Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Yunlü. îpekli, Pamuklıı KA ME FA MaUan dalma emsalinden jlstündür Tercih ediniz. 31 ıncı yıl sayı 11 317 u m h u r i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgral ve mektub âdresi; Cumhuriyet Istanbu) Pos+a Kutusu tatanbu1 N' 246 Telefon.ar: Urruml Santra] Numarası: 224298, Yaa tslen: 224299. Nîatbaa 224290 Pazar 29 Ocak 1956 Pek yakında yedek parçamız çıkacakt;r. İhtiyacınızı kayıd ettirmeniz rica olunur. Hakikt Reo yedek parçalarını 'Pİni7 vilâyetlerdeki acentelerimizde ve 'anbulda satış Mağazamızda bulursunuz SİŞHANE, MEŞRUTİYET CAD. NO: 188 REO KAMYON ve OTOBÜSLERÎ TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞI TEL: 44 60 48 REO KAMYON SAHİPLERİNE ersonel kanununun son şekli açıklandı Barem dereceleri 17 ye çıkarıldı. En yüksek maaş 2 ^ bin lira olacak, maaşlar ay sonunda ödenecek Teni meraurlar için en az ortaokal diplonası aranacak, tâlib bnlunmadığı takdirde ilkoknl mezunlan da alınabilecek. Memarlann mesaileri 6 Uâ 8 saat arası olacak. Başaı? gösteren memarlara prim verilecek, çocuğu doğanlara 500 lira yardıra yapılacak Avdınlık İ İsteriz ç bakan hakkında Meclis tahkikatı açılması neticesine varan olaylar hatıriardadır. D. P. meclis grupunda kopan fırtına *onunda, bütün hükumet üyeleri devrilip de yalnız Sayın Başbakan aslan gibi dimdik ayakta kalınca, taraisız çevreler ax çok hayrete düş tti, muhalefet ise bu hale sinirlendi. Günlerce süren tartışmalar oldn, nihayet tiç bakanın durumunn Incelemek üzere kanna bir komısyon kuruldu. Bu vaziyet karşısmda Büyfik Millet Meclisinde temsil edilen başlıca muhalif partilerden ikisi (C.M.P. ile Hür. P.) komisyon çalışmalarına katümamağa karar ver diler. C.H.P. ise bu konuda her hangi bir açıklama yapmamakla beraber, komisyondaki üyestnl şimdiye kadar geri çekmedi. Tahml nimize göre C.HJ» tattuğn yolda sonuna kadar yürüyecek, komlsyoo «alıs.malan bittiği zaman da ya çoğunluk kararına nyacak, veya nedenliğini belirterek mahaleferte fcalacaktnr. Rejimimirin yannı bakntttndan belki de bir dönüm noktası teşkil eden şu olaylar rincirini takip ederken, biz C.H.P nin takındığı hareket tavnnı uygun buluyor, oteki muhalefet partilerinin kanumı zararb savıyoruz. Bir memleket hesabına en kölü durura. orada halkın idareye karşı güvensiz olması ve sisli ve bulanık bir havanın devamlı olarak vicdanlara kasvet salmasıdır. Demokratik rejimlerden beklenen ilk önemli fayda ortalığı aydın Iığa kavnşrurmasıdır. Söz ve basın hürriyeti, ispat hakkı, mispat hakkı, hep bn amacı gerçekleştirmek içindir. Gerçekier bilinmiyecek, idare edenler milletin kontrolundan nzak tııtularaksa, bir memlekette demokratik haklardan. parlemanter pren siplerden kime ne? Bunca zahmete katlanmaya liizum görmeden hepsini kaldınr, baştakilerin iyi niyetini önceden kabullenerek köşemize çekilir otııruruz. 1954 seçimlerinden sonra çıkanlan bazi kamınlann ida remize aid demokratik kontrol sis tcmini (bu sîstem 1946 dan heri bizde 7aten kıırulamamışrt) gerçi bir hayii haltalamışti. Son buhranın da bu yiizden patlak verdişinl hep biliynrduk. Biliyorduk nmma. işte sırf o bulıranı dajntm=»k. içine saplandıgunız çıkmazdan knrtulmpk hevesiledir ki. bir takım cayretler hareatnağa ko\ ulmusrıık Meclis tahkikatına yol açan olaylar bu gayretle rin bir kısmından ibaretlir. Son 10 yılhk çok partili parlamento hayatımızda ilk defa karşımıza çıkan bir rfeneme brsatını muhalif partilerden ikisi kendi » • yaklarile tepmemeli. onun başarıyla geçiştirilmesi icin üzerlerine diişen vazifeyi kabnl etmeliydiler. C.H.P. de oteki muhaliflere katılsrak kofnisyondaki üyesini JTeri çekse idi. demokratik bir parlamento müessesesi bizde hiç işlemiyecek ve ortahğı kaplavsjı dumanlı bulutlann da^ümaüi ihtimali bi'e bulunmıyiraktı. Zavıl da olsa, böyle bir ihrimai şimdi vardır. Partüere düşen vazife 'htimaH gereekleştirmeee. yani haDt efkârnu aydın'ığa kaTnşfurma|a çalışmaktır. NADİR NADİ Ankara. 28 (Telefonla) Maliye Bakan lığından hazırlanarak Başbakanlığa verilen Devlet Personel Kanunu tasansınuı Başbakanhktaki tetkiki ve bazı maddeler üzerinde yapılan rotüçü tamamlanmıştır. Maddeleri üzerinde ufak tefek değisiklikler yapılmıs olan yeni tasarıda birisi me mttrlara diğeri de hizmetlilere aid olmak üzere iki barem tablosu mevcuttur. 92 maddeyle intikale aid muvakkat maddeleri ihtiva eden bu tasarıda, memurlarm barem dereceleri 14 den 17 ye cıkarılmaktadır Evvelce bildirdiğimiz gibi bu 17 derece A, B. Sa ! Sit 1 deı Bütçe Komisyonunda dün basına yapılan hücumlar Bir kısım hatibler, gazetelerin konaşmalan tahrif ettiklerini iddia ettiler, buna dair bir tebüg yayınlandı Ankara, 28 (Telefonla) Bütçe komisyonunun bu sabahki çalışmaları hemen hemen usule müteallik meselelerin müzakeresine münhasır kalmıştır. Saat 10 da Klrklareli miüetvekili Şefik Bakayin başkanbğında toplanan komisyonda, asul hakkında ko nusacağını »öyliyen Sedad Barı söz alarak ceMnden bir ülus gazetesi çıkarmış ve «mHletler zulüm ile idare edilir» şeklindeki bütçe haberi başlığını okuyarak ?öyle demiş«r: t Dun hepinizin huzurunda bir cok miLIetvekili arkadaj konuştu. Içlerinden bir tanesi olfun böyle bir lâf sarfettı mi arkadaşlar? Fakat Ulua gazetesi, haberleri işine geldiği şekilde aksettirdiği için müzakereleri tahrif etmekte ve bu tip haberler nftşretmektedir. Bu durum Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Askerî Şura yann toplanıyor Subay terfi kanun tasansı ile naki) ve tâyin işleri talimatnamesi görüşiilecek Ankara 28 <a.a.) Millt Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Yüksek Askeri Şura 30 ocak 1956 pazartesi günü saat 10 da Milli Müdafaa Vekâleti Vekili Şemi Erginin riyasetinde ilk toplantısım apacaktır. Bu defa Askerf Şursmn gündemindeki belli başlı müzakere konuları junlardır: 1 Subay terfj kanun tasansırun aldıgı son şeklin devlet personel kanununa uvgun olarak tetkiki2 Madalya ve nişan ksnunu tasansı, (Aifcıwi Sa 7. Su 8 det Şehrimizde bulunan Reisi Cumhur Celâl Bayar dün "" ögleden sonra, Denizclllk Bankasınm Almanyada inşa ettirmi? olduğu Akdeniz yolcu gemlsinl ziyaret etmlj ve akjam üstü de Beyoğlu cadde sinde bir gezinti yapmıştır. Resimde, Bayar, Beyoğlu caddesinde gezerken görülmektedir. UUIIKU 12 buçuk milyon dolar serbest bırakıldı Amerikan iktisadî misyonu ile vanlan anlaşma gereğince, bunun 9 milyon doları piyasa îhtiyaçlarına tahsis Ankara 28 (a.a.) Hariciye Vekâleti matbuat bürosundan teblij edilmistir: Amerikan iküsadf misyonu ile v«ki görüşmeler sonunda 1955/58 Amerikan iktisadî yardımma mahsuben 12 buçuk milyon dolar serbest bırakılnu» ve bu meblâğ üzerinden 9 milyon dolar piyasa, 3 buçuk milyon dolar da devlet ıektörü ihtiyaelanna tahsis edilmişti. Bu kere yapılan veni görüşmeler neticesinde aynca. 25 milvon dolann daha serbest bıakı!ması karargir olnustur Bu meblâg da. digerleri (fibi m kısa zamsnda devlet iktisadi faalivetlerinin ih*ivsclan ile pivasa ihtiyaclarına göre tahsis edilecektir. Makbule Atadanın mirası Ankarada açılan miras davasına önümüzdeki günlerde başlanacak Ankara, 28 Telefonla) Atatürk ün kız kardeşi Makbule Atadanın vefatı ile ortaya mühim bir miras meselesi çıkmış bulunmaktadır. FİN ORDUSU PORKKALA'YA GİRERKEN Ruslar deBir taraftan Makbule Atadanın nizüssü olarak kullanmakdan vaz geçtikleri Porkkalayı tekrar vârisleri olarak Atatürkün amca ço Finlilere terketmişlerdir. Yukardaki resimde sınırı geçerek (Arkası Sa. 7, "îü. 3 le) Porkkalaya giren Fin askerleri görülüyor Kıbmta tethişcilik yapanlar tevkif edüirken Kıbrısla alâkalı Ingiliz teklifi İngiliz Valisinin kal'î plânı Hakarios'a tevdi ettiği ve eevab baklediği bildirildi Lefkoşe 28 (R.a.a.) Dün In lerinin neticesi hakkında izahat ver giltere Valisi ile Yunan papazı Ma miş ve İng liz hükumetinin Kıbrıkarios arasmda cereyan edec mü sın siyasî ve anayasa meselelerile zakereler hakkında bir tebliğ neş ilgili bir demecin: kendisine tevdi redilmiştir. Bu teblğde şöyle de etmiştir. Vali, başpiskoposa şifahen anlatmış olduğu husxıslan sorradan nilmektedir: «Sir John Harding ile Makarios yazı ile de tevid etmis ve mümkün dün gece görüşmiişlerdir. General olduğu kadar süıatle bir cevab ver ı Sa. 7, Su. 4 te başpiskoposa Londradaki görüşme C.H.P. büyük kurultayı hazırlıkları Kurultayda eksik göriilen tarafların tamamlanması ve düzeltitmesi cihetine gidilecek Ankara 26 (Teıefonla) CHP. büyük kurultayuıın toplanacağı mart ayı yaklaştıkça genel merkezdeki çalışmalar da hızlanmaktadır. Bilindiği gibi sonbahara tâlik edılen kurultay Örfî İdarenin ilâıu doiayısıle toplanamamış ve muhtemel tarih olarak mart aymın ikinci yansı tesbit edümişti. Kurultayın kat'î tcplanma gününü şubat başında parti meclisi tayin edeoektir. Top'anaesk kurultayın alacağı kararlar ve yapacağı seçimler bilhassa partinin 1958 seçimlerine bu karar ve organlarla girmesi bakl" mından ehenımiyet kazanmaktadır. Bu bakımdan C.H.P. kurultayında eksik görülen tarafların tamam lanması ve düzelti'mesi cihetine gidile<»ktir. Alınan malumata göre teşkilfit bilhassa yeni parti meclisinin terekküb tarzı üzennde durmakta ve bilhassa memlekette tanınan ıcaıleri tatmin edecek isim'erin meclıste görüşülmesini istemektedir. Bu arada Faik Ahmed Barutçu, Şemseddin Günaltay, Fuad Sirmen, İsrnail Rüştü Aksal, İlhami Sancar, Mümtaz Ökmen, Cafer Tüzel de isimleri ortaya atılanlar arasındadırlar <Arkası Sa. 7 S ü Eisenhower'in özel müşaviri dün Ankaraya hareket etti Amerikan sözcnso, Ankara garnşneleriniıı iktisadi münâsebetleri geüştirneğe matuf bulandn|ana söylüyor Washington, 28 (AJ.) Devlet Amerikayı müştereken UgUendiren Reisi Eisenhower'in harict iktisad iktisadi kanunlan müzakere için «iyaseti özel müşaviri Clarence B. Ankaraya hareket etmiştir. HariciRandall, bugün Türkiyt v» Birleçik (Arkast Sa. 7, Sü. 4 te) Bulganin'in teklifi reddedildi Eisenhower, Rusyanın «20 yılhk dostluk andlaşması» teklifınin kabn) edilemiyeceğini açıkladı Washington 28 (AP.) Başksn Eisenhower, Rusya tarafından 20 yıl müddetle Amerika ve Rusya arasında bir dostluk anlaşması imzalanması için ileri sürülen teklifi reddetmiş, bununla beraber iki (Arkusı Sa. 7 Su 6 da) jenciiği ve Üniversite politika Antalyada dâvah bir cadde mahkeme kararile sahiblerine îade edildi 11 sene süren dava neticelendi ve 13 metre genişliğindeki cadde kazıklarla kapatıldı Antalya 28 (Telefonla) Türkiyede eşine ender rastlanan bir men'i müdahale davası bugün karara bağlanmış, 11 sene devam eden muhakeme sonunda. istimlâk edilmeden ana cadde olarak kullanılan arazi icra tarafından sahiblerine teslim edilmiştir Hâdisenin tafsilâtı (Arkas\ Sa. 7. 5ü 2 de) Doçent Tank Tunaya: «Üniversiteleri daha hür kılmakla bir iktidar ancak şeref kazanabilir» diyor îstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerinden Dr. Zafer Tank Tunaya; Üniversite bütçesi görüsülürken, komisyonda yapılan baa ithamlar ve öğretim üyeleri ile talebelerin siyssetle uğrasması ko(Arkatt Sa. 7, Stt. 6 da; Peyklerin askerî huvvetleri «Müşterek kumandanlıkta> esas vazifeler, Ruslara verildi! BIR HIRSIZ BABASININ EVİNİ SOYDU Boyacıköyde oturan ve evvelce hırsızlıktan hapse mahkum olan Kaya admda bir genç, son günlerde babasının evini soymu^ ve yakalannuştır. Resimde, Kaya görülmektedir. (Tafsilâtl 3 üncü 1 d e ) sahif emizdedir.) Londra 26 (R.) Varşova pafc tnu imzalamış olan 8 komünist devletin temsilcileri dün Prag"da Evveîki gece Istanbulun en bü" yoktu. Fakat davetliler balo salobaşlaraış olan müzakerelerini bugün İNGİLTERE KRALİÇESI MJERTADA Ingiltere KraliAdUye Vekili Prof. Dr. Avnl İTHAL EDİLEN İLÂvLAR Ecza depo sahibleri dün bir •ona erdirmişlerdir. Bu «müşterek çesi Elizabeth ile eji Afrikada Ingllterenin en büyük müstem yük otelinde bir kulüb menfaatine nuna inmeden evvel, saat 21 sıra Göktürkten asagıdaki tezkereyi al toplantı yaparak ithal edilen ilâcların tevzi şeklinden sikâyet komünist ordusu» na Doğu Aimanya lekesi olan Nijeryaya gitmislerdir. Yukardaki resimde Nijeryada bir balo verildi. İlk bakışta bu ba larında otelin büyük orurma salo djk: etmislerdir. Resim toplantıda konusan bir depo sahlbini gos(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Kraliçeyi karjilamıya haziriartan lki^yerU coeuk £örülmektediCf~,., lonun dj,ğerJefad«n hiç .,bir iarfa (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) termektedir (Buna dair yazı 2 nci sahifemizdedir.) (Arkası Sa. 7 Sü 5 te} Istanbulun bir otelinde Teşkilâtı Esasiye Amerikalı turistleri Kanununda yapılacak değişikliğe dair hayrette bırakan balo! Vekilin açıklaması
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog