Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

19Ocakl9M cu IvüriCı u sütunun sahibi, her» gün mektublar alır. Bun | | < j ) ların sayısı siyasî ve iktisadî hâdiselerle artar eksilir. Bu mektubların bir kısmuıl okuyneu sütununda bulursunuz. Bir O'nun en heyecanlı ve hareketli Sherbrooke, Ottava, Kan^da, 18 kısmmı biz işler. yazılarımıza mevAnkara: 18, (a.a.) Bağdad Pak ün akşam Demir Perde giinleri, Anadoluya geçeceği sıralarzu yaparız. Bir kısmı yazarrla okutı konseyi ekonomik komitesinin (A.P.) Kanada Kralivet hava dır... I gerisi radyolan, büyük kuvvetleri cemiven başkanı hava Tİ* yan arasında meslek sırrı olarak Bağdadda yaptığı ilk içümaının so ehetnmiyetle şu haberi Çok dikkatli idi .. Kendisi hakmareşali Gutherie dün burada verkahr. Onları bir çok sebeblerle neşyayınlıyorlardı: nunda yayınlanan r«sml tebliğm kında Osmanlı hükumetinin ittıhaz dıği b anatta şöyle de.n.,1: >> redemeyiz «Doğu Abnanya meclisi bir ormetni aşağıdadır: ettiği bütün kararları gunü gününe « Bugün baslıvarak bir harb Bu mektubların yüzde 75 i maişet dunun kurulmasuıı kabul etmiştir. 1 Bağdad paktı iktisadl komi yedi saat zarfmda bitecektır. Bir istihbaı ediyor ve gerekli tedbirlerı Şam, 18 (A.P.) Dün resnıen 3 Mütecaviz hududu aşar aşve hayat pahalıhğı üzerine, maaş, Deniz, kara ve hava birükleri teş öğrenildiğine göre, Suriye 'la Lüb maz, iki memleketten herhangi bi tesi ilk içtimaını 10 ve 11 ocak 956 almaktan geri kalmıyordu Biz de memleketin diğer bir memleketi yekifaj etsizliği. veja a>hk müsavatkil olunacaktır. Asker roevcudü nan arasında «bekleameduc ihtı.âf rinin silâhlı kuvvetlerinin diğer tarihinde Bağdadda yapmıştır İran re sermesi için bunun başllca .,ehir kulağımıza gelen en ufak bir habesızlığı üzerinedir. Bunlar da meBBvunma ihtiyacına göre tesbit edi larm» zuhuru iki Tiemıeketm ım memleketin kumandası altına gir delegesi Abdulhasan Ebtehaj Reis ri bile hemen kendisine haber velerini bombardımanlarla tahrib etmur, emekliler. yetimler, dullar, lecektir. Mecburi askerlik hizmeti zaliyacakları iki tarafh askerf pak mesi. riyorduk .. seçilmiştir. mesine lüzum kalmamıştır. Str<;teameleler ve küçük maaşlı ecirlerkonmıyacaktır. Çünkü buna şimdi tın, müddetsiz olaıaJc gerı h'iakjlÜrdünün kabul ettiği teklif Bir gün bir aile ziyareti yapmış2 • Heyet başkanlan içtimaın jik bir şekilde atılacak bir !>aç bom dir. lik liiziım hissedilmemektedir!» masına sebebiyet Amman, 18 (A.P.) Ürdün Ha açıhşı münasebetile söyledikleri nu ba bir memlekette hayat eseri b ' tım tanıdıkların birine ialon kaHakikat bu memlekette en kotü Sovyet propagandasına bakılacak Greçen cuma günü yayınlanan riciye Vekili Dr. Hüseyin Fahri Ha ruklarda, Bağdad paktmm iktisadî rakmamağa kifayet edebiiir. Bu labahktı .. İçeri, orada bulunan ve vaziyette olanlar bunlardır. Bahçiolursa, Rus kontrolu altındaki Al müşterek bir tebhğde, mezkur pak lidî, basına verdiği beyanatta, hübenı tanımıyan bir ailenin damadcephesine hükumetierinin atfettik bombaların vücude getirMeği ı t d van ıspanağaı 180 kurusa çıkarabilman topraklannda bundan sonra tın 17 ocak sah günü parafe edi kumetinin Suriye, Mısır ve Suud! lan girdi .. Benim varlığımı bir an !eri hayati ehemmiyeti belirtmişler yoaktivite herkesi öldür3ce':tir.» mektedir. Kunduracı 100 liraya i a Ahnanlara silâh verilecek, bunlar leceği bildirilrnişti. Arabistan taraiından ileri sürülen için unuttular .. Boş bulundular ve dir. dar ayakkabı satıyor. Bir ayakkabı talim terbiye görecek, askeri birağabeyimi kasdederek: Resmî çevrelere göre beklenme muavenet ve malî yardim tekl.fle3 Ortaşarkta İs'âm dünyasîşimdi 35 kurusa ho>anıyor. Ama likler kurulacak! Bolşeviklerin böy dik göruş ayrıhğı Lübnanın uze rini kabul ettiğini söylemiştir. « O'nu asacaklar mı?» dedi Evet Makbuş, dedi, merak et ecirler ne ahyor?. Ne sarfedivor? le bir karar vermelerine sebeb de, rinde durduğu ve Surıyen'n kabule Yardımın alacağı şekli tayin et nın ehemmiyetli rüknünü temsil ler... me bunu da bılirsin inşallah!... Bize öyle hesablar ve rakamlar Batı Almanyanın silâhlanmaya baş yanasmadığl asağldaki noktalar ü mek üzere şimdi ilgili 4 nemleket eden âzâ memleketler, husnsî maGenç damad: Beni bağrına bastı .. Veda etti.. gelmektedir ki: bunların ifade ettihiyetteki yatırımlara inzimamen, lamış olm<«sı imiş! Onlar bugiine zerinde temerküz etmiştir. Hariciye Vek İleri arasında bir top« Zannederim!..» diye cevab Merdivenleri atlıyarak aşağı indi.. ği fecaat, en beliğ trajedilerden dakadar Doğu Almanyanın silâhlanhükumetierinin vasatî olarak sene1 Paktın yalnız harb zamanın lantı yapılması beklenmekteair. verdi. O, arkadaşlannın refakatinde a ha acıklı, daha yürekler paralayıcımasına imkân vermemişler! lik 350 milyonu mütecaviz sterlin da yürürlüğe konması, Halidî bir soruya cevaben, 3 Bir yaşh kadın, (bu kadının ko rabasma binip kapıdan uzaklaştığı dır. 2 İki memleketten hiç birinin memleketi tarafından teküf ^dıİT.ği sarfetikleri kalkmma plânlannı da Bu bolşevik propagandasımn elle cası saraya mensubdu) fısıltı ha • zaman, biz, pencerelere yığılmış göz Halbuki 45 senedir «mucize» tutulur tarafı kalmamıştır. Rusla silâhll kuvvetlerinin, harb zamanı şekilde bir maü yardımın Ür lii.ıle ha şimdiden, kendı'erinden tatbik lınde damada yaklaştı: yaşı döküyorduk... nev'inden bir kalkınmadan bahserm, kontrollan aJtına düşen Doğu müstesna, taleb vâkı olmadan di Ingıltere arasında mevcud mevkiine koymuşlardır. Komite. i? Merkez, sol ve aşın sol partile Aman evlâdım, dedi, siz as • Bizi gene annem teselli etti: der dururuz: ama ferdin maişet \e Alraanyada. seneler önce. Alman ğer memleket n topraklarlna gır deye ayklrl düşmiyeceğıni söy'emış birliği, teknik bilei teatisi ve tek rinin seçimler için birleşmeleri maz iseniz o sizi asacaktır! .. Sen asker kardeşisin!... dedi kazanc münhanisi nasıl bir iz çizt r. lardan askeri birlikler teşkil ettiknik tedrisatın islahı yollarile bu Başbakan Karamanlis'i şaşırttı Hiç duymamış gibi d?vrandım.. Ayıb... Ağlanır mı hiç askerin arduımistir? Bunu araştırmayız.. leri, bunlara silâh verdikleri, Kızılkalkınmanın müessirivetini arttırEve gelince heyecanla a?abeyimin Kabul etmek Iâzımdır ki; bugüa Atina 18 (R.) Bu akşam öğ yanına koştum . Olan, bıteni ken dan .. Üzüntünü belli etme kimseordunun merkezlerinde bunlara tamak suretile. hür dünyanın bu mü ye Misafirlere şerbet ez .. Mem hüyük ve hıısusî hanka ve şirketlim yaptırdıklan bilinmektedir. Ha him bölgpsinde hayat seviyesinın renildiğine gore, gelecek genel se disine haber verdim. leketi için giden insan, ölse bile ler, zengin fabrikatörler ve yabanlen 100,000 Alman, komünist iriareVÜkselmesine kıymetü bir vardım çimler için merkez, sol ve aşm sol « Üzülme Makbus, dedi. Onlar arHından ağlanmaz... cı müesseseler istisna edilirse Türtindeki Alman ordusunda vazife da ve bu şekilde bir bütün halind» partıleri birleşmek karannı vermış gayelerinde muvaffak olamıyacakÜç gün, üç gece telefonumuz çal kiyede ücret seviyesi meşrutiyet lerdir. Komünist partısi yasak edil lar!» görmektedirler. Fakat Moskova lisa diinvanın istikrar ve '.luzuruna hiz madı .. Ağabeyimin aramızdan ay devrine nazaran çok düşüktür. Size diğindenberi (demokratik b:rhk) nında bunlara «polis» diyorlar! mette bu'unabilecektir. nlısı o kadar belli oluyordu ki. . bunun misallerini, rakamlannı veadı altır.da faaliyet gösteren YuŞimdi komünist Alman meclisinin Üç gün sonra »Samsuna ayak bas rebilirim: Londra. 18 (a a ) Fareden korŞam, 18 (T.H A.) Türk Su 4 Amerika Birleşik Devletleri nan komünistlerinirı de bu yeni Bana bir tabanca vermişti .. •ldığı karar yalnız bir isim deği« Dikkatli ol .» diyordu. Ben tım, merak etmevin» diye telgrafi Benim babam bir orta derecede şikliğine yol açacaktır. bolşevikler karak sahneden sevirciler arasına riye hududu civarında kaçakçılarla müsahi'îi Bağdad paktının ekono grupa dahıl olduklan bildirilmekatlıyan çıplak bir artistin işine son vuku bulan bir müsademede Suri mik gâveleri mevzuunda. hükume tedir. Bu haber Başbakan Kara uyurken veya istirahat halinde ıken gelince üzüntümü'""m yerini coşkun daire müdürü idi. 30 altın maaş bugiine kadar (Doğu Almanya poyelilerin bir kişiyi öldürdükleri bıl tinin mahsus alâkasım ifade etmis manlısi şaşırtmıştır. Karamanlis. kapıda şüpheli bir kalabahk oiri bir sevinç aldı . Oyle sevinçli, öy alırdı. Bu para bugün 2700 lira lisi) diye bahsettikleri askeri bir verilm ştir. İngiliz kanunları. artistin jahne dirilmektedir. tir. bu hareket Yunar.istanı maceralara kirse. içen girmek ısterlerse hemen le mes'udduk ki .. Fakat akıbetin eder. Halbuki onun ayarı müdürliklerden bundan sonra (Doğu Alateş edersin . Öleceksın, fakat ge ne olacağını bilmivorduk .. Suriye makamlarından veri'en lerin bugün aldığı para 500600 lira manya ordusu) diye bahsedecekler de çıplak olarak görünmesine mü5 Bölgeyi ilgilendiren iktisadî sürükleyebilir demiştir. Telefonumuz gene çalmava baş arasındadır. ne kapıyı açmıyacaksm!..» saade, fakat herhangi bir harekette malumata nazaran, ölen kaçakçı dir. O kadar! Bu sebeble, Batı AImeselelerin müştereken gözden e« Işte böyle bır çok heyecanlı gün ladı .. Fakat telefonun zilinde hep nm Türk olduğu anlaşılmış ve ceBen, 1914 harbi başlarken manyanın silâhlanmasını Doğu Al bulunmasmı meneder. çirilmesini sağl?mak maksadile ko ler geçirdikten sonra bir akşam bir müjde sesi vardı . Ağabevimin 13 altın ile bir daire başkâtibi idim. Prodüktör, «Çıplak bülbü!» namı sed bugün Türk makamlarına tevdi manyanın silâhlanmasına bir sebeb mite, ticari münasfbetler, U'aştırMustafa Kemalin Anadoluya geçe Samsuna çıktığını bizim Bibi haber Alelâde bir başkâtib. Bu para gene olarak göstermek ünkânsızdır. Mos altında büyük şöhret yapmış olan edilmiştir. ma, ziraat ve toprağm kıymetleiclialan diğer arkadaşlan bizi tebrik bugünkü piyasaya göre 1200 lira ceğmi haber aldık.. kova ikide bir bunu tekrarlamakla, Page Willin işine derhal ton verilrilmesi, müşterek kalkınma plânla Ağabeyım tekmil arkadaşlarına edivorlar, «gözünüz aydm» diyor eder. Bugün, (40 sene çalıştıktan diğini bildirmis, «bu hareketi reskendisi tarafından doguda alınan n, teknik öğretim ve eğitim, sıhlardı... veda ederken şoyle diyordu: sonra) bu parayı alamıyorum. Se•skerl tedbirlerin Batı Almanyayı mı makamlar duyarsa ILsans'ru g?rj hî işler vesaire gibi hükumetlerin «MiIIiyet» ten rede kaldı benim bütün ömrüme Bu geceyi annem ve karde •ilâhlanmaya mecbur ettiğini, NA alırlar» demiştir. serî ve pratik bir şekilde faaliyete şimle geçireceğim sabaha kadar... mal olan gavretim ve tabiî olarak TO'y» alınmasına yol açtığını gizSızi tekrar zıyarete gelemıyeceğım St. Paul, Mınnesota, 18 (A.P.) eeçecekleri sahalarda, komitece lcu letneğe, unutturmağa çalışıyor. Batı Hüseyin Cahid Yalçın. tedavi iddia edebileceğim refah hakkım? için kusura bakmavın Şimdi heDun bir basm toplantısmda beya rulacak çahsma grup'an tarafından Eskiden nicin mesken sıkıntısl Almanya daha bu sene 6000 kişiyi için Romaya gitti pinize veda etmiş olayım .. natta bulunan Adlai Stevenson, hususi tetkikler yapılmasını tavsiçekilmezdi? Çünkü 150 nltına 34 gönüllü olarak toplamaktadır ve En vaslı Ea7etecimiz Husevin Cahiri Başkan EUsenhower'den, Dış İşle ye etmiştir. Arkadaşları gıttikten sonra beni İstanbul Ticaret Odası tarafından bunlarla ilk askeri birliğini teşkil Yalçın. tedavi içîn. dun sabah saat 10 20 odalı hir ahsab ev yapıhrdı. Bövle ri Bakanı Dulles'in, Life dergisinde edecektir. 6 Bu tetkiklere intizarrven, ko tertib ve neşredilmekte olan İstan çağırdı: de uçakla Romaya muteveccihen İstan bir ev de eğer boyanırsa ît(W sene Tahran, 18 (A.P) Müfrıt mu çıkan son beyanatını reddetmesini bul geçinme endeksinin aralık ayı Makbuş!.. Dedi . Annemin kar Hu'rtm ayılmıstır. dayanırdı. Komünist Alman Meclisi, şimdi taassıb «Fedayanı İslâm» teşkilâtı veya Bakanın vazifesinden azledil mite, Bağdad paktı konsevine, İn na aid bulunanı hazırlanmıştır. yolasınm karşısına yer sofrası ha Ka«ım Oüleein muhakemesine Hâdise şudıir ki: bizde «s'ar ücgilterenin müzsheretile, bütün âzâ Bk mecburi askerlik hianetinin run lideri Navap Safavî ile 3 yar mesini istemiştir. 1948 yıh ortalaması 100 kabul e zırla . Bu gece sizinle biraz derdretler. es'ar dpdiğimiz fiafiara mubueün devam edilecek nın istifadesine sunulacak bir atom konmıyacağını, buna lüzum hisse dımcısı bugun kurşuna dizılmek su dildiğine göre, 1955 aralık ayının C H P Genel Sekreteri Kasım Gii vazi olarak yükselmemtftir. Hele enerjisi eğitim merkezi kurulması umumî endeks sayısı 141,2 ye yük leşmek istiyorum. Yarın gideceğim dilmediğini belirtmiştir. Mecburi retile idam edilmişlerdir Hayat bu. Belki ölürüm. gelemem, l»k bueıın sehrim>7 2 nci Agırcezs mah beş serredenberi hu nisbe'sizlik danı teklif etmeği de kararlaştırmış selmiştir. Bu sayı, kasım ayının •skerlik hizmetinin tatbik mevkiiBu şahıslar, rejime karşı fesad keme<iinde yapılacak olan durusmasmsize sövliveceklerim var.. tır. > * da hazır bulunacaktır. G'zli cereyan ha fa?!a artmı^tîr. RnnHrn hes yıl ne konulamamasımn sebebi bu de kurmak, bir ihtilâl teşebbüsü ter137.2 olduğuna göre, bir ay evveAnnemin karvolasınm karşısına edecek durusmsd? bevan=tı gareteleri önce metre murabbaı 10> (traya çı7 Âza m»m!eketlerden her bi line nazaran hayat pahalıhğında % fcildir. Esasen doğu Almanyadan tıblemek suçlanndan hüküm giyyer sofrası hazırladık. Minderlsri, ne veren eaze'eeiler ş^hid olarak din kan insaat hugün 350 Hrayad<r. Washington, 18 (U3IS) Ame rinin tecrübe ve hilgisinin Hepsinin 2,92 bir yükseliş müşahede edilmek vastıklan yerleştirdik batıya mülteci akını artan bir hız mişlcrdi. Ağabeyim Mesken ve kira buhranı i» bu >üzIa devara ediyor. Şu sırada böy'e Navap Safavî ile birlikte kurşuna rika Tarım Bakanhğın'n Ortas?rk menfaatine o'arak tevhidini temi tedir. annemin karşısına geçti. Batı Almanvava ihrac edilccek dpn artmaktadır. bir tedbire başvuruunasmın, doğu dizilenlerden biri, 17 kasımda Baş senelik tarım murak ıbssine aa'a nen. bu memleketlerin kalkmma Endeksi meydana getiren grup Anneciğim. dedi. burası SelâHususî sektörde çalıssaiar. knnhuhubat d«n batıya ilticalan daha da arttı vekil Huseyin Âlâyı öldürmeğe te ran, Türkiyenin 195556 pamuk is plânlarma aid bilgilerin komitpv# lardan eıda maddelerinde artış % nik gibi desil Ben eittikten sonToprak Mah=ııtleri Alman trolsuz ticaret edeiîier, şııradan buracakür. Bu endişe ile «şimdilik şebbüs eden Muzaffer Ali Zulka tihsalâtı 675 000 balya ile rekor sehususunda mutabakata 3.26, giyim ve ev eşyasında % 6,41 ra yanıhp da sokaklara çıkmayın . yaya ihrac edilmek Ofisi Bah bın ton radan himaye görenler, maalesef uzere 50 dir adlı bir rşahısür. viyesine ulaşmlştır. varılmıştır. lüıum yok» diyorlar Benim işim büvük... Bu iste mu hububat »'»ılıta çıkarmıstır Mallaı serbest rekabet bulıınmıyan piyasaMerhum Bâş'vekil, General Ali Diğer taraftan Türkiyenin tütün 8 Murahhas hevetler, kendi vaffak olabilm«m için huzuru kalb Trakya. Orta Anadolu ve cenubdogu mızda istediklori kadar p?ra k»7anRuslar, senelerden beri gizli bir Razmara'yı öldüren Halil Tahmasale çalısmam lâzım .. Beni merak «ekilde doğu Almanyada kurdukla bi ve Fedayanı İslâmın Ueri gelen itihsalâtl Ortaşark tütün istihsalâ iktisadî gâyelerinin tahakVukuna ma mışlar ve kendi istira kabiliyetlerini Univ*»''^*» kiitiiVıhanesi bir ve endişede bnakmavın... Gid»rken n orduyu şimdi a'eniyete dökerken dığer bir mensubu Mohammed Vü tının yüzde 80 nini teşkil etmekte tuf gayretlerine devam hakkındaki arttırmışlardır. Riitiin ea'rrttpre dir. Türkiyenin 195556 tutün ist:h hükumet'erinin azimWini ifade et gözüm arkada kalma'in . Elımi. atür'ü yapılamıyor bundan ne bekliyorlar? Ortaşarkta hedi de idam edilmişlerdir. raçmen gerek istihsal. gerek emek salâtında artış kaydedilmiştir. yacımı bağlamavın M^mlekpt için tahrik ettikleri silâhlanma yartşını manbnl Üni\ ersite«:i için bir kütüb hacmimiz bu taleblere cevab veremisler ve pakt ç.erçevesi dahilinde Kâşani tevkif edildi ne vanı'ması hakkında. •ndırır bir yarışa, bu defa Avrupa Berlin: 18 (a.a.) Yakmda Mil çalışırken ^izden vana bir üziintü sene e\*vel k^rar verılerek birbır buçuk cek halde olmadığı için fiatlar yükTahran 18 (a.a.) Iran askerî Bir gazeteci 1,5 yıl hapse birbirlerile iktisadî işbirliğinde bu komisvon nın göbeğinde. zemin hazırlamak makamlan, hükümet aleyhindekı lunmsnın kıvmetini belirtmişler lî Savunma Vekilliğine getiritmesi ye düçar olnnak istemem . klırulrnıi": o'ma«ına raemen haien ku selmiştir. Emi<>yon ve kredi miinaAnnem, hevecandan dıisüp ba tTi^Hanen'n yeri t««;bit ed'lememîstir mahkum oldu mı istivorlar? Batı Almanyanın, be faaliyetinden dolayı, dinî lider Kâlâğa^ı da er<f1âsvon ^oîurrrııı<!tur. dir Bundan baska, diğer dost nv?m çok muhtemel olan Başvekil Yarliren bu tehlike karşısmda süratle şaniyi bu akşam evüıde tevkif et*Tiiv»r«ite vönet'm kuruhı ksrarı i!e Bütün bunlara mukabil ecirler v ı leketlerle ışbirhğinde bulunmanın dımcısı W;lli Stoph bugün millî or vıldı . Zaten hasta iHi kadınrağız AnUlya, 18 (TelefonU) ŞehriBiraz sonra kendine geHiŞi zaman bu i« icin 'ehr'mire davet ed'len >Tıili oldukları yeıde kalmı^iar. ya bir silâhlanmasınm Fransayı veya di m ştir. mızde cıkmakta olan «İleri» gaze ehemmivetiii de tebsrüz ettiriık du kurulması hakkındaki kanun ta oğhınun muvaffak olması için K'nnhhane Umıım Mudr'ıı AHnan Ötu iki arlım kadar üprlpmivlerse dp asğer Avrupa memleket'erini kuskueen. fw«n haf a tetkıkVrH. bulunatesınde 1950 seçimlerınden evve) ten son a. dost memlek.et'er ve mil sansını Meclise sunark«n kür^üve Tannva dua ediyordu .. Ticaret Vekâletinde bir Iand.rmasım, ihtilâflar doçmasım rak. *nksrıva jnntnn't'ır Ötüepn ku la fiat yüksekliîi sevive^ine eriseteşckküller tarafmd'n askerî üniforma ile çıkmıs ve doğu yavınladığı « C H P Destanı» baş lelerarası O gece umuTii mı istiyorlar? müracaat bürosu kuruldu hklı manzum yazıda dini siyase'e âzâ memleketlere yapılan teknik Almanyavı «Batıda teşekkü1 eden Konuşruk,sabaha kadar uyumadık... rn'ıhanenin ha7ir1^mısrtunımu hakkında memiilerdir. İ*te size kend'mden hîr rspor hııliınjnaktar derdleştık .. misal getirdim. canım! 40 sene sonra ve malî vardımları buyük şükranla Alman mihtmzminin tpcsvüzkâr Muhakkak olan bir şey varsa o Ankara. 18 (a a) Iş erbabl ta âlet etmekten sanık bu gazete neşErtesi gün. araba kapıva dayan "at>or rOH Pnf KÎ7im Ttrnail Gur STÛva en verimli zamanımızda 40 =1 tasavT.iırlarına karşı korumak'» zakan O d P^nf Omer Lutft Barkan ve da. iki Almanyanın h'rleşmesine rafından Ticaret Vekâleti Vış Ti riyat müdürü Suphi Türel, Antal kavd.9tmi erdir. dı . Annemle aâabeyımin birbir'e P r "f Anf Mnf'd M3TI«P1H=I mntp^ekki vıl evvpl ald'Snn iicreti abmarnakKusyanın müsaade edebileceği hak caret Dairesine yapılan mur^ıcsatler ya Ağırceza mahkemesince 1 bu 9 Komite eelecek toplantısıru ruretine işaret ettikten sonra doğu rine vedaı çok hazın oldu Sarıl komsvonda 'ncelenerek Untve»«ıte vo ta>ım. Eminim ki, bütün ücretliler kındaki ümidlerin tamaraile suya zaman zaman memurların btıâmetle çuk yıl ağır hapis cezasına çarptı 1956 nisan avınr'a Tahranda yapma Almanya ordusunun kara, deniz dılar .. Öpüştüler . O. annemin el netm kııruluna "sunulacaktır Kutubhade berrim duntmum'iadırlar. Böyle ve hava kuvvetlerine sahib olacaeı düştüğüdür. vı kararlaşhrmıştır. çalışmalarım güçleştirecek bir ızıii nlnuştır. lerini tekrar tekrar duHaklanna gö n»nin kitsb sa*ıp alma. bins pprson ; iktisadi nizam, böyle refah olur nı, a'keri mevcudunun savunma ıh ve dıger mııhtehf cepheleri hesab ed Ömer Sami COŞAR ham manzarası arzettiği icin ras"üiınîipi'iı ı i'imiüiiürımnui'i ı n,ı utüi'uTıtiüiıır ! m n 'H! 11 II t>! ıl'tlll'l tlt.ITI11 llülinio [F!lıl»ÎU1ll 1I lecek ve ktırul muvafık Bordügu tak mu? 1 tiyacma sö're tesbit edil«ceğini, türdü .. Öptü. örjtü, öptü .. etmek dirde fa = livete e»cilecektir. vonel çallşrrayı temin etmek mak | Aşağıya kendisini teşvi B. FELEK merburî askerliR hizmeti konmıva üzere arkadaşlan gelmişti Âdesadile Vekâletçe bir müracaat t ü AlaVahlar kutııbhane temelinin bu cağını, çünkü hâlen buna lüzum ol timiz mucibince asağ'da erkpkler rosu teşkil edilmiştir. «•"e de afıUmıyacaîını söylemektedırmaHığım sövlemiştir. Bundan bövle, müracaa* sahibleri, olduğu için ben alt kata inmedim .. ler Mazhar Kuntun eniştesi Komünist (Alman ordusu)! Suriye • Lübnan paktı suya düştü! Yeni bir harb yedi saatte l Günün Mevzutart , bitecekmiş! Âğabeğim Mustafa Kemalin Bağdad Paktı İstanbuldan Anadoluya geçişi Ekonomik KomiAnlatan: Makbule Atadan tesinin kararları Kanadalı bir hava Mareşalı bir kaç bomba bir memlekette hayattan eser bıraknuyacaktır, diyor Maişel dâvası Şam, iki memlekei arasında beklenmedik ihfiiâfların» çtktığını bildirdi Yunanistan seçimlerinde komünistler Londrada sahneye çıkan farenin yaratfığı hâdise Türk Suriye hududunda kaçakçılarla müsademe İranlı Safavi Stevenson Dulles'in azlini istiyor Fiatlar durmadan yükseliyor idam edildi Türkiyede pamuk istibsalinde rekor Doğu Alman ordusu da kuruluyor! 1 Samsun Beîediyesi arazözlerle eviere su daçıfıyor Atikali Âiansımız EMRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA 100 TL VADESİZ. 200 TL. VADELİ Hes^n acanlara yeni yıl Dış Ticaret Da'res'ndek: işlerini, bu büro vasıtasıle göre^ek'er ve ıcal? ettiği takdirde memuriarla temas edeceklerdir. Samsun, 18 (Telefonla) Birkaç Millî Müdafaa Vekâletinin aydanberi sular, zaman zaman kesilmekte, alâkalı makamlarca bubir tavzihi n u n kurakiıktan doğduğu iddia eAnkara, 18 (a.a.) M. M. V. diimekte idi Temsil Bürosundan büdirılmiştir: Kış aylannda olmamıza rağmen Son z?manlarda askerî fabrikalar kurakhk artmış ve üç gündenberi tekaüd ve muavenet sandığının işde şehrin yüksek yerlerine hiç su çi sigortalanna intikal edeceği ve verilememiştir. Hattâ, aşağı mahal neticede işçinin, mukteseb hakla leierde bile evlerin 2. ci katına su rından bir kısmını kaybedec^Ji ve Cikmamaktadır. B.elediye arazözler prim bakımından yerıi kü!feiler yük le su dağıtmak suretile susuzluğu leneceği ve buaünkü tekaüdlük hak Riderme yoluna gitmiştir. Bu yüz kının ancak üçte birinden istifade dea kavgalar eksik olmamaktadır. edeceği şeklinde bazı şayialar do HATIRALARI !u Ajansımız için I •^ I I I I I P Lirahk HUSUSİ KESİDE li ZENGİN ve DEVAMLI İKRAMİYELERE «İnegöl Ganavarı» elini koiunu sallıya sallıva rfolaşıyor! Bursa, 18 (Telefonla) İki ay 6nce Inegölün güney Kestane köyünde cami önünde üç kişiyi mavzerle öldüren ve iki kişiyi de ağır yarahyan Seyfeddin Yılmazm dağda bir şaki hayatı yaşadığı, arasıra köyüne gelip gittiği haber verilmek tedir. Hattâ son defa İnegöle gelip zahiresini satmış ve dağa dönmüştür. Seyfeddine halk arasında İnegöl canavan denilmektedir. lasmaktadn Bu söylentilerin hakikatle hiç bir ilgisi olmadığı ve mevcud çalışmaların bilâkis Mıllî Müdafaa Vekâleti camiasmda çalışan isçilerin terfihi gayesine matuf bulunduğu tav zih olunur. İ5TİRAK HAKKI DOĞUB4KK ırııımıııinnırınııi'JTOiıııınT ıı Telefon 21 36 38 r< Bugün kanlarile tarih yazan kalıramanların hakiki menkibesi «Jump İn to Hell» JACQVES SERNAS KURT KASSZNAR Bugün elân Hindiçinide boğaz boğaza çarpışan muhariblerin (Biyen Biyen Fu) harbi... Orijinal bu akşamdan itibaren SİNEMALARINDA İlâve: En son (Warner Pathe News) Dünya Haberleri CEHENNEME ATLAYIŞ Tıbbî miistahzar için 150.000 dolar tahsis edildi Ankara, 18 (a.a.) İktisad ve Ticaret Vekâletinden teblığ edilmiştir: Avrupa Iktisadî tşbirliğine dahil memleketlerden ithal edilmek üzere müfredatı ve tevzü tstanbul Ticaret Odasmca tesbit, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tasdjk olunacak tıbbî müstahzar ve eczaya 150.000 dolarlık t?hsis yap 'mış ve bu hususta T.C. Merkez Bankasına bugünkü tarıiıle gereka talımat verilmiştir. LÂLE ve AR Bu yılın en heyecanlı şaheseri olduğunu herkesin tasdik ettiği şahane film... «The Sea Chase» JOHN WAYNE LANA 7URNER DAVİD FARRAR Hakiki Renkli Sinemaskop Yalnız Şimdiye kadar eşi görülmemiş bir muvaffakıyetle ikincı zafer haftasına devam ediyor İlâve: En son (WARNER PATHE NEWS) Dünya Haberleri CASUS AVI Ağabevim merdivenin ba«ma cıktı. Gözlerini gözierime dikti... Belki dakikalarca konuşmadan birbirimize baktık .. Ben olanlan ve olacaklan düşünecek halde değildim... Niçin konuşmuyorsun Makbuş? dedi. Ağabeyim, dedim. Ne konusayım... Muharebeye giderdin bilirdim... Terfien giderdin bilirdim. Bir Ankara 18 (Telefonla) Haber vazife ile giderdin bilirdim .. Fakat, aldığımıaz göre Camıülezherde o bugün ne için gidiyorsun?... Nereye kumakta olan öğrenciler, meclis di gidiyorsun?... Benim aklım durdu lekçe komisyonuna müracaat ede bu gidişe!... rek askerlik tecillerini tasdik etmed.ğmi bildirmişler ve komisyonun bu hususta bir karar ittihazıru istemişlerdir. Bilindiği gibi, yurd dışmda devlet hesabına tahsil yapmakta olan öğrencilerin askerliklerınm tecili Maarif Vekâletinin tasdıkına bağlıdır. Ancak Camiülezherde okuyan öğrenciler kendi hesablarma tahsil etmekte ve bu sebeble devlet hesabına okuyan öğrencilerin dışında rutulmaktadırlar. Meclis dilekçe komisyonu bu hususu incelemiş ve Meclis iç tüzüğunde yapılan son tadilât hükümleri müvacehesinde Camiülezherde okuyan öğrencilerin taleblerini reddetmeğe karar vermiştir. Zira, iç tüzüğün tâdil edilen bazı maddelerine göre bu gıbi hallerde idari ve SfHart adli kaza mercileri açık bulunmaktadır. 5Mayr» Komisyon, bu öğrencilerin idavî kaza merciine müracaat etme haklarırun bulunmasma binaen taleM 5 ı ttTTTO reddetmiş ve tanzim edilen kararda Maarif Vekâletinin kararmı kabul etmiyen öğrencilerin idarl kaSEyKR za merciine başvurmaları hususuna işaret olunmuştur. SKMim Rusların Doğu A manyada senelerce önce askerî birlikler kurduk ları ve bu birliklere tanklar verdik leri esas<"n biünmektevdi. Baelarhası Hkokiıhtnda halk dershanelpri kütübhanesi kuruldu Üskııdar Bağlarbası ilkokuiunda devam etmekte olan halk dershanelen iein. avnı okulda bir halk dershaneleri Mıtubhanesl tesis edi'mistir Kütubhare okuma vannavı bârenmış (B) sınıfı öfcrencılen içın hazi'lanmıs olup. havart bUmleri. bilhassa salgın hastahklardan korunma c^relerini öğreten kı»abları ihtiva etmektedir. Bu sınıfta bulunan öffrencıier ders zamanından bir saat evvel okula gelecekler ve kütübhanedm faydalanarak smıfa gireceklertfir. Bu suretle egitim de kuvvetlentnis olacaktır. vefat etti Camiülezher'de okuyan öğrencîlerin askerlik tecilleri Saniye Çaiının eşı. merhum Kunna> Yarbay Mustafa Reha Çaiının oğlu. esbak Umum Jandarma Kumandanı General Ah Kemal Sarıayın hemşırezadest. muharrırlerımızden Mazhar Kuntun en'stesı. I E T T mudurlennden eskı Galatasaraylı biraderlerden Husameddin Çalı vefat etmiştir. Cenazesi yarın oâle nara«ım muteakıb Şışli camimden kaldırılarak aüe mezarlığına defnolunacak'.ır. ÖLÜM Nacive Bılgerin eji. Dr. Necati. Dr. Kamil. Hâkım Mehmed Büger Hasıbe Karaağaç. Nezahat Tınazın babaları. Dr. Metıne ve Handan Bılgerin. Orman Bgsmudurlerinden Ali Karaağaç. Hâkım Otuz Tınazın Kayınpederlerı. $ef:ka ve Sefik Özturkur. dayıUrı. Nazmi Doğan, yüksek muhendıs O. Korkm=?z. avjkat M. Oguz Bı'.ger ve Kâmıl Yaldızın amcaları, Mahveden empkl' JJk&l 50000 50000 75000 50.000 REMZİ BİLGER 1 6 1 '956 gunu vefat etr.ı.ştır Cenazesi 19 1 956 per^embe gunu oğle namazını m u ' e a k ı b Bevazıd camn şerıfmden k a l d ı n l a r a k Merkezefendı Kozlu mezarlığına defnedıleccktır Mevlâ rahmet eyleye. .,ı.üiii,i,ıi[u,ı .uu., n, ımııınunnoı numm % .«s,, , . . . . aaa\Tvı\r B P 0EI2 JBBS EUinO îjBOO fj; 3A | laa aısaa ng Egede bugüne kadar 65 milyon lirahk tütün satıldı 31 Arıtt» ELHAMRA Sır.emasında i İzmir 18 (Telefonla) Ekici tütün piyasasındaki hareketler devam etmektedir. Bugün de takriben 34 milyon kilo tütün satılmıştır. Bu suretle şimdıvp ksfar <raDÜan ?atış Urm yekunu 6465 milyon liraya varmış bulunmaktadır. Bu tempoya göre piyasa hafta sonuna kadar tamamen kapanmış olacaktır. .. . 50000 73000 IXXId OZZVld VaNisviMaKis NVS IÎ nsnqqas no un oi ununsnTrun^ UTUTŞ %IIIU IIIUUUİl«lllılllIİI.I. II. I...1,11111.1 u 1,1 J.ı 1.1IJ 11,1.1, .1 l.ıl „, | | Mer 150 firaya blr kw*a numarasi F«1» Inhat tçtn Bmtammn gifttorlna mfJncııt cd ŞEHİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog