Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Başütraft l imei sahiftde bölunmuştn tfiçn bu fikriıt! o zaaıan ortaya koymadı?a ile Atina arasuulald Btt mevzt» hakkında daha evvel Onatııı bu konuşma^ıadan sonra m i i a b r l m daiı tefairler verilen bir önerge doiayısile etrafLonda 2 (aa.) Ingilt«enm lıca izahatta buluv.dtnjunu, bu iza C.HJ». Malatya miUetvekiÜ Nüvid Baştarajı 1 inci sahifede Söz alan mül«tvekillerinden NaKıbrıa vaJLs Mareşal Harding In hata ilâve edilecak pek az şey ot Yetkin söı aldı. Gruplann, kazal •onra söz alan Adalet Bakanı Hü im Geveci ile Halll Öıyörük teklifgiliz Ba^bakam Erfen ile Dış Baduğuno, meaelenin Dıç Bjleri B» kararlar ahrunvra fiirini aüdafaa lerin Anayasay» mugayir ofap oi•eyin Avni Göktürk, Malatya mıikanı Selvyn Lloyd'a raporumu ver kanlığı ve hükumeti ilgilendîren e<Jea Yetitm, Onrta eevjbtüı Kirıkletvekiü Nüvid Yetkinin de ko tnadığınm tetkiki için Anayasa komiştir. Söylendiğme göre Mareşal veya mesul rutaa bir tarafı olmadı oflunun önergesinin C.HP. Grumisyonuna aevkini Utemişlerdir. roisyonda aynı mealde bir teklifi Harding adada Makarias ile yap ğuu, Ergınic kcnsey toplanülar.na pundan geçroadiğini, D.P. Grupubulunduğundan bahisle bunlann Fethi Çelikbaı, Turan Günes, Behtıgı müzakereler sıraaında Ingilte istirak etmemesinin sadece kendisi OOD boi yolda »erdıği âmir karar* çet Kayaalp, Servet Sezgin, Kemal biriikte görüşülmesini istemiştir. renin Kıbrısa muhtanyet vermek nin tereddüdünden ıleri geidiğini arın ricdanı baskı altında tntaBiberoğju, Mehmed tnal, Hftmid Bu istek üzerine üyeler komisyon Sevket İnce, meselenin Anayasa koiçin beş seneden az olmamak üzere söyledi ve bu hâdiseler tıet'cesinde cak tarzda olduğunu ifade ettL reisind^n böyle bir teklifin ge'ip misyonuna gitmemesi lâzTn geldi£iFeridun Ergin konuşuyor bir müddet taytn etmeğe muvafakat Türkiyenin iktisadî ve malî bakımgelmediğini sormuşlar, netieede bu ni söylemiler ve hukumetin bu eyüyeceğini, ancak bunun o dev dan zarara uğramasıma rr.ümkün Müteakıben söz alan Urfa Hürteküfîn Dahiliye Encümeninde o' hususta muasır tnemleketler mevrede hâkjm olacak beynelmilel si olamıyacağuu, Avrupa konsevinin riyet Partisi milletvekili Feridun duğu, ispat hakkı teklifi değil, Ba zuatım tetkik edto etmediŞinin biyasî ve askeri şartlara müterakkıf aldığl kararlarm tamamen istişarl ügin, daha evvel Avrupa Konsemn Kanununun tâdiline mütedaır linmesi gerektiğini ileri sürmuşlerbulunacağını söyiemıştir. mahiyette bulunduğunu ifade etti yinde cereyan eden hâdiseler doiadir. Neticede bu tekliflerin Anayabulunduğu anlaşıhmştır. Makar\os da Ingilteıe müstakbel ve tahkikat açılmamasmı istedi. yısile verilen bir sozlü soru önergeAdalet Bakanının Nüvid Yetki" sa encümenine gönderilmesi isteŞİ beynel • lel vaıiyet hususundaki sıntn müzakeresi sırasında izahını Graptmr Te Meclis nin tek'ifinin diğerlerile birleştiril reddedllmis ve AdaJet Bakamnm tahdidi şartlarmdan feragat eylediCM.P. Kjrşehir miüetvekUi Ah yaptiğı hâdiseleri tekrar ele alamesi isteği kabul edilmemiş, anesk çarşarnba eünÖ yanılacak toplannği takdirde müddet hakkmdaki su med Bilgın ise Fatin Rüştü hak rak kısaca anlattı. Ve kendisinin Fethi Çelikbaş ve 10 arksdaşuun da hükumet gSrüşünfl sarih olarak reti tesviyeyi, Makaryos buna aza kında MetIis tahkikatı açılmaması Konssy toplanbsıns gitmek için tem! bej sene olarak tesbitini isteve raeseleshun salı gtinjtü DJ>. Mechs reddütle düşmediğini, fakat hüku" verdikleri ile Salâhaddin Toker ve bildirmesine karar verilmistir. Adalet komisyonundaki ispat hak rek, kabul ettiğ'ni bildırmiştir. Fahri Ağaoğlunun tekliflerinin tev grupunda müzakere v« karara bat met tarjfından eönöjerilmedisHni, kı müzakerelerinde bfr yenilîk ol GÜREŞÇİLERİMİZtN DÜNKÜ ANTRENMAN1 Iki miUi karsılasma yapmak üzere Budapeşte Görüîüyor ki, •noktai nazann ya iar.dığma. bu vaziyet karş,ısmda yeriae Baki Erdeaıin yollandıimı hidine karar verilmiştir. ye giden Milli güres takımımız, bu gece Macar greko romen takımına karsı ilk karsılasmasını yapt kınlaşmasma rağmen. esaslı bü şıi; Müzakere açıldığı sırada Prof. mak üzere zabıt rutulması milletveMeclis umumî heyetinin grup ka bildtrdikten sonra raporu Türkiyecaktır. Telefoto ile ve Frankfurt tarikile Budapeş teden aldıf ımız yukandakı resimde. güreşçİleri lük hilâ mevcuddur. Fethi Çelikbss, Şeref Kâmil Men killermi memnun etmis ve sfo alan rariannı tesçil eden bir möesse«e den y«np göndenne meselesine temiz, dünkü cahsmalan e»nasmda gorülmektedir. (Tafsilât son sahifemızdedir.) Bundan başka şayed tngiTtere haline getirilmesine ç:iu açlldığını masla bturun usulden olmadığını gü, Ekrem A'i Can, Turan Güneş, Prof. Fethi Çelikbaa, zabıt tutma meselesini hallettiği içln başkana mevruu bahis şarttan sarfı aazar hükumetin bu husustaki görüşünün tesekkürlerini bfldirmlstir. we TOVkiye hakkında iktisadî bir y ederse, Türk tepkisi, beliren anlaşrapor hazırlayacsk o'an komisyonaçıklanmasım istemişlerdir. Bugün adalet komisyonunda isTuncefi C.HP. milletvekUi Fethi da bh Türk delegesinin bulnnma' raacm şiddetl* aleyhind» olacaktır. Bu istek üzerine söz alan Adalet pat hakkı tekliflerinin Anayasaya Ulkü, grupta alnran kazaî karar masınm hazırlanan raporon eksik, Bakanı Hüseyin Avni Göktürk yaD uygun olup olmadıgının tetkikini ve larla Meciisin kazai murakabe h?k hatalı obnasmı dogurabileceğüıi, fağı konufmada vazih olarak noktai boV'ece hemen görüülmemesini Is(Baştarafı 1 inci sdhıfede) lerine miiraeaat olunmas laruri kının ihlâl edîldiğini söyledi. Bu ancak bu raporun Ratin Rüştü nazarnu büdirmis., yalnız ispat hak tiyen Halil Özyörüğün ispat hakBa|kanj Dr. Burhaneddin Onat ta buhınan devlet kadrolanndaki gibi kazai karariarm gruptan g« Zorhmun beyanı nilâfına Tvi'riyekı teklifinin Anayasaya uygun olup kırnn komisyona Retirilmesine pek çinlmemesini istedi. Müteakıben nm lehinde olduğunu belirtti ve (BaştnraU 1 >not «n*»'ferf«) rafından Meeîise sunulan bir tak muhteüf vazifelerİB her rörlü teolmadığının tetkiki lözuımı üzerin memnun olmadısb. Meclis çevrelerin Fatin Rüstüaün Feridun Erjpni şöyîe dedi: anlatmış ve demiştir ki: «Blzim e rire uyularak haklannda Mec ıı «ir ve endişeden âzâde olarak bu de durmus, bu arada hususf merci de söylenmektedir. konsey toplantılanna göndermemek limizde bunıann hiç biri yok, şa tahkikatı acılmasj istenen uçüncü vazifelerini ifa edebilmelerindeki ler tarafından muhakeme edilenler Bir müddet evvel vaptıjh yurd içi müskülât da meydandadır. le hata ettığini, altznda Türk hüku 9 Eğer bu mese'e vatanDervwiçin umumi mahkemelerde hnat hak sevahatlerinde bu hakkın aleyhmde hıslan da büyük manevi kuvvtler Adnan Menderes kabinesi azasınmetJBİn imzastra taşiTan bir anHIaş Ffk ySnünden mütalea edilecekse gibi gösterempyiz, bu şartlar altın d a n üç Veki) hakkmdaki Meclis Bu füiî dunım karşısında açı vna kı tanınması mevzuunun rruinakasa nutuklar söyliyen Özyöıük. söylen(Baştaraft 1 inci *ahifeü«) manın 25 fzıei maddesi ve sonra da en büyük vatanp?rverlik Türkiyetahkikatı çahsmalanna, partimize lakbındsn baslayarak butün s»yri edilebileceginl tlerl sürmüş ve da digine göre teklifin komisyon haş da seçım icın ne yapabülriz?» Ağaoğlu bu kanun teklifinde e 38 inci maddesi bükmünnn alecen yi, kendisi hakkında bir rapor tanToplantjda Anayasa ve Mali. ık mensııb mebuslann istirakleri hu boyunca Uhkikatın bir kisınin ıkha riyade tekllfleri bir Anayasa J kan vekili Servet Sezain tarafınmevzuu haline getirmek istemiş dan gündeme alınmış olmasını be tisadi mevzular da görüşuldükten susunu müzakere için 19 ocak p e r tidarını devam ettırmek maksadıle mekli, dul ve yetim maaşlarınuı ge çignendığini, bu durom karşısında zwn edileceği smda temsileisis bılir vergisinden muaf tutulmasım is dış itibanmızm zedelendiğini ve rakmamak oîurdu. Hakikl vatansonra & z alan Gene] Sekreter; ö tir. | ğenmemijtir. yürütülmek istendıği ve bundar temektedir. Bir kaç güne kadar a aynca Türk delegeskun Türkiye penerlflt budur.» halka tutulmly«ak vaidlerde bu | n e y e tİrniz müzakere itti böyle de i»tenec«ği dü»ünr»sjni lâkah komisyonda müzakeresine hakkmda iktisadî b:r rapor tanzun lunmak yerine. onun sasduvusuna ! n a z p t m l ç müşahede etmemek imkânsızdır. Feridun Erghı daha sonra bir tebaslanacak olan tasan müteakıben edecek olan komisyona gönderilhitab etmek gerektiğİTİ, sabır ve nakuza isaret edecetini bildirdi ve açıkiamayı Esasen 87 eylul hâdijeleri do umumî heyete getirilecektir. rmı^mmi dolaytsile M?^«Kaiı plânınazmin her şeyi yeneceğini ifade e lüzAimlu Eörmüştür. TSrk drş islerinhı hem kendisine dan atacafınuz miktann tehlikeye den b r konuşma yapmıştır. Top Adı geçen takririn B M. M. nde layısile hükumet reisi ve sabık tahsisat verdiğttü, hem de arkasınDahiliye Vekili haklarmda oir mugirdigİDİ anlatta. lantı saat 16.30 da nihayete ermiş müzakeresi sırasında grupumuz dan bir mektub yazarak Türkiyeyi halif mebus tarafmdsn Meclis tahtir. Konseye ;ikayet ettiğini ortaya koy tahkik ediJmeM istenflen yolsuzluk kikatı açılmasına dair verilen takTTsul hakkında ktna^acajtnu söy Gülek bugün Egeye bareket ediyot dttguno. bu ikisi arasmda ise bülann ücüncü Menderes hkömetin ririn eene D.P. Meclis Grup<ınun Eyerek reisten söe isteyen Refet Bir müddettenberi şehrimizde bu Ankara, 20 (a.a) Dün İstanyük bir tenakuz bulunduğunu *öydeki bir 5'zli eelsesinde, takrh* sahfbi* Varlık Yayınevi tarafmdan her Aksoy ise kürsüye gelir gelmez mu buldan şehrimize gelen Birlesmiş Iunan C H P Genel Sekreter Kajnl çıkacak romanlar arasından en Milletler Gene! Sekreteri Mr. Dag sım Gülek. bu aksam saat 21 de k a h Vekillerin (Başvekil dahil) ta nin "îerdedeceei deliüeri lahi önle Baştarafı l inci sahifed* hafefetin yeni bir taktiği ile kar?ı ledi. Tekrar 5Öz alan Fatin Rüştü ise, füzeline verilmek üzere bir roman Hammarskjoid, bu sabah saat onda Ege bö'eesi parti tekilâtmı tetkik ' "V™™ «««n!» edilmesini teklif et mek lüzumunu hissetmeksirin p«Hâdise, Çeltikçi manaUeâinda o karsıya buiuouldugunu ifade etti miikâfatı ihdas edildiğt maıumdur. Çankayaya giderek Riyaseti Cum etmek üzere b:r (teziye çıkacakür | m i « v e b o t^klifimir reddolunmuş şinen Grup kanın ile »eddedilmij rursn çiogenelerden Ali Gökçesin ve pariamento sistemleri bakkında Feridun Er^inin fritmesine mâni obulunması ve vüksck Meeiisin âde bir gene kıza sarkmblık etmesi ve millet\ekillenne hilgi verdi. Bu tanmadıÇını, ancak Erffinin iki ay 1955 yllı içinde çıkmış romsnlar a hur defteri mahcusunu imzalamifBandırmadan başllyacak ve 10 , t u r B u SÖrüsümüzü haklannda thta grupun bu ksrannı tecüe davet kızın ters cevab verraesiıe başla ders üzerine Aksoyun sczünü ke mfiddetle vazifesini ihmal ettiğini k i k a t rasmda seçme yapmak üzere fcuru tır. gun devam edecek olan cezide Ksarılma» isten?n vekillerden olunmasındakı msV.«ad da bo nokmıştır. Bunun üzerine \li, ^enc kıı reis. pariamento sistemlerinin söyledi. Bu arada hâdisenin cerelan jüri dün toplanmıştır. MemleGenel Sekreter, müteakıben Anıt sım Güleğe. tstanbul ve Ankara ga birinin b^hi» mevzuu muamelelerin tai nazanmızı tevid etmek»edir. n altına alarak taşla va.«larri'çtır usule müteallik bulur.madığını bil yanı sırasmda kendisinin İranda ve ketlmizin tanmmı; edebiyatçılar'iı kabre bir çelenk koymuç ve Ata zetecileri Je refakat e^»r»Vlerdtr. j hükumetin umumî ticaret polifikası \9 Pariste bulundueunu sövlemesi, Bütün bo mülâhazalsra ainaen Haticeoin feryadları üzenne h^cise dirdi. C.H P. kongreleri j icsbanidan olduğu volundaki ifadan Yakub Kadri Karaosmanoğlu, türkün manevi huzurunda saygı du Halk Partili milletvekillerinin muHürriyet Partisi Meclu Gnıtnt, D yerine polif ve bekçiler yeüşmış, Hürriyet Partisi adım koan«malar nifunda bulunmuştv(r. CJî. Parti»! ocak konsreleri de ' deleri de tevid eder mshiyette idi Re|ad Nuri Güntekin, Nurullâh kabelesine sebeb oldu. Fatin Rü'tfi P. Meclis Grupu kararı gerefjince 3 fakat bunlar 200 kadar cvngenenin Daha sonra konuşaa Hürrvet Ataç, Ahmed Hamdi Tanpınar, Su |1 Bayar; Genel Sekreteri kahul etti vam etmpktedir Buaim ve yann I Bir hükılmetin mua\n,'en mesele eski Vekil hakVmda acılan Me<Hs bücumuna maruz Icalrr.ıstır. kürsüden indikten sonra C. H. P. Partisi Kocaeli milletvekili Turan Ankara, 20 (aa.) Reisicumhur muhtel'f «emtlerde 14 ocağın ylllık j lerle iiffili muht'lif azasından bhud Kemal Yetkin, Samed Ağaoğlu, tahkikatı Ue ilgili çalısmalara iştiUleri kabiliyetsizlikle itham ediDurumdan haberdar olaa Emnij'et kongresi vanılacaktır. MŞ trrap mfizakerrterinln yeni kısmı hakkında tahkikat açmnV, rak etmek m^'uüvetin» trntılrnayi Salihaddin Batu, Behçet Necangil, Celâl Bayar, bugün Çankayada saat yordu. diger bir kısmtnı bu tahkikaün dı mem'eketin vfiV«*"V menfaatlen Müdürlüğü vak'a mahallin« ku'vet bir teamül doğunnak temayülü ^ös Fethi Çelikbaş tekraı konnsuyor Muhtar Körükçü, Bekir Sıtkı Kunt 12.30 da memleketimizin mirafiri sevketmiş, polis ve bekçiler müte terdiğini ifade ett'kten sonra. nlbuiunan Birleamiş Milletler Genel ?md3 bırskmak seklindeki bir ka ne uygun mütalea etmemişHr» fan teşekkü] eden jüri, znükâfatl, Bundan sonra ikinci defa «öz alan cavizlerin elinden kurtarıımıstır lamnamede M.eclis kursüsünde DII Sekreteri Ekselâns Dag Hammarskarın a'mmpsmda tamamen kazal arkadaşımız Ya?ar Keınalin «İnce jold'ü kabul buyurmuş ve öğle Bilindiği gibi tahkikat komisyo 20 Uçi terkif edümi* 100 k?si ne i gruplaruvlan bahsedilmesirıin me Fethi Çplikbas, Zorl"mm hareketbir me»»!* olan tahkikat mevnıuMemed» adlı romanına vermiştir. yemeğine alıkoymuştur. zaret altma alıntniştrr. nedid bir hükütn olmadığını, bu se lerini tasvib etmedi&'ni. bu harenun D P Mecli' Grupunda ejvssf nuna Hürri\«t Partisinden Turhan Tahltikat ehemmiyetle devam tt beble bir miiletveirtiain kesinleş ketin partâmento temavfillerine uİkinciliği Orhan Hançerlioğlunun Günes seçılmişti Dijer faraftan Bu yemekte misafirimirin maiye BartaraH I inci »ahıfede bir hüviyet Içinde mütalea edilmiş Meclig tahkikat komisyonuna aeçi mektedir. *Ali» si, üçüncülüğü de Kemal Ta tindeki zevattan baska, Büyük Milmiş bir erup karannı fa»etnıe<!İnde van bir hsreket olmadıJını ifade hln ve kin bürümüş muhalefetin o'masının âmi] bıılunduğu sünh len C H P Malatya milletvekili Nu«•ttiVten sonr» A^ruoa Konsevi çahirbı «Sağırdere» tsl alnuşttr. let Meclisi Reisı Refik Koraiun. »hxur bulunmad'ğınt bîldirdi. ve oı.un gazetelerinin i'ran^>2 hü eötürmez bir hakikattir. Ü'tp'ik ri Ocakcıoğlu da bugün istifa ethşmalanna, Dış tsleri Bakanlıgrnın Hariciye Vekili Profesör Fuad Harriyet Partisi adma koruşan fii!?n üçüncü Mendçres hükume mistir ÖŞleden sonra toplanan Acuır'arına maruz kalmaktadır. Gazetemizde yaymladığı sırada Köprülü, Rjyaseticumhur «ereken alâVnvı cö«;teHi5'Tii söyUmumi Fethi Çelikba;. Meoiisiriik?*'»'fonkIç ve CILŞU, memleket '.arjtma tinin bir rlevaTiındsn ba^ka bir şev nayasa ve Adalet Komisyonlan Nubüyük bir alâkayla takib edilen fcatibi Fıkret Belbez. Riyaseticumsiyonu zumresinden olan bu gibi Jedi. Fatin Rüştfinün iş tutumuna «İnce Memed» i seçmekle jürinin hur Baçyaveri kurmay albay Re dahı olsa, düşünmeden HaKsız hıi olmıyan döMîlnrü Menderes hüku ri Ocakcıoğlundan açılan yere C meselelerin Meclis Grupund* gö da temasla. ssbık Bpkanm A\TUDa Isabetli bir karara vardığı edebiyat fik Tulga, Hariciye Vekâleti Umu cun.larda bulunmaktadırlar. Hü"â metinin is bisında buluiduğu müd H. P. milletvekili M Zeki TolunarüsülmesiniD bir dereceye kadar Konseyi ile olan mün;>ebetlerimikıymetli Genel Başkanimız vı Ba< detce bu tahkikata ifade ve bilgi yı seçmiştir. çevrelerinde belirtilmeJrtedir. Baçfarafj 7 inci <sahifedt mî Kâtibi Büyükelci M. N. Birgi, kabul edilebileceğini, Grupta bu me zin Konseyin RerektirdiŞi ehemmibakanımızın son Konya njtkunda Örfl İdare mahkemelerine intikal selelerin müzakeresinden sonra ni yetle mütenasîb bulunmadığuıı ifaHariciye Vekâleti Üçüncü Oaire d«v.etirrizin müslüman oir devlet ecer dosya sayısmı v« kaç mahke hai karara vanlmaması icab etti de etti. Müdürü Şakir Errin Bengüta, İolduğunu ve ortamekteblere de dıu onin tavrif edlldiâıini sormuştur. cini sövledi MüteaVıben Fatin FOsKararlar klnci Daire Umum Müdfiril Orban d»'sleri konulacağmı öy'emesni Soruyu cevablandırmak üzere tünün hareketine temas e^en ÇeSenoer Somuncuoâ'u. Fatin RüşEralp, Protokol Umum MüHür Mua r bile hücum vesilesi yapmışiürr.ı . kürsüye gelen Millî Müdaffa Ve lıkbaş, Feridun Er^in hâdisesi do tü hakkında tahkikat açılmasını mu vini Yümnü Sedes. RiyafeticumBa D.P. liler ise bu nu'ku tastst. Borsasının 20/1/195S fiatları Bajtnrafı ! inci sahıiede hur bashekimi Prof. Recai Frgfccer Baftarah I tnet $ahifede kâleti Vekili Şemi Ergin bu hususta layısile Zorluva mali ve cerai mes hık şösterecek b>ı de'ı! bulunmadıVİL ediyonız. OrtaokullariTura da sıra yaptıŞı seyahat sırasında BagBiri Mıs:rh, diğer ikisi Filistinli etrafb Izahatta bulunmuşturve Rıyaseticumhur Hususî K?lem uliveti mucib bir suç atfetmenin emı. bu sebeble örercenin reddinin Acılıs Kaoanıt din dersleri konulmasınl ıstiyoruz dad Paktma dair söylemıs olduğu olan bu kimseler, Bağdad Paktına Vekilin bu izahatından anlaşıldı mümkün olamıyacaeını biHirdiİTtPn iktiza ettiSini söyledi. Müdürü Faruk Berkol hazır bulunI Sterlin 7 84 7.84 Dinımiz rıe kadar kuvv.nli o.urta sözler hakkında izahat taleb etmiş dahil bütün devletlerin Ba5''addaki ğma göre. 67 Eylul hâdiseleri netiKemal Bibproelu ise. takrir sahi100 Dolar 280 50 280 30 • muşlardır. sonra, idaredoki kflt:'"'>et'Hrligl ve f ahıskımızın ve her şeyimizin de o tir. IO0 r ı ı n s ı ı tranjp S(t» AJ» elciliklerini berhava etmek üzere cesinne İstanbulda 3813, İzmirde Bayar Yalorada Utirahat edecek 1 «îiret'irİ!*i dolavı«;'e ol?a olsa binın daha evvel en inee nok asına kadar kuvvetlı olacağına maiıvf ton urt* «41>44 w 424, Ankarada 171 kişi tevkıf edil hakkmda «ivs«î rr«v;'u'iveti mucib kadar mürahere edilen bu humsu Bu çevrelerin tcanaatlarine göre, hazırhklarda bulunmakta Idiler. Bu Ankaıa, 20 (Telefonla) Risıimı Iruicr» trangı «4in*»(O ruz Kim ne derse desüı ü° 1945 bu konuşma memnuniyetbahş bir günkü mahkemede de bu riyetlerini miştir. Izmir ve Ankardan Örfî cumhur Celâl Bavar yarın rerabir tahkikat ?'"!'ri5<;7rnn ve adernı veniden ortava a*makla Meciisin 100 riorln 73 68.4073 68 40 dan bugune kadar nasil mero.tjet netice vermıştir. itiraf eden tedhi?çiler bu iş için Idare kaldınlmış olduihı cihetle itimad bevan p'm»nlıı doğnı olabı vaktini israf ettiğini söyledi. Bunberindeki zevatla Yalovaya hareket v 100 Hciclka cranfi ve millete hizmet ettıyse undan l.io urahns Diğer taraftan Yuso^lav Dış İşle kendüerine gerekli malzemenin te sanıklardan dosyalan Örfî İadre leceğir.i ve zaten kendisin'rı â° Dı? dan sonra verı'en kifsvetı müzakeedecektir. Reisicumhurun Lir müdsonra da. Allahm yardımı i'.t ve ri Vekâleti SÖZCÜEÜ bugünkü mutad min edildigini de açıklamışlardır. 100 Çekoslo Kur. 3S 85.7838.88 57 mahkemelerine tevcih edilmiş bu İşleri Bakanhftından isti'a ettiril re önerçesi kabul o'undu. Müteakıdet Yalovada dinleneceği ve bu a100 b v K Kur S4 12.SO&4I2M Genel Başkanınuz Basba^anımız Tevkif edilenlerden biri, Mısınn lunanlann evrakları tamamen sivil miş bulunması dolayısile bövle bir ben Kâmil Kınkoğlunun oya korada bir av partisinin tertibleneceği Menderesin Konya nutkunda «öy Büyük Elcisi Sadi Kavur ile Yu BaSdaddaki ataşemiliteri nezdinde mahkemelere intikal ettirilmiştir. nulan tahkikat önergesi redded'di. ESHAM Vt l A H V l L A l söylenmektedir. lediği gibi raüslümanlığa kuvvet gosîavya Dış İşleri Vpkiii Koca Po çal'şan Mohammed Ali tssa, diğar İstanbulda ise 288 mahkum kalmış. takibata lüzum olmadığınj beyan C H P Uler takririn lehinde oy veretti. % I »Aİ/.U verecek, çiftcıvi, işçiyi, esnaf ve povic srasmda eeçen konufmnın iki Filistinli ise Se'im Halife ile tır. Suç vasıflan çunlardır: Gruplprın k?7aî murakabe mese diler. tüccarımızı ve bütün memurîarıml «Yusoslav h'"ıkumeti!e diser hiıkü Mohammed Aşur'dur. Sıvas Erzurunı 37 20 00 Tahrib, yfğmacılık, komür.ist pro lesinde kesin karar almamalarına zı desteklemek yoluna devam eoe metler araindaki mutad eörüş reDemiryolu I 20.S0 pagandası, katil, sabotsj, yol kesme. bir kerp d'ha işaret eden Colikbr^ cektir.» 1941 Deauryohı n 21 75 alitelerinden başka bır şey olmadıÜniversitede şubat dönemi ırıa geçme, din ve mukaddesata 1946 1930 ara'm^a bövlp H ' WDemiryolu HI 20 90 Bu beyanname hakkmdaki dfışün ğını» söylpmış ve eecen cumartesi tecavüz, hükumet aleyhinde ayak disenin rerevan şttiğiri ve A»tf İnsn imtihanlan Milli MUdafa I 20 60 (Batfarafi î inci sah'trfi') celerini sorduğum Hi'r P. mütsşeb günü İr"iiHere Büvük Elçisi Sir Baîfırrafı I İTMH sahtfede tstanbul Ünıversitesi şubat dönemi MiUİ Mudalaa II 216S hakkında Gruota vao'lan müzake'« muhtaç ilkokul talebelerine üeretsiz bis hlyeti başkanı Dr. Bry^al: «Ce Franck Roberts'in yapmış olduğu tmtlhanları için harc yatırma müddeü. lanma. Mılll MUdafaa m 21.80 Halen takib olurıan dosj'a miktarı lerden sonra kesin karar abnır?dıolarak dağıtılacaktir. Başbakan adma Millî Savunma Bavab vermeğe değer bir »arafı yok» ziyaretin de aynı mahivette oldu dun aksam nihr.vete ermi?tir. Mllll Mudafaa IV 20.50 İstanbulda 2567, İzmirde 166. An 5ını ve m"'eHj«>Hlı'riT»'»ı b'r Grui Mr. Emesthal. Ankarada Ziraat. demistir. İmtihanlar I «uba ta baslayıp 28 şuZiraat Bankan I 21 İS | ftunu üave etmiştir. karada 210 dur. Ademi takib k.rarı kararı baskısı il» kayıdlandınbna kan VP'İİİ Ş^m'i E'gin cevablanZiraat Bankası II 101 00 Millî Eeitim. Sağlık ve Sosval YarC.H.P. liler beyannamevi tetkik | Bu arada feözcü, elcilerle Yugos b.i*!3 sona erecektır f dırmıştır. dım Bakanlarile tema« etroiştir. Bu ettiklerüıi, C.MP. Uler ise kendi15 yaşında bir çocuğun öliimii verıîenler İstanbulda 166, İzmirde dıklanm i ade etti. % • fAİZÜ Ergin, B?şbakanm ordunun 1S52 lav Dış İşleri Vekili arasmda konu20. Ankarada 22 dir Duruşmaya gün İstanbul Maarif Müdürlüğiınü leri bu şekılde bir beyanname yaD. P. adma konnşma şüphell RÖrüldü deki durumu hakkında iarfettiği 1941 D Volu VI 100.50 riyaret ederek, buradaki muhtaç ilk vınlasalar, partilerinin derhal ka şulan mevzular arasmda. Mareşal Ramide Yemmahallede Pasababa so intikal eden dosya adedi İstanbulDP. Grupu adma söz alan Antal sözlerin Milli Savunma mevzuunda Kalkınma I 100.50 okul talebelerinin listesini istiye patılacağını, bunun misalinin mev Tito'nun HabeşİEtan ve Mısıra yap kağında 54 numarah evrle nturan Seher da 894, İzmirde 134, Ankar da 162 ya tnilletvekili ve D.P Grup başKaikınma II 100 60» yapılan hizmetlari izah etmekten mış olduğu seyahat korusunun da Coşkunun 15 y<;şındakı oftlu Kimıan dir. Aynca İstanbulda 6, izmirde cektir. BCalKınma m 100*0» cud olduğunu ifade etmişlerdir. hulunduğunun tabiî oldğumı bil Odada bulunan yemek tenceresüıi de 1. Ankarada 1 Örfî İdare mahke kanı Burhaneddin Onat (C.H.P. V başka bir mânaya alınmaması ge1948 istıkrszı 1 Akşam uçakla Beyruta mütevec103 50 ler Adnan Menderesi bıraktılar, dil rektiğini ve ordunun iç politika mü vlınelt surettle rmıhtelif yerlerinden dirmiçtır. 194S tstıkrau n 102 00 hen İstanbuldan ayrılacak olan Mr. yanmıs ve bir hafta evvel ailesi tara mesi kuruimuş ve Izmirle Ankara Ierüıe Grupumuzu doladılar, soranakaşalarının dı$mda tutulması lâ1949 Tahvıli 102.70 da Örfî İdarenin kaldmlması netihastarfve Emesthal, Ortadoğu trem'pkptleriKansını ölümle tehdid etmiş fmdangün o'mü|turjatırılmıssa da evve'kı cesinde bu iki mahkeme İst:nbula nm kendilprine Kırı^oe'unun bu zım geldipini söylemişür. nin yaz aylannda müştereken aça% a rAIZLJ TAHVtlJl'! Beyoglundak! eğlence yerlerinden blönereşsi kendi grup'anna tezekMüteakıben söz alan soru sahibi Yavrunun cesedi Adalet doktonı tacaklan sıtma mücadelesinde, UNIrlnfn tahlbınin ot'u Artin. 1 seneden rafından muayene edUmis. ölüm süp nakledilmiştir. kür etmedi mi?) d've başlıvan ko Sım Atalay, Şemi Erginin objektif 1938 Ikramıveli 23.00 ber) evli bulundugu karısı E İle bun heii görüldütundfn Morga kaldırılmiîCEF*in malzeme ve teknik yardım nuşmastna şöyle devam etti: Ikraroiyelı M. Müdafaa I 23^0 • beyanatına tesekkür etti|ini, incak yapacağını sSytemiştir. <Bastarnh 1 >n& *nhifede) dan birkaç gün önce kavga eönisler ve tır. Hâdiıe etralından tahkikat yapılMistinguett'in tkramıyeli D. Yolu IV 105.00 4 üncü sulh cera mahkemeslne düşmüj m=i;tadır. « Hareketleri tâ Ulus meyda Adnan Menderesin mazideki hrkiÜç haftadanberi İstanbulda buiu lerdir. Ikramıveli 941 D. Yolu V 101.50 • naıdan başhyor. Sonra Mecliste katleri tahrif eylediğini ve orduyu vasiyetnamesi nan Mr. H Berger piyasada tetkik1951 Tahvili 10445 Türk Hava Kurumu Evve'.ki şrun yanına 2 sofSr ve 16 Beykoz fabrikasında Atatürk baraj ateşine geçiyorlar Cepheden bizzat kendisinin iç politikaya âlet 1933 Tahvili 104.35 • ler yapmış ve intıbaların:, «şehir hamal alan ATtin. karısının evine gıParis, 20 (aa.) Mistinguett'in büstü dün açıldı hakkında bir kanun 1955 Amorüsman 1 103.35 Dün Beykoîdaki Sümerbank Deri ve oğlu bu sabah basın mensublarına gösteriyor, sağdan vuruyor, soldsn ettiğini, bir parti konpre?inde srydeki sosis ve salamlarm kaliteleri derek eşyaları kamyona yüklemı? ve 1955 Amartısnan II 100.85 uzafclaşmıştır Bi arada iddiaya göre vuruyorlar. Buna mukabil sen ted lenen bu sözlerin baska bir mâna Sanayiı Müessosesınde yenı teklifi ! düşük, buna rağmen fiatlan çok Artin karısına ffSeni lokma lokma Kundura AUtürk büstti merour, isçi ve beyanatta bulunarak, «Annemin bir blr almıyacsksm, uyuyacaksn, taşımıyacağım bildirmiştir. • » ikramiyeli 101.30 yüksek> kelimelenle naldetrniştir. doğrar, oidan sonra ananm evine yol yaptrılan vasiyetname tanzim etmi§ olduğuZiraat Bankası III 103 23 d?^eüilerin huıunj ile açılmıştır. Ankara, 20 (Telefonlai Bugün uykııda bastınp seni imha edeceğiı Tekrar söz a'.an Bakan, orduyu Ziraat B.nlcası IV 102 75 Mr. H. Beraer. müteakıbîn. eşek j larım' » çeklinde sozler sarfederek ölüm Muessese Muduru Cerab Tarayın ko nu zannetmiyorum» demiş ve sözsaat 10 da gündeminde buiunan politika dışmda tutmak hususunda diyorlar.» Ziraat Bankası V 102.95 veya at etinden imal edilerek İs ! tehdldnde bulurmuştur Dün tekrar nuşmasını müteakıb Hukuk Muşaviri lerine şöyle devam etmiştir: maddeleri görüsmek üzere toplanan Ziriat Bankası VI 100 85 ^ynı mahkemeye duşen tarafların du Hâdi Alkan Atatürk hakkında yazdığı Grup Başkanmm bu konuşması kararlı bulunduğunu ifade etmi'tir. « Annemin maüki >lduğu emhariciye komısyonu. Amasya mebu tanbu) piyasa^ına sürül^n sosis ve rusmp'îina bas!ariT.ı=tır Dava Artîn Sİ'rinı okuınuş. Beykoz Kaymakamı 19S5 te 54 jet ncağı kazaı o!du D.P. mi'letvekillerinin kendisini uKAIZLİ tAHVtLAl su Mustafa Zerenin pasaport ka salamlar mevzuuna temas etmiş ve tarafır.darî gos*erilen sshidlerın dinlen Cemıl $asıoğlu kordelâyı keserek büs lâk benim isteğimle değil, adlî ma zun uzun alkişlamasına sebeb oldu. Ankara, 20 fTHA.) Diyarbademiştir ki: kamların gösterdikleri lüzum üzemesi icm başka gıne bırakılmıytır. tü açmijtır. nununun 14 üncü maddesinin B ben 1949 Tahv.iı 103 50 Hattâ arka sıralardan bir millet kır mebu<u Ragıb Karaosnanpğlu « Esek veya at etinden imal erine mühürlenmiçtir.» dine '^* fıkra eklenm^i hakkmdaoaııss Hlsseıerl » Maden ŞırlıUen Artistin oğlu, annesinin serveti vekili alkışm kifayet etmediğine tarafmdan Mec!i?e verilen bir yaki kanun teklifini müzakere etmiş dilen sosisler, bazı hastalıklar tevlid edebilir. Buna mâni olunmah! hakkında ileri sürülen ıddiaların kanaat etmiş olacak ki, şöyle ba zıh soru bugün Miüî Müdafaa VeMerkez Baikası 168.00 tir. Garanti Bankası 125.00 • hakikatle bir ilgisi olmadığını, an ğırıyordu: «Bravo Başkan, helâl ol 'tâletince cevablardırılmlştır. Mustafa Zeren. bu teklifinde u dır Hareket kütleye karşı işlenen Soru sahibi, 1955 senesinde kaç Obligasyon And III 126(10 bir nevi cinayettir.» cak, adli makamlar tarafından mi sun sana verdiğimiz reyler, he'âl mumî menfaatlere hâdim cemiyetTurkıve Firedı Bankası H. 137 50 fet ucaâının hasara Uf*rad'çını ve Mr. H. Berser, Et v» Balık Kuras açıldığı zaman hakiki kıymeti olsun yediğin keteler!» :1 lerden buiunan Türk Hava KuruIş Bankası N 65.50 nin n« olduğunun anlaşılacağını soy Burhaneddin Onat bundan sonra kaç p otvr»"izun şehid düştüğünü Yaoı ve Kredı B. 15 80 mu mensublarma yurd dışı seya rumunun önümüzdeki hafta aça.»'"nakta idi. 1 liyerek sözlerini bitirmiştir. ASbanK I A O W«' konuşmasına şu şekilde devam ethatlerinde servis pa«=aportu veri ğı. (salam ve so?i? kursunu) ıdare Vehâ'et verdiSi cevabda, sene Aslan Çımento 72.00 ti: mesi tstenmekte idi Teklifin müza edecektir. Amerikada bir kadın Şark Dellrmenlfri 44 00 icinde 54 jet ıışağı kazası oldu9unu « Grupta böyle bir meseleyi keresi sırasında söz alan Hariciye Adana Basma Fabrikası Ticaret Bankası N 61.00 ve 17 pilotumuzun şehid düştüŞütabanca tehdidile bir ve Dahiliye Vekâleti sözcüleri bukonuşmıyacağız da ebsgümecinnı nü bildirmekte, bu bilânronun bir S BOKSASI ALTIN ClATl na taraftar olmadıklanm ve bunun faziletinden mi bahsedeoeğiz. Vazi evvelki seneye nazaran yüzdl 50 dükkanı soydu devlet fonksiyonundan hariç hiz(1, Dolai Londra 20 (R.) Sovyet BaşBASMA 9 TOBLAKO © HASSE 388 Fr Detroit (B. Amerika) 20 (AP.) yet çığmndan çıkmıştır. Muhale' azalmayı ifade ettiğini açıklamak(l) kilo altm 446 00O Fr | metler için verilmesinin uygun o bakanı Bulganin'in hasta olduğu Eli silâhlı sanşın bir kadın dün ge fet vuruyor, öyle vuruyor ki, Gru tadır. ic j lamıyacağını brldirm i»rdir Hümemleket anlaşılmaktadır. Uzun zamandance burada, içki satan bir dükkânı pu devireyim derken Imalâtına başîıyarak memleket hizmetine girmiştir... Oıs Pivasalard* Dövtı ruttar Oenizcilik Bankasınm kân kumet sözeülerinin btı eörüşlerini büyük bir soğukkanhhkla, tabanca menfaptleriii sarsıyor » beri Başbakan görü m«miştir. Dün 2100 1 Sterltn Ankara, 20 (Telefonla) Bubildırmesinden sonra söz alan Kas1 Dolar 940 tehdidi alünda soymuş, kasayı aç Daha sonra Fethi Çelikbaşa m»d günkü Meciıste Bursa D P. millettamonu milletvekili Basri Aktaş. Sovyet Dış tşleri Bakanlığı sözcüsü 1 D. M. 235 tırarak, 100 dolar para ve tezgâh yunu şükran olduğunu. ondan çok vekili Müfid Erkuyumcunun bir En seçkin desenlerle »iıslenmif olan mj.mullerlm.iz mvhTürk Hava Kurumunun bugünkü yaptığı toplantıda gazeteciîerin bu 1 İsviçre Frangı 235 tan bir sişe viski alarak kaçmıştır şey Sğrendiğini ifade eden Burha sözlü sonısunu eevablandıran Mamesele ile alâkalı olarak »orduklaS3 Pt 190 faalivetlerinin devlet fonksiyonu fa terem müşterilerimizin emlrlerine âmadedir. neddin Onat bir şey daha öğren liye Vekili. Denızcilik Bankaünın 1000 ton kahve ithal aliyetinden savılacağını ifade etrrdş n suaileri jevabsız bırakmıştır. Bun SARRArt.AKUA AiTIN mek istediğini söyledi ve şöyle de 1952 nin on ayında 39 572, 1953 te ve neticede Törk Hava Kurumu dan iki gün evvel yapıtan toplaaediletek di: Combulzyvt 179.619. 1954 te 133 289 lira kâr sag78307850 mensublarma yurd dışı seyahatle bda da fBasbakan hasta mı?) «uA D R ES : 92009225 Ankara 20 (Telefonla) İktisad e Mem'eket eapmda bir flfar ladığını; eski gemilerin yenilerile rinde servis pasaportu verilmert ve ali soruimuş, bu da cevabsız kaltnglllz 1025010300 Teleion TeljrraJ Porta K ve Ticaret Vekâleti yeniden 1000 adamı olan Çelikbaş aeaba Grupun değitirildiğini, ahnan tedbirler sapasaport kanununun 14fincümad raıgtL 76807700 Gnldeo ton kahve ithalini kararlaştırmıs kazat murakabe mevzuunda karaı yesinde hayvanlarla insanlariD bir desinin B bendine bir fckra eklenIM5117B Hindistandan d8ndükten sonra 297 181S BASMA ADANA jıon IIIK ve ithal şartlamu blr sirkülerle tezekkür etmemesi hususunu yeni arada nakli ve güverte yolculannın mesî kanun teklifi ekseriyetle ka Bulganin'in hutalandığı tann*dilOegussa bul edilmiştir. i'ân etmiştir. mi öğrendi? Aramızda uzun zaman tarihe kan§acağmı büdirdl mektedir. İspat hakkı meselesi dün Adalet Komisyonunda tetkike başlandı Kıbns VaUsinio raporo! Zorlu için yeni tahkikat talebi C.H.P. nin bölge toplantısı gizli olarak dün yapıldı Hürriyet Partisinin kararı Emekiî maaşları hakkında bir kanıın feküfı Yaşar Kemal bir roman miikâfatı kazandı Bayar. B. Milletler Genel Sekreterini kabul eHi Sökede çingeneler ayaklandı Dini siyasele âlet eden bir D.P. beyannamesi! 6 7 eyfnl hâdîseferlnde tevkif etülenler Mareşal Tifodan izahat istedik Bağdadda hazırlanan suikasd Paslörize süt fabrikası Onfn ve politika Miffelerimizin sağlamlıjnna masallah! B O S SA TİCARET ve SAFJAYİ İŞLETMELERİ T.A.O. Bulganin hasta mı?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog