Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Secilmiş Hikâyeler nin 47. sayısı Can Yücel, Attilâ Suad Taşer, Çetin Altan, Şükran Özkutlu, Tank Dursun K.. Cemü Mrorlb. Nevzat Üstün. Niyazi Akıncıofhı. Bumin Gaffar, Güner Sümer, ÖzHemir Nutku. E Tokmakeıoğlu, Sahinkaya Dıl gibi imzaların hikâye. şür. »lestirme, tercüme vazılarile Ç IKT I P.K. 133. ANKARA 31 mcı fi\ say» 11307 u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NADİ Telgrai ve mpktub aaresi. Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kurusu Ntanhu' N< 246 Telefon an Utrurn} Santral Numarası: 224298, Yazl İşleri: 224299. Mtbaa 22429" jr~~ ~ Yaglı Güres Pehlivanlar 1 Per.embe 19 Ocak 1956 Adalı Halıl Kızılcıklı Mahmud İJO Kurddereli Mehmed Makamacı 100 Hüseyir. 50 Kara Ahmed 50 Kara İbo 50 Kavasoğlu Koca İbrahim 50 Arnavudofjlu 50 Yürük Ali \ 50 Yozgadlı Kel Hasan J =İQ Abdülâziz 50 Hergeleci İbrahim 50 KOCP Yusuf Ahmet Halit Yaşaroğlu Şirketi İç İşleri Kotnisyonunda dün bir D. P. Ankarada beklenen Eisenhower'in müşairi Randall «Amerikanm milletvekili tek satır yaıtlış haber yazan gazetecinin mahkemeye sevkini istedi yegâne güvenilir müttefikî olarak Türkiye kalmiştır)) dedi Randall, Türkiyede tetkikler yapımyacağmı, tavsiyelerde bulunmıyacaçim, yalnız iki memleket arasındaki iktisadî münasebetlerin takviyesini sağlama ya çalısacağım söyledi Washington 18 (a.a.) Amerika BirleClarence Randall bugün bir basın toplantıs! \ ?ık Devletlerinin ve Türkiyenin müsterek dayapmıştır. vetlısi olarak iki memleket arasındaki iktiWashingtondaki bu basın konferansında sadî münasebetlerin inkişafını sağlamak makbir gazetecinin Türk ekonomisinin kritik dusadile memleketimize gelecek olan tanınmıs rumda olduğu yolundaki sözlerine karşıîık Âmerikan sanayicisi ve iktısadî siyaset sahabunun pek mübalâgah bir beyanat olduğunu skerlikçe ve ekonomice sında Baskan Eisenhower'in husuM müsaviri (Arkası Sa 5. Sü 4 te> Türkiyeye yapüagelen yardımın önümüfcdeki yıl içinde üç misline çıkarılması hakkında Başkan Ksenhower tarafmdan Kongreye stmulaB teklif haberinden sonra, dün, Ankara ve Washington'da aynı zamanda yayınlanan bir demecdea, Mister Randall ve iki yardımcısının meraleketimizi resmen ziyaret edeceklerini öğreniyoruz. Demecde de belirtildiği gibi, Başkan Eisenhower'in müşavirlerinden olan saym Clarence B. Randall, her iki memleketi ilgilendiren ekonomik meseleleri Ankarada hükumetimizin temsilcilerile görüşecektir. Konuşmalar sonunda Türkiye ile Amerika araMndaki ekonomik münasebetlerin daha ziyade gelişmesini sağlıyacak neticelere varılması ümid edilmektedir. Bu ziyarerin bürün Türk halkı tarafından iyi duygularla ve naemnunlukla karşılanacağına şüphe >ok tur. Türkiye, ilk günderrberi jekpâre bir kaya halinde hürriyet cephesi saflarında yer almış nadir milletlerden biridir. Bnrada Demir Perde oynnlanna iltifat edebilecek iki yüzlü bir politika yürütüldütü şimdiye kadar görülmemiştir. Ne Makbule Atadanın Ankara Tıb Akademisin de irtihalinden evvel alınan bir fotografı iktidarda. ne de muhalefette böyle bir politikanın şampiyonluğunu yapacak kimse çıkmamıştır. Çünkü tecrübe ile bilirriyor ki. Türk halkı milli varhğını savunmak bahsinde şakaya tahammül etmemekte. herhangi bir spekülâf koınbinezon arl kasmda menfaat kaygularına kendini kaptırmaktan şiddetle sakmI Bütçe Komisyonunda dün maktadır. Türk halkımn bu samimî durumunu Türk siyasî partileri de bir mebusun yaptığı teklif tabiatile benimsemekte ve bunu aslına sadık bir şekilde muhalefelle Ankara, 18 (TeJefor.la) Butçe olsun, iktidarda olsun serefle temkomisyonu bu sabah saat 10 da topsil etmektedirler. Bu itibarla dün lanmış ve Millî Savunma butçesi olduğu gibi. bu2İin de, yarın da üzenndeki görüşmelere devam etTürk dıs politikasııun rotası değişmiştir. Öğıeye kadar süren bu mümiyecek, başlangıç yönünden ajrılrakereler neticesinde bütçe aynen mıvacaktır. Bazı Ortadoğu mcnlekabul edılmiştir. ketlerinde görülen, bir kı«ım Batı Bütçe komisyonunun öğleden son memleketlerinde de göriümesi muhtemel bulunan zikzaklar Tiirki^ Ankara. 18 (Telefonla) Ata bule Atadan kanserden muztarıb raki oturumunda ise İc Isleri Bakanlığı bütçtsınin tümü üzerinde hesabına hiç bir zaman bahis ko türkun hemşiresi Makbule Atadan bulunma'.taydl. (Arkası Sa. 5, Sıi. ' de) nusu olamaz. 9 aydır teda%*ı edilmekte olduğu Gü Atadanın vefab münasebeble Gül Durum böyle olunca, hürri.i pt hane Tıb Akademisinde bu sabah hane Tıb Akademisi bugün bir cephesinin liderliği görevim \apan .aat 12 55 te vefat etmiştir. MakI Arkast Sa S. Sü 3 te Birleşik Amcika Devletlerinden de Türk halkımn sıcak ve yakın bir ilgi beklemesini tabiî saymalı. hattâ bu duyguyu hürriyet cephesi lıesabına memnunlukla karşılamalıdır. Askerlikçe Ortadoğuda ve Balkanlarda soa derece önemli bir kuvvet ifade eden Türkiye tıugün eko| Ankara, 18 (a.a.) TC. Ziıaat nomi yönünden sıkışık bir durumBankasının 66 ncı faaliyet devresidadır. Kısmen bizim hükumetin hane aid 1954 yılı bilânço ve kâr 7ataları neticesi olsa da busiinki; durar he??bları bugün Türkiye Eüyük rumumuzun ashnda memleket isMillet Meclisinde toplanan iktsadî tihsalini arttırmak ve genel ekonodevlet teşekkülleri urıumi reyetinmv gücümüzü daha üstün bir sece kabul ve tasdik olundu. viyeye ulaştırmak gibi dolayısile Bankanın hu dönem ftaliyeti hürri>et cephesine de faydalı ola(Yazısı 5 inci sahıfevıudi) İkti;adî kalkmmamızdaki ehercbilecek temiz ye iyi niyetlere dajandısını inkâr edemeyiz. Bu konuda Amerikalı dostlarımızm bizi anlamak istemediklerine dair şimdiye kadar herhangi bir belirtiye rastlamadık. Nitekim hükumerimizle temas etmek üzere bugünlerde Ankaraya gelecek olan »ayın Uandall. ikj millet arasındaki şbirliğini geliştirmek uğruna ötedenberi dostlarımızca harcanan gayretlerin ne başlangıcını. ne de sonunu sembolleştirmektedir. Türk halkımn samimî temennileri, Türk ve Âmerikan hükumetleri tem silcüeri arasmda sık sık yapıldığını gördüğümüz temasların bu defa bilhassa ekonomi yönünden Türkiyeyi destPklevici netirelere yol açmasıdır. Bu konuda her şey arık konuşulmîlı ve istihsal «Mrünıi dün ya şartlarırfa giire ayarl.4mı>ğa calışan Türk müst»h«iline lâvık oHiıjru yardım her haldp «aelannnlıdiT Bu hususta hiilfumetimİ7İn dp eetfkli gavreti esirgemiyecegini ümid ederiz NADİR NADİ Gazeteciler için yeni • Âmerikan görüşmeleri için bir korkutma teklif i hazırlıklar yapılmağa başlandı Üniversitelerimiz bakkındaki sözler geri alınıyor Bir Ziyaret Mecliste dün neler görüşüldü Ankara 18 (Telefonla) Büyük Millet Mecüs'nin bugünkü toplantısmda sözlü sorulann geri bırakıl(Arkası Sa. 5, Sü. 8 de) Dünkü ziyaretten bir intıba C.H.P. liler, Hür Partisi il merkezini ziyaret ettiler İki parti ileri gelenleri arasındaki görüsmede, muhalefetin bngün verdiği her sözü tutacağı belirtildi Hürriyet Partisi kuruculanndan Dr. Nihad RejSd Belger ve Enver Adakan dün II merkezinde, ilçe teşkılâtında vazife alacakların müracaatlerile meşgul olmuşlardır. Hürriyet Partisinde vazife almak üıere jimdıye kadar yüzlerce müracaat yapılmıştır. Saat 16,30 da Halk Partisi II Başkaru Muhlis Sırmalı başkanhğmbir Halk Parti^ heyeti Hürriyet Paıtısır.e bir nezaket zıyareti yapmıştır. Bu arada iki parti ileri gelenleri arasmda Demokrat Partinin devri sabık yaratmamak hususundakı taahhüdüne ne dereceye kadar riayet ettiği de görüşülmu} ve muhalefetin bugün verdiği her sözü tutacağı tebariiz ettirilmiştir. (Arkası Sa. 5. Sü. 6 da) Ankara, 18 (Telefonla) Meclis İçişleri komisyonunda iki gıin evvel ceneyan eden müzakereler si" rasında Üniversite profesörleri ve komünizm propagandası mevzulannda Süleyman Çağlar tarafından yapılan konuşma üzerine dün topla.nan Ankara Üniversitesi senatosunun bu konuşmayı ve isnadı sid detle tel'in ve reddeden bir tebliğ yayınladığıru bildirmiştik. Bugün içtima eden Meclis İçişleri komisyonunda senato tebliei gündem dışı ve gayri resmî olarak görüşülmüş ve dolayısile gene hara retli müzakereler oereyan etmiştir. Senato tebliğınin bahis mevzuu edi'mesi üzerine söz alan Süleyman Çağlar, kendisinin bugündrn bahsetmediğini, eski Aevirde rereyan eden hâdiseleri ima etmek is Arkası Sa. 5, Sü. 2 de İnanılmaz teklilin sahibi ve diînkü tçrhnaın' ateşin sahibi Sadeddin Yalım Dünku komisyon içtrmaHida aklın. manrffm, adalet hissinin sesini du>uran Talıir Taşer Makbule Atadan dünsabahvefatetti Âtatilrkün hemşiresinin cenazesi bugiin Ankarada büyük bir törenle kaldırıiacak Londrada Kıbrıs için görüşmeler NÖBETÇİLERE KLEKTRIK SOBASI Avrupamn garbında bu kış havalar çok sert gittığinden Belçıka Londra 18 (R.) Türkiye büyük Diğer taraftan Kıbns meselesmi Kralıyet .mubafızlannm nöbet kule elçisi Suad Hayri Ürgüblü bu sa Başbakan Eden ve Dış işleri Bakave kulübelerine elektrik sobaları bah ingiliz Dış işleri Bakanı Sel nı Selvyn Lloyd ile görüşmek istekonmuştur. vyn Llyod ile görüşmüştür. Söylen yen Kıbrıstaki ingiliz valisi Marediğ.ne göre bu görüşmelerde Kıb şal Harding'ın bu akşam buraya rıs meselesine temas edilmiştir. Sa. 5, Sü. 3 te Milletvekili iken başka, Bakan olunca başka fikiı Dünkü komisyon içtimatnda Konyada üniversite kurma teklifinin reddini isteyen Maarif Vekilinin bu tektifte imzası bulunduğu görüldü Ankara. 18 (Telefonla) Meclis, Milli Eğıtim Komisyonunun bugünkü toplantısında, altında 207 imza bulunan ve Konyada bir Selçuk üniversitesı kurulmasıpı derpış eden kanun teklifinin müzakeresi yapılmıştır. Tekl'f hakkında ilk sözü alan Millî Eğıtim Bakanı Ahmed Özel, kısa bir konuşma yaparak bir vilâyetimizde daha üniversite aç Arkası Sa. 5 , S ü . lde Büyük Elçimiı İngiliz Dış Bakanı ile görüştö, Kıbrıs Valisi diin Londraya gilti Gelir yapılacak tâdiller Ziraî krediler 1954 te vergisinde 1,5 ntlfyara yükseldi En az geçim indirimi rakamlarının yükseltilmesi için tetkikler yapılıyor miyetli rolü izahtan müstağni bulunan T.C. Ziraat Bankası, Ziraî gelişmemızde ve ziraî istihsa Tıızin Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Ispat lıakkı Adalet Komisyonu yarın yapılan teklif leri görüşmeğe başlıyor Ankara 18, (Telefonla) 19 lann Büyük Millet Mec isıne verdik* leri isbat hakkı teklifi AdaLet Komisyonunda cuma günü görüşüJe icektir. Diğer taraftan D.P. den ıh rac edilen Elâzığ Mslletvekılı Selâ haddin Toker ile D.P Konya müetvekili Fahrı Ağaoğlu'nun isbat hakkna oevaz veren Türk ceza ka nununun 481 inci maddesinin tâdıline dair teklıfin de aynı komisyoft (Arkası Sa. 5, ?u. 6 aa.) Vur gazeteciye! c.Hıç bir gazetecı bir haberi yalan olduğunu bıle bile yazmaz. Verdığı haberin aslı bulunmadığı öğrenildiği zaman bundan ilkonce v« en fazla teessur duyan gene bizzat gazetecidir • Bütün dünya gazetedlik enstıtülerinde genchğe şu hakıkat öğretihr: İzmirde sıcaklar İzmir, 18 (Telefonla) Bugün İzmir âdeta bir yaz günü yaşamıştır. Sühunet 19 dereceye kadar yük selmış, bazı yerlerde denize giren çncuklar dahi görülmüştür Meteoroloji Istasyonu, hava şartlarmın yarın da aynı kalacağını bildinnektedir. Boğaza iki tane yolumuz var. Biri Ajazağadan geçer, öteki sahil yoludur. Mecidiyeköyünden itibaren, Büyükdereye doğm ikinci bir asfalt için hummalı bir faaliyet içindeyiz. Gelgelelim. bu ana yollardan sahilden geçeni eğer yanılmıyorsak bir ay a yakm zamandanberi, toprak kayması dolayısile trafiğe kapalı... Halbuki. devrimizin tekniği. değil Kireçbur nunda asfalta yığılan toprağb Kireçburnunu bile yirmi bes günde rahat rahat kaldırabilir! Kafda ğında olan burnumuzu Kireçburnuna iğıp de bu jv hazin manzarayı ne zaman göreceğiz? Şaheser bir ihmal Bir D.P. mebusunun dün İç İşleri Komisyonunda yanhş tek satır yazan gazetecinin derhal mahkemeye verilmesmi taleb ettiğıni okuyunca bu yeni tazyik ve korkutma tekliji karşisında yukarıdaki dersi ha tırladık. Umumi efkâra yanhş haber ve malumat verme bahsinde biz gazeteciler bazı D.P. mebuslan yanında yaya kalınz. GaZetecılenn h»ç bir kasde makrun olmıyan hareketlerı îçnı bu kadar amansız olan sayın hasmımız acaba arkadaşlarınm kasdi hareketlerı için ne düşünür? Adalet ölçülerinden o kadar ayrıhnış bulunuyor ki bizim tecziyemize mukabil onların taltıfini isterse hiç jajmıyacağız. İngiliz paraşütçüleri Lefkoşe haya alanında • •• j İKTİDAK ..^ SAMÖN MUHALEFET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog