Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ZORAKI DİPLOMAT (Hatıra ve Müşahede) Yakub Kadri Karaosmanoğlu Geçen yıl Cumhurivet gazetesinde tefnka clarak yayınlanan eseridlr. Fiatı 400, cildlisi 500 Krş. tNKILÂB KtTABEVt 31 ıncı 71i sayi 11.313 u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NAD! TelgraJ v« mektub adresi. Cumhuriyet îstanbul Posta Rutusu btanbu1 N" 246 Telefonar: Unnıml SantraJ Numarası: 224298, Yazı îsleri: 224299. Matbaa 224290 Seçme Eserler 2000 Haritalı İstanbul Şehir Rehberl Mareşal Fevzi Çakmak (Takım) 1000 Kadında Cinsî Hayat (Tıbbl) 1000 500 Hiciv Edebiyatı AnttJojisl 300 Bütün Cephelerile Tgıy^Cemal 200 Ruhlarla Hasbihal • | J | Şairin Rüyası (Şiirler^» ..« 100 Kalbimizi Tanıyalım 43M>Wj 300 500 Sark Yıldızı (Takım llomfcff) Tas Konak (Roman) ^ ııl 350 Ahmet Halit Yaşaroîkı "Ritabç;ıhk s Şirketi İstanbul Çarşamba 25 Ocak 1956 J Hfikumetin, Kıbns meselesinin seyri ile Dün DP. Meclis Grupunda konuşan Başbakan, tstanbul Eaal şekilde alâkalandığı ve İngiltere matbuahnın Ünîversitenîn ve muhalefetîn iktidara karşı ile sıkı temasta bulunduğu açıklandı Menderesin matbuatave Türkiyenin yeni Universiteye hücumları Kıbrıs siyaseti bir cephe halinde harekete geçtiğini ileri sürdü ;; ''• cemaatinin diğer cemaatlerle mütavi kak Hariciye Vekili Fuad Köprülü, idarî muhtariyet me vzuunda «Adadaki Türk iştirak etmeti icab eder» dedi ;; ve imkânlarla mahallî idareye '.'• Adnan Nenderes, Üniversiteler hakkında: "İstersek bugun çanlarına ot tıkayabiliriz,, dedi, Hariciye Vekili de Kıbrıs, Yananîstan ve Togoslavya ile münasebetler hakkında izahat verdi Hayırlı Bir Cıgır nkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri bir Fikir Kulübii burmuşlar. Muntalam toplantüar yaparak profesörlerine sualler soracak ve böylece aktüel konulan bilim ışığında incelemek imkânını bulacaklarmış. Evvelki gün yapılan ilk toplantıya aid röportajlan dünkii gazetelerde görduk. Edindiğimiz intıba, bn gibi bilimsel dikkatlerle yeti'şen gençliğimiz hesabına pek faydalı olacağı merkezindedir. Öğrenciler arasmda ötedenberi yapılagelen münazaralara muvazi olarak profesörlerin soz aldığı fikir tartışmalan, yarın memleket kaderini ellerine teslitn edeeeğimiz gençlerin kendilerini bekliyen görevlere bizlerden daha liyakatli bir şekilde hazırlanmalarma herhalde yardım edecektir. Yüksek ögrenimin amacL her şeydeıt önce gerçeği seven ve gerçeğe varmanın yolUnnı bilen vatandaşlar yaratmaktır. Bir profesörün de evvelki gün dediği gibi bn memlekete bilgi hamalı değil, bilgisini kullanan adam lâzımdır Bu da genclerimizin tenkidçi bir zihniyetle ve hür bir düşünce çerçevesi içinde yetişmelerine bağlıdır. A Ankara 24 (Telefonla) D. P. Meclis Grupunun bugünkfl toplantısmda haric! meselelere mütedair 4 söziü soru önergesi görüsülmüstür. Ancak sözlü Borulano haricf ışlerle alâkalı olmasına rağmen Gümüşhane milletvekili Halid Tokde mirin sözlü sorusu görüşülürkea söz alan Başbakan Adnan Menderes Üniversite muhtariyeti meaelesine dahı temas etmis ve üniversite hakkında: « İstersek bugün çanlarına ot tıkayabiliriz» demiştir. Toplantıda Bolu Milletvekili Fah ri Belen'in umuml olarak harıd münasebet'erimize mütedair lorusunu Dış İşleri Bakanı Köprülü cevablandırmış ve Badad paktına, NATO'daki durumuımıza, Balkan ittifakma temasla geni} izahat vermiştir. Müteakıben Muğla milletvekili Zeyyad Mandalincinin Kıbng adasına verilmek istaıen muhtariyet ve bu mevzuds Türkiye, tngiltere Dr. Sarol hakkında tahkikat D. P. Grup tdare Heyeti, meselenin Meclise intikal ettirileteğinl ve SaroVun orada müdafaasını yapabileceğini bildirdi Ankara, 24 (Telefonla) D.P. Meclis Grupunun bugünsü toplintlsında harici meselelerle birlikte sabık Devlet Bakanı Dr. Mukerrem Sarol hakkındaki Meclis tahkikatı açılmasını mutazammın bir önerge görüsülmüştür. Saat 15 te baslıyan toplantıda ilk olarak Pertev Aratın bir •akrin üzerine Mukerrem Sa^ol hakkında Meclis tahkikatı açıl*nası mevzuu Ankara, 24 (a.a.) Kıbrıs meselesinin halihazır dunımu hakkında Anadolu Ajansl tarafından vâki bir suale cevaben Hariciye Vekili Profesör Fuad Köprülü aşağldaki beyanatta bulunmuştur: « FUhakika, Kıbru Valisi Mareşal Sir John Harding'in *on haftalar zarfında Kıbnsın durumu hak kında Başpiskopos Makarios ile rrü zakereler yapmasımn ve Dilâhare hükurretile temaslarda bulunmak üzere Londraya gitmesinin matbuatımız tarafından hassasiyetle takib edildiği müşahede olunmaktadır. Bu mevzuda çıkan muhtelif cjans haberlerinin zihinlerde, hakll olarak, bazı şüphe ve endişe'.er yaratacak mahiyette olduğu da görülmeKtedir. Bu itibarla, Kıbrıs meselesi gibi Türkiye için birinci derecede ehem Hürriyet Partisinin faaliyeti 17 »de müteçebbis heyetler teskil edüdi, aza kaydedilirken çok titiz davramlması istendi Ankara, 24 (Telefonla) Hürriyet Partisinin Diyarbakır ve Zonguldak müteşebbis heyetlenle birlikte 17 il teşkilâb kurulmus bulunmaktadır. Bildirildiğine göre mü tefebbis heyetler kurulur kurulmaz derhal kaza idare heyetleri de teşkil edilmektedir. Bugüne kadar mü teşebbis heyetleri teskil edilen ıller (unlardır: Ankara, Antalya, Aydm, Balıkesjr, Bursa, Burdur, Denizli; Dıyarbaktr; Eskisehir, İçel, İstanbul, İzmir, Hatay, Manisa, Sakarya; Samsun, Zonguldak. Arkast Sa. 5, Sü. 8 da (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) Fuad Köprülıi Amerikan sefiri emekliye ayrıldı Türk Amerikan görüşmelerinin başlıyacağı bir sırada bu kararın açıklanması alâka uyandırdı Ankara, 24 (Telefonla) 1953 Mnesindenberi Amerikanın Ankara Büyük Elçiliğini yapmakta olan Ekselâns Avra Warren, Amerikan Dış İslerine müracaat ederek tekaüdlüğünü istemiş ve bu arzusu müfpet karşılanarak istifası kabul olunmuştur. Beyaz Saray tarafından bugün bir tebliğ yayınlanarak bu husus basına bildirilmiş ve Avra Warren'in Hzmetleri takdırle tebarüz ettirilmıstir. Beyaz Saraym tebliğinde söyle denilmektedir: «Cumhur Başkanı, Dıa tşleri Bakanlığı hizmltinden tekaüd olmak arzusunu göstermiş olan Birlesik Amerikanın Türkiye nezdindeki Bü yük Elçisi Ekselâns Avra M. Warren'in istifasım kabul etmistir.» Mr. Warren'in istifasını kabul • Arkası Sa. 5, Sü. 1 de aarif bütcesi dün sert tenkidlcre uğradı Bir milletvekili din dersi kurslan açılmasmı taleb ettî. Diğer bir hatib de konuşmasında öğretmen yetersizliğinden şikâyette bulundu Ankara, 24 (Telefonla) Bugün saat 11 e kadar Dış İşleri bütçesile havacılara tazminat verilmesini derpiş eden kanunu müzalcere eden butçe encümeni saat 11 den sonra Maarif Vekâlet; bütçesinin müzakeresine başlamıştır. Maarif Vekâleti bütçesinin sabah ve öğleden sonra vsnitan müzakereleri sırasında söz alan iktidara men sub mebuslarla muhalefet mensublan Maarif Vekâletini şıddetle tenkid etmişlerdir. By arada söz alan D P. İzmir mebusu Behzad Bilgın ise Başvekıhn Konyada yaptığı dın mevzuundaki konuşmasına temasla dın tedrisatınm her yaştaki vatan Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Adnan Mendere» konuşurken (Arkast Sa. 5, Sü. 4 te) Eski şehir Cezaevinde ayaklanma 388 mahkumun isyanı 3 saat sürdükten sonra bastınldı Eskisehir 24 (Telefonla) Bugün şehrimiz cexa evınde S saat 25 dakika süren bir ayaklanma olmuş tur. Cezaevinde bulunan ve bir iki avdan beri yemeklerden müsteki olan 388 mahkum öğleye dogru ayak lanmışlardır. İsyan saat 12 sularmda baslanus ve kırkbes. dakika içinde alevlenmistir. İsyanı haber alan Va Üniversite. Meclisi kontrol eder mi, etnıez mi? diye son günlerde ortaya atılan sorunun biz burada jersizliğine işaret etmek isteriz. Türkiye Buyük Miliet Mecüsi devletimizin kanun yapıcı yüksek bir organıdır. Onun çıkardığı kanunlara itaat etmek her vatandaşın gorevidir. Fakat bu görev, çıkan kanunlar arasında doğnı bulmadıklanmız varsa onlan tenkid etmek hakkını hiç bir zaman e'imizden aJamaz. Bir kanuna muhalif rey vennek bir milletvekilinin hakkı olduğu gibi, o kanunu tenkid etmek. değiştirilmesini istemek de her vatandaşın hakkıdır. Bu konuda olavlan bilim gozu ile incele\etı bir profesörün düşüncesi herhangi bir kimsenin iddia'anndan dah» ağır basarsa, halk efkârının aydınlanmasma ve hatalann düzeltilebilmesine imkân sağlayacağı için, memnun olmak gerekir. (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Avra Warrea Bakırköy cinayetinin faili dün yakalandı Şantiye bekçisini öldaren kamyon şoförn saçunn itiraf etti Saflannda yer aJdığımız hürriyel dünyasında tenkid silâhından kendini masun tutabilecek hiç bir miiessese ve hiç bir ferd yoktur. Meclis kararlan da, hükumet icraatı Evvelki gece Bakırköyde Duran HP Bilmdiği gibi, Londra asfaltı üzegibi tenkid edilebilir. Üniversitele mamcı adındaki santiye bekcisinın rinde Müteahhid Halil Genç tararimiz bizim kusarlanmızı ortaya ölümü ile nihavetlenen cinayetin fa fından kira ile tutulan şantiye bin* koyarlar, biz de üniversitelerimizin ili, dün belli olmuşrur. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de aksayan taraflannı aeığa vurroaktan çekinmeyiz. Bünyemizin lyiye doğnı gelismesi ve hatalarunızın azalması için biricik tesirli çare budur. Yefcer k! tenkidlerimizde samfmt olalnn ve davranışlarunızda ciddiliğe önem verelim. Sarıkamış seçiminde vazif eli 8 D.P. li üye mahkum oldu Diiııkü toplantıda bir grup 7 şer aya mahkum olanlar arasında Kars Belediye Reisi, D^. İI Başkanı ve hazine avnkatı da var NADİR NADt Limanda dün sabahki sis Boğaz vapurlan öğkye kadar işliyemedi, Kadıköye ilk vapur 830 da kalkabildi Dün sabah limanımızı ve sehri kesif bir sis tabakası kapladığından vapur seferleri aksamıştır. Köprüden Haydarpaşa ve Kadtköye ilk vapur saat 8.30 da kalkabılmiştir. Seferler bir aralık gene inkıtaa uğramış, Kadıkoyden Köp*rüye ilk vapur saat 9,35 te kalkmıştır. Köprü Boğaz vapurlan ise saat 1145 ten sonra işliyebilmiş, araba vapurları Üskudardan 8.20 te Kadıköyden 9,30 da harekete geçebilmişlerdir. Umumf olarak bütün seferlerde 1020 dakikahk gecikmeler kaydedilmiştir. Tahran, 24 (a.a.) Askerl makamlardan öğrenildiğine göre, yaTürk Devrim Ocaklan Beyoğlu kınlarda Sovyet sınırmda 10 kişi ilçesinin vıllık âdî kongresi, dün tevkif edilmiştir. Bunlardan dördü »aat 17^0 dan itıbaren kendi lo askeri savcı tarafından casusıukla Arkası Sa. 5, Sü. S de suçlandırılmıştır. Devrim Ocaklanmn kongresi Sovyet İran hududunda 10 casus yakalandı ESKİ MODELLEROEN İLHAM Romamn meşhur kadln terzilerinden birınin tertib ettiği dofi'ede, eski modellerden ilham ahnarak yaratılan elbiseler büyük alâka toplanustrr. Yukarldaki resımd;?, empnme ve Kars, 24 (Hususî) Kars il •• Öner.Rahmi Çieek, Nesip Vurkır tafts ile hazırlanmış bir elbise moçim kurulunoa venfeli olup Sarıka ile AU Yar. mıs belediye seçimleri netieeleri Arkast Sa. 5, Su. 8 de deli görülmektedır. nin tetkik edildiği 7.12 955 günü gö revlermi kötüye kullanan bu itibar barla da haklarında amme dâvası açılan 8 Demokrat Partili kurul üyesinin muhakemesi bmtün Kars Asliye Ceza Mahkemesinde ka rara bajlanmıstır. Muhakeme ceti cesinde bütün sanıklar 7 ser ay ha pis 233 er lira ağır para cezası ve 3 ay 15 eün memuriyetten nvahrumiyet cezalan ile tecriye edilmisler dir Bu suretle mahkum edilen »ahıslar şunlardır: Kars D P İl Reisi Ahrned Yılmaz. Kars Beledive reisi İsmail Ala ca, Hazine Vekili Avukat İsmail Oktay ve Hikmet Yılmaz, Mehti C. M. P. nin dün yayınladığı tebliğ Dün yayınlanan tebliğde C.M.P. nin sabık 3 BaDENİZ HARB OKULUNA HEDİYE EDİLEN KITABLAR Amerikan Haberler Servisi 1025 adet İngilizce kitabı Heybeliada daki Türk Deniz Harb Okuluna takdim etmistir. Kitablar; Bahriye ve Askerî tarih ve taktiklerini ilgilendiren 125 ciltle 900 okul kitabından müteşekkil bir koleksiyonu ihtiva etmektedir. Resimde, masasında kitablann Wr kısmını gözden geçiren Okul Kumandanı Kurmay Albay Vedat Burak. Türk Deniz Aka demisinin Amerikalı Müsaviri Albay Don W. Wulzen ve solda kitablan takdim eden Amerikan Kültür Atasesi Daniel O. New berry görülmektedir ^ ~ kan hakkındaki Meclis tahkikatına katılmaması sebebleri açıklandı Ankara, 24 (Telefonla) Cumhuriyetçi Mıllet Partisinin sabık üç Bakan hakkında açılan Meclis tahkikatına iştirak etmeme kararı aldığını dün bildirnu? ve C.MP. genel merkezinin bugün bir tebliğ ya ymhyarak tahkikata katılrnama sebeblerini etrafhca açıkliyacağınl yazmıştık. Parti Meclis grupu ılc genel idare kurulu bugün müştereken yaptığı bir toplantı sonunda bek'enen tebliği yayınlamıştır. Arkast Sa, S, Sü. 2 de Belçikadaki Büyük Elçimiz bir kazada öldii Brüksel, 24 ( a a ) Türkiyenin Belçikadaki buyük elçisi Bedri Tahir Şaman, bu sabah bir otomobil kazasında vefat etmiştır. Büyük elçinin otomobilini kullanmakta olan soför de ölmüş, otomobilde kendi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Böylece Istanbuhm »u meselesi de hailedilmij olacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog