Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

KOPRUÂLTI ÇOCUKLARI AltiHcı Baskısı yapılıyp" Tanesi 100 Kuruştur. Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. tSTANBUL 31 ıncı <v <ayı II 292 umhuri IOJRUCUSU:TTJNUS NADÎ Te.grai ve meVtub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstarbu' No 246 Telefonar: Urouml Santral Numarası: 224298, Yan Islen: 224299, Mdibaa: 224291 verilmemesi, turizm meseleleri, Reısıcumhur v« Bi^vekikn seyahatlerinde yapılan karşılama ve ujrurlama rnerasimlerinde mubaiâğalı ve lüzumsuz haberler yayınlanması mevzuları üzerinde durmuşlar ve bu hususta jiddetli tenkidler yap ı nuşlardır. IĞRET! SORAT Nurullah Ataçıı^ ürjJü Fransız yasan Marcel Ayme'den çevjrdiği bu roman tamamile orijinal've Jppyali bir konudan realist bir etef . ortaya koymanın güç başarısım t££e tattırıyor. Varlık Yaymevinin yaymladığı bu romanın fiatı 2 liradır. ~ K' Çarşamba 4 Oçak I9f 6 iitçe Komisyonunda dün basın hürriyefi için tartışmalar oldu Bîrçok milletvekilleri de, radyolarda yâlnız iktidarın sesinin duyulduğundan, haber yayınlarının berbathğından, Bayar ve Menderesin istikbal ve teşyilerine dair uzun tafsilât verildiğinden şikâyet ettiler i Devlet Vekili Emin Kalafatın vaidleri Ankara, S (Telefonla) Kırklareil milletvekili Şefik Bakayın riyaseünde toplanan MecUJ Bütçc Kom:syonunda bugün Basın, Yayın v* Turizm Genel Müdürlüğü ıle Anadolu AjanU bütşesinin görüşülmesine baslanmıştır. Söz »lan hatiblerin bemen hepsi resml ilânlatm tevzii, radyoda muhalefete konuşma hakkl (Arkası Sa. S, Sü. 4 te) İngiliz Yunan temasları Londra Büyiik Elçimiz dün Ingiliz Dış İşleri Bakanı ile Kıbrıs mevzuu etrafında uzun bir göriişme yaptı ve İngiHzYunan görüşmeleri hakkında malumat istedi Londra, 3 (TJIA.) Cütkıyenm Londra Buyuk Elçisi Suad Hîyrı Ürgüblü, bugun İngilterenın Dış İşlerı Vekıh Selwen Loyd ile uzun bir göruşme yapmıştır. Toplantıyı müteakıb, İr.giltere Ha riciye Vekâletinın yaylnladığl rts mî tebliğde Türkiye : le ^ngıltere arasındaki carî meselelerin gorü«ül düğü bıldır lmiştir. Diğer taraftan sızan haberlere gö re Suat Hayri Ürgüblünün Selwen Loyd'dan son zamanlarda îng Here ile Yunanistan arasında ereyan eden Kıbrıs hakkındaki görüşmelere daır ızahat istediği anlaşılmaktadır. Telefoto CUMHURÎYET: ParisFrankfurtİstanbul (AJ*.) Vergiler aleybinde kampanya açmı; olan grupu ile biriikte tahmin etmediği kadar mebusluk ka^anan Poujade. neticeyi öğrenince taraftarlarile kucaklaşıyor Koınisjonda basın hiırrıyeti uıevzuunda hükumeti tenkid ede» milletvekillerine karşı Türkiyede dünyaıun hicbir yerinde <örıılmedik bir basın hürriyeti mevcud olduğunu ileri süren tntalya mebusu Kenan Akraanlar Hürriyet Partisi D .P. mttcadclcsi şiddetleniyor İç politikanın sıklet merkei İstanbuldan Egeye geçti. Izmirde Hürriyet Partisi resmen faaliyete başladı, D. P. likr şehrimizdeki büyiik toplantıdan vazsreçtiler Geçen yıhn son günlerine kadar iç polit kanm sıklet merkezi teşkil eden şehrımızde siyasî faaliyet bir dcn b:re lurgurlaşmışhr. Dün saat 19 30 da D P liler Beşiktcşta fazla miihim olmıyan siva sî bir toplantı yapnvş]ardu\ Hürri yetçfler ise. ara'arînda istişarelere devam etmişlerdir. Demokrat partinin kuruluşunun 10 uncu yıı dönümü münasebetıle 7 ocakta Spor ve Sergi Saraymda yapılacğını evvelce bildıttl ğimiz siyasi toplantıdan şimdilik vazgeçil miştir. Toplantıd» hazır buhınmak üzere şehrimize gelecek olan Başveki! A r k a s ı S a . 5, S ü l d e Köylılii Partisine göre iç politikâ durumu Âçıklanan görüşe nazaran Hürriyet Partisine vâki münevver akınının sebebi Tüıkiye Köylü Partisi ilçe ve dernek başkanlarının iştirakıle y idare kurulu, dün sat 18 de Nureddm Ünenın başkanlığında fevkalâde bir toplantı yapmıştırToplrntı sonunda partınin iç politika mevzuundaki görüşü şu şeki'de açıklanmıştn: « C. H. P. liler D P. yi parçalamak eayesile el altından sistemli bir sekilde Hüriyet Partisini desA ^ ^ 3 (Telefonla) ŞehrimU edümiş ve bu diğer maddelerin fiateklemoktedirler Belediyesi gıda maddelerinin bir tma da tesir etmiştir. D P nin kısa zamanda Humyet ç O ğu n a naT^ koymuştur Bu suretla Narka tâbi tutulan maddeler Arkast Sa. 5, Sü. 2 de narka tâbi tutulan maddelerde bs şunlardır: Pirinc, nohud, mercimek, riz bir fıat düşuklüğü müşahede (Arkası Sa. 5, Sü. 6 da) Harh usulü Ankarada fiatlan epcy düşürdü Parti, verilen haber Içm «kasdı mahsusla u>durma» diyor D.P. den yeni ihraçlar beklenmiyor Millî Korunma kanununun tadili Alâkalılar tarafından hazırlanan rapor Ankaraya götürüldü Milli Korunma Kanununun günün şartlarına uygun olarak yeniden hazırlanması ve gerekli tâdilâtın yapılması yolundaki çalışmalar devam etmektedir. Bu arada şehrimiz alâkalılan tarafından hazırlanan rapor, İktisadî Tetkik Heyeti Başkanı tarafından Ankaraya götürulmüştür. Raporda bilhassa Millî Korunma Kanununun tatbık şeklı ve piyasanın durumu ızah edilmekte ve kanunun iyi işleyebilmesi için alınması gereken tedbirler temenni mahiyetınde beîirtilmektedir. Mediste hiç bir parti tek başına çoğutıluğu elde edemedi, böylece Fransaıun en büyük derdi olan istikrarsızlık daha da arttı Sağ ve sol müfritler eskiye nazaran kazançlar sağladılar Paris 3 (P.) Fransız genel s«çımlerınin kat'î neticelerı hemen hemen öğrenilmiş bulunmaktadır. Bir taraftan komunistler ve diğer taraftan Pujade grupu tarafından temsıl edılen müfrit sağcılar kazanc lar sağlamışlardır. Resmî neticelere göre, geçen meclilste 98 mebusa sahib olan komünist partisi şimdi 150 mebusa sahibdir. Diğer taraftan vergi sistemi aleyhüıde kampanya açmış olan (Pujade) idaresındeki siyasî grup da 54 yer kazanmıştır. Mendes France idaresindeki (Cumhuriyetçi Cephe) nin yeni mecliste 148 yere ve Farure idaresindeki (Merkez sağ cephe) nin d« 181 yere sahıb oldukları ilâve edil(Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) Fransız seçimlerinin nelicesi anlaşıltiı Ankara 3 (Telefonla) Bugünkü İstanbul gazetelerinden binnde D. P. Grup toplantısmda hukumete ade mi itimad oyu beyan eden milletvekillerinden 20 tanesinin kısa zamanda partiden ihrac edilecekleri Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bu düşüş, narh konmamış olan maddelerin fiatlarına da tesir etti Bayar dün öğlejin Ankara garında trenden indikten sonra I Bayar doğuillerinden dün Ankaraya döndü Ankara, 3 (Telefonla) Cumhur başkanı Celâl Bayar Doğu Illerımize yaptığı bir haftalık tetkik seya hatınden bugün saat 12 de Ankaraya dönmüştür. Bayar, Ankara garında Meclis Reisi Refik Koraltan, Başbakan Ad nan Menderes, Meclis Reis Vekilleri, Bakanlar, Milletvekilleri, Mül ki ve askeri erkân tarafından karşı lamıştır. (Arkast Sa. 5, Sü. 5 te) kuyudan petrol çıktı Balıkesir 3 (Telefonla) Susurhığun 12 kilometre mesafesindeki Yıldız köyünde bir vatandaş evinin bahçesine kuyu kazdınrken bulanık ve kokulu bir mayi çıkmıştır. Merak saikasile bu mayii yakan kuyu sahîbi bunun hafif alevle yandığmı ve petrola çalan bir koku neşrettiğini görmüştür. Hâdiseden derhal köy muhtarı haberdar edilrniştir. Muhtar da bu ır.ayii Susurluk Kaymakamms getinniştir Mayi Snsurluk şeker Sabrikasında tahlıl edilince bunun petrolu ihtiva ettiği görülmüstür. Keyfiyrtten haberdar e^'len Balıkesir Valisi Ankaradan bir mütehassıs heyetin gönderilmeS'ii i"=*emiştir. Susurlukta bir Eyfel kulesinde dünkü yangın Televizyon tesislerinin tutuşması ile yayılan atesi itfaiye güç bastırdı 3000 •• ücretsiz telefon ITmnm Müdürlerin evlerîndeH ücretsiz telefonlann bir ücre* esasma bağlanmasma dair teklif atâkalı muhitlerde memnunlukla karşılandı Afyon milletvekili Rıza Çerçelta (Telefon konuşmalarının bir nizam altına alınması, ücretsiz telefonların bir ücret esasma bağlanması) hakkında, Meclise yaptığı bir kanun teklifi; şehr mizde alâkall nıuhitlerde memnunluk yaratmışür. tlgililerın belirttişine ı?ore, toklif Katil Halid Senenin ilk katili Adiiyeye verilen katil tabancasuv korkutmak kasdite ateştediğini söylüyor Sigortalı işçiler için verilen mühim kararlar İhtiyarhk ve maluliyet ayhkları, emzirme ödenekleri ve işçinin ölümü haîinde ailelerine verilen aylıklar arttırüıyor Asya Af rika konferansı geri kalıyor! Ortadoeudaki gerginlik dolayısile Kahire toplantısının tehiri istend Colombo (Seylân) 3 (AP1 İnanıhr bır kaynak bugün 29 Afrik» ve Asya devletinin Kahirede yaptnaları mutasavver ikincı bir toplan tınxn hen,en hemen muhakkak surette ilânihaye tehiı edileceğini soy lemıstir. Banduneda yapılan ilk konferans ta Sevlân Başvekiü Sir John Coteİ3h=»la ıle Mısır hükumet reisi Cemal Abdünnasr ikinci toplantmın k'bıl olur olmaz yapılmasını derpı etmislerdi YetkıH sahsiyete göre Hindistan Ve Bırmanya, Ortadoğuda gergırlıkler mevcud olduğunu. soğuk harbin fiddetlenrliğini VP bu itibarla zamanın boyle bir toplantı için gayrırrüsaid olduğunu belirtmişlerdir. Bundan başka Birmanya, Israeli takbih eden herhangi bir karara 15tirak edemij eceğinj de kavdetmiş Evvelki geceyarısına doğru Aksarayda Hekimoğlu Alipaşa mahallesinde Topçuemuı sokağında 11 Ankara, 3 (Telefonla) Hüku bazı mühim kararlar alınmıştır. Bu numarah evde oturan Mehmed Ha metçe hususî ve resmî sektörlerde cumleden olarak: (Arkası Sa. S, Sü. 5 te) çalışan sigortalı işçiler hakkında 1 Hususî ve resml sektörde ça hşan ve ihtiyarlık sigortasma dah:l olan işçilere ihtiyarlıklan halinde hâlen tahsis edilmekte olan 33 lira daa ibaret ihtiyarlık ve maluliyet ayhklan bir misline yakın bir nisbette arttınlarak 60 liraya, 1 Sigortalı kadın işçilerle sl Arkası Sa. S, Sü. 3 te (Arkası Sa. 5, Sü. 8 d*) Shakespeare muantması nihayet aydınlanıyormu? imzasını taşıyan eserlerin Christopher Marlow tarafından yazıldıgını Upat edecek vesikaların »aklandığı iddia edilen üç yüz tenelik mezar nihajet açıhyor Chislehurst (Ingıltere) 3, («.a.) Burada küçük bir kilisede toplanan 40 din adamından mürekkep kilise idare heyeti, 20 seneden beri devam eden müzakerelerden »otıra nihayet 300 senbk bir meıann gelecek hafta açılmasına müsaade etmiştir. Amerikah Calvin Hoffman adında bır şahıs. William Shakespeare tarafından yazıldığı sanılan bütün eserlerin aslında Christopher Marlo we tarafından kaleme aîındığını ve bunu ispat edecek vesikalann Sir Thoma» Walsıngham admda bir *ai» sın mezarında bulunduğunu bundaa Ttlefoto f l MHIRIYET ParisFrankfurtİstanbul ?0 sene kadar evvel üeri «ünnüş ve bu faye fle te»ı» edllen bir cemiyet 364 metrc irtifadaki jançınıu zeminden t^ieobjektifir çekilen resmi (Arkası Sa. S, îü. « da) | (Yaz\sı 3 üncü sah jedt) % Canından bezenlere yardım! Viyanada kurulan (intiharı önleme ekipleri) nin faaliyeti Viyana 3 (a.a.) Yılbası arifesinde ve yılbaşı günü fasılasız hazır vaziyette bulunmuş olan «intiharları önleme ekipleri», 48 saatlik bir devre zarfında, «yaşamanın manası kalmamış olduğunu düjünüp intihara kalkışmış» 183 kişinin yardımına koşmuştur. Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Shakespeare DÖNÜŞÜ OLMIYAN YOL»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog