Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

DORT CTJMHURTYET Yazan: GEORGE StMENON 11 4 Ocak 1951 Resimli Romanımız \ \ LAGRANT HASTAMID IL OLÜR BU oeCt' OlĞlfJI Çalmaıı Tabanea Bugün matinel.erden itibaren ALKAZAR SİNEMASINDA 1956 yılının ?"" heyecanlı filmi 1 Tabibe Karsı 5 Mütetabbib Bir dişçi anlatıyor: Memldcetin her yerini diplomasız dişçiler »armıştır. Berberler her türlü dişçilik yapıyor. Bunlatla mii cadele mümkün olamıyor Beşiktaş YILDIZ Sinemasında Matineden ıtibaren Türkçe RENKLİ GİZLİ HAZİNE SON KERNANDO LAMAS RHONDA FLEMİNG (Jivaro) (Oriiinal) YAPRAK MARtLYN MONROF JEAN PETERS CHARLES LAUGHTON (OHENRY'S FULL HOUSE) SEANSLAR SYaprak 2.15 6.05 10 G. Hazine: 4.20 8.15 Nurniralı yflerinizi evvelden alciınnız. Tel: 48 03 01 /•SARAY I | Opon. soğuk atgmlığından mütevellit ağnlar ile bayanların muayyen zsmanlardaki sancılarını teskin için kullanılması faydahdır OPON S E Ç K İ N E S E R L E R Fiatı Daniel Defoe 2 cild Robinson Crusoe Pol ve Virjini Bernardin de SaintPierre Fırtına Gecesi Georges Duhamel Nalaka Tagore Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar Mürebbiye Hüseyin Rahmi Güıpınar Ben Deli miyim? Hüseyin Rahmi Gürpınar Kaynanam Nasıl Kudurdu? Hüseyin Rahmi Gürpınar 600 Kuruş 200 » 175 » 60 » 175 » 150 » 300 » 125 MATAHARİNİN KIZI YENÎ ve ÇEMBERLİTAŞ İSTANBUL HİLMİ KİTABEVİ Enstitü Mszunu 15 Ehklrikei Aiınasak Ener.ii nakil tesisatı ve transformatör istasyonlarının isletmesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmıs, Sa nat Ens'titüsü mezunlarından 15 elektrikçi ahnacaktır. İs yerimizde yapılacak deneme neticesinde işe alır.acaklara. eösterilecek ehliyet dcrecesine göre yevmiye takdir edilecek ve ayrıca prim ve ikramiye verilecektir. TalipleTİn asağıda yazıh belgelerle birlikte Müessese rjersonel şefliğine müracaatlcirı rica olunur 1. Diploma aslı veya noterce tasdikli örneği 2. Nüfus hüviyet cüzdanı aslı resimli) 3. İkametgâh tezkeresi 4. İyi hal kâğıdı 5. Terhis tezkeresi aslı 6. Başka bir yerde çalısmıssa bonservisleri 7. 6X9 ebadında 8 adet fotoğraf (82) ÇATALAGZI ELEKTRİK İSTİHSAL VE TEVZÎ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜCÜ A CEL E Maîiyet Muhaslbi, Ambar Memuru, Ressatn ve Metraj Işlerinde Çalışmış D«sinatör Aranıyor İş yerimizde çalıştırılmak üzere yukarıda yazılı nnıflarda memur almacaktır. İstekHlerin tahs1] durumlarını ve evvelki hizmetlerini tevsik eden be'.pelerle birlikte acele olarak, mektubla veya biz^at gelerek \ş yerimize müracaatleri lüzumu ehemmıyetle bildirilir. EJH.C./RAR ORTAKLIĞI Demirköprü Barajı Müteahhidiiği P.K, 1 Salihli liiNriı'NisiSKıii.iNiJL^iı!...:Ü !!n:ı.ı;Hiı;u.ır!i:n ı,n iiıiu.ı...:.::..'i.iu: ı% Eiibank İstanbul Şubesinden: 200 Çift İşçi Postah Sîtm Almacaktır. ( I Şartname 14.1.956 tarihine kadar her gün satmalma | Servisimizden alınabilir. 1 12.27 Açıiış ve progruiıı 12.30 Karı 7.23 Açüış ve projram 7.30 Türkü ,,pı.,, 745 Ka'cerier c.00 Şarkı şık hfıfif yemek müziğl 13.00 Şarkı lar «Pl.« 8.15 Hsyat güzeicilr. lar Gülseren Gilvenli 13.30 Saz eser 8 30 Sabah mü2İgı .Pl • 9.00 Şarkı leri lözel plâk ı 13 45 Haberler ve türKüier «Pl. 9.30 Çeşidli batı 1400 Beyaz perdeden müziiî 14.30 Ev üadır.ile başbaşa 14.40 Şarkı.üziğl »Pl.» iC 10 Kapanış lar Şayeste Acar 15.00 Kaponış * 11.58 Açıiış ce pruzram 12.00 Ogle müziğı ' P l » 12,30 Muzaffer İl15.57 Açüış re program 17 00 Rad . dan şarülar 13.00 Haberier '5 Unutnlrr.ıyan meloduer Pî.> yo yuraaaıı sesîer eit'.pl 17.30 Orkeat Î0 Raciyo sf.ion orcestrası 14 00 ra müzifi. Hector Berlioz 13.00 Şar asuı ra^.yosu SttHatkârlf.r» 14.30 Kilar Berrin Erbay 18 20 Dans ve caz . .'.ısız yıldızları söylüyor Pl.» müziği 18.40 Radyo salon orkeBtra 15 no Oüul feösesı 15 15 Akordeon or sı 19.10 Radyo künıe fası] heyeti kestrası «Pl » 15 30 Saz eserlerl 15 45 19.45 Haberler 20.00 Hafif şarkılar Mustsfa Seyran'd&n şarüılar 16.00 20.15 Radyo gazetesi Î0.30 İlerî Turk müsikîSİ konservat^ırı derneğl Kapamş 21 00 Yeni buluş:ar Rıdvan Tezel • 21 10 Şarfeılar Ekrem Kongar 21.40 16.53 Açıiış ve prujram 17.00 Ince s^zdan Niha^ent ;asiı Fafıri Kopaz Ilham Gencer ve arkadaşları 22.00 vre^ınde 17 30 Radyo ile İnglüzce Operalardan hikâyeler 22 45 Dans ve caz müziği 23 15 Haber'.er 17.45 Hafil orüestra eEerlerl ve şar23.30 Program 23.33 Gece melodlle i.lar «P!» 18 15 Köyün saatl 18.30 Yurddan sesler 19 00 Haberler ri 24.00 Kapanış ;?r ANKAKA İMA.NBL'L 19 15 Tarihtsn bir yaprak 19.20 Mlt hat Akaltan orkejrrası 19 45 Sadi Hişsesten şarkılar 20.15 Radyo ga»si 20 30 Stüdyo I proaramı 1 Yeni dtiny: rtsn meîodiler 22.00 M MerllsinSe hıjrrtin 22 15 Üniyer sne Sorosu 22 45 Haberler 23.00 Percy Fai*h orkestrası çalıyor «Pl.» 23 30 Frfr'y M..rfin ve Artip Shaw ore dans »Pl.» 24.00 Kapa TOPLANTTCA DAVET İklisad Fakiiltesi me^.untarının. mesıeki nıevzuiard. görüş teatisinde bulunınak üzere her ay tertib etmekte oldukları topiantılardan 1956 yılının :lk toplantısı 4 ocak çarşamba eürrj saat 18 de Hilton otehnde Lâlezar salonunda yapılacaktır. Bunu yaptık ama. uğraşmalarımın bos olduâunu, bunca tahsilin. eTneklerimin. rnasrpf^anrmn heba oldugunu an'adım ODlLE VERSOİS ve DAVİD KWİGHT Teskilât bizi korumuyordu. Hafifletic: tarafından harikulsde bir tarzda yaratılan sebeb'eî* bile ofaya konarak 15 gi.ınHik ceza tecil edildi Ondan sonra anne. babam bırsk. dediler. Adimların ekmej'ne n'.âni olma. Etraftan es dost *en rti aMemt bars muhalif dıjruma düÇok güzel filmin gördüğü rağbet ve kazandığı muvaffaşürdü. kıyet hasebile Bir arkEdaşımın ısrarı ile daha müKandiili santralına 1 0 0 0 ' Iskân Müdüriüğünden Yalnız intikamı için yeşayan nevver çn&unluğTi olan arkadaşımm ÜÇÜNCÜ ve SON HAFTA bir insanın korkunç mücade* merr.leketine nskiettim Hnkiknten dailâve şikâyet olarak gösterilecektir. Programa ilâveten: Finlândiya'da ha iyi idi ama çok seçmeden burada lesi... Ö'üm saçan silâhlar... 20,11/1955 tarihli gazetenizde 'KanSü'evman S?l?moğlu TJ], Novo Selo yepılan Avrupa Kralicesi seçiminde Türkiye Kralicesi da vazivetin aynı olduğunu gördiım. Hedefini şaşırmıyan kurşunlar Ben. aldıSım paranın on bınısunıı dilli santra'ı işleimeye dahil değil mi?ı No: 20. Tetovo. Yugosl?vya Mnkedonya SUNA SOLEY'in zafer filmi. Nefes nefesc heyecanla y.i7mas=;n kanun nazarında vergi ka baslıklı yayınlanan yazı üzerine mev adresinden aldığımız bir mektubda İstanbul Toprsk ve tskân Müdüriüğünden çakçt5!i sucu ile I'ham ediljyorum. Ka zn. malıiyeti »etkik edildi: seyredilecek bir e?er. Kand:llide otomatik telefon santrah Ş'kây,t eciümektedir. 29/12.954Ç tarihli nııp'.^r b;?ler çin sert ve amansız Bekunııması: tstanbul santrallarının tevsi v? 21S3I Bde 5773 sayılı muamele bir nim temiT^Şîm kon'rola t^bidir. muayenenan? kirası veririm Tab b odalan ve rakviyesinc dair olan ı4 11 ^952 ta türlü neticeye bhS'.snmamıç. Yusos'.avfST&tfSüL Y\Wwm KRHEft v eği'se de. e | y..da malİRrır.ı satıp Türkiyeye gelnıek n.ı ka^td olup ardat vermege mecbu rihli rrukave'eye âa ' 19:5 56 Mevsinı 3 uncü Ibecman tiH srfhs«ında ol^n : tevsi proje [ ü/.ere hszrlanmıs olan ırkdaş çok ıstırum. âaYn bir süü muayenehane masrafUr m vardır. Bunlar henim için ta sinde Kirdillide 1000 hat'.ık otomatik rab çekmekteymij. Şefkatli ve dikkatll b!t ve nonr.aldir. Ama blr kalfa. sahte telefon ssntrah kurulması Tiazarı iü olmalı. tababet vapan blr «ıhhiye. bunlarden bara al nmıştır. '^"*••••••• Ş e h z a d e b a ş ı Bazı mevzulara Aynı z,mar.df Büyukadnda otomatik vâıestedir. Efendim bu benim şahsi derdim de santn: n servise verilmesinl müteakıb temas etmiyoruz gildir. hpkimin derdidir. Bugün Türki Erenköyden çıkarılacak bazı teçhizf.tla 11 lncl Kor. 2. Mot. İ». Tb. maklyede on bin hekim varsa üç misli raü Kandi'U SDntrahnjn kısmen tevsii huSinemalarmda bugün matinelerden itibaren 2 büyük fiım birden tetabbıblik yapan bin dis hekimine mu stısu 1956 yılı İs programına lthal o nlst Üst. Çyç. Turan Könez Soa ahTal dolay.slle bu (rlbt durumlar» Gördüğü büyük rağbet karşısmda sinerralarımızda bir haftadır kabi! bes misli çahşan kalfası var. (Bu lunmuşrur. Mall ırr.kAnUrımız nisbetinde bürün ?lmdlllk temat edemlyonu. ÖBtlr dliçîerden devletln vergl kaybı ayrı bayer bulamayıp een döneniere son fırsat: lerüs. çeh'rl»rin^izin teî?fon ihiyacmı cevabhls). Hek!msek. hekim gibi muamele ?ör lantiırabilmek hu^usunda sarfettiğimiz mek lstiyoruz. Dünyadski meslekdsş çahjn.a vo gayretlerimtzin ciddiyet ve Radyo müsabakaxma 3 9 7 samlmlyetlne lnanacıftınızı ümld eOCAK lanımz gibi medeni kanuniarile haklader, saygıîarımızı tekrarlarız. piyes iştirak etmiş PERŞEMBE 18.30 M rımızı kdrunıasını Büyük Millet Mec(Türkçe) PT.T. Umum Müdürltigü Umum Müdj r '.tS'!mü7ce açılmış o'.an lisimizdcn saygı!arım:zla rica ediyoruz. Oymyanlar: B I R T LANCESTER DEBORAH KEER radyofonik piyes müsabaknsına aid ofHüviye: mahfuz) >or. ? T*ı Fi'.m'.. 2 nci Zafer Haftasıns başllyor. larak 2 arahk 19S5 tarihli nüshanızın «Guatrden hastayun» Telefonu âleme verdiler de 4 n c ü sohifeiinde intisar eden okuBay Nevzad Dajıstanlıya: Belediyesi Guatr ha«talı*ıni7i garetçmtzden a yucu mektubu dolayısile aşağıdaki izasekiz senedir niçin bize AİKOLAK1 laca^ınız malumatla tedavi ettirmenlı hatı ar7e'iiyonım Mftsahafcaya J97 plyes f ' m i j ve bunmümkün de^Udir ve doğru olamaz. vermediler? DKAM KISMJ ıRenkJiTıirkçf) Devlet hajtenelerlncien blrine ıısulün ların tetkiki icin Dev e' Ttyatrosu USaa> îüjKı da «8 senedir teiefon bekliyoruz» başlıklı ce başvurunuz. Yahud blr mütehassıs mum Müdürü Muhsin Ertugrul. GUzel Oynıyanlar: JOHN DEREK JOHN HODİAK yazımızın neşrlnden aonra hemen P. doktora MASL'M İKENE 5^ânatlar l'munı r^'idi'rü Ctvad MemDİKKAT Matinelcr saat 1 den itibaren Suare 2 film birden T T. den cevab aldık. Blr kopyası da çıktır. ciuh AHar. Ankara Üniversitesi profeVaüıı. UUO BETT1 Razeıeye ?önderllml5tl Slrketln der830 da sörleıinien İrfan Şhinbas. Devlet KonTurkçesı ÂSUDE hal alâkadnr olmasına çok çok teserv^tuarı Tiyatro BoKim1: Ş?f: ffuredZEYBEKOĞLU şekkür ederiz ama aldığımız cevab. 8 din Scvin, Devlet Tiyatrosu Edeb! Hesene evvelkinln hemen hemen aynı ol Telefon 44 21 57 yeti Krlsi Ahmed Muhib Dranas. DevBugün Matinelerden İtibaren duğu İçin. bizi tatmln etmedl. VENİ TİY ATRO let Konçervatuftn ö^retmenlerinden reHARPUTTA BtK AMEJttKAU Bu 8 sene zarfında Oalatasaray Tejisör Ctmeyd Gökçer ve Devlet Konnlçarşı raddesl Uzerlnde ı blzlm bll?ervatuarı oğretmen'erinden rejisör Ma Yazsn CEVAD KEHM1 BASKL'l diJimiz. bllmedlklertmlz öarlc» D»r iltimasa ihtimal evrmeyiz» başlı k l ı ^ hir Canov«dan mürekkeb bir heyet kuTeiefon: 44 04 09 Film ve 36 No. lu elbise boyahanesme ^ v e Bursadan yazılan bir yaz . ^ mlmııstıır. Bu b^vrt calı<m^İ3nna cid"•"••' " î k i müstesna Türk'filmibİT arada • c İSTANBUL BÖLÜMÜ teîefon Terllmlçtlr. Tersl kutulannda a Zii'^aî Okuiuna faianca beyin t e ^ Dsrfllm T.S. ye yer bulunuyor da ne Sefon emirlerüe bir talebenin para* diyetle devam etmektedir. Müsabakaya t Aksarav Pıırk Ocafl btnuında) den blze bulunmuyor. Bl»; daha evvel ^sız yatıh olarak ve hiç bir imtihant ii irak için fnnderiîmlç ol?în eserîerin Y AI NI Z müracaar ert!>lmize göre blze daha + ve kayda tâbi :utu!madn kabul e I avrı nyr oKunna^t ve m'ik^f^tft lâyık: Yazan Herın üuveraota evvel verilmesl lcab ederdl Bu h»k • dilditı rolundaki hbarın altında't sörüleceklerin tesbiti için e«erler arasi"'li rı'"•' v^^mafi zamsns Tllrkcesl S (•"VPBııftlO sızlık neden? NKRİMAN KÖKSAL LÂI.F ORALOĞLU KAZ1M İXAN •rıuhterem gazeteııizin İlâve ettikleriî B L / I) O l A B I 6/12."955 tarthll gazetenlzde «Blr yer ^.not.ı sırf Bursadaki bir dedikoduyu* ihtiyac pöîtermiçtir. Jüri ça'ıjmalnmın 1 flrma telefon «antralları Imâl ettt. ^ ^r'cnek rrıak^^düe resmen tekzibin:^ neticeçlnde rmi??.bpkayı k»?ananlür rad 1 razan VNIAN ÖİEH diye blr VBEI var. Telefon Şlrketl bu + beklediSinlzi yazmanıza rafrr.en bu^ yniır ve p,'e'eler varıtasüe İI9n edilecektlr. haberle alftkadar OÎM da. böyle blr ÇAYHAME Imalâtı teşvjk ve bundan istifade e • gıtne kador her gtin merakla bunun^ Mıımnıer Baykan Umum Mü rtı« leahnu&t oî riip blzler gibi senelerce telefon bek J.ekJiblni bek'.iyordum. Her gün d e * MUALL KAYNAK CAHIT 1RGAT diir. Uıe Aueusi Mnnn ılyen vatandaşiarı blr an evvel tele + vamlı oiarak okuduğum muhterem^ Duru Film r*.'imedı 3 Derdf 10 tablı fona kavuştursa olmar mı? • '<u'.eîer.:2in • "nzetPrİ2İn bu süununda gözümden* razan John Patrick Serlevhamızı doğru efier bu haberin tekzib* Zlr» artık bekllye bekllye »abnmız Cevıren Hrşr Sarıalt tukendt. 8 B«ne bu! 8 hafta, 8 ay de T 'c»cmam'5wa z?rnediyorum. ^ Sanneve «nvan. bu'mamış gll. • DoÇruluftu »ablt olduğu takdirde^ A AeSS Hltn iH^» .Mrja bulunmak üzerej Nükhe* Arıcan Galatasaray. Son yılların en rrıuazzam sinema zaferi 19 kajım tarih':1 nüsh?mızda mekrubu .,'srsambadai' tesk* beı VckSleîine müracaat eâeceTenlçarşı Cad. 56/3. ir.lişar eden ve.eriner hekim B. Cavid ı «at tam 2ı de • t:imde^ neîiceyi merakia beklemek^ Oîtt.ıyın nıektuhuna «Köylülerin sattıil Cuma (taıeoe Dazaı onatlne « « 1 Maarifçilerin • teviz tlgililerin haberi ya tekzibf • ç o c l , k b r , açh^mı ko>muştıık. Kenditam 17 de Telefnf I4flî>7fi ^ veya tevidl için tavnssutunuzu r i c aT j >I:IUTO aci!ğ:mız ikinci bir mektubda, l 1 sin.Jpn a, makam tahsisatı 4 pderim * serlevlif,mi7i docru bulmadığını yazSenelerdenberl cüz'i blr tahslaatl» M AKSI M (From here to Eternity) Orijinal İngilizce fHüvlyet mahfuzT mr.ktpr r >!ektubun metni onundur, çalışan Orta ÖJretim Müdür ve müserlevhn bizimür. çık.irıiacak hüküm TİYAl'KOSU 'IÎJT yardımcılarının makam tahsisstBURT LAVCASTER MOTNGOMERY CLİFT ıım'.ımî efkârmdır. Yazı da koleksiyon1ANHUL OHEKn b n n m arttırılması her naide ve dalarcadır. FRAb,R SİNATRA Her akşam 21 de ha zlyade maarlf hesabıua faydalı oMevcud makam Umurnî arzu üzerine ffn DÜNYASI lur kanaattndeylm. ldarecislnln bütafeslsatlan blr okul ARSALARI yük me«ullyetlerl. yorucu lşlerl kar Rektörden ve profesörlerişısmda yok denebi'ecek kadar azdır. OnereT 'i oerdc mizden rica ederim Yenl blr malî yıl yaklaşırken durumun ilgllllere blr kere daha hatırlaBiz UniYersıte ralebelerlndeîi fükultıimasını anyın gazerenizden iaysıla telere giri?te imatriküîâ^yon harcı on basaı nmla rica ederim. beş lira para aürlar ve buuunia altı CrBZoteclllk 1 U k «nnnirr 3tr««t) r (Blr oKu! mOdürU) sene tslebelik dunımumuzu muhafaza e derlz. Ben şahsan mtidde'lm doldu*u CaSamein n»'»ev «>ıtalı No »•« «Ingilizceyi öldürenler» ( ? ) İçin reçen yu on bes llra lmatriltüSahıbıeri İstanbul radyosunda Türk müziğine !âayc/n harcımı yatırdım Mezkur harcAmbalai işlerinde rplışrnak üzere ı'sçi kızlar aranıyor. N'ADI %» C O r yer verüdiğl gibi batl müziiine ve ca 1a geiıe norma! fakülte süresince taza d» yer verilmektedir. Buna hiç hir İpbellk haklarımdan istifade edebilece\$!ertm O'le ıdar» İstiyenler İstanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanındiyeceğirn yoktur: fakat bu arada ln glml duşündüm. Oysa ki kaydı yenida Temelli Han 9 No. va müracaat. gilizcenin yazıldıjı gibi okunmadığ:nı llyen lmstrikul&syon harcı her yıl tek FEHMİ BAŞKLT I ve hususiyle henen hemen her keli rar verl'ecekmiş. bilmiyordum. Bitmiş menin okunuşunur. ayrı olduğunu, olsnydım da o gtlnlerde malum sel fe1 felâffuz bakımından çok de^işik oldu lâketl bolffeslnde buiunmara haseblle ş u n j istanbul Radyosu Müdürlüğüne harcın blr yıl için olmns^nı da düşü1 Bu akşam 9.15 te Pangaltı Yarın matinelerden itibaren sizln vasıtanızla duyıırmak isler ve nebilecek durumda defiidim. m İstanbul radyosu spikerlertnln hiç Be$ fünlük blr gecikme ile Ünlveroimazsa blrazırık ingDizce bilenler a slte Kektörlügüne dllekçe tle müracaat rasmdan seçlleceîlnl iimld ederim. ettlm. Benim riurumumdf.kl arkar'işBu yazımın slitunlarmızda • ingillz larıram mür^caBt> r i profesörler k\ıceyi öldürerjer ba$lı^ı altında neşri rulunda tetklk edilecekmis Tabi: neben! memıran etıret'» 'hade faydası tlce1 simrliden blzler kes.iremeyiz. SOLDAN S A C A "iacaÇım ümld ederln». 1 Dördüncü Menderes kabinesinin Mskui ve meşru mazeretler varken ATLAS Film, dünya çapmda büyük bir kıymet ve bir şöbretimiz olan HALİDE EDİB ADIVAR'ın NOTUMUZ: İki ay sonra glreceğlm trntlhanlarıma proeramır.da ü«erinde değisiklik y»PiTürk radyosunda türkçe asıldır Türk =ırf miiddet gect: diye girememek en lacağı bildirilen csas kanun ımürekkeb aynı isimîi eserinden filme aldiğl bir şaheseri gururla takdim ediyor. çeyl Tflrk sibl konuşmalı. Ecnebl dil dlşesi ve merakı lçlndeyim. kelime). 2 Dünyamn donmekte olaR d o r t üz s e n e e v v e l lert Türk glbl konuşrnah. Ecnebl dlli' Ahmed Subaşı Sultanahmed d'.ığımu bı.ın'' mekte mahzur yoktur. İngillzcenin ya Ba'.ıkesir Taiebe Yurdu İstanbul. ortaya koy»n i'dsm. 3 Kanaat ss'vb| nında diğer ecneM dıller de var. Bir lerinin ki'i föreceği miktar. soaıi".a I splkerin almancayı, fraasızcayı, ltalbir ıdede» keiimesi ilâve etler?eniz m^?Yankesicilik, yahud j yancayı. naçayı vesaire bllmesi rr.üml:ur jeh^erinvieden biri olur. 4 Sal" n kOn olmsdı^ına göre, Inglllzceyl i u biatli olnia hj'.i. bir uzvumu^un yahırsızlık yapacağım i mutlaka bllmesi şart koeulpmaz. de | rısı. 5 E 5 *' Türk devlctlermâen biri. a | nebl kelimeleri türk recvidine göre oYirmi dört yssır.da. askerl.kîe alnkası b:r Jcilo tutan 2ıam sayısı. 6 B .zı' lcumak da makul blr spikerlli kaideBaş Roilerde: Hiçbiı filmde bir arada göreme disi'ıu büyük kabiliyetler. ları kâh buna kah da a'a vurur. hnreolmıyan bir grecim. İki avcianberi İssidir. tanbjida kendime iş arsm ıkîa meşgu ke'f.i br b«=kasına uydurai veya ki«Saldırganlık» tâbiri lüm. Sanaç yokluğu. tahsil yOKİuğu \$b basıp satan. 7 Cehennemin korUĞUR BAŞARAN ALTAN HAxNOĞLU BÜLEND ORAN jmnc personeüerinden. 8 Nota. Muyi'.zündn niaalesef is bulamadım. harrem ayının meşhur tDtlısı. protesto ediliyor Muiıterem İsîanbulumuzda i§ sahibVL'KAIİİOAS AŞAÖIYA: ABDURRAHMAN PALAY NE5ET BERKÜREN GÖNÜL SERAP Blr okuyueumuz, Hselılertn vasıta leri ancsk saııatı ve tahsili olanlara :? 1 Isniniliye mezhebinin nıe^hnr veriyorlar. ıBilhE3?a bayanlara.) lara saldırarak blndiğinl yazmıştı. zeifin ve hovarda reisl. 2 Kibar ve 1 Ben de bu me::i>'etleıe sshib olma.^ " terbiycM tiye (iki keilme). 3 Bir Atatürk K. Llsesl Bdeölyat Kolu ALEVKORAL N U R S A N ALÇAM. Rejisör: METİN ERKSAN c ögrer.cllerinclen A2rem Mlrgün adre ğım için kenâime is olarak >anke>i i~ renk. Osm ji: tariııinde adı peçen b:r staden aldıfımız blr mektubda sal lik. hıri7İık yapm:ıyı veya intihar devir. 4 Kahrarrıanlığı kendısine huy NOT: Bu akşam i ç n loca kalmarmştır. Koltuk lar da azalmaktadır. Yerlerinizi temin etmektc dırganlık» tâbirl protesto edllmekte etm»yl seçtlm. edinm:« ol:n. dumTrt yolunun yarısı. dlr. Hamlyetll tesellllerlıılîe sce'e cok ih 5 • EEemler ve kederler (eski u?ul ecele ediniz. Büyük devletlerde saldırsranlıgın fe tlyacırn vardır. Bsna bir yoi gdstermeçoğu'.ı. yerir.de ağırdır. 6 O glder na çey olduğunu Ttirt evladlarından nizi rica eder:m kum kalır, bir kadın adı. 7 Tnviad» öğrenseler... Taşhtarla N. K. çok Züyıf zarlardan biri. 8 Eîkirten CEVABIMIZ: ynr«nn yüzü ve kundak yapılan bez îVna fikirlerden vazgn?;nii İstan cinsi. Bu akşam auareden itibaren bulda blrcok ratandaslar, :."hsillerl veyahud san?tları olmaksızın da hayatI * J « $ 6 7 d larını kaz&nıyorlar. 4(Be» onlardan a1 şa?ı değilim. Onlar ne y»pıyorlarsa aynı şekilde hayatımı kazamrım) diy» dü^ön'in. Kendi ker.diniîi rr.anen kuvretlendirip besmeleyle M araym. Mütevazı ve güç işlere razı olun. Yav«J yavaş blr hizmet öfren:rsmlz. Hevesiniı varsa Fevkalâde bir şe kilde ovnadıklan kendl kenrlinize t?hKİ! «debüirjiniz. Zir» buna mııvaffaK olmtış lnsanlar vardır. fK:m?eden ?a?ğı değilim) fikrin! bir im:.n gibi kslbinize yerleftirlniz. Muvaffalcıye'iı' sırrı bu Inımçtır. Bu sstırları okuyup slze !» teklif edpn olursa h?bw veririı. HırsıılıS et: m y«cef;n;»e rtair de kefü oluruz. Bızi maheub i m (The Giri in Rooan 17) îngilizce. Seanslar: 3 5 7 9.30 SİNEMASINDAı Evvelâ kendi kazamda bütün berber I ler benim rakibirr. ve bu mesleği benimsemiş olarak karşıma dikildiler. Daha temiz çakştım, ücretleri az istiyerek (çekime iki yüz elli kuruş i ha'.kı ahştırmnSa çahştım. Sonra bunların çok basit rakibier olduğumı an'adım. Pervasız olarak tababet yapan. dişçilik m « leğinjn her şeyini yapanlar vardı. T ş ciddi idi. Bizi korııvan 1927 tarihli tababet ve şuabstı tarzı icrasına dair kanunu ö^retmisierdi İsml kadar tflrihi dî eskl olan bu kanuna dayanarak savcı ve jandarmaya mürıcaat ettîk: Hayhay dedüer Bekledim. bir değişikîik olmadı. Tekr?.r müracaat e'.tik, aradık böv?e kinjse'.er vok dediler. I«rar ettik. yap'ıkları iş'eri gösterdik. Peki. dediler. sen iş yap?rken Uıt. öıesı koîay. Acı da olsa hakikati gizlememeli Muhterem 2azcten'?.in 14 kasım 1955 tarihli nüshasında «Dostlar alış verişlç görsün» başlıklı yazınızı dlkkatle okudum. Okulumuzun umunî ahvali ve noksanları hakkındaki bu yazının muhtevası hakikate aykırı olmadığı için tekzibine imkân görüleraemiştir. Ancak. her başlangıç güç. noksnn ve üzıicüdür. Zaman. alâka ve emek, bu güçliikleri oîbet bertaraı edecektir. Alaarif enerjimizin israf edilip edilmediği hususunda fikir beyan etmek. salâhayetlerimiz dışmdadır. Biz, nnçizâne. memleket maarifinin son telgraf diroklerimizden ötelprp. sınır ta?la'"imızın yambaşlarına kadar varabnmiş olmasmı minıeî ve şükr^n hisslerile karşılamak lâzımdır, kanaatindeyiz. Özalp Orta Okulu Müdürü tswet Gümüş NOTUMUZ: Hakikatleri kabul edip bu zihniyette bir tavzlh mektubu gönderdiği için. saym müdürü tebrik ederiz. FİRARÎ ÂŞIKLAR IN T İ K A M SEHFONİK KOHSERi fEMİLJŞİD REY 1 İNSANLAR YAŞADSKÇA 2 VAHŞILER TUZAGI LAZARELEVI 5 SARAY'daf • Piyano ÜsladiH Kadıköy YURD Sinemasında 1İKİATES ARASIND 2VAHSİ İNTİK4N Î İNSANLÂR YAŞADIEÇA Bu aksam MELEK Sinemasmda İŞÇİ KIZLAR ARANÎYOR 1 ! II m ! \ ! I 1 1 r 1 1 11 1 * İNCÎ Sinemasında T  K S I M Sinemasında mı 1 IÜL «1 1 1 1 m LLL. 11 1 . CIMÂYETI ve LUKS Siııemalarında Y lülz ÜİK • EDVARD G. ROBİNSON ve PAÜLETTE GODOARDın FAHIŞE |T|Ü| I.l^ Yl c İN •> zİRİLİ E I v m J • (Mjül M|A Hl t IV • İEİVİ A|N II 1 E İMİAİ II Sl İK K İEİLİ E • A| R ÜİKİt 1L Rl E İN 1 * F m m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog