Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DÖBT CUMHURtTET Yazan. GEORGK SIMEHON 19 Oeak 195« Resimli Romanımız • a*SİZMÎS?Nl'İ 7~) HAY/K... A Mf 26 Çalman Tabanca P*fl* VtMHI'«'»w» 4I.AK1 Pamuk İpliği Kasar ve Merserizesi Için Sipariş Alınacaktır Sumerbank Ereğli Pamuklu Sanavu Muessesesinde çile halınde ham ıplıfc kasar ve merseri7esı ıçın sipariş alınacaktır. Sıparışlerin kabulune 26 ocak 1956 sabahı başlanacak ve 1 şubat 1956 tarıhınde saat 17 30 da son verılecektir. Bu itıbarla, ılgılılerın şartnamevı gormek, luzumlu Izahatı alarak temınatlarını vatırmak u^ere, Bahcekapıda Sumerhanda kâın, Müessesemız Pamuklu Şubesı Mudurlugune muracaat etmelerı rıca olunur. (724) ^ > Kadıköy Amerıkanın en gozde artıstlerının yarattıgı .. Baştanbaşa aşk ve heyecan dola emsalsız 2 şaheser bırden... 1 HARB BORUSU «Battle Cry» Van Hefhn Hancy Olzon Mona Freman Aldo Ray Hakıkl Renkli Sınemaskop 2 B A Ş I N A «Drum Beat» S İ L  H ALAN LADD AUDREY DALTON MARÎSSA PAVN Hakıkt Renkli Sınemaskop Bu aksamdan ıtıbaren Kadıkoy SUREYYA Sınemasında Ilave En son (Warner Pathe News) Dunya Haberlerı SUMERBANK AL!M ve SATIM MÜESSESESİ ECKERT LINE Amerika Akdenız Tıırkıye arasında vuk ve yolcu nakleden Isvec bandırslı seyrı sefaın hattı m/» «WILHELMINA» halen lımanda bulunup 21 ocak 19Î6 tarıhınde hareket edecekUr NEW YORK, BALTIMORE ve PHILÂDELPHtA Lımanları ıçm tıcari mal kabui «»dnor Gemının soğuk hava depoları rifvcuddnr. Daha fazla malumat arzu emldığı takdırde, Turkıye Umumî Acentaları Kontuar Maritim Janni Besi Hovagımvan han 4 u n c kat, Calata Telefon 44 75 30 Adre^ıne muracaa* edılmesı rıca olunur NEWYORK Sınemamız sayın Istanbul halkından fiormaş olduğu rağbet U7erıne sınemaskop fılmlerı oynamak cesaretıni gostermıştır Bunun ıcm sınemamız Amerıkadan hususi surette getırtmış olduğu hakıki ve en son sıstem ses tertıbatını çeken sınemaskop perde ve makınelerıle Istanbul halkma hakıkt ve renkli sınemaskop fılmlerı gosterecektir Bugun matınelerden ıtıbsrer Sehzadebaşı TURAN Sinemasında mevsımın ıkı buyuk jaheser fılmı bırden MAYK HAMMER'ın haftalarca akıllardan çıkmnacak bır şaheserı 1 KORKUNÇ ASLANLAR (Hakıkt Renkli Stnematkop) Mickey Sptüane Clyde Beatty Pat O'Brten 2 1K1 AÇIKGOZ KAPTAA KtDE KARŞI (Turkçe Sozhı) Bııd Abbott Lou Costello Charles Laughton Baştan başa kahkaha neş'e ve zevk fılmı Orıjınal kıvafetlerı Yenı Postane karşısı No 38 E S İ N ' in Or. R. FERID BIR Dahılive Mutehassısı Muavene 1719 Cumartesı 1519 Beyoglu Istıklâl caddesı Taksım Eczahanesı uzsnnde Taksım Palas apartımanı No 6 TELEFON: 44 31 13 . Kaçuılmıyacak Fırsat 1 Taksım meydanında, 15 metre cephelı ıkı dukkânlı 10 daıralı kalorıferlı ve asansorlu fevkalade apartman 2 Nışantaşı Tramvay caddesmde 15 metre cephelı 650 M2 emsalsız arsa, 3 Sışlıde, Sılâhsor caddesmde, 42 metre cephelı, 904 M2 ımar iurumu mevcud arsa 4 Be\oglunda tam konforlu. yuzde on iradlı dukkânlı jenı ış hanı, satılıktırlar AvşarEmlâk 44 92 37 T&ksim Taksım Sara\ı kat 1 No 12 Devreıt Kiralık 2 ^odalı, telefonlu moblelı, I komple vazıhane Sırkecıde en ışlek pıva^ada Tel 22 49 69 H ABI B «Çağdaş Alman sanatlan sergısı» açıldı Eşref Şefiğin ağır sıklet pehlivanlara radyoda tavsiye ettiği kilo atmak reji\lman Federal Cum hurıvetı Istanbul Baş mine ortaokula devam eden fidan gibi kızlanmız aynen riayet ediyorlar. Bu konsolosluğu ve Guzel Sanatlar Akadekahrolası moda devam ederse, Türk nesli kuvvetini kaybedecektir, mısının delâletıle, Al diye korkulur man Guzel Sanatlar Kurumu tarafndan tertıb edılmıs bulunan «Çağ Verem savaşı muna«ebetıle ben de daş Alman Desen ve Grafık San genc kızJarımızı krmıren içtımal bır atlan Sergısı» dun saat 11,30 davaradan bahsedeceı. m Genc kızlarıınız Guzel Sanatlar Akademısı salonla arasınd» bır zajıflik ptılasv kuvveth cerevana kapılanlar pı av bonnda açılmıştır rek makarna hattâ ekmek vemezler Sergının açılışmda Vah Prof Kenciı'enne sabahları terey»ğı reçel veGokav,, Alman Başkonsolosu ve dıremezsınız Bu hanım kızlarımıza n«Bu mektubla sebebırı anlıvamadığım bır hususta konsolosluk erkâîi', Akademı Mu sıhat de kar etmez Zayıflamak v e oyle benı avdınlatmamzı ıstırham edıyorum r ıç ahdu pejtnan dur ve oğ etmenlen sanatkârlar ve kalmak lân n artıst ve fılân etmış gıbıaırler »F hanımefendı Gazetelerdeki cemıve» havatını ılgılendıren ılân ve kalabahk bır da\etlı topluluğu ıle mademkı rejım tatbık edıvor bız neden saıre\ı Mİlardır okumf.kta\ım Bılhassa ışverenlerın Akademı oğrencılerı hazır buhın onlar «abı hareket etmıvehm» derler Bır ılânları dıkkatı cekmektedır Mesela lıse mezıınu dakbavan radvoda hcnımefenaılerı şışınanmuşlardır lomaktan r konuşma vapar tilo bılır bır bavan merr>ur aranıvor da avnı şartları Alman Başkonsolosu, Dr Van Bi'in k u çhahzır ıçın b hemen bu koruş« ba%an'ar haız bır bav neden tefrık edılıvor"' Bevlerın % 99 ılânGraenuıtz harbden sonra Turkıve ma\ ı kend îerıne naleder er Eşref Şef k ları bu veva buna benze durumdadır Resmî yarı resm! de açılan ve muhteHf Alman san Bev ustadım zın sporcularla japtığı daırelerde de (TercharO kelımesı bavanlar ıçındır atkârlarını ıçme alan bu îık toplu hasbıhal kı daha zı\ade vucudlerı muavven b r formaa tutmak gayesını guMutlak surette kadının bır erkek hıma\e ve bakımına sergı munasebetıle gosterılen alâ der ve telkın va nız sporcuları ılgılenmuhtac olduğu zıhnivetını medenı kanunla henuz yok kav a \ e geçen sene yapılan Schıller dır r Bundan da b zım zavallı genc kızederken Tanrı korusun bu defa bunun tersını benımsefes'ıvahne verılen ehemmıyete te larımıı kendılerıne pav çıkarırlar Kevecege benzıvoruz Dun kadın dogmak bugunse erkek mıklerının adaleler^nın henuz neşvuneşekkur etmıstır ma devresınde ıken bu vanlış yola «aaoğmak bahtsızlık olmasın. Valı Prof Gokay, yaptığı lconuş pan genc kızlarımızın kı bunlann ekKenan Kantoğlu mada sanatm ınsan ruhu ozermde serısı ortaoku ve lıse ogrencılerldır ekSanjer As Ş Bşk lığında kı tesırlennı tahlıl etmıs, cemıyet serısı 1820 vaslarında ya \eremle vey» olduklarını büSıv Memur. lenn sanatı ve sanatkârlan destek clnnetlevekarşılajmaktaamazsınız. Kendı mezler ıız de anla NOTUMUZlemekle \azıfel olduklanna ışaretle eılerıle canlarıru kıyan bu zıvallıları Buna karşılık da bır kadın hamil bır kadın dulger Vr kasanatta da duile bugun rasmda ruttuklan tehhkeli voldan çevırebilmek dın demırcı bır kad'n lostramo bır kadi" kasab çıraŞı arıyan ' buvuk farklar bulunduğunu, şehrı ıçın ne kabılse yapılmalıdır Gazetelerde neşnyaU onlev ıcı voktur Ona ne demeh'' Herhal de erkeklere tah<=ıs edılen ıçler mızde vucude eetınlen \enı mı >azı ıleere thtıvac radyolarda himmetı naahat vardır Tlk daha çoktur Bazı ınce ışlenn kadmlara jakışmasını tabıi gormarî eserlerde sanatkârların eser »izden bekllyoruz Mılyonlarca vereTi melı lerıne de yer verıldığını Beled've namzedı varın doktorların hazakatme nn bır galen tesıs ettığını. mıllet sıgınmak bahUızlığına maruz kalacaklarını ledrıc! bır lerarası temaslan saglamak ve sa felaket dusunmeden doğru «dım surette uçurumuna adım Dizgi makinemize sahib Gözliik mevzuunda arkadanatkârlan tesyık ıçın bır fon vu yaklaşıvorlar Yazık bu tallhsiz bıçare cude getınlmesı lâzım seldığını sov lere yazık «na ve babalara ve rühayet olamıyoruz ştmız şikâyette haklıdır lerruş Beledıyenın Gulhane Parkı yazık mem eket v« mıllete Ingıltereden l'hal etmek ıstedıg mıı 172239 sıcıl njmara 1 Başmurettıbımız Lınotıp dızgı makınesı ıçın mezkur fab Hunu Turcanm go^ıuk ta ebı hakkınaa n« bu memlekete h.zmet etrrus olan Hâtıra Ekmek buv uklennuzm bust ve heykellerı onu bır duşman •leyhinde bulunan ve rıkanm I'taıbu dakı mumessıllıgıne mu neşr yatınıza cevabd r kadar tehhkeli bulan \apılan mcelemeden mumaılevhm nı kovdurmakla şımdılık hovkeltraş zavallılar bugdavdakı madent maddelere raoaat ettık Sıpans ettıgımiz makme bedehne mulanmıza >enı bır çalışma sahası aç vucudıın ne kadar muntac oldugunu bd kabil 6 S 954 tarıhınde bır mıktar da 23 11 955 tarıhınde Sultanahmed hastanem ze muracaat ettıgı gereklı muajemak tasavvurunda bulunduğunu bıl «•ler ekmek vememetle ne kıdar hata para verdık nesının vapıldıg gozluK almak uzere ıdrak edebılseler ve dırmış, ve sergıvı muvaffakıvetler ettıkJerınıTjık neslmın butıJn (ene bıl Ingılteredeki grevler yuzünden mez anlaşmah gozjukçuve gonderı d ğ pdı «ele kı dünyaca kur rrakıne ancak sekız a> sonra 29 ocak geçemn go^luk çerçeves nı begenmed çı dıleğı ıle açmıştır musellem kuvvetının menjeıni kısmen 'e I«tanbul Sergıde 135 eser teşhir edılmekte ekmege düsJcunlulrte aramak lizıra gelı 1955 vapılmadığıgumruğune geldi Trans ve sıkavetırın bundan ıleri geldiği anferı ıçın gumrukten çeke la^ılmıstır yor belki bu derece hatalı blr yola sap m»dık Ekonoro ve Tıcaret Veküetme dır Mu ehassıs hek m tarafından luzurn Amerık»lıları ne«Harputt» bir Amerikalı» tzmiHe maılardı Ingılızleri Onlar bır ere gunde muracaat ettık B •• k«e def» Ankara>a goster len gozlı \ canılarının bedellerl, den ornek rutmalı? gıderek Veltâletle tema«larda bulunduk d« temsıl edılmeye 500700 gram ekmek verırler Bız Turk 1 n san 1935 « rıh nde Tıcaret Vekâletı kurumumuzca hıç b r kav da tâbı rurulIzrrur Kultur v« San ler 900 gram verıriz Bızım bunyemız ve D i | T ı o r e t Da resınden aldıSımız maksi7in derha tedıve olunmaktadıve alıskanlık tarzımıı vemek tenew\i genel 5 ozel 62*>« sayılı yazıda 2S 622 Gozluk cerçevele' bu sıgorta kolunu atseverler Demegı t.umuz bunu ıcab ettırmijtir Ne yazık kı hrs'ık tr»n=fer rrusmelesınm ıfası hu tatbık eden dıger mem eket erde oldurafından kurulan A bılgıye dayanmıyan mukallidlık burmda «unınria M mar* 1955 tarihınde 588C sa gu gıbı nıem e^et in 'ae de sıgortalılar ra Tıvatronun faal da rol ovnamaktadır hıç bır f^rk goze>ılmeksızın yılı vazı ıle T C Verkez Bankasına ge arasında >ete geçtıguu bıldırYusuf Er Emekli Üskudar rekl talımatıı venldığı ve bılgı edın tıples'ınlm s bu urmaktadır mıstık Bu tıyatroda ıkıacı eseı oSıgortaü K.bul ed len tıp hancınde mem z brdırılmekte ıdı Su antepe bır çeçeve ta'eb et ıgı takdırde. »raiarak Ankara Devlet ve Istanbul Tlcaret Vekâletırden T C Mertez dakı farkı kendısımn tedıye eönesı 14Şehır tıyatrolarında sahneye konu Pendkteki inşaat normal B»ıka«ına rranrfer ıç n talımst verıleh t m g»lmektedır lan «Harputta bır Amerikalı» koa«aği v\!k""ı on av oldu Telgr«f çek ık olarak devam etmiş NOTUMV7 ıstıda verdık mektub yazdık netıce deraedısj ojnanacaktır Şıkâye' sahıbının bu mektuba dalr Gaıetemlîln J7/11/B55 Urlhll nüsha ğıl cevab bıle ılamadık Ankara Devlet tıyatrosunun ta sında lntlşar eden Bu gldlşle Kartal fıkrın sorduk Ya\ ın ve Bd«ımevl Ben go7İuk çerçeves ne tıra7 ermis nınmiş ve muvaffak rejısoru Mahır O r a ç a ğ kaMba»ın» dönecek» b»»Hklı yazı Canova esen sahneve koymak uze ftmdan nakkında Kartal Kaymakamlı • » » • » • « • • • • • • • » » • • • » » • • • deeıhm Zaten gozl ık çerçeve^ı almam bahıs mevzuu deg ld! Elımdeki kajıd re Izmıre gelrruş ve 28 arahk gu • Kartal Hukumet caddesl 533 ad» n | Dumlupınar şehidlerine sjrf gozluk camı ıçındır GıtüSım duknü başlavan provalar bır hayh üer parseı MTrtı > n t n h l b l f ) Beledlye kânlarda bu camı bana vermeoıler Bu rüçhan hakkı X itıbarla İşçf Slgortaları Kurumunun c«leTOişt!r Ilk terosıl önumuzdekı m mlz* mttracaatla lnsaat rubıatı t»le I martesı gunu saat 20 30 da verüe b*nde bıılunması Uzerln« projelerl tet 4 Blr ş«h:d b a t » « Sulerman Çu ^ v»bı yersızdlr GdzluV camları !çm «iklk ve tasdlk edllerek meettur mahal t b u k iMnalîag» mahafl««l « o » • g(*r4a tanff dan verilen k&ğıd halen cektır Un Imar plinında yeşll <»h> olarak TKaramürsel sareslnden aldıŞımız • elımdedır »yrıimım bulunman »e i aeneUk Imar 4. meknıbda Dumlupınardft ?ehld o J Palazzo Pirtı.> orkestrasınıa programı hanclnde olmaBi dolayısl • lanların aılelenle .lgılenılmesı h a k 4 Türklerle mektublaşmak korseri v a r B u Zayıflamak modasından dogan verem Niçin tercihan kadın daktilo aranır? u T o 1 | X ŞARK H e r GAZİNOSU Tel 48 65 60 * Maçka Taslık NOT Masalarınızı evielden ayırtınız Her nevı nışan ve toplantıva «talonumu? verılır I» GÖNÜL YA7AR Ayrıca: SULUKUUE GECESİ duğan Iranlılar Hayır Cemiyeti Başkanlığmdan: " ^ Sayın Âzalara 22 ocak 1956 pazar sunu Galata Yolcu Salonu (Lıman Lokantasındai saat 14 de yapılacak olan mutad jıllık kongreve tesrıfmız rıca olunur GUNDEM Anma Toreni 1 Ev\elkı urruımi toplantı zabıtnamesının okunması 2 Cemıjetımız n 195" senesı muarrelâtı ve umumî durumu hakkmda ıdare hevetı raporunun okunması 3 Mırakıolar raporunun okunması murakıblarla ıdare he'vetı uyelenrun ıbrası 4 1956 seneunın takrıbı butçesının muzakere \e tastıkı 5 Temennıler 6 Yenı aslı ve >edek ıdare heyetinin intıhabı 7 Murakıb ve >edek murakıbların tâyın ve intıhabı cekt r iahare lnsaat mesul muhendlslnln ltl Cemal Reşıd Reyın ıdare edeceğı rsz Te lkazı tlzerlne Tapu Fen Memu bu konserde, Rossını'nın «Cezayırde m Te Beledlye Pen Hevetlnln mahalllnde yaptı&ı apllkasvonda bır Italyan» Schuman'm IV uncu mfmdan teaplt karıklannın amele tayerlertnln Sandalbedestende senfonısı, Debussy'nın bır noktu degıştlrl'meslnden llerl geldigi anlaç; lan hatanın tashlh ve lnsaata tekrar runu, Cemal Reşıdın «Çagnlls» ı, Muzavede Salonunda musa&de edlldljrt yr h e n de norma Chabrıer'n n dbpanya» ısımlı bes olarak devam etmekte i lbulunduju an 20 1 956 da, çalışır vazıv ette, tesı çahnacaktır «Çağrllıs» ısımlı L&aılmaktadır » kahve degırmenı, 1 hassas teeser memleketımızde ılk defa olarnzı satışı (Bir anne) ye rak ıcra edılecektır (Bır anne) ımzasile aidığımız mekruZeyyad Selımoğlunun ilk kitahı ba cevab D o n buçuk aahlfe ve «ık Tanınınîş hıkâvecıle«atırlarla mektub gonderm şs n z Lutrımızden Zevvad Sefen fıkırlerıruzı 20 satıra sıkıştırınız Bu sutunu ya;lanmıs bir muharrırın Tt hnoğlunun ılk kıtabı ıdare ettığını hesaba katıp rcazur go«Kavganın sonu ve Mecıdıyekovu asfaltı uzerınde otobus durağında tam konrunuz başı ı ısmı altında > aforlu jedı odalı kiralık daıre Tel 44 49 75 yımanmıştır Bu sütunda resmî makamGenc yazarlar arasında hakll bu lara değil, ahaliye hitab şohrete ulaşan Selımoğlunun ılk eetmeli sen ılgı ıle karşılanmLştır ünkapanı Hacıkadın caddesı No 73 Seçılmış Hikâveler Dergisl Seçılmış Hıkâve'er Dergısırun 47 hane sahıbı Kamıl Karahan Mektubunuzcia bahaedilen mevzu evveli; Pnasadakı en \umusak \unden en cazıp modellerıni ncı sayısı Şukran Ozkutlu Bumm beraber hulâsa edılmeııjdi B 'înc atlle şart savın muşterılerıne takdım eder Gaffar Katherıne JîansfıeM Guner gazete okujucjsımun mevmu kavramaAdres Atıje Sok Iskeç^ ap 10'1 Teşvikıye Tel 483552 Sumer Erdoğan Tokmakçıoğlunun sı mevzula ilgilenmesldlr Sıraladığınıı evrak numarasının mahlvetlnl blz hıkâyelerı Attılâ Ilhan, Can Yucel bıle kavavamadık WaHer E Havvkıns Nevzad Üstun, fAdapazarı huvıyet mahfuz) M Nıvazı Akıncıoğlu, Conrad AıTalebe, 3 kuruşluk ken Ozdemır Nutku ŞaVımkava Galata Vovvoda caddesı Agopyan hamndakı vazıhanemızı Dıl Carl Sanburg un şıırlen, ayrıca abonemanlardan faydalamr 16/1/956 tarıh pazartesınden ıtııbaren, Tersane caddesı ınceleme, açık konuşma yazılan ve Gazetemlzin 4/12/955 tarlhll nusha 290 numarava nakletmiş, bulunduğumuzu sa>ın dost ve Alı Parmakerh M Bakınn desenle smda lntlşar eden #3 kurua verlne 5 muşterılerımıze arzederız kuruş< başl klı yazı hakkmda E T T rı le çıkmıstır Idareal MüdJrlüğ'inden Rıfat Kurt Faık Erçakır Kollektıf Şti. Floransamn «Palazzo eTle mevzubahls olmıvaca^ından 15 11 954 tarlh No lu msaat ruh Pıttı > orkestrası bu satı verl dlglve I2/17un lhban Beledlve ) aksam saat 2130 da mlz Fen Heyetlnce mataalllnde yapı Şan sınemasında u !an 'e'klkat netlceslnde vazlvet pl& nına blr aykınlık görüldütünden çuncu konserı vere şaat muvakka^en durdunılmuş ve İnbi le burada bltlşik ayrık bıok veya lklz *1" olarak lstenilıyor Tazmlnatta ^ J r ı ç h a n hakkı tanınmalıdır J ••»•••»••••••t»»»*»»**»» istiyen iki japon . S A T I L I K Yogo Shırota 15 Kanda Goken Cho Chı>od»Ku, Mektubları ^ikkatli Tnkvo Japonva Katuv oshı yazmalı 351 Kakuwarl Nakamu'a Nagoya S Yalaz Reşadıve mahallesı ü Japonv a Mekrubu hangı şehırd'n vazdıcınızı tas\ u k a n d a adre>;Ien vazılı ıkı Japon rıh etmemışsmız Posta da pulları damgalamamıs Bu sebeble v a z ı n m basamı ulebejı Turklerle ırkadaslık etmek istemektedır Ingıhzce olarak muhaberatı voruz taleb e'en bu Tıponlar Turkıye hakkmRöportaj tarzındaki uzun da m Hımat olmak arkadaslarına da Japnova hakkında bilgi vermek arzusundadırlar yazılan bu sütuna basamayız Ibrah m Uçar Kevsun nahivesi B'?bğretmenı Besni Adıvaman Roportaj tarzında uzatılmış mevzulan basmaga yerımız musaıd dejıldır Sıhk o!mamak şartıle 20 satır ıç nde fıkrınızı hu^sa edın Bir eczaneden şikâyet eden zata Rıfkı Ö7basarel Nisantası Guzelb^hce sok \ o 19 4 Bu şıkajeünızı Saglık Mnrlulugune h ld ıırtenız net ce ahr sınız B 1 neşr nde m ıteredd.d kaldık KÎRALIK DAİRE Afakî hasbıhalleri basamıyoruz Turhan Sermet B kırkoy Bu «utuna a'am basbıhal t a m n d s vazıları ba .amıvoruz Maddesı *arıh mevzular vazmah Bilyap Trikotaj Mağazası BULMACA TI 1 1 Üsküdardaki o mesned duvarı ıslah edilecek Gazetemlzin 27/12/9o5 tarthl' nusha ı m d t lntlşar eden Uskudar Ksymakamlıgından muhım blr aüek ba'slık .ı yazı hakkmda Csküdır Kavmskam lıgından Semt halkı tarafmdan »ıkavet mev 7uu olan kazamız Hacı Ha'un Mah Tenl Dunva »okaçmdaki mesne» d j varmın s'ahı vo ıına gldl mekte'iir YAZIHANE NAKU Gazetelerim postada kayboluyor ECZAG? SUAD BAYRAKTAR Modera bır sckılde tanzım ettığı Teşvıkne caadesı No 116 dakl A.NKAKA 7 2S 4<ılıs \e pıcgram 7 30 Tarkule I F [ H J Habe pr 8 00 5artıUr (P ) S15 Favda'ı me^rular 8 30 Sabsh e< e n IP1 1 9 00 Şarkı \e turkuler ıPl 9 30 Karma Dotı nuzıgı ıPI ] 10 00 12 27 Açılış \ s progr=m 12 30 muz gı 13 00 sa kılar ıRad fe E»t e n) 13 30 Taıkule' Azıze Tozemı 13 45 Haberıeı 14 00 Hafıl «arkılar dans ı c caz muzıgı 14 30 Beraber şarkn r çal<.rlar Sadı Işılay F e y d Aslaigıl Had ye Otugen Yorgo Bacanos 15 00 Kapanış ESİN'e MİTHAT PAŞA ECZANESİNİ Açtıgını sajm dost \e muşterılerıne arzeder. Baknadan çocuklarınızı Rn dırm^ ınız Yenı Postane karşısı No 38 Lstanbul Beledıyesi ŞEHİK T1YATKOLAR1 ÜKAM K1SM1 1158 \çılış \e p ogrdm 12 00 Frank Purceı Jean Grujer ve Ix)u Lou orke*tra' = rı (Pl ) 12 30 Gonul Akın16 57 Açılış \ e program 17 00 Şorcıdon ^arkılar 13 00 Haberler 13 15 \ e e ı şarkı'ar (P' ı 13 30 Rad kılar Pl ) 17 30 Akşam konserı vo salon orki't'cısı ıSedad Edız ıdaıe 18 00 Sarkılar (Mus afa KovancU sınoe) 14 00 Esen Altandan şarkı 1 18 25 K a ı ı b mektubları 18 30 Dans lar 14 30 F lm \ Udızıarı geçıdı (Pl ) ^ ve ca7 şarkıl?rı (\e«et Can ve arkadaş15 00 Gul Batudan şarkılar 15 15 I a n ) 18 5ü Konuşma 19 00 Radjo Bagıaıralar'a ojun ha\al a rı 15 30 erkekler fa ıl he>e i 19 30 Saksofon Vaughan \\ llieiı» Tarla ıcuşu hava la melndıler çalan Nlhad Eseng n 5 lanırken Sı^elıu BalUzar Pl ) 19 45 Haberler 20 00 Saz eserlerı (Erguner ve arkadaslarn 20 15 Radvo 16 00 K«pamş Gazetesı 20 30 Rad^ o Tivatrosu 'Bır * Tarıh) 21 20 Ara melodüerl 21.30 16 58 Aç I14 \e program 17 00 Mcş S«rkı'ar (Maeddin Yavaşça} 22 00 hur senfoiıler ( P l ) 17 45 Nureddın Şıır ve melodı takdım eden B«kı Suha ÇamhdaSdaT »urkuler 18 00 Ordu Edıboglu 22 15 Pıyanıst Iffet Evm saatl 18 30 D«ns müzıği \e h»fıf şarItılar (Pl ) 19 00 Haberler 19 15 22 30 Dans ve cez müzlği ~ 13 00 GuTarıhten bır yapıak 19 20 Şa kılar numuzun melodlîen ÎS 15 Haberler (Pl I 19 45 D ı ı inlakı musahabe 23 30 Proeram 23 33 Karışık muzlk 19 55 Tak= m 20 00 Pıyano solo »rı 24 00 Kapanış 20 15 Rcdyo Gare esı 20 10 Rad\o sa nptkarları bır aioda (Muziffer Ilkar ıdares nde> 2110 Şıır «aatı 22 00 Spor gaz»te^ı 22 lo Opera «»venleı saıtı 22 45 Haberler 23 00 Haf J gece m ıztgı Pl ) 23 30 Freddy Mart'iı ve Ray Anthony orkeıtraları çalıyor ( P l ) 24 00 Kapanıs » TÜRKIYE ŞIŞE ve CAM FABRİKALARI ANON^M SOSYETESÎNDEN: « MASUM İBENE Yazan UGO BBTT1 Turkçesı ASUDI ZEYBEKOÖLÜ relefon 44 » 57 Sa*i toM a» Teklif Alma İlânı 3 000 Kg ıade gazete ıçın teklif ahnacaktır Al&kalı ların te«hm sartlarım bıldıren vazıh fıat tekhflerını en geç 25 1 956 tarıhıne kadar Istanbul Tahtakale Telefon sokak Tomruk cıkmazı 54 numaradakı Tıcaret Mudürluğune bıl dırmelerı rıca olunur Müessesemız dıledığı şekılde sipariş vermekte serhe^ttır YENİ TIYATRO HARPUTTA BtR AMERİKALI Varan tSTANBL'L BOLUMt) >lts»r»v CEVA.D fEHMI 8ASKU1 Telefon *4 04 0» nirh OcaS Mnııınos HALANIN MİRASI Yaıan CURT OOETZ Turkçesl S TÛRKtS NOVAÎ! ALTINTOP'un Kauçuklu erkek ayakkabılaıı Yenl PosUne karjuı No. 36 i 5 000 Kg renkh üstupu içın teklif alınacaktır Alftkalı larm teshm müddetı ve dığer şartlarını bıldıren v»wh fıat teklıflerını 1 Kg numune ıle beraber 25 1 1956 tanhine ka dar Istanbul Tahtakale Telefon sokak Tomruk cıkmazı 54 numaradakı Tıcaret Müdurluğumuze tevdı eylemelerı rıca olunur Müessesemız diledığı şekılde siparış vennekte aerbesttır Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan Anonim Sosyetesinden; Teklif Alma İlânı Amerıkan su geçmez tulumbalan Yenı Postane karçısı No 38 «t ıraju> CuntnurıVe' Mi'naacıtık n OtMtecllHc mrk \ n o n t a $irk«t) C»Hlo«lu Hkikevı mkak No M/41 Sanlbıert Tas (»leriru O'len ldaıc «4«B Mw*ul MOdttı E S İ N ' in Ber her gun b r Cumhur yet gazetcsı SOLD SAGA alıp Naz lHnin Sultanh «ar n^hivesıne 1 Yabancı m»m cket'ere hrac edePostane vası'a^ıle gondemorum Fakat res dovız aldıgımız nadde erden 2 onlar gazetelerı almadıMarını vazıvor Hekese nılık etmesım huy e d ı n n ş 1ar Benim gondermış oldugum gazete er rp e 3 Tertem z. 1= amm dort hak ne oluvor' 1 fesinden bın 4 Dahı.ı kıSim ?eng n Ha tâ belkı gıtmez dıye S kumsluk Mu^luman'arın mallarnın kırkta b r pul ı'e gonderıvorum PI fak ıleıe daj »ma'îirı hareVe ^ Gazetenız vasıtasıle şıkâvetler rumu r ransa ı.e Alm n^a arasıiaakı ıht =f 1 t zunda vaz'lmciinı rıca pHçrım bolge onu p^pn clmı>an herke^ 1 spaHusevın Kılıe Ma'ımuapssa \ o b r 6 Anadolu e*ra'ın<*an bır ZRİzmitte bir yol kuşu No 2S da isçivlm Is anbul mîn p a ' ç i s ı 7 Tavada olduîu ha'de Izmıt sehır plânının 11 numarah paf Canlı Türk mutasavvıfı Mevlâna alıtİRr onu havada ?rarlar o 8kadar vetasında 6 yol guzergahı sakuılerijız ve havat eneriı«ı ıle dolu Bu yolun yapılması ıçın sekız muhren ''andan verır ya kürmet borcluyuz telıı muracaatte bulunduk Tesırı olmaVŞAĞrYA Pendık Gazipaşa caddesmde 33 numadı 1 O av ar ıçk usul çoğul) 2 Ömer Kınran « Yol FıriB »o r»da Azıl Kondomer adresınden bıze P \uk dev r kı keume 3 Gercek mektub vazan a u Tasiırvuf erbabıkagı sakınlermden na otedenberi vahlm unadlarda bulunan d n wh b'erı anc?k bu mıktar Tanrı\a I Ortaköyde Kaymakamlık medre^e erbabı olmuştur Fakat o gıbı tnan 1rlar oorouncıı (eskı ter m) 4 S mc ! D vnadn bovle savılacak rral Mecıdöıu kazasmın Ortakoy nahiye tarizlere yer verılemez Turk mu asa\ Vi'mpdı b r ces d hvvan vemının vafıfı buyuk şaır Mevlânâva hepımız hürsınde kaza kuru masını bura h»lkı istemet borclujuı Sozlerının ınce tarafla rırt ^ B r harf n okunu^u hpr mçmmektedlr 8 rını anlamak derln dıkkate bağlıdır Dı leket doldu^an halk kniabahîı (tmzalar) ni taaMub degil mensub bulundugumuz \a ^erın vucud ınrek kırmi7i ^u f ıkı >enı medenıvette avrıldığımız Sark me j kelımet 7 Ittıh*dcı «rın mejhur »adKırklarelinden aidığımız denıyctindc d« makbul degıldı Kezı se I raMmiârından bır v âvetımııın varı^ı *Lskudara g'derken» fahet ve ahıAksıılık evvel »hır makbul S rpvrıimce mektub sarkısının kahramanl belır r şevler savılan az S»yfl Ijık. Kırkltrell Bu m«vzuu 1 I 4 1 9 »lmdlkl haldc gazete neşrlyatı arasına Kontrol ve murakabe s,okamıjoru2 • Tramvavlarda Iklncl mevkl taıebe blletlerlnln ücretl üç kuruş oıdugundan kolavlık olmak üzere abonman blle'lerl lhdas edtlmış bulunmakUdır Esltlden berl p antonluklarda »atılmakta olan bu karnelerden oürencller lstlfade etmektedlrler Bu sure» le tramvarda bl'et alıp \eime lşl koiaylaşmakra ve par^nın üstünun ladeaı ve bozuk para buiunmavışı glbl sebeb er dolayıslle her hangl bir munakaaa mevruu kalmamaktadır . 1• 1 1 !| • 1 1 1 I • • 1• • 1 • 1 1B ! 1 1 1 1 B 1 1 1• Teknik mevzular edebiyat kaldnmaz' Bülend Erok Te*ntsyen Srltek Sanat KnstitOleri hakkındakı temennılerınıll blr teknlıyene Taraşır kısa luzum'u eümlelerle yjzarsanıı mektubtınuzu basarız Bu gıbi mevzularda edıbane ıfade bevhudedlr Metela «Feyıı kaynağı ır* fan yurdlarının Turk çoclıgu yurdun sanayl kalkınmasınâa gıbı ıbarelen basamıyorut Msktubunuz l«e bu ftbi curn1«rle aeludur Ayıkalması mumkün ola mefhumlan Rizede unutuknuş Şuna ne demell Blr dllkkândan aldıgım malı diger yerde y»rı fiatına »1dım Her ıkUlnl kariftırıp Ikı mlsll aatan lahsa n u l ı n ı n «eçrnesini rlca *ttım Yanıldı Flât farkmı ver dedı' Tablı ikl mtâli olduğunu «ovledıgımde gayet sogukkanlı yuzu bıle kızarmadı Acabt kontrol • murakabe kelımeleri n ı ldif Bu illere kim bakar? Hassn Evren Cumhurıyet Cad (T. K i n iS R îilslu » i I U|K Z\*\%> t'HI Ll * A M A NAZIMI NAD) ve ÇOCUKLAK1 CEVAD FEHMİ BAŞKUT A M I R MN F! V A < M A • 1 R|ı A|N 1 K|t Ul m«dı. w • Y t •s.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog