Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

MOcakltM CUMHUBtlR BİR DAKİKAt Ünivertite kim? ÜniverıiH. arkm demiyelim, TftrHye Matbuat %€? nin «altanat devrinde bir AfstbtMit. takun hmnsiyefleri var Muhalejet dt noluyort dı. Muhalefet. Alarorka hamamı, alarnrka yem« Bütün bunlardan «biî« eepği, alarnrka müziği. alaturka döşeAnkara, 25 (Telefonla) Dün kanunu lâyihasının da hazı.ıaimak mesi. alaturka kahvehane, alaturka he almış» diye bahsedtn »aakşam bütçe komisyonunda müza ta bulunduğunu sözlerine ıiâv» et earşısı, alaturka mimariîi. alaturka ovyet Başbakanı Bulgaytn Adnan Mendere$'t faşRus sefjri Başkana, «dünya keresine başlanan Maarif Vekâîtti miş tir. nin'in hasta olduğu ankayığı.. daha sayabilirim. matnak kabil değil doğrususulhuna dair dostane bir bütçesinin görüşülmesine Migun de Bu izahattan sonra *as'llara g«laşılıyor. Son zamanlarBunlar bir millerin karakterini ve mektub» verdi Neden dolayx *cephe aldevam olunmuştur. da Moskovada yapılan çilmesi kabul olunmuş VP öğifden medeniyete olan iştirak payını, «mil Bonn, 25 (A.P.R.) Sovyet Sovyetle^jn. casusJuk faaliyetlerini mışlar* diye düşünmek yok niihim toplantılardan hiçbirinde Bu sabah saat 10 da *op'ıansn Iko sonra aktedilen iotimsda da rssıl li deha» sını gösterirdi. Washington, 25 (AP.) SovBulganin'i görmek mümkün olma Rusyanın Bab Almanyada genis bir yaydıkları ve ajanlarını en küçük mu, hem de daha kolay değil misyonda Maarif Vekili Ahmej Ö ların müzakeresine devatn edümişAlaturka hamam maalesef taribe yetler Birliğinin Washington Bütnıştır. Uzun bir Asya gezisinden casus şebekesi kurmuj olduğu bil Alman fabrikalanna kadar soktukmi? D. N. zel, bir müddet izahlarda bu unmuş tir karıştı. Alaturka müzik dejenere dirilmektedir. lan anlaşılmaktadır Komtinist grup yük Elçisi Corci M. Zarub;n, Cumdönen Rus Başbakanının sıhhi duBu arada köy eğitmenlerinin maaş oldu. Alaturka döşeme diye bir şey zel, bir müddet izahlarda buBatı Almanya mukabil casusluk lar teşkil edilmiş ve bunlara hem hurreisi Esenhower e Rus B&«ve!ri!i rumu etrafında şayialar dönüp dolunmuş ve sorulara cevab vere larının 100 liraya çıkarılması kabul kalmadı, alaturka koh^ehaneyi $im laşıyor. Sovyet Haririye Bakanlığı teşkilâtı idarecilerine göre, bu top Alman fabrikaJan hakkmda malu Bulganin'in şahsî bir mesaj ını sunrek, Erzurumda kurulması fcarar edilmiş ve bütçeye U.isiat nonji diki nesil hilmex. Alarnrka earşı, »özcüleri ise bu mevzuda kendile raklardaki Sovyet casus jebekesi mat toplamak ve hem de ^revleri mus. bunun muhtevasını açık'amak laştınlan Atatürk Üniversıtesi in muştur. Bugünkü .îörüşmeler »ırs gid'n de Kalpakcılarbaşıuda görün, tan imtina etmiştir. nin mevcudü 100.000 civarmdadır. hazjrlamak vazifeleri verilmiştir. rine sorulan sualleri kaçamaklı bir şaatl için 35 bin dönümlük aıazinin sında İsparta milletvekili Çaid Bi' ne hale geldi. Alaturka mimart anZarubin saat 1130 da. koltuğunşekilde cevablandırmakta, «Evet, i«timlâk edildiğini Nebraska ür.i giç ile Zonguldak mi'.leH'ekiü Se cak abidelerde yatıyor. kayık Deda bir evrak çantasile EisenhowerBaşbakan biraz rahatsız. dinleniyor» Ankara, 25 (Telefonla) Haber versitesinden gelen dört profesörün bati Ataman arasında sert müna nir müı*«inde bilmem var MI?.. in dairesine girmiş, 15 dakika kal«yerek gayet normal hir şekilde aldığımıza göre, Basbakan Adnan buradaki elemanlarla birlikte komi kaşalar cereyan etmiştir. Verııen Kala kala bir alaturka rautfak mıştır. bu meseleyi hal yoluna, nedense, malumata nazaran •nesele Osman yani alaturka yemek kalmıştı. Ono Mülâkatl müteakıb Beyaz Ssraym Menderese hakaret ettiği iddiasile t» halinde çahştığını, üniversitenin sapmamaktadırlar. mahkemeye verilen hâkim Halid teşkilât kanunu lâyihasl hazırlan Turanın konuşmasmdan çıkmıstır da kusa çeviriyoruz. medhalinde etrafını saran gazeteNe garibdir ki. Sovyet BaşbakaKeDezoğlunun D!'^hakir Agırceza dığını, müfredat programı üzerinde Hatib. Millî Eğitim bütçesi üzerinde Londra 25 (A.P.) Londralı »Konya, 25 (Telefonla) Fransız cilere ingilizce: «No, no, no!» öenının hasta olduğu şu günlerde memahkemesinde görülen davası su de faaliyetin devam ettiğini. »öyle mütalea serdettiği sırada S«?hati ADostlarımdan bir zatla alaturka gortacılar, Amerikalı aktrist Grace Alplerinde karısı ve çocuğu ile bir miş, bu hususta bir 5?v söVeme> •ajları, mekrubları, demeçleri artkut etmiştir. tamanm istihfaf .»den bır na7arla yemekler hakkında gönisürken son miştir. Kelly'nin Prens 3. Rainier ile ev likte bir otomobil kazasına kurban istemediğini anlatnngH çalışmıştif mıştır! Osman Turana baktığını söyüyen Itünlerde nesredilmiş yeni bir eserHatırlarda olduğu veçhile, Halid Bir gazeteci: «Mesaıı tes'ıim etti lendikten sonra Monaco tahtına sa giden Konyanın yetiştirdiği tmınBakan bundan sonra teknik ted Sd Bilgiç âniden oturduğu >eaen Geçenlerde sayın Bulganin'in, bir Kepezoğlu bu hakaret isnadı karşıSaid l den ve onun içinde bazı alaturka mış iş adamlarindan Galib Ceylâni niz mi?» deyince Zarubin: «Ilvet» ajansın suallerine yazıh olarak ce hib çlkabilecek bir erkek veya kız smda aleyhine açılan dava üzerine risat. sanat enstitüleri. ticaret okul fırhyarak Sebati Atamana hitaben: yemeklerin acaihlieinHen bahsetrl. evlâd doğuracağım şimdiden ga nin kardeşleri halen şehrimizde bu demistir Diğer gaz?'pci!er bunun hâkimlikten istifa etmiş ve avukat lan, yüksek ticaret okulu hakkmda vab verdiği ilân edilmişti. Rus Baş"Konuşan bir milletvekiliriir. gen o Riram Ü7.erine e«eri ifönderdi. ileri sürülen temenni ve dileklere na istihfaf ederoesine baksmazsın bakanı, Lâtin Amerika devletlerine ranti etmeve hazır olduklarını açık lunmaktadır. Bugün kendisile gö yazıh bir mesaj olup Oimjüiu'n lık ruhsatı taleb etmişti. Des maîrres de l'art culinaire votu lamışlardır. Bildirildiğine göre bir riiştüğüm Galib Ceylâninin ağa muhtevasını sorma^a kovulunca Z yardımlar yapılahileceğini, RusyaAncak. eski Adalet Bakanı Os cevab vermiş ve bu arada Avrupa ^miştir.» parlent = Yemek pisirme »anahnın beyisi ve gene şehrimizin sayılı ?en rubin tekrar no, no, no'ları bastır nm bu mevzuda bazı teklifleri bu çok Monacolu is adamı Londramn man Şevki Çiçekdağ, hakkmda da da kurulacak olan 17 aded kü'.tür aAyrıca. bugünkü müza.v .e'er sı üstadlan konusuyor) ismindcld ba raeşhur sigorta sirketi LJoyds nez ginlerinden Yeni Sinema iahibi Tev mıştır. Beyaz Sarayi eidiş ve ?e Va açılmış bulunan Kepezoğluna teşeliği mevzuunda hazırlanan ka rasmda bir kolej mesele?i vüründen lunduğunu ileri sürmüştü. eser. 40(1 kadar meşhur aş^uiın anfik Ceylâni, kardeşinin ve nılesinin liiinde valnızdı. Birleşik Amerikada dost memle dir.de tesebbüse geçmiş, Grace ruhsat vermemiş ve mesele Danı? nun lâyihasının tetkik »dümek ü Celâ! Yardımcı ile Said B']?iî ara lattıffi 209 e yakın hikâyc ve 1000 ölümü ile miras meselesi hakkmda Zıyareti müteakıb, B?VÎZ Saraj taya aksetmiştir. Danısta^m Kepez zere Hariciye Vekâletine göndpril sıııd < iHnei bir münakaşa J.'n çik kadar da yemek reeeteşini ihtiva ketlere yardun meselesi en hara Kelly'nin bövle bir varis yetiştirbana şunları söylemiştir: basın dairesi şefi James Haşrrty oğlu lehinde karar vermesine rağ diğini, keza yeni bir berîen '»rHvesi' retli safhasma girerken Bulganin'in memesi ihtimaline karşı riziko »ediyor. Bütün dünya Avrtıp». Asya, « Bilindiği gibi, kazada karde Devlet Reisi Eisenhov/er'ir Sovye men ruhsat vernjemekte ısrar eden böyle bir demeç venniş olması çöz gortası yapmak istemistir. Afrika. Amerika, Avnstralya) mn den kaçmaröıstu. Bunun üzerine Monacolular için Prens Rainl şim, eşi ve çocuğu aynı z«raarda Başvekili Bulganinden dünyı .ul. sabık Adalet Bakanı Osman Şevki en meshur a$eılan eaere malzeme bir çok Amerikan gazetelerinin er'in aile kurması meselesi roman ölmüşlerdir. Fransız maii.Tilan an hüne dair bazı fikiner ihtiva ?dej Çiçekdağ bir basın toplantisı tertibvermişler ba$ka yemekler ne hal«Rnsya, kıt'amıza sokulmak için tik olduğu kadar bir iş konusudur. cak ertesi gün vak'aya .âkıf olmu? jdostane bir mektub, nlriığırı söy liverek meselenin inzibat kurulundedir bilmem: ama blze ald bhr kaf harekete geçiyor, güney Amerikaya Dimyaca meşhur Monte Carlo ga lar ve mahalll teşkilât hepcinin ? j lemiştir. da olduğunu, bu sebeble ruhsatın yemek var. Okndnkea katıldm r&lyardımı arttıralım, bu bölgeyı zinosunu da ihtiva eden küçük Mo l'i bulunduğuna dair bir •»;»»• vrrmekten. Hagerty'ye göre. Zarubin, Pul kıırul karanna intizaren rlıırdurulMevlanekapı ile Silivrikam arajındakl ehenuniyet verelim» şeklinde ih naco Prensiiği, şimdiki hanedanın ni.'ti: Bu raporda hanîiîinln 8n;e ganin'in rusça yazıh mektubunu duğunu söylemişti ve bir mücidet asfalt yol kenarında evvelki gece, füpKitabda alarnrka yemek bahsM tarda bulunmalan, Moskovanın bu fonra başkan lar inzibat kurulunun heli variyette dolaftıkları İçin jandarsönmesi halinde Frafîsamn bir par haneisinin sonra öldüğün* dair biı Eisenhower ile kendisini 3asxanm Bursa 2.î ^Telefonla) Sehrimiz malar tsrafmdan yakalanan lki sahı». Hilton otelinin a^eıbaşıaı Mösyö demeçten nasıl bir netice bekledikararı da Kepezoğlu lehine tecelçası olacaktır. Bu takdirde Mona sarahat yoktur. Vaziyet böyle oldu dairesinde karşılıyan Har'ciye VeReist'in CnachiKebaMİ (sişkebabı ğini de ortaya koymuştu. Rusya colular Fransaya vergi verecek, ğu halde kardeşimin zevoesi tarafı ; kili John Foster Dulles okumus, bir li ettiği için kendisine avukatlık tiyatrolarından birinin kadınlara durumiarı trtkik edilmek üzere Birind olaeak') ve Hirnkiar Beyendi (HttuSııbey» te^lim edilmistir. m'hsus bueünkü matmesinde ennın, Esenhower tarafından Kongre gencler Fransız ordusunda askerlik mirastan istifade emelile dsvayı u | mütercim bunu okundukça ingiliz nıb^atı verilmişti. Bulesrittan göçmsnlerinden S ya kârhejrendi alacak) tariflerile açO den istenen 5 milyar dolarlık dı? yapacaklardır. Monaco halkı »imdi zatn.ak yolunu tercih etme«tidirıer. ceye çevirmiştir. Kşpezoğlu. avukatına çektiği bir teresan bir hâdise olmusttır: Emin sınriaki Ramaran Akmesenin üurlnde mtş. yardun tahsislerinin dört bir tarafa ki halde bu gibi mükellefiyetlerden Bu hal ise ortada verese o.mad'ğı telgrafla mahkeme safahatını kısa Tanınmış ismmde bur zurnaeı oy 765 lilc bir tabanra. 29 yasındakl Meh Bahstn mokaddemesinde denfiiyor Başkanın mektubu tetkike kodağıtılmasından, böylece tesirsiz muaftır. cihetle bir çok hak v« intifaların yulduğunu ve bir cevab vermesinin ca anlatmış ve davanm sukut etti nak bir hava çalarken 800 e yakın med Atılkanın elinde de barton «ek ki: linde ucu sivri bir demir bulunmu»m u m hale gelmesinden »on dcrece memseyirci sandalvelerine cıkarak gö tur. «Yakmsarkm diğer mntfaklannkun bulunduğunu söyüyen Sini bildirmistir. Lloyd sigorta kumpanyasmın di hede: olmasından başka bir fayda ' nun kalacağı da âşikâr! bek atmağa başlamıs'ardır. Bu ara da olduen giM Türk mutfağı da feHagerty, Cenevre konferanjindan' " rektörfi Peter Walker bugün bir ga temin etmemektedir. Bu nosuska dâ " Bugün Birleşik Amerikada tyarÖLÜM 18 katlı binanın inşastna ne umumiyetle koynn eti ktıllanır. da bir kadın sahneye çıkmıs, tiva sonunda daha geniş malumat ve beri Devlet Reisi ile Rus Başvokili meselesi» dddl tartışmalara yol eeteciye verdiği beyanatta firması receğiz. Buna rağmen bilâhare t» Bulganin arasmda bu gibi mektubKaptanı derya, Şeyhülvüzera merhum yatro numaralan yapmıştır. Şis* dİT.ilmis ve «kebabi» denflen et izin verildi açmaktadır. Kongre, henüz bu me na bir çok mflracaat vuku bulduğu lar teati edilegeldiğini açıklamıştır. Hacı Ahmed Vesim Pas» kerimeji. Bazı tanınmif revat tarafından. Nl yemeklerinden v# her tiirlü kebab•eleyi mfizakereye başlamış değil nu toylemi» ve demistir ki: «Bize hakkuk edecek varislerln hakkuu Bir soruya cevaben basın 'airesi emekli deniz njbaylarından Tevfik Birjantasında 18 katlı bir apartlm.n fn dan baska bir kaç da yahni vardır. men, Osmanh Bankası mütereimlerinkorumak gayesile Ankara ter»ke «ajı İçin bir kooperatif kuruldugunu, Pirinc büyük bir rol oynar. Bn mfi<Hr. Fakat, her ne kadar yardımm basvuran ilk Monacolu iş adamı, şefi. bugün alman mekrubun ya den Muhib Alaybek Talukun h«la»ı Belediyeye müracaat edildijrinl yazmıı him «ebzeler domate*. hıyar. patlıdevam etmesi hususunda fikir bir Fransızlara vergi ödemeye mecbur hâkimliği, kardeşimin mira^ına el ymlanıp yayınlanmıyacağını bilAYŞE YÜMNİYE TALÛK tık. Imar Müdürlüjü. apartımanın inliği mevend ise de, Başkan tarafın kalması halinde 10,000 sterlinlik bir koymuştur. Ayrıca ş.ayanı esef bir tnediğini söylemiştir. Hakkm rahmetine kavuçmu^tur. CenaSasında mahzıır görmiyerek keyfiyetf ean. sakız kabajh ve helvan kabadan istenen miktarda indirme ya sigorta yapbrıp yaptıramıyacağnı cihet, 25 sene hizmetinde bulundujhdır. Balık *z yerler, onn da sahilesi bugün 26 ocak 19SS perjembe günü kooperatif» bildirmistir. Bulganin hasta jsküdar Semsipasidaki yalılarından pılntasmı, nron vadeli bir progra sordu. Kendisine. Prensin sıhhî va ğu Bussing firmasınm harb dolayıde bulunanlar yer. Yeni Delhi, 25 (A.P.) İyi h a . uldırıbrak ikindi namazını müteakıb ma bağlanılmamasını istiyenier ziyeti hakkmda müsbet bir rapor şile vaktinde ödenmiven 1 milyon r Çörekçilikte kuru erik. knru ösküdar mevenddur ve bunlar devamlı bir elde edebildigimlz takdirde böyle tviçre franklık alacağı için karde ber alan mahfiller busün Sovyet ildikten Yenicamiinde nama«ı eda • ziim, fındık ve hadem rihi kuru yesonra Karacaahmeddeki aile Başvekili Nicolai Bulganin'in, yoçekilde Başkanm yardım siyaseti bir sigortayı memnuniyetle yapabi sün aleyhine Zürich'te açtığı daMEVLİDİ ŞERİF makberesine defnedilecektir. mi«leri eok kullanırlar. Balın büecetimizi söyledim. Tüccar: «Ya vadır. Dava halen ortada mirasçı i ucu Asya çeyahatinden sonra hasaleyhinde eahşmaktadırlar. Allah rahmet eyleye. Sark fatihi. B M. M Bajkanl»yük rolü vardır, Üzerine «kaymak» Miss Kelly'nin raporu ne ol»cak?> olmadığı için Zürich'te tek taraflı talandığmı söylemişlerdir. Pahatslz *** rından. merhum General denilen katı ve bıçakia kesiien, bir Şimdi de, saynı Bulganin'in Baş diye sordu » olarak devam etmektedir. Temen İlk derecesi bilinmemektedir. AnSevshili Sıhhiye Umum MüdürO merKAZIM KARABEKİR'in nevi «krem» kornnu* ve bal idnde kan Eisenhower'e bir mesaj gönvefatının g inei senei devriyesine nim, mahkemenin bir an evvel mi cak bunun aşırı bir yorgunluk ve um doktor Kasım İzzeddin Beyin v« Dİşirilmiş ayva dilimleri. her zivaderdiği bildiriliyor. îlk defa olarak Monako Prensi HoIIywood'da musadlf bugünkü 26 ocak 195« fette hulunması irab eHen bir tatlıya kalb rahatsızhğı olmasına ibti layan Muangmer İzedinin büyük kerirasçıları ortaya çıkarmasıdır.» esl. Mediha Sarçın ablası, Elektrik Washington'da bir Sovyet elçisi Holleywood: 25 (a.a.) Monako peryembe günü. Üniversite Talebe mal veriimektedir. dır. Tabiî bunu bir flnean çok a?ır daresi Basverjıedarı Fuad Sarçın balBirligi tarafından Beyazıd. MarBeyaz Saraydan mülâkat talebinde prensi Rainier dün karayolıyla lneği için verilen ılâcı zı, Gü'n İ?p<jinln jörümte»! m»ra lokalind» taat 15 t« bir Türk hahvesile Mrlikte verirler. bulunmuş, oraya rirmis ve Başba Holleywooda gelmiş ve derhal nitanma toplantısı. yapılacağından, MEDtHA İZET)İN Ru mııkaddemc zaten alaturka kanının mesajuM da tevdi eylemrç şanlısı Graoe Keliy'yi riyaret etiçti ve öldü ariz ruhuna ithafen okurulacak 1/956 günü kısa bir hastallgl möhakkmda kitab müellifinin malutir. Henüz mesajın muhteviyatı miştir. mevlidi »erif. yarınki (27 ocak eakıb vefat etmiştir. Cenazeni 2«/l/95« matmı tösteriyor. Türk vemekleri açıklanmış değildir. Fakat bunun Viyana, 25 (a.a.) Asağı Avus195«) eı,ma günü, Tejvikiy» caperşembe ITünü Teşvikiye camiinde Prensin Hollynroodda bir ay ka turyada Tuna vâdisi köylüler^iden miinde, cuma namazını müteakıb kindi namazını müteakıb kaldırılarak bahsinde iki*î yukarıda yazdi^ım (Bulpanin'in dünya sulhüne dair kıraat oluı.araktır. Merhumu » eriköy kabristam aile raerarlılır.a Hilton otelinin asçıbasm tarafından, fikirlerini ihtiva eden dostane bir dar kalacağı öğrenilmiştir. 65 yasında AJois Kaindlsdorfer avenlerin tejriflerl rica olunur. efnedilecektir. Çelenk gönderilmemeii CPatlırsn «olatitsı ve anciiez ermemektub) olduçu söyleniyor. dında bir ihtiyar köylü, çok saf Kızları ve damadları Londra 25 (a.a.) İngiltere Baş rica olunur. Bir işçinin feci öliimii si) isminde ikisi Parkotelin asçıbabir düşüncenin kurbanı Sayra Bulganin. rahafsızlığına vekili Sir Anthony Eden, Başkan *** sisı tarnfınHan (f>merna<a tavr"iı) İzmit 25 (Hususî Adapazan Bir barsak iltihabına tırtuiap. intği ragmen şu sırada bu mektubu gönAdviye Avcıların esi. Bedriye TimuEisenhower'le dünya meselelerini Vew Yorkta Statler Hotel asrıHsdermek lürumunu neden hissetti? inyit ocaklannda feci bir kaza ol için baytarın verdiği ilâcın l>ay ve bilhasss Ortadoğu çinin. Akliye ve Asabiye Hastanesi a«avaziyetini sısı tarafından. ''Yalnncı Hntma) Bunda bir yenilik bulunduğunu mus, Yusuf Yılmaz isimli bir işçi vana çok iyi geldiğini ve onu ta müzakeıe etmek üzere dün sabah biye müîehassısı Dr. Hüseyin Reşid Avmiiellif tarafından. (İmamhayıldı) lannetmiyonız. Esasen Rus irîareri cöken kömür ocağırun altında ka mamen iyilestirdiğini gören saf köy Washingtona müteveccihen hareket icıların babası. Özftül Avcıların, gümrük muayene memuru Lutfi TimuçinİTi İstanhulda Palas otel (?) aşçıbasuı leri, demeçlerinde. konu«t»inl<înnda, larak ölmüştür. lü, muztarib olduğu bronşiti bu ilâc ctmj tirkayınbabası. merhum Tuğbay AIi Ata? tarüfmdan yazılmı;tır. yazılannda her zaman (barış) kela geçireceğini sanmıs ve içinde bir bay ve kimyager Niyazi Bakinin enişNew York 25 (A.P.) Newslimesini kullanmışlar bunu arzu miktar arsenik bulunan bı i'âctan Ru reçeteler o kadar iaema. o 'eleri Nevşehirli »mekli Yarbay wcek dersisinin dün çıkan sayısmettiklerini ileri sürmiisl«>rfjir. FaVat kendi=i de içmiştir. kadar eüliinrdür ki aynen nakline MUSTAFA ŞAKİR AVCILAR ÖLÜM da biHirildiğine göre tnşiltere hülcraata gelince vaziyet de^siyor.Bu lüzum (förmüyornm. Yalnu baa İlâcın tesiri ani ve tnüthiş o!muş kumet çevreleri Eden'in Washing 25 1 1956 giinıı Hakkır rahmetine k«na rağmen. EisenhoverEdıen eöriiş Merhum Arif Pasa ve merhume Ayje vTismushır. 26'1 1956 persembe günıı kısımlartnı hulâsa olarak yazacave ihtiyar köylü bir yüdlrlm ölü tona götürmekte olduğu Arab öele namarını müteakıb kıhn&eak cerneleri arifesinde ve B'rlesik Ame Hanımın oflu. merhum Ahmed iizet ffim. Meîelâ Hiltonun asçıbaşısı şij mü ile hayata gözlerini «aoan^tır İsrael ihtilâfının halline dair şart naze nsmazından sonra = dıköy Ojrikada yardnn me«elesi etrafında Paşa ve Nesime rurgaçın damadı. Bedkehabına kavrulmus badem ve ekşi kaldırılarak Karatartısmalar alevlenirkpn böyle bir riye Sarıcamn «şi. Abdullah Sarıca. Zira içtiği ilâc 12 kişiyi oırden cl ların Birleşik Amerik? tarafından manağa câmıindenkabristamna defnedi>oğurt da ilâve ediyor. CBu da en me.hume Hamide Tipi ve Nahide Ka dürebilecek kadar arserüği ihtiva beğenilmiyeceği kanaatini izhar et eaahmeddeki aile deklârasyondan gene fayda gele yanm k*rdeşi. Mehveş Bereket ve Ayhafifi!) Hünkârbeğendinin patlıralecektir. Mevla rahmet eyleye etmekte idi. mektedirler. bileceğini hesablamıslardır. şe Gül Sarıeanın babası, Naime Sanını hir kere yağa vnruyor. Bn yau Ailesi rıeanm kayınbiraderi ve Rıfat Berehs. İçine eenrilmiş V e yağda pera4 Birleşik Amerikada. dünva ger ketin kayınp*deri beleşmi? »oğan ve yanm kilo do(rinlieinin hafiflemekte olduğu ve mates koyuyor. Sonra hepsini kevOSMAN SARICA bn sebeble de dış yardıtn" azal(rirden «üzüyor ve herhançi bir şij tılmasi. vergilerin de indirilmesi tedavlde bulunduğu Erlangen şehrlnde kehabı ile birlikte veriyor. gerektiğini söyliyenler yok deHldir. vefat etmiştlr. Na's< İstanbula getirilDiğer taraftan İngil«ere<îe, Orta dikten »onra. Karacaahmedde aile kabPatlıcan salatası İse bir şaheser. ristanma tevdi edilecekrir. Allah rahfarkla alâkalı Eden Eisenhower met eyleye. Patlıcam zeytinya^uıda kızarrjyor, müzakereleri arifesinde «Pusya da Bir bas da %nğtn. Bunları havanda Ortaşark müzakerelerine davet e* * * dökiiyor. İçine vıırnn litre zeytinp. O P O R y'A dilmelidir» diyenler ortaya cıkıyor >ağ kanstirıyor. Tuı. biber. limon Bayan KOKO AYYANİDİ ve bunlardan biri de İngiliz koyuyor ve aman bnnu unotmayın muhalefet partisinin reisi Gaitskell veîat »tai^tir Cenaze merajiml bugün Hir kasık da bal (!) koyuyor. Afiyet 26 oeak 195« saat 13 te Beyoglu Panadir. olsun! yia Rum kiüsejinde :cra olunaeaji teMüellifin taMim ertiğl yalane» Bulganin'in faastalığmda yollanan e ü l bildiili essürle bildirilir. dolma yalano bir yalaneı dobnadır. «dostane mektub» bu hususlan göz İ5bu ilftn husıuj davetlye m*hiy»üııdedir. fipünd tutmustur. Çünkn zeytinyağli ve pirinrli hüCenaze Levazımatçın Taal Ludaro* viyetini saklamış. Etle doln. Böyle Ömer Sami COŞAR Telefon: «879» yalaneı dohna olur mu? Müeüife fön yalaneı dolma asma yaprağına pirincli bir et kıyması doldurarak orta parmak boyunda yapılır. Ve dibine domuz yajp »erilmiş bir teneerede ajhr ateıjte pisirilirmiş. Müellif «yalaneı dolma mevsime göre lahana yaprajrile de yapılır» sözünü Akbabaya neler, neler, nekr anlattı! ilâve etmecfi de unutmamıs. *** En »on reoete imambayıldıdir ve bir saheserdir. Bir kere zavallmın ismini imanhayildi yanmıslardır. Imam kelimesi tiirkce oldusuna ?öSağlık Vekilinin bu nutknnu, hiç bir kimse kahkahalarla re bunun «on harfi olan fmi i Fran. fülmeden «kuyamaı! ! «ız kıraat knidesine uyarak n M i *** j ne eetirmeğe kitahın hakkı olsa I bile reçetesini degistirmeee ne salâhireri vardı? Kadın tavafetine biirünerek Dullar Kulübiine rirer Bir kere imamhayıiHtvı i.terse Akbaba muharriri neler Rordü! sae>ağlı rapıyor. Ne münasebet? **# Ondan sonra patlıcam tekerlek tekerlek kesiyor. Bu da caiz deçildir. içine tefne yanrapı. karanfil, kekik koyuyor. Bir bardak da sarab f!) ilâve ediyor. (Ayol bu iraambayıldı deeil. papazbaynlHı olmuş) Bir ha*dak da etsuyu Ve sonra pişirivor. Tstüne de iki kaşık domates sakssı ve yirmi tane ckirnVe ç mıs siyah zeytin ve hir corba anciiez ezmesi ve maydanoz ilâve Hesab açmamış iseniz açınız ettikten »onra (sıeak veya soğuk) olarak «ofraya koyuyor. Aflyet olAçmış iseniz hesabınızdaki para miktannı sun bnnn da yiyene! Hasta Başbakanın mesajları! Batı Almanyadaki Bulganin'in Sovyet casusları Eisenhowere mesajı MemeıHıı kalağı Avrupada 17 kültür ataşeliği kuruluyor Dün komisyonda Maarif bütçesi görüşülürken münakaşalar oldu Her alaiurka gibi... Rusyanın, Almanyada 100.000 kisilik bir casus sebekesine sabib oldoğu bildiriliyor Monako tahtının vârisi Galib Ceylânînin mirası meselesi Hâkim Kepezoğlu beraet etti 900 kadın sandalyalara cıkıp göbek almış! Şupheli iki adant yakalandı Eden Amerika yolunda Aklıaba ÇIPLAK Elşsiz, Tarafsız Mizah Gazctesi MEVDUAT GRUP İKRAMİYELİ COtETTt'Lt DAt^SOX IIIL 30 Mart 1956 Çekilişinde 3 0.500 Lira Çıplak Dansöz Colette APARTIMAN DAİRESİ 1 tutannda Allah Aşkınıza Yerent Olmayınız! Dullar Kulübünde Bir Saat! Zengin Para İkramiyeleri çoğaltarak şansınızı da arttınnız. Akbaba giren her evden kahkahalar yühselecehtir ŞEKERBANK 12 X953 T. A. Ş. den tarihindenberi Son para yatırımı 31 Ocak 1956 PANCAR KOOPERATİFLERI BANKASI A.Ş. ünvanı ile faaliyptte bulunan Bankamız Eskişehir Ticaret gazetesinin 19.1.9l>r tarih ve 203 sayılı nüshasında ilân olunan 23.XII 955 tarih ve 4/6341 sayılı Vekiller Hey'eti kararı ile ünvamnı Ş E K E R B A N K T.A.Ş. olarak değiştirmij bulunduğunu ve bundan böyle bu ünvan altında calışacaf'.nı ve 10 uncu Şubesini Beyoğlu İstiklâl caddesinde acaca£ını sayın müsterilerine arzeder. Oediğim gibi elimizde kalan bir kac alaturka yemek de böylece tebdili tabiiyet ve mizac ermiş. Gerçi insanlanmız Heğişirken yemeklerimizin karakterini muhafaza etmelerini beklemek haksızlık olur ama insan, bilhassa bazı Türk asçılârınm imzasmı taşıyan bu acayib yemeklere baktıkça eski Türk mutfağına hasret çekmekten kendini alamıyor. B. FELEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog