Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

31 iıtci rıJ sayı 11.312 u m h u ri yet KURUCUSU.YUNUS NADİ Telgnrt ve mektub adresi. Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu trtanbu' Nr 246 T«lefoB »r: CJtPumJ Santral Numarası: 224298, Yazı ts,leri: 224299. Matbaa: 224290 Hikâyeler En Güzel Ştir, Deneme, Eleştirme, Tercüme. İnceleme ve Hikâyelerle Genç neslin en tanınmış imzalarile her fcy çıkan bir dergidir. Salı 24 Ocak 1956 PJC 133, ANKARA Bütçe takatinin üstündeki yatırımlar Parti Genel tdare Kurulunun üç gün süren bu mühim toplantı sebebile 100 nüteahhid alacakh vaziyette, larmdan cumartesi günü aktedileninde Zonguldak milletvekili Cemal bir kanunla 40 milyonluk bono çıkarılacak Kıpçak ve Afyon milletvekili Kemal Özcoban sorguya çekildiler Genel İdare Kurulu Su İşleri G. Müdiirlüğii borçlarını ödeyemiyor hakkını görüşt Ankara. 23 (Telefonla) D.P. Genel İdare Kurulu bu akşam saat 18 de toplanmıg ve Genel Başkan Adnan Menderesin riyasetinde aktedilen bu toplantı beş saat kadaı sürmüştür. Gece saat 23,15 te nihayete eren toplantıda, Parti Grupundaki son durumun ve bilhassa ispat hakkı kanun teklifl mevzuunun gdrüsüldüğü tahmin edilmektedir. Bildırüd'ğine göre, toplantıda bir müddet Halil Özyörük de hazır bulunmuştur. Diğer taraftan, üç gündenberi devam eden bu toplantılardan bilhassa cumartesi (Arkası Sa. 5, Sü. 5 H Hür. P. iki vilâyette daha teskilât kurdu Partinin Bursa teşkilâtı bir kısmı D.P den, biıj kısmı C.H.P. den ayrı! mış kimselerden müteşekkil Ankara 23 (Telefonla) Hürriyet Partisi genel merkezinde 82rendigimize göre, bugün Zonguldak ve Divarbakır il teskilâtlan ku rularak faalivete gecmiştir. Zonguldak il teskılâtında bulu ( nanlann isimleri şudur: Reis Turgud Güneri, ikinci reis Cahld Gürol. muhasib Sabri Sarıoğlu. kâtib Abdülkadır TerzioSlu, Celâl Ateş, Memduha Atmç. Hamid İz. Azmi Gürel, Mehmed tncird, Hayati Erkisi. Ramiz Acar. D.P. Grupu bugün mtthim bir içtima yapıyor GUndemde 19 şayanı dlkkat mesele var, eski Devlet Bakanı Dr. Mfikerrem Sarol hakkında Meclis tahkikaü acılması talebi de bu meyanda rnznameye ithal olundu Ankara 23 (Telefonla) D.F. Telefoto C tTMHURİYET: Aakarm ktenb«l MeclU grupunun yannki toplanbAH Coşkuna kelepçe tmkılıror sma ehemmivet verümektedir. Bilindıgi gıbi İzmir mebusu Perter Aratın eski Devlet Baksmı Dr. Mükerrem Sarol hakkında Meclis tahkikaü acılması takririnin gündeme Ankâra, 23 (Telefonla) 1953 laşan ve muhtelif suçlar işliyen Ali almması Reçen celsede kabul edil senesinden beri asker firarisi ola Çoşkun isrnıli bir şaki bugün vila mişti. rak Ankara, Çankırı ve Çorum vi yet jandarması tarafından yapılan Arkast Sa. S, Sü. 1de lâyetlerinin birleştiği mıntakada do Arkan Sa S. Sü 3 te Ankara, 23 (Telefonla) Haber aldığımıza göre mali imkânlarının fevkinde bir envestisman politik» sı tatbik eden ve bütçe takatinin üs tünde yaünmlar yapan devlet su iş leri genel müdürlüğü müteahhıtler le olan mukavele hükümlerini yeri ne getirememiı ve borcunu ödeyemiyeoek bir duruma girmiştir. Verilen malumata nazaran önümüzdeki günlerde devlet su işleri bütçesine ek olmak üzere bir bono kanunu çıkarılacak ve alacakh mü teahhitlere borelanıbnış olan meb lâğ bono ile ödeneoektir. (Arkaet Sa. S, ?ü. 6 da) Ankara (Fikir Külübü) nde dünkü tartişmalı konferans "Demokrasilerde Parlâmento hâkimi mutlak değildir,, Sorulara cevab veren Pröfesör ve doçentler bugünkü daruanuıaza temasla şiddetli tenkidlerde bulundular Ankarada Tren İçinde Yakalanan Şaki Konyalılarla Akşehirlilerin arası acıldı Akşehirde Konya ve Akşeblr futbolculan arasuıdaki maçta, Akşehirin vilâyet olması lehinde ve Konyahlar aleyhinde tezahürat yapıldı Konya, 23 (Telefonla) Dun Ak şehirde bir maç münasebetile Akşehirin vilâyetlik meselesi gene mev zuubahs olmuş ve Konya aleyhine tezahürat yapılmıstır. Hususî bir karşılaşma için dün Akşehire «pden Konyaspor kulübünün Ak$t;hir İdmanyurdu ile yaptığı maç snasında, stadı dolduran binlorce kj^i tek bir ağızdan: «Kahrolsun Kcnyalılar, yaşasın Adnan Menderes! Konya kaza, Akşehir v.lâyet olmalı!» şeklinde tezahüraıta Dulunmuslardır. Arkası Sa. S, Sü 3 te (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) Uludağda yapılacak hava hattı 2 milvona çıkacak inşaat mart aymda başhyacak Bursa, 23, (Telefonla) Bir İsviçreli firma tarafından Uludağa ya pılacak hava hattı için faalivete ge çilmiştir. % milyon liraya çıkacak ve belediyeye devredilecek olan hat tın inşaasına martda başlanacaktır Şimdi dağın muhtelif noktalannda 7 Yüksek Mühendisin idaresinde çalısan postalar hattın direklerinin monte edileceği yerleri tesbit etmekte ve rasat yapmaktadırlar Kış ortasında ve kar üstünde calışan postalar telsizlerle müoehhez bulunmaktadırlar. Yapı'an ameliye en kısa bir zamanda bitirilecektir. Dünkü tartısmah Telefoto C UMHVBİYET: Ankara • İstanbul konleransta •orularm cevab vcren prolesör ve doçentler Bütçe Encümeni dün iki gizli toplantı yaptı Haridye bütçesi monasebetile yapılan bo toplantılarda Fuad Köprulu ve Fatin Rüştö Zorln iıahat verdiler (Jazın 5 tnct tahiiemızde) Ankara 23 (Telefonla) B.M.M. Bütçe Encümeni bugün sabah ve akşam olmak üzere iki toplantı yap mıştır Gizli yapılan bu toplantılarda sabahleyin F a t n Rüştü Zorlu, öğleden fonra Dıs İşleri Bakanı Prof. Fuad Köprülü haricî sivaaetimiı ve dı» işleri mensubları hak kında, avrıca Fatin Rüştü Zorlu Amerikadan alacagımız 300 mılyon luk kredi mevzulannda izahat vermi?lerdir. Saat 18 e kadar gizli olarak devam eden bu toplantılardan sonra müzakerelere açık olarak devam edilerek Dıs İşleri bütçesinin maddelerine geçilmistir. Bütçenin mad delerinin muzakereleri ııratmda açık maası olacak olan memurlara verilmesi kaydile bütceye konulan 5000 liranın lüzumu ohnadığı mfllâhazasile tenkisine karar verilmiıtir. Bundan sonra döseme ve de(Arkan Sa. 5, Sü 6 da) Mecliste dün tefsir C. M. P. Genel talebleri konusuldu İdare Kurulunun Hapse mahkum olan ve cezasını bitiren eski Vekillerden Sırrı Bellirğluna aid tefsir talebi uzun tartışmalardan sı nra komisyona iade edildi Amerikada tren kazası feci bir karar Üç eski Vekii hakkındaki Meclis tahkikatina onlar da katılnııyacaklar Ankara 23 (Teîefonla) B M M tane de tercihan görüşülmesi karar Ankara 23 (Telefonla) Bir kaç bugün saat 15 te venı başkan vekil laşan tefsir bulunuvordu pünderiberi devam etmeket olan lerinden Agâh Erozanın riyasetinde Celse açıldıktan sonra başkanlık C M P. genel idare kurulu toplantoplar.dı. Bugıinkü Meclis RÜnde divanına verilen bir önerge okun tısı bugün Tiihavetlenmiştir. minde 9 sual ve istizahdan başka 5 Genel idare kurulumın bu too'an (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te,< Devrilen tren 100 metre sürüktısında mem'e''etin dahi'i sivaseti lendi. yolcular vagonlar mevzuu bahsed'lmis ve bu an>da alhnda eziHi KBİSTAL ÜZEKİNDE TÜKK D P Meci s ffnıpu taraf>ndan sabık j üç vekil plevbİTi» acılması karsrla"= MOTİFİ NewYork'ta kristal işLo« Angeles, 23 (AP.a.a.) İki brılai! Mprli= tahk'kat' ın«\T"i ^a lerile uğraşan büyük bir firma, 80 vagonlu bir Santa Fe mototreni (Arkasj Sa. 5, Sü. 5 te) parçadan müteşekkil büyük bir dün akşam suratli bir dönemecde kristal kolleksiyonu hazırlamıştır. raydan çıkmlj v« devriimesı netiKolleksiyon için 30 memleketin cesinde tahminen 40 küsur kişi ölbelli başlı ressamlarmdan, bu arada müş ve kırk kiçf a* yaralanmıştır arkadaşımız Bedri R?hmi Eyüboğ«Iktidarlan siyasî sebebler mî, iktisadî seDaha şimdiden enkazdan kırk eelundan motıfler alınmış, firmanın en sed çıkarılmif olup enkazın altınbebler mi jnprahr?» konulu münazara büyük usta hakkâklan tarafından kristal dan daha bir çok cesedlerin çıkaüzerine işlenmiştir. Resimde üzerialâka uyandınfa rüması muhtemeldir. Kurtarma •ne Bedri Rahminin motifi işlenmif meliyerint devam edilmektedir. kristal vazo görülüyor Balkan İttifakı Vekiller Konseyi Mart ayuda Bdgrad şehrinde bir toplantı yapüacağı bildiriliyor mesele flzerindeki hassasiyetlerinin anlayısla karsılanacağı ideal bir zemin olarak mütalea edilmektedir. Mareşal Tito'nun Bağdad paktı hakkında son beyanlarile TürkYugoslav münasebetlerinde zâhir olan (Arkası Sa. 3, Su. 5 te) SİNEMA KARABORSACILARI Geçenlerde yakalanan bir sinema bileti karaborsacısımn şef olarak ihbar ettiği iki ayağı sakat ve 23 yaşlanndakı sabıkalı Saim Bıçer ile idaresi altında çalışan Yaşar Sanll. Cemil Aydın, Huseyin Gencer, Mth med Büyük dün suçüstü vaka'anmışlardır. Resimde karaborsacıîar I görülüyor. C.H.P. gendik kolunun dün tertib ettiği münazara (Yazısı 5 ıncı sahıfemızde) (Arka* Sa. 5, Sü. 4 te) İnşaat müteahbidlerinin şîkâvetleri Müteahhidler kongresinden sonra jerli müteahhidler ecnebi müteahhidlere verilen fantiyazlı durumdan şikâyet ettiler Ankara, 23 (Telefonla) Müteahhidler kongresini müteakıb bugün saat 18 de bir basın toplantısl tertibliyen yerli müteahhidler, muh telif meseleler hakkında gazBtecilere izahlarda bulunmuşlardır. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da) Belgrad 23 (a.a.) Umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre, Türk, Yugoslav ve Yunan Hariciye Vekilleri, Yunanistanda yapılacak seçimlerden sonra Belgradda toplanacaklardır. Bilindiği gibi. Balkan ittifakı, âkid devletler Hariciye Vekilleruıin her »ene iki defa toplanarak memleketlerinin müşterek menfaatlerini ilgilendiren meseleleri konuşmalannı derpiş etmektedir Halbuki 1955 yılının ikinci toplantısı, en geç arahk aymda yapılması lâzıra gelirken, Kıbns hakkındaki Türk Yunan ihtilâfı ve bilhassa İstanbul ve İzmir hâdiselerini müteakıb ittifak or ganlannın faaliyetten hâli kalmalan ttzerine talik edilmiş bulunmaktadır, Şimdi ise. Belgrad, bir zamandır işaret edilmekte olduğu gibi, gerek Antalya, 23 (Telefonla) fkim Türkiyenin gerekse Yunanistanın ayı içersinde Gündoğdu kazamızm İncekaynar köyü halkından Mustafa Dıkbaş adlı bir şahsın Gülsüm (Arkası Sa 5. •îü 6 da) Antalyada ayı tarafından kaçırılan kız ilTE HAyATTA EK HAKlKÎ MüR$ir İI DDÜDDO DD Bir rekor! Konya. 23 (Telefonla) 1947 yllının ocak aylnda mıllî ban.ıa'.arımızdan bın vasıtasıle İstanTila gon derilen 2000 lirahk bir havale bu tarihten tarr 9 sene 2 av sonra KonBugün Londradan aynlacak olan Ingiliz Başbayada sahıbıne verılnuştır. kanı, Kıbns Valisi ile iki görüşme daha yaptı O tarıhte Istanbulda Simya Enstitüsü talebesı olan Feyzi ılalıcıya Londra 23 (R.) İngiliz Başba decek olan Anthony Eden Sout gönderilen 2000 lira, imza laklid eVİLÂYET MECLİSİ SALOMJ Vilâyet Umumi Meclisi. dünden itibaren toplantılannı VUâyet kanı Eden, Amerika seyahati ile a hampton'a gidecek ve orada Queen dılnek suretile çekilmiş ve ış mahbınasındaki yeni salonunda yapmağa başlamıştır. Resim, yeni salondaki toplantm gösteriyor. lâkah temaslarmı sona erdirmiştir Elızabeth gemisine binecektır. kemeye intikal etmişti. Yazısı 2 ncı sahifededir. Y«nn aksam Londradan hareket e Arkası Sa. S, Sü. 2 de Arkası Sa. S, Sü 3 te Eden'in Amerika seyahati başlıyor 2000 liralık bir banka havalesi 9 sene sonra sahibinin eline geçti VAZISÎZ™
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog