Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

IAİ »ıııııınnııımııııın Ölüm Yıldönümü Münasebetile emleketimin aaa babalart! Mcmleketimin mü rebbileri: Size bir çocuk hikâyesi anlatacağım. Hakiki hayattan alınmadır. Çöplük halindeki bir arsada scbze ve çiçek hahçesi yapmak istemisîsmaü Habib, Uç yıl önce, bugün dirmek ve hattâ devirlerlnin zevki tim. Sümüklüböcekler, salatalarıııu lerde hayata gözlerıni kapadı. Onun ile tatmak lâzım. İşte İsmail Habib da, karanfillerimi de komadı. Ayıkadı etrafında düşünmek bize bazı bunu yapmıştl Onun hedefı, Sötülamakla. ilâclamakla bitmiyorlardl. fikir ve sanat meselelerini aydınlat lemek değildi. Bu yeni m«deniy«t "Ne zürriyeti sönmez mahlukıııu} mak imkânını verecektir. ismail ve zevk kervaruna kan^aniann gü»ebir için çok geniş olan hududlan, Şu aoa haftaîar zarfında îstaabunlar!» diye 5una butm yanıp yaHabibde önemli olan nedir? Edlbli zel v« müsbet olaa taraflarını anVAZAN : sâkinlerinin ileri bir jehlr yoşayışıbul ve Ankarada bir tpahalılıkla kıldım. gi mi, tenkidcihği mi? Yoksa ede latmaktı. Kuru ve kstı bir edebiyat na uymıyan görüş,, anlayıs ve âdetmücadele» faaliyeti, hattâ rekaheBu işten anlıyanlar dediler ki: bıyat tarihçılıği mi? Doğrusunu tarihçisi olmadığı için her neslin lerile İstanbul şibi bir şehrin hem ti başladı. Bu arada pck de hos söylemek gerekirse merhumun bu zcvki içne girmesİTii ve bu zevki Bugün hususî uçağile Yeşüköye vilâyet, hem belediye başı duru Bahçenin dışında metruk yerolmıyan bazJ sitemler, tarizler ve meziyetlerinin hepsi münakaşa komunda 0I311 bir idare âmirinin en ler var. Oradan geliyorlardır. Eğer gelecek olan sekreter, bir saat saire de olmadı değil. Ankaranm heyeeanla anlatmasııu oiliyordu civarda ördek bulundurursan heknusu olabilir; çünkü, övülecek tatevakkuftan sonra Ankaraya dikkat bu>oırun defaten olursa olsun bir tek kişinin gayre büyük vasfı, bir metod bularak ve cilik ederler; salyangozları, »ümükgenc Belediye Reisi (rPshalılığı Is %30 rafı da var. yerilecek tarafı da. G»rcekten de dilinin «kimeslne, köklü teşkilât kurarak bu şehri 1tar.bul Belediyesi doğuruyor» gibi %30 nisbetinde bir ucuzlama te tile Hele Istanbul esnafı gibi bügidecek Onda önemli olan davranıjtır. Fikir zevkinin hafifllğine ragmen. «Serve üj«ri tüketirler, Sen de rahata kal yük kısrru kurdlaşrruç ve kaşarlan dare etmektir. Bizim kanaatimizce ıuîursun sözler söyledi. Istanbul bunu red mın eylemiçür. tarihimizde bir merhale olan «Türk ! ' F"™"" ?airlerinin kendilerine Blrlesmiç MUletler Gcnel Sekreteri detti. Ben doğurmuyorum, dedi. m a h s u mış satıalara netice verecek bir İstanbul gibi hemen hiçbir hayatî istanbula gelince; tstanbulun BeTeceddüd Edebiyat! Tarihit> ad | * *>\T havaları ve kendilerine daj Haramarskijold. bugün saat U.V te Dediklerini yaptım Dört ötdek Vesaire... lediyesi de bir hayli ramandanberi yol değildir. Nitekim Belediye ba» mevruu halledilmemij, binaenaleyh aldtm: Biri yeşilbaf! Erkek oldugu idaresı. çok müşkülât arzeden b T İ b esen. bu bakımdan ele alının mahsus bir çesntleri vardı însan, hususî bir u;akla Atınadan İstanbula Pahalılığı Istanbul mu doğuru bem de ne kadar uzun zamandır kanının yukanda belirttiğimiz bügeleeektir Genfl Sekreter, YeşUköy ca, ismail Habibin coşkun müba o dilin havası ıçine girince. bugün turva alanındt bir saat kadar istiratut yor, nasıl gebe kahp da doğuru pahahlıkla mücadele eylemektodir. tün gayretine rağmen şimdiye ka şehrin idaresinden mes'ul bir âmi için vırç vırç sesleniyor. Öbürleri lâğacı, dalgalı üjlubu, tekrarlan j bize kornık gelen musralarda bir ettlkUo sonra. Eene hunul u;ağüe An yor? Bu ayn bir yazı mevzuudur. Hep işitir, biliriz, resüıüerde de dar elde edilen bütün müsbet neti rin hafta sekiz, gün on dokuz, çarşı de renk renk dişi. Karınları pek aboş görülür ve =evılir. O, edebıya ı hassasiyetin konuştuŞunu farkeder karaya gıdecekur. Genel Selcreter. 21 Bugünlük buna dokunmıyacağız. görürüz. Fakat Istanbul nedense celer, Belediye reisinin kontrolu pazar dolaçmaya kat'iven vakit bu rıkınca penceremin onuııe geliyor, tlmıza kinsiz, nefretsıı bir tenkidi Meselâ Tevfik Fikretin «Nadim ha oeak'a Kahiny* litmek uzert b»çk»nt Bu yazuruzda biz Ankara v« Istan şimdiye kadar rtarh koyma yolun» devamınca etiket değıjikliğinden lamaması lâzımdır. Bu kıratta bır vak vak bağmyorlar. Ben de birer ten ayrılacakttr. İdare ârniri, öyle bir idare ve kon avuç yem lerpiyorum. Sonra unkve gönül temlzliğ ni getirdi Hiç bir vat» adll »i'rini rtüs.ünetim: Mr. Hammarskiold, Z çubatta Htadis bul beledivelerfcin pahallUk kar^ı gitmeml», pahabbkla mücadelede ibaret kalmaktadır. Eğer bu usul flkrin, hiç bir kanaatin ve hıç bir Makhurı npriamet nnranm yerlere tamn Benghor» sehrinde Içtlma ed«ek sındaki 1 turumlanna temas etmek (narh koyma) usulünden çok daha muvaffak bir usul olsaydı, es trol mekanizması kurmahdır ki şeh aşıyor; hiç sürUden ayrılmak*ınn 5 rin herhangi bir yerinde. nizamlara dolaşıyorlar Çünkü ördekler Har mektebin taraftarlığınl yıpmadl. matnf Asya ve Uzakdogu ETtonomik Komisyo stiyoruz. Belediye reisinin indirt a^ırı t/ayani dikkat hareketler sa bir sahada birlikte gezer, vaban müşkül olan ve sıra itibarile de naf, nunun açılıı merasiminde hanr bulıırıOnun için her sanat eseri bir nevi P1yraro«?n> ajmilmde hayaiâtı dolma ati saatine teşkilâtı tarafmdan ken değilseler kaj bolmadar. \«cık su mak uzere seyahate çılcmıstır. Bu ara Pahalılıkla mücadelede tnühiın çok sonra gelen (piyasaya müda tiği etiketlerde musır dergâh, ve kendisı cezbeli bir derTefcper da Biılpşmış Milletlere aza devl«tlerm bır unsur, pahahhğın miyan o'an hale) yoluna gitmis, meyva ve seb salardı İstanbulda pahalllık diye disinp. ieabmda bu şehrin sâkinleri ile yetinirler. Kaldı ki ben l>urlara vişti. Okuduklarmı, zevklerini san Mânalı sualât Ue her hatvede mev b»tk«ntl«rlnl de ılyartt etm«ktedir. 'iatların kontrol altına almak oldu |z e tanzim^saüşı, odun tanzirn saüşı. bir şev kalmazdı. Halbuki pahalıak tarafından salâhlyetli bir mercie küçücük bir havuz da vaptım. Kaki sad«ce kendisi için söylerdi. Çok knf ğu malumdur. Kontrolun erı kolay j domates tanz m satışl, portakal tan belediye reisine parmak ısırttıracak bildirümelidir ve gene bu mekaniz nad çırparak sevirç sevine >nkartsevincli sevd.ği tabırle, çok cüm A var» dolaymaktayım eb'atı b»yat> v» müessir şekli de pejinen her ti zim satııı gibi umunıiyetle bir be kadar alnuş yürümüştür. ma o ktdar devamlılık ve takibci maları bir âlem. Karda kışta bile büşlö bir ifadesi vardl. Onu h«yeColurobia Üniversitesl caret gnıpu için kaç el olacağınj lediye. hele htanbul Belediyesi için Diğer taraftan son günlerde ea lik arzetmelidir ki. nizama aykırı açıkta yatmayı tercih edn.»!3>^j. canlandıran herşey güzeldi. Fikreti B*n hnyle m) fandım H M ey ömrfl • Rcktörü (itti . ve bunların ne nisbette kâr ede çok güç ve boyundan büyük işlere zete'ere akseden şeklile fiat ve ka hareket edenler, bu hareketlerinin Senenin dort ajı ber gıin birer taokurken Akıfi, Yahya Kemali okurColumbia Üniv«rsitesi RekUira Gray cek lerini tesbit sonra da bu esasiar girmistir. f tmalud lite bak'.mından yapılan kontrolun mut'.aka cezai bir müeyyideye ma•on Kırk v« reflkan. dün saat 1! de ken Haşimi unuturdu. Her şairi Bir tethil »efretle Bu usul ancak bir mangalla Be satıcı ile sual cevab şeklınde ve bır ruz kalacağını bilmli ve bunu her ar da masrafiarı az Mutfak artıci uçakla Atlnaya mütevefclhen IsUnbul dahilinde en azrurl ihtiyac maddekendi dimyası, kendi hususî atmose.nin veya üzeiide en fazla ihti» yazıd meydanını ısıtmada oldugu ahlâk dersı mahiyetinde cereyan zaman i<*in gözü önünde tutmalıdır. yiyorlar. Tabiatte gıda lıu'.uyorlar. dan avTiltnısiır feri içinde düsünürdü. Takdi» ediynr sayei Irahnnda mekâ yapılan maddelerin azami satıj kadar muvaffakiyet vermiştir ve etmesi biı hoca ile talebe veya bir Hiilâ^a. bu kırattt blr amir ve bas, Göz gönül açivorlar. Sümıiklıilerin Dükkânlan istimlâk edilen ınaU îsmail Habibin sanat eserlerine hatlannı bulup bunlan ilân et vermektedir. Mangalın dibine EO doktorla hastası arasında bilgi veya plyaia murakıblığı etmedigi ve bu tacirler için muvakkat bir de kökünü kurutfıılar. tatbik ettiği hususî bir ölçüsü yoktu. Bu mısralann tçinde bugünkü mektir. kulabilen bır kaç talihü o da eğer sıhhat kor.trolunu pek andırmak şehrin blnbir derdini müşavirlerilt Benim bu sütuııda arasıra b?lıçarşı kurulacak Bu belki bir çoklarmca kusurdur. nealin anlamıvacağı b!r beHbinlik Bulunan fiata marui tabirimizle mangal 1yi ısıtabilivorsa ısınmak tadır. Kanaatimizce Istanbul satı müzakere ve halletmekle meşgul olUiğim (Derelor köyünden M?bÇünkü, tenkldcinin husus! bir zevk vt hayattan usanç konusuyor tjt* Emlnfenünde yapılacak istimlâk dola (narh) diyoruz. Narhın büyük fav ta, bunun haridndekiler gene don cılanndan bir talebe veya hastanın du$u zamanlarda dahi çarşı ve payısil« aeıkU kalacak tdccarlar Unkapamed A§aya) bir gün demiştitn ki: Slçüsünden sanat ejerlerine bak İsmail Habib hisli ve coskun rıisa r.ında Beledlyeye aid sahada blr çarşı dası alıcı v« muraklb için, sağa maktadırltr... samiraiyetini beklemek ve bu ce zardaki esnaf. onun gö« ve kulağıması gerektiği sövlenebılir. Her :ki dle bu havanın içine girdi mi, ken» kurmak İçin koop«ratif teskil etmiflerdir sola sapmadan kolayca fiat kort Bak benim ördekle.V Madem vablardaT veya derslerden meded nın daima üzerlerinde ve yanlarınîstanbul Belediyesinin bir başka görüjün haklı tarafı otduŞu gibi disini onlardan sayıyor ve onlann Kooperatlf. istimlAk bölgesinde ucaretlr troluna imkSn vermesidir. Usulün ki slzin köyde güldur güldıir akan merakı da en büyük belediye âmi ummak abestir. Nitekim hâdUat bu da oldugu hissini beslemelldir. haksız tarafı da vardır. Faüat biz [.hüzünlerinl, neselerlnj bize hikâye ljtlgal eden tücear ve esnafa mağaza ve zor tarafı se esaslı bir maliyet hesulanmz varmı*. ncd''T '>rd;k besrinin bizzat çarsı pazar dola;ıp kâh şekildeki mesainin de abet olduğuyazıhaneler ın»a edecek. orlemiyorsunuz? Siz galiba Lun.d Hlburada onun münakaşasını yapncak ediyor. Bunu yapmamıs olsaydı sa Uklarm günluk IhuyaçUrım ayrıca, İçin sabt yapabilmek, alıcıyı korurken fiat, kâh kalite, kâh temizlik kon nu fimdiyt kadar filen lspat etmif temln Siyam asker! heyeti miyorsunuz? değiliz. Dilin ve anlayısm devamb nat nesillerinin duvgularım anla bu earfida teslsler de vücude getirile satıcıya da haksızhk etmemektir. trolun a heves etınesi, çiçek, oyun durumdadır. Cevab vermlşti: bir değişmeye uğradığı bir memle maga ve »iirimizin geçlrmiş oldugu cektlr. Gölcüec gittl Bueüne kadar pshalıb?ın mücade cak, esana yar.lıj değıl esans çı Bütün bu izahtan sorra fikrimizi kette bir tenkidcnin, hususile blr his maceralarmı öerer"n«5e imkân Kurukahveciler Dernefbıhı HOkumetliBİrin daveUlti olarak Uede narh usulüne neden pidilme dükkânlamda zabıt tutması, esnafı hulâsa edeltm: Biz üimüzü bilürük, I>ftey! tanbuMa bulunan. Tugajnlral Jit Sank Emme çoruklar irahat ^omar. edebiyat tarlhçisinin. doğru da ol?a, yoktu. Bu bakımdan hizmeti gerdiği cayi sualdir? Halbuki meselâ azarlama yolu ile mücadeledir. Istoplantısı Kanaatimizce • ve meselâ İstan hadut ile Albay Luang M. JutyudhanaKurukahveciler Derneği senelik umu beyaı pejTiir mevzuunda narh ha tanbul Belediyesinin pahalılıkla mü muayyen bir zevk ve görüş zaviye çekten büyük ve yapıcı olmustur. Ben de, çocuklarını nlçin itrbl>e bulu ele •hrsak > milyonu asan vVim müte«ekkU Styam aıkerl heyeti ml heyet toplantısı cumartesı günu Ti kikaten muvaffak olmuştur. Norsinden sanat ve edebiyat eserlerine cadeledeki bu usulü de ne kıratta nüfusu, bu nüfusa nazaran dahl blr tetklk v* temaslanna devam etmekte edemiyorlar diye, bu höjlüyü oİsmail Habibin hizmetlerinden bi caret Odasında yapılaeaktır. m«l «amandakl fiatı, peynirin çok kalâca ozarlamıştım. bakmasi, düşünce hayatımızı güdük ri de, memleket'mize vapıcı tenkidi dir. Slmdtye kadar Meybell Denlz Harb ve kavranılması güç bir hale getirir. getirmiş olmasıdır. Çünkü, bizde Avusturyaya 9 ayda yaptıjhmtt altında olan, zeytin tanesi (400) Büyük söylemişim! Bir hahar, ihracattan 8 milyon dolar Okulu v« Yassıada Denlı EJİtlm tesis dişilerden biri kayboldu. Zehirlen» kuruşa satılırken (290 kuruştan yu Çünkü |ür, roman, tiyatro, hıkâye | ^~£İâ bir "nevi hücum, erlnl ılyaret etml| olan misafır heyet di, öldü zannettik. Meğer meiruk sağlandı karıya çıkmadan müşteri bulmuş gibi dil ırahsulleri bizde yenidır. küfür ve hattâ kavjıdır. Bizde, dün Göleuktekl donanma teslslerlnde gore geçen Gerçi, zengin bir eski si'rimiz var. Ekrem Beyle Muallim Naciiin mü ilkHaner aldı^ımıza Avusturyaya serçnln ve satıcıya da kâr bırakmıştır. îetkiklerde bulunmak ılzere saat 10 da bağıo çalıları dibinde knluçka \at9 ayı zarfında yapılan mı$. Palazlarile çıkageldi. Burlar Narhın anahtannı nihayet AnkaFakat, bir medemyet değişmesine nakaşasından tutunuz da. Hüseyin lhrarat yekunu 53 bin tonu geçmı; ve stanbuldan hareket etmljtlr. uğrayan memleketimiz için eski Rahminin «Şakaveti E'^iven sine bundan safUnan dfaviz % milyon doUrı rannı yeni ve gene Belediye reisi da ayn ömür! Manzaralarııu s t j Çagdaş Alman desen ve hulmuîtur Avnı devre zarfında bu mem retmelt, hele çocuklar için saadet şi'rin ne kendisini ve ne de ölçü | kadar her tenkid ve münakaşa bir leketten 13 bln ton e«ya ithal edılmış bulmuş olacak ki Ankarada bu ujrafik sergisl sulü tatbika başladı ve gazetelerolabilir... lerini artık devam ettirmeğe ım>ân \ küfür sağanağı Ue sona ermiştir. ve bunun mukabillnde 6 milyon 632 bln F»d«T«] Alman Cutnhuriyeü tsUnbul den Sfrenildlgine g8re de fistlarda kalmamış,ür. Bu durum Hattâ Ahmed Mithat Efer.dinin Sa do'ar verilmiştir. Baskoruolodugu ile Güı»l Sanatlar A Fakat ne gezer? Dünynnın her Awısturvadan ItJıalatımızın en bliyük bir tenk dei, meselâ şaırlere sadece id Beyle yapmıs oldugu bir münatademisi deliletile Alman Güzel Sanat yerinde çocuklar kanadlı uavvunar Kurumu tarafından hazırlanan 'Ç«8 ların en blrinci do^tu >ken hizd« eerçek sı'rın ölçüsü içinde bakacak kaşava sopavı dn V»r=t"dığı düşü kısmını yv;de S3 le maklntler v« yürde 43 le Tiamul ve yarımamul maddeler daa Ahnan De««n ve Gralik» serjısl olursa. 'htima! ki Şinaı, Namık Ke nülürse, tenkid terbivesinin bizde teskil etmkedfr. dün saat 11 30 da Akadem! ulonlırın ba? düşman! .. Sapan atıyırlar. Va mal, Ziya Ps. gibi Tanzımat edebiya bir hayli acaib nev:i oldugu anlaBu devre zarfında memlekeümize m kalayıp ayaklarından hagbyorlar. da açılmiftır. > tının büyük çehreleri pek az mısra şıhr Halbuki, İsmail Habib müna blr dolarlık trak*«r İthal edllmirtlr Açıli| «Srenlnde Vall Prof. G»kay. Birinin bara&ıi" Vi'ivorlar. Ö iirfiMarhuns «mekll Defterdar AL1 lar!a edebiyat tarihinde yer ala kaşa ve tenkidi zarif bir zekâ dü 18 katVı hina inşR5i için hemiz Alman Baskonsotösu Dr. Van Graev ntin dlri Iken föyleriıd yolnyorlar. RIZA AŞAR Ue eşi MUHSjNE nft», Konsolosluk »rkânı, Gürel Sanat Gagasım açıp gırtlağına çakıl dolAŞAR'ın ruhlarına lthaf edilmek caklardlr Mehmed Akifi, Fikıetı ellnsu haline getirmiştir. "Türk Teruhsat ierilmedi lar Akademlsi Mudür ve »Jretım Oye duruyorlar. Hem de hasarüar çöyto üıere bugün lklndl namartnı mtidü bakımından >ıesaoa kat^n bır CE D P ılerı Eelenlpnnln ve barı mllceddüd Edebiyatı» nın yayınlanma•rt, s«hr!ml*ln tanınmıı ressamlan İle teakıb Beyogiu A|a camllnd* tadüşüncenin hükümlerıle, şiir veja S ] letvekillerının Iftirakile Nisantasında kalabslık Wr davttll (nıpu h»x»r bu böyle değil, ivi aileleria çocukUn. nırunıı hafıtlar Uraiından Me»ıasebetiV. Cen»b Şahabedjdin In's edllme'l bshis konusu l t katlı bişekle getirlen s'enıtık bjkımjndan unmujrur. lld okunacaktır. Bütün akraba. Ordek *iirü«üniin ferdleri, \M' le yapmış oldugu tnünaVaada eös nava 'nşast nıhsa»ı verlllp verilmem Bu münasebetl* GUtfl Sanjtlar. A)(a rinden birinin başıni' telâkt4 f e do*t v* 41»kaxde«lerlmİ7İn tesele alan bir düşüncenin hukümleri ternvs oldu6u olgun. kib:>r ve efen hakkında Bel'dlye Rels muavlnl Ahmed demls) MUdürü NDad S<r«I. Alman Sa?rlfleri riea olunur. arasında büyük farklar olacaktır. konsolosu Dr Graevnlt* ve Vali Prof Unce bağirı;ıp bİ7<Jfn iırd»<< Kt*« diee tavır. her r»«'l Hn bir tenkid Balkan dun blr arkadafimıza lu IzaKuı Böylece inkâr ve <gşfıye, raten nehatı vermljtlr: İSkay blrar konu^ma yaparak Ikinci yorlar; sonra gidip hep • feUk*tterbıvesi örneği olmak şerefini hA• Tasdikll plân gereiinee bu havallsiller arasındaki bağlantırun gevçek Dönya Harblnd»n sonra Istanbulda acı zedenin civarıtrda otuntyorlar; ipU lâ muhafaza etmektedir. Bu müna de azsmt Irtlfa 35 metredlr. Taleb Vi ian bu ilk biiyiik Alman sers'jinin lki bağlı, böğrü yaralı, bacafı sakat oldugu edebiyatımızda bir anarsiye layet tmar Komlsvonımça lnceîenmekÖLÜM memleket arasında gellsen dostluk ve •rkadaslarım terketmiyorlar. yem sebeb olacaktır Bu Tvjnase';etle, kasalan, sonrarlan başkalannı da tedir Muhtemp'en curaa günü blr kaktiltur mönasebetlerln!n bir ifadesi olburada Yahya Kemalin bir düş.ui ilâve ederek: «Neler dediler» adlı rara varılarakfır » Denlz dokter Albay thsan OUrkan. 81jemejje bile gelmiyorlardı. Oartıl*dtıfunu bellrtmlsUrdlr vas mebusu Bahaddln Örnekol. Ist. Topresi akllma geldi. B r gün üstadla. bir kitabda topladı. Kanaatimize nıyorlar, yahud ve(a götteriyorlar» Mttteakıben ıcrgi fazllmlaitr. Kısıklıda bulunan cesedin rak Mahsulleıi Oflsl eksperlerinden MüMuallim Nacınin güzel bir kaç mıs göre, l'mail Habibin en önemli ve dı. nir Emlroğlu. Malt Müşavir Nejad Enhiiviyeti anlaşıldı Karaya oturan vapurlardan raı üzerinde konuşuyorduk. Ksndi unutulmaması gereken eseri budur Evvelkı akîam Üskudarda Kısıklı ginulayın kayınpeder!, Hayrünnlı Bu hazln manzarayı çocuklarımıblri yüzdüriildU sine: »Tanzimaün duygulu şaırı ve Merhum. Türk pehlivanlanna aid da Kuçük Çamlıca sırtlarında funda Fahrünnisa. Lâmia ve Neclinın babaza gösterdim. Gönullerini fetih ırin Serveti Fünun edebıyatının üstadı cîe b'r eser yazmıştı. Çoğu zaman lıklar lçtnde beyrı parcalanarak oldü ları. Toprak Mahsulleri Oflsl Teftiş Çanakkale Boğazında Zlndrbezan Heyeti Relsîlginden emekli mevkllnde btr kaç gün önce karaya otu kendilerine şeker ve kuru yeraij Ekrem Bevle Muallim Nac: kıyas onun böyle bir kitab yazması tuha rülen bir erkek cesedl bulunduğunu Kocabasın arr.cası; İstanbul Muaromer PTT Başran Kortarika bardırah «Evantia» tan dağıttım. Olamadı. Nihayet hir gün, fıma gıtmişti. Fakat, onun bu hild'rmiçtik lar.ınca. Nacinın şiir bakımırdan MudUrlüğıı kaletn sefliglnden emekli keri dün saat 16 da İmroz t>hlislye ge ördeklerin ıstırablarına dayanama7abıta çok ağır basauağını sövledim: ve rnemlekete getirmiş oldugu tenkid sonunda tarafmdan yapılan tahkikat Bay ŞAHABEDDİN ALPER mlsinin çalifmasile yuzdurülmüştür Tan yıp, Mehmed Ağanın hâtıra>ından cesedın Sıvasın Divrlk kaıaah'.pkını düsününce farkına vardım 5i halkından A;ir oğhı 24 yasında Haher ikısinın «Z»mzerre> ve «Demker acentasının Geml Kurtantıa tjlet18 ocak IS56 çar^amba gunu ecell mev?1n» boreunu 8<1eyeceği ötnana ka özür diliyerek hayvanlarım» s?tdeme» münakaşalarmı hatırlatarak, ki, fikir sahasında vapnjis oldugu, san Cakmak Ismınde b!r u h n aid ol udu 11* Hakkın rahneUne kavuzmu$tur tun. Yanlışlık edip yakına *atmış»m, Cenazesl 19 ocak perjembe günu ögle "Ecebiyat tarıblen hep Ekrem Bey bir nevi zekâ ve zarafet pehlivanll dıı*ıj anla«ılmı;tır Dlfcr tanftan. gen« Ç»nakk«lede Ak yazık! Gene bana geldiler. gcnc kea IstanbuMa akrabaları hmlunan Hasan naRinzını müteakıb, Kadıkdy Osmanağa l«hinde konuşmuşfjr » dedım. Ba ğıdır baj merkilnde karaya oturan «Nurfan* besledim, gene ben derdleidi'n, geCakmalın .ieyyar tamlrcılik yaptıgı ve canui «erlfmden kaldırılarak Karac»ahna şu dıkkate değer cevabi vertii: Bugünkü ed«biyat neslinln, t§ üzerlnde buluian 1200 lıraya tamaan med Sehidliğindekı ebedi lstlrahatgâhı pînin tetaiesl îedeTendiitinden çeki ne engizisyon mtzalimi rirüp ffit*). «Cahid Tanvol, bir bakıma belki mail Habibin eserlerine göstereceği öldiırüldüeu zannedllmektedir. lerek yü?dörOImeslnd«n vazgeçi'm^tlr. na t«vdi edılee«ktır. Mevlt rahmet tyBu sefer, tazminatı göze alarak« Temln «dllm lki gemlye. hamuletlnin bu söyled'Şiniz doğnjdur; fakat, Ek ilgi, Türk tenkid geleneği için gü • Polls. hâdlsenin esrarını aydınlırmak lesin. bu kanunen haşkasımn hakikatta bnsahılmatına başlanmıştır. Çelenk gönderlİTOejBesl rlca olumır. rem Bey edebıyata AvrUpa ahîâkını zel ve uğurlu b r başlangıc olacakYüVın bnsaltılmasını müteakıb t«k benim hayvanları. blr seyv.ır esAllesl Vapurda yankesicilik arth ve aşkını getirmiştir. Muallim Na tır. Fikir ve sanatta, tenkid terbın» d"t?ıç mu<ıyene«lr.e Wbi mrulaeak nafa iki buçuk Iiradan satıp bf<M> tsünyede Bilyemeı sokagında S nueiye gelince, o, Şark ahlftkınm ve vesi bir geleneğe bağlanmadan onu . ma *ır. İmre! tahllftve nemlsl «Nu^an. şl lerini sahibine âzamî piyasa geremaralı evde o'uran Tahstn Yılmaz isSark zevkinn, müdafaasını yapmış siyasî ve lçtima! hayatta gerçekleş ! ""' leplnln yOıdürülmesile vaıifelendirıl blrl O^du vapuruna girdiğl sıra* ğince dört Iiradan ödedim. tır. Kadınm si're girmesi mühim tirmeğe imkân yoktur. Eğer haya da ceblnde bulunan 7 W llra yankesid< Su sağ, ben selâmet. . bir hâdisedir.» ı tımlzın her safhasında kırıcı bir ta lik srıretile çalırtmıytır. Burhan Apardın hastaneden Evvelâ düşündüın kl, mahallenıln Cengelkovde Bnke' fabrikasında «acıktı Bütün havatında gerçek şi'rta ve | kım hücum ara, usane verici çe lısan H*san Bı:vıik inriinde bir Isçi de çocuklanna bahçemde Kokteyl parti tki hatta Srree blr araeliyat geçİTdlfi nev'inden bir (kuru yemij parti) siir zevkinin müdafaasını y&pan ' şidli demagoj lere raBtLıyorsak bi G^'ata rı^tımında duran ve Karadenınl bildlrdiğimiz amı>«t Burhan Apaydın Yahya Kemaln bu cevabi çok hak | lelim ki bu. fikr» dayanan tenkid ze hareket edwek olan Ordu vapunına vereyim, bir de basın konferansi ivileserek has*3nedrn çıkmistır. h ve yerinde idi Şi'rin »onuda ye iahlâkınm eksikliğindendir. Bu ba (rtrince avnı se'/'de eebinde bulunan tertibliyevim; durumu masalımsı 4 * llr» calıpmjştır. W Marmnra nst+ı k « prosrannnda anlatıp, şu konuda bir hitabeyle nilik olmadlğtnı herkesten iyi bilen I kımdan İsmaı] Habibe ne kadar Polls yankeste'lert aramaktıdır. desisikHkler yapıldı ve bizlere de öğreten üstadın bu mınnettar olsak azdır. Onun, »on» sörü bağlıyayım: rada dikkatimi çekmek istediği radan Edebî Yenliğimiz» ad'le neçDenlıyaUari İsletmesî. Marmara hattı <r o gîizel hayranlar burada ne Ocak 19 CemaziyeVâhır 6 kıs proeramındB baıı deîiılkHkîer yap mesuddulaf. Şimdi sizin yüzünüznokta. bir zihniyet ve ahlâk rettiği Türk Teceddüd Edebiyaü» mıjtır. Bu arada Karablga doğru p«stayışı idi. Tanzimattanberi, Batı me | tarihini okurken aahifeler üstünde Sl dÜBdea Itibaren kaldırılmıstır. Bu den ya bıçak altsna girdiler, ya denıyetine bir yöneli^'miz vardı. l temiz, iyi yürekli, kadirbilir b:r ruIskelenîn münakale ilvivseını karsıla aileleri bozuldu! Her biri bir tamak ürere Ayvalıja kalkan geml Ka rafa dağıldı. Ağla?ıyorlar. Belki d« Bu yönelmede bir kısım şair ve j hun dolaştığınl hissederiz. t|t«. rablSâya da u|ratılae?ktır. edibler dile hizmet etmişlerdir. Bir , asıl İsmail Habibde değerli olan kendilrrini bu felâkete uğratanlara V. | 732 1224 14.54 17 09 18 44' 537 Ayrıea Ayvalık no^tasının gldi5 ve kısmı, romana, si're, hikâyeye ilâh.. zekâya getirdiği bu gönül aydınUdtaüş seferlerine Müreft» v« Sarköy de beddna ediyorlardır. Dualan kabul 7.16 9 45 12 00 136 1230 p.14 bunları devirleri içinde değerlen ğıdır. edilmesin diye biz de söyle edelim, İlâve edilml?tir. Dlğer taraftan, 21 ocaktan löbaTen. böyle edelim!* Öh... Bana benzer bütün tas kesildi. Tek caalı kalan! ri doğru bir adım attı Agnec, bir vevvelce her haf*? cersembe günîeri Ay hissi bir oyun tertibleye^m... Agnes «a acı gülüm*edi: CUMHLRFVFT'in TEtKtKASI 4 O eibi I a ' 1 ' t ••'•rlne kalksn pemf meıkur taheykelin kıpırdadığını görür T ! r:ht»n Ciha'^n cumart»!! paat 10 da ha Fakat sonradan daha da düşün «Dogruyu söyleyenler fena yeri gozleriydi. düm: Çocuklarımınn bu haji maalolurlar, şekerim. Ben bilirim buAgnes bu £cı ve keskin bakışlara şaşırdı. Yalnız, Celeste o adımdan eket edecektir. M ? yaln»» benim mahallçınrfe «f sonra gene hareketsiz kalmıştı. r.u ve beni kötü bulanlara hiç kız gözlerinj dikip uzun uzun bakmakböyle değil. Derrlor köyüne kadar Agnes: «Henri'ye sonra tekrv dö mam. D^>ru söyleyeni kimse s e v tan çekmınedi ve di} biler gibi bir Y. Mak. Müh. her yerde aynı hal... Onun için neceğim» dedi. «Şimdi Peter1» gemez, olsun Beni de kimse sevme» tavır takındı: VECLA GÖREVLEB her aile, her mizac, meşreb ve mek lelim. Peter «iyi» Bouchard'lardan sin. ne çıkar! Ben bun'an ne ken «Hele Henri'ye yaptıkların!» Ue Y. tnş. Müh, teb kendi kanaatince, hnan ve dır.Bouchard'ların içinde iyilari pek TURAN CERAN di çıkarım için söyiüyorum, ne de dedi. «A, eîbette! Sen bir şey ysp azdır. Hattâ ben ondan baskasuıı inancınca harekete geçsin: evlâdlaEvlendiier. senin iyiliğin için. Başkalannı ve madm, değil mi ya! Gençtin, gü görmedim. nmın çeksin, çevirsin... Bu tnerTaz*n TAVLOH CALDWEU^•vır.n VAKUin (İÜLTBftJN 1 senden çok daha değerli kimseleri zeldin, tecrübesizdin. Onun kalbtei Beyoğlu . 18.1.956 zuda bir yazı yazıp umumt efkâ» «Harbde, zehirli gaz yutup, d çaldm, seviştiniz, nişanlandmız. Anrajza bunu sağltk ve'elim. ~ nSenin öyle durgun bir halin nu kazmaga koyuldu. Ju eg ki o alaylı gülümseyis değismedi. düşündüğüm için söylüyorum. ğerleri hasta bir halde geldiği vakit vardı ki herkes bunu içliıkten ileri chard bunu biliyor muydu acaba? «Bakıyorum iğneli lâkırdı et«Hayır, kabahat senin değil, bi" ma, gençlik bu. Düşünceleri değişir, henüz gençti, ileriye umudla bakıİşte bu çocuk hikâyesl, çocukiageliyor sanır, acırdı. Halbuki saiia Hiç sanmıyorum. Çünkü kendisi mesiai biüyorsun!'» dedi. «Aferin! liyorum. Güzeldin, yumuşak baj rereceği sözden çabuk cayar. 2^a yordu. Sen de ona şevk ve kuvvet j timınn ruhan bu durumda oldukhiç bir şey dokunmazdı AklınİJ ince ruhlu bîr adamdı, oğullarırun Bu biçim kocuşabileceğine benden hydın, temiz ruhluydun. Bunlar da j ten, iyi bir adam değildi. Bugün. de verdin. Evlendiniz. ' lannm arıklt hikayesidir. değil. Yalnız, «bak, ben bunu daha değilse bile, içgüdünle kendini ko da uslu, akıllı davranacağını san başka kimse inanamaz!n bir erkeği deli etmek için kâfidir. «Yıllarca başka memleketlerde (VâNu) o eamandan anladımdı» diyemezsin. rumasını bilirdin. Gene de biliyor mıştır.» Sonra, gene saymasma devam Önce baban, sonra ağabeyin bu yaşadınız. Peter, iyi olamadı. Senin Çünkü seninle evlenseydi bugünkü sun.» Celeste artık sabnnı kaybetmeğe etti: yerine baskasile evlenseydi iyi olur yüzden başkalanna çok kötü ük Henri olmazdı. Bedbaht insanjar daCeleste bir şey söyleyeoek gibi başlamıştı. «Babandan sonra seni koru ettiler. Christopher hilâ da ediyor ha çok kötülük edebilirler. Henri muydu acaba. Hiç sannuyorum. oldu, Agnes bırakmadı. Çerçeve işlerinizde Çünkü senin ona çok iyi kanlık et «Bizim aileye dair çok şey'er mayı Christopher ağabeyin kendı ve edebilir... Senin için o ada.ii de, mes'ud olsaydı iyi bir adarn^ o tiğini herkes söylüyor. Yapttğın fe «Evet, Celeste, erkek er seni biliyormuşsun.ı» d«di. «Yalnız, ne bir vazife bildi. O da zaten m« bile öldürebilir.» labüirdl. dakârhk, bulunduğun feragat, dilştmarttııar. Bunların başında ba bunlan bana şimdi neye anlatıyoı~ lek değildi ama. seni korumak gayCeleste düşmemek için koltuğun cSende tuhaf bir hal var, Celeste. lere destan. Yamız, Peter gene ban gelir. Jules Bouchard senii sun. onu anlayamıyorum. Benimle retile etrafındaki'ere karşı büsbükenarlanna tutundu. Vücudünü Kendin çeytan değilsin belki ajna, mes'ud olamadı. Sen onu ınes'ud uğruna oğullannro hayatını mıh ne ilgisi var bunun? Hele senınle1 tün insafsız davranmağa başladı kaphyan ateş birdenbire sbnrnü}, insanların içinde şeytanı harekete edemedin. Edemezdin. Edemezsin vetrr.iştir. cCelest^'cik konınTiaya Emile ağabeyimin hali vakti v f Seni o ksdar sevivordu ki kalbınEmrınızdedır. | e!i. avağı buz kesilmış. boynundan getiriyorsun. Kötü taraüarını uyan. de. Çünkü sende kimseyi mes'ud I muhtac!» derdi Oğfullarınm da sa rinde değil mi ya? B'basmdan çok de başka hiç kimseye, hattâ bir tstiklâî Caddesi 142 144 | aşağı ter boşanmıştı Gövdesini sıkı j dınyorsun. Bak, benim de böyle fe etme kabiliyeti yok. Sen insanlara İ na karşı konıriTnası lâzım seldi&mi az bir şey kaUıys» bile, sonradan. kadına bil« yeı yoktu Edith'le e v saadet değil, ancak hırs. ihtiras, çıl İımııııumıııııııtnıtııımnımımıımııınıınıııııııııımııııııııııtııııııuıııııııııııııiiiııııınııuııniiiıııııııııııiitııura sıkı saran mavı yün kazağının al na şeyler söylememe sen sebeb hiç aklma getirmezdi. Birbirlerini kendi gayretile, servetini arttırdı lendi ama, onu hiç bir zaman segınlık ve perisanhk getirebilirsin.» seven kardeş'er değillerdi sma. ba Yoksa bu kadar vetmiyor mu ss vemedi. Bundan dolayı Edith e ben tında ka bı hızla çarpıyor, şakak luyorsun . » Çok acı konuşuyordu. Yalna, söy lan zonkluyordu. Agnes burada kısa bir kahkaha banızın mallannı aranızda pay edi na? Bilirim, Stedenberi MR pek oek acırım.» Bir şey söylemek istedi, söyleye attı. Celeste bakü. Onu artık konu lediklerine pişman olmuş gibi blr şi de onlann birbirine büsbütün muhterissindir.» Celeste'nin yüzünü birdenbire şarruyacak hale getirdiğini görerek hali yoktu. Celeste'ye korkmadan, medi. düşrnan olmalarma vol açmıstır dıAgır konuşmuştu ama, ne söy bir alev kap'adı. Yanâklarını tutuşçekinmeden bakıyordu Şimdi onun sevinmiş gibi gözleri parladı: yebilirim. Baban, gene seni konı lese ksrşısınd=kine dokunmıyacapAgnes devaın ediyordu: Aylık gelirli vadeli tasarruf hesablarında turan ateş gözlerine yayıldı. bakışgözlerindeki keskin bakış da kay «Başkasuıa varıp buralardan mak düşüncesile, Arrnand'ın, Emı nı biliyor gibiydi: onun için, söz «Geleîim üçüncüye. Biüyorsun bolmuş, verini bir telâş, bir korku !an keskin'eştı, parladı. Kendini Her ay bir ikramiye çekilişi uzaklaştuı. Henri kurtuldu diye M le'ye, Christopher'e pek az şev bı lerini hiç kollamamıı, dilinin ucututaroadj. Kolhjğumrn arkaUgına elbette: Deli ettiğin •rkeklerin i> vindim ama, yıUarca •onra gene almıştı. Bu t y icln son para yatınmı 20 ocak 1856 raktı. Onlar da bu vöe*len, birbu f»a aelenl soylemekten eektameçünüsü Henri.» Bir müddet Msıiz gecti. turunarak »yağa fcrladı: Çekiliji 31 Ocak 1956 dönüp geldin...» lerine gjr*kr, h«r blri daha çok «Sen çok fona bir kadmsuı, AgCeleste zaten konuşacak halde (Arka» var) kazanmak hırsile ötekinin kuyusu" Celeste birdenbire kunıldadı, ileYamhnıyordu Agn«s"îrt yüzünde nes!» diye bağırdı. değildi, bu adamın anılması i e büs İsmail Habib Yazan: Cahid Tanyol =haberlerı Belediyeler (iatların artışım Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geliyor I M E ML E K E T c !HE S E L E L E R • c I. «ABAHTAN Bir çocuk hikâyesi nasıl kontrol etmelidirler? S. A. MEVLİD SİZİN OLABİLİR Bankamızda Hesabmızı Açtırmakta Gecikmeyiniz. İSTANBUL BANKÂSI ŞEKERBANK '/ç Yuvası ŞEHİR FOTO S A B A II »EMİRBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog