Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE KREDİ AYDAIUUÜURAIRAT İRATLI • SlGORTALI İKRAMİYElt TASARRUF HESAPLARI 1000 GENEL SİCORTA 31 mcı f\\ sayı 11 316 u m h ur i yet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgral ve mektub adresı. Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu fetanhu Nr 246 TelefotLS». UırumJ Santral Numarası: 224298, Vaa tslen: 224299 Matbaa ??4290 1 Seçme Eserler Haritali Istanbul Şehir Rehberi 2000 Mareşal Fevzi Çakmak (Takım^ 1000 Kadında Cinsî Hayat (Tıbbi) 000 Hiciv Edebiyatı Antolojisi 500 Bütün Cephelerile Yahya Kemal 300 Ruhlarla Hasbihal * Mjr 200 Şairin Rüyası (Şiirler) 100 Kalbimizi Tanıyalım (Tıbbtl ' 300 Sark Yıldızi (Takım Roman'" 500 Taş Konak (Roman) 350 Ahrnet Halit Yasaroglu Kıtabçılık Şirketi İstanbul ( UfflarteSl 28 1956 htikâra karşı ağır cezalar isteniyor Millî korunma kanunu tâdil tasarısının geçici komîsyonda müzakeresine dün de devam edildi, hatibler tasârı üzerinde titizlikle durulmasmi ileri sürdüler I Ispat hakkına dair teklif Adalet Komisyonunda dün etraflı konusmalar yapıldı Müzakerelere önümüzdeki çarşamba günü devam edilecek Ankara 27 (Telefonla) İspat haklu kanun teklifi müzakeresine bugün Meclis Adalet Komisyonunda devam olunmuştur Saat 10 da toplanan komisyonda teklifin tümü üzerinde Çorum milletvekili Kemai Biberoğlu, Kocaeli milleti'ekili Ekrem Alican ve Kocaeli milletvekili Turan Güneş söz alarak birer konuşma yapmışlar* dır. İlk sözü alan Çorum milletvekili Kemal Biberoğlu etraflı bir konuşma yaparak hakikati maddenin tarifine geçmiş ispat müessesesinin lüzumu üzerinde geniş izahat vererek Fethi Çeükbaş ve arkadaşla" rınm tekliftnin es?s alınmasını, yanhş bazı noktalann meseleyi (Arkasf Sa. 5. Sü 4 te) Üniversiteyedair yeni tartışmalar Bütçe Komisyonunda dün de Üniversite işi görüşüldü Bir nebas, Bütçe Konisyonanda ba nemleketin itaün rehberliği altanda idare edileceğini ve kalkınacağııu söyledi Bağdad Paktı ve Fransa Fransız hükumeti, paktın genişlctibnesini istemiyor Londra, 26 (B3C.) Bugün açıklandığına göre, Fransız hükumeti, Ortadogu ile ilgili olarak bir memorandum hazırlamış ve bunu İngiltere ile Birleşık Amerıka hüku metlerine tevdi etmiştir. İngıliz B3Ş bakanı Eden'in Amerikaya tıareketinden önce bu Fransız memorandumunu aldığı ve incelediği ılâve edilmektedir. Arkan Sa. 5. Sü. 2 de blokunun konferansı Varşova askerî paktımn azaları Pragda toplandılar Prag, 27 (a a.) Varşova paktına dahil devletlerin yapmakta olduklan konferansın ilk celsesi sonunda yayınlanan tebliğde, konferansa dahil olan devletlerin başkanlığa Amavudluk Başvekili Meh med Şeyhu'jru seçmiş olduğu bildirilmektedir. Bugünkü toplantı sırasında konferansm gündemi tesbit edilmiştir. Fakat, konuşulacak mevzular hakkında hiç bir açıklamada bulunulmamıştır Gelecek toplantı, pazartesi sabahı yapılacaktır. Rusyayı bu konferansta Molotof De Mareşal Zukof ve Mareşal Konia temsil etmektedirler. Ruslar, bütün peyklerin askert kuvvetlerini daha esaslı bir şekilde idareleri altma almak için hazırhklar yapmaktadırlar. (Arkas% Sa. 5, Sü. S te) Ankara, 27 (Telefonla) Hükumet tarafından sevkedilen Millî Korunma Tâdil tasarısı ile Ahmed Gürkan, Kemal Özçoban ve Emrullah Nutkunun ayrı ayrı verdikleri Millî Korunma Kanununu tâdil teklifi üzerindeki müzakerelere bugün geçici komisvonda devam olunmuştur Saat 10 da içtima eden komisyonda tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde konusmalar yapılmıştır. Bu cümleden olarak Muhlis Erdener, tasarı ve tekliflerin lehinde olduğunu, ancak üzerinde titizlikle durulması gereken bu Arkası Sa 5 Sit 3 te Kasım Giilek dün Egede bir kaza gecirdi Ege köylerinde geziye çıkan C. H. P. Genel Sekreteri muhtelif yerlerde konuştu İzmır, 27 (Telefonla) Egede bir propaganda gezisine çıkmış olan CJÎ.P. genel sekreteri Kasım Gülek, bugün de beraberinde Hasan Reşid Tankut, Osman Sabri Adal Mebrure Aksoley ve Dr. Lebit Yurdoğlu olduğu halde saat 10 da Odemiş kazasmdan Birgiye gıtmiş ve burada İmam Birgivinin mezannı riyaret ederek partilıierle görüşmüştür. Daha sonra Bezdegume köyünden geçerek Kaymakçı nahiyesine varan Kasım Gülek, burada kurban kesihnek ve omuzlar üzerinde taşınmak suretile karşılanmış Arkas\ Sa. 5, Sü. J « Diinkii Meclis müzakereleri Orta tahsü yardımcı öğretim üyelerinin hizmet müddetlerinin emekliliklerine savılmasma karar verildi Ankara, 27 (Telefonla) Bütçe Komisyonu bugün saat 10 da reis vekillerinden Kırklareli milletvekili Şefik Bakayın riyasetinde toplanmıştır. İlk sözü Kocaeli milletvekili Turan Güneş almıs, D.P. prog ramındaki 11 inci maddenin üniver site hocalarının siyasî faaliyette bu lunmalarına cevaz vermediğini bildirmis, bu maddeyi okuduktan sonra İngiltere, Fransa ve Almanyada profesörlerin ve senatoların siyas! hâdiseler karşısmda takındıkları va ziyet hakkında makaleler, hâdiseler zikretmistir. Daha sonra, memleketimizde bir sene zarfında cereyan eden hâdiseleri anlatan hatib, hükumetin talebi üzerine âmme personeli tasarısı hakkında rapor hazırlıyan hocalara A r k a s t S a . 5, S ü . l d e Osman Alişiroğlu Amerikaya yaptığt Rusyanın Fransada Yeni Kabine İçin Temaslar Kabineyi kunnağa memur edilen Fransız Sosyalist partisl lideri Guv Mollet, önümüzdeki haftanm ilk günlerinde Meclis huzu* rana'ljıfcaeağifo tSSürmiştir. MendesFrance ile temaslar y«pan BaŞbakan namzedinin kabineyi pek kolay kuramıyacağı tahmin edilmektedir. Yukarıdaki resimde, Meclis başkanlığına seçilen Sosyalist mebuslardan Andre de Troquet, bir milletvekili tarafından tebrik edilirken görülmektedir. son teklif Bulganin, iki devlet arasında «dosthık andlaşması» istiyor/ Washington, 27 (AJ>.) Bildirildiğine göre, Mareşal Bulganin, Eısenhower'e gönderdiği mesajmda Başkana dünya banşmın takviye edilmesi kaygusu ile Birleşık Amerika ile Sovyet Rusya arasında bir dostluk andlaşmasınm imzalanmasını teklif etmiştir. Sovyet Başbakanı Bulganin'in Eisenhower'e çarşamba günü göndermiş olduğu cdostane mektub» hakkında bu ana kadar gerek Beyaz Saray, gerekse Kremlin tarafından herhangi bir açıklama yapılmamış olmakla beraber dün akşam Washington'un resmi ve diplomatik çevrelerinde ısrarla üzerinde durulan nokta, Sovyet Başbakanınm iki memleket arasında bir dostluk andlaşması teklif ettiğıdir. İtimada şayan iyi haber alan kay naklara bakılırsa Bulganin tarafından vâki teşebbüs iki memleket arasında böyle bir anlaşma için zemin hazırlamağa ve dünyanın en büyük iki atom devleti arasında barış ve itimad havasnıın tesis edilmesine matuf bulunmaktadır. Arkas% Sa. 5, Stj, 7 de Atatürkün amca çocnklan Makbule Atadanın vârisi olduklan iddiasında Bunların verdikleri malumata göre, Makbule Atadandan kalan miras 4 milyon lirayı buluyor Aziz Atatürkün hemsiresi Makbule Atadanjn ölümü, muğlâk bir miras meselesıni ortaya çıkarmıştır. Makbule Atadanın servetinm yekunu, Çanksyada bir köşk ve 15 dönüm kadar arazi, Kadıköyde bir apartıman. Dörtyolda 100 dönümlük bir portakal bahçesi, Kemerburgazda bir çiftlik, 200300 bin lira değerindekı mücevherat. 80 bia liralık «Mercedes» markalı bir otomobil ve diğer bazı menkul ve gayrimenkuller ile takriben 4 milyon liraya baliğ olmaktadır. Ankaradan gelen haberler. Makbule Atadamn. vefatrndan önce 4 Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Ankara, 27 (Telefonla) B.MM. nin bugünkü toplantısında sözlü soruların geri blrakllmasını derpiş ed«n bir önergenin kabulünü müteakıb gündemde yer alan bazı tef sir taleblerinin müzakeresine geçilmiştir. Bu cümleden olarak orta tahsıl yardımcı öğretmenlerinin hizmet sü relerinin aylık ücretü sürekli va7ifeIeT meyanında ofup olmadığınm tefsirine mütedair Başbakanhk tezkeresinin müzakeresi yapılmıstır. Bu hususta bütçe komisyonunca « Üniversite muhtariyetinin heÜniversite muhtariyeti mevzuunhazırlanan ve meseleye menfî ce da kendisile görüştüğümüz Esas defi; bu ilim müesseselerinin her vab veren raporla muvakkat ko Teşkilât Hukuku Ord. Profesörü çeşid nüfuz ve müdahaleden uzak Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Alı Fuad Başgil demistir ki: Arkası Sa 5, Sü. 3 te "Muhtariyet ile isfiklâl fikri karıştırılmamalı,, Esas Teşkilât Hukuku Profesörü ve Başgil düşüncelerini anlahyor îki milletvekili arasında dün çıkan hâdise Afademir ile Şiroğlu, Bütçe Komisyonunda üniversite meselesi görüşiiiürken birbirlerine gayet ağır sözlerle hücum eHîler Ankara 27 (Telefonla) Bugün Üniversite bütçesi görüşülürken komisyonda iki milletvekili arasında başlayan münakaşa kısa zamanda büyümüs, komisyonda bulunan milletvekillerini teessüre sevkeden ' sözler sarfedilmiştir. Hâdise şudur: Konya milletvekili Hamdi Ragıb Atademir konuşmasMim sonunda: «Bu memleketin kalkınması ilme dayanarak vapılacak ve ilmin reh ı berliği altında memleket idare edilecektio demiş, bu sırada Kırsehir müstakil milletvekili Osman Ali Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Earl Attlee Lordlar Kamarasiaa girerken AttJeenin kiraladığı kıyafeti Eski İngiliz Başbakanı «Earl» Hk cübbe ve şapkasma 168 sterlin vermeyi pahalı buldu ve kiralık kıyafet ile Lordtal Kamarasına gitti Londra 27 (R.) Ingiletrenin eski Başbakanı C'ement Attlee, Işçı Partisi lıderlığinden istifa ettıkten sonra Kralıçeden «Earl» lik asalet | payesini almıştır. Earl olduktan sonra Avam Kamarasını terkedıp Lordlar Kamarasına geçen eski Başbakan katılaI cağı ilk toplantıya tarihî kıyafet üe gelmek zorunda kalmıştır. 168 sterline mal obn kürkiü «earl» lik cübbesi ve gondol şapkasını pahall bulan Clement Attlee üç buçuk sterline aynı elbiseyi kira amayı tercih etaıiştir. Böylece de 164 sterlin tasarrufta bulunmuştur. Yakup Haçodorjan arkuda§ımız ile birlikte Cumhur Reisi şehrimizde Reisicumhur Celâl Bayar dün saat 18,30 da otomobille ve Izmit yolu ile Bursadan şehrimize gelmiştir. Necati Erbatv Millî güreş takımımız Macaristandan döndü Demir Perde gerisinden dönen vatandaş Dün millî güreş takımımızı yurda getiren İskandinav uçağı 35 senedir memleket hasreti çeken bir vatandaşımızı da ailesine ve İstanbula kavuşmuştur. Vistülün ötesinden, Demir Perdenin gerisinden gelen Yakub HaçaTalebe Birliğinin doryan, yaşlı gözlerle şunları an Üniversite Dünkü münazarasında aşknı latmıştır: « Bundan tam 35 yıl önce 1921 paradan önemli olduğu tezini müdaiaa eden ekip kazandı d« Rumanyaya gittim. Ford acentası idim. 25 yılımı orada geçirdim. İ.Ü.T. Birliğitıin tertib etmiş olHarbleri, sıkıntıları, her şeyi Rumanyada yaşadım. Polonyalı bir duğu münazara, dün saat 15 ten iti kadınla evlendim. Her sene İstan baren Marmara lokalinde yapübula döneyim, divordum. Kısmet ol Imıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da I (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) "Aşk mı para mı önemli?,, Sırkeci Elektrikli Trenlerde Arıza leri dünelektrikli tren de zuhur eden ârıza neticesinde mun'tazaın işliyememiş, bu yüzden yolcular, istasyonlarda uzun müddet beklemişlerdir. Resiaı, garda bek" liyen yolculardan bir grupu göstermektedir. (Yazısuıı 2 nci sahifemizde bulacaksmız.) Dün şehrimizde siihunet \ 1,5 a kadar diiştü Denizlerde şiddetli Sir fırhna hüküm sürüyor; limanda, Marmarada vapur seferleri aksadı; Karadeniz hattındaki vapurlar da rötar yapıyor Avrupa uzerinden gelen soğuk hava da gası Garbî Anadoludan geçerek Orta Anadoluyu kaplamış tır. Tedricen, şarka doğru gitmektt ve yurdumuzun muhtelif bölgeleriade kar yağmaktadır.. ı Halen Şarkî Anadoluda suhunet j'üksekçedir. Bir kaç gün sonra termometrenin daha da düşeceği tahmin ediliyor. Şehrimizde alçak tazyik merke(Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) Millî gıires takımımız Yesilköy hava aknında (Yazısı S inci sahifemude) DAYAN YETİŞtYOBUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog