Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALH 19Ocakl95« Dün yapılan oknllar arası karşılaşmalar Kız okullar voleybol maçlanna dün saat 14,30 dan iübaren Eminönü oğrenci lokalınde devam edıldı. KandiUi Işık Günün ilk karşılaşmasmı Kandilh ve Işık lıseleri yaptılar. Kandilli maça «Birgül (K), Erten, Gülben, Seda, Hanife, Işık». Çok şık giyinmiş olan Işık lisesı «Tulın (K), Gülten, Gunay, Ayla, Fatma, Ahm» tertıbinde çıktı. Kandillılerin bır çok oyur.cu değiştirdikleri maçm ilk setinde Işıkhlar ancak 3 sayı alabıldiler. 153. Ikinci sette Işıkhlann gayreti beş eayıya sebeb oldu ve Kendilli maçı (155) 20 kazandı. Çamlıca Atatürk îkinci karşılaşmayı denk kuvvette iki takım; Çamhca ve Atatürk liseleri yaptılar. Karşılaşmaya «Naz miye, Meral, Leylâ, Betül, Esin, Oya» tertibinde çıkan Çamlıca, «Süheda, Esin, Aysel, Belgun, Işık, Nurdan» şeklinde çıkan Atatürk lisesini üç sette mağlub edebildı. Atatürk UseLler güzel oynadıklan halde ilk sette (72) öne geçtikleri halde moralleri bozulduğundan seti (158) kaybettiler. İkinci set çok zevkli ve çekişmeli geçti. Atatürk lisesi setı 1510 aldı. TJçüncü seti ise Çamlıcalılar alarak 21 kazandılar. *** Enstitüler arasında yapılan karşı laşmada Kadıköy, K. Enstıtüsü S. Sehmi 20, 158, 157 mağlub ettiler. Erdoğan ARIPINAR karşılaşmalarma dün Vefa lokalinde devam edilmiştir. İlk karşılaşmaya «Orhan Turgay Ender Halil İrfan İsmail» tertıbinde çıkan Deniz Ast. Subay okulu, «Kumsal Lâtıf Celâl Vedad Doğan Tayfun» şeklmdeki Beyoğlu ortaokulunu 15 12 15 5 mağlub etmıştir. Günün ikinci karşılaşması Galatasaray ile Gelenbevi arasında oynanmış, gayet çekişmeli geçen oyun 16/14 17/15 Gelenbevinin galıb.yetıle neticelenmışür. Gelenbevi Ortaokulu: «Günay Aras Mete Halid Sami Sedad Tuncay Berkman Aydın Serol. Galatasaray Ortaokulu: «Tun cer Erdem ? Faruk Ahmed Ülker Muammer Esad» tertibindeydi Kadıköy Halk Eğitim merkezinde ise Şişli Terakki Yeni Koleji hükmen mağlub etm,ştir. Erkek liseleri basketbol maçlan Kadıköy Halkevi salonunda yapılan basketbol karşılaşmasında ise Şışh Terakki Yenı Kolej karşılaşmışlardır. Oyunun bıtmesine 45 saniye kala Ş. Terakki Lisesi 25 13 önde ıken Yeni Kolej o\ uncularından birınin hakeme itirazı uzerıne maç hakem tarafından taül edilmiştir. Ordu takımı dün G. Sarayı 21 yendi 2,35 boyunda fakat basketbol oynıyamıyor! Ankara 18. (Telefonla) An kara hastanelerinden birinde tedavi görmekte olan 2.35 boyundaki bir hasta, şehrimiz de bulunan Amerıkalı basketbol antrenörü Samuel Fox'un alâkasını çekmiş ve bu dev yapılı gençten basketbol sahasmda istifade edilmesi hususun da ortaya bir fikir atmıştır. Spor Oyunları Federasyonu Başkanı Faik Gökay, Gsnel Sekreter Yardımcısı Tevfık Artun ve millî takım antrenö rü Samuel Fox hastaneye gi derek «Hipophis* hastalığm" dan muzdarip bulunan 2.35 boyundaki genci ziyaret etmiş lerdir. Ancak ümidler boşa çıkmış ve 2.35 boyundaki devden basketbol konusunda istifade editemiyeceği kanaatine varılmıştır. Giireşçilerimiz Peştede Viyana 18 (A.P.) Macar millî takımı ile serbest ve GrekoRomen stillerfnde iki karşılaşma yapacak olan Türk millî güreş takımının bu sabah erken bir saatte trenle Macaristan baskentine ulaştığını Budapeşte radyosu bildırmıştir. Yayma göre, namlı Türk güreşçileri demiryohı istasyonunda Macaristanın ileri gelen spor idarecileri tarafından karşılanmışiardır. Kafile, Budapeştenm 1 rnci sınıf otellerinden apalace» ye yerlejtı» rılmıştır. Bursa, 18 (Tele'onla) Sehrlmiy bırincl kume klublerlnden Akınspor idare heyetinp cephe alan bırincl takı tnın as oyuncul^nndan vedi^lnl blrden klubden ihraç etmlştlr Ayrıca bu oyuncular ceza heyetine de sevkediimlşlerdlr: İdarecüere cephe alan futbofeular Yüksek okullar futbol lurnuvası Dunkü maçta Ordu takımının avutla •••••»» '•>••••• • STAD Dolmab«hç« T HAKEMLER Semih Zoroğlu, Mu T rahhıt Afır. Kâzım Arkal. ORDU TAKIMI Seyfl Rıd • an. Nedım Mustafa (K). Şeh < • Y, muz, Pıza Vasıf (Fikri). Sabahad *' 4 dın, AU (Selâmi) Akgun, Nusred . . î GALATASARAY TAKIMI • YukX sel Kâmil (Erdoğan), Günay lYamnı Necdet ıGunay). Erdoğan ıKâmtl). Enver Atlllâ (Necaet), Bülend. Güngor. K Ali. Oral EN IYI OYUNCÜ Yok COLLER. Vasıf (Or) Dk 33 AU (Or) Dk 43, Enver (G S) 4 Dk 73 NUTAN YIĞIT •••••••• •••••••• neticele nen bir akını ve tehlikeyi bertaraf etti. Altı dakika sonra, ordu taKimı solaçığı Vasıf çıktı, yerine Selâmı girdi. Yalnız Fikri sağaçlk, Se'âıni de santrfor mevkilerine depıâse oldular. Galatasaraylılar ilk gollerJni 28 inci dakikada yapmağa mtıvaffak oldular. Güngörün çektiğ, %.Wı Sey fı karşıladı fakat tutamadı. Geri gelen topu Enver de kaleye soktu Durum 21 olduktan sonra oyun heyecanlandl. Galatasaraylılar lerden kunılu kadroları ile neics üstünlüğünü elde etmiş oldui ır ( .'rdu takımında nefesi yerinie o «n hemen tek oyuncu Mustafa ith. Sarıkırmızılılar sırasile Ouıify, K. Ali, Bülend vasıtasile ü^ büyük fırsatı kullanamadılar Ne l ic:ıe de sahadan 21 mağlub ayrıldılar. 3 İkinci devreye takımlar MZI tadilât ile başladılar. Ordu 'akıtıında Erkek okul maçları Alinin yerine Fikri girmişti Ga!aDun Şeref stadında lıselerarası G. Sarayın Ankarada tasarayhlar ise bek Kâmıl ,!e oıtafutbol maçlarına devam edılmiştır. haf Erdoğamn yerlerini değiştiryapacağı maçlar Ferdun Kılıç idaresinde yapılan mekten baçka Attilâyı çıkarıp yeriAnadolu Sanat maçında takımlar Ankara 18 (Telefonla) Istanbul ne Necdeti çekmişler, Neccetin sağprofesvonel llg llderl Galatasaray fut şu tertıbde yer almışlardır: bol takımı ikl karşılaşma yapmak üze haf mevkiıne bek Günayı fetırmışAnadolu lisesi: «Varol Mete, re bu hafta sonunda şehrimlze gele ler, Günaydan boşalan solbeke de cektlr Erdem Ergkı. Bahrı, Receb Yamanı almışlardı. Galatasaray. cumartesl günü GençGörgü, Çetın (K.), Tuncel, Altan, Bu devrenin ilk ciddî dkmmı orIerbırlıjl. pazar günü de Hacertepe Ertan». du takımı yaptı. Mustafa şahsi hüİle karşılaşacaktır cumunun sonunda zavıyeye güzel Sultanahmed Sanat mektebr <tNe Kemal Demrisüren bir şüt attı. Yüksel de ayni müjad Mehmed. Coşkun Vahdet, kemmeliyette topu kornere attı. Nejad. Sedad (K.) Kemali, Dinç. nişanlandı er, Yılmaz, Burhan, Hakkı. Galatasaraylılar, ikinci dev.e îeki Mllll ve şamplyon güreşçilertmlzden Kemâı Demlrsüren Ue bayan Yıldız ilk hücumlarım on yedinci dakikaBaştanbaşa hâkim oynıyan SulGunbekler dun akşam Beşlktaştakl YU da yaptılar. Rıdvanm kornsre cıtanahmed Sanatlılar bu rrrae» 10 dız slneması salonunda yapılan samimi kardığı topu Oral o>una soktu, İ^TÎRAHATTF Evvelki gece İsveçten şehrimize gelen Yaşar Dogu, doğruca k?zanmaya muvaffak olmuşlardır. bir torenle nişanlanmışlardır Erkek ortaokullan voleybol maçlan Genç sporcu ve mustakbel havat ar Bülend sert bir kafa vurdu. Herl O l i n H n H I I C ~ Duru Palas oteline giderek kendisi icin hazırlanan dairesine Dunkü kız liseleri voleybol kadaşına saadetler temennl ederlz kes gol olmasını beklerken Seyfi çekilmişti. Yaşar dün bütün gününü istirahatle geçirmiştir. Yukarıdaki resimde, Doğu yataErkek ortaokullar arası voleybol karşılaşmalarından bir an as.Ccğyumruk ile topu kornere c:kardı ğında «Cumhuriyet» i okurken gorulmektedir. """"•""'"»"""'»»mıııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııiHiiııııııını.MiıiHiıııııınHiHiıııııııııiMiıınııııııııııınnınıııııı ıııııııııımıııııııı Dunya futbol şampiyonasına katılacak olan ordu takımımız Fenerbahçeye gecen hafta 31 venıldikten sonra dun ikinci maçını Galatasaray ile yaptı ve 21 ?al'b geldi. Maçın son on dakıkası haric dun kü karşılaşma oldukça evksız idi. Zaman zaman hücum uısiyatifi el değıştirdi ve ordu takımının taarruzlarmı Galatasaray "Smlan takib etti. Sayısız gol kaçtı ve her ikı takım da deplasmanlı bir oyun oynamak istedi. Oyuna ordu takımı başladı. Maçın ilk akınını Galatasaravlılar yaptılar. Sekizinci dakikada Oral, avut çizgisı üzerinden, 19 uncu dakiKada da Nu^ret dığer varı tahadakı aynl noktadan birer büyük fırsat kacırdılar. Oralın şütü, avuta, Nusretinki de Yükselin yumruğu ile koruere çıktı. 23 üncü dakikada da Alinin pek müsaid pasını Akgun havaya dikerek eşiğine geldiği golü kaydedemedL Ikj dakika sonra da Galatasaray sağıçi Bülendın kafası şanssızlık eseri direğe çarptı ve kaleye girmedi. Bu arada ordu takım'ında Akgun ile Mustafa yer değiştirdıler. For hattında Akgünden daha müessir olan Mustafa, sarıkırmızılı müdafileri üzerine çekerek uzattığı pası Nusret ortaladı ve Alı kafaya, Yüksel de blokaja çlktılar, her jkisi de topa dokunamadılar Vasif plâse ile ilk sayıyı kaydetti. (Dk. 33). Golden üç dakika sonra Mustafanın sert şütü direğe çarparak avuta çıktı. îkinci ordu takımı golü ise 43 üncü dakikada oldu. Mustafamn ortasmı Ali kafa ile fcaleye soktu Müteakıb dakikalarda top, ordu takımı ceza sahasmm ne dışına çıktı, ne de kaleye girdi. Mütemadiyen çekılen şutler müdafıler iîe kaleci Seyfinin yumrukları aras:ında dolaştı durdu. Yüksek Okullar Talebe Birliği, Yüksek İktisad ve Ticaret Okulu, Teknik Okul, Robert Kolej ile Yuk sek Denizci ik O<ulunun iştirak edeceği bir rurnm a tertib etmiştır. r Eliminas\ on usuiıle yapılacak olan Kızlararası Tüıkiye müsabakaların ilkı dün Yüksek Tıcaret ile T<»knik Okul arasında olavoleybol şampiyonası caktı Fskat T^knik Okul gelme* Ankara 18 (Te'.efonla) 195S yüı diğınden Yüksek Ticaret bu maçı kızlararası Turkıye voıevbol şampiyo hükmen kazsnmıstır. nası maçları 35 şubat günlerl arasında İstanbulda yapılacaktır Bu macla Diğer taraftan haber aldığımıza ra İstanbul blrtncl ve iklncısile Ankagöre; İst. Üniversitesi Hukuk Fara blrlncısl lştlrâk edeceklerdir İzmlr bolge«inden bu mevzuda Federarona kültesi dün Yüksek Ticaret spor hlç bir malumat gelmedl*lnden. İzmlr şubesine müracaat e bir hususî futbolgesl maçlara işUrâk etmiyecektir lacak olan . Buyuk Mükafat. basket Ankara 18 (Telefonla) 22 U» 29 bol maçları içın Bulgarlstan Basketmart gunlert arasında Almanyanm bol Federasyonu. bevnelnıılel basketDulsburg şehrlnde yapılacak olan Bey bol hakemlmiz Turgut Atakoiu Sofnelmllel hakem ve antrenorler toplan yaya dâvet etmlştir ' tısını memlekettmlzl temailen Turgud Atakol, Vâhld Çolakoglu ve Ankara Bölgeslnin blldlrecegl bir hakem İle Gündüz Kılıç Uludağa çıktı »ntrenor Sarr.lm Güreç gldeceklerdlr Bursa. 18 (Telefonla) Günduz Izmlr bolgesl bu mevzuda bir cevab vermedtğlnden İzmlr hakemlerîr.den Kılıç bu?un Uludagdakl Klrazll yayla klmse bu toplanf.ya katılamıyacaktır dinlenme evine çıkmıştır Almanyaya gidecek hakemler ve antrenör T. Atakol Sofyaya çaenldı bol karşılaşması teklif etmiştır. Yüksek Ticaret bu isteği inceleiecek ve osvsbını cuma günü bıldıAnkara 18 Telefonla) 22 llâ 29 recektir. nlsan günlfrl arasında Sofyada japı Ankaradaki boks macmda çıkan hâdise Ankara 18 ı Telefonla) Sehritnla de yapılan FenTbahçe Deniz^ucu boks karşılaşmasında ysn hakemlenn yanlış kararlar vermesl üzerine bokforlerlnl ringten ceken Fenerbahce ldarecllerl lie yan hakemleri hakkınd» blr ceza verllmek üzere tahklkat açılmıştır. Boks Federasyonu merkez hakem ko mltesi, boks sporunda baş gosteren hakem buhranı üzerinde hassaslyetle durmnktad'.r l ParUte Sol Vagramda Türk bokçorlerlnden Nurl nln Fransız Naze Ue berabere kalışımn 31 lncl, Ie•anbulda Şeref Stdmda Macar üyneşt takımınm Bdhem Yaruz Ur Vedli Salm, Oner. Faruk 3abrl. Suleyman (Çscl) Hakkı "îemal, Şukru'den muteşekkll Beîiktaşla 11 berabere ka.ışmm 9 uncu. Istnbulda Dolmabahçe staImda Arjantinln Lanus futbol ta.ımınra Selâhaddln Mujdat. Orban Nedlm, Kâml!. Muammer Akgun) Fikret. Fahir, Burhar. Nlkoı. M Ali. Abdullahdan müte ekkll Fenerbahçevi 21 jenlşinlr i uncu: Adamdd Yugoslav Vardar 'utbol takımının Mersln Genç K?. nasını 30 ve Ankarada Yugoela' ( "Tole*er basketbol takımının As»erı Okullar karmaaını 7650 yeni 'erinln 1 inci (19 OCAK 1936 Yıldonumâdür Hangi Kadehte Hangi Şarab? OPON FAYDALIDIR OPON OPON OPON OPON OPON Daş, diş, adale, sinlr, roma» tizma, siyatik ve lumbago ağrılarına karş bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımından yorgunluktan ileri gelen ağrı, dermansızlık ve kırıklığa karşı grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önlemek bakımından FAYDALID1R Tasfiye Halinde Mersin Elektrik T.A.Ş. Tasfiye Memurlan (Uçüncü İlânı) Mersin Elektrik Türk Anonim Şirketi 29 Aralık 1955 tarıhinden itibaren bilrıza feshedilerek tasfiyeye girmiştir. Ticaret Kanununun (445 inci maddesi mucibince Şirkette birguna hak ve alacak iddiasında olanların Gümrük meydanında (1"> numaralı tasfiye bürosuna müracaat ederek haklarını ispat etmeleri lüzumu ılân olunnr. mmmmmmmmm OPON ALTINTOP'da Kışlık kürklü botlar Yeni Postane karşısı No. 38 SAT1LIK MATBAA MAKİNELERİ 1 aded «ALAUZET» markalı, Fransız mamulâtı, 55X77 santim eb"adında, kâğıdı elle verilir, düz tabı makinesi ile 1 aded «VICTORİA» markalı «MERKUR» modeli, 32X44 santim eb'adında pedalli baskı makinesi, ikisi de kullanılmıs fakat mükemmelen işleı bir halde, satılıktır. 1 Kîrmızt Kavaklıdere: THknen Km 3 Beyaz Kavakhdcre: Ankara Kırmızı. 45. Şarabı. 6 Kcvakhdere kalite jarabı: Yakut % 25 tenzilâth satışı devam ediyor. 8 Lîra olan 180 enindeki 2 Konyak veya Kavçıklıderenin TatlıSert'i Kavaklıderenin yakında çıkaracağı Altın Kopuk Damlası ve Çankaya Yıldızt Her türlü malumat almak ve teklifleji bildirmek için: «MATBAA», P. K. 297 (Galata) tSTANBUL Adresine mektubla müracaat edilmesi. Dr. İlhaım Faydagör Dahiliye Cağaloğlu Ankara Cad. N«. 54 KAVAKLIDERE ŞARABLARI ÜMÎTED ŞİR KETİ ANKARA HASSE 6 LİRAYA REFİK PAKEL Yeni Postahane arkası No. 41 DİKKAT: Patiska satan mağazalarda bulunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog