baren filmlerle berpber müracaatlerl rica olunur. Cumhnriytt: Dcnizcilik Bankası ftıd. müıekkeb meseleîeri üzerinde kennde "nalumEtına müracaat ettiVerem haftası mnnMebetlle yapılaeak f .. cl. Müdsfaa 22 eO nm bas^n kanununun malum hü duraak basmm bu kayldlarla bas '»«^«Ipy OÎmUfi^UT. ğ.miı yetkih bir u t bize şunlan İkramiyeli D Yolu rV 10Sxw küm!eria« istinaden yollamış bu kı altmda tutu!duğunu ileri sürİkran.vell 941 D. Yol'j V 101.00* Balıknazarmda htbniâk edilen soyiemiçtir: müştür. Behzad Biletn ve Nuri M5I Ta.'>v!!i 10445 «Ba haberler D. P. nin blriik îundufu tekribi neşrederken bir 1 inci sıhiieâe) binalann yıkılmasma başlandı 1953 Taf.)H 104455 faydalı Sertoğlunun da tenkidkâr konuşrraEminflnO Ea'ıfepszannda evrelce ve b*>raberîiğini bozmak için kacdı nokta üıerinde durmayı Antalya, 3 (Teîefonlal Raisi tlm:âS mu3melelert t»m«mlanan lg1«S3 •unort.sm.n I 10J.1S lanndan sonra Kocaeli mebusu Tu ve mahsus!» çıkanlm'ştır. Külliyer. bvıluyoruz. Eğer gerrude «Bir balo» yıkflmagına ran Güneş mühim bir konuşma ysp «ımhur Ceîâ! B*yar ve Baş\ek!l bsdeil Cdsnen blna!»nn asıtm v« aydurroâ.'ir Genel mer verilmesi mevzuubahls ohTnasaydı Utram.yeıl n Adnan Menderesle S oealt perşetn dün başlanmîstır Fİr m a s ı kez bu huFUsta hiç b^r karars var ••Ankara» şamandırada bekliyecek mıstır. Bu kc<nuşmada radvodan Zir»i! Banka?ı 1X1 103 0S Vaîi MnavfnHği be günfl Antolyaya gelmeleri takar bahsermis ve kısaca deraiştir kit Zlraat Bankasi IV 102 5e madıgı ?ibi vttnrsasj da behîs nev* miydi? Unutulmaması lâzım gelen Adresini Beyoglu TOnel HJdlvial Palas 26 No. ya naklettiHOnhal olan VaH Huavinirklertndfn rfir etmi» ve bu maksadla gereken «Radyodan yalnu iktldar oarZimi Bankası V diğer b:r hesab ds geır.inin ?eliş ta102 65 birine Dahiüye Vekâletl pıbe müdür2T1U dfglldİT.» ğinden muvakkaten ZSr«t Bankası Vî Hsi ist'fade etmçktedir. Muhalsfet hanrlıklara baslanılmıştır. Bayar lerfnden <!erifin tayintain tekarrür «ttlgl 10H.8S Genel İdare Knrutanou toplanbiarı rihinden yılbşına kadar geTek şave Menderes Antalya ıplik ve doktı haber alınmıyır. partiierine bu gerekse »AI/.LI lAHVlLAl Aııkp.a, 3 (Te'efcTîia) D P. mandırada hulur.urken, dir. iktidar üeri gelenlerinin gidiş m fabrikasmîn temel atma törenln & Gene! İdare Kurulu bu skşatc saat nhtjma vana«:rken ve en sonra I« Ve gelislerine büyük yer veren rad de hazır bu'unacak'.ar ve Arrt 3ir1349 Tahvıll 103 U tinyeye giderek kazankr.nı sönî numaralı telcfondan aranılmasını muhterem ig sahiblerin18 de toplanmiîtır. dürme tarihire kadsr geçcn î gün Vonun Mecüs sa'tinde bırmı mebus lik Çırcır fabrikalannın açılişıtu «•11 Rt. !t den rica eder. » MMtn Oece geç vakte kadar devam e<'.en tarfında normal heseblara göre 1T5 lardsn e^i'pediçi görülmektedir yapscal.lardîr. Dsvlet ve Hükumet Beniusı 163 00 ve Genel Başkan Adnao ..î«nöereton mazot yakbğı vakıadır. Beher Meclig gaatinde herhangi bir vekiluı reisîerinin «unün sivasî hâdi^eleriOsrantı Baak 150 00 sln başkaniı&rnds »t'îrtlaa 'jnei! ıkü LOKANTASI ton mEZCtun rayic kıymetuü 340 TI». bir soruya verîiei cevab uzunuza ce ternEE ed^n birer koiTîşma yapObıiea*vor AntJ t«O laftull* toplantada evveic* de bildirdiğim'J Beyoğlu Acara Sok. No. 5 Turkl\« Krecı «»^fc^f^ g . J37 50 hesab? arsak, geminin D«aıizeilik dıya Becredildiğî h«Ide suali s o n r melan d* bek'enmektedir. 7 ^bi gene teşkilâtiT? durumu gözden HER AKŞAM H Bankas) N. 65 00 ^ 1 Bankssına yılbsşj eğîencesi müna mebusua kon'.ı= mR"=: K * i i iîmem «'îc geçirümiatlr. Yapı Kredl B. 16.00 Ucuz ve Nefls tedir. P.adyo devletin malıdır, vatsn «ebetiıe tahmil ettiğt 59500 Üraîık Banka, acente, lokanta olabüir. Yeni, gösterisli, bCytik. rt.xb»na | « t UV<(K Mezelerle bir zarann: 15.000 lira gfbi çok m das Mecüs cınde ve Mec'is dıjında Aslan Cımento 72.00 |A«makat, Bodrurn, Kalorifer, Telefön var. Necatlbey Cad. 159 •sflı bir hesabla g5stermij olmamız memleketir siyasî hayatmm istika5ark De»irmenler1 44.00 (Baftarafx î inci raetini rad^tıdan da figrenmek Ister. Ttcaret Bankası K. CSSO acaba bir hata mıdır? Hşlbuki memîeketin siyasî bayatı Ud isminde bir gencin. hasmı Alft«H>KSAâJ U l ' I N Çandarlı açıklannda ftın lstikameti vstandaştan gizlen ' eddin Aktecı tabar.o» Ue öidürerek Sayın Doktorlar ve Ecıacıların Dikkat Nazarına: mektedlr.» yılın ilk cinavetin! isledlğini dün (1, Dolar 38» Fr ECZA DEPOLARINA Bol miktarda bir motör battı (Btftanfı I inci sahifede) (1> W'o altm 446 OP Fr bildirmiştik. Emin Ksjlafatm cevabbuı ParÖsine akUnlacağını tahmin eden tzmir 3 (Teiefonla) Bugün Çanİdrar yoHan ve tenasnl Turan Güneşm bu kor.uşmasın j Vedad Sokullu tarsfındaa bizzat rt»tı»r baa mBnerterlerin kısa ve kestir dcrb açıklaruıda bir motör batmışHactabVan MStehassısı dan scnra Devlet Ve'dli Emin Ka yakalanan katil, dün akşam Adltt Sterlln* 2600 me yoldan mebus oiabümek içia tırr. Ayvalık limanına bağb olan 15 Tevzi edildiği saygı ile blldirillr. lafat sorulan suaüere ve yapılan ten yeye verilmis ve nöbetgi 5 inci sulh Gaiatasarav Usesi karnsı. 1 Dolar 850 ve yapılan ten bu Partiye ytnafmalanna rağmen, tonluk motör Bahri kaptamn idare1 D M. «56 kidlere revb vermistir Kaîafat va ceza mahkemelerinde yapılan Ecrgu Tel: 445387 saat: 10 12, 1419 haDc •oğukkafilüıguu muhafaza et sinde prina yüklü oiarak Ayvalık1 trrtçr» I4S sifeye yeni başladığnu bu itfbarb , =runu müteakıb tevkif edilmiştir. «a rt mektedir. tan eelirken Çandarlı açıklarmd, tenkid edilen hususlann kenıB w 1 Katil aorgusunda, hasm'nın sarT. K Partisinden bir kiçinln dahi fidsetli bir fırtınaya tutulmu) ve manmda olmadığını, kendisinin bü hoş bir halde bıçakla üserine yflAKIA Al istifa ederek Hürnyet Partisine geç motör sahildeki kayalara çarpıp tün bunlan düzeltffetHni söyle'ml» üdüğünü, bir kaç defa kendisine i Satılik tam teşkilâtlı Cumhuriyct At» 80003010 DERSHANESİ tiği (imdiye kadar vak; olmamıştır. ! batmıştır. Kaptar. Bahri ile iki tayf. ve ilk icraat olsrak son Ciinlerde hırması icın ıhtar ettığini, kaçacak «O0B2 S0 a*ad Topiasıtıda aynca, bu ay içiıule , aıgın dalgalarl» mücadele ederek rsdyoda iktidar ileri gelen'erinm ver bulamaymca namlusunda tek Adres: Ağacami karfieı, Aıtssoıoeno tnftlit kongrelere *"fifmt«i, uk oiarak canlanm güçlfikle kurtannışlardıır. geli» ve pıdi^ haberlerinm tflfsilâtia 'turşun bulunan ruhsatlı tabancaüT73577S0 hududv (Bursa) S. No. 34. OuUtaa Bakırköy ılçesinin kofıgre yapman Usa bir adaya çıkan kazazedeler verilme^ifini bi'Hiımiytir. Mectis 11 aie^lediğini, .ijdürmek kastttle 11751178 K0!ç» Mflraoaat: BahçeJcapi Umutn Sigorta Han No: 908 40 lira. Bütün danslar g«11801182 bu kongrelerde »iyast kon' büâhare Bademii köyüoe feçınif saat: \e adv ' Saat 17 için teUğe 'c3<;tij»rantüi ögretît'.r Saat t» 21. a M4. kararlajtınlmjfttf Nark oınlü Ankaraıfa flal'an eoev düıürdü SigcrNı işoi'sr için verijen mühim kararlar Vercm baftası bazfriıkları Gen.ndan 1 5 S \ Sc'mahahçe açığıntfa bir mavin görüimiiş v 3CÎ5 SsreMz tcbfon i ! Ankara vapurnndaki kaca mal oldu? Fotoğraf Amatörlerine 0.P den yeni ihraçlar bsklenmiyor Bayar değa iHerinden t'öndü HIKMET TUZCU v e ORTAKLARI 44 13 73 BOE1 IÇKILI SERVIS Karaköyde Kiralık Mağaza Partisine göre iç voliHka dırama Senenin i!k katlli Dr. SUPHI ŞENSES TRINÎTİNE CAFEİNEE UNA İPEKU DOKUMA FABRÎKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog