Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

A K İ BOBİN tPÜKLERİ İmalâtının, (AKİŞ) adı altında plyasaya sürulen taklitlerinden hakikisini tefrik ettirecek tedblrlerin alınması maksadı üe, muvakkaten durdurulduğuna sayın 'nüşterilerimizin dikkatini çeker, yeni imalfttın tekrar ilân suretile duyurulacagını arzederiı. AKİŞ T.A.O. Antakya 31 mcj fil sayı 113?6 u m h u r i yet K U R U C U S U . ' Y U N U S NADİ Telgrai ve mektub adresi. Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu Istanhu Nr 246 Telefoo »ı. Uırutnl Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri: 224299, Matbaa ?24290 1 if KÖPRÜALTI COCUKLARI Altıncı Baskısı yapılıyor. Tanesi 100 Kurujtur. Ahmed Halid Yaşaroğlu Kıtapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İSTANBUL Çarşatnba 18 Oçak 1956 Valilerin nakli meselesi Türkive B. dün Grupda görüşüldü Soru sahibi, bir valinin karşılama merasiminde D ahiliye Vekilinitı elini öptüğünü söyledi vc acı tenkidlerdebulundu Toplantıda Avrupa Konseyinde cereyan eden hâdiseler hakkında eski Dış İşleri Bakan Vekili Zorhı da izahat verdi Amerika iktisadf görüşmesi Ankarada başlıyor Baskan Eisenhower'in iktisadî müşaviri Randall bu ay sonunda gelecek Bu teaaslara dair Ankara ve Washington'da nfişterek bir tebliğ yayınlândı. Alâkalılar, •izakerder sononda kredi alınaası ihtiaaliıd ileri tirüyorlar Ankara, 17 (a.a.) Bugün aynı natte Ankara ve Washıngton'da «şaeıdaki müşterek tebliğm yayınlarunası hususunda Türk ve Amerikan hükumetlerince mutabakata vanlnufbr: «Türkiyt ve BirJeşik Araerika hükumetleri tarafmdan müştereken vâki davet üzerine, Mr. Clarence B. Randall'ırı her iki memleketı alâkadar eden iktisadî meseleleri görüşmek üzere, bu ay sonuna doğru Türkiyeyt gelmeyi kabul etmesi memnuniyetle kar5il«nmıştır. «Amerikanın ileri tanayicilerisden olan Mr. Randall, aynı zamanda Reiaicumhur Eisenhower'in ha Arkası Sa. S, Sü. 3 te Bir İstatistik iı kırk yıldanberi yurdumuzda siyasal demokrasiyi kurmağa çalışalım, bu dâvayı çoktan halleden Batı milletleri şimdi sosyal demokrasi alanında dev adımlarile Uerlijorlar Oralarda artık kanun onünde eşiL k. seçim hörriyeti, vicdan hürriyeti, söz ve yazi hürrijeti diye bir mesele kalmamıştır. Bab düıryasınuı başllca iç dâvaları, vataudaşa daha geniş ekonomik imkânlar tağKanada, Mısır şileptne yiiklenen lamak, çahşanların geçün ve sağlık silâhlann Türkiyeye çeleceğinl sartlannı daha tistiin bir s«viyeye ulaştırmak, sımflar arasındaki farkaçıkladı lan miimkün mertebe azaltmak gibi Ottawa, 17 (A.P.) Kanada Milkonular etrafında toplannuştır. 1! Savıınma Bakanlığından dün bilBu yolda harcanan gayretlerin dırildiğine gore «Assuan Yıldızı» miispet neticesi olarak Bab meraadındaki Mısır şilepi, hâmıl bulunleketlerinde enteresan etüdler yaduğu Kanada askerî malzemesini yırrfanmaktadır. Milletlerarasi İstaTürkiyeye götürmektedir. tistik Enstitüsünün yaptıfı bir inTürkiye, Kuzey Atlantik Anlaşeelemeye göre, son otoz yıl boyunca ması Teşkilâtındaki Kanadanın on Ingilterede ölümler gittikçe demokdört nıüttefikinden biridir. ratik bir mahiyet almağa başlamış| îlgili kimseler, Türkiyeve göndetır. rihnekte olan bu silâhlann ne olÖliinde demokrasi mi? O da neduğunu söyliyebilecek durumda old? diyeceksiniz. madıklannı. bunlann tahminen deÖlümde demokrasi sınıf farkı göniz toplan ve askerî araçlar oldutetmeksizin, insanların, biolojik kağunu söylemişlerdir. pasiteleri nisbetinde vaşıyahilmele(Arkası Sa. S Sü. 5 te) ri, tabil ömürlerini tamamlıjabilmeMuamele vergisi vermemek için hile yoluna ieridir. Vaktile «ölüm Tanrının emH, netfckirt «Ww, tte fcrtgit* * r saptıtlannı, az işçi çahştırdıkîannı açıkhyor; lermiç. On yedinci yüzyıl sonlarına kadar, bo düşüneeye belbağhyanlar verginin kaldırılmasını istiyorlar arasında bir çok şairler, edebiyatçılar, hattâ ünlii filozoflar görürüz. Yenı teşekkul etmi^ olan, İstanbul da bir basm toplantısı yapmı^tır. Halbuki, sosyal ola>ların bir bilim Fanilâ Konfeksıyoncuları Dernegi Üyelerin de hazır bulunduğu top konusu olarak incelenmeğe haşla Başkanı Abdurrahman Bılımii, dun lantıda, Derneğin, fanilâ konfeksidığı tarihten ıtibaren, insan omrü saat 15 te Cağaloğlundaki Esen han(Arkası Sa. 5, Sü. 6 da) Londra ile Atina arasındaki bahsinde, Tanrının pek de cijle geuçurumun azaldığı bildiriliyor lişigüzel davranmadığı. ekonomik gücü yetersiı sımflar arasında ölüm Londra, 17 (B.BC.) Londra nisbetleriırin refahh sınıflara kı>asradyosunun Kıbrısfaki muhabirinin Ia daha fazla olduğu anlaşılmıştır. bildirdiğine göre, bu hafta içerıs nOn dokuzuncu yüzyıhn ikinci yade İngiliz Valisi General Harding nsında girişilen teşebbüsler. hir tekrar başpapaz Makarıos ile göyandan geniş halk kütlelerinin >arüşecektır. gama şartlanoı adım adım iyileşDığer taraftan muhabirlern biltirirken, bir yandan da elbette ondirdıklerine göre iki tarafın görüşIç İşleri Komisyonunda bazı profesörleri ların ömriinü uzatmağa yarıyacaktı. Arkası Sa. 5, Su. 3 te Bn gayretler sonunda Ingilterede komünistlik töhmeti altında bırakır mahiyette bugün varılan netice acaba ı edir? konuşmalar yapılması Universite çevrelerinde Milletlerarası İstatistik Eırstitüsü, bu konu üzerinde gayet güzel bir infial uyandırdı travay yayınlamıştır. Son otuz yıllık gelişmeyi ele alan travay, yıllık Ankara, 17 (Telefonla) Bağlı gelirleri bakunından tngiliz vatan bulundukları teşkilât emrine ahn nunun tâdiline mütedaır tasannın NADİR NAOI mak suretile vazifeden uzaklaştırı iç işleri komisyonunda dün yapı( A r k a m S a S Su 3 >e> lacaklar hakkmdaki 6435 sayılı ka lan müzakeresi su*asında bazı mıl<Arkasi Sa. 5, Sü. 7 de) Ankara 17 (Telefonla) Demokrat Par ti meclia grupu bugün saat 15 d« Haluk $ama nın riyasetinde toplanmıjtır. Gündemde 14 sözlü soru ve bir de Kâmil Kırıkoğlu'nun (C.H.P) Avrupa konseyinde ce reyan eden hâdiseler dolayısile (Feridun Ergi nin konseye gönderilmemesi hâdisesi) o zaman ki Dıjişleri Bakanı Fatin Rüjtü Zorlu hakkın da Meclis tahkikatı acılması icin verdiği önergenin gnıpça müzakere edilmesi mevzuu vardı. Celse açıldıktan sonra ilk sözil alan Izmir milletvekili Pertev Arat, Sarol hakkında Arkası S a . 5. Sü. lde Türkiyeye askerî malzeme Fanilâcılar çüriik mal yaptiklannı itiraf ettiler! C. H. P. erkânınm dünkü Kıbnsa dair tartışmah toplantısı göraşmeler C. H. Partisinin Cağaloğlundaki! 1 merkezinde, dün üç buçuk saat iüren ve oPolitik hkir adamlannın :oplantısı» adı verilen bir toplantı ^apılmışbr. Parti genel sekreteri Kasım Güeğin başkanlığında saat 15 te başlıyan toplantıda, 50 yi mütecaviz eski milletvekili ile partının son PORTAKAL SATIŞLAKIN1 KONTROL Valı Gokay dün Aksaraydaki pazarı teftis etmij ve esnaf ile görüşmüştür. Buna aid haberi ikıncı sayfamızda bulacaksınız. Yukardaki resimde, Vali, portakal satıslarmı kontrol ederken gorül mektedır, Mutad teftişlerden sonra fiat etiketi Duiles, yardnnuı sadece müttefiklere değil yerine göre fier değışmiyen maddelerden biri de portakaldır. memlekete yapılacağını söyledi Washington 17 (a.a.) Amerikan Dış İşleri Vekili John Foster Duiles, bugün yaptığı basın konfe* ransmda, komünistl«rin iktisadçn geri kahnif «'an bölgelere sokui" mak için Mrfettıkleri gayretlen boşa çıkarmak için hükumetin «UZUD vadeh dış yardımlar» m ehemmıyetini Kongreye sarahaten açıklayacağını beyan etmi^tir Yardmun sadece Amerika Birieşik devletlerinin müttefiki olan memleketlere degil, fakat ıhtiyaca v« yerine göre tekmil memleketler* tesmil edileceğini açıklıyan Ame rikan Hariciye Vekili bu yardım'ar la Amerikanın barışçı gayelerlp ha reket ettiğmı dünyaya ispat edeceğini belirtmiştir. Arkan Sa. 5. Sü 3 te Amerihan yardtm proğramt i Elliya yakın eski Yekil ve mebusun hazır bulunduğu «politik fikir adamlan toplantısında siyasî ve iktisadî meseleler görüşüldü Ankara Ünîversitesi itkamı reddediyor (Arkası Sa. S, Su 6 da) Resmi ilânlara dair Yaşar Doğu dün gece zaruri bir açıklama Okullarda İsveçten yurda döndü Vçahtan yürüyereh inen şampiyonumuz Bir müddet daha istirahat edecek Basın işlerini tedvire memur Devlet Bakanı sayın Emin Kalafatın, resmî ılân meselesme dair, Buyuk Millet Meclısınde verdiği izahat, okuyuruiarımı/ın gozimden kaçmamış olsa gerektir. Sayın Bakanıu izahatına gore, İstanbulda 2/5^1954 ve 12/11//1955 tarıhlen arasında en fazla resmi ılân alan gazete, 475 bin küsur lira ile Cumhurıyet'tir. Bu bahıste, evvelki günkü celsede cereyan eden konuşmalardan anladık ki, ne Emin Kalafat dostumuz, ne de sayın milletvekilleri, ötedenberi muzmın bir derd halini alan resmî ilânlar işinde, kâfi vuzuhla bir maiumat sahibı olmamışlardır. Bınaenaltyh, kendı hesabımıza, vaziyeti şöylece izah etmeyi umumî efkân tenvır bakımından lüzumlu buluyoruz: Evvelâ, Resmî İlân'ar Müessesesini ikıye ayırmak lâzımdır. Bunlardan bıri, doğrudan doğruya devlet ihalelerine, müzayedelerine, münakasalarma dair olan ilânlardır. (Yol, köprü inşaaü, su yolları tamiri vesaıre gıbi..) ki bedelleri Hazineden ödenir. Dığerleri, dolayısile devletle alâkah, yani bir kısım sermayesine devlet iştırakı ol&n, ticarî müesseselerin ilânlarıdır. (Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Sumerbank, Emlâk Bankası, Emniyet Sandığı, Millî Pıyango vesaire gıbi) ki, bu müesseselerin ilânlan 1954 senesine kadar hususî îlâncılık Şirketleri tarafmdan gazetelere gönderilir ve parası ödenırken, üçüncü Adnan Menderes hukumetinin bir kararile 1954 yılından ıtibaren Resmî İlânlar Şirketi kanalile verilmeğe ve bedelı de gene bu kanalla ödenmeğe başlanmıştır. Büyük Mechstekı müzakereler sırasuıda bu iki çefid «resmî ilân» birbırrne kanştırılmış gibi görünüyor. Esas itıbarıle, hakikî resmî ilânlar birincilerdir ve tevzie tâbi olanlar da onlardır. İkinciler ise, gazetelere sadece Resmi İlânlar Şirketi kanalile gönderdir, fakat ilân sahibı müesseseler hangi gazetede neşrini ıstiyorlarsa onu ismile tasrih ederler. Bunları hükumet tevzi etnaez ve bedelini hükumet ödemez. Resmî İiânlar Şirketi, hesablannda ve faturalannda, bu iki ayn çeşid ilânı, ister istemez, toptan hesab eder. Böylece de «resmî ilân tevziinde» Cumhuriyet, İstanbul gazeteleri arasında, baş mevkıi işgal etmıg göıünür. Işin doğrusunda ise, sayın Emin Kalafatın, ağzmdan gazetemize verildiğini duyduğunuz 475 bın küsur liranm yüzde 90 ı yukanda isimlerini verdığımiz müessese ilânlarıdu: ve bunlar tarıfe olarak da tamamıle hususî ilân veren firmaların ücretme tâbıdirler. Büyük Millet Mecbsine verilmek icab eden izahat, parası doğrudan doğruya devlet tarafmdan ödenen üânlara münhasır ohnallydı ve bu ıkincilen ayırarak yapıhnahydı. Saym milletvekilleri hakikî rakamları ancak o zaman ardıyacaklar ve, hiç şüphesiz, bugünkünden çdt daha büyük hayretler içiade kalacaklardır. . Kısıklıda bir cesed bulundu Sert bir cisimle başına vunıInrak öldürülen gencin K^viyeti tesbit «ületnedi Dttn akfam Kısıklıda Küçükçam hoa raevkiınde meydana çıkan bir cinayetle yeni senenin cinayetler serisine bir yenısi daha eklenmış, böylece 17 gün içinde ışlenen cina yet sayısı dörde yukselmıştır: Osküdarda Kısıklı karakolu bek çilerinden biri dün akşam saat 16 sulannda Küçükçamlıea mevkımde tı evine giderken Küçükçamlıcanm batı kısmıns ısabet eden fundai'k (Arkası Sa 5, Sü. X de) Kasım Giilek, loplanü hakkuıda izahat verirken din dersi mevzuunda bir soru Hikmef Bayur, Meclise verdiği önergede, oriaokullara din dersi koymanın Atatürk inkılâblarına aykırı bulunduğunu belirtfi Ankara, 17 (Telefonla) Başbakan Adnan Jlenderesin son Konya seyahatinde din mevzuuna da temas eden konuşmasınm tepkileri devam etmektedir. Manisa bağımsız milletvekili Hikmet Bayur, bugün Meclis Başkanlığma verdiği ve Millî Eğitim Bakanmın cevablandırmasmı istedıği dnergesinde, ortaokullara da din der si konacağı yolundaki beyanata işaretle: Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Peron ihtilâl hazırlıyor Eski diktatör, 1 milyon Arjantiıılinin canına mal olacak bir darbe hazırladığını söyledi New York, 17 (A.P.) Herald Tribune bugün sabık Arjantin Cum hurreisı Juan E. Peron'un, «bu yıl içinde, 1 milyon Arjantilinin canlarına mal olabilecek bir ihtiltlden sonra yurduna döneceği» yolundaki bir kehanetini yayınlanuitlr. Ya$ar Doğu dün memlckete kavuşmamn verdiği memBuniyetle rülümsüyor. (Yazısı 5 mcı sahifemız&e) (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) HANCI ILE YOLCU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog