Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

.. r. 3 F. Bahçe Radnicki ile karşılaşıyor Bugün Dolmabahçe stadında halen Yugoslav liğinde üçüncü durum da olan Radnicki, Fenerbahçe lle saat 14.30 da karşılaşacaktlr. Şehrimizde üçüncü maçını yapacak olan Yugoslavların kan,ıs;noa Fenerbahçelilerin bugün \; ı.'tice alacağı merakla beklenme<ct<»lır. Son zamanlarda Sarııâoi jpu'iler bü\ük bir hamle yapmışlar, Macar antrenörlerini vazifesinden • a'<. ..!jtlrarak. futbolcularını ralljUrmağa eski devrin meşhur futbo'?ularından biri olan Büyük Fikreti memur etxiştır. Fikretin adam adama narKıj suteminin çok seıt ve favullü oyrıiyan ve kuvvetli şüt çeken Yugos.av tı tboleularının karşifinda • vjvaffak olmak ihtimali de fazlaJır. Aı.cvk Sarılâcivertli for hattı ner pozisyonda ^üt atma şaru>ını .1^'i^ınesi icab etmektedir. Radniçki'nin karşısında AdaU'tliBu bakımdan maçın ilk anları tarafların birbirlerini denemelerile geçecektir. Fenerbahçelilerin, tarihlerinde m» lum olan o meşhur oyunlarmdan birini tekrarladıkları takdirde sahadan galibiyetle ayrılmamaları için hiç bir sebeb yoktur. Maamafih bütün bunlara rağmen Radniçki'nin tam manasile Yugoslav futbolunu temsil ettikleri de bir ha kikattir. Fenerbahçenin bugün Yugoslav Radnicki karşısında sahaya şöyle bir tertibde çıkması kuvvetle muhtemel bulunmaktadır. Şükrü Nedim, Avni Akgün, Naci, M. Ali Nedim, Lefter, Can, Hüsameddin, Niyazi. Yugoslavların da geçen cumartesi günü Adalete karşı oynıyan kadrolarını muhafaza edecekleri söy lenmektedir. Bugünkü karşılaşmayı Sulhi Garan ile Cihad Ergün ve Nazif Oturgan triyosu idare edecek*ir. H. S. Türk Macar güreşleri 3u gece Peştede grekoromen milK karştlaşması yapıhyor I Budapeşte, 20 (AJ) Cumartesi ve pazar geceleri grekoromen ve serbest stillerde karşılaşacak olan Türk Macar millî güreşçileri bugün "son antrenmanlarınl yapmışlardır. Tartı yarm sabah yapılacaktır. Maçların cereyan edeceği 3udapeştenin büyük spor sarayında bütün yerler satılmıştır. Bu sebeble bilet bulamıyan binlerce güreş meraklısl üzüntü içindedir. Macarlar, dünya şampiyonu Türk güreşçilerine iyi bir takım çıkaracaklardır. Macar takımı da c'.ünyanın en iyi ekiplerinden sayılmak tadır. Güreş mütehassısları, Vürklerin serbest stildeki karsı'.ismay açık farkla kazanacaklarını söylemektedirler. Grekoromen müsa bakalarında Türklerin az bir farkh galib gelmeleri beklenmektedir. Türk takımı geçen yıl İâta'.ıeuida Macarları 53 yenmiş ve ^ÖÇ jıiıerde İskandinavyada yaptığı turnide İ£veç takımmı âdeta ezmişti. Mtcarlar ise iki hafta evvel Viy.mada yaptıkları müsabakaları açık <arkla kazanmışlardı. Türk Güreş Federasyonu Rcısı Vehbi Emre, Türklerin .eroest stiıdeki maçlarda açık farkla galib geleceklerini. grekoromen abakalannda ise hiç değilse 44 lük bir netice beklediğini söylem'Mir 73 kiloda İbrahim Zengin h&ric, diğer bütün Türk güreşçileri tarr. formdadırlar. Zenginin göğsünde bir çlban çıktığı için güreş tutamıyacak, yerine Mithat Bayrak mindere çıkacaktır. Macar millî takımının Hntrenörü Michali Matura, Türklerin s°rbpst güreşte muhakkak ki üstün c:duklannı, fakat Macarların *jmamile ümidi kesmediklerini, ellerinden ge leni yapacaklarmı söylemiş'ir. Matura, Türk taklmından \kbas, Uf>ğıstanlı, Ayvaz, Atlı ve Bükenin kendi sıkletlerinde dünyada eşsiz birer şampiyon olduklarını be>an etmiştir. Türkler burada gördükleri misafirperverlikten son derecede mem nun kaldıklarıru söylemektedirler. Gezdikleri her yerde yakın bir ilgi ile karşılanmaktadırlar. Tasarruf mevzuunda en menfaatli imkânları temin eden Fenerbahçeü Lefter lerin şüt çekememeleri mağlubiyetlerini. aksine Galatasaravlıların üst üste şüt çekmeleri de galibiy »tlerıni intac etmiştir. Bugünkü maçin en enterasan tarafı. her iki tarat oyuncular>le antrenörlerinin henüz birbirlerinin oyunlarım görmemiş olmalarldır. ••»••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••• X •t • 'I G.Saray Ankaraya gitti 5 := 5 Ş E = j= = H Z j| Ş = = = iiııııııııııtımııııııııııımınıııııııııııııııııııııııııııııııniH = = 1 Antrenör Spitz | ne diyor? Bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Radniçki'nin Macar antrenörü Spitz ile dün konuştuk. SanLâciverdli takımı yalnız millî oyunculardan t nıyan Spitz: <> Fenerbahçeyi teknik futbol oynıyan, şüt atmıyan bir takım olarak biliyoruz. Türk spor severlerinin çok güzel bir oyun seyredeceklerini umuyorum. Galib geleceğiz diyemiyeceğim. Fakat hiç de ümidsiz değiliz.» • la t t olan İstanbul lig lideri Gala iün ^. İ tasaray profesyonel takımı dün •< • akşam Ankaraya hareket et • miştir. f En kuvvetli kadrolarile An • karaya giden SanKırmınlı • lar, bugün 19 Mayıs stadında İ Gençlerbirliği ile karşılaşacak • lardır. • Galatasaray profesyonel fut ^ '•>> bol takımı Ankaradaki ikinci • *[ maçını yarın gene 19 Mayıs £ •" stadonda Hacettepeye karşı ya • X pacaktır. • »•»•••••»••»•••••••••••• Galatasarayhlar dün kulübden çıkarlarken :ak Ankarada iki maç yapacak ± = ğ = = 5 = §| = = = = ş 5 = = ( | RUIK CRUBUNU . . .•. .•....•..•.•>.•.•:•:•.•:•:•:••••>•••••••' '.V.VJ*****'"'"'' a:ıııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııtıııııımıııııııııııııırr. istifadenize arzediyoruz Mali imkânlarımn müsaadesi nisbetinde para biriktirmek isteyen... Î.K.C.H. plânının menfaatli şartlarından faydalanmak arzusunu izhar eden,.. fakat aylık tasarrufları 15 lirayı agmıyanlar için bu defa TÜRKtYE ÎŞ BANKASI mevcut 4 gruba ilâve olarak aylık yatmmı 15 lira olan yeni bir grup ihdas etmiştir. Bu suretle trath Küçük Cari Hesaplar, aylık yatırımları 15255075100 lira olan 5 grup altında toplanmış bulunuyor. Bu gnıplardan herhangi birini seçe'n tiesap Sa'hibi o grubun aylık tutarını 60 ay müddetle muntazaman yatırdığı takdirde 250 de 1 gibi CAZÎP bir ihtimalle ve kaydıhayat şartıyle 600 liraya kadar aylık irat veya 50.000 liraya kadar peşin sermaye kazanab^ir. C O R T I N A DAMPEZZO Haluk SAN 2 Kış Olimpiyadları Nasıl Doğdu? Yaşar Doğu Ankarada Kış sporlan bir çok memleketlerde dondurulmuş su üstünde. Iskandinavya ve İsviçrede k^r ve Kanadada tabiî buz üzerinde yapılmaktadır. 20 nci asnn başından iti" baren bütün dünyada bütük bir terakki kaydeden kış sporlan qok j çabuk taammüm etmiştir. Kış sporlarmdan ilki olan buz üzerindeki patinaj müsabakaları ilk defa 1908 Londra ve buz üstundeki hokey de ilk defa 1920 de Anvers olimpiyad oyunlarında yapılmıştır. Fakat 1912 de Stockholmde yapılan «V. olimpiyad oyunları« nda nedense kış sporlarına yer verilmemişti. 26 ve 27 mayıs 1921 de İsviçrede Beynelmilel Olimpiyad Komitesr nin yaptığı toplantıda reis Baron 1928, 1932 ve 1936 kış olimpiyad oyunları artistik patinaj müsabakaPier de Coubertin'in teklifi üzeri sında üstüste 3 şampiyorfuk kaza nan Norveçin maruf sporcusu Sonja ne kış olimpiyadlarının resmen Heine (şampiyon patinajçı bilâhare beyaz perdeye intisab etmis ve yapılması karar altına ahnmıştır. parlak bir sinema yıldızı olmuştur.) L KİŞ OLEVIPİYADI rilmiştir. Şu şartla ki modern olim surette hazırlanmış olan New York «I. Kış Olimpiyadı» 25 oak 1924 piyad oyunlaruıı tertib edecek olan «yaktinde LakePlacid'de yapılmışte Fransada «Chamonix» de baş memleket kış olimpiyad oyunlarını tır. Seyahat yolunun uzunluğu, yol lamış ve 4 şubat 1924 te sona eı da yapabi'ecek vesaite sahib olsun. masraflarının çok kabarık ohnası miştir. II. KIŞ OIİMPİYAD1 dolayısile « m . Kış Olimpdyadı» «I. Kış Olimpiyadı« oyunlanna 1928 yıhnda modern »IX. O'im oyunlanna iştirak nisbeti çok az 16 millete mensub 293 sporcu işti* piyad'i organizasyonu Amsterdam olmuş ve ancak 17 millete mensub rak etmiş: muhtelif ski. muhtehf şehrine verilmisti. Holandada kış 307 sporcu müsabakalara girmiştir. patinaj. buz üstünde hokey, kızak sporlarmın tertibi imkânsız oldu* Bu kış olimpiyad oyunlanna da müsabakaları yapılmıştır. Bu ilk ğundan, «II. Kış Olimpiyadı» oyun Türk sporc*lan katışmamışlardır. kış olimpiyadına Türk sporcuları ları için İsviçrede St. Moritz seçilkatışmamışlardır. mistir. Büyük bir bsşarı elde edilen bu «II. Kış Olimpiyadı» oyunlanna ilk kış olimpiyadından sonra 1925 25 millete mensub 940 sporcu TŞyılmrla Pragda yapılan «BejTielmı tirak etmiştir. Türkiye bu kış '.el Olimpiyad Komitesi» kongr» olimpiyadında da temsil ediîmesinde ittifakla kış olimpiyadı o miştir. • Kış OUmptyad Oyunları »ıraBinda musabakalardan hemen «vvel bir çok vunlannm modern olimpivadlarla ski şampiyonu gakatlanarak şanslarmı m . KIŞ OIİMPİYADI aynı senede ve aynı memleket ta" denemek veya muhtemel bir âünya «HI. Kış Olimpiyadı» 1932 yılın şampiyonluğundan mahnım olmuşlar'• rafından tertiblemnesine karar veda, o seneki modern "X. Olimpı dır. Ayağı kınlanlar şunlardır: Alfredvad Oyunları» nm tertibleneceği sen (Norveç). Laaksonen (Finlandiya), Lvuse Jeretz (Avusturya), Perret (İsviçAmerikada kış sporlan için hususî re), SuttonPratt (İngllteıe)), Am Tommy ıKanada>, Olga Lissenko (Rusya). Tlno Muleı (Tugoslavya). S. Erler kış olimpiyadında Bunlardan başka kınklıklar yüzünBeynelmilel Olimpiyad ı'jrrutesi den altı, beyin sarsıntısmdan dört ve tnide hasîalığmdan iki sporcu iştirak azasından ve Türkiye Olimpiyad edememıslerdir. Ankaıa 20 (Telefonla) Yeni Komitesi Sekreterı Suad •Zrleı, Co • Ayrıca, Amerikanm, New Yorkta Beden Terbiyesi kanunu hazırhk rintina şehrinde yapılacak o : an kı« bulunan Roma kadın Büyuk Elçlsi oyunları İçin , ları ilerlemektedir. Yeni kanunda olimpiyad oyunlarında hazlr bu Clare Boothe Luce kış takım şerefine seçllmiş bulunan milli I federasyonların serbest olarak ce lunacaktır. verilmış olan ziyafete gelecek ıken banyoda duşerek ayağınm bileğini kırmış I miyetler halinde çalşmaları esası tır. ' üzerİT.de durulmaktadır. Beden Ter • Kış oyunlarında yeni olimpiyad • biyesi unıum müdür vekili Faik 1 nizamnamesi mucibince cinsiyet nıuaye | Binal bu mevzu üzerinde hassasinesine giren kadınlardan yalnız bir tanesi erkeklik nisbetlntn galib olması yetle durmakta ve kanun tasansıdolayiEüe müsabakadan menedllmiştlr. nm bir an evvel hazırlanması için • Amerlka (İlltaois) Amerikalı gayretle çalışmaktadır. Umum mü A. Tokle Skile yüksek atlamayı kazandür vekili bu yüzden bir kaç gün 1 Millî kayakçılarımızdan Ar mıştır. • Ottawa Kanada mllli takımı makamında bulunamamıştır. Binal | gün Müceldibi yarı parasını ken İ |disi, yarısını da Erzurum bölhokeyde, bir profesyonel AngloKanadün vazifesi başına gelmiştir. diyen takımını (65) yenmiştir. jgesi vermek üzere İtalyaya gitBir kongre yapılmadan spor ka j nistir. Argun Müceldibi, kış o• Berlin Almanya patinaj sürat musabakasmda Keller 1500 Te 5000 nununun hazırlanması bazı tenkidglimpiyad oyunlanna katll tcaktu. metreyl (2.21 7.28) Ue kazanmışt]!. lore yol açmıstır. S. T. İRATLI KÜÇÖK CARİ HESAPLARIN SAĞLADIĞI MENFAATLER Şube ve Ajanslarımıza müracaat edip İratlı Küçük Cari Hesap açtıranlar ile şubemiz bulunmayan yerlerden havale göndermek veya mektupla müracaat etmek suretiyle hesap açtıranlardan kur'ada kazananlar aşağıda gösterilen irat veya sermayeye sahip olabilirler. Aylık yatırılan Aylık İrat Peşin Sermaye 15 25 50 75 100 T.L. T.L. T.L. T.L. T.L. 100 150 300 450 600 T.L. T.L. T.L. T.L. T.L. 10.000 T.L. 15.000 T.L. 30.000 T.L. 40.000 T.L. 50.000 T.L. Yaşar Doğu dün yatakb ekspıeile Arıkaraya varmıştır. Çiftlik istasyonunda trenden inen Doğu. r»amobille evine giderek istirahate çekilmiştir. Bu yüzden garda Yaşarı beshyen kaiabaiık bir halk feütlesı şa.npiyon güreşçiyi karşılıyamaxniş'ardır. Yukarıdaki resimde Yaşar Doğu, evindeki yatağında görül;nektedir Bundan başka her t. K. C. H. sahibi: Dilediği kadar tratlı Küçük Cari Hesap açtırabilir ve her ayrı hesap için ayrı bir kur'a nuruarası alır. Türkiye tş Bankasının bütün ikramiye keşidelerine iştirak eder. Küçük Cari Hesaplarda olduğu gibi % 2.5 faiz alır. ŞAHSINIZ... YAKINLARINIZ VE ÇOCUKLARINIZ İÇİN BİRER İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAP AÇTIRINIZ... İSTİKBALE GUVENLE BAKINIZ Kış olimpiyadından haberler (21 Ocak 1956) İstanbulda. Taksim stadında Macaristamn en meşhur futbol takımlanndan Hungarj'a ıhalen Varoş Lobogo) lkmcl maçmda Cihad Faruk (Sevket). Lebıb • Ömer. Esad. Hayatl (Büyülî Fikretı Kucuk Flkret. Tarık ıNacıı. Mellh ıSalmı. Rebil (Tarıkı, Büvuk Fıkrer 1 Rebh ı den mütesektcıl Fenerbahçeye 23 yenilişlnin 16 ncı, istanbulda Spor Sarayında ÎBtanbul grekoromen temslli güreş takımının Parls temsl'.i takımını 71 yenlşlnln 6 ncı: İstanbulda Dolmabahçe stadında Austria takımmın şalapl Salâhaddin (Kâmuran». Hılniı Müjdad. Kâın (Zekeriyal. M Ali Flkret. Samım (Salâhaddin. Zekeriya. Suphl). Suphl (Kâmll). Ahmed. Halldden müteşekkll Fenerbahçe takımlle 22 berabere kalışınm ve Ankarada 19 Mayıs stadında İtalyan Or1u takımının Türk Ordu takımı1 21 yenlslnin 5 inel Yeni spor kanunu hazırlıkları TÜRKİYE $ BANKASI paranızın... istikbalinizin emniyetî Daha mufassal izahat irin gube ve ajanslarımızdan Broşür isteyiuiz. X>22O Argun İtalyaya ) gitti 1 Yıldönümüdfir ELEKTRIK MOTORU ARANIYOI Rezistansh 40 ilâ 60 beygir. 900 devir 220/380 volt Müracaat: Galata Tersane Cad. 48 Telefon: 44 18 02. * Nişantaşı Valikonağı caddesinde No. 153/7 İngiliz Mek tebi karşısında kalorifer. asansör, parke ve renkli banyo lu 5 er ve 7 şer odalı kiralık yeni apartıman daireleri KİRALIK APARTMAN %
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog