Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

11» ıM>il>HI)KI f j f J inci sahifede) Bd4taraf\ 1 inâ tahijed* Denizeilik Bankasınm 29 «ual dahi baştnda bulunmaktadır. Btna Diğer taraftan dün tzmirden şeh artljroda geçen yıllarda >lduğu gibi rimize dönen Hürriyet Partisi ku hakkındaki cevabırun devamı aşa enaleyh mumaileyhin muhalefetl bu sene de verimH ve müspst çaÜzeriT:e sıfaiinın değiştırilmesi tnev Daniraarkalı miitehassısUnn yardımı ife tstanbul civannda rueulannduı Dr. Ekretn Hayri Üs ğıdadır: lısmalarile pek faal bir mevkl alzuu bahis değildir. Merkez kontrol 25 inci sualin cevabt: tündağ, partlye tahminin fevkinde Irarulacak 6 milyon lira Krmayeli müessese, tnüstehlikin mı^tır. Burada. iki ecnebi profesörÜD bürosu, sabık merkez kontrol h e bir temayül olduğunu, yalnız bir süt, tereyağ, peynir gibi sütlü matnuHerini temin edecek Gerek menabi ve gerekse ziraf günde Izmir ocağına 150 kişi kay vazifeli olaraktan nu, yoksa kon yeti iken ne vazife ve salâhiyetleri ve ticarl plâsmanlar bu he«aD dtvferans vermek için mi geldikleri ve haiz ise bugün de aynı durumdadolduğunu söylemistir. Haber aldığınuza göre, oazı Tiirk tohumlarını memleket içinde ve dı resi zarfında müspet terakki'.er Irny Ekrem Hayri Üstündağ, teşkilât raporlannın resml mahiyeti olup dır ve Bay Server Baybaba aynl tnüteşebbis ve is adamlarının Da şında satmak, bunlaMn 'rklır:ıı ve deyleral§tir. vazifeleri yapmaktadır. durumu haKkmda da şu izahatl ver olmadığı sorulmaktadır. nimarkalılarla yapmış oldukları bir n«silleri ıslah etmek ve mikropsuz Banksnın umumt drat cre4l ye2g inci suaün cevabı: Öğrendiğimize göre Prof. Dr. Ing. miştir: anlaşma gereğinc« 1956 »*ae*i için süt ile et, bal ve yumurta.arı. yem. kunu 1953 yıhnda 1.212342177 l<ta « Bütün memlekete şamil bir Dr. H«rr. Frtz Horm Teknik Ünivet Bu tek sahsın tamamen Urafsız de İstanbul civarınd» Danımarkalı ot, tohum, sebze ve çiçek meyva olmasına mukabil, 1354 vılınöa vüz te'akilît kurulması zaman mesele site Gemi İnşaatı künüsünde ders olarak hem Fekmk Üniversite adımütehassısların yardıml ilt, moları, çeşidli mahsul ve mamu'leri. ıç de 2344 nisbetlnde ?81314514 lira «BATMAN.. TAN'KERIMN INŞAAT1 ILERUYOR Deniz Nakli sidir. B z işbirliği edeceğimiz kim v«rmek üzere mukavele i e memle na ve hem da Denizyolıan adına dern usul ve tekniklere uygun o ve dı*. piyasalara satmak ve reva artmak çurerile 1.4971S5TK7 Ihays yat T A. Şirketi için Japonyada Uraga tersanesine sipariş edi seleri seçmekte titizlik gösterıyo ketimizde tiç defa görevlendirilmiş iki ayrı rapor verdiği doğru mularak bir aığır çiftliği ve sütçülük cmı tağlamak içın tesebbüslçre g)kyelmis+ir. Zirat plâ c manların yüz len 22 000 tonluk «Batman» tankerinln inşaatı hayli iierlemiştir. ruz. Bilhassa sahsî menfaa'.lerini te tir. dur? SLalinin cevabı: merkezi kurulacaktır. rişeceği gjbi. istihsal edeceği süt d« 228 ini tpçki! edsn 341.00f)000 liVak'a sudur: Banitamız, Teknik Prof. Dr Ing. Kempf keza aynı Bilhassa sığır yetiştirma ve süt vesair mahsulü daha fazla kun et ra. eiftçinin kalk!nm<»,'H! sağliyan Hâlen ahşab kısımlarının yspılmasına geçilmiş bıılunulmakta min için gelenleri ve mazisi karanaır. 19 mil süratle seyredecek olan tanker nisan ayında teslim lık olanları partye almıyoruz.» şekilde iki defa memleketimize gel U'ruversıte Inşa.ye Kürsüsü profeçülük endiistrisl bakımmdan Tiirk lendirerek. yağ. peynir, voğurd. kay orta ve urün vadeli kreıi''ere tahŞehrimizde bulunan Hürriyet Par mistir sörü sayın Ata Nutkudan, bankaca alınarak mayıs icinde hamule ile limanımiza gelecektir. Resim, riraatinm gelişme ve ilerlemesi ıçin mak, ayran, çocuk mamaları gıda sis edilmıs hul'ı.ır^aktadır tisi kurucuları, dün gece ^aat ?0 de Beynelm'le! şöhreti haiz bu iki teşkil edilmiş bir tekruk heyete ritankerdeki inşa faaliyetini gösterlyor. bir merhale teşkil edecek o'an bu lan, dondurma, çeşidJi unlar, meyva Bankanın ft.<»nmı* sermavs» 1V4 parti merkezinde toplanarak 24 e şahsiyetin ilmî mütalealarından is yaset etmesı rica edilmistir. Bu hemerkez, müstehlikin süt, tereyağ), suları, pelte ve ezmeler ve konser yıhnda J2'.""8<Xı l;rı artarınr kadar istisarede bulunmuslar.Hlr. tifade etmek gayet tabildir. Şunu yet avan projemiz esaslanna göre peynir, çocuk maması, dondur.na, veler gibi mamuller haline getı e 249073.300 ıra/« v ık"lıT. SÎL EUTIHür. P. Antalya miitesebbis heyeti da bildirelim ki, Barkamız hususî fiımanın hfcZirladığı nıhaî projeyi ve diğer sütlü mamulâtını temın e rek piya»aya arzedeeektir. dan baska yant», 12:;fir811 hr*>'k vazife taksimi yapıldı d«eektir. hukuk hükümlerine tâbl bir mües muvazenet durumu ıle birlikte m6 mılyon >ira serrnaye ıle 'aaliyete kuvvetli oir ncı \: akçesine de m»Antalya, 18 (Telefonla) Hürri sesedlr. Yaptıracagı bilcümle is'er celeyerek 1921955 tarihli bir 'aAynı zamanda alâkalı . ? u ik bulunmı«t»d r. yet Partisi Antalya müteşebbis he de, her hangi bir ihtisas adamma por tanzım eylemiştir. Bu rapora lere te$hirlerde bulunacak ve g n e geçecek. olan bu merkez, 18 ocak Banka .ırrıi'nı fsalivetinin vaıunyeti ilk toplantısını yapmış ve bu müracaat edebilir ve kanunlarımız yüksek makine mühendisi Server 1954 tarihli ve C224 saylü «yabsncj Tiirk çiftçilerinin ve sütçUerinm toplantı sırasmdaki vazife taksimm sermayeyi teşvlk kanunn» »i'.kütn da bilhassa mevdust toplama b*yeti$mesini sağlıyarak bilgi ve öğda ilmî mütalea almak hususunda, Baybaba muhalif kalmıstır. Heyet kımmHan df< mi'.«p"t bir polıtika (aretim isine de hizraet edece< olan leri dairesinde yabancl şırketler ve kib etmş ve umumt m<"vHuöt veJ inci sahıiede) başanlanndan dol«yı fazla gurura de sabık Orman ÜTum Mfidürü tahdidi ve inhisarl bir hüküm vok re:si sıfatıle sayın Prof Ata Nutku, heyetin vardığl sonucu bir takdira bu merkez, arazi satn alarik veya şahıslarla ortaklık yapmak. yaban kunu 1954 vib™ <Hino?9*"2 l.ıa'a söylemiş ve modem Türkiyenin kapılmışlaı ve bu gurur onlara &er Şevket Taskan baskanhğa. eczacı tur yazısı Ue bankamıza göndermistir. kirahyarak İstanbulun müsaıd yeı eı firmaların sermayelerinden biıgi yükselmistir. 1955 yılı mfvduat ra başan Ue katşılayamıyacağı hiç bir maye temin etmp işmin ne kadar Muharrem Tanır ikinci baskanlığa, 26 ncı suaMn eevabı: Sayfn profesorün Denizyolları adılerinde hayvan yemleri ve ;av^ ot ve ihtisaslanndan faydalanmak ve kamlannm ise bu miktardan dahs müşkül tasavvur edemediğini soz zor bir mesele olduğunu unuttur avukat Kemal Gököz sekreterliğe Bay Server Baybabanm sicilin na ayn bir rapor verdiği iddiaa ve Ömer Cencer de muhasibliğe inmuştur. Iart, yem pancarı ve pancar fohu yabancl mütehassısların idaresinde \Kiksek seviyeye ulaştığı iör'ı'müç erine ilâve etmiştir. de mevcud d ploması, Yüksek Ma varid değildir tihab olunmuşlardır. Sermayeyi temin işindeki engelmu, damızlık, silt, et ve kümes r.ay en modern va.«ıta dhazlarile tala ür. Randall, sözlerne evvelce yabankine Mühendisidir. Kendisi yüksek Mersinde 29 uncu sualin cevabı: vanları, arı, sebze ve meyva çıvek da, m'hsuller ve havvanlar ü/eeı sermaye mevzuunda bir rapor lerden b*r kaçını sıralıyahm: değildir. Banka mü.«tahs!İ hizmetinı ko hazırlamsk maksadile rıyaret etnvf Mersln, 18 (Telefonla) İlimiz gerri inşaiye mühendisi rinde ve ziraatin çeş'dli sanayi koldaimi harb tehlikes'nın bahçeleri yetstirecek, nayvanU.ın 1938 senesinde Etrüsk geralsi Iszıra» olduğu Türkiye ve Büyük Atatür mevcudiyeti. Herhanei bir •esebb iHürrivo» Parti ini kunnak 'izere Filhakika mumaleyh 2/21948 ta tanbula geıdiği zaman bunun hakbannmasını, ııhhi v« fenni bakı larında yapılacak miişterek çp'ış * /ıivstırmak ve teşkilâtlı idare kuru rihinde Istinye Gemi Yapı Işietme kmda yapılar söylentılerin esasuu, malardan ve denemçlerden tTtib kredı si'teminden 'ft" • vak rdan ke karsı duyduğoı havranlıği belirt se girisecek Amerikalı, ferd veya şir H'irriyet Phrtisl mını temin jçin de ırodern ahırlar aydaiandırmak için vurd içîn'îeki mekle basladıkUn sonra, Türkiye ket, bu tehÜkeyi daima hesa'oa kat lunra vazifelendirilçn Hatav mebu BaşmühenrlisliŞine çehven tayin ev« tesisleri, yem silolarmı ve kü lenecek kurslar, ilml toplantıtar \e dilmişse de kendisi 321948 tarihh muvazene ve safra meselesi değil, mesleri vücude getirecektir. projeksiyonlu konferanslardan sir eşkilât sayısını da arttırTiaSa nra nkı çok parlak bir istikbale namzed maktadır. Şahsan ben bu hususta «ıı Ş'kih İnan buçün şehrim ze gelşartnamedeki servig bir yaz. ıle «Gemi Makine mühen bu gemınin affak o!n"us ve 1954 vıl) içinde o'rHıSunu belirrnsıştir. hükumet farafından verileck *e mistir. Tsrsustaki temaslarından £Üratnl hakikaten yapamadıği ve Bu merkezde ayrıca, ırk ve ev ket personelinin araml deree^le fay çok memnun olduğunu »öyliven disi bulunm'iklıgi ve adı geçen gede yeniden iki sube. virmi 'ki aRandal, Türkyenin devletçilik minatı tatmin edici bulmam. ilk seferinde süratin saatte 7 mll» •af bakımmdan memlekeümizin ik dalandırmak suretile sistcmli bir şe ans, iki hüro yani virmi altı veni politikas'ndan şimdilik liberal slHu^usl teşeW>ı"*W, h'ikAmPt ga Inan sehrimizde bueün müstakil mi yapı isletmesi için lâzım aelen kadar düşmesi teşkil etmişti. Bu lim ve şartjanna en elverish süt, kjlde genc Türk müteha.ssısl*rı ve ş yeri açmıs, ve teşküât savnsıru • ?< t çavanı havret bir kolaylıkla rantilcrine Bu lerle temas ederk Hürrivet Parti diplomasınm bulunmamasından ö gemilerin fcşaat kontrgl heyeti re> j >e et ve yumurta hayvanlan, meyva İşçileri yeti^tirmek gib. çalişmalarda 484 e vüksehmeğe muvaffnk olmus :ntikal ettiğini. Amerikarıın Türk meselede husıısî teminat temin e «inin il mütesebbis heyetinı hazır türü. gemı yapı isletme başmühen islig;nl vıpmis olan Server Bayfıdanları, sebze, çayır otları ve j em bulunacaktır. disliğini kabul etmesine kanunen lamıştır. ur. 1955 vıl'nda ist şub» ve ajans sahsında cesur bir müt dilirse muhteınel riziko ki'Tien aimkân olmadtgını» bildirm's ve bu babanm kabul ve imza etmiş oldu adedi 500 ü gecms bulunmaktadır efiVe sahib buhınduSu. bu memle zalır Ben paramı yahaneı 'Ar memnun üzerine mülga idare umum Şu sürat ve kazan kifayetlerinin Bankanın eeürlerinde de geçen ketin Rusyanın yanıbaşmda daimî lekftte ifift o1«am Türkiyeve müdürlüğünün teklifi ve Münaka tamamiyetlerie rağmen tecrübeler .'illart nisbetle ehemmivetli bir ar tehdid altında bulunmakla beraber yatırırım, çünkü çetin ve azimli mü Urafından lât Vekâletinin tasvibi ile kendisı tstanbulda Denizbank is kavdedi'mU v is hacminin pe Amerikan yardımı olsun olmasın cadelecilerden mürekkeb bu millet, (Ba$tarafı I «nei sohiftde) ayrı kadro ile Konstrüksiyon bürosu tekrarlanmış ve burada Denizbank şmesile mütenssib olar^lc 19M isüklâl ve hürriyetini korumak azKorede eöstermiş olan mo da eörü«ülmesine başlanscaktır. To mühendisleri ile mütehassvslanndan ssmühendisligme tavin edilmlştir dem bir orduva sahibdir). (Baştarafı I ind nhifede) vıh «fî kân 41 )99.>86 <'r» ola»k mir.de olduğunu söylemiştir. ker ile Ağaoğlunun teklifinin esaa ve gemivı inşa eden Neptun tezgih 27 nd suaün cevabı: Bundan baska Mr. Randall, hu lı maddeleri şunlardır: tediğini söyleraiş ve matbuatın ken ahakkuk etmştir. Vegâne güvenilir müttefik larmm makine müdüründen mütö «îşin başında Avruoa inşaatı bas susî sermaye ve tasarruflarin bir dı sözlerini yanlış aksettirdiğini id 1 Türk Ceza Kanununun 481 Bankanın b'i dri.vjm *ie?ab ve mu sekkil bir heyet vaziveti incelemiş, Baştaraft 1 inci sahifede Randall, gazetecilere şoyle de arava toplanarak bunların lodern kanı olan mühendis Server Baybaamelltını lnc9!i.cn Vo nfs 'rn, 'KM mistir: İnci maddesi aşagıda yazılı olduğu Izmit körfpzinde miü memsuhta aunin güzel bir şey olduğunu, an dia etmiştir. a, prejeieri imzadan istkıkâf et sürat ve Marmarada kifayet tecrüDaha sonra söz a!an Sasdettin vılı faaliyetini, Baokanın »on kes « Birleşik Amerikanın dünya endüstri tesisteri mevdana getiril üzens degistirilmistJr: cak maî! vaziyetinuzin ve bütçe l meden önce mi gene aynı kurulun beleri yanarak Beminın kazan tesisme an'anesinin Türkier tarafmdan s«ıedenberi ıçıid* b ı'uni"Jn *e da yegâne güvenilir müttefiki olaMadde 481: Gççen maddede beimkânsJzhklanrin buna müsaade Yalım ise, yanhş haber veren gabilinmediğini vazmakta ve ecneb! jportörlüğüne nakledilmistir» de lerinin sefer sürati leablarına e3re retecinin derh»l mahkemeye sevkl rakki ve 'nkl^f l:a'.><i "« \?ni bir rak Türkiye kalmıştır. Yakından sirketlerm ancak bu an'ang kurul yan olunan cürmün faüi berat et•tmyeceğini bildirmistir. ıllmektedir merhalesl olarak tcabııl ve telâkkl asgarl T27 nisbetinde kifavetsiz ol ni istiyen ateşll bir konuşma yaptop tehdidme maruz bulunmakla duktan «onra akabilecegini bildir mek için isnad etti*i fiilin sıhhatiBankamız umum müdürlüğütıün duğu te.'bit olınımuş ve Inşa möBilAhare Milli Eğitim Bakanı Ah•ylemis ve »lının mıl^pe» nerltenin vtvn savi ve mütevatir oHugu beraber Türkier tamamile korku^uz mektedir. mıştır. Yalım, bağlı bulundukları med Özelin de; reddini Utediği ttk erden dolavı Barua idar«<;i!«v'nl 121954 tarihli bir tensib yazısı essesesi bunu kahul ederek Tırhan teski'ât emrine ahnmak suretile vı takdir ve '»seKkıir» ISvık görmüş ca davranmaktadırlar. Bu yüzden Türklerin yabnnri mrmJeketleHeki nu isbat etm.k isterse bu iddiası Ufin alüna Bakan olmadan evvel le gerek Almanya ve gerekse Ja ve Kadeşe biret kazan ilâve etmek olunmaz: Türklerın cesaret, doğruluk ve zezifeden uzaklastınlacaklar hakkın tör. paralan onyaya gidecek kontrol heyetleri mecburivetnde lırta atmifl oldugunun anla^ılmasl kalmıstı. Etrüsk Anek: kâsıru karşt sonsuz bir haranliK jdaki 6435 sayıh kanunda profesör Mr. RandaU'm ticart kanunlar iın umum müdürlüğe bağlı olarak icin fiçünrü kazanın gönderilmesi komisyonda uzun uzun gülüjmelere Komısvon.ır bv. ghrii^ ve muti besliyenlerdenim.» 1 İsnad ller hakkmda yer a!an hükümîerin fii! bir suç veya çalısacak'an ve bütün mevzular Iklnci Diinvs Harbi dolayTsi'e müm hakkındaki göriisü de hayli entere Mbeb olmuş ve bazı milletvekiileri eaiarı tımumJ heyetçe d* «ymn Randall, «Ben şahsan bu miileti I mahfuz tutulmasmın, üniversitede teşkil edilen kün olmamış ve bunun da rutan sandır ve bizim mevzuatımızı çok disirjlin eezasmı müsteizlm bir fiil Genel Müdürlükte gaka yollu: (Ne çabuk fikrin dekabu! v« »»svıb o'i.nm.i'^r. davalanmıza ortak olarak görüyoGemi mşaatı merkez kontrol he bu eet^inin insa bedelinden eski bulmaktadsr. Eisenhower'in olduğu Ukdirde, hakikati maddeği^Ü?) «eklinde Ahmed özele takıl jkomünizm propagandasını önlemek rum» dedikten sonra tîpki Ameri• bakımmdan zanıri olduğunu. ve bu müşaviri gene iki yıl evvelki mak» nin ifbatı iddiast mp.hkemece taki ı'etinde) toplanacağı kararlasmıs ve mişti. BilAhare Etn"ı«ke iirüncü miflardlr. kada olduğu gibi Türkijede de bir bst icrasm» «e'/Shivetli oUn mfni* hükmün ünfversit* profasörlerine u merkez heyetinin başkanlığına zan burada ilâve edi'mi^Hr. ziraat meselesi mevcuddur diye !â lesinde dışardaki paralar Bugünkü komisyon toplantısmda bir set, bir mAnin olacağını «öyleni de ele almakta ve şöyle dem«k bildirilir. Ve mrhVeme kafî neti Bay Server Baybaba tayin edHmişYukarıda (C) hendindp isaret etve etmistiı. bu mevzu meyanındı müzakere e miştir. ceve kadar tehir olunur. tir. BilâHare yabancı memleketlerti*imiz üzerp ^uailorin «ırf safra 'le Randall sözlerine devarrla: «Bu tedir: dilen; Burdur millervekili (\Iehmed Kat't netice. cezai veva inzibatî de çalışan bu kontrol komisyon lan Saadettin Yalım, daha ionra, ga (Türkiyeye sermaye getürrvek i» seyahatimde ikı memleket arasınörbekin Millî Eğit'ra Bakanlıgına zetecüere de »iddetle hücum etmiş nın vazifelerine müteall k hazırla alâ^ah olaplsnnı, Vıir »tüd haünde (Baştaraiı î irtet tahiftde) tiyen Amerikalıli>rdan çoğunun m=hkumiy»t suretinde tefPİli ettöi ve her suali cevablandırarak önübağlı bir (halk eğitim genel mü ve yanhş tek gaür yazan gaaeteci tebliğ yayınhyarak merhjınısnin ö daki iktisadi münasebetlerin takvitakdirde, Isnndı vapan sahis hak nan talimatnamede Gemi inşadtı yatırmadan ewel TÜ7dp u i 18 ocak ear«.amba sıinündürlügü) kurulmasl hakkındaki tek nin h«nn mahkemeve verllmegi lüm sebebini ve öldüğü saati »çık yesini «ağlamağa çalışacağlm. Ken bu »ermavpvi k ' i ^ k i dava sakıt olur merkez kontrol heyeti aynı unvan d e n j t i b a r e n m u n t e r e M gazetenize taraf'ndan İ«viçre, Cenubi dilerine karsı büyük hayranlık bisUfj kifayetsir görülmüî ve esasen gerektiğini fikrtai öne surmüîtür. amı^tır. Ş»vet isnad olunnn sııçtan dola ue Umum mudürlukçe Banka vösetlifim sayın Türkiye Reisıcumhu Amerika v» hatts Bir'eşik Am«riBakanlık sözcüsü d« kısa zamanr'a vı ö!üm, af ve münıruz.man aıhi netim kuruîuna teklif cdilmis ve Makbule Atadan yarıo oğle na ru ile sayın Başvekilini tekrar görSaadettin Yalim'ın bu nâdide gö Mevzua eösterdiüniz ve gösterece ka bankalarına yatınlmış olan pa* Bakanlığin aynı mevruda etraflı FİŞ^ sebeblerle amme davası açılmaz v« akat yönetim kurulunca ta[imatna ğiniz aîâVadan ve bu münazaradaki ,5**ir9k. «tmiyen Kırşehir mazıru müteakıb Hacıbavram. ca mekle bahtiyar olacağım» demişraiarın tekrar Türkiyeve dSnmesi" bir tasarl hazırlıyacağım vaadet Milletvekili Tahir Taşer ise, hatibe miinde namazı kılmdıktan sor.ra As ya açılmış olsn «mme davası dii«er me üzerinde vapılân tsdiller meva biterafiıemızHan dolayı jimdiden tir ni taleb edeceklerine şüphe voktur. med üzerine Özbekin teklifi red müdahalede bulunarak Türk mat rî mezarhkta hazırlanan makberi se, hakikati maddenin isbatı iddi nmda bahıs mevzuu unvan (Inşaat teşekkürl»r ederiz. Mr. Randall bundan sonra gazeRelişmemiş bir memleket irtıbpt dedilmistir. ası haksret davasmı rtlvet e d w tontrol h.eyetleri merkez buatırun muhterem oldugunu, ko mahsusuna tevdi edilecektir. Bu mü tecilerin sorduklan suallere cevaSaygılarla olan Türkivenin kendi evlâdlan va mnhkemece kabu' ve tetkik olunur bürosui olarak deSiştlrilmlştir Bay nasebetle Vilâyet büyük b:r cenaze misyon gizlilik kararı almadıktan Denizcilik Bankası T. A. O merasimi hazırlamıştırAyrıca ben Türkiyeye iktisadıyatı hak tanlanndaki işlere para yatırmak Ve müteeavizin isnad ettlgi fiil sa Server Baybaba bu büronun halen sonra komisyon üyesi bulunan bir Genel Müdürlük kmda umumî bir tetkik yapmak üa'mazlarken vab?" bit olursa hakkınd'ki dava sakıt mületvekilirin. müzakere safahatım Türk Kadmlar BirÜği de bir tsbliğ zere gitmediğini, herhangi bir mevyavmhyarak Ankaradaki bütün cı memleket s*nnayedarlarınd'n olur. gazetecilere aksettirmesinin fena mensublarını cenaze töreninde bu zu hakkında Uvsiyelerde de buhın Türklyeve para yabrmalarını Iste ve yanhş bir hareket olmamak 2 Müşteki ikame ettigi davamıyacağını, seyahat maksadınm iki mek pek Volay bir iş olmasa geunmağa davet etmiş,tlr. icabetüğini. nitekim bütce müzake tst. BorMsınm 18/1/195» fiatlırı dan dolavı icra kılmsn muhakeme Cenaze töreni memleket arasındaki iktsadî mü rek relerini takibetmek üzere k«mu«vi fcsndine isnad olunan fiilin sıh Aoılı» Ankara. 18 (a.a.) (Vilavetten nasebetlerin geliştirılmesi mevzuun Amerikahlar Eeedc iktisadt Baştarafı J inci sahifede Ra«tttrn1i T inci rnhiterlp yo.a Anadolu ajansı muhabirinin hat ve ademi sıhhatine dahi teşmil 1 SterliB 7 84 7 84 da Türk devlet adamlarile görüstebliğ edilm şür): tetkiklere basladıtar Bu arada Tiası hustıoiıida verilen bir önergirmesine karar verüdiğini bildar•"tmeyi sarih surette bizzat taleb eörüsmelere 1 100 Dolar 280.50 280.30 • mek olduğunu anlatmıştır. l 1 Büyük Atatürkün hemşireİzmir 18 (Telefonl?) Amerika ettiği takdirde hakikati maddenin !<s Emnivei Gene M'idiir 'i2ü ıle Jan se üzerine ?adece gündemde ver 1OC n ı n ı ı ı tranfi 0 8>ı UJM' miştir. Vardım gözden geçirilecek eri Makbule Atadan 181 1056 çaı10C IMU 44 tl44 Ht nın Ankara büvükeMliği Ziraat batı iddiq«ii aynı mahkemede kabul t^. !., bütçeleri alan kanırn t?san!arının müzskere Bunun üzerinç bir konuşma da l'it Isrvıcr» trangı «4 ıKjM an şamba günü saat 12.55 te vefat etGazetecüerin diecr suallenre ce Ataşe«i V. ler cerevan et si vanıİTiın. qnrak P'indemdp bulu\f Vü v? tetkik olunur. üzerinde ha yapan malum «özün sahibi Sü miştir. 100 florin 73.i» 4073 88 40 vaben Randal, Türkiyenin süratle vfiVelçil'S» mensub üc kisi oldufu miştir nan biitü" t?«an veva tekliflprin i'Xi Melcika c r a n o a.ltua M Mütecavizin isnad ettiği fiil sabıt leyman Çağlar, Tahir Taşer'to ko2 Onazeleri 19'1/1956 per kalkınan her genc ve kuvvetl. mem halde «ehrimirde tetkik *rde bulun İç tşleri Bakanlığı bütçesi üzerin eöriisülm«! mümkün olamim'stır. lıırsa hakkmdak! dava sakıt o'ur nıışmasına işaretle. komisvon mü şembe günü öğle namınnı mCtea leket gibi artan ihtiyaelarını tat100 Kur. J8.88.78maktadır Mr. Seeeem busün bazı thsan Baçro baskanlığmda akdeŞu kadsr ki, Bu msddedeki istı« deki e«n"ısn"elerde Ahmed zakcrelerini gazetecilere bizzat o kıb makberi mahsusuna *fvdi edi min maksadile UI M12.SOM karşılaştlğmi bu *ü*ün i»n»'athanelprini u, Nat'k Poyrazoglu. ve Ahmed dilan bu 'ki toplantıda. bazı kanun nai hükümîerin tafhiVi irin te^avfi nun v«rdiğini iddia etmiş ve Kır ecektir. memleketin her sahada çok terakki mis VP tütünlerin işleme f?aliveti GSHAM V» t A H V U j l l bu kanunun 266, 267 ve 232.TopaloŞlu IÖZ alarak izahatta bu tasan veya teküflennin geri verilşehir miMetvekili Taşeri şiddetle 3 Merasime aid program *ş<:ğı etmis bulunduşunu ve şımdiye ka; unmuslardır. nrelpmpler yapmıstır. mesi hakkmdskl önereelerin kısaca •naddelerde vîzılı cürümlen teşkil itham etmiatlr. [AHVtLAl dadır: dar Amerikan yardımını çok nıüsvakında baglıyacak o" Raportörlerin bu izahatından «0° müzakere«mden sonra. Sayıştay daKomisyon üyeleri arasında umu a Merhumenin cenazesi ?9 ocak mir olarak kullandığını «öylemiş, şu lan Tiirk Ameriken iktNsdi mü tmemesi şarttır. S ı v a ı • Erzurum 37 20.00 İsbat Iddiası âdısmi takib vev» ra Afvon milletvekili Murad Ali ire reisliği için bir seçim yapılmışmi kanaat odur ki; 1956 perşembe günü Hacıbavram sırada Amerikan yardımınln tekDemiryolu I 20.50 i arifesinde yapılan bu meni muhakeme \>eya beraet kara Ülgen, memleketin asavişi ile fllâ tır It41 Demiryolu n «.TS 1948 yılında üniversitede cereyan camiınden kaldırılacaktır. rar gözden gerir 'n°" "erektiöini. •naslara hususî bir ehemmiyet atfe rile neticelendiŞi veya aynı muha kalı uzun bir ltonu«ma yapmıştır Bu seçim *onund« namzedlerden Demiryolu 1U 20 90 Hen bir komünizm hâdisesinin ve bu itibsrla iki memleket arasmlaki b Öğle namazının klhnması, "'i'mektedir Amerikan heyetinin kemede sabit görü'mediği takdirde Bilâhare söz alan Anta'va .nilletve Abdullah Al' hemen seçilmiş, aynı Millt MüdaJ» I 20.60 1 balini bugünkü üniversite profp?ör c Cenaze namazının kılınması. iktisadî münasebetler 5taniUrdlnı MiUl Hüdafaa n 21 20 Kse iktis'dî hajratı etrafında etraf müt.ecaviz hakkmda 482 maddede kili Kenan Akmanlar ise yapt'ft makrma oamzed olan Ragıb Gözel lerine ve bu hâdiseyi bugüne Vaç Ajağıdaki tertibe göre kor Türk devlet adamlan ile •.'örüşeceği MiUI HtMıfaı III 21 80 ı bir rcpor hezirlamakia virffeli 'anlı ceza üç kat olarak hükmo konusmada. rülkî taksimatm bugün | ^n seçilemeni belirtmistir. MlUt Müdafaa IV 30 50 dar teşmil ebnek yanhş ve sakai tejin teşkili ve hareket kü ikti«adî vp içtimaî şartlara uvbulundugu tahmln ohınmaktadır. Ziraat Banka» t 21 15 unur. Kortej: bir düşüncenin mahçulüdür gun şekilde topvekun ele ılınnnaGene bir suale cevaben TıirkiveZıraat Bankası H 101 00 Müteakıbe« verilen bir »nern«Emniyet kltasl: Ankara ESmniyet nın Bağdad Paktının kurulmasmBinı ist'verek «unlr>n sövlemistir: Komisyon başkanhğı bu hararet * • »AİZLİ « Diinya iktisadî şartlannın in in lcsb'i ü üzerine sözlü soru'ar li konusmalardan sonra tavzih ba Müdürlüğünden bir traflk arabası, daki cesur önderlik rolünu övmüs. bunun arkasından 15 atlı polls müf ve iktisadi meselelerle bu rolün yazimamı ile memlekette her an bo Ulik edilmiş ve doğrudan doğruya 1941 O VolU TI 100.50 bmda bir tebüğ yayır.ianmasını tek rezesi fkortejden 100 metre ileride) km alâkasını tebarüz ettirmiş, an1 Kalkiiunı I zulması muht^me! manevl asavişin kanun tasarıiannın müzakeresine 100.50 lif etmiş ve bu tek'if kabu olunKalkınroa II cak seyahatinin siyas! mânası olmaıoo.eo > muştun Tebliğde Süleyman Çağ bir piyade bölüğü. düzeltilmesini İç İsleri Bakanlıfınm baslanmıştır. Kalkııunı III Bando: 28 inci tümen bandosu100.60 < dığını sadece iktisadî »ahaya münAnkara 18 Telefonla) Alınan Kahire, 18 (AP.) Muır bisiklet baslıca vazifelerinden addediyorum. Bu cümleden olarak ban tiearet 194t. tstikrazı 1 larm CDevrisabık)da cereyan eden 103 50 Çelenkler. hasır kalacağını söylemiştir. malumata göre hükumet gelir ver turunun Gize Tahrir arasındaki Vilâvetler idaresinirı bilhassa vali anlaşmalarının tasdikine mütedair 1»48 lltlkran O bir hâdiseden bahsettiğini, konuş102 00 1949 Tahvili Tabut; (Türk bayrağına sarılmlş Diğer bir suale eevaben de Ran gisi kanununu yeniden ele almış 115 Km. lik 7 nci merhale>inde bu lerin kabilivetlerine eöre, 102.70 tasarıların birinci müzakeresi ikmssuıın bugün üniversitslerimizde olarak), dall ikı memleket arasındaki ticsrî ve Maliye Vekâletince tetkiklere gün Danimarka ekipinden Fritz mesini ve btzzst Dahilive V»VilHn mal edilms ve bu arada Eczac! Ovazife almış profesörleri hedef tut % » f AİZLJ TAHVILAi Reisicumhur: (Başyaver, Umumî münasebetlerin ve tiearet haeminin başlanmış bulunulmaktadır. Ravn 2 saat 17 dakıka <8 >^ııiye:.»( de yapılaeak nrogram'snn nahlyemsdıfı ifade edilecektir. den başhvarak bütün kazstaHa ve daları Birliği kanun tasansı ile Sey Kâtib), nasıl arttırılabileceğinl, Türkiyeye Bu arada, bir taraftan muafiyet kazanmntır1938 İkramiyeH 23.00 vilâve+lerde »atb'kinl ve t e ^ s e tabl han vilâyetinin adınm Adana olatkramiyelı M. Müdaf»* I :a.5O • Teknik Üniversite Kektörü, Ankar» daha fazla vabancı sermaye Büvük Millet Meclisi Beisi, Bu merhalede Türk bisikletçi'.eri ler mevzuu yeniden gözden geçirirak değiştlrilmesi hakkındaki kaÜniversitesinin protestosuno tasvib tkramiycU D Yolu IV 10S.OO rutulmasmı favdslı buluvor'jm » nın ne suretle mümkün iiabileceği lirken diğer taraftan en az geçim şu neticeleri almışlardır: Başvekfl ve Heyeti Vekile, tkruniyell 941 D. Volu V 101 50 • nun ta'arısının da birinci göru^mesi ediyor mevzulan ile de mesgul olacaâın' indiriminm bilhassa ücretle, yevB.M. Medısi Riyaset Divanı, Nezir Sonakın 2 saat 58 dakika Kenan Akmanlann bu konuşma1951 Tahvili 104.15 İç İşleri Komısyonunda bazı proBM. Meclisi azaları, askerl ve belirtmis ve Türkivenin b:r çok mlye ile çalışan memur, işçi ve müs 35 Ue onuncu, Aytekin tpek 33 ün sından sonra Sefk Bakay, Sebatı tamamlanmıştır. H53 Tahvili 104.3S • fesörlerin komünistlere âlet oldugu mülki erkân, plânlarimn husust sermaye yardı tahdetn gibi mükellefler lehine yük cü, Mustafa 39 uncu. 1955 Amartlsman I 10335 Meclisin bugünkü toplantısmda Ataman, Fahri Belen de ayrı ayrı na d&ir yapılan ithaınlan Ankara 1955 Amcritsman T J 100.65 Üniver;ite ve talebe münwssil mile daha çabuk gerçeklestirilebi seltilmesi mevruu üzerinde durulŞündiye kadar 7 merhale netice söz alarak, memleketin asaviş du görüşülen en mühim kanun 'eklıfi, • > ikramıyeU 10130 Ur.iversitesi Senatosunun bir teb leri, leceğini, semere verir hale getirile maktadır. sinde Türk takımı mensub'ıarnın rumu ile ilgili tenkidl?rde bulun tescil edilmiyen birleşmeler'e bun"' Zlrsat Bank»M III 103.25 liğle reddetmesi üzerine, dün TekMerasime iştirak etmek istiyen bileceğinl bıldiroüg ve hayat «tanmuşlardır Daha sonra söz alan İz lardan doğan çocuklann cezasız tes Bilindiği gibi halen Utbik edil ferdî durumlan şöyled^r: Zlraat B:.nk«»l IV 102.75 nik Üniversite Rektörü Ord. Pro|. halk, dardı yükselmis olan Türkiyede ya Ztraat B a n k u ı V 102.95 mekte olan vergi kanunımda en az Nezir Sonakın 24 saat 25 dakika mlr milletvekili Mehmed Ali Sebük ciline mütedair olan tekliftr. Rize Hulki Erem kendisile görüşen bir bancı cermaye için verimli %lr çok Z l n a t Banka»! VI 100 85 Bir piyade bölüğü, geçim indfrimi çocuksuz bekâr mü 20 saniye ile 26 nci, Aytekin İpek ise Fransadaki gibi bir polis valili milletvekili İzzet Akçal ile Niğde arkadaşımıza, bu mevzuda şunları iş mevzulan oîduğuntı da sözlerine d Kortejin takib edeceği yol: ği ihdasmı isttven bir konuşma yap Tİlletvekili H. A. Gö'^tür'ıin rrüşkellef içitı günde bir buçuk Hradan 36 ncı, Mustafa 44 üncü. % 4» r A söylemiştır: Hacıbayram camıi Bayram cad İlâve etrristirmış ve ezcümle sunları söylemiştir: tereken hazırladıkları ve aeçen yilayda 45 ve yılda 540, çocuksuz evli « îddiayı ve Ankara Üniversi desl Karaoflan eaddesi Beledi1949 Tahvili 103 50 Ankarada hazırhk « Bugünkü idare mekanizmasî danberi müteaddid defalar AcVet için günde iki buçuk, ayda 75, yütesinin tebliğini gazetelerden öğren ye önü Adlije Ankara, 18 (Telefonla) Başkan da 900. bir veya iki çocuklu evli na taalluk eden kanunlar, saltanat Komisyonuna gidp gelen ou ta. H i M l e ı1 » Maduı 9ır«utn dim. Zannederim ki, Ankara ÜniAdliye önünde merasime nihayet Eisenhower'in haricî iktisadî siya mükellefler icin günde üç, ayda 90 devrinden kalmıştır. Bunlann buMerkez Bankası 164.00 sarının bugün birinci müzakeresi j versitesinin mütaleasi umumidir. verilerek tabut cenaze otomobili ile set müsâvıri Mr. Clarance Randalhn ve yılda 1080, üç ilâ 4 çoruklu evli güne kadar değiştirilmemesi Garantı Bankası • 125.00 ' Bizim Üniversiteraize şehnce, tah Asrî mezaıhğa nakledilecektir. tetkikler vapmak üzere Türklyeye mükellefler için günde üç buçuk, den kurulması tasarlanan hukuk neticelendırilmiiür. Obligasjon And I n 126.00 sil kolları bakımmdan siyasetle hiç Turkıye Kredi Bankajl H. 137.30 Önümüzdeki Meclis toplantılarıngeleceği haberi Ankara slvasî eev ayda 105 yılda 1250, dörttan fazla devletinin geciktifi bir hakikattir. alâkadar olunmaz. Hele itham, bir İş Bank^sı N 65 50 re'erinde memnunlukla karşılanmış çocuklu mükelleflerde ise günde 4, da ikinci müzakeres< yapılarak oBilhassa belediye mevzuatının kiVaoı v e Kredi B. 13 80 komünistlik meselesi ise bunu her ^Londra, 18 (a.a.) Söylendiğine fayetsizliği vüzünden ihtikSrla mü lan teklif kanunla^tığı br takdirde ayda 120 ve yılda 1440 liradır. AktMnı 1 A O ia5»(W kes reddedecektir. Hiç bir üniver gore Prenses Margaret şimdi 34 ya cadele edilememesi halkı büyük bir medenî kanunun yürürlüğe pırdıği 1953 te memleketimizi ziyaret etAslan Çiroento 72.00 En az geçim indirimi diye adlansıte, bu şekilde bir iüi3m altmda miş ve bazı tavs'yelerde bulunmuş dırılan ve mükellefin yaşaması içm şında genc bir sporcu rahib o!an ıztıraba düçar etmiştir Avrıca Me tarihten bu kanunun nesredilfceği Şark Defirmealeri 44.00 kalmak istemez. Simon Phipps ile sık sık bir irada Tiearet Bankasi N. 65 50 olan RandaU'm bu defaki gelişine Mesele, henüz Üniversitemiz Se Baştarajı 1 inci sahifede kadar, bütün dpvlet daireleri ve ik lüzumlu meblâğ olarak kabul edl görünmeğe başlamıştır. Cambridge murin Muhakemat Kanunu bir tür tarihe kadar geçen müddet içindeki lü Meclise getirilememiştir Bu ka tescils:z evlenmelerle. len 1,5 ilâ 4 lira, bugünkü ikti«adt PAKIS BOKSASI ALT1N bunlardan natosunda görüşüknüş olmamakla geldiği bildirilmektedir. de Trinnity College rahibi olan tisadî devlet tesekHillerinin 1950 beraber, ruhan Ankara Üniversite Yetkili mahfiller Kıbnstaki vazi den bu yana vaptıklan yatınmlar sartlar karsısında çok küçük rakam Phipps bugün öğle yemeğini Pren nun lann ne zaman ve ne suretle doğan çocuklann cezasız tescili yapı ( 1 . Dol»ı 388 r r sinin tebliğini tasvib ediyoruz.» yetin şimdi girift ve r.azık bir saf dan alınan neticeler ve muhtemel lar olarak kalmskta ve bilhassa ya ses ve Ana Kraliçe ile birlikte ye Meclise getirilecegıni Vekil bey bi iacaktır. Ayrıca ksmınun nesrinden (1) kilo altın 446 000 Fr. ze açıklamahdır » İstarbul Üniversitesi Rektörü pro haya vsrdığmı ve Vali Harding'in neticeleri üzerinde tetkikler yapaca n kademeli verei sistemimiz dola mistir. itibaren geçen 300 gün içinde doOıı Ptyıuıarda Uövtı rtatlar fesör Fehim Fırat ise. hâdiseyi et Londrada şahsl tetcaslar yapmak ğı anlaşılmakta ve Amerikalı uz yısile zaten pek âd;l olmiyan gelir Bundan sonra adlî zabıta teşkil Şacak cocuklar da aynı hükü.nden Muhafız alaymdan binbaşi rüt1 Sterlin 2400 raflı şekilde tetkik için Ankara Ü ihtiyaemı hissettiğini söylemiş. baj mana verilecek malumat hazırlan vergisi, ücretle veya masşla geçtn besile ayrılmış olan Phipps ikinci lâtı kurulmasını istiyen Mehmed 1 Doalr 980 faydalanabilecek ve kanunun tesmek mecburiyetinde bulunan meniversitesile temas edeceğini, me kaca tafsilât rermemişlerdir. Anla maktadır. 1 D. M. 235 dünya harbine katılmıs ve yarar Ali Sebük. İstanbul Emniyet teşki cile müteallik hükümleri. neşrınmur, müstahdem ve işçi üzerinde sele Senatoya aksettiği takdirde gö şıldığına göre Maresal Rarding, Elâtının takviye edilmesinin ve İs1 İsvlçre Frangı 235 lıkları için madalyalar almıştır. 1951 Aynca devlet ve hususi sektörün gittikçe tazvik icra etmektedir. den dört yıl sonra yürürlükten kal33 r t IM rüsülerek karara bağlanacağmj s8y den ile Lloyd'a durum hakkmda et de Phipps rahib olmağa karar ve tanbulda bir polis valiliği kurulması dırılacaktır. istihsal kapasiteleri ve 1960 yılına lemiştir. Halen yapılan tetkkler, vergi dı rerek ordudan çıkmıjtır. nın faydalı olacağım söyliyerek söz raflı malumat verecek, Baç\'ekil ile SAHRArLARUA AlTIN kadar vapılaeak istihsalin tahminMeclisin bugünkü toplantısmda lerini biUrmiştir Hariciye Vekili önümüzdeki çarşı bırakjlacak olan en az geçim tnleri üzeerir.de de çalışılmaktadır. Cumhurlyet 80408050 şamba günfl Washlngtona hareketdiriminin ne miktarda artbnlaca tiknesi Oıtimali vardır. Bu konusmalardan sonra bfltçe bu teklifi takib eden diger kanun Mr. Randall, geçen defa getisiode Reşaa B3509400 le durumu Devlet Reisi EisenhoDr. HAF1Z CEMAL Sını tesbit edecektir. Bu arada doDiğer taraftan gelir vergisi nia komisyonu toplantısma nihayet ve tasarılan alâkalı Bakanlar otıırumbilhassa husust teşebbüs ile devlet tngillz 1055010600 werle gSzden geçireeeklerdir. laşan haberler» göre, en a z geçim betleri de ele ahnmış buhınmakt* rilmiştir. Komisyon, yann da topla da hazır bulunmadıklan için biı Guldeo TTOO7740 teşebbüsleri arasındaki hudud meKUlça 11M12O0 Harding, Londrada flcea Mflstem selesi Ozerind» durmus ve yaymlı lndlrlmlnde de bir kademe esasma ve kademelerde biraz daha âdil e narak Dahiliye Vekâleti bütçesi ü defaya mahsus olmak üzere tehij LOKMAN BEKİM iidilraesl u üeret al«n veya aı g« saalara doğru gitm«k lffto «•rindeki müzakereiere devam • edilnüf ve toplantıya »on verUnifîMtm» lekeler Vekili Alan LennoxBoyd dıjı makalede töyle demlştir: IM tir. llri olan için indirimlerin yöksel maktadır. decektir. Ile de etraflı gSrüşmeler yapacakür. « Türkier, son zamanlardakl Modern bir sütcülük merkezi kuruluvor Ziraî krediler 1954 de 1,5 milyara yükseldi O.H.P. liler, Hür. Partisl il merkezini ziyaret etHler Denizcilik Bankasının 29 suale verdiği cevab Türk Amerikan görüşmeleri için hazırhklar vasılmağa baslandı Millefvekili fken baş Gazefecüer için yeni ka, Bakan olunca bir korkufma teklifi başka fikir İspat hakkı Makbute Atadan dün sabah veffal etti B ORSA Islanbulda polis Meelisfe dün neler Geiir vergisinde ya Nezir Sonakın Mısır nılanak fâdilier turunda 10 uncu Londrada Kıbrıs için görüşmeler Prenses Margareth şimdi bir rahible geziyormuş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog