Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALİt 1? Ocafc Cfireş takîmımız bugün gidiyor Erkek olan kız T Tofcyo: 18 (a.a.) Sankel J1J1 * .,»gazetealnln açıkladığına göre, 1953J •yılında, okullar aram Japonya • * letlzm aamplyonlanndan re mem 4. " leketln lstlkball parlak kıa atlat • • < ilerinden blri addedllen 16 ya«ın** Macar milll takımı ile oynıyacak T dakl Tsurue Nakaune adlı kıa ög^ rend. clnalnl değlstlrerek erkek«. Türk mill! kadrosunu teşkil edecek T olmustur. elemanlar için tek seçici Eşfak Ay.. Masaml einBlyetlnl detl?t1 •">den önce okullar aran uzun atla<> kaç ile konuştuk, «Henüz bu huma (5.76) drtt atma (37.85) re 200O susta bir karara varmadığını, Yuil metre koşu (26.1 aanlye) Japonya^' goslav Radniçki takımmın Beşiktaş « şampiyonu ldl. T 1954 yıhnda Manlla'da tertlbleJ ve Fenerbahçe ile Ordu takımının T nen Asya memleketlerl atletizm •*<• Galatasaray ve Besiktaşla yada ,. Ollmplyadlannda Japonyayı temsll'"' pacağı maçlardan sonra önümüz•••etmek üzere aeçllmlş. fakat dok^^ ^torlar, yüksek kan tazyikl yüzüni» deki 26 ocak perşembe günü millî " den. yanfmalan katılmasmı m e n " takım namzedlerini ilân edebilece,. etmlşler. ** ğinİB söylemiştir. • • Bu yüzden hastanede tedavl görj "[mekte olao MaaıımCnln. kadmdanf Bu husustaki futbol federasyonu "/, zlyade erkek olduğtmu müsahede^ <»eden doktorlar. Oç amellyattanİ nun tebliği de şöyledir: • Bonra elnslyetlnl değİBtlrrâlgler1 dir. • «Bazı gazetelerde mill! takımm tertdbi ile alâkah çeşidli havadis••••••••••>•••••••••••••' Atlet Millî takım kadrosu heniiz tesbit edilmedi Federasyon ve tek seçici Eşfak Aykaç dün açıklamada bulundular lefe tesadüf edilmektedir. Bunların kâffesinin her türlü asıl ve esastan âri olduğunu bildirir, bu yolda almacak kararlann ramanında ve derhal umumî efkânn haberdar •dileceğini arzederiz.» Bu sabah uçakîa Viyanaya hâreket edecek güreşcilerimiz oradan trenîe Peşteye geçecekler Mustafa Çakmak, hakem olarak Mustafa Beton ve Mevlud Göksan var. Güreşçiler ise: 52 kilo serbest: Gaffar Yavuz, GrekoRomen: Dursun Ali. Vehbi Emrenin reisliğinde gidecek 57 kilo Serbest: Hüseyin Akbaş, kaülede antrenör olarak Celâl Atik, GrekoRomen: Yaşar Yılmaz. müşahid olarak kendi parasile62 kilo Serbest: Mustafa Dağıstan h. GrekoRomen: Seyfi Özer. 67 kilo: Rıza Doğan. 73 kilo serbest: Mithat Bayrak, İbrahim Zengin GrekoRomen: Kâzım Ayvaz. 79 kilo: İsmet Atlı. 89 kilo: Bekir Büke. Ağır siklet: Hâmid Kaplandır. Geçen cumartesi Istanbul RadyoDiğer taraftan idareci olarak Sasunun «Bilen kazanıyora progra dullah Çiftçioğlu da kafileyle gitnunın ikinci kısmını teşkil eden mektedir. «spor sualleri» nin cevablarını dinNe dediler? ledikten sonra «Bilmiyenler kaza Kafile reisi Vehbi Emre «Güreş nıyor» demeyi daha doğru bııldum. dünyasmda hatırı sayıhr bir kuvvet Herkes yanlış yapar ama, radyo olan Macar güreşçilerile yapacağıda bu gibi sualleri hazırhyanların mız serbest ve GrekoRomen stilindaha dikkatli olmaları lâzım geldi deki karşılaşmalaHan ümidliyim. ği de mutlak bir hakikattir. Uçakla Viyanaya gideceğiz. Oradan «İlk profesyonel lig şampiyonu trenle Budapeşteye geçeceğiz. Karhangi takımdır?» sualine Fenerbah şılaşmalan 21 ye 22 ocak tarihlerin Millî güreş kafilemizin kaptanı İs met Atlı, Reisi Vehbi Emre ve çedir diyen oyuncıınun cevabı doğ de yapacağız. İnşallah İsveçteki gibi Antrenör Celâl Atik güzel galibiyetlerle döneriz.D dedi. dapeştede de İsveçteki gibi güreşe ru olarak kabul edildi. nan uçağına el sallıyor ve muvsfHemen hatırlatalım kl, 1952 yllıCelâl Atik «İnşallah muvaffakıyet ceklerine emınım.» fakiyet temennilerile «güle güle» nm başında yapılmağa başlanan ilk lerle döneceğiz. Çocuklardan ümiddiyoruz. profesyonel lig şampiyonu Beşiktas, liyim.» dedi. Onlann Viyanaya doğru havalaErdoğan ARIPINAR tır. Mustafa Çakmak ise «Takımımız «1954 yıh profesyonel lig şampi serbest stilde en aşağı (52) galib yonu hangi takımdır?« sualine de gelecektir. GrekoRomen takımımıGalatasaraydlr denildi. Bu da yan zın ise alacağı en fena netice 44 lıştır. Galatasaray, 1955 şampiyo olabilir.» dedi. nudur. 1954 yılında şampiyonluğu Takım kaptanı Atb ne diyor? gene Beşiktaş kazanmıştır. Millî güreş takımımızuı Çukur<4904 tenberi 13 kere tstanbul ovalı şairi kaptan İsmet Atlı Budaşampiyonluğunu kazanan takım» peşteye giderken söyle konuştu: «Bu sefer İsveçe gittiğimiz kadar diye bir sual soruldu. Bu soru da yanhştır. Çünkii 13 kuvvetli değiliz. Ama mşallah gadefa İstanbul amatör şampiyorılu lib geleceğiz. Arkadaşlarımın Buğunu kazanan takım voktur Hâlen mer'iyette olan Futbol Müsabaka Talimatnamesine çöre neti cesi Türkiye birinciliklerne varan bölge amatör şampiyonalarl resmî müsabakalardır. Bu sebib'c 1303 Kahire. 16 (R.) Mıstr bisiklet turunun 135 kilometrelik 1904 mevsiminde kurulan İstanbul döidüncü etapı bugün kosuldu. Bu etapı Polonyalı Marian futbol liğine yalnız amatör takım Wiechowsky 4 saat 1 Ğakika 28 saniyede birinci olarak bitirdi. (17 Ocak 1956) lar girmişler ve bu lig fasıtalarla İkinci gelen Rumen ve üçüncü gelen Alman bisikletcileri de İgtanbulda Teknlk Ünlverslte spor salonunda Amerlkan Fllobugüne kadar 42 defa yapıimıştır. bu mesafeyi aynı müddet zarfında tamamladılar. sundan U.S.S. Week'a Baaketbol 42 defa yapllan İstanbul smator fut Türk bisikletcüerinden Nezir Sonakın 4 saat 7 dakika 37 Takıtnınm Dr. All, HüBeyin. Tal bol liginde Galatasaray 12 defa; Besanivelik derecesile 23 üncü Mustafa Palaska 4 saat 13 dakiçm, ETtem. Sadl, Keslm. Sedatşiktaş 11 defa; Fenerbahçe 10 de tm müteşekkll Galatasaraya ka 28 saniyelik derecesile 36 ncı. Enver Osmalı 4 saat 13 da4556 ve Fenerbahçenln Ü.SS fa: Kadıköy ve Altınordu 2 şer aekika 28 saniye ile 38 inci. Aytekin İpek ise 4.19.57 ile 44 üncü Waldgon Basketbol takımına fa; İmojen, Moda, İstanbulspor, vaziyette etapı tamamladıla»4558 yenlllşlrrtnln 6 ncı, Adana Güneş ve Karagümrük 1 er defa Beş merhalenin takım itibarile umuml tasnif durumu şöyda TugoslaT Beogradskl futbol takımının Haslm Burban. Oguz şampiyon olmuşlardır. ledir: 1 Rumanya 11 saat 14 dakika 57 saniye. 2 BulgaAll. Muharrem. Lutfl Bedrl. Bir daha sefere hazırlanac&k suristan 11 saat 19 dakika 13 sarâye, 3 Polonya 11 saat 23 daSellm, Ahmed, Ayhan. Tasar'dan alleri sporla daha alâkah kimselere kika 29 saniye, 4 Almanya 11 saat 23 dakika 29 saniye. 5 müteşekkll Demlrsporla 11 bera bere kalışmın 2 ncl Çekoslovakya 11 saat 23 dakika 45 saniye, 6 Danimarka 11 tetkik ettirmeleri hususunda İstansaat 27 dakika 45 saniye, 7 Yugoslavya 11 saat 37 dakika bul Radyosunun dikkat nazarlnı çe29 saniye, 8 Mısır 12 saav 26 dakika 28 saniye, 9 Türkikeriz. ye 12 saat 27 dakika 20 saniye, 10 Suriye 12 saat 28 dakiBugünlük bu kadar. •S ka 12 saniye, II Irak. Haluk SAN jıııııııuuıııııııııııınııımııııiHiııııımıımııımııııımıımıııiMiHiiN^ Millî güreş takımımız serbest ve GrekoRomen stilinde karşıllaşmalar yapmak üzere bugün Macaristana gidiyor. Kafile Bilmiyen kazanıyor Yaşar Doğu bu akşam uçakla yurda dönüyor Millî güreş takımımızrn Isveç turnesi esnasında bir kalb krizi geçirerek hastaneye kaldınlan şampiyon güreşçi ve millî takım antrenörümüz Yaşar Doğu, uzun süren bir tedavi devresinden sonra bu akşam uçakla yurda avdet edecektir. Yaşar Doğuya, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından hususî stırette gönderilen doktoru refakat etmek tedir. Hastalığını henüz yenmiş bulunan şampiyon güreşçimize hava meyda»••••••• •• • < » » • • » Ingiltere lig maçlan nında resmî bir karşılama töreni yapılmıyacaktır. Ayrıca sporsever halkımızın da, Doğunun heyecanlanması sıhhatine zararb olacağmdan .heyecanlı tezahürlerde bulunmaması Güreş Federasyonu tarafından bilhassa rica edilmektedir. Avrupa spor anayasası Cenevre 16 (a.a.) Avrupa kültür merkezi komitesi Cenevrede yaptığı toplantıda, hazırlamış olduğu Avrupa spor anayasası projesini tetkik için 15 ve 16 mayıs pü>n leri bir Avrupa mütehassıslar kon feransı toplanmaya karar vermiştir. Davetiyeler Avrupa memleketlerinin millî olimpiyad komitelerine, milletlerarası spor federasyonlarına. milletlerarası olimpiyad komitesrr.e ve büyük genclik teşkilâtlanna gönderilecektir. Bu konferansta «Bir Avrupa daimî spor komitesinin» ve bir «pedagojik spor kongresinin» toplanması meseleleri tet kik edilecektir. Dâvetiye cefası Omer BESLM • '• Bütün tanıdık dostlarıma,' i müjde verebilirim ki; şubatın^ ilk haftasında İstanbulda ya • pılacak Türkiye Macaristan J J millî takımlan arasındaki fut> • bol maçı mühimdir.. «Görünen» f X köy kılav\ız istemez» diyecekJ *' siniz. Onu da biliyorum. • <• Uzak yakm bütün dostla^ " n m bilmelidirler ki; Türkiye J • Macaristan maçı için hiç bir • bi •• davetiyem, hattâ biletim • | yoktur. • J Federasyon, bölge şu veya bu * • kanal bize hususî bir şekilde* X iltimas etmiyeceğine göre, t o p u j • nuzdan peşinen rica ediyorum: • • « Ümidi bende olan y a k m * X lanm var ise, başka kapıyaj • müracaat edebilirler. Eğer bi • + zim matbaa bu maça aid bilet > J basmış olsa bile kimseye yetiş * • mez. Ben de koşmuş olsam bile > X yetiştiremem. Saygılarımla. > • • »••••»•»••••••••••••»••• Türk Bisikletcileri Mısır turunda Nezir Sonakın, 23 üncü olarak eta^ı bitîrdi Fenerbahçe Ankaradan döndü Ankarada Ankaragücünü 21 yen dikten sonra Hac«ttepe Ue 11 berabere kalan F. Bahçe futbol takımı ile Hacettepe boks takımım 72 yendikten sonra Denizgücü maçınl hakemlerin kararlarına itiraz ederek yarlda bırakan F. Bahçe boks takımı dün sabah şehrimize avdet etmiştir. HEPSİ HAVADA faıgillz lig maçlarında 'lo.^anam Ar senalle karsüaşmı$ bu rtttp." 1^0 kâzânmıştır. Yukardaki re simde Arsenalin sağiçi Tapscott ve santrafor Groves vasıtasile yaptığı bir atak görülmektedir. îki forveti Tottenham santrahafı ve kalecesi önlemeğe çahşıyorlar. İngiliz kalecisine, seyircisine, futbolcusuna gayet tabiî ve nizamî görülen bu hareket, bizim sahalarımızda olsa, hakemlerimiz acaba ne karar verirler? MIIIIHllllııl Yıldönümüdür Vita ile bütün yemekleriniz çok daha ucuz.. ve çok daha lezizdir! Et yemeklerinizin daha enfes, maistermiyolni2 karnanızın daha iştah açıcı, ve pilâvınızın daha güzel siniz? O halde, VİTA'yı kullanınız. Imalınde ve birinci kullanılan nevi fevkalâde sâf olmasmı yalnız ve FAYDALIDIR Opon, baş, diş, adale, romatizma, lumbago siyatik ağrılarını teskin etmek için faydalıdır. iptidaî maddele" sayesinde VİTA ile hazırlanan yeme kler besleyici, hazmı kolay ve lezzet bakımından enfes olur. VİTA, aynı zamancla ucuz. 4 er SAAT ARA İLE GUNDE 6 TABLET ALINABİLİR cildimin hem de çok yiniz, ucuzdur Siz bu tabii güzelliği Puro'nun eseridir de, bugün VİTA yı Türkiyede dene yalni2 KAYIB ! İstanbul Bankası T.A. Ortaklığı, İstanbul Şubesi üzerine, amrimize keşide ettiğimiz ciromuzu havi 116295 No.lı ve 16. 1.1956 tarihli T.L. 5000 liralık çek kaybolmuştur. Hükmü yok tur. İ. ve Y. Karaca Kardeşler Eminönü, Taşçılar No. 9 DOKTOR Dahiliye Miitehassısı Şişli Haçad So No 262 Telefon: 80480 ve yalnız VlTA'yı kullanan birçok ev kadmı gibi neticeden fevkalâde memnun kalacaksmız "...ben cildimi Puro'nun ihtimamına bıraktım.diyor. Puro cildi korur.. besler.. tahayyül AYTEN ÇÂNKAYA ve arzu ettiğiniz o kadife gibi yumuşak teni, sihirli güzelliği terain eder. Siz de benim gibi en pratik yolu 6eçiniz... Puro Tsıvalet Sabunu knllamnız., Adalar'güzeli ve Filim. Yıldızı ftYBERK Dr. P u aeddin Lutfi VARNAU Mrar ve lenanül YoUan Ha.stahklar> Miıteh.a*sıst Galatasarav Mısu Apartımam karşısj Emirnevru» So Mo l ü ' 2 lel 42203 2 veya 5 kiloluk kapalı kutularda ve 17 kiloluk tenekelerde tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftır PURO satılır. V.2» 1r. Zivaeddin Makiav Kulak, Burun, Boğaz (Ağız Diş) Hastahklan Mütehassıa Taksim, Recebpaşa Cad. Park Apt 5 1 Tel:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog