Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

BAHÇELİ EVLER ARSALARINI UNUTMAYINI2 TEL:223521 ZÜMRÜT SOĞUKSU ^H ••••••• EMİN ÖNÜ NAİL BEY HAN N 9 31 inci 71) sayı 11.319 u m h u r i yet K U R U C U S U r Y U N U S NADİ Telgraf re mektub adresi Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu f«tanhu' N 246 < TelefotLSt: Utruml SantraJ Numarası: 224298, YazJ Uleri: 224299. Matbaa 224290 Bugünün dilile MEVLÂNÂ Yenileştiren: A. KADİR Bütün kitabcılarda bulunur. Fiatı 250, hususi baskı 500 kruru? Satış Merkezi: ÜNİVERSİTE KITABEVİ Ankara caddesi No. 96 İstanbul Taşra bayilerine ödemeli gönderilir. Perakende istiyenler kitabın bedelini posta pulu olarak göndermelidirler. Sah 31 Ocak 1956 Başvekilin son beyanatı Ankarada nasıl karşılandı Siyasî ve iktisadî mahfiller, bu beyanatın ahnması gerektiği söylenilen tedbirlerin alınacağına dair ümidleri arttırdığını belirtiyorlar İzahatın uzun bir taMiîinî yapan Hürriyet Partisi sözcüsü de: "Zararm neresinden dönüise hârdır99 dedi İhtikarla mücadele tasarısı Hükumef tasarısının geçici komisyonda müzakeresine başlandı Ankara 30 (Telefonla) Milli Korunma kanununun tadili hususunda hükumet tarafından sevkedilen tasan ile Ahmed Gürkan, Ke mal Özçoban ve Emrullah Nutku VÜLAAL l a L n . f Câ>«>i> V«•«»!«»• Yüksek Askerl Şuranın 1956 yılı ilk topnun ayn ayn verdikleri kanun tek liflerinin müzakeresine bugün Mec lantısl dün Mat 10 M M Vekâletl vc lis geçici komisyonunda devam o kili Şem'i Erginin başkanlığmda Ankarada Erkânıharbiyei Umumiyede dayapılmıştır. GUndemin lunmuştur. ilk konusu olan subay ve askerl memurlar terfi lâyihasmın incelenmesine başlanmıştır Tasarı ve teklıflerin tümü üzeSubay, askerl ve muamele memurlarımn durum ve terakkileri Üzerinde önemli kararlar rinde yapılan görüşmeler sırasuıda alınmıştır. (Arkası Sa. 5, Sü 6 da) Harb Okulu, Askert Akademi ve ordu ihtiyacı için kısa tahsll süreli subay yetiştirme lâyihasının son şekilleri kabul edilmiştir. Resim, Şuranın dünkü toplantısını gösteriyor. Yuksek Askerı Şuranın Kararlan îyiye Doğrn ıııu konomi politikamızla U gili olarak sayuı MenJc res tarafından Anadolu Ajansuıa verilen demec, öyle tahmin ediyoruz ki, halk efkânnı raeranun edecek, iş ve ticaret çevrelerinde ümidli bir hava nyanmasına yol açacaktir. Bu demec, Dördiincü Menderes hükumeti kurulduğu zaman, sayın Başbakanın Meclis kürsüsünden yaptığı vaidleri derleyip toparlayan ve onlann yüriirlüğe girmek iizere bulunduğunu müjdeleyen bir «tatbikat» bildirisine benzemektedir. Gerçekten bu millet, tasarruf zihniyetine değer vercn, realiteyi rüyanın üstünde tutan, plânlı ve programlı bir ekonomi politikasuia yıllardır hasret çekiyordu. Yabnmlar konusunda gelişigüzel davraınşlardan sakımlacağına, nmumî ve katma bütçelerin Merkez Bankası k«y naklanna basvurmalannın önleneeeğine, iktisadî devlet teşekküllerinln isletme ve yatınm masraflarının kendi imkânlarile karşılandınlacağına, banka kredileri bahsinde spekülâtif harekjetlere göz yumulmıya cağına, ziraî kredi hacminin alabildiğine şişirilmiyeceğine, ithalât po litikaraızın memleket ihtiyaclanna göre ayarlanacağına dair sayın hükumet başkanı tarafından resmen açığa vurulan son kararlan bu itibarla iimid verici buluyoruz. Aslına bakarsanız, evvelki günkii demecile sayın Menderes, herşeyden önce eski Menderes hükumetlerini tenkid etmiş. onlann yürüttükleri veya yürütmeyi unuttuklan politikayı bize gösiermtştir: Çünkii sayın Başbakanın bugiin açıkladığı tedbirlerin bugüne kadar ihmal edil miş olmasım mazur gösterecek bir sebeb ortada yoktur. Bir hükumet, milleti en kısa zamanda kalkındırmak, yahud bu konuda yavaş davranmak istiyebilir. Maksadi ne olursa olsun. gelisigüzel .vatınmlardan sakınmak. enflâsyona engel olmak, ziraî kredileri alabildiğine şişirmemek, ithalâtı ihracata göre ayarlamak ve hayat pahalılığını mutlak öıı lemeğe çalışmak her hiikumetin ilk vazifelerindendir. Türk ve yabancı (dost yabancı) mütehassıslar yıllardanberi söz ve yazılarile Menderes hükumetlerinin dikkatini çekiyor. giidülen başıboş ekonomi politikasinın yanhş olduğunu hatırlatıp duruyorlardı. Bu bakımdan Dördiincü Menderes hükumetinin şimdi karşımıza bambaşka bir zihniyetle çıkması bazı vatandaslan şüpheye düşürecek. muhalefeti ise elbette tatmin etmiyecektir. Bir kısım vatandaşlar da. aldığı kararlarda hiikumetin samimî olup olmadığı hu susunda tereddüd geçireceklerdir. Zararın neresinden dönülse kârdır derler. üeri süriilen kaygular ne kadar halklı olursa olsun. iyi yürii tüldüğü takdircV?. biz son tedbirlerin memleket hesabma faydalı gelişmelere yol açacağını iimid ediyoruz. Fakat tekrar etnıekten bıknuyacağız: Başarılı neticelere varabilmek için alınan tedbirlere samimî olarak inanmak. hiç bir istisna tanımaksızın bunlan yüzde yüz tatbik etmek. gerekirse muvazi tedbirlere de baş vurmayı ihmal etmemek. iç ve dış politika kaygularile bunlar arasında herhangi bir gedik açılmasma kat'iyyen yanaşmamak lâzımdır. Parti idaresi başka, devlet idaresi başka şeydir. Bir parti, seçimleri kazanıp da iktidara geldi mi, herşeyden önce memlekete hizmet etmekle mükelleftir. Devlet idaresi sornmunu omuzlarmda taşıyan insanlar. iş başında bnlunduklan müd detçe, her zaman herkesi metnnun edebilsinler. imkânsızdır. Bir kısım partililer. geçici veya devamlı olarak hükumetten hoşnud kalnuyabilirler. Maksad şu zümreye, şu sınıfa değil de millete hizmet etmek olduğuna göre, kiiçük. hattâ büyük parti hesablarını îktidar siiresince bir kenara atmak en doğrn yoldur. Çünkii milletin kalbi kınldığı zaman, hiç bir partirilik gayreti onan yerini dolduramaz. NADİR NADİ Ankara, 30 (Telefonla) Komisyondaki bütçe müzakerelerinin ilerlemesi ve umumî heyetteki müzakerelerin ise pek vaklaşması dolayısile Başbakan Adnan Menderesin iktisadî ve mali politikaya aid izahatı. iktisad! ve siyasl mahfillerde memnunluk uyandırmıştır. Bu mahfillerin kanaatine göre, hükumet programında pek açık olarak izah edilmemis bulunan iktisadî ve malî politika son beyanatla vüzuh kesbetmis ve şimdiye kadar beklenilen ve ahnması gerektiği söylenilen tedbirlerin alınacağına dair olan (Arkasi Sa. 5. .S'ü. 7 de) Brüksel Büyük Elçimizin cenaze töreni Törende, Belçika Saray Nazın, Meclis Başkanlan, Dış tşleri Bakanı, bütün Kordiplomatik, hükumetimizi temsilen dr Kopenhag Büyük Elçimiz B. Uşaklıgii hazir bulundular Sühunet dün sıfırın altında 6 ya dflştfi Halk dün şehirde taşıt sıkıntısı çekti, Şişli nıeydanında otobüs ve dobnuş bekliyenlerin teşkil ettiği kuyruk 110 metreyi buldu 6, szarnî 1 santigrîd derece olarak kaydedilmiştir. Yurdumuzda en düşük sühunet Erzurumda 10, Afyonda 9, İspar'ada 7, Xanyada 7 sanül Tipi yüzünden Karadenizdeki vapurlar limanlara sığınmak zorunda kaldı, bir şilep Zonguldakta karaya oturdu, bir yabancı vapur da imdad istedi 3 i r kaç gün önce Balkanlrdan inen alçak tazyik merkezi. yurdumuzda gittikce şarka doğıu kaymak tadır. Bu bakımdan fırtma dün dğleden sonra biraz hafiflemişse de bu günlerde gelecek yeni alçak tazyik sebebile sühunetin tekrar düşeceği bildirilmektedir. grad derecedir. Birdenbire bastıran karakif j«hirde bazı aksaklıklara sebeb olmuştur Dün sabahın erken saatlerinden itibaren işleri başına gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar bil Cumhurreisi Vilâyetten çıkarkeı hassa nakil vasıtası sıkıntısı ile karşılaşmışlardır. Caddelere kömür tozu ve ktım dökülmüş olmasına rağmen zincir takmıyan vasıtalar yollarda kalmış ve trafik tıkanıklıklanna sebeb ol(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) Halkahya gitmek icin Yeşilköy istasyonunda tren bekliyenler Sirkeci Halkalı elektrikli trenleri Alâkaldar, trtnletia Teşilköye kadar nornal şekilde işlediğini söylüyorlar Sirkeci Halkalı elektrikli tren lıdan buraya kadar tek hat üzerintesisaiında son günlerde vuku bulan de motörlü ve mazotlu trenîer serârızalar üzerine idare trenleri Ye vise konmiiştur. şilköye kadar işletaıekteür. Âr»za Haber verildiğine <;ore, Devlet bu noktada bulunduğundan Ha!ka Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Bugün şehrimizde hava çok bulutlu geçecek ve muhtemelen hafıf Brüxelles 30 (a.a.) Birkaç ?ün kar yağacaktır Rüzgârlar şimalden önce Luxembourg yolunda vuku hafif kuvvette esecek ve sühunet bulan bir otomobil kazası sonunda düşecektir. vefat eden Brüxelles Büyük Elcimiz j pün şehrimizde sühunet asgari Bedri Tahir Şananın ns'şı bugîfrî|'"^ Brüxelles'den resmt merasimle kaldınlarak hava alanma naklediimiştir. Merasimde Belçika Kraluu, Saray NEZITI Ue bir emir subayı tetnsil etmekteydi. Dış İşleri Bakanı Paul Henri Spaak ve Dış Ticaret Vekili Victor Larock Belçika hükumetini temsilen törende hazır bulunmaktaydılar. Âyan ve Temsilci Arkası Sa. S, Sü. 2 de Cumhurreisi dün Ankaraya Celâ) Bayar, İstanbul Belediye R*isliği seçimi ile yakmdan alâkadar oldu, ReisHğe Gökaym aday gösterilmesi kat'ileşti Şehrimizde bulunan Cumhurreisi Celâl Bayar dün öğle üzeri Demokrat Parti il ikinci başkanı avukat Ferzan Arası kabul ederek bir müddet görüşmüş ve öğle yemeğine alıkoymuştur. Görüşme sırasında, önümuzdeki günlerde yapılacak İstanbul Belediye Reisi seçiminin bahis mevzuu olduğu öğrenilmiştir. Cumhurreisi Bayarın İstanbul Belediye Reisi seçimine hususî bir ilgi gösterdiği bildirilmektedr. Belediye Meclisi üyelerinüı arzusuna uyularak Belediye Reishğine Prof. Gökayın aday gösterilT.esi kat'ileşmiştir. Bu takdirde fîökay vekâleten Valilik vazifesine de devam edecektir. Arkası Sa 5, Sü 3 i<f Amerikan İngiüz Bir adam adliyede görttşmeleri kansını 7 kurşunla vurarak öldürdü Katil, son kurşunu kendi beynine sıktı; cinayete, Saadetin kocası Yervant aleyhine açtığı boşanma davası scbeb oldtı Ortadoğu üzerinde durulacağını söyliyen Eden, Bağdad paktının faydah bir teşkilât olduğunu kaydetti Washington, 30 (R.) Queen Elizabeth transatlantiği ile öğleden sonra New York'a ulaşmış bulunan İngiliı Başbakanı Eden derhal bir uçağa binmiş ve buraya gelmiştir. Beyaz Saraydan verilen nalumata göre, İngiliz Amerikan görüşmeleri bu akşam derhal başUmısür. Bu görüsmeler sonunda resmi Vir tebliğ neşredilecektir. 1941 ^erıberi Birleşik Amerikaya ilk tesmî ziyaretüıi yapmakta olan Eden, bsF^na verdiği beyanatta, dünya gerginliğinin «normal vaziyette» olduğunu söylemiş ve çeşidli dünya meseleleri hakkmda da demistir ki: « 1 Ortadoğu: Ortadoğu meselesinde, yeni hanüeler yapılmasuu arzu etmekteyım. 2 Formoza: Formoza hususundaki siyasetimiz ve durumumuz bun dan evvel açıklanmış bulunmaktadır ve bunda bir değişiklik yoktur. 3 Hidrojen bombası: Konierans bittikten gonra, bu hususta ev\'pl(Arkası Sa. 5, îü. 6 da) İstanbulun karlar altında görünüşü Rektör: Senatolar tebliğ tıeşredebilir, diyor Ankaradan ÛJnen Fehim Fırat, Senal^ tarafından yayınlanan tebllğin tavzih edileceğine dair bir taahhüde girmediğini söyledi İstanbul Üniversıtesi 1956 yılı büt çesinin müzakerestnde bulunan Rektör Fehim Fırat ve fakülte dekanlan dün Ankaradan dönmüşlerdir. Rektör, kendisile görüşen gazetecilere, kabul edilen bütçe hakkmda malumat vermiş ve komisyonda bahis konusu edilen, Üniversitenin muhtelif meselelerine aid soruları cevablandırmıştır. Bütçe ve şarf mahallerini Prof. Fehim Fırat şu sekide anlatmıştır: « Üniversitemiz bütçe teklifi, yapılan zam ve tenzillerden sonra, yekun itibarile 29 milyon civarında bağlanmış bulunuyor. Zamlarjn mü him bir kısmı, maaşlı ve ücretli me murlara verilecek ikramiyelerin beş aylığa yükseltilmis. olmasından mü tevelliddir. Telefon, havagazi, kö(Arkası Sa. 5, Sü. 6 da) Kıbrısta Makarios'un faâlîyetî Yunanlı papaz, adadaki Rumtarla İngiliz teklifini incelemeğe başladı Kıbns 30 (a.a.) Piskooos Maka rios, Kıbns Vahsi Sir John Harding'in Adanm istikbali mevzuundaki yazıiı tekliflerini incelemek üzere Kıbrıstaki Rum •eşekküllerinin başkanlanle görüşmeğe başlamıştır. Arkasi Sa 5. Sü 3 te Yervant Hatemoğlu Saadet Hatemoğlu KalyoncukuUuğundaki yangın söndürülürken Ocak aymın 6 ncı cinayeti dün pısı önünde 7 kurştaüa vurarak akşam, yeni «Adliye Sarayı» bina öldürmüç, 8 inci kurşunu da kendi smda işlenmiştir. Yervant isminde şakağına sıkmıştır. bir demirci, bardan aldığı 2fi seAdliye sarayında büyük bir kornelik kansı Saadeti mahkeme ka A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e Mercan, büyük bir yangm tehlikesi atlattı Dün şehrimizde 7 yangın oldu, 3 ev, I diikkân, I depo tamamen, I ev kısmen yandı Dün gece Mercan büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır. Saat 21.13 te Mercanda Uzunçan§ıbaşındaki sandıkçı dükkânında başlayan yangın, saat 00,30 a kadar devam etmiş, bu dükkân ve Saraçlar Kooperatifine aid malların bulunduğu deponun yanması ile söndürülebilmişitr. Hâdisenkı tafsilâtı şudur: Mercanda Uzunçarşlbaşında Necati Çekiçtutana aid bavul ve sandıkçı dükkânında elektrik kontağm dan çıkan yacgın içeride bulunan malzemelere sirayet ederek derhal büyümüş, yan tarafta bulunan Ali Rıza ve Tevfık Tezcana aid, içinde Saraçlar Kooperatifinkı mallan bu lunan 52 numaralı depoya sirayet etmistir. Yangın yerine yetişen itfaiye arasözleri yangın musluklano daki sular donduğu için süratie karekete geçememışlerdir. (Arkası Sa. 5, Sü. S te) Savcı Muavüü Cemal Batnr silâhı tetkik ederken MEVSIM ŞAKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog