Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ZÜMRÜT BAHÇELİ EVLER SOĞUKSU ARSALARINI UNUTMAYINIZ TEL:223521 EMIN ONU NAIL BEY HAN N 9 ^ Cumhuriyet J 31 inci 71I sayı 11.314 KLTRUCUSU: YUNUS NADt Tdgrai ve mettub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Utanbu1 Nn 246 T«lefoa.'aJN UtrumJ SantraJ Numarası: 224298, Yaa Işleri: 224299, Matbaa 224290 TÜRKİYE KREDİ = BAIVKASI = AYDAİUUÜLİRAİRAT İRATLI SİGORTALI İKRAHİYEİİ TASARRUF^ESAPLARI 1000 Perşembe 26 Ocak 1956 ĞENEL SİGORTA î Prof. Hıfzı Timur: ((Kanunlarla zaten çan tıkali)) dedi, toplantısında bulunmadıgı için Prof. Zeki Zeren derste şunları söyledi: «Üniversitelerin httkumetin görtişü öğrenilemedi muhtariyetî kaldırılmak isteniyor, bu haksızhktır)) Olagana Doğrn Orıl. Prof. Sıddık Sanıinin beyaııalı Başvekilin sözleri Universite Ispat hakkı meselesi tekrar görüşüldü çevrelerinde teessfir uyandırdıdün Adalet Komisyonunun dttnktt Vekil, W Toplantıda konuşan Mehmed Ali Sebük (D.P.) Halil Ozyörüğe hücumlarda bulundu Son ramanlarda Universiteler aleyhine yapılan konuşmalar, Zafer Ankara, 25 (Telefonla) 19 ların D.P. mende bulunmadıgı için hükumeün görüsü gazetesinin neşriyatı ve Ankara Üöğrenilememiştir3en cıkarılmalarırra sebeb olan ispat hakkı niversıtesinden üç profesörle, üç teklifinin gorügülmesine bugün Adalet encü Teklif sahiblerinden Raif Aybars söz ala ilün hürriyetini korumak doçentin Vekâlet emrine alındığı meninde devam edilmistir. rak teklifi kısaca komisyona izah etmiştir. amacı ile Ankara ve Ishaberi; ılgili çevrelerde büyük bir Bilindiği gibi geçen haftaki müzakerelerde Raıf Aybars bu konusmasında tekliflerinin tanbul Üniversıteleri Se uzüntü yaratmıştır. milletvekilleri. bugün hükumet görüşünüi Ceza Kanununun 580 inci maddesinde zikro natolan tarafından yaBaşvekil Adnan Menderesin D.P. bildirilmesini istemişlerdi. Adalet Bakanı encü Arkası Su 5. Sü. 1 de yuılanan beyannameler, ıktidar çevMeclis grupunda Universite muhrelcrini fazlaca sinirlendirmiş götariyetine temas ederek «Çanlarına rünüyor. Demokrat Partinin resmî ot tıkamayı biliriz ve tıkavabileorganı Zafer gazetesi olur olmaz cek durumdavız» şeklinde vaptığı vesilelerle üniversitelere catmakta, bildirilen konuşma hakkında fie dü bilim hürriyetinden söz eden pro5 veya 6 profesörün bugün fesörleri gündelik politikaya bu şündüfünü sorduğumuz Hukuk Fa görüşmek üzere Başvekilrunlarraı sokmakla, kışkırtıcılık kültesi idare hukuku Ord. Profesöyapmakla suçlandırmaktadır. Pro rü S. Sami Onar demiştir ki: den randevu aldığı « Çanlarına ot tıkamak tabirifesörler, Halk Partisini tutuyorlarne karşı, söylenecek hiç bir sözüm bildiriliyor mış, söyledikleri sözler birer propaganda nutku imiş. Demokrat olmadığmı, tabiî siz de takdir eder Arkası S a . 5, S ü . lde Ankara, 25 (Telefonla) Evvelki Türkiyede bu hale goı yumulamazSıddık Sami Zeki Zeren Meclis Çahşma Komisyonu, işçilere ytlda 12 ilâ 18 gün mış. gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikır Atina, Yunanistanın bu konfeyılhk ücretU izin verilmesini kararlaştırdı kulübünün tartışmalı konferansında Korkutma ile karışık bu telâsh ransa iştirak etmek hususunda sinirlilik gösterilerini hiz versiz ve sorulan suallere profesörlerin verkarar ahnadığını ilân etti lüzumsuz bnluyoruz. Atatürk Türdikleri cevablar üzerinde münakaAnkara, 25 (Telefonla) Meclis müzakeresine devam etmiştir. kiyesinde iiniversiteler, içinde bi Arkası Sa 5. Sü 3 te çalışma komisyonu, bugünkü içtiBugünkü görüşmeler neticesinde Atina, 25 (a.a) Yunanistanın lim yapılan birer müessesedirler. maında işçilere yıllık ücretli izin aynı i} yerinde veya aynı iş verene önümüzdeki mart aynda Balkan Bilim ise hayatla ve toplumla sıkı veriLmesini mutazamnun tasaruıın (Arkası Sa. 5, Su. 5 le) Paktı Vekiller Konseyıne iştırakiEikıya ilgilidir. Konusu doğrudan nin temin edilmiş olduğuna dair doğnıya bizim davramslanmızı inYugoslav kaynaklı bir habeıin yacelemek olan bilim dallannda sırayuılanması üzerine dün resmî YuSı geldikçe içinde bıılundusumuz nan mahiillerinde beyan edı'dığine göre, Yunanistanın Balkan Paktı aktüel meselelere dokunulmaması Hariciye Vekilleri konteransına 15imkânsızdır. Genel olarak düşünce Bir Amerikan dergisi, tirak etmesi meselesi uzerınde Yuhürrivetini savunmak da elbette her düşman şehirlerine cehennan hukumetmce hiç bir y « 4 kakendini bilen vatandaşın en tabü nem ateşini yağdıracak Günlerden beri Harbiyedeki Tekel Emniyet Müdürii Hayreddin Naalınmış' defildir. Tîsaseri steçlmbir hakkıdır. olan bu sft&hıh yainnda deposu bekçisinin ölümü ile sonuç kiboğlunun emri üzerine bütün Em lenn yakın olması sebebile bövle Demokratik yaşama dfizenini ka lanan cinayetin faili aranmaktaydı. haıır olacağinı söylüyor niyet teşkilâtı bu cinayetin tahkibir kararın mevcud Yunan 'ıükubul etmiş bir toplum içinde bir Şehrimiz Emniyet teşkilâtl dün katile% seferber olup şehri yer yer meti tarafından alınmasının da baadam kalksa da nmemleketi zu gece saat 22 de katili telefona ça Arkası Sa. 5, Su. 6 da liimle idare ptmek istivenler ilkötı ğırmak bahaaesile evinden çıkar araken, koleksiyonunda 300.000 par New York, 25 (A.P.) Time der mak izi bulunan koraiser Kemai gisinin dün intı^ar eden sayısında ce iiniversitelerin kafasını ezmek ış ve tevkif etmiştir. (Arkası Sa. 5, Sü. 4 tej bildirildiğine göre, güdümlü mermi isterler.n dese buna karşı ne yapılır? Herhalde sadece «adam doğsahasında o derece bir inkişai kay r« söylüyor» denir. Bu sözii yurd dedilmiştir ki, yakında ve hiç debilgisi dersinde bir ortaokul hocası ğilse önümüzdeki beş on yıl içinde söyledi mi biz bundan memnun olu Arkası Sa. 5, Sü. 7 de ruz. çocuklarunız iyi yetiştirilivor diye övünürüz. O halde aynı sözleri bir universite profesöründen Yakında faaliyete geçecek duyunca kızmak. sinirlenmek. teIâşlanmak neye? Bir profesörün olan müessese, esnafa topböyle bir sözü karşısında olsa olsa tan mal temin edecek *canım, herkesin bilmesi gereken bu kadar basit bir perçeği de bu kürsüde tekrarlamağa ne lüzum var?,> gibilerden bir haval kmklığına uğnyabiliriz. Gerçekten, zuTanınnuş virtüoz Arthur liim idaresi taraflılannın hür düRubinstein Paris televizyonunda SÜnceden ve bilim ısığından hoşTELEFOTO CUMHVBIYET: BriUsrl Frankfurt Isanbul lanmadıklan gerçejrini öğrenmek takdir ve hayranbğını lcin iiniversiteye kadar çıkmağa ne izhar erti AIHIM» Lüksemburgdan Brüksele gelirken bir otomobil kazaharet? Hür milletlerin cocuklan bunu ortaokul sıralannda iken öğsmda ölen Brüksel Büyük Elcimiz Bedri Tahir Şama nın cenazesinin Türkiyeye getirileceğini dün bildirmiştik. Yukarıdaki resimde, Büyük Elçimizin renirler. Hür olmıyan toplumlarda kurban gittiği kazadan sonra içinde bulunduğu otomobil ve kazanın vuku bulduğu yer görülise bu gibi konulara Hokunmak. büSerger tifor (soldan dördüncü) ve Paris Operası bale sanatkârlan mektedir. tün öerenim kademeleri için zaten Yeşilköy ha va alanında yasaktır. Vekâlet emrine alınacak profesörler Işçilere yültk Balkan paktı Dış Bakanlar ücretli izin konferansı Harbiye cinayetinin Korkunç faili yakalandı bir silâh: 300 bin parmak izi arasından şoför olan Katil meydana şıkarıldı Harb kuşu! IDIL'in televizyonda muvaffakiyeti CiroMigros kuraluyor uıumu . Bir profesör. takrir. konferans veya kitablannda bazi kanunlan. bazı hiikumet irraatını tenkid edebilir. Bu hiç bir zaman üniversitenin devlet üstii bir varlık sayılması serektiği mânasina alınams*. Nîtekim. parlâmentolarda mahkeme kararlanm hicbir sekilde deçistiremedikleri halde. lwr vatandaş gibi universite profesörleri de kesinleşmis mahkeme kararlanm inceleyip tenkid edebilirler. Dcmokrasi. hürrivet esasma dayanan cok örçülü bir toplum diizenidir. Bu düzen. önünde secdeve varılacak kadiri E>ün İstanbula, uzun zamandanmutlak bir şahıs veya müessese taberi seyrine hasret kaldığımız hanımaz Yaşadığımız dünvada fikir kikî bir bale kervanı »e.di... Bu hürriyeti övlesine eelişmiştir ki, sanat topluluğunun başın.la Paris milletler valnız kendilerine değil: operasının bale rejisörü ve diinyabaska milletlere aid meselelere «le yakin bir ilçi gösternvekte, tenkidci fikirlerini çekinmeden açıklamaktadırlar. Fransız Meclisînin aldığı kararlar şu son yıllarda yabancı basın tarafından az tnı hırpalandı? Bir Amerikan mahkemesinin zend bir cocueu öldürmekten sanık iki beyaz hakkında beraet karan vermesi, Avrupa hukuk bilpinlerinin hem de pek sert bir tonla kiyameti koparmasuta yol acmadı mı? Bunlar yapılırken ne Fransız Merlisinin. ne de Amerikan adliyesinin, «hükümranlık hakkımıza kanşılıyor» veya nadlî bağımsızlığımıza dil uzatılıyor» tarzında bir tepki eösterdigini duymadık | Çünkü bu gibi olaylar gerçek ; deırıokrasiler hesabına normal şeylerdir. Bİ7 de artık demokrasimizi biran önce normalleştirmeğe bakaIım. NADİR NADİ "BaleTİâhı^ Serge Lifar dün geldi ca taıunml^ bale lansörü Serge Lifar bulunuyordu. Sanat temaslannın milletleri birbiiıae küitürel ve hissî bakımdan yakmlaştırdığınıpek (Arka&ı Sa. 5, Sü. 4 te) Millî Korunma tasarısı dün geçici komisyonda görüşüldü Cumhur Reisinin Bursada tetkikleri Özçoban, meskenkrde arama yapılması ve Temyize nat mevzuundaki hükumet tasansı hükümlerinin âdilâne olmadığını söyledi Ankara 25 (Telefonla) Geçici komisyon bugünden itibaren Millî Korunma kanununun tadili mevzuunda hükumet tarafından sevkedilen kanun tasansı ile Tokat m j letvekili Ahmed Gürkan, Afyonkarahisar milletvekili Kemal Özçoban ve Trabzon milletvekili Emrullah Nutku tarafından sevkedilen üç Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Paris Operasının bale rejisörü, kuvvelli t r * pile şehrimiıde vs Ankarada lemsiller vereeek Ferruh Ilter (Yazısı 5 ıncı satııfemızae) Bursa, 25 (Telefonla) Reisicumhur Celâl Bayar öğleden sonra Yalovadan hareketle Orhangazi, İdil Biret (Yazısı 5 inci 'sahifemtzde) Gemlik kazalanna gitmiş, Gemlikte sun'î ipek fabrikasuıı ziyaret etmiş, fabrikamn müdüründen müessesenin genişletilmesi hakkında izahat almıştır. Bayar, yann Bursada tetkiklerde bulunacak, cuma günü muhtemelen Yalova yolile İstanbula gidecektir. Meclisteıt geri alınan kanun tasarıları Ankara, 25 (Telefonla) B.M Bugünkü içtımada yabancı mem Meclisinin bugünkü toplantısında, leketlerle yppılan ticarî anlaşmageçen yıl umumî heyette büyük ların tasdıkına mütedair kanun tasr j gürültüler koparan %? neticede ko nlaruıın bir kısmınuı birinci müze I misyona iade edilen arazi vergisi keresi bir kısmınm da ikinci mü, kan ınu tasarısiyle Bına ve Buhran zakeresı ikmal ediLmiştir vergilerinin tadili hakkındaki kaBu arada eczacı odaları Biıliğı nun tasarılan bir Başbakanlık tez tasarısile Seyhan vilâyetinin adının keresile Meclisten geri almmıştır. Adana olarak değiştirümesi hakkın Müteakıben verilen bir önerge daki teklif kanunlaşmıştır.. Ayndolayısile kanun tasanlaruıın söz ca Rize milletvekili İzzet Akçal ile lü sorulardan önce görüsülmesi ka Niğde milletvekili Hüseyin Avni bul olunmuş ve tasarıların müzak* Göktürkün tescil edilmiyen evlenresine geçiîmijtir. (Arkası Sa, 5, Sü. 4 te) MİIIÎ TaİMH* UarirlailllfAP Milli futbol takımunız 5 şubatta Macar milli takımile milll laKim n a Z i n a n i y O f y a p a c a g l k a r ş l ia S maya hazırlanmaktad*.. Tek seçici îzmit 25 (Hususî) Cerbe de tarafından tesbit ve ilân edilen milll takımımız namzedleri ilk hazırlık maçlarını dün Fenerbah nizaltı çemimiz, tamir görmek üze çe stadında B. Spora karsı yapmışlar ve 91 ka zanmışlardır Yukard'aki resimde, Macar millî re Gölcüktekj üssünden Amerikaya macına hazırlanan milll taiım formalarunız gö rülmektedir. (Tafsllât ve diğer spor haberleri hareket etmiştir. son saylamızdadır.jL y Cerbe denizaltımız ÇANLAB KİMİN İÇtS ÇALIYOR?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog