Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

*. v.ultl.ılti MAU ve IKTISÂDI MESELELER SABÂHA.T;J Hükumeüe malbuatın teması ofaa Nadrntn ne kaiar çok oku> urusu varraif. Benden blr fıkrasjoda bahsetnrişti. Yolda, evde, matbaada hatır soran sorana: Sana Örfi İdare Kumandanı Gcneral Aknoz bir yazın dolayısîie hatır almak için telefon etmij i* inanmamışsın, faka rannrtmijrirj doğnı muT Doğru. Peki niçİB faıanıaadm? Sebebinl muasırlanmua aeıhtayun: • ** fckiden, meselâ Atarttrk. Isaet İnBnii, hattâ daha sonralan Receb Peker, tnatbnat mensnbbuCIe alâkalanırlardı. Yalnıa ernutad zevatı» değil, pek gvnis ölçüde bizieri de çorbada ruzumuz bulunsun di>e $•j çınrlardı. Doğrusu ben, kend! hesabnna Inkıiâbmda joyle dfiaöa Tek parti zamanınm öeri ge~ tenleri askerlikten yetijne idilar. ÇimdlMler sivil olduklan Içbı amilmî efkâta daha yakla^mak istiyecek lerdir. HSkumetle basın ve halk daha ziyade isbırlifi edecektir. Fakat takminler doğnı çıkmadı: Demokrasl iakılâbındanberi tiç beş yabano devleö rc;mî imkânlarla «iyaret edip her biri İçin virmişer otuzsr yan ya7mak fırsatını bulan bizler. meselâ Amtrikan başkanlana basın toplantılanna henziren tonJan tılarda bnlunup kendi memleketlmİ7İn ahvallni lâyıkfle anlamak ve anl?rmak çaresini bulamadık. Aslı aranırsa. siyaset büvüklerlne pek o kadar yaklasrnak hiç de hof de&ildir. Eskiler: «KarbosSultan, pteş1 snzann dcmişler. Slyasl merdivenleri kcndi hesabma çıktnak nlyetinde (ı)mıyanlar lcin. slyaset büyiıklerilc b'r fürlii temas maddi ve manevî külfettir. Buna raŞmen blr ffazeteci. vazife ifasi hakimmdan bu •htlyaeı hep duyar. Halkta bedbtalik hlmettikce: «Simdikl sıkinti r«çld<Br. HBIletçe blr (akım fimidler bennyebflirW Bakm sıı ba^anliraS dive saymak. dnkmek, (rönülleri ferahlatmak isterfı. Blz kendi rmkan'arTmi7İa. elde fener, rvtm^er manraralar anyorn, bnldukea vazınaktnn geH kalmıyonm. Fakat ecnebi diyarlatı trrâHimit sırada bMere eraiann InVlşaf nfnklan cok lyi ve «fstetnll anlarılırken ve Hz hunisn Tfirk eknyuctıianna yazmak hnkânnu boInrken kendl memlekrtimirf neden derlitopln anlatamıvlnn? Bu dSnen kavga nedir? Bit dahi bavmmyB davavt hhnanamrnn! Fumlinui dediği dnden Szg» kapım badı tabadan gayn Hattâ « kadar H. su fOktrfiı«nlarla başbasa) «ürununda tfirlfl vekâlerteri lleilen«flren nîce yanlar yazanz. onlnrm bile yüzde doksanı ccvabMT kahr. tkHdar. mntbnata o dprere sırhnl cevîrmi<;tir. Civartna sokulan mesİpk^.TîianrfliTin tablotu !«c ... khnl samimî, k'ml sftrî taraftp'lar hb" yana norma! mnharrirlerin dnrnmunıt apisrmak ürerr. prr>e FuınBden blr beyit söyüyebilirrm: Bea ona cnna el bana tfet MOtrkFddlr bao ond«n. ol bendM Üsküâar veKadıkĞyün, Prtrf. Gökay eti 4 lîradan fazlaya gatan kasablar» 3 gün mühlet verildi Mühlctîn sonunda etl 4 UnuUo fazlaya satan kasabtar kapatıtacak Vaîi Prof. Gökay dün sabah erken den Üsküdar» geçerek esnafı kontrola başiamışUr. Bu kontrollara Ûsküdar kaymakamı, Beledlye îktiaad îşleri Murakabî Sefi ve murakabe ekipleri iştirak etmijlerdir. İnşaat malzemesi satan dükkânları, lokantalan, kasabian, terailerl, manavlan, sebzecileri. trikotajeılsn ve bakkaüarı kontrol eden V«li, tesbit ettiğl aksaklıklan, ilgllilere bildirmiştir. Bazı kassblanrı eti dört Uradan faziaya saHığı görülmüş, mea bahada, satış flatı dört Uradan fazlaya ma! olarak et kesilrnemetl hususunda alSkadarlara derhsl erair verilmiştir Bu arada Vali, Üs*>Mar kambiarına üç gi3n mühlet vermijtir. Üç gün sonunda dört liradan fazlaya ct satan kasablar kapatılaeaktır. Baa lokantalarm tabldot "«nek vermedikleri tesblt olunarak haklannds rabıt tutulmuştur Vali. terzileri ve kumaş satanlan da kontrol etmisir Alış ve satıs fiatmı gösterir ct<ket koymıyan bir kumasçı cez^land'rıİTtıştır. Bir trikotslcıya, b!r manava etlket koymadıkla'|nndan dolalyı derhal zabıt tuHıimuştur. Bir ftnndan un nümunesl ahnmıstır. Zücaciye esvasımn fîatlarını fahis buian Vali, fiatlarm derha1 lndirflmesini söylemistir. Bir kunduracıya etiket koymadığından *abıt tutulmujtur. VaH, Üsküdardan Kadıköye « ç mis, meyva ve sebıe hs'ine baskuı yBptrustır. Fiatlan tetkık eden Vali, çesid'.i elrna satişının önöne geeilrcesi hususunda direktif vmnt? ve bir elma sandıgını boşaltarah t*tkik etnfetİT Elma sandıaından cıksn ehnaların çoğuırun çürük oldugu ,'ö iılmüstür Bu vazivtt üzerine istihsal boleelevl ve müstah^ller'e temasa geçihnege kprar verilmiştir. Bundan b5v!e H41s eplen »flndıklar muayene edilecek, lçinrle çOrük çı«kaniar, tabı\ tutulark geldlgl yere vol'aracıktır. Kadıköy çar*ı*mda oyuncakçılan, el^ktrik levaz'jyıarı tatan mfiessese'eri, nvMeb rleftTİ «at*n dükkSnlan, hn' M , ka«ab, mnnav ve saraçlan kontrol eden Vali, fahij fiatlan indirtm;» Kadıköy Çociıklarj Koruma Yurdunu gezdikten «orra Su?d'"edp bir in«aatı tetkik ptm'«. ımıbüz olan bu ir«aatm yıkt]"'İTi.isn3 emir vermi"îtSr Prof Gfikay. HaydaTnaîa LİSCÎİTIde derslere girmis, öğle yemetiıti •s!eb<»leTİe yedikten eonn 3»retmen lerîe hasbıTı^tt'e hu'unmu«{ur Di*T taraftan bu teftislcr ba«ladıSıntlanberi fltlarf'a yüzde 10 )lâ 29 arasm.îs <lü?Qklük bilnlfnektpdl*. eyyar posta Turîclyedc iîk dffa oîarak knnı!an scyyar raerke* bugün faaliyete geçiyor PTT Idaresi ha ka bir kolayhk olmak üzere Türkiyede ilk defa olarak bir seyyar PTT merkezi vücvie getlrmiş ve p?zardan maada hrr gün, saat 812, 1418 arasj bu servis) faaliyete geçirmcğe karar v«rmiştir. Seyyar merkeı buçün »aat 14 ten ıtibaren Takslm Belediye Bahçesi karsısınd» tnki Fıat sstış maŞazassriin karjısındak! ged ürerjnde kıa müracaatleriii îktisadi kalkınmamızda halk moralinin önemi Hayat pahaîılığınm yarattığı daya nı'm ? s'\.nf,!ar. bunlarn sebebi olarak gösterilen iktisadî kalkınma hareketierine kaışı n^ede ue bu nefret havasırua tsmesine sebeb oimıış bulunuyor. Bir vakilîer, fîaik Partuı tamanmda köylcrde cebri oktıi intaatı progranu da köyıSlertD çitt kçf artan rrukavemeti ile kar^ılrf^rruş; aâlında çok faydall 0İ3r. Vır hareket, yanlış tatbik metodU" ve pslkolojik hataîar yüzünden i e tenere ohnus we gayeye erisılhneder. bırakılmak zoranda kalınmıştı Aynı şekilde bu memleket ıçm navîtî bir eHTnmiyetJ olan ikfuadî ka.kınma bareketleri de yanbj ro'todlsr nlâ^s'zlık ve ps kolojık hatal"ilr. bertaraf edilemem^inden ter»d<il>e 'iğramış olup gîttikçe artan bır mııkavemetle karşjlaşmağa bajlauııj bu lunmaktadır. M Bpo Mehrnet IMW»w Y Z N Doç. A A OIuç # Bir Ywıaı.!ı kasa hırsızı httdud harici odüdî ola ArrtEtdl» !#mln'1e «nn *>tr hirsm dUn «k«ım »ınırdı»ı »dll Aa'»n Tun?.n tebaalı olan Nîkol», bıından tki stna «r»el Tun*n!st»n» ü3nfler!ır:;'.» de. tl» kol»yırn «nılup t»krar Tı>t!<1'fe glrrre?»rautaffakol iftSO de değişme *• degistkme psı mvtıı î»f»nbul» pelen Nl'.ol», )î* İ1 Bız bu yazımıada. gerek kuruljş olirsk Bnlıvpararıorl» fclr ka«» »oy ar yerleri, gerekse raevzulan bakıın.n lîo <JI. 'htivtt^uun ^'a tatrrınine veKcn ;*al«ınrr.tR ve 1 Bene 2 ey hapee m iktidar tahavvülü ve Adan ekonorcik sarüar ve kaıda.e'e •le nio^^f.m eillm!}tS. Hap!» ceüneını lkmil eflen K!*ola riayet e<ülmed?n meydana gcıırılen TPrikan yardımının fesirierinin gödun tahüve e'IÜlr e.1!!mez Emnlyet 4 tesislerin prodükt vite yönünd^n dü •tilmeğe ba?laması, biraz ferahlama tinca şuıe m"dürlü"rü tarari"'1fin bir ema/"lerinl ortaya cıkarırken bu m m c r nfr7are;inı1e hududa k«d«r gö çük olmal&rına ve serrnsyenuı kl defa da JVttodl kalkınmava atfedislrlsştırılmasjna yol açmalanna *ctiiruimüş, c . f i î Yvnan hııdud poll! mas etmiyeeeğiz. KapitaHn, en ve len sıktntılar kendlnl e3sterrn «tir öilhassa şehirlerde büyük kütPatls Konservatuan piyano rımii o'nbiWek is cahalanna lîvcih edilmemestae, îıer Işln birden artık lel. gelirlerinl paranın kıymetinkcuferansı deri düşüşlsrle hemahenk bir «urSehrlrr.ljcle bu'.nan Parli Konserva edılerek ve kuvvetlerin dağıtiıaıak atie arttıraraamışlar ve Sfiyük utıhlç bir teslstn ısmanında bitiriietn*tuan piyano Mrr»mf>nl Laıır Levy bu«Akdcnhr» vamırn 20 ocakfa Lfananımızdan yapılan bir aylık gtîa laat 16 00 aa Eeş.k'a? Barbaruf ır'« ol^aıia ve bvı vüîden Kraa rsblars katlanmak zorunda ıalmışgcüyor ihrseat I r.k'ıkulundı fasl yetina devatn erisn yenin 5tıl bırtkılması kadar, mey lardır Aşağl yukarı on altl yldan195S arahk »yınd» lıınarımıtdsn yaPenlzcilik B.ir.ko:. nın Denlıyoüatı tj ] R^'.cdıve Konserv'ı'arı krmferan? &alo veUncı bir türîu vererr yaa bu berldir bu eeni» kütle, tiat yükselpılan İhrac3î yekunu 31 mi'von 409 bm letmcsl için A G. We?er fırrr?«ma ! rvjr.di rPiyp'io Ç.lma» mevznunda biı melerinin b'r gün durscaği ve l llrayı bobru?hır. Bu mlfct» k«5im yap ırttljı 7009 toaluk «Akden1» gemi I komiîma yaDtnn müiMikıben bazı eser vetınrnlardan mütevellid ıiıasraf•yin» nararan yüzde 47 «î faîladır. sir.in s*yir teerüccei yapılarak tos'.ım | lerl bizzat «r'ımıs ve tr.'Jılk hakknda Israı karşlhksız taleb ;eklind p! taliin bîr gün k<?m?!lerîne de ^üGeçen senenln «yni »vı goı Snfind» tu «lınmıîtır. | hanr Mıluıwil«rın fuaHertıM eevab'.ın yasaya çıkarak enflâsyon a büibü leceği ümidi'e avunmuşlar; yaşhtu!ıır^> «rtıs 75 77 fa7İadır. f=aa<t« 19 mü tOratîe seyred«B grm\' d'Hniîtır tiin kdrüklemesine de dokunımya ları ve îr.yif £pneleri hastalıklar ve 1S55 Mfipfl zarfında istanbuKlin M7 hâ'en Hamburg'da esya vükl<4neict*dir. 1 Prof. Dr. DameseckTn ikinci cağız. Gsrek yedek parçasızlıktan. seraletİB yükleri ezmls ve eonunda mllyon J33 bin Hr» raddel*rindedlı G«ml 20 octfia do£ru Iin.rnnnıs» jeln.i) kenfernnsı gerek ham maddesl dısandan wt1 alıp götürmü;; geride kalanlar yalArlıs 1954 e nararan Tflde 10 15 dlT. olamktır. Tıb Pakfl!t«Ir<iıi davetlısi e!«rak îeh rilcn sanavıin ham meddefiz Ka'ma nu kendiler:nin derdlerile bafbafa Kıındura çivisi dariığı Bazı inhisar maddeUrinda rlm!?de b'ilunna Bobton Üniversitesl sındtn ötürü kspasitelerinın çnk j kaİBierr'iîlar; yokluğun hüsranı için Son r*n3sr'arda piyassda mfrcudu profîKı.'ler.nden tajıtnıms kan haslaindinne!«r yapılması «r»l»n kunrfura çfTİji yD?ürden kunaltında calışan müesîeselenn »t I de giden yakınlarınuı hjçranjnı da lıkl'rı nıüehaiîisı Dr Wl!llam3 Dadüşüııülüyor duracılar zı>r duruma d(Wmü9İerdlr. duymakta devarn etmişlerdir. Bu mt'.epk bu,"lln f *«t 10 30 <!• Guraba makinelern sıkmtıyı büsbütln »rtAnrak Tanyım v« T?hsis Bu'o^U faraSon gönlerüe vcr.I^n bır hab«r# g'ire haıtanesı c • İ7e kîlr.ljmd* iklnel tırma8ir,a ilişTniyeceJiı. Oortnal» Ue halk maneviyatıru» blsbütftn kı K fırdin tstan \ıl tcın 1509 kılo It'jndura IMZI inhisar msddslcrı v« bu arada «ikalkan enilâsyonun gpekül&yonu nlmasına yol açmsştır. fıvM ayrı!m!jw da IMly^c «nhlhltrl garslar, rakıîar v* bıra lıaUarında bır l:onf«ıransı'iı vermlstlr. Protenortın d.i!ak hastahkları hakkın te^ci etmennden dolayı, mahdud e'burun nncnk tstanbuiun b'r »ylıit ttıti miktar ind'rm« yapılması hususu inceHosusil» mfinevver rrOrnre, Cur»da pmjc'ts'vfnla vfidigl gtr.ıî lzahatı racını kar5!İıy:b!Iece|lııl ıleri «Urmek ler,mekte<1:r. lerde teraküm eden «ermavenin ıa huriyetin ilânındanber! sosyal ehBu dunınj karysinda. kalkınma ol"':a İle taktb et.iriîrdlr. ted'rler. I!gil!l»rtn bildrrdlkieriiM gör* piyas»B'Iâhar», Tıb rakıllteti tarafından tibsal faktörlerini verlrrsiz yoi'uıa ramda i?pal etmekte olduğu mev biiyüleyid, surükleyW tesirird kayÖnümOzdrt! rünlerd» yen! bir tahsi» da en faîla sürürr'l ol"n s'gtra gelınkid«ı, pel r ehrammdaki mevkiîe betme tehlikesi ile yüz yüre gelmış yapıimadiî1! tskdirde kuniuıacıl.irın cık ve ıkincl ncv;dır Bu sıüaralarda Prof. Dameseck';n s?rcfine Dnıversite nasi rinin degişmesile möterafik olarak bulunrnaktadrr. Daha doŞru bir Ay«n:den raüşk'ıl bir vaziyete düjecek yapılacak indjrrr en,n ?enpce 25 miîyon Profosörler »vındt bır kokisyl part) îft'b edümiîtir. taladıgı ilâh. noktalan uzerinde de a^ağılara dOîmüşler; bu >se eeı birle, kalk'nma, böyüieylci ve rüleri anlasılımkladır. ilra tvracajSı »fiTİenmrktedlr. Profesör. Rusyanın davrtl Oıerlne blr pek durraıyacağıt. Veıi'en maluTiata göre trtanbul kııngelirdek! kayıblardan daha fazut bır rukîeycj blr tesir kazananuy^cak Bununla berabsr hükumel durtanu duracıları bu hunısta t»şebbüs« j*çn!ş gözününd* tutarDk bu fedakârlıfa kat serl konferanı vermek Içln ptrjerabe Yukarıda lşaret etllğlmlz hosat tesirle moral botulmalara yol aç dunıtna dfl^mektedir. F51haklka b z eürO Moshovaya rr.iıtevecclhen ucakla elup lcabır>rta Ankaraya b'r heyet gon lanaca^ı an!a}iİTîakt«<Iır. tndtrmelerln ların her bWne riayet edllse • S« mıştlr. Üîtelik gelir ehrarrunın usi de kalkıruna. henü« tamamile katÜ dermeîe karar vermişlerdir. fcupün!«rde yapılaengı bellrtUmektedır. Bckç» ürretîfrint tarn yapıldı . le ekonomik kalklnma hareke'i *etabakalanna cıkanlann jaUfat lçin leye mal ednmi» ve bentmsetilmu} Kaymîi'camlar bekçl ÜCTetlerlne yür ' '•P de mukâvernçtle kar»ıla.<!aC'i''4'' yaptıklan Utıhl&k pek g»rgü»uzce d» yinrrt be» nlsb»1lnde blr atn yapI Bir farkla ki bu mukavemet daha v« pek gösteri^çi oltnoa, medenl degildi. Muvaffak olabllmek <çin bu hale fetir'lmesi, romsntizmle s«r h mıtlardır. Bu luretl» fllğtr Jjlerde olnu uı ihtiyacları, nazaH olarak daha faıi» blr ldeal durumuna yükseltll'oesı 1â dvfu gW bımd» da blr •yarlamrlRisule ı yavaş ve daha za>ıf olarmk "cwterecekH. Fakat tamanla ta» • olmas gereken munevverin miJt»i zıradı. Fskat yapılan hatalar Te gelmlftlr. vet ve «iddet kazanmaktan da Sâl) gönlü ve gözü aç kalmıştır. Bütün olânsızlık yuzunden haddlnifi fatBlr halk polikMniğl D?hl!'y* mUteh»ssısl«rınıiBd«n Dr kalırıyscakb; m«ğer ki haîkın m« bu hallerin. demln de soylediŞimiz la, gSğüslere çöken sıkmh, oShus u HnMn Ferld Canrever halka blr hİTrne; nevivatının bortılmasma rner'nn gibl, îklnei Cihan Harbindenbed <'e munevverin «tkıntısi ve hele »on j oim»k flrere nazar v« retmi «atll rün verilmemi? olsun. Şu halde Kali'B vamı ve sosyal adaîetln blr «rlG samanlarda acıklanan stıiistimıl'.er lerl hsrlc olmnk üıere her fün tsbsh Trorali en azından difer tedbirler tecelli edememegi ruhlarda bir bj* tahakkuk ederse kaîkınma tdcaliları taat S dan 13 e kadar blr h»!k po'.ikllnlk rmıiyenesl tfrvltl Ihd^s et i^adar ikH=sdî kalk'nnıa siyasetınin pun havnpır.m ve ümldlzltftın es n! gakat'.anmij ve d'iT"»*» i I.kuc1 mljtir Rerkw bu »ttler Içlnde elerln esas unsurîanndin biri olarak Var meslne yol açrnifltir. Gfttikçe artan bir cenln haline get'recektir. Btzv ! dekl >ıra nutıaratarı İle bu muayene smııza çıkmaktadır. taıylk*!! 1950 den gonra tan ha*!f bu ihtimal, memleket r>e'i»*)ına. nj' lerdco lsllfn'1? etmrttedlr. Birinci Cihan Harbind*. Aîmai Hyeceği umulurken klsa bir fası.av • eünkü sıkıntilarr'gn daha f<Hfm Bir ncıklama orduları cephelerde kat'I bir rtiağErnnlet l'tlh>>nra*tns »tfen dUn FPTÎTI Te?c?!u Jsnlnde blr yeieksubi iubıyete uğratlimadan, halk maa«v;n Takimde Sehldmuhtar caddMlnde viyatınm bozuür.afiru önliyerredığı 73 cumarnlı Edtrne apartm»nınd» dos lçin, Almanya içinden çökerMmi^ti. tH) to R«ın«lTen1n dalreelnd» naragan |!e tyi bir başkuraandan, cepheîeri intt^nr etMÇInl lb!ldlrmi$tllc. MOd''eli7»n'i'n ''!'oe vsT.lac tfihü sevkü idareyi bilmek kadar, cepbe kat'H rer^i Tefof'unun do«*tt Rernzl ?erisindeki haîkın mansv.yat;cı da yenln .•1»»i!, »11» dostu Bemri ieyurun dlmdik ayakta tutmasını "»ecerebiî«Tir1» kt^er Otdn'Hs an!a»ılmışttr raelidir. Nitskim tkind Cirn.ı Har13 vwtnda Yvr* fwaviİ7e tinrie gcek Almanya, çersV Ameyelfencn kîpti vakaJandı nka Birîeşlk Devletleri re Pusyj Cevad Toperlar lnr.'nie blr kıp'l. ce^.helpr itsdar cephe î»w mBt>«SO Aralık 1955 cumo gunü açılıgı münasebetlle lira tutannda fitramlye vereo Bu gubemizde açtınlan hecablar tçin o'm 13 M Isminöe Mr v.yatına da ehemmiyet vennis'prdir. Harb ıçerisinde «ivil ihtiy^claC tra te™ru»e reltenm!? nn azcmî derecede tatmî'ıi her »n ooiisl f>rnr'.nd«n yakal» !?5zönf5nde tuhılmuştırr. Sfbiryada tr. en=!l"e nall o l ı n v kamrjlan ve ber türlfı •^rlnna ?e yıîdırrr.!» vasıtalan olan R.»j»a oile KadıkSy kaîkmma hareketierinın tazylklni Fazta Izahat rçin Eankammn gişeferiot mOracatt edlniz. j 2 adrd Yard.rascvnier Dernejl KsflıkSy rı zaman zaman hafifletmek lflrumunu CNO JlOZOEKİ KEŞİOELER : duymuş ve plfinlanndan zaman zmbeslnln vrih* }rorn^»«i S ocak 195» gura sat t bueuk'a dem«k blna Tan tâvirler renrek lorunda kalI Mtps'ta (S0.OC3 Ura) 5 TMimu'da (75JWHJ Ura) yaoıtacaktır. mıştır. Niteklm Malenkofun Istih15.000 liral.k S Ejlül'de (50.600 Ura) 5 Kasım'da (50.000 Ura) 'âk miüan istihsaline ehemmiyet 4 Cemi>rfvelcv\e1 20 vererek bir müddet eğır sanarii 31 Arshk'ta (75.000 Ura) Çeşidli Para ik nci plSna atması, kua bir raüdİKRAMİYELIRt Her 150 liraya bir kur*a ımmaruı 3et nefes *\m»k irrASNOT : 2 § runı oîsa. ho!VaSon zamanlarda, kalvermi'tir. Bu şubemizde açtmlan hesablar diger umumî kegldelere Kinmanın şahdamarj me>abesınoe V. | 7.2f 12 18 14.40,16.53 18 29 5 40 de katıhrlar. Taşradan hevale cöndermek suretile hesab olan aSır «anaytin geU$trnlın««sne açtırabilirsiniz. HavaJe masraflarını bankamız ödcr. K. ] 234! 7.76; S.«!lM»j 1»|12 4J dörteMe sanlınTüs+ir. Kal kımıala ba) rolü a.an .uı Î'J> :e lerin iae daima Utm nl 'ihsuııe gi dilmiştir. Memleketimiz, 1908 denb%.i H harbkrin ve fhtlill'erlo çekmis, 1923 ten a)2J • cs ne ka• dar dünyada iktlsaJ! refahia raı1 olduğu devrede LSUA i Harb'nin ys ralarını sarmakla ıne«t»ui clrr.us ve ondao sonra da sfirfikler.dıği cihan iktisadî buhranırun sık'rıtilsrındarı tam kurtulacağı sırada tkinci Cihan Harbinin yarattığı derdlerîe karsı'.asmıı; harbden sonra demokras sinir gerginliğini ge •nuteakıb taryik artışının ^ süratlenmeai ve bıınun kaikıin<6 hareketierl tle Izahma pidj!m<Ji. k*ı kınmaya karşı ruhlarda belirmeSe Haşhyan nefretİB »e bnnua ••leeai husule felen aksülntneliıı e» aıvhim •ebebidhr. DerleyieL toplayicı, aydınlatıe», ıkna edıci, sevkü idare edici rolleri olan munevverin msn«viy»t ve rparunın sarsılnıası !se •'iğer eürorelere süratle yayılma tesır'ai .ıaizdir. Bu yüzden kalkınrpantn •• > kıntısıru daha az hbsedjnler, hatta hıç hissetmyenler bile bir nıüdde* sonra aynı sarsjnbnın "««ir1 altında kahrlar Işte o Mirıan ta'kınme butün romanüzmini, kuvv*tini ksvbetmiş ve kKtlenin malı olmaktan cıkmış bulunur. Kaldı kl, bizde pliım«lı£ha ve enflâsvonun tesirlerinl, br •<afıar son iki yıl arka arkava rnîruil'un az olması dolay^ile gellr yekftnu azalan ve plyasadan aldığı trjdielerin fiatlarmı takib edemiyen. diğer taraftan döviz yokluğu yörftnden istihial vasıtetarı ıcin lüziımıu maddeleri, filât ve edevab, yedek parçalan tedarik edemiyen koyîü de hissetmefe başlamif; bSylece u.~ tnan geçtikçe kapalı enflâsyonjan acık enflSsyona geçilmekle tta:^msmı?: tesir sahasl dar olan enf'âsyom'an tesir sahass daha geniş olas enflâsyon» da fntika) pdilmlştir. P vasa ekonomi'inin earl olduğu men> 'eketlerde enflâsvonun tesirteri iaha vaygln olduâu halde, piya^a eko nomisine geçme vetired henüz süratlenmeje ba;lamı$ memleketim'zde enflasyonun tedr «ahası ;.«fha safha ve kaderce kademe ysyllma temayulfl (Sst»rtnektedir. olan Wr aeMeerl doluracak ve vzun zarran plânlı ve hesablı \Ar kal kınma bile $ür>^° ''s karşılanıp mtı kavemet görecektir. Ekonomi işîer mlıi rasyonel «gas lara dayamağı haklı olarak müd». faa eden meslekdaşbnmızdan 'J»sları, belki de, bizün kalkinm» hamlesinde romantizrnln ve imaTan rasyonel esailar kadar, bel>i >ndan çek, ön wita bulunması «sua *•"'• diği hususundaki fikirlerimiji kabul etmek totenıivecekler ve kalkınma sotukkanlı aklın, h»*ab n kitabın işidir, hiaayatın bunun yaitnda iji yoktur d>yeeekWrdir Katkmmanjn plânlanıp jir^ya konulmasmda akıl, hesab kitab en ehemmıyetli unsurdur. Bu»ıutı> beraber bu plânt meydana s^i'enlerln gcrek bunun sevkü Haresînde muvaffak olsbilmeleri için oı i^lere inanlı olmalan bakımmdan, petek kütleyi bu gayeye •ürüklemek bakımmdan h'ssiyatm d.T=,nı inkâr edı'emjyecek kadar büyflklir Filhakika kalkınmaya nubeten geç basüyan Almanyada Fchte v* Nietzsche'nln yarattıŞı ronr>a ıtirrrin iktlsad! bakıırdan Frledrih Lîft'te nasıl ifades'ni buldufunu, Jn;)W ada kalkmmanm nasıl kir "T.an haline getirildiŞinl bilenler, romfir.tiîmin kalkınmadaki önemini inkâr edem'yeceklerdJr. Esa^en geri kalmi| memieVetlerde aylaklık elâstikiyetinuı (Leısure elasüclty) fazlahğmı gideinıek; ya: nu mahrumiyetten mâtnelHd «ıklntıya değil, fakat disipunli, tlevamlı ve muttarid i|in sıkîntısına katlanmağa kOtleleri sevkit.oek için de kalkınmarun bir iman hı'ine getirUmesi lâzımdır. Kaldı kl kaikmma için mahrum yet de disiplinli, ıjuurlu ve muayyen bir gayeye müteveceih olacaktır. Memleketin *«syal, siyasî ve tablî sartlarınjn asırlardanberj kutleye empoze eltıgi "bulursan ye, bulrr.ar'îin tevekkül ile otur Aüaha ?ükret» teklinde mlskinane ve mütevekkılâne mahrtırriyete katlanmak dejH; fakat yapmak, yaratmak, bir varlık mevdana getirmek. bır varlık haline geiebilmek için yemek İçin bir $eyler bulundugu zaman dahi bir gaye uftruna iarfivatı ayarh ve muayyen i«tikan!e*i«>re rnötevecp h blr bale getirm«k lâzımdır. Hulâsa kallnnma, ealısma disipîini ve gayeye müteveccih rcahrtırr'ivet disiplininin yarattığı sıkıntıları katlanmadan ol tnaz, oîamaz. Fakat, bu, hlç bir raman, bugünkfl sık mtı ların raazur göita? 1mesine ve hataîann kapablmasına yarıyacak bir bahane Brtüsü olarak kullaıulmamahdır. PlSn yalnız «ıkmtılann aegariye indirilme^ine. ga yeye Haha çabuk vanlmasma ve ;srsftn önüne gecilme^irıe \aramıv«cak, çahsmalann gemereli olup olmadıŞ'nı kontrola hizmet ed>rek suiirfimallerin ve fhmallerin Jaha kolayca ortaya çıkarılmasını s^ghyacak ve ruhlarda romantik Mr ateşin yakılarak, ulaşılması lâzım gelen hedefi göstermek suretile "cüt leîerin cehd ile muayyen bir is tikamete yönelmelerine ve sıkmnya seve seve katlanmalarına yol »çacaktır 50000 1 Kişiye 2 5 . 0 0 0 lira! Türkiye Vahflar Bankası AiNKARA ANÂFARTALAR ŞUBESINİN HUSUSÎ KEŞİDE 70.000 lira futarında MESKEN KREDIS1 CLMHLBIYET'in TEFRİKASIs IHangıc Yuvası 1fı,m TATtOB CALDVtEU. ağzmdan * u sözlsr rüyadan kurrulmak ister gıbi, oi.> harpm n£şmelerinr!en Jsha t ıtl bir dtnb re başını kaîdırdı, Ann^t1*»se'iâ çıkmıştl anıa. Celeste y. bajtan nin duru mavi gözlerile karşlasü. a^ük: ürpiitti. İç:ae Wr :j>k ! ya Şitıdi peneereden yarilamasına £iy;:nr.i| kalbindekı acı bir a>. gıbı ıen güneş doğrudan dogruy* V U J y&t n f ia ba$!amıştl. 2öz'ere vuruyor, maviüğınj, safiıAı r.çf*e hafıfçe gülümse'iî: ğırıı bilsbütan ortaya koyuyordu. « Bir gün sna bir serenad ya Annette gulümsüyordu: Acı bir tîirnrn » gü!üm«eyişti bu. E liyor nıuyiu yok Ceîeste başını önüne iğdl, kollan ^aî Hayîr, Celeste onun buııu biîarasındaki güllere bakb. rresine dsyananıazdt. Içinden: «Geim yecektim» diyorKekeliyerek: '.Benim Içln bir çfy du. vazmağc r?hmet etmc, ya/rani) deJL.ct, gelmlyecekti Yalnız, An di. «Değmez » tıette'ı.'n ya!varma;:na d?y< ndmaBu sırada, içcri hizmetçı glrdi, rnı^, Kırlar.gıç Yuvasına adım at çay getrdı. rratrak üzçre verc'ı*i »özden gsrı Celeste: «Een çaya kalanüyac»dönmü^iü. Sırf onun hatınnı kıt 5ım» dedi. «Hemen gideynı Geç ır.arnak içm; o gün öğle yemeğinc oldu, saat dört Peter merak edeT » ye?enine ge!mİ5ti, Annette sandalvas'adan bır çocuk Etrafıı^a korka korka baktı: An •evikliği ile fırladı. Yüzüiı.?'»ki o a<j re<inin ölüm dc^efınde clduğunu Tiâna kavboimu}, gene çtsn gelen bu oddda o?renır. ş, daha sonrs o ievgmîn derin parJtısı geı.ni'tl. utanrîıncı ?ahne gene bu odida ,»a$ «Ne oiur, gitme! 3 tet dsha mişti. O anda kendisini Henri'nir •cal, Ce!«rte!^ div» yaJvareı. »Ne kollsnnda hi^seder gibi oldu ve n zarnandır eorüşrr.edik. O Vadar akdakikalan yeniden yaşadı. • m yemeğr.e çağırd;k, geltncdin. a Sonra bu yan UtU, y«« korkusc Bugün tcnl öyle kolay koıa> fiurak konınma hali idi. Yoksa, 8yta dü kaidırıp baktı. Annette limdi ona şüncelpre fapîsnırdı kl dayanan.az acıyarak baklyorenus gibi ?eldL «Zaten konuşmaaını lilmf» jıldınrdl. Yaralarınm üıerici Incectt. g«v ben» dedi, «hele bugünlerde hiç rek bir kabuk bağlanuştl: En ufak ağzımı açmak canım istemivjr* Celeste bunu kendjne ksbahat bir kıpırdanış. hattâ biraz yüksîkçe bır tes bu kabuğu delebilir, TB bulur gibi bir halle sSyleraişti. KMT ralar gene sancımağa baş'.ardı. Bey fisındakinden âzür dilerneğe basr, n"i n ıçinde bir se» vardı: «An cn. ama buna eesaret edemiyeu bır dikkat et! Aman, yavasl Sakın bir kimseye benziyordu. Çevn«fi VAHDEl OÜUTKKlrl Annette onu hoş gSrür eibi blr şey düşünme! Sakın bir şey haurhalle: «A, elbette, lekerim» dadi .ama!» diye boyuna fısıldlyordu. : Kizmetçi kız tepsiyie fincanlarl Ama, bCtün emekleri boşa git «Kolay rn;? Annee fln! kayb^Mn divanoı ör.ündeki alçak bir ırasa mi^ü. O kedar dıkkatii davrarunii Hern de annenle sen yıllardır cvür nın üzerine buaknıışU Aurıette geç ken gene de kabuk çatîamış, yara olmuştun .. Ben annernle 8yle deL dlvaaa oturdu. V.'oıden e*n.. ve 'ar «ızlamağa baıiamjçtı. Bu oda gildim, gene de öldüğü zaman düuneşell bir hal aitnt^, ıçten blr se ayle yüksek sesle konusuyıjr, hi valar bana zindan olduydu.» vincle eoşmuîtu. Oeleste<?ık!e Ka.;' tıralar 6yl« çîlgıncasına nplaylp Celeste bir jey söyiemedl. GSzlen karjıy» $ay içiy Ic<>nu!>ac9kiar, huj oynaşıyoriu ki işitmemezlikten, gör Annette'nla Iri rr.avi gözlerins labir vakit geçlrecekuAdl, AJ»! Ke<c mcmezliktea gelemezdı. Düîünıae kılnus, başka bir sey gormüyordu luıdu vaidt hiç ^ecmes« dakikaîa mek, hatırlamaırak kabil değüdL İçlndeki acı artık iyiden ıyiye açıga rır sonu gelmese' Hatırlamış, hatırlar haürlamaz oe vurmuı, gizlenmeğe çalışmadaa oMinnacık ellen çay Bncan'arile Srerine utantan o kıifîin demır ka nun bfltün •varlı&ını «arsıyord'i. îümjş takımîarı erasn^a çabuk ça fesi kapanmıştı. Yüzüne atej ?afıÇayıru cabuk çabuk Içerek bıtlrbuk iş •îöıüyor, «ffray hazniıyor yor gibiydi. Kanı kttişmiî, içten içe di. Sonra, fincarunl tepsive ıiydu du. Bir fincana C^y koyup uzatt) bir alev gıbi derisTii yakıyorau «Ben gideyim artnk, Anıet l e «Gel, Celeite . Otat.» Bu odadan. fırlayıp kaçmak, kj;a ciçira» dedi Ceieste. ne vaov;^g IÎJ, ae s5y kosa kaçlp gitmek istiyordu. *nİçıni biıdenbire bir telâş a'.mlftı liyeceğmi bılemiyör ı^ıbl, ayakta nette'nin yurüne bakamıyordu. B>: Niçin daha önce kaîkmamışüT »Ya durrnuş, dalgın dalgın bakıyordu 'ncecik, tertemiı yüzle, çoV şey tn «iradi Herrri pelîverirge?» diye ıf"Oülleri hSiâ kuca|mda tuhjyordu en, gene de kin daynnyaa o Mf <?flndfikç» yerlnde duTaımyordtt. AAnnesinin o'.ümtindenberi üzerine oakışlarla karsüafmaktaa korkıı vaŞa fırladı, DöniiD var.ıbajındak» bir uyu«ruk!uk. bakîîiannn blr dal vordu. rülleri ?en« kueakladı. fınlık (felm'şti. Ksrdisi de bunu Oturdu, Annette'nln uzattıfı fin «Güllere çok teşekkflr» d«ll p blllrordu ıma. bu ha!den pek kur anı aldı, dalgın daıgıa içın« baktı eter pek merrnun olaeak. Bürin «<fulraak da lstefpıvoıdu. Ona By!e İyle kaldı. »'^ hi' çlcek yok.» şeliyordu kl, hu nhnınf kölCı t)ü•Annette: »Ya,» dedi. «Büirim. Çi Arjıett* de konufmuyordu O•»ünc^'erden kurtarrr»'» •••\n rn>ıınun >rıf5ddet ses^îz pectijüni C^t*1» ! 'T verde na^ll oturulurl» da kendil gindeo ntıay» «ıt<an • '• ncjk tıerlen »onra farkettı f>aşi' j i r,rs.;<ui: n ayak t*A duyuldu. Tahnd da arkada^iartn ba«tuı «nlartıklan: Ko^koca re<>nıl «eyahat bovun»^. rtavet sahiblnln htırnruna kabul edilmemt^fer. Bhr beyanma m'rhar oiamamKİar. İste iktirfardak! zevatla bn derece ¥apılan besab'ar, bizde kalkmmanır yiîına g8re 200 m lyon lle srrt «trtayn... 800 milyon lira areeında de£iş>n Onnu IHn, saym Generalbıı, ıHrin erflâsyonist bir yatlrım siyasetiıo orfî Jrlarefcımarırlaniıihpihi « r t Mr yürütüîdüğünü pöîtermektedir Bu vaTÎfevi demhde bnvnrmaii'ia nıŞv» daha bajka sebeblerin hızıma.Tiı men. h'r mfıtevBrr mnharriHn evine ile k8tmerlesen enflâsyon. gereK '.nı kadar s?hsan ve törtıffcârane te1e*>n kjnınann yarattığı yeni lervetle edprek. memleket meselesl hlr oıevrin gerekse eski servet ve geür e rn hakkmda onunla konu«mak *»• rın muayyen zümrelerin elinde a nmnnn gösterîsln'ri havsaİ8.v* ««5şın bir şekilde tekâsüf etmîsırıe dıramamtştım: ve bîrinrn iMUH yoi «emıa ve kStlelerin adalet hıjji ne knrha») eidivorunı tvi'eı iyiye zedelenînirrir. Bir jı... Siviilerrmizin raftan W g l siyaseti, d | e r taraftan eoev »I»\!PT daha Istikraa siysseti ve yosyal riyaet kiyor, belll. yollan ile bu asırı adalptsizligi gifVâNâ) dermek ve buna bir daha meydsn vermemek küt'elerin kalkınmavı be BELKİS KAStDECtOÖLU nimsemesine ve sıkmtîya katîanile maxina yardım edecektir. HÜSE«N GÜLER Celeste birdenbire korku ve teTî Meşrutiyettenberi riraarten ^îkâhlandılar. iâ;a kapılarak. dönüp o yana doğru gayri is sahalarında gayrimüshm un 29'12/955 baktı. Herrri mi geliyordu acaba? suriarın hâkimiyeti^i önlemek mıiBeyoğla Birbirlerini görmiycll bir v$ rlu nevver tdealist Türklerin en büvük yordu, gayesi idi. Hattâ devletçilik bile FAHRİYE OAIJVN Celeste ayaga kalktığı hald» An kısmen de bu duygunun te3irile orile taya çıkmıştl. Son yılm hâdipleri nette yerinden hiç kıpırdamamı?tı LÛTFİ DEVECİ Onun halindeki acayıbliği girme gayrlmüslim Türklerin is sahas.nden önce keşfetrnek ister gibi, |im daki hâkimiyetîerini artan bi< şeNikâhlandılar. ; di bastan aşağı dikkat kesiısıif, öy kilde lnıwetlend rmİ5tir. £335 Toş2'1/956 le, bakıyordu. Son hareket ü*eri kilât kanunundaki prensİDÎerımiz ve ne, bakışlarındaki tajkınlık feiras modern zihniyetîmiz dolayısi'e hugün Için bu ideal menfî jekilde kütdaba artU. TEŞEKKÜR Gelen Heari deglldL Antolne idi. l«lerin reaksyonunu davet edece* S»nflerdenberl çekmekte olduÇum İçeri sıyah gözlerinie ı»r zatranki tarzda bir slogan halir.e «çetir.!< kanlı bsstırdan amansız blr ha'de yato pariak ısılh ile girdi. Gene p*k met Fakat bir taraftan ^ayrimîs t *;m Su'tapphmed Fîiıaf ha3>nes;irt* lim Türklerin etlerindekl •.^niş ^^r Operatör Dr. HÜSEYİN BAftCÎ ?k giyinmis, o dütndn» »lyah saçlannı aıki sıkı tarayıp basına yapıs maye imkânlarmı spekülâUf ma's tarafmdan yapılan amellyat netlcöbıtırtni|tı. Hallnde Chrlstopher ırnct «adlardan wyade kthsali trttıncı ıi« bu amansıt hastilıktan kurtuidurf». Kendilsne ve hastanede yattıgıra müdsının «galon adamlannın al&meti ra* sahalara tercihi İçin lüzurnta tsi de*çe bana ksrşı büyuk yardımlan dokolo)ik havayi temin etm'i« ça!: kunsn bü ün hast«ne personellne tesek rikası» dediği e rarı vapnıacık, yari Slrken diger taraftan müs!'nı Türk klir etm»gi blr borç blllrim. içten gelen Wr MSarlık »*rdı İ lerin de iş sahBİannda ^«hs pcrü Kızkardeşîle hala.ııru gSrânce g5z açık ve daha gözü pelf bir sekilde lerinin njıltısı bir kat daha artU. boy göstermelerini n(Spet bir ı'eal Kandilli bir selâm vererek durduhalinde açı!ama?a ve 6unan "•oii'ui tVay hanımetendiler!» d'ye tizmini yaratmağs dikkat etmek Nüshası 15 kunışrnı parmaklarile onlara birer öpücük mevcud ve gittikçe teİılikcü bir ?eyolladı. «Cay vaktt, haT Yalniz, kflde artan unsurls'" arası ikti«ıd! ABONE ŞERA1Tİ ben vtski içmek letersem mflsaade muvatenesiriifi (Tİdernwk ve s*ni| Tfirbîve Barie MfıdderJ buvrulur ma tcaba?» Lira Ks Ura K>, kütleyi kalkıruoaya tesviV etmek Ura Kr. Llr' &t. İğiîip kızkardestnin yanajından bakrmmdan ftvnal edilmem^Ji 'Itım 42 00 81 00 Seneltk îptü. Annette de ona yan«ğıaı u eelen blr noVtadır. Alts aylık 2250 « 5 0 zahrkes çenesini okşadı. 12 «0 M00 Üc «ylık Her halde kalkınma plâaı ka£«r ~ «Elbette» aedi «Çt* 4tı, Blı lylılt «M I N içt» Bugör. senl hlç ufluuuyor bu plflna fcan v» ruh vere«»V bir D İ K K A T kalkınma /«"'sefesine de şiddf tle ih Oazctemlze gftndenle > *v nk ve T«i'lâr dum. Ne zaman geleceğinfteiılde tiyacımu olduğunu ınlama'nızın n«redll»(r< edllm<nn lad« oliınnuo. ğilâir k l B*b«m aasıl?» tl&nlardaD m«ıullyet kabui edlima». zamau gebaüe bulunmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog