Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Reşal Ekrem Koçn OSNANLI Nuahedeleri Cildli 10 Lira Abmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık Şirketi. İstanbul 31 üıci 71I sayı 11.318 umhuri KURUCUSU:YUNUS NADf Tclgraf n mektub adresl: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu t.ttanbu Nn 248 TelefoiLM: Utruml SantraJ Numarası: 224298, Yazı tşlerı: 224299. Matbaa: 224290 1 ZORAKI DİPLOMAT (Hatıra ve Müşahede) Yakub Kadri Karaosmanoğlu Geçen yıl Cumhuriyet gazetesinde tefrika clarak yayınlanan eseridir. Fiatı 400. cildlisi 500 Krş. İNKILÂB KİTABEVİ Pazattesi 30 Ocak 1956 Şehrimizde suhunet dün sıfınn altında BaşvekiL kalkmma» tasamıf» kredi> ithalât ve ihracat üçe dfiştîi, istanbul İzmit arasında işleri hakkında dün etraflı malumat verdi telefon dirckleri devrildi Ankara 29 (a.a.) Bütçe müzakereleri dolayısile Başvekü Adnan Menderes Anadolu Ajansına şu beyanatta bulunmuşrur: «Yüksek Meclisin bütçe mükerelerinin ilerlemekte olduğu ve bütcenin Meclis heyeti umumiyesinde müzakeresinin pek yaklaşmış bulunduğu şu sırada iküsadî ve malî politikamız hakkındaki görüşlerimizi açıkça ifade etmekte fayda tımuyorum. 950 denberi girişmiş bulunduğumuz meraleketimizin iktisadi cihazlanmasını tekenunül ettirmefe ve milletimizi daha müreffeh bir hayata eriştirmeğe matuf kalkınma programunızın müsbet neticelerini ıdrak edeceğimiz zaman pek yaklaşmıştır. Bu kalkınma hamlesinin mu harriki, tamamen durgun olan millî ekonomimizi hamleli ve hareketli bir hale getirmek suretile yaraücı bir millî ekonominin vücud bulma ükumetin yeni malî Karakış, kar fırtınasile ve iktisadı politikası birdenbire bastırdı Eisenhovver'in Bulganin'e cevabı ivi karsılandı Amerika Hariciye Komisyonu Başkanı, «Cevabî mektub, samimiyet ve itidalin fevkalâde bir niimunesidir» dedi Washington 29 (R) Başkan j Eisenhovver'in Rus Başbakanı Bulj ganin'in iki devlet arasında bir ! dostluk paktı imzalanması tehlifine ] verdiği cevab bütün hür dünyada müsbet tesirler yaratmıştır. Bu arada, Bulganın'in mektubu ile Başkanın verdiği cevab tam metin olarak da yayınlanmıştır. Gerek Amerikan gerekse Rus basını Bulganın'in mektubunu tam olarak neşretmişlerdir. Amerikanın Sesi Radyosu ise Baj kanın cevabını 40 ayrı dilde yay Arkası Sa. 5, Sü. l de Bu sene gayet mülâyim giden havalar, üç gândenberi bozulmuş ve karakış bastırmıştır. Dün bütün gün devam eden kar fırtınası kara, hava ve deniz nakliyatını aksatmıştır. Dahili seferler için İstanbuldan hiç bir uçak hareket edememisür. Ankara ve Izmirden ilk postalar Yeşilköy hava alanına iniş yapabilmisler. fakat dcinememişlerdir. Ec nebi uçaklar seferlerine devam etmektedirler. Kuvvetli karayel, denizleri kabartmıştır. Şehır hatlan seferlerinin hepsi rötarlarla mümkün olabilmektedir. Gemiler limandan dışan(Arkası Sa. 5. oü. 7 de) Menderes, beyanatında, bankaların spekülâsyon maksadile girişilen teşebbuslere kredi açmasına Akdenizde büyük bir Türk şilepi telsizle imdad istedi; hava, kara ve deniz nakliyatı aksadı imkân verilmiyeceğini, ihracatınızı artırmak için her türlu tedbire başvurulacağını bildirdi (Arkası Sa 3, Sü. 6 da) Irak, Arab Birliğinden "tarılıyor mu? Bağdad paktına muanz Mısınn, BlrMkten böyle bir karar almak için nğraşbğı bildiriliyor Kahire, 29 (THA Irakın Arap Birli^inden çıkanlması için Mısır hükumeti faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Mısınn iddiasma göre, Irakın TürkIrak paktına katllması Arap Devletlerinin menfaatlerini baltala mış ve Arap Devletleri arasmdakı birlıği bozmuştur. Mısırda hükumet sözcülüjfünü va pan El Cumhuriye gazetesi bugün kü nüshasmda Binbaşı Enver Sa Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Mendes Franceia Goy Molkt göriişür lerken Ceyhan cezaevinden kaçan bir sanığın Adana gazetelerine gönderdiği mektub Adana, 29 (Telefonla) On bej gün kadar evvel Ceyhan Cezaevinde bir firar hâdisesi olmuştu. Ça kaldere köyUnde iki kişinin katlin» i$tirakten sanık olup Cezaiv;nde tutuklu Yusuf Tolat, sağkk merkezine götürülürken, yarım Laat ka dar evine uğrannası için jandarma lara rıcada bulunmuş, jandarmalarla birlikte evine gitmiş ve ı nîjra bir de içkili ziyafet vermişti. Jandarmalar içki âleminde iken bir kolayını bularak fırar <~den Yusufun Suriveye kactığı >anıİTi.ıkta idi. Yusuf Polat bugün, hakkında bu şekilde neşriyat yapan gr;<telere birer mektub göndermiş, bir vatanperver olduğunu, Suriysye keç(Arkası Sa 3 Sv S te) "Ben Cezaevi Prefesörü oldum! 99 Yeni Franstz Kıbrısta bir lise h ükunte ti kapatıloı Üniversite hakkında Guy Mollet'nin kabinesini kurduğu Beyoğlıuda dün bir caddenin görünüşü ve Mendes France'm Başbakan Yardımcılığma getirildiği bildiriliyor Paris, 29 (a a.) Yeni Fransız k3bineinı kurmağa memur edılen M. Guy Mollet, dun geoe de istışarelerıne devam ederek bzı osv^l'st liderlerile ve bu arada M Gaston Deferre, M. Christian Pıneau, M Genel Vali, lisenin, umumî niza. ma zararh olacak şekilde idare edildiğini bildirhor Fevzi Lütfinin görüşü içindeki huzursuzluk sebeb olmaktadır, dedi Lefkoşe 29 (a.a.) Kıbns Valisi Pierre Commin, M. Max Lejeune, Sir John Hardıng'in emnle «LefM. Robert Lacoste ile görüşmuş koşe jimnazyumu» yeni bir emre tür. M. Mollet, iki saatten fazla de vam eden bu istişarelerine gmt â leri geçen hafta içinde bir çok defa Arkası Sa 3 Sü 2 de Arkası Sa. 5. su. S dc Hürriyet Partisi Genel Başkanı, bütün bu hâdiselere NATO kupasını Fenerbahçe kazandı Nafia bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler Bütçe Komisyonnnun dnnkn toplantısında barajlar, köy ve U yolları hakkındaki soaüeri Vekil cevablandırdı SanlâciverdKIer dün Ankarada Jammat'ı 7970 nıağlub ettiler Ankara 29 (Telefonla) NATO kupasl namile tertıblenen basketbol maçları bu gece yapılan karşılaş Ankara 29 (Telefonla) Bütçe yirmıye yakm milletvekili söz alamalarla »ona ermiştir. Komisyonu bugün pazar olmasma rak birer konuşma yapmışlar ve Jammat (Amerikan yardım hey? rağrnen öğleden sonra toplanarak Vekile bazı sorular tsvcih etnıişti) NATO (İzmir karargâhl) Anka Nafıa Vekâleti bütçesinin tümü ü lerdir. ra Garnızon karmas) ve istanbul zerinde müzakerelerde bulunmuşİlk sözü alan Nafıa Vekâleti Bütşampiyonu Fenerbahçenin ıstırak tur. çe raportörü Erzurum milletvekili ettiğı «NATO kupası» ba,ketbol Nafıa Vekâleti bütçesi üzerinde (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) müsabakalarınm ıik t;ece !*3>sıj£şmalarında Fenerbahçe, NATO'yu 5339; Jammat da Ankara Garni zon karmasını 5636 mağlub etmişlerdir. Bu gece Maarif Kolejinin jeni spor salonunda kalabalık bir seyırci kütlesi örtünde lünsü P açların galib'erile mağlubları karşilaşnas lardır. Kadın, erkek beş yüze yakm üyenin hazır bulun Arkası Sa 5, Sü 3 S» İzmir 29 (Telefonla) Izmir bugun de sıyasî bakımdan hareketli bir gün geçirmiş ve Hürriyet Partisinin 1 bucak ve 5 ocağı daha açılmıştır. Sabahleyin saat 11 de başlıyan açılış merasimleri fasılasız saat 17 ye kadar devam ermiştir. Bu me Arkası Sa. 5, Sü. 6 Ca Hürriyet Parti sinin İzmirde faaliyeti arttı Ankara, 29 (Telefonla) Hürriyet Partisi Genel Başkanı Manısa milletvekili Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Üniversite muhtariyetı meselesi etrafında cereyan eden Üson hâdiseler üÜzerine bugün basına şu beyanatl vermiştir: « Evvelâ Mıllet Meclisi azasın dan üniversiteye hücum edenler oldu. Senatolarda ilim ve nkır haysiyetini korumak kaygusıle kendilerini müdafaa etti. Is bununla bitmeliydi, bitmedi. Birbirlerini ta mamlamaları lâzım gelen bu mü esseselerden birinden öbürüne hü Arkası S a . 3 , Sü. l d e Edebiyat Fakültesinde neler oluyor? Üniversite Rektörüne yollanan üçüncü imzasız mektub Mektubda yeni ifşaatta bulunuluyor, yeni iddialar ileri sürülüyor ve klikler dagılmadıkça mektublann devam edeceği haber verüiyor MAREŞAL, ORKESTRA IDARE Üniversite Rektörüne yollanan ve zin yalnu bir hâdise olmak bakı EDİYOR NATO Başkomutan Üniversitede derın akisler uyandı mından ve Fakültede mevcudiyeti muavini Mareşal Montgomeri, anrıp umumi efkârca da alâka ile karbilinen huzursuzluk sebeblerini ay anevî subaylar gecesinde, Kanaca şılanan imzasız mektub hâdisesi dınlatmağa sebeb olsun diye koy muhabere kıt'asının bandosunu ica malumdur. Edebiyat Fakültesindeki muştuk. Şimdi bir kopyesi gene bi re etmiştir. Yukarıdaki •esimde, kliklere taalluk eden bu mektubu ze yollandığı için Üniversite Rek Mareşal orkestra şefi olarak goiçindeki iddıalara istirak etmeksi(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) rülmektedir. Şoför olmak istiyen arabacılar yardım görecek duğu dünkü arabacılar kongresinde Trafik Müdürü bir konuşma yaptı İsraele yardımı Truman ve Eleanor RooseveH, Amerikanın İsraele silâh yardınu yapmasını istediler BEKÇİLERİN KONGRESİ Bekçiler, bir dernek NewYork. 29 (AP) Eski Ame rikan Cumhurbaşkanı Harry S. Truman ile Mrs. Eleanor Roosvelt, İ Amerikarun derhal İsraele geniş ( çaota silâh vardımında bulunması gerektıği tezini savunan müşterek bir bevanname yayınlsmışlardır. Avnı beyannamede. Amerikarun, îsraele «Hududlarmı garanti eden> bir anlaşma da teklif etmesi gerekC. H. P. İstanbul teskilâtına bağ Igresinde Mehmed Cemal isimli bir tigı kaydedilmektedir Beyannamelı 15 ocakta, dün yıllık adî kongre vatandaş, genel sekreter Kasım GüDünkü kongrede bn lunanlardan bir grup de. Arab devletlerile İsrael devletl lere devam edilıristir. Hava muha leğin, «iktidara geldiğimiz zaman İstanbul Arabacılar Cemiyetinin Eski senelere nazaran çok sâkır lefetine rağmen kalabalık vatandaş Bandlrmayl vilâyet yapacağız» mearasmda kuvvet müvazenesi tezi savunulmakta ve bu bölgede çıkan yıllık kongresi dün sabah saat 10 bir hava içerisinde geçen kongrede toplulukları hazır bulunmuş, ha alindeki konuşmasına temas etmis Federasyon kır koşusu dün Büyükadada karlı bir havada yaanlaşmazhklann. daima bu müva da Aksarayda Atatürk Bulvartnda gereken zabıta tedbirleri alınnus. tibler, iktidarm icraatlnı şiddetle ve C. H. P. nin tenkid ettiği bir pılmıştır. Kar yüzünden Beşiktaş Adalet macı tehir edilmiş; mevzuda nasıl vaidlerde bulunabi Ankarada F. Bahçe Ordu karmasını 4 2; İzmirde G. Saray, Altayı 5 1 yenmislerdir. Resim. fer.enin bozutmasından £ik.tığı kay «Bulgur Saray» salonlarında yapıi bu meyanda Taksimdeki hazır kuv tenkid etmişlerdir. j Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Adadaki koşudan bir ânı tespit etmektedir. (Tafsilât spor sahifemizdedir.) dedilmektedir. ^ sugtır. 4 ı Saat 10 da toplanan Kuloğlu kon ve dün Üsküdardaki binalarında ilk kongrelerini yapmışlardırResimde, kongreye katılan bekçilerden bir grup görülüyor. Buna dair yazımız 2 nci sahifededir. kurmuşlar Dün şehrimizde 15 C.H.P. kongresi yapıldı Karda Kjf Koşusu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog