Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

4 Ocak 1956 CUMHITRÎYET SrCfc A B E Yüksek tahsil bursları lira oluyor BİR DAKİKAt t f Paris 3 (R a.a ) Bu s?bah lenin demir parmakhklarmı sarmu) ransada evvelki giin yaEyiel kulesınin üçüncü katında ve ypngın her taraftan görülmüçpılan genel seçimlerin yangın çıkmıştır. Bu kulede ilk de tür. Ankara 3 (Telefonla Devlet iki miıhim neticesini şu fa yangın çıkmaktadır. Saat 5.45 te çağrılan itfaiye derhesabma okumakta olan vüksek şekilde hulâsa etmek tahsil öğrencilerıne verilen 125 hVerilen malumata göre yangın, hal vak'a mahalline gelmiş fakat tnümkündür: rahk bursun arttırılması hususunda üçüncü katta bulunan Fransız tele kulenin asansörü 7 den evvel işle1 Mıifrit sol (komünistler) ve temaslara gecmek üzere Ankara Umüfait sağ kazanc sağlamışlardır. vizyon id?resinin tesislerinde çık mediği için, itfaiye erleri sırtlarmniversitesi talebe bırhğinde bir ko2 Yeni meclis, eskisi kadar ve mıştır da yükleri ile 300 metreyi yürüyemite kurulduğunu daha evvelce belki de ondan da fazla istikrarsızYangını ilk eören teknik servis tek 15 dakikda çıkmışlardır. bıldırmıştık. Bağdad, 3 (A P.) Bağdad Pak derecektir. dir. Fran«anın lehinde olmıyan bu lerde çalışan bir memurdur Gmt İlk tahmınlere gore televizyon Bu komtenın ilgıli devlet adamtmda aza devletler, bugun teşkılâİranı bu devletın İktisad Nazırı neticelere nasıl vanldı? ayarı ile saat 2.30 da kuleden av ıolelerı tamamen harab olmuştur. tın ıküsad komısyonundakı mümes Hasan Btehag ve İngıltereyı Dev lan nezdinde yaptığı teşebbüsler 1936, 1946, 1951 ve nihayet 1938 müsbet netice vermiş ve şimdıye ka rılan memur üç saat sonra döndü gu. Eyfel kulesinde çıkan ilk yangenel seçimlerine utnumî bir nazar sillerinm adlarını açıklamışlardır let Vekıli A.R Low tenijil edecek dar 125 lira olan bursun 160 liraya ğü zaman hücrenin alevler içinde gındır. atfedilirse bu sualin cevabı kolay Irakm komisyon topraklarına işti lerdır. Pakıstan ise komisyona Ik çıkarılması hususu takarrur etmişrak edecek olan heyetine İktisad tısad Vekâietı Musteşarını gondereolduğunu gormuş fakat h?raretten . İtfaiye, yangını güçlükle bastıralıkla bulunur. tir. yaklaşamamıştır. Rüzgârın da tesi bılmiştır. Bir itfaiye neferi de bileİkinci Cihan Harbi yaklaşırken Vekılı Dr. Nedım Elpaçacı başkan cektir. Bu mevzuda hükumetçe hazırlaBağdad Paktı Genel Sekreter yapılan seçimlerde mutedillerle sağ uk edecek ayrıca grupa ziraat. marile çoğalan alevler az zamanda ku ğinden yaralanmıştır. nan kanun tasansı vakında B M Muavini eılar 4 milyondan biraz fazla rey /ıye ve sanayı uzmanlan dahıl o Londra 3 (AP) Bugün Dışış M. ne sevkedilecektır. toplamışiardı. Onlan takriben 'acaktır bıldırıldığıne 2.200.000 reyle cumhuriyetçi sos Komısyonda Türkiye\i buradakı leri Bakanhğından yalistler, 2 milyon reyle sosyalisf Buyük Elç] Muzaffer Goksenin lem gore, Pıus ışlerınde mutehassıs saler ve bir buçuk milyondan az rev 3il edecek, Ankara hükumeti a\r yılan Lord Jellicoe Bağdad PakO lc de komünistler tskib ediyordu. ca Harıcıye Vekâletı ikt sad <ube Genel Sekreter Muavınhğine tâÖ Cihan Harbinden hemen sonra sinden ıki ıleri gelen idar^ci R n yın edılmiştir. yapılan seçimlerde, komünütlerin uılıülllllllllllülillllllDinnilllllllllllllLIUIIIılinııııııııtı 5 milyon reyle başa geçtikleri görüldü. Bunları takriben 4.800 000 Ankara 3 (a a.) Gümrük ve reyle de sosyalistler takib ediyorİnhisarlar Vekılı Hâdi Hüsmen, du. Biri talimatım Moskovadan aEge tütün piyasasımn açılması mülan fakat diğeri millî vasıfları haiz pasebetile ajansımız muhabirine bulunan solun bu iks partisi kazanc W?shington. 3 (a a ) Yeni seae aşağıd ki beyanatı vermistir: New York 3 (a a.) 1955 yıhrr sağlarken. 1936 nın mutedil ve sağ da New York borsasında muame ıçınde Eısenhovver hükumetmın hal « Eşe mıntakası 1955 mahsulü partileri gerilemişler ve bilhassa le gören hisse senedlerinin sayısı letmek mecburiyetınde olduğu ba$Bu misali bizim mebus saytmıtütün pivasası evvelce ilân olunradikal sosyalistler vıkılmışlardı. 650 milyona yaklaşmıştır. Geçen lıca meselelerden biri, zıraat mah zm çokluğunu göstermek için alı> duğu gibi, 9 ocak pazartesi günü 1946 da. Franstz seçmenleri önune sene ise bu miktar 573 milvondu sulleri fıatlarınin düşmesmın, Ame yorum. yeni bir parti çıkmıstı (MRPV Cıım Maamafıh aralık ayında ancak 51 rıkadakı mahsul fazlasınm dünva Sfbahı açılacaktır Esasetı Meclis müzakerelerine, İnhi'arlar İdaresi bu yıl da piyahuriyetçi halk hareketi adı altında pı> asasmda bir damping meyriana sanın desteklenmesi için hükumetçe hattâ Grup içtimalarma bakınu. seçimlerden kısa zaraan evvel orta rnilyon hisse senedi üzerıne mua getirmeden nasıl onleneceçıdir. Daima 100 kadar mebus eksiktir. vazıfelendirilmiştir. İdare bu vaziya çıkan bu siyasî parti, yıpranan mele yapılmıştır. Halbuki geçen Zıraat Vekâletinin ilerı /eıen şahBence Türkiyenin bueünkii nüfueski partilerden ümidini kesen seç yıl aynı devre zarfnda bu mıktar s yetlermden biri Unitet Press ajan fevi. pivasanın devamı müddetince suna ve haline nazaran 40 bin yeifa etmek üzere hazırlıklarmı tamenlerin reylerini toplamış ve 4 bu "6 5 milyona varmıştı. si muhabirine. hâlen hükumets aid mamlamış, mubfysa ekiplerini mmrine 80 bin kişiye bir mebus çıçuk milyon reyle komünistlerle heRusya, Sudanı tanıdı depolarda bulunan ziraat matısulu takaya göndermiş bulunmaktadır. karmalı.. Âyan Meclisi için de 100 men hemen aynı hizaya varmıştı. Paris 3 (a a ) Sovyet Başve fazlasının sekız milyar dolar cepeMübayaa fiatlarınm tâyininde isbin kişiye bir âyan azası seçmeliKomiınistlerin karşısına dikilen ki'ı Mareşal Nıkola Bulganin, Mos rınde olduğunu soylemiştır. tihsal maliyetleri ile ihraç imkân yiz. Zıraat bolgelerıni terrsil eden ve şartları 2Özonünde bulundurulmillî siyasî partilerde biraz isrik kova Radyosu tarafmdan yayınlaBöylece, hem tahsisattan. hem rar mevcud olsaydı, muhakkak ki nan bir telgrafında «Sovyet hüku mebus ve âyan uyelerı, buğdav, pa mskl? beraber, satılacak beher kilo zamandan hattâ hem de emekten bufünkü neticelere varmazdık. metinin Sudanı bağımsız ve hü muk, pırınç, yağlı maddeler, tütvn tutün için müstahsıle aynca 25 ku.tasarruf etmiş oluruz. Hukumetin 1951 genel seçünlerinde ne oi kümran bir devlet olarak taiıdığı ve diğer ziraî mahul faziası ıhra nıs ödenmesi hükumetçe tekarrür yeni Seçim Kanunu tasarısma bu du? nı ve bu devletle diplomatik ve ti cının daha süratle yapılması l.usu ettirilmiştir. Tvitün Telefoto CUMHURİYET: Konya Ankara İstanbul müsahsilinin ciheti de eklemesinl faydalı buO tarihte iktidarda bulunan Cum carî münasebetlerde bulunmağa sunda ısrar etmektedırlerhimayesi maksadile yapılacak bu teKonya yolunda otomobil kazası geçirdiğini bildirdiğimiz lurum. Amerika hükumeti, DU t.ıleb!ere 'iyelerin piyasalan henüz açılmamı; ; huriyetçi partiler seçim kanununu hazır olduğunu bildirmişir. nujriyet partisi Kurucularından Zıyad Ebüzziya'nın reB. FELEK karşı koymağa ve dünya :>iyssası bu'unan diğer mıntîkalar tütün tadil etmişler ve bir taraftan komüDiğer taraftan Sovyet Yüksek nistleri ve diğer taraftan miifrit nın ucuz ziraat mahsulü ile do'. mahsulleri için dahi aynen tatbık fıkası tehlikeyi atlatmıştır. Sıhhati düzelmekte dir. i ukardaki resımde, harab olan otomobil v yatakta yatan Selva Ebüzziya gorülmektedir. ^ ^ sağı mağlub etmek maksadile yeni Şurası Sudan M.eclisine bir tebrik mamasını temin etmeğe çalışmakta edıleceğini tasrih etmek isterim.» bir kanun hazırlamışlar, bunu tet telgrafı da göndermiştir. dır. Maamafıh hükumet mensublaİntihara teşebbüs eden öğrenci , 4 senelik prograra bik mevkiine koymuşlardı. Buna Bir orman memuru, bir rı, ziraî mahsulde gün ?eçtikçe bir Cumhur Başkanlığı Dahlllve Vekâletinln talebl ü»»kurtanldı göre, göriişleri birbirine yaklaşan artış ka\dedılmesinin fiatlara muperçembe kaçakçıyı öldürdü l Hususî Kalem Müdürü Ekmek fiatlarına zam yapılacağı Cıhangirde Sormagır sokağında 31 rine Vllâyet Dmumi Meclltl 4 aenellk siyasi gruplar, seçmen oniine, elele hakkak tesir edeceğine ışar» !e Bir gunu yapacagı toplantıda, Kmnlyet 2 ncl şub« ahl&k zabıtası volundakı haberler uzerme malümatına mımaralı evde oruran Namıkpaşa okulu çalışma programı uzerlnde bazırlıkAntalya 3 (Te'efonla) Antal le=ik Amerikadaki mahsulün biran vererek, tek liste balinde çıkabi Ankara, 3 (Telefonla) Türki muracat etığımız yetklll bir zat dun öğrencılerınden 12 yajında Nıl Oztekın, memurları, fuhuşla mücadeleve faaıc lara başlıvacak, bu hususta bir komia asi8 bir sekllde devam etmektedırler. leceklerdi. Az da olsa bu birleşme yada 1956 yılının blümle neticele evvel ihracımn yabancı müstahsil yenin Londra Büyuk Elçilıği ma. şunları soylemıjtır: karnesındeki notların zayıf olmasın yonu vazifelendirecektlr Mevzuatra yeteraizll^lne ra^men gebir bakıma netice vermiş ve 1946 nen ilk katil hâdisesinde fail bir lere de faydalı olacağmı îöyiemek lahatgüzarı iken Cumhur Başkan r Zam yapılacağını zannetmıyo dan teessure kapılarak kendısın Kabaçen 95S yılı içinde 68 randevu evl baİhracatçı ruhsatnameleri da 189 raebusluk kazanmış olan ko orman bakım memuru o'muşrur. tedırler lığı HUSUJÎ Kalerr Mudürluğune ta rum. Un fıatlarınin «yarlanması yetkUt tas rıhtımından denıze atarak intihara rv aat>lbl kalkışmışsa da trafık polısı tarafmdan Şehrımu Tıcaret Odasından aldıgımız aılmış, kadın gatan 105makamlara auçmünistler, bu defa 103 yer elde ede Kcrkude'i kazasınm Hacbekâr bol Bırleşik Amerika resmî şahsiyet vın edılen Faruk Berkol, bugün Tıcaret V>kâ!etıne aıddır. üatü yakalanarak adli veTırıncılar Tıcaret Vekâletıne basvur kurtarılmıştır Nıl Oztekın tedavı al malumata gore ihracatçı ruhsatnameleri rilmlştlr. bilmişlerdL Fakat istikrarh bir gesi ormanhkhnnda kaçak olarak ler\ ellerinde bulunan zirai mah şehrimize gelmiş ve yen vazifesine muşlarsa da talebler'nın reddedıle tına alınarak tahkıkata başlanmıştır. bu ay ıçınde vıze ettınlecektır. meclise kavu.ymak için bu perileme ağaç kesen Budak kazasınm Ür sul hakkında şu rakamlan vererek başlamlştır. Bar ve lçklll yerlerde ceğıni tahmn edıyorum » Üskudarda Rumi Mehmedpaşa mahal Bu hususta Bolge Tıcaret MudurlüSu rak 28 kadın yakalanmışrealkaaız olabunlan çakâfi gelmemiştireutlü kövünden Vevsel isimli bir karşı karşıya olduklan meselenin lesınde oturan Nermın ısmmde bir gereklı hazırlıkları vapmıs ve ıhracat lıştıranlar hakkında taklbata geçllmlf kadın. kocası ile yaptığı munakaşadan başkotrolorlugunü bu ısle vazlfelen ;ir 1946 da Fransız'ara ümid veren şahıs kendisine yapılan ihtarlara azametini izaha çahşmaktadırlar: ME V L İ D ACI BİR KAYIB sonra fare zehıri ıçmek suretıle intihara dırmıçtır. üygunauz olarak faaallyet Rösteren Bidault'nun (Cumhuriyetçi Halk rağmen teslim olmayınca orman 471 321.000 busel buğday, 700 000 000 ae tedavı altına alı Vıze ısı bu ayın sonuna kadar devam veya lçklll verlerde oturan 1261 veslBanu Ozer In eşl, Jâlt Çeltlkçl Te Kıymetll Büyuğumüz. DeTİet Denlz tesebbus etmışse ba;lanmi|tır. narak tahkıkata Hareketi) 1951 seçimleri yaklaşır bakım memuru Durmuş Katırcı si" ton pirinç, 7 926 000 balya pamuk Hâle Lostarın babaları. Fıkret Çeltık yoF.anndan Emekll Başkaptan edecektır. kasız kadın da Emrazı Zuhrevlye has taııeelne eevkedilmistlr ken parçalanmış, 60 kadar mebus !âhı ile bir kaç el ateş etmiş ve 739,000,000 buşel mısır, 120.000,000 çt Erdoğan Lostar'ın kavın pederlert, ; RIFKI YURDMAN'm Memduh Özmen. Refik ye Servet IsOeçen bir sene zarfında 10 otel baluk kaybetmişH. Seçim arifesinde Veyseli ö dürmüştür. Bakım me kilo peyrür. 40.000,000 kilo nebati fendlvar'ın kardeşlerl. Ulvlve Ozmen'in ruhuna ıthaf edllmek üzere, Toprağa sılmıs. otel aahlbleri hakkında kanuyağ 7.000 000 kilo pamuk yağı. kurulan bu parti istikrarsızlık yü muru tcvkıf edilmistir. kavınbıraderı Necdet ve Fıkret Ozme tevdllnla kırkmcı gunune tesaduf eden nl n u u u l a yapılmıştır nın amcaları Saıde Tanrıover ve V» 6 1 956 cuma günti öğle namazını müziinden gene seçim arifesinde çöH&len fstanbulda vesikalı olarak ge 7 yaşında bir çocuk Adananın yeni hlde Ak»ov. Vellt, Perlhan, Nezlhe teakıb Clharglr Camiinde okutturulanel evlerde çalışan 319 kadın vardır. 1956 YILINDA zülmüştü. Fakat bu defa da ortaja cak Mevlldi Şerlfe, kendlslnl sevenMellh ve Özden İ«fendlvar'ın enlşteKonaumatris adedl lse 229 dur ablasını öldürdü Emniyet Müdürü General De Gaulle'ün (Fransa Halk leri, Ramdullab Suphl Tanrıover Te lerln. Kkraba ve dostlanmızın ve arau 954 yılı İçinde genel kadın 216, kon Zekl Aksoy'un bacanaklan Afyon edenlertn teşriflerinl rica edertz. Topluluğu) partisi çıkmıstı. 1946 lumatria de 167 ldl Antalya 3 (Telefonla) Vilâye mebusu Ankara 3 (Telefonla) Şehrimiz Eşl ve Çocuklan Ahlak zabıtaaı faallyetinln BeyoSlu da (MRP) ye koşan'ar, yıpranmış Emniyet Mudur muavini Necdet timızin Kaş kazası Ovagelemi kona tekslf edilmlş olması, bu auçlann Dr. SAİB ÖZER partilerden reyini esirgeyenler 1951 Kora>'ın Adana Emniyet Mudurlu yund°n 7 yaşrnda Kadır yıldınm Akaarar. Şişll ve Kadıkoy kazalarına seçünlerinde de gitmişler. De Gaul ğune tayın edıldığıni evvelce bil adında bir çocuk, babasına aıd av 3 '1 1956 salı sabahı Ankarada Hakkın atlamaaına «ebeb olmustur Mucadele rahmetlne kavuşmuştur TEŞEKKÜR e aynı sekilde devam edilmek'edlr. le'ün üstelerine 4 milyondan fazia d rmiştık Necdet Koray, bu sabah tufeğıle ablası F»tmayı öldurmüş 4/1/956 çarşamba gunu Hacı Cenazesl Bavram rey vermişlerdi. Boylece komünist ^ehrimizden yeni vazifesıne ba^la tur. Cınayet çocuk kavgasından Camünden ogle namazmı muteakıb Aramızdan ebedıyen ayrılarak bızlerı «Kabataş» araba vapurunun ebedı Istlrahatgâhına tevdi olunacak , derm teessure garkeden kızım ve anlerin yanıbaşında MRP'nin >ıkıl mak uzere ayrılmıçtu. seyir tecrübesi yaptlıyor dolayı islenmiştir. Tır | nemız merhum ması ile boşalan yeri derhal De Halıc tersanes'nde ın$a edılen «KaFASİHA EDES'in bataş. araba vapurunun butun nokGaulle taraftarları almışlardı. cenaze merasımıne ıştırak eden. hanesanları ıkmal edılmıshr «Kartal» ın eşl 1956 da ne oldu? mıze gelmek, telgraf ve mektub gonolan .Kübatas» ın sevır tecrubesı onuParis radyosunun bir tefsircisi dermek suretıle acımızı payla;an akmuzdekı gunlerde vapılacaktır. dün gece diyordu ki: « De Gaulle raba v« dostlarımıza te?ektcurlerünızı Vapurun makınelermin de fabnkalaarzedenz. partisi bu defa tamamile silinmişrımızda yaptırıldığı haber verılmıstır. Allesl tir.» Ordu Daimi Encümen üyeleri *** TAFSILATI ücretlerinin arttınlmasını isteKomünistlerin karşısuıda kunı 24 aralık 1955 tarıhınde aramızdan Aynca: 4 0 1 müşterimize çeşidli ve zengin para ikramiyeleri isabet etti PEK YAKINDA ntişler ama miktar tâyin ebedıyen ayrılan kı\meth kocam. babalan mil'î partilerin bu şekilde, her mi7 I'fklâl Harb malulı. emeklı Yarbay ÖĞRENECEKSİNİZ ememişler! Kazananların adres'erine ikramiyeleri mektubla bildırilmiştır. seçim devresinde süratle yükselip TEB SÜLEYMAN FAİK ÖĞÜNün Ordu Valısı yazıyor: süratle devrilmeleri, devam ede cenaze meıasımme ıstırak eden. bızzat «Ga31»tenızm 21 121955 tarihli nüs>giden bu istikrarsızlık. hugün Ruseve gelerek. telefon telgraf veya mekhastnda «Encumen uyelerı maaşlarının yaya bağlı siyasi bir partinin Frantubla acımıza ıştırak den dost ve aken az 600 lıraya yuksel'ılmesi ve bu rabalara. merssmıde yakın alâkalarmı «ız milli meclisinin en kuvvetli hususta Buyuk Mıllet Meclısine ve esırgemıyen Ankara Merkez Komutanı Devlet Bakanı Ordu mebusu Cemil fnıpu baline gelmesine zemin have merasim kıt ası komutanına ayrı ^ işde emniyet ve sür'at Benguye muracaat edılmesını kararlaşn «ırlamıştır. Aynı zamanda, tam seayrı teşekkure buyuk acımız manı oltırmıştır» seklındeki yazınız. Umuml Çİm arifesinde iktidar partilerinden duğundan gazetenızin tavassu'unu rıca Meclis kararıle tavzıhe muhtaç goruledenı. (Radikal SosyalisO lerin içinde ihmuştur. Eşı ve Evlâdları «üf çıkması, liderlerinden biri Fılhakika: Vilâyet Dmuml Meclisi Daımi Encumen uyeleri ücretlerinin olan Faure"un ihracı Cumhuriyetçi vukse'tılmesı hakkında bir azanm taeephenin daha da zayıflamasına yol lebme, kanunun tesbıt ettığı azami acmıstır. ucretın verıldığını bu kanunun tâdıl edılme^i hususunda Meclısm bir tekhf 1956 da, eski seçim kanunn tattemennisinın Dahılıye Vekâletme gonbik edilmistir. Bu kanun, müfrit derılmesı kararı verılmis ise de, bu kararda miktar tesbit edılmemekle besa» ile mfifrit so'un, memleket r?ber Buyuk Mıllet Meclisine ve Devmenfaatleri alevhinde kazanr sağlet Bakanı Cemıl Benguye de bu yolda lamalanna mâni olmak ümidile habir muracaat de bahis mevzuu olmazırlanmışti. 1951 de de nisbeten nemıstır > tice vermisti. Çünkü o tarihte zâhiri bir birlik teessüs etmişti. Bu ve AYRIZA defa aynı seçim kanunu, komünistdaireyi kazanana lerin en kuvvetli oiduklan 1946 devresindeki durumlanna yak'aşzengin para 3000 Lirahk •"»lanna m?ni olamarrmtır. Ssbeb. FV^nsız millî partilerinin istikrarikramiyeleri yerleşmp kredisi «T7*^m>1an baska sev He»îWir. Hueiin yeni M«»r!i«i < p istikrarsızJ Her 100 liraya bir kur'a numarası dır. ondan rioğacak hükâmeüer de Keşideye iştirak için son para yatırma tarihi öyle olacaktır. Pate*tler dünyanın en büyük antibiotik fabrikası olan Pfizer Şirketine verildi lradh, Sigortalı, Ikramiyeli İstanbul 3 1 1956 Bugün bildirildiğine gore Chas. Pfizer and Co tasarruf hesablan için hazırlanımz. Inc. firmasına, en yeni geniş tesir 6 Ocak Cuma günunden sahalı antibiotik olan Tetracycline itibaren her akşam için, Türkiyede uç patent hakkı tanınmıştır. 7889, 7888 ve 7677 numaralı olan bu patentler, Tetracycline antibiyotığınin, dırekt fermantasyon da dahil, istihsal metodlan üzerindeM » » T A U K MİZAM dir. Tetracycline istihsalme aıd ve ayni patentler 1954 senesinde Belİştirak edenler: çika, Almanya, Hindistan, Güney Güzel COLETTE JERRY (Çıplak) Afrika, Kanada, Kuba, Brezilya ve MİCHELİNE BLONDEL Arjantin dahıl olmak üzere diğer Konforlu MONIQUE SAVİGNAT bir çok memleketlerde de temin YVETTE LE MAZOU edılmişti. EDMON DTS (Komik) Tetracycline, PfizeT Araştırma ve Lâboratuvarlannda keşfedilen bir 1900 1956 »ntibiotik olup enfeksiyonlu hasTemsillerıni takdim eden talıklara karşı girişilen savaşta 8HESABINIZI AÇTlRMAKTA GEC^MEYÎNtZ nemli bir yer işgal etmektedir. Pfizer tarafmdan Tetracyn ismi altınSİYASİ • da satışa arzedilen bu antibiotik, Masalarınizı evveldsn MİZ AH çeşidli enfeksiyonların tedavisinde temin ediniz. ?ittikçe artan bir ehemmiyet ka* MECMUASI Tel 48 54 08 zanmaktadır. Bağdad Paktının Fransada sağ ve sol! iktisadi toplantısı Aza devletler, temsikilerinin kimler olacagını dün açıkladtlar Çıkanlar, kalanlar Arttk iş, iyiden iyiye, çorab soküğune döndü. Demokrat Partiden ihrae edüen edileneÜç, beş, dokuz, an dokuz derken, bir ara nefes ahp, yeniden saymaya başladıktı: Jki. yedî... Şimdi de, anlaşılan tek tek sayı ile baş edılemiyeceği için, yirmi mebusun toptan Parti dışi bırakılması düşüiıülüyormuşMübarek ola. Yalmz, meşhur htkâyede olduğu gibi, gahba. bu gidişle ıçeride kalanlar: Bizi bırakın, dtyecekler, siz dışanda kaç kişisiniz'' D. N. Eyfel kulesinde dünkü yangın Bize göre çoktar ransada beklenmedik bir zamanda nmnmi seçimler yapddı. EMe edilea nericenin tahlilini mötehassıg kalemlere bırakıyoram. B*nim ilişeceşim nokta, başka, Fransanın 44 milyon nüfusu var. Bona mukabil 544 mebus sandalyesi. Bizim 24 milyon nüfusumuz var. Buna karşı da 540 sandalyemiı rar. Ne Fransa kadar zenginiz, ne Fransa kadar demokratız. Ne Fransa kadar cumhuriyetçiyiz, ne Fransa kadar siyasî partimiz, siyasî dokrrinimiz hulâsa siyasî cereyaalanmız var. Nasıl oluyor da onlartn nürusuna nazaran bizim mebus sayısı iki misli fazla? Ötedenberi bizde mebus adedinin çokluğundan şikâyet edilir; fakat buna teşebbüs eden yoktur. Mlâkis nüfus arttıkça mebus sayısı da artar. Dünyanın zannederim en kalabalık meclisi İngiliz Avam Kamarasıdır. 630 kadar mebusu vardır. Bizimki de 44 milyon nüfuslu Fransanmki kadar. Neden geri kalalun. değil mi? Halbuki şimdi bir de Âyan Meclisi kurmamız ihtimali var. Oraya da 3 4 yuz kişi girdi mi 1000 kişilik bir parlamento tahsisatı 2S00 liradan ayda 2 milyon 800 bin lira. senede 33.600.00fl lira eder. Bunun idare masraflan vesairesi de caba NewYork borsasında v;!ı faaiiyeti Amerikada ziraî mahsul fazlası İnhisarlar Vekilinin Ege tiiliin piyasası haVVınrfa bevanatı Ekmeğezam meselesi Bir sene içinde 68 randevti evi basıldı nepuenı KUÇUK YAÜDAKI MEŞHUR CAMLS APARTIMAN'ı ANKâRADA SAGİDE DUDAKSİZ KAZANDI TURK EKSPRES BANK TIIRKIYE KREDI 3 Mart 956 Çekilişinde Göztepede Konforlu Bir Anartıman Dairesi Yeni Tetracycline Anfibiyoh'ği için Türkiyede patent hakkı tanındı 7 Ocak 956 dır. KORDON BLO'de Meşhur Fransız Revüsü ZAMBELLA dolmuş Yeni Yılın ilk Keşidesinde KALAMIİŞDA N1ŞANTAŞINDA 2 ZAMBELLA dolmuş İşte Dolmuş! APARTMAN DAİRESİ Y \ttl\ CIKİYOR İSTANBUL BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog