Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

31 mcı ?ıl sayı 11309 u m hu r i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADf Telgraı ve mektub adresı. Cumhuriyet IstanbuJ jPosta Kutusu fctanbu' N 24« < Telefon ar UtrumJ SantraJ Numarası: 224298, Yazı İslerı: 224299. Mftbaa: 224290 TÜRKtYE KREDÎ = = = BA1V|EASI=' == AYDA l U U U LİRA IRAT İRATLI S İ G O R n U İKRAMİYEIİ TASARRUF HESAPURI l 21 1956 GENEL SİGORTA Mesele dün Mecliste görüşüldü, hararetli tartışmalar oldu ve niHayet taleb reddedüdî Ankara 20 (Teleionla) Ih>an Baçın riyasetinde içtima eden bugünkü Mecliste eski Devlet Bakam, Başbakan yardımcısı ve Dış Işleri Bakan Vekili Fatitı Rüştü Zorlu hakkında Avrupa konstyinde cereyan eden hâdiseterin müsebbibi olduğu iddiasile C.H.P. Mahtya milletvekili Kâmil Kınkoğlu tarafından bundan b:r müddet evvel Meclis başkanlığma tevdi edilen önerge görü•şüldü. Bu önerge münasebetile Feridun Ergin meselesi yeniden alevlendi ve Ergınle Fatin Rüştü arasında sert tartışmalar cereyan etti. Meselenin müzakeresi dolayısile muhalefet partilerine mensub milletvekilleri, Fatin Rüştünün eskiden başjnda bulunduğu Dış Işleri Bakanhğını iyı idare edemediğini öne sürdüler. Bu arada Hürriyet Partili haübler Zorluya ancak siyasî mesuliyet yüklenebüeceğinı, C.H.P. liler ise malî ve cezal mesuliyeti mucib hareketlerde bulunduğunu ifade ettiler. Neticede Fatm Rüştü Zorlu hakkında tahkikat açılmamasına karar verdiler. F. R. Zorlu konuşuyor önergenin okunmasından sonra ilk sözü Fatin Rüştü Zorlu aldı. (Arkası Sa 5. %'. 7 de) Zorlu için yeni Hürriyet îspat hakkı meselesi dün Adaiet tahkikat talebi Partisinin Komisyonunda tetkike başlandı kararı Parti, 3 Vekil hakkında tahkikat yapan Meclis komisyonundan çekildı ve bu hareketinin mucib sebeblerini umumî efkâra bildirdi Adaiet Bakam, tekliflerin Anayasa Komisyonıma havalesini istedi. bn istek reddedildi ve gelecek içtimada hükumetin teklidere dair noktai nazarını bildirmesi kararlaştınldı Ankara 20 (Telefonla) İspat hakkı teklifinin görüşülmesine bugün Adaiet Encümeninde bajlanmışür. Toplantıda Adaiet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk de bulunmustur. İlk olarak Fethi Çelikbaş ve 10 arkadaşının verdiği teklif, müteakıben Salâhaddin Toker ve Abdürrahman Fahri Ağaoğlunun tekUflerinin metinleri okunmuştur. Daha A r k a s ı S a . S, S ü . l d e Ankara 20 (Telefonla) Hürriyet partisi meclis gnıpu üç Bakan hakkında .lk tahkıkaü yapacak o* lan tahkik komisyonuna bundan böyle katılmama karannı vermiş ve bu karannı bir tebliğle ilân etmiştir. Bu tebliği aynen bildiriyonız: (Ecved Güresin bildiriyor) « D.P. Meclis Grupu umumî Ankara 20 (Telefonla) Meclis heyet toplantısının gizli eelsesinde toplantılannda ekseriyet şart mıkarara bağlanıp sonradan Grup dır, değil midir? İç tüzük şarttır (Arkast Sa. 5, Sü. 4 te) demektedır. Ama gelin görün ki, (Arkast S J 'I . SU ? de; Diinkü Neclisten notlar Vttrguna Savaş Ordu ve politîka Ankarada pastörize sflt fabrikası Haziranda faaliyete geçecek fabrikanın 50.000 litrelik istihsalinden 5000 i her gün yoksul ilkoku) öğrencilerine parasız verilecek Birleşmiş Milletlere bağlı UNİCEF teşkilâtuıın merkezi Beyrutta bulunan Ortadoğu bürosunun bajkanı Mr C. Ernesthal, dün Ankaradan geldikten sonra kendisile gö rüşen arkadaşımıza, «günlük ka pasıtesi 50 bin litre olan pastörize süt fabrikası hazıran ayında Gazi Orman Çıftliğinde faaliyete geçecektir» demiştir. UNİCEF ile Türk hükumetinin müjterftken finanse ettikleri pastörize süt fabrikası istihsalinin yüzde onu (yani günde 5 bin litre) Arkan Sa. 5. Sü. 2 de Millî Müdafaa Vekâleti Ve ayat pahalılığına karşı kili, dün Mecliste, Başbakasavaşabilmek amacı ile nın D.P. büyiik kongresinEkonomi ve Hcaret Bakanlığı tarafından hazırdeki nutkuna dair süzlü lanan ve Biiyük Millet Meclisine sunulan yeni kanun tasansını ta, soruyu cevablandırdı cirlerimiz genel olarak iyi karşılamadılar. MÎUî Koranma Kanununu Ankara, 20 (Telefonla) BMM. kars lasma vapmak üzere Bu birkaç misli daha şiddetlendiren yenin bugünkü toplantısında 5 sözlü Japeşteye giden millî güreş takımımız ilk müsabakasmı bu gece grekoromen stilinde yapacakni tasanmn piyasada panik ve husoru önergesi görüşülmüştür. Buntır. Güreşçilerimiz dün hafif bir egzersiz yapmışlar ve müteakıben şehirde kısa bir gezintiye zursuzluk yaratacajn. yardurauz lardan Kaıs CH P milletvekili Sırrı çıkmışlardır. TELEFOTO ile ve Frankfurt tarikile Bııdapeçleden aldığımız yukarıdaki resimekonomisine düzen vermek şöyle Atalayın D.P. Genel Başkanı Adde güreşçilerimiz Budapeştede Gülbaba'nın tü rbesini ziyaret ederlerken görülmektedirler. dursun ortalığı büshiitün karıştıranan Menderesin 15 ekim 1955 ta(Tafsilât son sahifemizdedir.) cağı ileri sürülüyor. Tasanda yer rihinde DP. büyük kongresınde alan olağanüstü sert tedbirler k«Türk silâhİ! birlikleri hakkında ver nunlaştığı takdirde bir çok vatandlgl beyanat hakkmdaki sorusumı Diinkü toplantıda hazır bulu nan C.H.P. liler, öğle yemejini daşların tlcaret hayatından vazgeç(Arkas%Sa. 5, Sü. 8 ae) sandvi{lerle geçirdiler m<k zornnda kalaeaklannı da öğreniyoruz. Pahalılığa karşı savaş imkânlan fizerinde durup düşünürken, pahalılığı doğuran sebebleri araştırmak herhalde alınması gereken tedbirlerin en öoemlisi sayılmahdır. Harb gibi. milli ekonomiyi hırpalıyan dış sebebler söz konusu olduğu laman, Millî Müdafaa Vekâleti hayat pahalılığına karşı ekonomi ile ilişiği bulunmıyan bazı korkutucu Vekili dün Mecliste bir Sızan haberlere gbre, toplantıda iktidann reçimi kazanmak için ' kanun miieyyidelerinden fayda umsoruyu cevablandırdı mak akla çelebilir. N'itekim yuriirbüyük krediler teminine çahştığı, hattâ p?jra. verdiği, parlak vaadlerJe lükteki Millî Korunma Kanunu da bulunduğu iddia edildi Ankara 20 (Telefonla) Mecliİkinci Cihan Harbi sırasında çıkasin bugünkü toplantısında Msnisa rılmış. psikolojik lesirlerine güvemilletvekili Muhlis Tümay tarafınnilerek bu kanun sayesinde vurC.H Partısı Marmara ve Trakya yapılan toplantıda, haber aldığımıdan verilen bir önerge dolayısile gunculuğun miimkün mertebe ön bolgesi toplantısı dün saat 10 dan za göre; her delege kendi mmtakayeniden fi7 Eylul hâdiseleri bahis lenebilecein unnı!mu*.tıı. itibaren Beşiktaş parti meıkezinde sında karşıljştığı secım güçluğü, konusu edildiİkinri Cihan Harbi boyunca Milli yapılmıştıı. part çahşmaları, diğer siyasî parMuhlis Turnay, İstanbul, Izmir Korunma Kanunu vurgunculuâu ne tilerin durumhrı hakkında izahat Part' Genel Sekreteri Kasım Güve Ankarada cereyan eden 67 Eydereceve kadar önleHi? Buraıia bu leğın b&şkanhğında yapılan top'afi vermiştir. Bu arada söz alan hir lul hâdiseleri neticesinde yakalakonuyu tartısarak değil'z. Ha'.at tıda: Bursa. Çarakk?ie. Edirne, Is delege. secimi kazanmak için karşı nanl rla serbest bırakılanlann mikyükünün ağırlığını her çün sırtmda tanbul Kırtlareli. Kocaeli, Sakar tarafın halka pek cok vaidlerde taşıyjm vitandaşa sadece bir nevi ya, Tekirdağ il ve ilce temsilcileri bulunduğunu. hattâ para verdıeini. tarını, suçlarm kanunî vasıflarile manevî destek vazifesi görmüs olsa hazır bulunmustur. (Arkası Sa 5, Sü. 6 da) büyük krediler temine kalkıştığını bile o kanun kendinden heklenen Ankara. 20 (Telefonla) Veri Arkast Sa ö. Sü 3 e Beş buçıık saat süren ve gizli faydayı topluma sağlamıs demektir. len malumata nazaran Muş milletHalk. zorlukla ödiyehildiîn istihlâk vekili Şeırs! Ağaoflu BM M. ne eBayar ve Birleşmil Milletler Genel Sekreteri diinkü kabul esnasında maddelerini alırkon kendini aldatmekli, dul ve vetım maaşlarile il(Yazıst S inci lahifemızaej mağa ciir'et pdeeeklere kananun şu gili bir teklifte bıılunmuştur. cezayı vereceeini diUünmiis ve hn (Arkası Sa. 5 Çu fi 6b) düşüncede a7cok tesellisini bulnıustur. Fakat bueünkü havat pahalılısı harb veya harb tehlikesi gibi dış sebeblerden doama savılamaz. GerEskişehir D.P. kurulunun neşrettiği beyannaToplantıda, 3 Vekil hakkınçi Millî Savunma masraflarımız on me siyasî partil. ze «Millî Selâmet» kanununa yıl öncesine kıvasla azalmış değil. daki Meclis tahkikatı belki daha da artni'stir. Ancak bu aykın görü!d;i, mahkemeye başvuruldu meselesi de görüşülecek masraflar artık yüzde yüz roillî ekonomimizin sırtina yükliî olmakC. M. Partisi genel idare kurulu, Eskişehır, 20 (Telefonla) Sth sete âiet eder mahiyette jıdugu id Bir kızı tecavüzden korumak tan cıkarılmıstır. Bugünkii havat bugün Ankarada fevkalâde bir toprimiz D.P il ıdare kurulu bugün diasile savcıhğa müracaat etmiş istiyen 3 polis ve 2 bekçi 200 pahalıhffinın başlıca sebebi ekonolantı yapacaktır. miktir Su halde bıına karşı basarı bir beyanname neşretmıştir. Be tir. çingenenin faarruzuna uğradı Genel başkan Osman BölükbaşıD H y tutan bazı gazetslerın de ile savatahilmek icin He jrıyacaşı yanname. şehrimizde guuün hac'ı esı İzmir, 20 (Telefonla) Söke ka nın riyaset edeceği bu toplantıda, 3 mız tedbirlerin her şeyden önce olmuş, Eskişehir barosuııun ekse aya«;r ntşrettığı beyannamcU ezzasında bugün polislerle çingem;ler eski Bakan hakkında acılan Meclis ekonomik olmasına dikkat etmli riyetini teşkil eden ?enc avukat cümlt şrvle denmektedir: lar bir toplantı yaparak teyanna• Kuruîduğu gıindenberi daıma arasında büyük bir arbede olmus,, tahkikatının kifayetli olup olmadığı jizdir. meselesile, tâlî komisyondaki muBu böyledir diye vurıruncuya ce meyi incelemişlerdir. Ayrıoa K P miLeı \e memleket hizmetinde o 3 polis, 2 bekçi ve 1 genc kız ya halefet mensublarının durumu, übaşkanı, beyannamenin millî se'â lan partimiz, son günlerde gdzlerini ralanmıştır. za \"ermiyelim. ihtiyaç maddelerini Belgrad, 20 (a.a.) Belgrad si Yugoslav Dış İşleri Vekâletine gı Arkast Sa. 5, Sü. 3 te (Arkası Sa. 5, Sü. 6 da) niversite muhtariyeti meseleleri gö yasî çevrelerinde belirtildiğine gö derek hükumeti adına, Dış İşleri dağıtıma baslamıyalım. lüzamlu eş met kanununa aykırı ve dini siy?rüşülecek ve bu meseleler hakkuıVekâletinden, Mareşal Tito'nun Mıya fiatlarına bad kovnuyalun demek da parti görüşü bir tebliğle umumî re, Türkiyenin Belgrad Büyük El(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) istemiyoruz. Böyle bir düşünce akçisi Şadi Kavur, çarşamba günü, efkâra bildirilecektir. lımızdan bile eeçmez. Ancak bu giC. M. Partisinin şehrimizdeki gebi kanun ve ceza tedbirlerinin olanel kurul üyeleri, toplantıda buğanüstü mahiyetini götden uzak lunmak maksadı ile dün akşam Antutmamak. bunlan "eriri olarak kakaraya hareket etmişlerdir. bul etmek ve bunlann yanısıra tnutDiğer taraftan, C. M. Partisi şehlaka ve mutlaka ekonomik tedbirrimiz teşkilâtma aid kongrelerin iller alınmak gerektiğini unutmamaki yarın Eyübde ypılacaktır. Iıyızdır. Dediğimiz gibi, para. hapis ve sürgün cezalarile halk psikolojisi üzerinde belki bazı müspet tesirler uyandırmak mümkündür. Fakat bu ancak belli bir zaman icin ve belü şartlar altında faydalıdır. Ateşler icinde vnnan bir hastanın başına buz torbasi kovarsanır onu bir müddet rahat ettirebilirsiniz: hastayı i\nleştirempzsiniz. Pallistif tedEt ve Balık Kurumunun getirttiği birlerle ne U7\"ivefe. ne de topluma mütehassıs, İstanbulda satılan •id hastalıkların tedavi edildiği salanı ve sosislerin çok düşük diinyanın hiçbir yerinde görülmekaHtede olduğunu söyledi miştir. Sert kanun raaddeleri bir kısım Et vee Balık Kurumunun Batı tacirleri bezdirip ticaretten uzakAimanyadan getirttiği salam ye şolastırabilir: hayat pahahlığını orsu mütehassısı H Berger, «İstantadan kaldıramaz. Bunu başarabil FRANSANIN YENİ MEBUSLAEI Son seçimle rde vergi aleyhtarlığı ile iki buçuk milyon rey top . buldaki salam ve sosislenn kalitemek için o pahalıhğı doğuran se lıyan Poujade partisinin bir kısun met>usları, yu karıda görulmektedir: 1 François Joseph adın leri çok düşüktür İstanbullulann bebleri bulup onlara karşı cesaret daki bu kasab 21.785 reyle seçilmi?tir. 2 33 yaşındaki b« bteiklet taımircisi 22758 rey topla midelerinin sağlamlığını, takdir ele savasmaktan baska çare yoktur. mıştır, annesi ile babası kahvehane islettiklerin den (sağ ellmixi kaybettik) diye üzülüyorlar. | diyonun» demiştir. NADÎR NADt 3 46 yasmda olan Adre Andre Scheider. lâstik kaynakçısıdır ve 28.634 reyle mebus olmustur. Vatandaş I Arkeun Sa S, Sü J U TürkMaear Güreşleri B ı Gece Yapılıyor , C.H.P. nin bölge toplantısı gizli olarak dün yapıldı eylul Bayar, B. Milletler Genel hâdiselerinde Sekreterini kabul etti Bağdadda tevkif edilenler Dag Hammarskjold Anıtkabri hazırlanan ziyaretle çelenk koydu suikasd Pakt azası devletlerin elçiliklerinı havaya uçurmak istiyenlerin itiraflan Bağdad, 20 (T.HA.) Mısır kanallannın teşvikile Bağdadda teşkil edilen bir bozguncu teşkilâtın üç azası bugün mahkemeye sevkedil mişlerdir. (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Emekli maasları hakkında bir kanun teklifi Diıu siyasete âlet eden bir D.P. beyannamesi: Sökede çingeneler ayaklandı C.M.P. Genel Kurulu bugün toplanıyor Yaşar Kemal bir roman mükâfaü kazandı *«r\'t '$*+' Mareşal Tito'dan izahat istedik Büyük Elçimiz, Mareşalın Bağdad paktı aleyhindeki sözleri ile alâkalı bir temas yaptı Yaşar Kemal (Yazısı 5 incı sohifemizde) Midelerimizin sağlamlığına maşallah!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog