Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DÖBT CüMHURtYET GEORGI StUHOM S3 IfU DEU H. TAA//YORMUSU 21 Ocakl95f Resimli Romanımız I... 8UA/U Ş 8IUYO/9...KARJSI S/lâ. Çalınan Tabanca ANSUA l A J f f U BAf/S£O/LO/G/A/i MtÇ OUYOUA/UZMU? Ş ŞKOYV »IV?... £VET,OA/U HERKES . Günün Mevzuları (tklnd sahifeden devam) ekseriyetlerin ve hükumet heyetledstemile telif edilemiyecek falr «u rinin hakikl başkanlan olmuşlardır. r«*te, icra heyeti içinde Te dıjında | Kaldı ki, kendilerine hukukan, meraisicumhura mesuliyetoizlik ve ba • »elâ Meclisi feshetmek çibi bir yetUmum Müdürlüğümür merkerl ile İstanbul ve Izmir tenımıs, olması, ona icra ki tanınmış olsaydı bile, bunun ayŞube Müdürlüklerimizde rnevcud teknik ve ticart jartnah«y«tin» boyun egmemeti kadar, m parti ekseriyetinin bütün iktidar melerimiz esasları dahllınde: gayrinesul bir tahsiyet olarak mes organlannı kurması halind* nasıl 1 10 aded sabit katrak ullytti binarur» davet eden mua kullamlabileceği de düşflnülecek bir 2 30000 metre hava hattı cer kablosu m«l«ler yapm«ınajı mökellefiyetni meseledir. Fakat Türkiye bu devre3 13.5 metreden 2 aded cem'an 27 metre jeneratör &• yflklemektedir. 1945 tenberi, hat nin büyükü bir kısmmda inkılâblan kayışı tâ daha da evvel, muhalefetlerin yerleştirme mükellefiyeti içinde idi. 4 500 aded daire testere (450X32X2.2) dayandıklan ana tw bugttn Için de Atatürkün Kastamonuda şapka gi5 400 aded daire teçtere (250X26X2) baJridlr: Reisicumhur aadece parti yilmesi hakkmdaki nutku basit bir 6 1000 metre 78 Cm. genişliğinde testere aynlnu» bmçkanbğından aynLtruş olmakla parti propagandası mahiyetinde de7 2500 metre 1012 Cm. eenişliğinde testere yettnmlyerek, bllhassa bu günün ğildir. Bu devrede bilhassa 1938 e 8 1500 aded katrak testerefi (1920X140160X2.2) şartlann» uygun bir fekilde iera | kadar »iyasl hayat donuk ve âtıl 9 1500 aded katrak testeTesi (1800X140160X2 2) hayeti lçind» Tt hükumet, hattS I kalmış olmakla beraber, Türkiye iç 10 1210 aded katrak testeresi (1600X140160X21 medis çogunluğu karşıanda Anaya timat ve «iyasl inkılâblar, garb me11 5000 metre M. Wyssen vinci cer kablosu Mnm kendisint temin ettiği msh deniyetine uyma bakımmdan bü12 10 aded testere bileme makinesi dud da olsa yetki il« inkılab «ü yük adımlar atmıştır. Bilhassa îkinsatın •lmacaktır. rekliligini aağlayan bir unsur ola d Dünya Savaşının son «enesinde Teklifte bulunmak istiyenlerin jartntmelerlmlz esasrak faaliyct gSrmelidir. Arkadap •• 1945 ten itibaren siyaset yapan lanna göre hazırhyacaklan tekliflerini en geç 20.2.1956 nus Dr. Duranm, daha 1949 *ent j kfltlenrn genişlediği. k günü aksamına kadar Ankarada Umum Müdürlüğümüzde •Snde parmak basmıs olduğu, hem; lan, kahveler ve üniversrti koribulundurmalan ilân olurur. (870) mesuliyet hem de mesuliyetsiz! dorlan ve çeşidli mehafilin aktif Vk gibl kançık durum ancak böyle bir ro!e sahib olduklan görülmüş.U „ . müsbet bir taamülle düzeltilebilir. tür. 1945 te harbin bitmesi. mernleFakat sıri nazar! bir İ2ah bizi ke j ketimizde eıelî bir hürriyet re<jesin bir çözüme götüremez. tHuku tesi sayılan çok partili rejimin başk!» ye mütenazıran «fi'lî» v t »si langıcı ve muayyan bir vesayet reyasî» durumlann ne şekilde geliç jiminin de tarihe kansmasj olarak tiklerini ve hukuk nizamı üzerinde, karşılanmştır. Yeni muhalefet parhangi açık kapılardan girerek de tileri, eski tezi bir miras halinde Bütün dostlarını. arkadaslarını ve dans meraklılarını ğişTneler ihdas ettiklerini bilmek de, devam ettirmişler, cumhurbaşksnı28.1.1956 eumartesi Eünü saat 15.30 dan 19 a kadar lâzfmdır. Türkiye reisicumhurları nın memleket siyasi kuvvetleri araistikrarcı bir rol oynamışlar mıdır? Binda bir hakem olmasinı savurHukukan devlet reisi olmalanna muşlar ve bu istek 12 temmuz 1946 tertib ettiği DANSLI ÇAY'a davet eder. mukabil, fi'len meclis ve hükuraet Beyannamesinde ifadesini bulnuıŞSolistler : DEYZİ heyeti fizerinde ne gibi tesirleri ol tur. Fakat reisicumhuT daima parti muştur? Memlekctin siyasî kuv baskanı kalmıştır. : NEŞET ÇAN vetleri, yani iktidara geçmek veya Bugünkü vaziyote eeîince. Türtesdr etmek istiyen çejidli hareket kiye Atatıirk irkılâblanıiı demokt NEVZAD YALAY merkezleri karjısmda nasıl davran ratik yoüarla gelistirmek, bir millt mışlardır? Bu ve benzerl «orulara kalkmma ve hurriyet sentpzini baNOT: F a m k Akel ve 15 kisilik Orkejtrası dalml »urette cevab bulmak, Türkiyenm siyasî ba: ssrvvk ödeviie karşı karşzy^dır. Si sahnededir. yatmı derinden ilgilendiren oluş ; yasi müessesclerimiz ve mese'.eleriSEMİRAMİS: Komple «traksyonu ve orkesrtrası istirak lann incelenmesine bağlıdır. Hpr mize müteallik eksikler ve ooşlukedecpktir. şeyden evvel, Türkiyede siyasi ha lar her zamandan fazla müsbet ve yatın en dikkate defer sabit olayı yapıcı teamüllere muhtaç oldueuşudur: Meclislere, daima (meşruti muzu göstermektedir. Bı.iı:?iin rei«iyettekiler de dahil) blok halinde, I cumhur parti başkam değildir. Bo'Tmuhalpfetlerin yekunundan fazla,; lece, iktidar organlarının ağırlık kahir bir parti çoğunluğunun hâkira merkezi yekpare bir parti çoğunlı;olması. Takriben yanm asırdır de '• §unun üçüzlü reisi olan başvekil ü115X600 ve 115X950 eb'adında Finlândiya malı çelik ğişmiyen bu olay çeşidli »onuclar: zerir.e intikal etnıiştir. Ve genc. Akalorifer radyatörlerimiz gelmiştir. dcğurmuşrur. Bu sonuçlardan en, nayasa mekanizması d'.şmda kalan Müracaat: Galata, Aynalı Lokanta sokak No: 28 8remlilerl muhakkak ki, «iyasî ha1 partinin, basvekile geniş yetkiler Tejçfon: 44 02 12 yatıraıza hakim tek kuvvetin iktii saslayarak iera vekilleri heyetini ı dar partisi oluşu ve ıjok partili re : meclisten müstakil ve grupa mües]im kabul edildiği halde, bilhassa | si bir orffan haline kalbetmiş olmeclis icinde, fiien tek parti re1 masını siyasî hayatımızm hukuk nijiminin devam etmesidir. Türkiye zamı üzerindeki tesiri olarak kabul Keman üstadı Büyük Millet Mecli'H, mesell Fran etmek lânmdır. Bu olaylar muva»a parlamentosu gibi oynak ekse eehesinde reisicurr.hıiHi". o'oHoririyetlere gahib olmamış, bütun hu ne nisbetle, fi'lî ve siyasi tesir sa | Her aksam yalnız gazinomuzda Jruk sistemi ve de^'letln bütün siya hasından bir kıstnmı kaybettigi »5y »eti flrtidar partisi çoğunluklar'nm lenebilir. Fakat gene de siyaat have idare ekipîerinin kararlanna tâ yatımızm bekl°diei rolü ovnaması bi kalmıştı. Buşün de dunımda bir mümkündür. Hukukl statüsünden değlşiklik görülrpemektedir. İşte j dosan neticelere. siyasî durumunTürkiye reisieumhurlannm «iyasî j dan neşet eden örellikler de kabldurumlan bu mfişahedeye konu otakdirde Türkiye Reisicumhulan olay ve sonuclar içinde incelen runun münhasıran partilerüstü bir merci, »iyasî kuvvetler arası bir ha melidir. Türkiyenin ilk iki reisicumhuru kem vaziyetinde olması, ve bir par(19231950) aynı iktidar cartisinin tiyi değil devleti temsil etmesi icab başkanlan idiler. Anayasamn ken etmektedir. Şu halde, mesuliyetsizdilerine vermiş olduğu yetkiler. ne Hğine de uyenn olarnk. prooasanda kadar az da olsa, bir hukukî me faaliyetinde bulunmaması. de&işken sele olarak nazara alınmamış, an siyasî kuiTetlerin tanzim ve telifincak 19451950 seneleri arasında ilk de devletin süreklilieini tecessüm defa söz konnsu edilmişlerdir. Fa ettiren bir hakem olması ve nihakat onlar, Anayasar.m hukukan yet icra orgam içinde de inkılâh ve kendilerine vermediği yetkileri. par Anayasa iîtikrannı sağlaması, hem ti başkanlan ve liderleri oldukları muhalefette savunulmuş bir tezin için fi'lî ve sivasî sahada elde et gerçekleştirilmesi hem de metnlemişlerdir. Bu bakımdan Türkiye ketimizin siyasî zanıretlerinden do nin ilk iki reisicumhau Meclisteki ğan bir ödevdir. baş, dij, sdaie, rinir, Teklif İsteme İlânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdiirliiğünden: r,, T O , ''starcn piyano konseri " ' fst | Galatasaray lisesi taebeleri koruma derMeşkuk bazı arsalar alıp zarara girmemek için gayrimenkul alacaklarm neği 4 şubat saat 17 de konierans saloevvelâ imardan fikir sormalan faydaluhr •nunda Fezal Üstar tarafmdaı: verilecek bir piyano kon Gazetemizin 31/12 955 tarthli Aüsha»eri tertib etmiştir. smda intisar eden 'HaikımiT tenvir edtl melîdim başlıklı yazı hakkmd» İmar ! Bu konserde Bameau'nun «Ku? Müdürlüğünden: «Güzel Hisar sitesl arsalarımn lfraz | lann çafınçı», Scarlatti'nin cSol msjör sonatı». Bach'm «Si bemol şekli müdürlüğümüzce muvafık gSrüîme Bir muharririmiz. çocuklarımızm fena yetiştiğinden rr.iç. aiâkalısına ve tapu idaresine bu maj. partita»sı Mendel Sohn'un «Mi bö!pede 5000 M2. ifraz yapılacağı blldlşıkâyet etmişti. Tanmmış is adamlarımızdan O. G. kendi minör op. 16 Şerzosuı», Beethoven'in rilmiş ise de Beykoz Tapu idaresi bu ifsıne söyle bir mektub gönderdi: «32 varvasyon»u. Schumann'm «A razı tescil etmiftir. Muamelenin hemen Bugünün ailesinde babanın tek rolü, olanca agırlığı akabinde Tapu Kadastro Umum Müdürbegg op. 1 i, Chopin'in 6. 4, 4 n u ile omuzlarına çöken hayat yükünü çekebilmek icin, coluk ün» vaziyet arzedilmi| ve mezkur maralı etüdleri, Francis Poulenc'in um mâdürlültten ahnan cevıbt yazıçocuğunun bedeni ve medenî ihtiyaçlarını temine yarıyan da bu Ifrazın muallel bulunduju bildicToccata» sı çaıınacaktır. (para) y l kazanmaktır. Bu.aün için babadan bundan maa rilmiştir. İmar Müdürijgü bu ve bu g1Ispanyol ressamlarımn serei«;i dasmı ıstemek günahtır O kadarını beceren baba da tebbi muameleler hakkmia bugli^e kadar cıle şavandır. Garbda. babanın bu yükünü ana hafifletir. muhteüf tarihlerde radvo ve lazeteierle Şehrimizdıeki İspansayın halkımızın dikkat nazarını çekHattâ dıyebiliriz ki ananın diger sahalarda yaptıgı yardım ya Başkonsoloslu^L miç ve İmar du:iJiıu olmıyan miifrez lardır ki babanın rahatca ve rantabl calismasmı saglar. 26 ocakU İstanbııi arsaları «atm almarmlarını ehemmiyetAe yapar? dersıniz Her sey. her şey yapar. Misal olarak le tavsiye etmiştir. Bu itibarla: Teknik Üniversitesi Alman kadınını ele alalım. •alonlarında dört gün 1 Arsaların «atıjmın menedilmesl Sabahleyin erkeğinden en az yanm saate reken kalkar. süreoek olan bir resim ve heykel hakkında bir yetki mevcud degüdtr. Tra$ suyunun hazırlanmasından. kahvaltısının, giyinmesi 2 İfrazı yapan tdare hakkında tahsergisi açactktır. nın ıtmamma kadar her işi vaptıktan sonra eline aldığı kikat vapılmaktadır. j Muasır Ispanyol sanatının teşhir 3 Usulsüz olan bu lfraz tescil gör | fnesıle pazar alışverisi yapıp. mutfakta bir taraftan yemek edileceği bu »ergide 35 ressamın 91 müşse de mahkeme karar'îe hükümsüz pışırır. dığer tarsftan ev islerini tamamlar. tablosu ve 3 heykeltraşm da 5 hey kalacağı asikSrd:r. Bu mümkün olmadıGünün diğer saatlerinde neler yapmazr. Çocuğunun 8ı t?kd!rde 5iirsle imar p'.Snı yap.iarak keli teşhir edi'ecektir. ogretmenı i ! e temas eder Bütün ailenin giyecek eşyasmı Y. Y. K. nun 6. ncı maddesi tatbik ediTablolar yağlıboya, v »ulu bo iecegi vilâyel imar komlsyonunun karar satın alır. Lâvabonun kırık musluğunu tamir için adam lan iktizaündar.dır. yadan mürekkeptlr. bulur. Bir ahbabına ziyarette bulunur. Tebrik telgraf, C e ker. mektub yazar. Kocasının kendisinin dostlann:' t.elefon 4 Müeyyide kifayetsİ7Jlfinden u t ı s nSoectrum» dergiü) Inrt manl o'unamamaktadır Ancak halS t enterar ' r S ° r a r G ü n ' " k «azeteleri tetkik ile kocasmı Robert College talebe kımızın bu eib! (rrar durumu olrmynn dernegir.in her yıl çı arsaları aimsnrlarını tekrar ve ehemJkur. Velhâsıl babanın tek bir İ5İ U r d ı r : O d a ^ p a r a ) ^ kartmakta oldııgu miveflp tavs'ye ederiz » NOTU5IUZ: zanmaktır. Ana, ailenin böylece temeltaşmı te?kil eder «Spectrum» isimli Tapu Iflerimizin Myle netice vermesi Boyle analarm yetiştirdigi çocuklara da ne fKtık koktev dergiye Fazıl Hüsnü öziliecek haldlr. nnş hızum kalır. ne de basm konferansma!. Dağ arcanın şürlerile Oktay Akba m îmâr Durumu Mevcud Olmıyan Arsalara Dikkat! L Çocuğun terbiyesi anaya düşer hn hikâyclerinin İngilizo?ye tercüme edilerek konulacağı haber abn" mıştır. Veterinerler, vazifelerini hakkile yapıyorlar B:zde ise... Ah! Bizde... Nerede o ana ki elini önelim? Ö. G. NOTUMUZ: Eli öpülecek ^,,alar vardır Coğalmaîarmı dileriz GGy iieaA ia c ba?aka e af Eakakaüak ? kkü k z brtmmm . Ö. G. 1 AIUK AKEL ve ARKAOASIAKI SEMİRAMİS SALONURINDA RADYATÖR * B E B E K Gazinosu TOKYAY NECATİ faydalıdır! OPON mnayye» OPON uaunkü program İSTANBLL A.NKAKA 7.2S Açıhş ve prcgram 7.30 Tdr 12 27 Açılış ve program 12.30 Moküler IP1.) 7.45 Hsberier ».00 Sar7art';n knnçertosundan 13.00 Sarkıkılar tP].) S 15 Fayda'.ı mevzu'.ar lar 13.30 Ovun havalan 13.45 Haa r k l berler 14.00 Dans müziP ve hafif 8 30 Sabah sefleri (Pl.ı 9.00 S ve turkuler (P! ı 9.30 Karma batı meladiler 14.30 Beraber sarkılsr. çalanlar: Sadl Işılay. Fevzi Ailangll. HtmÜ2İfi (Pl.) 10.00 Kapanış, diye Ötügen, Yorgo Bacanos 15.00 Kapanış. * 11.58 Açıhş ve prcgram 12.00 Fiirn 16.57 Açılış ve program 17.00 $aryıldır.ları geçidi (Pl.i 12.30 Sevim Ertiiden şark:lar 13.00 Haber'.er kılar 'Pl.) I7.3n Ak?üm konseri 13.15 Neseli farkılar (Pl.i 13.30 Rad 1S00 Sarkılar (Radife Ertenl 1S.2S yo salon orkestrası 14.00 Esep. Aitan Kayıb mektubları 18.30 Amerikadan dan şarkılar 1430 Çeşidli hafif me caz müziği 18.50 Konuşm» 19.00 19.30 lodiler (Pl.) 15.00 Nevin Demirdo Radyo kadınlar fasıl heyeti venden çarkılar 15.30 Dohnanyi: Bir Caz miuiği (Mehmed Akter v» arkaçocuk temi üzerine varyasyonalr, Verdi: da?larO 19 45 Haberler » 0 0 S«l » Alda nperasından bale müziği (PL) «erl»r1 (Ergüner • trkadaîları) 20.15 Radyo Gazetest 20.30 Radyo Tl16.00 Kapanış. yatrosu I1.2S Ar« melodileri tl.99 Münlr Nureddin Selrufc korn««rt «.0» Mozprttan şarkılar ve b!r aryı î? 50 16.58 Açıhs ve prugram 17.00 MeıDans ve caı müziei 23.00 Gttnümühur senfnniler (Pl.) 17.45 Nureddin Çamiıdaçdan tiırkuler 18,00 Ordu rjn melodileri 23.!5 Hsberlpr 23.30 »aati 18.30 Dans müıifi (Pl.) 19 00 Propram 2333 Karısık hafif müzik 24.00 Kapanış. Haberler 19.15 Tarihten bir yaprak 19.20 Serbest saat 19.30 Piyano soloları 19.45 Dir.i, ahlâkî müsahabe 1955 Taksim 20.00 Mozarfın 200 üncü dofum yıldönümü konserlerinden 1« majör keman piyano sonatı '0 15 Radyo Gazetesi 20.30 Radyo sanatKulak Burun, Boğaz kflrları bir arada (Muzaffer İlkar ida(A*u Di5) Hastahklan resinde) 21.30 Sür saati 22 00 Opera »evenler saati (Pl.) 22.45 HaberMütehassın l«r 2300 Manhattan müzikleri (Pl ) Taksim. Recebpaşa Cad. Ö.30 Bu gecenin dans plâklan 24 00 Park Apt. 51 Tel: 48 «0 98 Kapanif. romatizma, eiyatik agnlanna kargı V bsyanlana zamanlardaki sanalannda soğuk algınhğından mütevellit ajrılan teskin bakımından yorgnnJoktan ileri len ağrı ve kınkltğa karp grip ve nezle başîangıcında bir çok fenalıklan önlemek için FAYDALIDIR fSrt OPON OPON OPON G«zetemizin 12'1/1»5€ tarlh)! nüshasın da Intlsar eden «Hay\an pazar'.arile Veteriner teşkiIStı »îakalanmalı» bn5lklı Utanbnl Belediyetl vazı hakkındn Veteriner İjleTİ MUdÜTŞKHIK rİYATKOLAKJ itijHlnrien: • Mevzuubahls hidisedekl hayv»nın UKAM KISM1 Yaya kaldırımını kendine O çukur, tahta perde dairemlz veterineri tarafırdan muayeSaai »SC a» nesl yapı!m\5 olup on ayaklarmda kroyontmak olmaz! ortasma alındı MASLM ÎKENE Blk tendlnltls neieesl Arkür (diz böGazetemizin 6 1 956 tarlhll nüaluuında Yazan. UGO BETT' kuklüfiil ayrıca tırnsk bozukluklart gü intijar eden »Mühürler.en yerler yeniden Gszetemizin 14123S5 tarihl! rtl'ha. TürKçe* ASUOI rtlmiis t e d i i l k hf tedavisile, çok hrflf f islerde kul acıhyor» başlıklı ynzı hakkında Beyojlu sında intisar eden .Sehir ortasında çoZEYBEKOGLÜ laml>bil!r durumda olduSu: sâri ve sal Kaymakarruıgından: cuklarm boFjlabileceğ; tehlikeli çukur^ Telefon U 21 57 Rin haçtalığı bukınmadıfı te5bit edf«Tüfekçi Salih sokak 12 numaralı lar bashkiı ya7i hakkıpds Ş;.s!i Kama» YENİ TİYATRO olmakla. satısımn eMrmzdeki kanun. evin bodnomu dükkân tesis edilmek mak kam'ıgından: talimatname mucibir.ce mene sadile trn'u%'arın kazıldıjı görüidüğıi HAKPLTTA BİK A M K I U K A L I •Cukur o'arak bahsedilen yere tehtadilmçîfr.» imkan göriüemerniîtir andan itibaren mühürlenmiş ve alakalıV*ıan CEVAJD KEHM1 BAŞKin 2 Diger ta'sftan Ü«kildar Baglarb.?! sına siddetli cezai muamleler yapıl P*rde çeküerek :r."sî yapılmaça basîao Telefon. 44 04 0» mısır. Inşaatm ha'.en fkinci katı yapılsemtlnde kumlan hayvan paran. mımta mıstır. maktadır. tSTANBUL BÖLİTMt) zaman dairemizln neıarei! altmda olup Ayrıca kanun gereğince evrak ikznal P*zara eetirüen havvar'nrın meruse «e edüerek D.iim! Enciimene sevkedilmek lAttsar»» nirlı Oca* rıirajında) hadetnsmeieri kor.trol edilmelrte. salpın Uzer riyasete durum arzedllmiî bulunPmarhisardan feryadlar HALANIN MİRASI ve sarl hastal.kif.rı bakiTr.ırdan muave maktadır. RuKsat«ız olarak yapılmıj one'er! eker teker ynpı'maktadır. Sâr! lan bıı yer son günlere kadar mührünü Tazan: CURT ÜOETZ Trak.vanın 20.000 i rr.M>rav:z nüftısu ve jalpn hastalıkh ve m . n s e sehadetna muhifaza etmek te :rfi. AlSkahjı i TUrkcesl: S TÜRKİS N'OYAN müh me.erl bıılurnnıyan hay\an]ar!n M*,sları rü fekketrr.ek ?urei:'e buras.nı s ekasab olan Pirarh^ar kazasırda oturuyon.z. vapı.mnmakta ve pazara .w>k'urulma diikkânı olarsk kııIIanmaSa teveMül e< Burada Türklyeni nen büyük clrr.m'o abrtkası kuruluyor. HSlon bini müteca m K İ ÇAYHAJME mnkt'dır. ü^erine cayrisıhhl o'.an dükkan ka ! ! Z ^ e " U r KÜCÜK ü kadrosun» Hıt l'eanouge M patılmıştır. Sari ve sa'em haataiıfı buhmanların aşatıdad.r: the Auffuat Mnon Bekârım. ev!en«em k?rrmı doiur •nedi ü oerde 10 tabl' adrerleri *esbit edilerek da'remirre tee y *•«»•••••»»•*••••«•••••••< i > oıan JoOr Pıtric» rid ve tedavileri yapilmakia beraber. • Köpek sürüleri ürüyor k ebe yok. 2 Avda bir ^ r e ^ k leab eden tedblrler d» alınarak »lSkaiı »\nren Krfr Sarıalt hamam yok. 3 Sfn«Baya«it4em'ço<üfc bH Sahneve KnTftn. Cihangir, Tavukuçmaz, Sapuniltüsunden raJıatlik yok.. 4 KahS Havvanlann umumt ahvnl'ne naM Aeftt Hür. « " dlkkati ceibedecek n i r ! ile s5r! ai' oasKa D«l ' tam 21 de ve b'i<^ık hnstalık 9r.iT!arı !«e. hsyvsn Sa81:k Zabıtası kanununım paıprlar Oum» itieoeı o a u ı matln* « r l hakVTnriaki maddelerine e»re. bu hayUro 17 de Teiefnn 44027* Şehir Klübüne vanlar p?7>ra jokii'Tramakta. satularıU °TanlD1 nın .vapiTm^larınjı mSn! olıınmsVadiT. M A KS I M Sayed ?eriilen Araz «>l?!n ve ;Sri bir Sokak.arua do!as5am hnvarri» hartalıktan deSil de ad! hnstalıklar prud:ven cok. 9 Meyhanede kafayı cekrtYATKOSU nTinrtor; nvi'evelüd i^e bu eib! bavvanHanımefendinin çöpleri **n kızını veren yok. 10 r.ı esı e«;m STANBUl (JHEKn l?rıri oa7ara getirüerek îstıslarına e!lGazetemizin .1112955 tarihli nüsha arzuhalci gece i 5 i m y o k . n E v i m i , n Her aksam 21 ae mİTrîok! m»vr'iata binaen hic blr jekil smda intisar eclen <Çöpçülerimiîe ne ^az.h.reme gideceg:m. yoh.m yok 12 MAYK HA>TOER d* mfl^' o1ı.mRTrtim.?ktad1r. oldu» baş!ıkh yazı hakkında Temizlık Tualet;«rimiz.de su yok. ı S ık vok. 13 Bu mevzular, bnder. başka her halde ŞEVKET 4 BAriz «kilde sakat. hat*S »lı; ve tşleri Miîdüriüğünden: r!î! bozabiiecok Srazlı hayvaniann men Operei 3 oartk <*Si$U Hammefendi sokaftının çöpleri öuşunen yok. 7 J 1 Halîl Ertopcu ^riçsor> rîiru hale* «e sehadetnameVrtTie ha«t^lıkları kay ffun ?.?ı<î alınm^k adır » dnlımmalcta. avrıca hayvnn »aMblerirıe Sarıyer otobüsleri ?erekH acıklamala'da Üniversite bunu yaparsa Dftuıı Hlnaenalevh d?.!rem'7 Gaz«!emizln 3012955 tarihü nüshar ! i m ' ^e tsl'Tiatr.amelerln emretîig! halk ne etmez! »ında intisar eden «Sarıyer Tak?im oQa»teelllk rurk Anontm 3'jReO niTndan. fazİTril» vpT'fesinl ha;armak tobüslerinde fazla para ahnıyor. basiıklı Caislojlu a»ikevı «,luk No JO/43 'a^'rı yazı hakkında E. T. T. Umum MüdürlüBüyükada: Çınar caddesi No. 71 S.N. Satılbieri g'.i ta?afındsn • Oz adresinden aldıgımız mektubda. Arsayı fuzulî işgal etmiş NÂZliMt NA1»İ ve ÇOCUK1.AKİ Üniversit» • Taksimde. Şisli haric sehrin difer bü trrkvimlerde Arab harfleri, tün semtlerinden gelen yolcular BoŞaza haritaiarmda Arab harfieri rr.isali üzeO'IBT ıdart »O«D Gazetemlzin M1219SS tarihli nQ>:harinde dunılarak TiirkiveJe Arab harfgirmek üzere otobüslere binmek için »ıra Mar'uı Mudtn d sında lnt'sar eden «Nizamsız in^aata ! ihbar, ba?lrklı yazı hakkında oidukiarırKİan Taksim mebde nok'asm lerine karsı E(\r<e'!Îen mÜMmahakflrlık; da!r b!rihb da otobö.«lerin bo? olarak bulundurul tan şikiyet olunmaktadır. Ünîvers te NAZIM ÜLLSAY Emiak ve t?t.!miak Mudii'Kifünden: ması Iktlza etmektedtr. Bu zaruret ak hr.kkında da (İmam bunu yaparsa ce«Aksarav MHlet cadrte«!le Samlpasa so sam dönüslerinde mevcud deSüdlr. Ga rr.aat ne etee?!i denilmektedir. kakliin ara«\tida 1787 adi 2Î parrel ve rat Şiş'ide bulundu^ndan Sisli y !truo ?!>8 M? ssıhaM yüzsiiî Be!ed',ye malı ar larına bir kolaylık olmak Û7«re aksam »avı aTnı a da dahilir.de hemhudud olan dönüslerinde hu istikarr.ete gidecek yolemekli ... a\uka'!ar!rdan bulunan ... !n cularımızdan ikinci bir bi'et ücreti tahbahçe olarak kuiiar.dıSı, bundan Iki'sene '•'' edilmemektedir.il «vvel de b!r gecekondu fnja ederek kirar» verdfSl te*bit ed'lmiîttr. Dericiler sokagındaki maili Gazete 11e sikâyette bulunan «ahıs 1T95S tarihlnde bu !? hakkmda Hıbarda ınhidam bina burunmus r e dosyayı tekpmmtll ettirîleGazetemizin 281295S •arlhj! nüsharek gerek jaell hakkında ecrimislir! hflk sında !nti?ir eden »Bu binanm men tahsiH ve eerekse AızuU l S gai l n «ı ıein ne beklenrvor» bpslıkh y?zı hak rerı cihetine gidilmesi 261295S gün ve kında Fen tşleri Mf'dfirlü^nden• 26229 savılı y 3 z,mi7İ a Hukuk t?Ierl W\'Dericiler sokak 6S70 kap, s a v,l, )„OurlüŞünden Is'en'Imi'stir» S»at kurulumuzca yapılan kontrnMa BiTsinzi rica ederim. ma:h inbid.m bulı.ndufıı görii'düTOn' Heybelide araba ücretleri mızla3011955 gün ve S/673 sayıll , vazıtahllyesl yapılmıstır. tapısı mühtirlendikt.n vmra. •l*kahzaptü rapt alhndadır l«rca hıç b ^ ameliveye tevessill eHiİTreG.zetemizln »1958 tarihl! nü.«h,, l n . i görüldüjünden ».'12 "955 gim ve da totüar eden «Heybelladava «raba ta 4297 sayıh yazımızla mal sahibine 15 ! r n a z r « *" " '* ™« ba.lıkı! yazı hak gün zarfırda yıktırılması için rebJigat kında Adalar KaymakamlıS, tarafmdan: ?arjı!rr ls , fakat tebeîluS edild^î ; ii bUdi.Heybeliadada ç a l l s a n bötün arabalar ren yazı. henüz kaymakamlıSımıza gel d« tarife meveuddur ve eozle g«ril!e<ek yerlere tallk edilmi^r. Mus.ddak 7aZ Bütün tramvay arabalan SOLDAN S\ĞA: geH?2S0 k u n a olup o n be? dakika bek1 Son gün'.erde bir askeri heyetiıslah edilecek lemeden sonra, her on bes dak'ka 75 nin memleketlmizi z:yaret etmiş oldukunı, ürrete «Sbidlr Gazetemizin 9 12 '955 tarihli nüshssm fîu bir Güney Asya dev'eıi. bir harfin da intisar eden »Otomatik kppılı tram okui'U=u. 2 Ehemmi:.'et verip dikkat vaylar.. bas'ık'.ı yazı hakkında E. T. T,gösterme harekeîleri ^çoğuiK 3 Terst i"m Miidı:r!v.ğünden: sırtına geçir!» manasına bir emirdir, • Gazeteye mektub yazan şahsın dört Ganey Amerikada deve tibette ise din kapı ve basamsfı teker t e ker iki ayrı adamıdır. 4 Sanatkârlar tarafından yerden ktırıar.da ermesi ba?it bir tadilât yapılıp şehirieri süsleyenlerden, bazı'a saglamak hususundaki d;is«n~.V ~« ları karda dahi gezerler de onu gen« hendi.s ve teknis^'pr .. .. ':>7 t?rafından da : b:rakmaz!ar. 5 İyi ve kolaylıkla nuŞoförliik tmtiham dflsunulmus. bunun daha külfetli olaca tuk veren adam (eski terimt, bir çesid Gazetemizin 6/1 956 tarihl! nüshasm îı neticesir.e varıldıSmdan mekan'zma mektebin yarısı. 6 Krhraman Mehda irtijar eden •Kimmij bu Prot. »of6rmedcik. hem insanda hem de dağrda. ler» bajhklı yazı hakkında Traflk »u vir'm r i bul° n t 3 t b İ k * d " e n * * l e *°rt% vard;r. 7 Zevk içinde sürülen. 8 besl müdl:rlüğünden: Otomatik kapıh tramvav arabaîarı Anneierin çocuk'.arını üzerlerine bastırtimtihan yerinde kiralanan otolarm 0nurmi7deki .eür.lerde roŞalac?k ve sayın dlklnıı yerleri (çoğul). flatları, Birlestk Sncümenin 1612953 ha.,:ımı^ın arkad.m binip önden inme YİK\RIDAX AŞ^ĞIYA: gün ve 77S0'15758 sayıh kararile (dlrek, umıMııe rıayet mev?mında »Hstprmiş bıı1 K.ıruma hsreketi (eski terim). park ve yol manevraları iç!n 5 lira. kam lunm:Sıı ha^a.ivet ne'iror.ie bütün 2 Mar.evi kredi. 3 Er meydanı yon lıntihaniarı için 5 lira. otobüs im mahzurlar ortadan kalkmı, olacaktır. kahramanı. nota. 4 Zaman parçrsı, tlhanları için 5 l!ra. ayrıca imtihan ye Idaremlz vatmanlann kapalı verlerde ates olmıyan yerden çıkması bek'enerinde bir »aatUk çalısma müddetlert için mez. 5 Tersi €söz» manasmadır, 10 lira alınmaııl kabul edilmiş bulun1 5 nİn s a g l a T l m a s v krttii ü sahanikinr^,'" v' ' ' * " " " " ^"sı. « Bir renğin tersl. maktadır. o m ı "* '**" yoW"]»"™^ ^ P^majını yalamadan d u r . . Bu flatlar gündelik gaıetelerle n rad " n koru'n,M m yo vasıtadle »ayın halkln Ittılama ar v»v a °?h ™ ^ 5 a d i ! e bütfln tram ^ . « . 1 Ebe>r!r, müsterisl. 8 Kezediimiş olup imtihan yerinde büytlk ta Ü L * K m ' y " n i m'~" i r c a a k»>«r W**r (eski usul çnğu!) I » 1 t 1 * 1 S bel5 ile de gösterilmiftir. verm.s bulımmaktad.r. Bu bakımdan Bunian başka kendi otomobiüerile lm ^ , , Ç ° k r : : f P t H . 0 İ 3 n ! i 5 t e m >'»rine tlhana girmek istiyenler tercihan daha Maksad az maaşlılan öne almmaktadır.» BULMACA 1 »TT" M 1 1 « 11 1 1 mm a m ı ı 1H | ım ı 1 1 B< M 1 1 Dli * flvaeddin Maktav Tehlikeli köpekler imha ediliyor kayırmaksa.. Seneılk kazancını, 1S0O ürsdır n«mı altmd. da bu sene v«rl! Oaıetenüzln Sl956 tarUUl nüjhasında e ka nc lnttsar eden tGöztepede bajıboj kopetcler» baî'.ıklı yaıı hakkında Temizlik Ijlerl Müdürlüğünden: «G&ztepedc ltlafı lstenilen basıbos ko ook n!.«betre raydalanıyor. MaVwd btı p«kler, kuduzla mücadele »klplmlı Ura aı kajanclıları ksyırmaktı. HaibvVt j»fiödan tmha edUmi» ye bu faallyet de n t çok maaslılar ajlan payı vam «ttirirmektedir.» K. Tazar T " " ™ ils D| t İDİBB|P oM HİT L I Plo NİE J« Ş|! ~rn Mir D |E|R|S FİM s? M F BIN GİA U|T AİLİAİR A|K;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog