Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TÎ1 RK1rYE KREDİ • • A.MK M.m> 1 İradlı, Sigorialı ikramiyefi Tasarruf hesabları 14 Ocaktan itibaren başhyor Genel Sigorta j 31 inci yıl sayı 11291 u m h u r iyet K U R U C U S U : Y U N U S NADf Telgrai v« mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanİSü' No 246 Ielefocısr: UmumJ Santral Numarası: 224298, Yazı Isleri: 224299. Mdibaa: 2i428t f YENİ SİİRLER1956 Varlık, h«r y'ıi^ti bu yıl da yeni şiirler Iritabmda b i » tanmmış ve sevilmiş genç şairlerimizin hlçbir yerde çıkmamış yeni çiirleri yanında genç tetidadlann güzel yazılannı okumak v« jiirinıizin son durumu hakkmd? genel büt'fikir edinmek imkânını vermis,tir. 86 şairin*«serlerini bir araya getiren bu kitab 1 i Saiı 3 Ocak 1956 D.P. Genel idare kurulu Biiiçe kojtiisyonu Başbakanlık 40 suçla itham ediliyor bütçesinde de kısıntılar yaplı Partiden çıkarılan, fakat azaları kendisine henuz tebügat Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesi konuşulurken D. P. c|en ayrılan nrilletvekîllerinîn takib ettîrildîği, telefon muha^erelerînîn dinîemldiği şikâyeti ortaya atıldı Komisyon azaları gene Devlct Bakanlıklan mevzuu fizerinde durdular, bnnlann adefnin iıtdirilnesinde ısrar ettiler, Nenderes ve Kalafat azon boylu izahat verddcr Û Ankara, 2 (Telefonla) Meclis bütçe konüsrı takiben önce Devlet Bakanı Emın Kalafat sonrn yapılmıyan bir milletvekili, Genel İdare Kunılu ve Nerkez Haysiyet Divânı için ihraç kararı istedi Yazık Olnr! \ ürk Yunan dostluğnnun temelini atan Ataj II türkle Ventzelos, bu dostluğu kurup geliştirirken en az çeyrek yüzyü ötesini görüyor. Türk Yunan münasebetlerinin o günkü havasını kurtarmaktan ziyade yarınını sağlamayı herief biliyorlardı. Bu gerçeği anlamak için 1929 şartlannı bir an gözönüne getirmek ve zihnimizde şu sonıların cevabını aramak yeter: Türk Yunan dostluğu o zaman mı daha tâzımdı. buçün mü? Bu dostluk o zaman mı daha kolay yüriitülebilirdi. bugün mü daha kolay ytirütülebilir? 1929 şartlannı hatıriadıktan sonra yukarıki sorulardan ikisine de tereddüdsüz «buşün!» cevabmı vereceüzdir. 1929 vılında gerek TürkYunan münasebetlerine. çerek dünya politikasına hükmeden şartlar bugune kıyasla çok farklı esaslara dayanıyordu. O zaman. milletler henıiz Hürriyetciler ve Demir Perdeciîer diye ikiye boüinmiiş değjl"• mniye« Partisi kuruculanndan Ekrcm Hayri Üstündafın İzmirde lerdi. Balkanlar üzertnd*' emeller besleyen Wr dejü. bir kaç devlet \ vardı. Bunlar arasmdaki rekabet yarısınHan faydalanmak snretile her Balkanlı millet kendi eüvenliğinl kendi başma koruyabilirdi: herhalde o sıralarda Tiirkiye Yuianistan dostluğuna. Yunanistan da Türk dostlutnına daha az mubtacdı. Bir de !929 vılında iki mület arasmdaki kanh hstıralar üzerinden pek az raman çecmisti. Türkleri Yunanlılara. Yunanhlan da Türklere el uzatmaktan alıkoyabileeek bir takım duygular halkm yi'reğinde daha eanlı nlarak yaşıyordu. Buna raçmen Atatürk de. Venizelos da Türk Yunan dostluğunu kurap geliştirmek teşebbüsüne girismekten sakınmadılar Btı devlet Ankara 2 (Telefonla) Hürriyet nin yann veya öbür gün viiâyete adamlannm R e kadar rcalist v e Partisi nin vilâyet ve kaza teşkilâtı verileceği. Aydın müteşebbis heyeazun vadeli bir dünya görü^üne sakurulmağ? başhmışUr. İlk olarak tiniri ise hafta sonuna kadar tesbit hib olduklarını arada gecen zaman bütiin acıklıeı ile ispat etmiştir. Manisa müteşebbis heyeti kurul ediıeceği anlaşılmaktadır Manisa fkinci Cihan Hnrbinden sonra dün muş ve beyannamesi viiâyete veril müteşebbis heyetıne Avukat Necdet miştir. Keza Alaşehir, Akhısar ka Kutay. Ecz cı Mithat Göktaş, Tücya mılletlerı ıkıye bolunmuşlerdır. l z„ !,a • . ,,. • , ., . . , B M ı j L • xi • • • • a r ı m u t e ş e b b ı s h e y e t l e r ı d e ku car Şükı L Cider. Çiftçi Hasan Uncu, > hurr'vetlenn k o Balkanlarda hurr'vetlennıı konımak n ı m a k f lm ŞtU B U ar ada I z m l r yarın Avukat Münir Yazıcı. Çiftçi Rauf mudzesini gösterebil™ Tiirkive He' ™ " f . t . , kuroI Arkası Sa 5 vı 6 da Konya 2 (Telefonla) Hürriyet Y«n«nist»n,n basında bn^im bir tek » « 8 i . Antaly.da bey annamePartisi kurucubrınian mebusuoıuz ve miişterek tfhlike vardır. Bu tehZiyid Ebüzziya bu'ün. yanında eşi like yalruz iki millet i değil, hür ve bir crkadaşı oMuğu halde Merdünyasın b"tün milletlerini tehdidl sinden şehrimize gelmekte iken saat etm^ktedir Törkive de, Ynnanistan I da gerçek bans cenhesinin sorunılu 18 sıralar\nda. şebre 5 kilometre birer överfdirler VATO'da. A\rupa | mesıfed" rruessif fcir kaza gevirmış Konse>indt ve B?lkan Birlieinde | ve kenrtisinir kullancığı otomnbil v avnı pave asrnna baska milletlerte keskin b: Vırjda 45 takia atrcak de isbirliği halindedirter. Gerek suretile devıümıştir. Kaza neticecografi dıırumluı. eerek yüreklerin (Arkav. Sa. 5, Sü. 6 da} Şöyle sulanıyortardı: > Araba takozda, keseler kokozda!»... • deki istiklâl aşlo savesinde bu iki Bir şoför derd yanıyordu: «Bir düzine istidadaıı. 8 ay millet banş cephtsi hesabına kuvvetli bir dayanak teşkil etmektedir. bekledikten sonra 2 aded Kıstik aldım; meğet lâstik değil, Güney doğu Avrupanuı ve güney kâğıd helvası imiş!» doğu Akdenizin pinentiği bizim yardımımızla değeriennektedir. 250 kadar şoför, dün sabah saat sunu bularruyan ve bu yüzden buDurum böyle olduğu halde, ge 9 da Bahkpazanndaki Baiıkhane bi k bir teessur ve telâşa kapılan u çen yıl patlak veren olay\ar yüzün nâsında uzun zamandanberi çahf ybu vatandaşlara Viiâyete niçin gelden bn dostuğnn tehlike'ifcirşe makta olan tevzi bürosuna gıttikle dikleri ve ne istedikleri sonıldu kilde zedelenmesi, adeta tenjelinden ri zaman, büronun orada obnadığınİ! Hep bir ağızdan: NADİR VADt gördüler, büyük bir hayrete düştü Arabalar takozda, keseler ko Raslar itfaiyenin hareketlerine (Arkası Sa. 3, Sıi. % te) ler, telâşla Viiâyete koştular. mani olmağa çalıştılar, binaya kozda!.. cevabını verdiler. Önce lâstik, şimdi de tevzi büro Arkası Sa. 5. Sü. lde zorla girildi . cnunun bugünkü toplantlsında Başbakanlık ve i iilî eğitim bütçelerinin muzakeresine devam edilmştir. Bu münasebetle Devlet Bakanlıklarının adedi •le vazife ve mesuliyetleri meselesi yeniden ortaya atnmış ve muhtelif haöplerin yaptıklar, konuşmala da Basbakan Adnan Menderes s8z alarak birer konı^ma yapmışlar, tenkidlere cevab vermişleruir. Gene Devlet Bakanlıklan meselesi Saat 10 da toplanan komisyonda Devlet Bakanbklun meselesi üzerinde Sevfi Kurtbek, Sebati Ata Arkast Sa. S, Sü. 3 U 1 Kabinenlh dün geccki toplantısı Pngnmdtt • Ankara 2 (Telefonla) Bir kaç gün evvel, D.P. müşterek haysiyet d vanınm aldığı bir kararla partit den ıhrac edilen Elâzığ milletvekili j Salâhaddin Toker bugün D P. yükj sek haysiyet divanma, D.P. Genel İdare kurulu ile merkez havsiyet divanı üyeleri hakkında i V • mah ! hiyetinde olmak üzere bir mektub göndermişt.r. Toker mektubunda mezkur zevat hakkında takibata geçilmesini ıstemekte ve şöyle demektedir: «D.P. programuıın aşafıya dercettiğim maddelerini gerçek leştirmiyen ve gene aşağıda tesbit ve tadad olunan tüzük maddeleri dairesinde çalışmıyan ve bu suretle partı kuruluş maksadımn dışma pervasızca çıkarak tüzükte yazıh | olan vazifelerini geniş şekilde ıhVaJinin tamimindrn tonra yapacak iş balamıyan restni araba ««förleri mal ve »uistimal eden D.P. merkez idare kurulu ile merkez haysiyet ympıVan vaidierin nanl •ştirilereği meslesl görüşâldtt I Resmî Araba Saltanatı Kalkınca! Ankara 3 (Telefonla) Vekiller Heyeti bu akşam «aat 18 de Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde tophmmıştır. Gece geç rakte kadar devam eden bu toplantıda, sızan haberlerden anlaşıldığına göre, iç poliüka meseleleri görüsülmüs ve bilhassa dördüncü Adnan Menderes kabinesi programmda yer abruş biıhtnan vaidlerin gereekleştirilraea! yohmda yapılcak işler müzakere «dihniçtir. Ancak, bugunkü toplnüda kesin hiç bir karar alınmamışte. Vali Prof Gokay, Vilâyet ve Be susî işlerde kat'iyyen istihdam edilediye tesküâtına yapüğı bir tamim lemiyeceğini bildirmiştir. le resmi arabalann ancak daire hiz I Bu tamimde resmî araballarla metlerinde kullanılabileceğıni, hu! Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Hiroşimada atom felâketi devam edîyor! Kan mütehassısı ve Amerika Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Prof. ^>"WiJ!îam şehrimize geldi Dünyaca tamnmış kan hastalıklan mütehassısı, Boston Üniversitegi Kan Araştırma Lâboratuari direktörü, Beynelmilel kan hastahkları sosyetesi başkanı ve Amerikan Atom Enerjisi komisyonu azalarından Prof. William Dameshek şehrimizde bulunmaktadır Profesör dünya turuna çıkmıştır Bu tunınu Japon ve Hind hükumetlerinin adına yapan Profesör memleketimize gelirken Hiroşima'ya uğramış ve Atom bombası küllerinin hâlâ o Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Fatin Rüştü Parise seyahat etmekten vazgeçti Hürriyet Partisi Manisa teşkilâtı dün kuruldu bunları diğer illerin takib etmeleri bekleniyor Küçük esnaf defter tutmuyor! Gelir vergisî kanunu yürürlüğe girdiği halde, esnaf, Cumhurreisinin bir vaadine dayanarak defter tutma meburiyetine uymadı Ankara 2 (Telefonl) Eski Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımeısı Fatin Rüştü Zorlunun Parise gideceği hakkında haberler dolaşmaktadır. Bu mevzuda yaphğimız tahkikata göre filhakika Zorlu. ayın 2 si (bugün icin) Parise hareket edecek uçakta yer ayırtmış, fakat sonra gitmekten vazgeçmiştir. Kendisile göÎSrlSjgümüz' Fstin RS'ftü Zorlu da,' Parise gitmiyeceğini söylemiştir. Diğer taraftan Meclis tahkikaü mevzuu ortaya atılarak Zorlunun yurd dışma çıkamıyacağı bazı çevrelerde iddia edılmekte ise de henüz Meclis bu tahkikata karar vermemis olduğundan iddialar mesned siz görülmektedir. İzmir ve Antalya teşkUâtının da bugün knralması ve Zsyad Ebüzziya bir ofomobil kazası geçirdi Bihndiği gıbi 6582 numaralı kanun 1 ocak 1956 dan itibaren esnaf vergisini kaldırmış, bir kısım esnaf ticarî kazanclarından dolayı vergi dışında kalmış, bir kısmı ise gelir vergısi mükeüefiyetine girmiş buîunmaktadır. Esnaf Derneği başkanı Yusuf tncegüzel dün kanun yürürlüğe girmiş olmasına ragmen esnafın; Reisicumhurun verdiği sÖ7e dayanarak defter tutmadığını, dün kendisıle (Arkbsı Sa. 7 Su 6 da) Fransada dün seçim yapıldı İştirak nisbeti jnksek, (akat kat'î neticeler bngün belli olacak Gnl. Read avlamrken yaralandı İrmir 2 (AP) Natonun güneydoğu Avrupa bölgesinde kara kuv" vetleri kumandanı Korgeneral George W. Read geçen hafta geçirdiği bir av kazasını, sol gözünün üstün de hafif bir yara ile atlatmıstır. General Bead ile B. Amerikamn Ankara Büyükelçisi Avra Warr«nin dahil bulunduklan bir grup güneydoğu Anadolunun bir mahal linde avlanırlarken vukua gelen bu kazada, yalruz başına avlanan bir Şoförler dün tevzi büfosünu istilâ etti Yeni yılın i!k cinayeti Dün gece bir kahveci tabanca ile öldürüldü Şehrimizd'e 1956 yılının ilk cinayeti dün gece işlenmis., Alâeddin Aktaş isminde bir kahveci tek kur Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. 5, Sü 5 te Makbnle Aladanın sıhhî durumu cidditeşU Ankara 2 (T.HA.) Dün geceyi son dAece rahatsız geçiren Atatürkün hemşiresi Makbule Atadanın sıhhî durumu tehlikeli bir hal almış bulunmaktadır. Saat 17 de Makbule Atadan, durumdan haberdar edilen B.M.M. Reisi Refik Koraltan tarafından ziyaret edilmiştir. D ğer taraftan, Gülhane Tıb Akademileri kumandanı, hastanın resmini çekmek istiyen BasınYaym Turizm Umum Müdürlüğü fotografçılannın hastsnm yanına girNasıl bir netice alacağı merakla beklenen MendesFrance, seçim melerine müsaade etmemiştir. kampanyası esnasında konuşurken Hastanın başırda bir ekip dsiml ; 5 inci sahifemizde) surette nöbet beklemektedir. Kaıtadadaki Rus elçilik binası yandı Ottawa 2 (AP.) Kanadadaki Rus elçibğınde dün gece patlak verip 6 saat süren bir yangın neticesmde bına harab olmuştur. îlgılı makamlar, Rus elçilik persomelinin vak'a mahalline yetışen itfaiye grup'ar'nın elçıliğe girmelerine mâni olduklan için yangının zamanında bastırılamadığını söylemijlerdir. Bırakın o da fırlasın! Fırıncılar ekmek fiyatma zam istiyorlar. Taleb Ankarada haklt görülmüs. Fakat ekmek fiyatının artmaması için fırıncılara daha ucuza un verilmesi düşünülüyormus. Geçen gün 440 kuruşa bir kUo zeytin alan bir arkadış oturmus, biraz irice olan hu zeytinleri üşenmeden teker teker sayarak tanesinin üç buçuk kuruşa geldiğıni hesablamış. Bir zeytin tanesi 3,5 curuşa ahndıktan sonra ikmek ucuz olmuş, ne çıkar O'du olacak onv. da arttırsınlar gitsin. Herhalde alâkahlann Türkiye halkına mideleri kuru ekmekten baska şey kabul etmiyen bir takım acayib mahluklar diye bakmadtklanna eminit. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Gelâl Bayarın Sivastaki tetkifcleri Sivas 2 (a^.) Erzunımdan dön mekt<9 olan Reisicumhur Celâl Bayar, bugün saat 15 15 de trenle şeh rimize gelmiştir. Doğnıca Vilâyet konağına giden Reisicumhur, burada halkın dilekleriie meşgul olmuş, bilâhare Eğitim Tümenini ziyaret etmiştir. Reisicumhur Celâl Bayar, saat 16.49 da avnı trenle Ankaraya mtt te"eccihen şehrmizdcn aynlmış ve uğurlanmıstır. ,. LA>tii. alibılaıet ijin sokakta bejatmame \eren jofoler » ±JL*J DÜNYA SULH İSTİYOE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog