Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

21 Ocak 1958 O Yunanistanda A E R LE Belgradm Noskovadan vvı y erbiyenin türlüsn yaxBeden terbiyea, fikiı ter biyesi. z«vk terbiyMİ, «alan filân... unanistanda önümüzdeki Bu arada bir de çahşm* teaWye»i ay yapılacak ^enel sevar ki; bir milletin istihsal ve y«Bir Yugoslav heyeti dün çimlerden komünUÜer Orman İşletmeleri Genel Müdürşama kabiliyeti üzerine çok mühim kazanch mı ^ıkacaklsr Moskovaya hareket etti lüğü, teşkilâtına gönderdıği bir yatesiri oluyor. Bugüne kadar komünistlere karş zıda odun ve komürden alman Bizde bu terbiyenin gelışmış olBelgrad, 20 (a.a.) Yugoslav devlet rüsumunun arttırıldığını bılcephe almı; bazı merkez partileri duğunu iddia edemeyiz. Devlet Bankasının Umum Muduru dırmiştir Genel Müdürlüğün taminin ve solcu grupların lituttı deği Bununla bizim hepimiziıı tenbel şik bir maoevra takib etmeleıi, bol Sophocles Venizelos, halkı cep Vojin Guzina'nın başkanlığında bir mıne göre. mevcud rüsuma ilâveAtüıa 20 (a.a.) Liberal Demok olduğumuzu söylemek istemiyoYugoslav heyeü bugun Moskovaya ten odundan kental başına 70. köşevilderle elele seçmen önüne çık ratik Birlık lideri Sophocles Veni heyi şu şartlarıa feshetmeyi teklL rum: gerçi çoğumuz çahşkanlığıgıtmiştir. Heyet, 1 eylul 1955 te Mos murden ise kiloda 4 kuruş fazla mak hususunda karar altnaları bı ze'os'un, seçimleri tâlık etmek hak etmiştir: Seçim tarihinin ileri atıl kovada imzalanmış olan Sovyet mızla panl panl parhyan kimseler sualifl endişeli bir şekilde sorulma kındaki teklifüıi, Vekiller Heyeti, ması, seçim kampanyası esnasında Yugoslav protokolu çerçevesınde iki rusum alınacaktır. Odun ve komür değiliz! Ama çalışkanlanmız da, sına sebebiyet vermiştir. gıbi halkın belli başb ihtiyac madAnayasa mülâhazalan ile dün red işleri idare edeoek bir hükumet anlaşma müzakere edecektır. kendisinden aluıacak randımanı tam Yunanistanda 1936 dan 1946 >a detmiştir. delerinden birıni teşkil eden bu olarak veremeı, bütün arzusuna teşkili ve nisbî sistemin kabulü. Anlaşmalann birincısı Yugoslav maddelere yapılan zam. bilhassa kadar Metaksas rejimi tnevcuddu rağmen veremeı. Bu karardsn sonra Liberal Parti yanın Rus>ada 54 mılyon dolarlık istihsal bölgelerindekı mustahsil Bu, demokrasiden uzak bir idare Hükumet. bu teklifi reddetmesr Dışan memleketlerde geıen, oralideri Georges Papandreu'nun başham madde alması içın bir kredı şekli idi Harbden sonra serbest se köylü vatsndaşlar tarafından itine sebeb olan Anayasa mülâhazada iş yaptıran, oradaki işçilerin çakanlık e'tiğı halkçı cephe koahsaçılması, ikincisi de 30 mılyon doçime kavuşan Yunanlılar, aşırı d,e larını şöyle izah etmiştir: Meclis larlık altuı ve yabancı dövızm borç razlarla karşılanmıştır. Öğrendığilışma tarzını görenler bu terbiyenecek şekilde bundan fajdalanma yonu, seçim liste'erini hazırlamakmize göre, Trakya ve şehrimiz mülnin ne kadar lüzumlu ve feydalı la görevh bir komisyon tayin et feshedilmiş vaziyette olduğuna gö verilmesi hakkındadır. ğa koyulmuşlardır. Yalnız 1950 il< hakatındaki mustahsil, maliyet ve bir şey olduğunu derhal kavrarlar. miştir. Bu Iistelerde 20 sı mufrıt re, seçünleri tâlik etmek ve »eçim 1952 arası üç defa genel seçim yaserbest piyasadaki satışlara tesiri Hilton otelinin inşası sırasmda çapılmıştır. Son seçimlere kadar A sola aid olmak üzere 300 aday bu kanununu değiştirmek için kanunl tabıî o!an bu zammın kaldınlması lışan işçilerin yüzde 95 i yerli îdi. tinada istikrar güçlükle tetnin e lunacaktır. hiç bir usul mevcud değıldir. talebile alâkalı Vekâlete ve BaşYalnız ihtisasa taalluk eden bazı diliyordu. Hiç bir siyasi parti tek vekâlete müracaat etmişlerdır. işlere dışandan amele getirmişbaşına hükumet kuracak kadar ekDiğer yandan, odun ve komür lerdi. l'mumi inşaat şubelerinden (BaiiaıaU 1 ına sahıfede) seriyete sahib değildi. Elele veren bazılarında alınan neticelerin iyi ol bazı muzakerelerde hassasıyetle rüsumuna yapılan zammın, bilhassa partiler arasında da sık sık ihtilâfmadığım ve şartnameye uygun çıktatbık edılen bu (ıç tuzuk esie bu kış mevsımınde toptan ve peralar doğduğundan siyasî buhranlar madığını goren muteahhid firma rıyet) meselesi sırasmda nedense kende satışlara tesir edeceği de tapatlak veriyordudışandan awele getirmek salâhiyeWashington, 20 (A P ) Başveraftan alınmaz ve Meclis bugunku bıî görülmekte ve mevcud narhın Drinci cihan harbinde ve daba Binanın alacağı şekil tini kullanmış ve bunlar yerlilerkil Cemal Abdulnasır, Çekoslovakgıbi 58 kışı ile toplantılaruia de yeniden ayarlanmasını gerektirmek sonra komünistlere karşı yüriitü yadan edındığı silâhlann gozden ge teâir Nıtekım. Toptan ve perakenBır kooperatif tarafından Nişan hesabına alma yetki^ine sahib olan den pahalıya mal olmuşsa da kaBursa 20 (Telefonla) Sehrr vam eder. Evet yanlış değıl, tam 58 de satıcılar alâkah makamlara mü taşında ınşa edılecek 18 katlı bı heyetimiz, satıştan evvel Beledıyelen dahilî mücadelede rol ovna\ıp çirilmesı ve montajına yardım etlite ve hacim bakımındao bir ka; kışı vardı. Saydığım ıçuı açıkça sivrilen Mareşal Papagos, bu siyasî mek üzere Mısıra Sovyet bloku mizde bugun, trafik pohsıni ateş racaat ederek narhın arttırılmasını naya ruhsat venlmesı meselesi d ye müracaat ederek bu arsa'nın misli iş çıkarmışlardır. istikrarsızlığa tam bir diktatoryaya memleketlerden 150 kadar teknıs açmak mecburıyetinde bırakan ve soyleyebılırim. Buna rağmen reıs istemışlerdir V lâyet Imar komisyonunda gorü ımar durumunu almıştı. Bugün kursude oturuyor ve bakaniar suŞuraya işaret etmek gerektir ki; gitmeden son vermeyi düşünmüş ve ven çetirtmiştır. halkı heyecana veren zincirleme Beledıve Encümeninm tayin ede bizde işine meraklı adam yokrur, Hukumetin pahalılıkla mücadele şulmüştur. allere cevab veriyorlardı. (Yunan Halk Topluluğu) partisini bir trafık kazası olmuştur. Buıanm projesini yapan Prof E eeğı husus ımar durumu olmayıp işte terbiye buradan başlar. Avrumevzuunda bir takım teşebbüs ve Mısıra sokulan bu komünist tek*** kurarak seçimlerin yenilermıesini Salehaddin İzcioğlunun nisyenler sayısının bu şekilde ka ] Şofor Bumdan bir kaç hafta evvel Mec fa=liyetl©re giriştiği bir sırada odun mın Onat da komisyon toplantısma henuz yapılmamış olan apartıman pada, Amerikada amele ile patroa istemeğe koyulmuştu. Papagos cere Eskişehir 412 p âka liste enine boyuna konuşulan Fe ve kömür rüsumuna yapılan bu iştırak etrrış ve lüzumlu ızahatı o«nündekı yolun profilini tayin e arasında düimî bir çekişme vardnr. yanınm ağır basması üzerinedir ki barması. Ortadoğuda Sovvet nüfu | derek bına önündekı cadde kotu Bu çekişme, istenen iş ve verilen zunun genişlemesini tahdıde çalışaıı sayılı bir kamyon evvelâ beledıye rıdun Ergın meselesi bu defa Fa zammın doğru olmadığı belirtil vermıstir 1950 de seçim yapılmı; olmasına Venlen ızahattan anlaşıldığma nun tesbtti meselesidir. Amerikan idarecilerini endişeye onundeki trafik polisi noktasına tın Rüştü Zorlu hakkında Meclis mektedir ücret bahsine inhisar eder. Bunun rağmen 1951 de tekrar seçmen ögöre, bına muhteşem bir manzara çarparak onu yolun kenarına fır tahk.katl açılması t |°bıle yeniden Bugünku şehircilik mevzuatmda; dışında bir işçi kendinden beklenenttne çıkılması kararlaştırılmış. Pa sevketmıştir. arz edecektir. muayyen bir arazi üzerinde yapılan ni daima hattâ fazlasile verir. latmıştır. ortaya atıldı Geçen defa Fatın Ruş pagos partisi en kuvvetli siyasî Işçilere verilecek yıllık Sicılli ticaretten tesbıt etrığimize bmalarda bütün saha kullanılmaBir askerî heyetimiz Ataturk caddesinden kamyonun ü Zorlu, Dr Feridun Ergın ve niGeçen yaı Napolide bir otele h»grup olarak yeni mecljse girmiş. göre şirket ortaklarının saj'isı vıp aynı ınşaat sathını geçmemek miştim. Otelin önündeki caddenin ücretli izin büyük bir hızla geçtiğıni gören tra hayet Zeyyad Mandalınci ızahat fakat tek başına hükumet teşkil eNapoliye gidiyor (51) dır üzere bir yüksek blok yaparak ge kaldınm taşlan decek kadar ekseriyet elde edenıedeğiştiriliyordu. Ankara, 20 (Telefonla) İşçilere fik polisleri bir taksiye atlayarak vermişlerdı. Bunlar adına. yetkili bir zat duTi ri kalan arazivi serbest ve yeşil Işin çabuk birmesi için gece fünAnkara, 20 (a a ) NATO Gvdiğinden gene Venizelos. Plastiras ılhk ücretli ızüı verilmesi aak takıbe başlamışlardır Kamyon, Za O celsede Fatın Ruştunur. hâdimüttefik rnva bır arkadaşımıza şu izahatl ver park sahası olarak bırakmak cihe duz amele çalışıyordu. Gece amelegibi merkez veya sola meyval li kmdaki tasarının gorüşülmesine Ça fer meydanından geçerken bir kaç sedeki suçu Feridun Ergıne yuk neydoğu Avrupa miştir: tıne gıdilmektedır Bu şekilde va sinin başmda kimse olmadığı halde derler koalisyon hükumetleri kur ışma komisyonunda başlanmıştır. emeğe çahştığı ve aynı portıden kuvvetlerinin Napolı taraıpphm ağacı devirmiş, doğumevi önünde « Nişantaşı Vral:konağı caddesi pılacak olan bınaiar dsha havadar. çalışma tempolarını muşlardı. Böylece istikrarsızlık dehayretle ve de yolun kenarında duran 5072 ve Zeyyad Mandalıncuıın ıse Zorluyu yapılacak olan kumandanlîr seneYeni tasarıya göre aynı i$ verınnin nihayetinde ımar plânmda 38 m güneşli ve binnetice daha sıhhî ve imrenerek gördiim. Adamlar sıra vam edegelmişti. Bu vaziyette Ma5121 plâka sayılı taksilere bütün çok muşkül durumda bırakacak ko Ilık toplantısında iştırak etmek üde veya aynı işverene tâbi ış yerzere, Hava Kuvvetleri KumandRr.ı yiıkseküğrnde dort yanı açık olmak îüzel olmaktadırlar Mevzuu bahis ile oturmuşlar bütun caddeye enine reşal Papagos tekrar seçim yapılhızile çarparak bu arabalan parça r.uşmalar yaptığı hatırlardadır. üzere bir yüksek apartıman yapıl arsa 7280 m2 olup imar plâmmda taş döşemekte idiler. Içlerinden bir masını taleb etmiş, bu defa küçük erinde 15 sene çalışanlar 6 gün, Bagun Zeyyad Mandalınci orta Orgeneral Fevzi Uçan?r b^şkan îamıştır. İyi bir tesadüf eseri sosiyasl partileri tasfiyeye tâbi tuta 15 sene çalışanlar 12 gün, 15 iıkta gorulmediğı ıçın olacak Fatin «ında bir hava heyetim.î, v?rin u ması tesbit edilmiş ve bu mıntaka yalnız 1000 m2 sıne inşaat yapıl tanesinin geri kalması veya fena kaklarda kimse bulunmuyordu. cak ve meclise mühim partilerin eneden fazla hizmeti olanlar 18 çakla Napoliye müteveccı ıen harç nın 1/500 mikyasmdaki tatbikat maya müsaade edlmiş, 6280 m2 si çalışması bütün caddede işin geri ;ün ücretli izin yapabilecekıerdır. Polislerin «dur» işaretleri tesir Rüştü, Feridun Ergıne öyle bir ket edecektir. plânları da o tar hte Belediye Mec serbest ve teşil saha olarak bırakıl kalmasına sebeb olacaktı. Buna rağ siz kalınca kamyona ateş açılmak yüklendı ki, adeta şaşırdık. girmelerini sağlıyacak bir seçim kalisı ve Nafıa Vekâletı tarafından mıştır Yapılacak olan yüksek blok Nişanlıya gönderilen Salı günü yapılan grup toplantı I K o v b fÜmlerindeki gibi! tasdık edilmişti. Kanun gereğmce ta daire savısı 34 olmayıp 60 tır. men sıra ile çalışan 810 kişi birnunu ile birlikte 1952 yılında bir mecburiyeti hasıl olmuştur. Fakat birinden ne geri kalıyor, ne de daJ s defa daha rey sandıklarına gidilfotoğraf 37 yıl sonra kamyon gene durmamış. polis ara sından kuvvet aldıgı ve grupa da ] tasdikten sonra bu plânlar 15 gün Buidan başka içihde mağaza ve ha kötii çalışıyordu. •andığı daha kürsuye gelırken belli Bursa, 20 (Telefonla) Kovboy muddetle Belediyeve asılarak halka mişti. bası onun önünü kesmiştir. Kam di Halbuki bu kadar, celâdet gosearajlan »nevcuddur Bina bünyesi vasıl oldu Mekteblerdeki çocuklanmız antfılmlenni çok seyrettığı anlaşılan O sene Mareşal Papagos'un paryon bu arabaya da bindirerek haedilmişti Bu durum karşı itibarile memleketimizdp gavri'ihhi sında da çalışma farkı ve sistemsiz ermeğe hiç de lüzum yoktu Grup Sevid Aydın adlı bir genç, kamyon Niagara Falls, (New York) 20 sara uğratmış, fakat az sonra ilertisi, meclisteki 300 mebusluktan 249 olarak vspılan ve vaVnız ön ve arka çalışma göze akriruı reddıne karar vermişti Işi ile bugün Mudanvadan sehrimize sinda arsasını 300 000 liraya satmak çarpmaktadır. Ya unu ele geçirmiş, tek parti hiiku a.a.) Bundan 37 yıl önce bir deki elektrik direğine çarparak büyütmemek, kendisı çm daha iyi gplırken, bir ip ile kovboylar gibi isteyen ma! sahibi. zuhur eden bir cepheİTİnden eünes. hava alabilen tenbeldir, ya avaredir. Yalnız irarJntetini kurmuş ve işe koyulmuştu Arr erikalının, nişanhsı olan kızın durmuştur. Yakalanan şoförün lur ve h.ç olmazsa bu en krıtık kemend atmaya baslam s ve savur çok taübler karşısmda daima fıat ışıkh dar ve uzun blok halındeki han ceçmek için kâfi gelecek. hattâ Mecliste böyle ezici bir çoğunluğa ;öndermiş olduğu fotoğraf yerine ifade veremiyecek kadar sarhoş gunlerde (ecnebi sermaye kanunu duğu kemend voldan geçen Meh arttırarak en fazla fıat veren şirke apartıman seklinden kurrulup bü felmiyecek kadar çalışır, yahud gesahib bulunmasına rağmen (Yunan eni vasıl olmuştur. n ileri Avrupa memleketlerinde ce gıındüz okur. okur. Uykusuı olduğu tesbit edilmiştir. ıkalı 2 sene oldu, ne mıktarda gel med Aslan adında bır şahsm boy timize 1955 haziranında 700.000 lira 1917 senesinde Avrupadaki harb Halk Topluluğu) partisinin geçen bedel mukabilmde sarmış ve şir yapılan modern mimarî anlavısının kalır. işrihası kesilir. yemek remez. Şoför, çarpışmalarda başının di, malum) gıbi lâflar etmez, ayrıca nuna dolanmıstır. yülar zarfında istikrar getirdiği, :ephesine kıtasile birlikte gitmekte memlpke'ımizdpki i!k nümune^i o 7avıflar. Ikisinin muhtelif yerlerinden yaralandığının Avrupa konseyinı istihdaf eder ortasmda olanı Bır kaç metre sürüklenen M;h ketimiz de tapuvu 35.000 lira tapu iktisadî kalkımnayi sağladığı sbj lan Theo Sall adında bir ?enc A'acaktır Istar.bulun veni imar plâ pek azdır. Memurlarımız da boyle dahi farkmda olmamıştır. Yarm arzda konuşmazdı. med, Seyyidin korkudan ipi bırak harcı ödev<"rpk bu fiat üzerinden lenemez. Bidayette Papagos hüku merikah, nişanlısını bir daha görenında arazi vazivet şehir slüeti iti değıl midir? Sabah ''^kuzda gelip trafik mahkemesinde muhakeme Zorlu, Mandalncinin sozleri u ması ile muhakkak bir olümHen kur arsayı kendi namına tescil ettirmetinde mühim rol oynıyan ve Baş miyeceğini tahmin ederek bir folutulmuştur zannıle kabahati Er tulmuş, fakat muhtelif yerlerinden mıştir «O esnada tapu kavıdları barile müsaid olan verlerde etrafta yanm saat mahmurlr's eeçirdikten edilecektir. bakanın sağ kolu addedilen Koor oğrafını nişanlısının adresi ile birıne yüklemeğe çalıştı, ama olmad.ı varalanmıştır Seyyıd yakjlannış mal sahibinin bu arsav 2100 l'ra kâfi mikta:rla ve«il sahalar bırak sonra ise bajlar On ikive be$ kala dinasyon Bakanı Markezinis'in çe ikte bir şişenin içine koyarak Atbedel mukabilmde 1949 senesınHe mak sartile bu tıp apartıma"lara Hefteri kapar ve çıkar. Akşam beşlamadı ve Rauf Onursal müstesna tır kilmesi, yanııra 30 kadar mehııs a antiğin ortasına atmıştır. almıs olduEhımı sösterivordu » Bu bir çok mmtakalarda inşa imkâmnı te,j»altosu sırtındadır Çalı<ma «<ıat alıba sozleri milletvekilleri uzerinTalihi yâr olan Theo, harbden larak muhalefet sıralarına geçmesi kadar büvük fitla arsavı şirket vermekteöir » e pek de müsbet tesir yaratmadı. lerinde ise sğır ağır. kendini üzMareşali ve partisini zayıflatmıçtı. ağ salım dönmüş ve nişanlısı ile ev meden bir kaç kâğıd kaydeder. *#* iktisadî güçlükler de artmıstı. Hu ınmiştir. Londra 20 (a.a.) Saçları dokü1955 yılında şehrimizde 1227 veva yazar, fazla canını ıızmez, C.H.P. mılletvekillerı Meclis tahVirginia sahillerine düşen şişe, len bütün Ingılizlerin umidlerini nnn üzerinedir ki, efkârı unıumiyangın çıktı halindrn de memnun değildir. işi ün bahkçılar tarafından kendıle bağlamlş o'duklan «Ronicol» adm kıkatı takrirmi verdikten sonra o yenin naearı dikkatini başka taraf1955 vıhnda Beledıye I'faıye Mudur olunına bağlar. Yshud sabah sekiz takrinn konuşulacağı celsede bu9 ine getirıldiği zaman karıkoca daki ılâcın müsbet bir netice temin lara çekmek lüzumunu nissoden 2** lügunce 12 ? vangın vak'asına muda hııcukta eelir. işe başlar. Oğle>'in üyuk bir hevecan gecirmişlerdir etmediğınin anlaşılması bu tngıliz lunmuvorlar. Mareşal, Kıbrıs meselesıni yarsth»V edılmıstır daırede peynir ekmek. ak<am ^ekiı" Bir tesadüf mu, yoksa, bilhassa Bu vanEinların 441 i I«tanul 4fil mış. bundan faydalanmak istemiştir. leri çok müteessir etmiştir Bundan Moskova. 20 ( A P ) Sovyet hü Bpvneiıı. 96 sı Kadıkov. 74 u Ü«kudarı buruğa kaHar miıdıirıi b»kler. spartada bir kadın başsız iki ser.e önce Iskocyalı bir doktor böyle mı yapılıvor bılmem. ama her Bu siyaset nasıl bir netice verdi? kumetinin resmî organı İzvestia bu 70 i Bakırkov 45 i Tstmye ve 40 l da Ve o. nc bu makhuirijr. Ingil'z tıb mecmuasında, «Roni halde âdet hahne gelmesı hiç de Yunanistanda geniş faaliyet tarbir çocuk doğurdu gün Sovyetler Birliğinm muhtelif Artalaı bo'rçes.nde çıkmış'ır Ise meraklı ve çalıcma ^aatleringüzel bir şey değıl. col» vasıtasile iki kişınin saçlarını fettikleri görülen komüntstlrr, resYan^ıınlar netıcesınde 21 bına tamakısımlarında âmme hizmetlerinin *** de azamî randiman vermek. çalışİsparta 20 (Telefonla) Bu ge" yeniden çıkarmava muvaffak oldu men 126 hına knrn'n vrnımn 8fiR hına mi makamlann, Kıbrıs dola;. ısile ma sajti hitınre Hurmak ve uriraFethı Çehkbaşın konuşması bu aksadığını yazmış ve misal olarak ba«l^ncıcta it^n'vece sondtırulmustur yarattıkları «İngiliz aleyhtarlığını» e Devlet h=stanesınd.e nGelendost» ğunu hsber vermişti Buçün ise üç v aneınların 2fi7 sı akaıvakıt parla hat 7amanını i5e hasrermemek en lunları zıkretmiştır: gelen Meliha adında bir kadın doktor, 78 gdnüllü üzerinde altl ay |1 gün hayh enteresandı ve Fatin Rüş kolaylıkla Batı aleybtarlığına çem?sı ve ocaklarından ?fl6 sı soba ve Ho^rtı \ olHur. 1 "Dış Moğolistan hududu yakınla baca kıiT*ıım'arından 240 ı söndumlvirmişlerdir. Basınırr, siyasî pazar aşı bulunmıyan ve iyice teşekkü yapılan tedsvıye rağmen bunların tü Zorlu hakkında Hurnyet Partısınin C H P aıbi tahkikat istiveceğı rt Bir milletin feHlrri calısma^ını lık maksadile ikidebir (tarafsız tmemiş bir garibe doğurmuştur eskifi gibi sacsız kalmaya devam ında Altay ulkesınde Barnaul şeh nı?d n a'ılan sıeara ve kıbr'*ten 213 u ni tahmin edenlerı şaşırtıverdi Çe \ mutf^k at»şınden n u el°ktnk konta ivi hilirve bem k»nriisi. hem HP lıktan) bahsetmesi de komünist ocuk olmuştur ettıklerini açıklamıştır. rinde yaşıyorsamz h?mama ayda lıkbasa gore Fatin Rustunün bu eından '1 i çocueur kıbrıt ile oyna k»nHisinin kurdueu cemiyet rahat faaliyetine yaramıştır. Durumu ;abır kere gıtmenız kabıldır Daha sık ma^ından ve eeri kalsnları da dıSer »emevzuda bir siyasî mes'uliyetı vareHer. kından takib eden Moskova da biryıkanamazsınız. Yeter sayıda ha • MnrJn ,i(.ri e»lm'ftır dı ve Vekâletten avnlmakla mesele Sanıvorum ki. bize bir caİ!sw» denbire «yumuşamış», politikasını mam yoktu r. Bir zina cürmümeshudu yapıMı | halledilmişti. Artık yeniden bir nümunesi vermek favdah ona göre ayarlayıvermiştir. Geçen senenin un ıtulmaz filmi Charles Chaplin'in Sahne Tv^'efkı gece sabaha karjı sat 3 te Meclis tahkikatıns gitmek, (tahkiÖzbekistanda, Taşkentte. bir elIşıkları. Bu senenin asla unutulmayacak filmi Sıslıde bır 7ina curmumeçhudu vapıl olacBkhr. Memlekette böyle bir hava mevkat müessesesinil olur olmaz şeybise ısmarlayanın bunu sırtına ta •nıs'ır Sıslı «nrvetesınde m»shur olan B FBLEK cud iken merkez ve komünist ollerde kullanıhr hale gehrmek yerJ A N E W A Y M A N ın kabılmesı ıçm en az 23 ay bekle •vli ve 2 cncuk bıba«ı bır Yük?ek Mumıyan sol partiler komürristlerle siz ve luzumsuzdu Sendı<i evll ve 1 cocıık JM<I bır kadın TEKNİKOLOR RENKLİ ŞAHESERİ mesi lâzımdır. Perihan Yanalın iküıci ölüm işbirliği yaparak seçimlere gidecekII» Samsnvohı «nkaŞındakı bır evde *** lerini ilân ediyorlar. Bu sivasî grup Moskovanın 500 Km guney do "haha k3r<:ı u>gıın<ıız vajıvefte yakayıldönünıü Feridun Erein bu defa geçen dekazandığı takdirde yeni mecliste ğusunda, Penza şehnnde ayakkabı lanTnışlarfır Sehir T'V3tro«unun kiNmetlı san»*fakinden çok daha ivi idı ve bilHer dun ak5am haklirında komünistlere 20 mebusluk verilepençeletmek veya pantalonuna ya tan^ım ıkısı de »vr?kla Adlıyeve venl kSrlanndan P»rıhan Yanalın olumun'Jtn hassa ıstenen deliJleri açık açık oredıl#n Ikıncı yıldorıımu munas«betı!e bu?un cekmiş! Yunanistanda komünist ma koydurtmak için insanın bir mıslerdır tava dökmesi hat+â Fatin RüştUv'ü m»rl'urn'>nm kabrı zıvsr#t »dılecek ve partisi resmen yasaktır. Fakat (Ehavli vakit ve enerji sarfetmesi lâcnırduâu verden bafırtacak kadar olacaktır. ruhuna T5voSlu Ağa camim'ie ikmdı DA) adı altında resmen faaliyet zım. Âmme hizmetlerinin iyi işleher şevi gozonüne sermesi umuminama^ını muteakıb bir Mevüd oktıttuÇIÇEK AÇAR «Magnificent Obssession» İngilizce gösteren siyasî partinin komünist nıl^CPktır meleri lüzumu hakkında mahalli ida vetle iyi bir tesir vaptı. ile Diğer rollerde ROCK HUDSON BARBARA RUSH ler tarafından idare edildiği de herrecıler şımdiye kadar bir çok nuI Bir barda kadın yiizünden kav?a kesçe malumdur. ŞAN ÖKTEN 24 Ocak ç * »j Sinemasının Aslan Hslat ıçnrnde bır genç e\'\e!lcı ruk vermişler, mahallî ıdareler iyi Harb meydanı. baraj ateşi, tesir Bunlann karşısinda Papagos'un gece B»voğlundaKi barlardan bmnde Evlendiler. j SALI ? A 11 g e c esi ateşi, cepheden gösterip yandan hu FARENİN KORKUTTUĞU ARTİST! kararlar almışlardır. Fakat bütün G a l a Ölümü ile zayıflamış, parçalanmış eSîeni''ten. avnı barda pruran avukat Londrada temsıl edılen Camberwell bu kararlar, ış lâfta kaldıktan scn I 19 1 956 cum İstanbu' Saım S=npıllu ve arksdası Sam Bubir (Yunan Halk Topluluğu) mcvBütün bunlar D.P Grup bâşkanı Place revüsünde figuranlardan ba | ra neye yarar?» Eiınl» kadın yunınden kavşa etmif'ir cuddur. Bu vaziyette, komünistDr Burhaneddin Onatm muhalefe zıları sahneye çırçıplak çıkmakta, j Avukatla arkadası tarafından bır hayll ' Stil eşya merakhlan için kaçırılmaz bir fırsat ™' lerle anlaşma akteden sabık iktidar fakat kanun mucibmce heykel gibi' Hovulen Arslan Halat d^vacı oVufuntın hareketini izah için kullandığı partileriniff ve onlarla birlikte is35 senedenberi büyük itina ile toplanmış hakikaten dan taraf.ar yakalanar»k tahkıkata baştâbirlerdir V= baskan bu tâbirlerle hareketsız durmaktadırlar. Geçen j lanrr'istır kıymetli ve nadide eşya İsvece nakil munasebetıle açık tikrarsızlığın tekrar iktidara geltemsıl esnasında sahneye bır Mecli'in alâka=ını bir havli çekmiş. arttırma ile satılacaktıı 22 ocak 1956 pazar sabahı saat mesi tehlikesi beliriyor. Bir kamyon açaca çarptı h=ıttâ Suad Başoğiunu megafonik se I farenın çıkması figuranlardan 19 10 da Şişli Hastane durağının alt yanındaki Küçük Bahrtmeı Sami COŞAK sile «Bq?kanım. reylerimiz helâl yaşmdaki Peaches Page'i korkut j Saban Yılmaz ıdaresındekı 24007 plâNazilli civannda Bozdoğanda baraj inşaatında kullaçe sokağmın nihayetinde 33 No. lu Çamlıca Apt. nın 1, 2 kah taş yuklu kamyon Bnvukdereden olsun» dive de bağırtmıstır. | muş ve Page kanun korkusunu bir nılmak uzere üç ay için kiralanacaktır. ve 3 No. lu dairelerinde mevcud ve İsveç Başkonsolosluğu Sışlıve gelırken Maçlak asfaltı uzermAr.cak, bütun Grup doktorun ko tarafa bırakarak sahnede çığl'k çığ | Müracaat: E.M.C. RAR Ortaklıfiı de SBJL on tekerleğın patlaması ile yoKançeları. M.N. HAYON'a aid birbirinden güzel ve nadide koşuşmaya başlamıştır. İuka • nusması sonunHa avnı kanaati taşılun kenarında bulunan afaclardan Kemer Barajı İnşaatı P.K. 1 Bozdoğan Nazilli eşyalar açık arttırma ile satılacaktır. bır rıda. Page'm nisöeten gıyınık bınne bındırmıştır makta devam ettiler mi bilmem. Tek tek yazılması imkânsız olduğundan, en muhim Şıddetlı çarpma sırasmda kamvomın Zıra Onatın (yeni bir delıl ?etir pozu görülmektedır. parçaların bir kısmr Hakikî Chippendale emsalsiz bir yeon kı«mı D?rça1anmıs ve fakat şoforle NewYork 20 (R ) Yakır.da sinler. Grup kararımn aksine muavınıne bırçcv olammıs'ır Kaza^a f mek oda takımı, hakiki Vernis Martin ve imzalı bombe Ortadoğuaa turneye çıkacak olan va'^fhi billahi rev veririm) sözü ^le eskı lâstığın sebeb olduğu anlaşılnvşcamlı şahane bir vitrin ve diğer vitrinler Masif Mavun Birleşik Amerika hava kuvvetleri D P tüzüğü birbirne pek uymamak tır. ağacından mamul Viktorya stilinde salon takımı ve ayorkestrasının Türkiyeye de gideceği tadır. Önümüzdeki yıl fmdık rekoltesi rıca Ampir vesair salon takımlan, İsveç mamulâtı fevkabild'rilmektedir Orkestra bu turEcved Güresin lâde yatak oda takımlan. hakikî Paris mamulâtı Marke100.00(1 tonu bulacak nesini Bırleşik Amerika Dış Işleri teri sekreterler masalar ve sehpalar, Vernis Martin vesair Haber aldığınıi7a gore bu ıhracat Bakanlığının himayesinde yapaMütemadiyen esnediği için mevsımmde harıce sevkedhen iç fınsalon ve sigara masaları bronz ve kristal avizeler, aplikcaktır. dığın mıktarı 16 bm tonu geçmemışler ve Kandilabrlar. Hakikî Edirne vesair oymalı kütüplır. intihar eden kadın haneler, gül ağacından İsveç mamulâtı on parçalı naBuna çebeb olarak mahsulun azlığı Londra 20 (a a.) Devamlı sudide bir yazı odası takımı, Tuğralı eski Turk gumüşleri ve gosterılmektedır 1154 te 125 bm ton rette esnemek gıbi bir hastahğa fmdık e!de edılmışken bu spne rekolte Ingiliz Iran, Rus vesair nadide gümüş parçalar, Çeşmi Bul Ankara 20 (Telefonla) B. M. tutulmuş olan 59 yaşında Maggıe 45 bın tonu ancak bulabılmıştır Bu bül renkli kristal bakara Veniz Sain+Louis su vo tatlı taM Bütçe Komisyonu bugün sabah yuzden fıstlar da bılmdıgı gjbı çok Baldwin admda bir kadın, buna kımlan. Kanton, Portugez, Herent, KPM, Rosenlhal, Lijukselmısttr. ve öğleden sonra olmak üzere iki daha fazla dajandmıyarak bugün nıoj, Viyana ve Kluvazone d^ıvar ve yemek tabak takimSımdıkı halde elde ıhrac edılecek 5000 toplantı akdederek Dahiliye Vekâboğazuıı kesmek suretile intihar ları, Omega ve Movado altın cep saatleri, RCA markalı •"n fındık kolmıstır leti ve Emniyet Umum Müdürlüğü etm'ştır Bayan Baldwin bir kaç ses ahcı ve verici son model bir cıhaz AGA ve RCA 6 ve 7 Bu vıl mahsul senesı olduğu içın bütçe'erini kabul etmiştir. defa tedavi için hastaneye yatmışrekolten'n 100 bm tonu bulacağı tahlâmbalı möble ve pikaplı radyolar, Şevket Dağ. Ziya Pamın edılmektedır. sa da esneme hastallğı geçmemıştır şa J.E. Tuson Holandez \esair ekollara aid Pastel ve tabTürkiye Suriye hududunlolar, ayrıca Rafael'in en meşbur tablolarından birinin Kanada Büyük Elçisi, Millî da bir hâdise harika bir kopyası bronz fildişi heykel ve biblolar. HuMüdafaa Vekilini susî semaveri ile gayet zengin Kristofl çay takımlan, KelŞam, 20 (T.H.A ) Türk SuMüthiş Komikler Bestekâr vinatör ve Philco iki kapılı defreezer 8 ve 12 ayak buz doriye hududu civannda dolaşmakta ESMA ENGİN BAL ARILARI SALÂHADDİN PINAR ziyaret etti lapları. Yunkers havagazı fırm ve ocaklan ve yazılması olan bir Suriyeli çoban bir mayine rCeman ustadı NECATI TOKYAY Kemanî SAİM YORGO BACANOS Piyanist Ankara, 20 (a a.) Kanad=ı Büimkânsız külliyetli miktarda eşya vesaire. 1323 1834 se çarparak ağır surette yaralanmışFEVZI ASLANGİL Kemençe PARAŞKO Piyanist MADALET SEVİL Kanuni yukelçisi Ekselâns Mr. Hebert O Boğaza nâzır camlı salonu venıneleri arasında Pariste tab edilmiş 76 rildli Voltair'in al tır. Yaralı çoban koma halinde hasEŞBER Udi BOĞOS Klarnet YILMAZ Kemani FERİT Kanun IBRAHIM Moran, beraberinde ataşen'lıter alden tanzım edılmış olarak 22 ocak tın cildli külliyatı, meshur Avukat Rizzo'nun Fransırcaya taneye kaldınlmıştır. Darbuka METIN. Hanendeler, Ustad AĞYAZAR TAHSİN KARAKUŞ KEMAL bay Arthur G. Chubb olduğu hrlde pazar gününden itıbaren her güa tercüme ettiğî Cumhuriyet Baslangıcındanberi Türkiyede Plâstikten ev! GURSES Beşıktaşh KEMAL," Okuyucu Bayanlar SKMA IÇLİ NEBAHAT ERDURA bugün Mıllî Müdafaa Vekâlitı \'eki kanun ve nizamat (16 rild) Hoover çamaşır makinesı öğle yemekleri ve pastahane »en.'M YASEMİN SI\AHINCI Bayan RENATA. Paris, 20 (a.a.) Dünyada ilk kili Şem'ı Ergıni makamında ziyaSilver Cross vepyeni çoruk arabası. Naumann dikiş maile müşterilerin rdzmetine girec«J^ plâstik ev 23 şubat tarihinde açıret ederek kendısıle görüşmuştür kinesi. Şiraz, Sirvan. İrfahan, Tebriz, Buhara, Saruhan tir. lacak olan ev ve ev eşyası sergivesair kıymetli seocade ve halılar Teşhir günü cumartesi Bir uçak kazası Yeni Müdiriyet sinde teşhir edilecektir. 2 den sonra. Prag, 20 (a.a.) Bugun Tatra 48 74 92 Tamamile plâstikten yapılmış odağlarında vukua gelen bu uçak 4S29 04 lan bu ev 7.5 ton ağırlığındadır. ••+••••••«••••••• kazasında yirmi iki kışi ölmüştür. ••••••••••••••••••t» Atinada kızıllarla seçim! seçim işbirliği! Odun ve kömiir rüsumu artırıldı Pahalılıkla mücadeleye girişildiği sırada yakacak maddeleri rüsumuna yapılan zam iyi karşılanmadı İmar Komisyonu dün 18 katlı bina işini görüştü Çalışma terbiyesi T Liberal Venizelos ile muledillerin komünistlerle elele yürpyecekleri kafilesli FVIısıra gelen komünist süâh uzmanları Sarhoş bir şoför Bursanın altını iistüne getirdi Dünkü Meclisten nofiar Sacları dökülenlerin ümidleri kırıldı! Rusyada cekilen sıkıntılar MUKÂDDES AZAP Betoniyerli SCamyon ve Tanker Aranıyor bir Amerikan orkestrası geüvor BEBEK KISIİK Rülce Komisyonunda PAVİYO1\UI\DA BAHCESI TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNUN Her Pazar Tekmil Programla İçkisiz Aile Matinesi Telefon: 63 62 69 63 67
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog