Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

31 mci f\\ sayi 11.311 u m h u r iyet Telgrai ve mektub adresı. Cumhurıyet Utanbul Posts Kutusu tstanhu' N' 246 Telefon.»r: Uifutc) Santra] Numarası: 224298, Yazı İslerı: 224299. M<tbaa ?24290 Pazarte i 23 Ocak 1956 akanlar dün reisliğinde toplandıla Ankara 22 (Telefonla) Bakanlar Kurulu btıtfün Çankaya köşkünde sabah ve öğleden sonra olmak üzere, Celâl Bayarın riyasetinde toplanmıştır. Toplantıda Başbakan Adnan Menderes ve bütün Bakanlar hazır bulunmuşlardır. Aldığımız malumata göre, dün aksam Bursaya hareket edecek olan Celâl Bayar, bu toplantı dolayısile seyahatini bu akşama tehir etmiştir. Sabah saat 10.30 da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısının ilk kısmı 13 e kadar devam etmis ve Bakanlar Cumhur Reisi tarafından yemeğe alıkonulmustur. Görüşmeler yemekte ve yemeği nrüteakıb devam etmis ve toplantıya saat 19 30 da son verilmiştir. Böylece Bakanlar Kurulu fasılasız olarak 9 saat çalışmıştırSızan haberlere göre bu toplantıda hükumetin kurulu(Arkası Sa. S, Sü. 8 de) 9 saat süren içtimada, Amerikalılarla yapılacak iktisadî görüşmeler bahis mevzuu edildi ve iktisadî bakımdan bir cok mühim meselelerde mutabakate varıldı bugün Izmite geliyor Cumhurreisi Yalovada bir müddet istirahat edecek ve Amerika Elçisile birlikte bir av partisi tertibliyecek Ankara 22 (Telefonla) Reisicumhur Celâl Bayar bu akşsm saat 20.50 de Ankara Ekspresine bağlanan hususi bü vagonla, beraberinde Özel Kalem Müdürü Faruk Berkol ile yaverleri olduğu halde Izmite müteveccilıen sehrimizden ayrılmıştır. Reisicumhuru garda B. M. M. Reisi Refik Koraltan, Başvekil Adnan Menderes, Vekıller ve mebuslar uğurlamışlardır. Bayan tasıyan tren yarın saat (Arkası Sa. 5, Sü. 8 de) Celâl Bayar Dün geceki güreşlerde Macarlan 7 1 yendik Akbaş, Zengin, Atlı ve Büke tuşla, Mustafa Dagistanlı, Rıza Doğan ve Hâmid Kaplan da sayı hesabile galib geldiler Budapeşte, 22 (Teletonla) Türkiye Macaristan serhest güreş mıl lî karşılaşması bı Rece Budapeşte spor salonunu tamamen dolduran büyük bir seyiıci Kalabalığı önünde yapıldl. Bir gece ew»l grekort mendeki ağır mağlubiyetin teiiri ile 3ayet hırslı ve üstün gü^ei t: çıkaran takımımu bu karşıbsrmy] 71 kazanarak bit gece evvelkı kötü r.eticeyi telâfi etti. 52 kilo: Gaffar Yavuı, Voeîgyi (Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) TELEFOTO CUMHURİTET: Bndapeste Frankfurt İstanbul Mustafa Dagistanlı dönkn gnreşte Hoffmann'ı köprtiye getlrlrken Fransada yeni kabine Cumhur Başkanının MendesFrance ve Guy MoHet ile göriişeceği bildiriliyor Paris 22 (A.P.) Fransız meelisi, pazartesiden itibaren bir «karar haftası» na girmektedır. Hafta içinde, perşembe günü ilk toplanbsını yapacak olan yeni Fransız meclisinde, Cumhur Başkanı Rene Coty meclis dahilinde çoğunluk t«min eden parti liderlerinden, yeni kabineyi kurmalannı istiyecektir. Hali hazırda, siyasî müşahidlere göre, veni kabineyi kurmak üzere ilk defa davite edilecek şahsivet sos yalistlerin lideri Mendes France ile birleşmiş bulunan Guy Molletdir Guy Mollet ile Mendes France'ın mecliste. müşterek olarak e ^ de edebilecekieri 150 oylan vardır. Bu miktar da hiç bir zaman üstünlük ve itimad ifade etmez. Ancak, bu grup, meclis dahilinde. en fazla oy toplayabilecek grup olarak görülmektedir. Bütün bunlann arasında, hatıra gelen ve bütün Fransızlan meşgul (Arkası Sa. 5. Çü. 7 de) Yunan Başvekili gene tazminattan bahsediyor Karamanlis, isteklerimiz tatmm ediKnce Türk Yunan münasebetleri de düzelebilir. dedi Atina 22 (A.P) Yunan Başbakanı Karamanlis, bugün Selânikte verdiği ilk seçim demecınde, «Bal kan paktınin faydalarından» bahset "inişr "Bîlha*ssa Yunan Yugosiav doatluğunuo gelifmesinin, Yunan dış siyaseti için başan olduğu n'krini ileri sürmüştür. Türk Yunan münasebetlerine de temas eden Karamanlis, bu konuda (Arkast Sa. 5 Sü. 6 da) Bombay sokaklarmda nümayişçflere karşı knrulan barikadlar göriişmeleri gizli tutuluyor Eden ile Eisenhower Ortadoğuda müşterek siyaset takib edilmesini müzakere ediyorlar Washington 22 <aa) Başkan Eisenhower ve Anthony Eden'in, Ortaşarkta müşterek bir siyaset takib edümesi mevzuunda, fubat ayı başmda verecekleri kararlar, hemen hemen tamamen gizli tutulacakbr. Amerikan ve İngiliz mütehassıs TELEFOTO CUMHÜRİYET: Budapeşte Frankfurt İstanbul larırun W;shington'da yaptıklan Dün geceki güreşte Hüseyin Akbas, rakibi Fueszek'i tusa setirirken Arkası Sa. 5, Sü. 1 de VKashington Cezairde siddetli çarpışmalar Botnbayda dün yeni kanşıkhklar çıktı Polis nümayişçilere ateş açtı, ölenlerin sayısı bini buldu !>•* Arab devletleri birleşmeğe dâvet ediliyor Irak Hariciye Konıisyonu Başkanı komünistlere karşı derhal tedbirler almmasını istedi DÜJI Milüyetçilerin 20. FransızYeni Delhi. 22 (A.P.) Hındir yapmış ve bütün Hindistanı f lann da 35 kişi kaybettikleri tan Başbakanı Nehru, bugün, lideıı kargaşahklar hakkında gdruşmehaber veriliyor bulunduğu kongre partisinin ıleri lerde bulunmuştur. gelenlerıle. 4 saatlık bir müzakere (Aıkası Sa 5 Çü 6 dü) Cezayir 22 (T.HA.) Bugün Cezayirli milliyetçilerle Fransız kuvvetleri arasında iki siddetli çarpışma husule gelmiştir. Çarpışmalar sonunda Fransi2 kuvvetierinden 35 kişi ölmüş, 28 kisi de ağır surette yaralanmışür. Cezayir milliyetçilerinin kaybr nın ise 20 ölü. 20 de yarah olduğu bildirilmektedir. Üniversitelerimize yapılan ithamlar ve neşriyata bir Profesörfin verdiği cevab Prof. Nailî Kubah, iktidar organının hücumlarının hatalar ve tenakuzl arla dolu bulunduğunu belirterek senatoUrın haklı olduğunu söyledi Mecliste bugün görüşiilecek önerge ve lasarılar Ankara 22 CTelefonla) Büyük Millet Meclisinin yarınki toplantısında 9 sözlü soru önergesile 13 kamın tasansı veya teklifi müzakere edilecektir. Sözlü sorular arasında Turgud Gölenin Köprülü tarafından verilen beyanatla ilgili sözlü sorusuile Sinan Teksiioğlunun Yunanistandaki göçmenler hakkında tevcih ettiği sözîü sorusu yer almış bulunmaktadır. Alıtıanyada siddetli fırtınalar Memurlarin Bakanlık emrine alın ması hakkındaki kanunun İç İşleri Komisyonunda gdrüşülmesi sırasında bazı üniversite profesörleri hakkında yapılan ithamlar üzerine Ankara ve İstanbul üniversiteleri senatolarının neşrettikleri tebliğler iktidar organı Zaferi hücuma eeçirmiş bulunmaktadır. Zaferin neşrettiği sert yanlar üzerine dün görüs,tüğümüz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi «Esas Teşkilât Hukuku» profesörü Hüseyin Naili Ku balı, aşağıdaki beyanatı vermiştir: « Zafer gazetesinin Ankara ve istanbul Üniversiteleri senatolarlnın beyannameleri hakkındaki makalesini okumus değilim. Bu Takalenir. gazetenizde nakledilen parçalarına göre, Zaferin ileri sürdüğü Arkası Sa. 5 , S ü . lde Bağdad 22 (T.H.A.) Irak âyan meci'si hariciye komisvonu reisi Ali Cevdet Evubi. Sovyet RusvaOrtoçnrktaki faaliyetleri hakkındd bir konusma yaParak. Rusvanm Aıab İ.srael ihtilâfında Arab devletleri lehindeki hareketinde maksadın Arab devletlerine dost görunerek Ortajarkta vavılmak emelinı güttü&ür'ü söylemiştir. Ali Evubt Sovyet Rusyamn Ortaşarkta vavılmasını ösıleyecek tedbirlerin derhal alınmasını ve buna Batllı dev'etlerin de yarduncı olmasım bevan etmiştir. Ankara 22 (Tekfonla) Bir Aynca Ali Evubî. Arab Filistin ihtılâfının konferanslarla hal müdd«t evvel Teşkilâtı Esasiye Kaledilebilecek bir mesele halinden mınunu tâdil etmek üzere kurulan «Teşkilâtı Esasiye Kanununu Tâçıktığını sözlerine ilâve etmiştir. Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak olan değişiklik Karamanlis dil Komisyonu» çalışmalarmı ohırdurmuştur. Dördüncü Adnan Menderes hükumetmin programında Teşkilâtı Esasiye Kanununun tâdil edileceği vadolunmuf ve bu vaad üzerine Adliye Vekâleti Müsteşan Rüştü Uskentin başkanhğında bir komisyon kurulmuştu. Öğnendiğimize göre, Komisyon Başkanı ve Vekâlet Müstegarı Rüstü Uskent bu vazifesinden istifa etmiş ve Ankara noterliklerinden birine tayin olunmuştur. Uskentin istifasından sonra, komisyoo çalışmalaruıı dur* durmuştur. Komisyon Başkanı vazifesinden istifa ettiği için çahşmalar durdu Antaiyada 109 sanıklı bir dâva Antalya 22 (Telefonla) Dünyada en çok samğı bulunan bir dava yarın şehrimizde açılacaktır. 109 sanıklı bu dava Antalya Demokrst Parti İI İkinci Başkanı Mehmed Tevfik Gürel tarafından ikame edümektedir. Dava sebebi, bir neş(Arkası Sa. 5, Sü. H de) Suriye Lübnan paktı suya düştii Şam, 22 (T.H.A.) Lübnanın sabık Dış tsleri Vekili Hâmid Faranjiye bugün buraya gelmis. ve Suriye hükumet erkânı ile Suriye i^e Lübnan arasında akdi mutasavver askerî anlaşmada çıkan " tiıâfın halline çalışnuştır. Suriye resmî mahn'lltfrfıe göru, geçen cuma günü Lübnanda her ıkı hükumet temsilcileri <n.u nda cereyan eden müzakereler Li/ nerice vermemi^ ve bu paktın im:? şimdilik suya düşmüştür. Prof. Naili Kubalı Gfilek, Ege seyahatinin ilk konuşmasını yapü Susurlukta otomobil lâstiğinden t» mul bir çarık hediye edümiş, SîndUi bunu: «Aman altl Deka îâ«tiği obnasın, beni yolda bırakır!» espıısile kabul etmiştir. Gülek, istasj>ondan Cumhuriyet mevdanma kadar omuzda taşınmıştır. Saat 15 te Dinçler mahallesindeki C.HP. genclik lokalinin açıhş töıen yapılmıştır. Bu törende D P. Başkanı ve Belediye Reisi Faik Ocak ile Cumhuriyetçi Millet '?artisi ilçe başkanı ve kalabalık bir halk kütlesi bulunmuştur Bura3a Kasım Gül«ıV uzun bir konuş na yapmış ve bilhassa iktisadî me/zilarda şöyle demiştir: (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te) Genel Sekreter, Balıkesirde iktisadî mevzularda tenkidlerde bulundu Balıkesir, 22 (Telefonla) C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek bugün saat 9.30 da yanında Mebrure Aksoley. Osman Sabri Adal, Hasan Reşid Tankut olduğu halde şfchrimize gelmiştir. Genel Sekretere Hamburg 22 (a.a.) Dündenberi devam etmekte olan siddetli nrtına her an tehlikeli bir hal almaktadır. tki sene evvel Fransada bit uçunıma ymartenan otoSchleswıg Holstein eyaletinde raobil kazasmda Ceylânî mi, kansı mı. cocuklan rnı daha deniz kabardığı için bütün arazinin önce ölmüstür? Varisler buna göre taRv^ iin edeceğinsular altında kalmasından korkulden mahkeme bu hususu tesbUe çahsıjor maktadır. Içsri bölgelerde rüzgâr saatte 1954 senesi temmuz ayında Fran nci sulh hukuk mahkemesinde de120 kilometre süratle esmekte olup, sada feci bir otomob'l kazası ol vam etmekte olan dava merakll bir bütün telgraf ve te efon hatlan mu<5. memleketimizrn tanınmış iş istikamet almıştır. yerlerinden sökülmüştür. Yugosiav Radniçkı futbol iakımı son adamisrından Galib Cevlâni, eşi, Üç milvon liraya vakın servetin Frison adalarının birinde yıkılan maçını dün Beşiktaşa karşı yapmış ve çocuğu ve kaymvalidesi, şoförle kimlere kalacağı, kaza anında kabir binamn altmda bir çocuk kala" 32 kazanmıştır. Ankaradaki maçta G. Saray Hacettepeyi 61, bi.lıkte ölmüslerdi zazedelerin ölüm sırasına bağlı burak ölmüştür. Wangerroge'de rüzIzmirde Vefa Altayı 20 yenmişlerdir: İstanbulspor da Karşıyaka Çok zsng.n olarak tanınan Cey lunduğu bildirilmektedir. gâr iki katlı bir arabayı devirmış lâni ailesinın mirası işi. aradan iki 34113 plâkalı hususî otomobilin ile 00 berabere kalmıstır. Gece yapılan basketbol maçm^a Halbukı kaza bir anda vuku bul ve arabacmm ölmesine sebeb olvıla vakm b'r zaman geçmiş olma muş ve kimin evvel, kimin daha sahibi Hadi Denizok, yanmda üç Fenerbahçe Modaspom 635.'ı mağlub etmiştir. Yükarıdaki eınuştur. AŞÜRE GÜNÜ Pertevniyal Lisesinden yetişenlerin sim dünkü F. Balıçe Modaspor macında enterasan bir ânı Denizde ise durum ço\ vahimdir. aşure günü dün kutlanmıştır Resimde toplantıda bulunanlardan sına ragmen hâlâ halledilememi* sonıa öldüğü henüz tesbıt edile arakdaşı olduğu halde, Tarabyadan Ur. geçerken Nikoya aid 99 sayılı eve j tespıt etmektedir. (Basketbol macının tafsilâti 3 üncü diser memiştır. „ Arkası Sa. 5, Sü. 2 de bir kısmı görülüyor. Bıldirildiğine göre tstanbul 12 Arkası Sa. 5, Sü. 2 de I tpor haberlerimiz ise son sahifemizdedir.) Arkası Sa. 5, Sü. 3 e Galib Ceylânî ailesinin 3 milyonu kîme kalıyor? Bir otomobil ustuste uç kaza yaptı Dönkii Maçlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog