Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

AYLIK TÜRKİYE MÜHENDİSÜK HAREPIERİ mecmuası Ocak 1956 sayısını arayınız. Mühendis ve iş adamlarımız için yegâne mecmua. Merl.ezi Zafer meydanı Adü Han 19 ANKARA. İstanbul Şubesi: Necatibey Cad. No. 160 Emel Han kat 3 Galata Tel: 44 77 16 31 üıci yıl sayı 11.305 u m h u rj yet K U R U C U S U : Y U N U S NAD1 T»igrai ve mektub aaresı. Cumhurivet Istanbul Posta Kutusu fetanbui Nr 246 TWefon.«: UmumJ SantraJ Numarası: 224298, Yazı İs.leri: 224299, Matbaa: 224290 Halide Edib Adıvar ¥OLPALAS CI^AYETI İkinci basılış yakında cikıyor Ahmef Halit Yasaroğiu Kitabçılık ve Kâğıdçıhk T.L.Ş. İstanbul Salı 17 Ocak 1956 Üç eski Yekil hakkındaki Meclis Mecliste gürültü koparan soru (ahkikatı gizli cereyan edecek 15 kisilik tahkik heyeti dün kuruldu, teşekkül tarzı muhalefeti tatmin Ankara 16 (Telefonla) Eski Ticaret Vekili Sıtkı Yır calı. Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet Vekılı Başvekil Yardımcısi ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatın Riiştü Zorlu hakkında Meclis tahkikatı yapılması kararlaştırılmıstı. 15 kişilik tahkikat komisyonu, Anayasa ve Adliye encü menlerinin müşterek toplantısı sonunda bugün kurulmuştur. Sabah saat 10 da komisyon âzâlan Muhlis Tiimayın rıyase i 4 Emin Kalafat, 1$ ayda İstanbul, İzmir, komisyonun Ankara gazetelerine ilân bedeli olarak 8.G04.666 lira verildiğini söyledi etmedi Hürriyet Partisi bu husustaki kararım bagfin verecek, C.H.P. nin ise, kendfcinin göstereceği kabnl edilmezse koaisyon •nzakerclerine kaulmıyacağı bildiriliyor tinde toplanmışlar ve tahkıkatın ne suretle yapılacağı üze rinde görüşmüşlerdir. Komisyonda prensip olarak tahkıkatın gizli cereyan etmesi istenmiştir. Buna Sırrı Atalav cC.H.P. itiraz etmij ve tahkikatın gizli yapılmasının Meclis temayulü ne aykırı olduğunır efkân umumiyeden hâdiselerin gızlendiğı kanaatinin b«lireceğıni söylemiştir. Sırrı Atalayın bu noktai (Arkasi Sa. 5, Sü. 7 de ı Meclis tahkikatı mevzuunda Çelikbaşın görüşü Burdur, 16 (Telefonla) Hürriyet Partisinin Antalya teşkilâtınl kurduktan sonra bugün şehrimize gelen Hürryet Partisi Meclis Grupu Başkan Vekillerinden Fethi Çelikbaş, 6/7 eylul hâdiseleri münasebetile Mecliste geçen son müzakereler hakkında bana şu beya Arkası Sa 5, Sü. 3 te Başkaıi Eisenhovver Dıs İşleri Bakanı Dulles ile görüşürken Askerî Şuranın göruşeceği meseleler 28 ocakta yapılacak toplantıda askerî terfi, madalya ve nişan kanunlan müzakere edilecek Anksra 16 (Te!efonla) Yüda ikı toplantı yapması mutad olan Yüksek Askerî Şura 28 ocak cumartesi günü toplanarak gündemin de bulunan meseleleri müzakere edecektir. Şuranın bu toplantısındm, diğer mevzular meyanında muhtem«len askerî terfi kanuıra, madalya ve nişan k»j unu ile ordu kıyafet talimatnamesi görüşülecektir. MilH Müdafa Vekılinin riyasetinde yapılac?k bu toplantıya kara, (Arkasi Sa. 5, îü € da) Ankara 16, (Telefon'a) Büyük Millet Meclısînin bugünkü toplantısında en fazla gürültü koparan sözlü soru, C H P Kars milletvekili Sırn Atalay tarafından verümij tir. Bu önergeyi, Başbakan adma ce vablannıran Emin Kaafat'ın resmî ilân tevzıatı hakkında Hsteler oku ması ve bu lıstelerde Türk Sesi ga zetesine verilen ilânm hayli y^kun tutması Mecliste urun uzun (Ooo) lar keçılnvesine sebeb oldu. lar çekilmesine sebeb oldu. Sım Atalay 251954 tanhinden İzmir ve Ank?ra g3zetelerine ne miktar resmî i'ân verildiğini gormus+ur. Kürsüye gelen. basın işlerini ted vire memur D Bakanı Emin Kalafat Arkaiı Sa. 5, Sü. 1 de Selânik duraşması geri bırakıldı Atina 16 (A.P) Yunası adliyes; Selânıktekı Türk konsolosluğu mensublannın jargıianmalaruu müddetsiz olarak tehır etmiştır. Keyfıyet bugun pnanıhr mahfi'ler den oşreni'mıştır Balkan ve NATO ittifakları dahilınde bırb rlerine bağh Türkıye ve Yunanistanın iyi komşuluk ve dost luk munasebetlerinı gölgelendirebileeek bir mahivet arzeden bu duruşma, 6 eylulde Selânikte Türk Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Eisenhower'in kongreye gönderdiği mühim mesaj Ynnanistanda Krala karşı cephe alanlar Muhalefet gruplan. saraya karşı açıktan açığa mücadeleye giriştiler Atina 16 (THA) Yunanistanda sivasî buhranın yayılmakta olduğu görülmektedir Siyasî çevreler, bazi grupların bu defa sarava karşı cephe aldıklarını gizlememektedirler. Krala karşı açıktan açığa ceohe aIn bu muhalif grupîarın arasında Markezinist'in partisi ile EDAcılar vardır. İktidar partileri. muhalefetın bu şekilde krala karşı cephe almalanmn kendilenne seçimlerde rev ksybettıreceğini ileri sürmüşlerdir. HUrriyet Partisi il mü'eşebbis heyeti dün vazifeye başladı Partinin şefler tarafından idare edilmiyeceği, gerekirse muhalefet partilerile müşterek çalışılacağı belirtiliyor Hürriyet Parüsinin şehrimiz ida hat Reşad Belger ve Enver Adaka re heyeti iş bölümü yapmış ve dün DIH hazır bulunduğu topls»tıyı En saat 17 de Sultanahmedde II Mer ver Adakan bir konuşma ile açmış kezinde basm toplantısını mütea ve idare heyeti üyelerini tanıtmif kıb resmen vazifesine başlamıştır. tır Parti kurucularından Trabzon Adakan, Hürriyet partisini kuran Mil etvekıli Emrullah Nutku. Nı(Arkası Sa. 5. Sü 4 te/ Hürriyet Partisinin İstanbul U müteşebbU heyeti uye leri bir arada Amerika Devlet Reisi, dış yardım faslında kongreden 4 milyar 300 milyon dolarlık fahsis yapıSmasını istedi Washington 16 (aa.R.) Beyaz Saray tarafından bu sabah kongreye gonderılen butçe, 1200 sahıfelik muazzam bir vesikadır ve 5 kısma ayrılmıstır. Başkan Eisenhovver'in teklif eti tiği 195657 butçesınde başlıca gelir ve gıderler. yüzde hesabile şu şe| kılde taksim edılmiştir: 1 Gıder: (65,9 milyar). Millî mudafaanın başlıca programları için masraflar, yüzde 61, dahilî istıkraz faizleri, eski muharıblere yar dım, eyaletlere vardım v.s. gibi teşriî hususlardan doğan masraflar yüzde 25. İç istikrazın ödenmesi yuzde 1. Muhtelıf yüzde 13. 2 Gelir: (66.3 milyar dolar) gelır vergisi yüzde 48 şirketlerden alı nan kazanc vergısı yuzde 30 İstıhlâk maddeleri üzermden alınan va Arkası Sa 5, Su. if :• I A Cumhur Reisi Millî Savunma esnasında Vekil Fechteler'i kabul etti Nisantasında 55 metre 60 milyon yükseklikte apartman! olum yıldonumu ttttüıt Merhum Ismail Habib İşten el çektirilen generaller tekrar hizmete alındılar bülçesinin müzakeresi Şem'i Ergin izahat verdi Millî Savunma Bakan Vekılı Şem'ı Ergin, sorulan soruları cevablandırmıştır. Önce Millî Savunma l ü t çesinin vasıflarl hakkında izahat ve ren Vekil, müteaklben terfiler üzerinde durmu^ ve şoyle lem^tir: • Bazı arkadaşlar 30 Ağustos (Arkast Sa. 5, S'd. 8 de) YAKALANDI Geçsnlerde büyük bankalanmızdan birinin Kasımpaşa şubesınden karşılıksn 180 bln lira çekildiğini, parayı alanl»rın ortadan kaybolduklarını bildirmiştik. Bu iki taeirden Ali Nad (yukanda) Ankarada yakalanmıştır. satıldı Ortakları arasında D.P. ileri gelenlerinin ve eski bir Vekilin de bulunduğu şirket, 1 8 katlı. 34 daireli bina için ruhsat almağa teşebbüs etti Amerikahlar da mühim miktarda işlenmiş tütiin satın aldılar İznur, 16 (Telefonla) Haftabaşı obnası dolayısıle ekıci tutün pıyasasında bugun alımlar birdenbıre hızlanmıştır. Bilhassa bir Amerıkan firmasının işlenmiş tütün piyasasında devamlı mubayaaiarda bu lunması tüccarlara yeni tütünlerden daha geniş imkânlarla alımlarda (Arkası Sa 5 Sü. 6 da) Şehrınuzm en yüksek binasının N şantaşmda İngiliz ortaokulu erkek kısml yakınlarında inşa edileceğı oğrenılmıştir. Binanın yüksekliği 55 metreyi bu lacaktır. 18 kath ve 34 daireli bınanın projesini Prof. Emin Onat hazırlamıştır. Teşebbus sah bleri, ruhsat almak üzere İmar Mudürlüğüne müracaat etmış bulunmaktadırlar. Ancak, teşebbüs hakkında bazı soylentiler dola4maktadır. Rıvayete göre, şehrımizin en yüksek binasmı ınşa ettirecek zevat (Arkası Sa. 5, îu. 6 da) Ankara 16 (a.a ) Reisicumhur Celâl Bayar, bugün saat 11.30 aa şehnmızde bulunan Güney Avrjpa NATO Kuvvetleri Başkumandanl • •••• I ••• •• Oramiral Ferhtel°r' ; kabul etmış ve kendısinı oğle vemeğıne ahkoymuşlardır Başvekil. Oramiral Fechteler ile 1954 senesi ocak aymın 17 n d gorüştü gvrnu g^zetemizin yazı işleri erkâAnkara 16 (a.a ) Başvekil Ad j nından Isınail Habıbi kaybetmıştik. nan Menderes .bugün saat 10.15 te Bu, kendisini tanıyan ve şevenler Basvekâlette. dun şehrimize gelmış ıçm olduğu kadar edebiyat âlemımız olan NATO GüneyDoğu Avrupa için de buyük bir kayıbdı Son deMüttefik Kuvvetleri Başkumandanı rece canh. ateşli. edıb ve hatıb oOramiral W. M Fechteler ile goruş lan üstadm mıllî kütübhanemize müştür. hediye ettıği eserlerde onun büyük Arkası S a 5 . S ü . lde Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Ankara, 16 (Telefonla) Meclis Bütçe Komisyonu bugün sabah ve öğleden sonra obnak üzere iki toplantı akdetmiî ve Millî Savunma bütçesini görüsmeğe devam etmigtir. Sabah celsesi gizli yapılnu^tır. " Öğleden sonraki açık celsed* ise Matbuat üzerinde haskı Milletlerarası Basm Enstitüsünün raporunda Türkiyeden de bahsediliyor D. P. den ihrac edilen mebuslar Ankara 16 (Telefonla) Bir müd det evvel D. P. müşterek haysıyet di'anına verilen milletvekillerinden Hüsevin Balık. Salâhaddin Toker partiden ihrac edilmisler, Muzaffer Tanöver hakkındaki tahkikatın ise tevsıine karar verilmiştir Aldığımız malumata göre Kasta ınonu milletvekıli Muzaffer Tanöver hakkındaki takibat durdurulmuş ve dosyası genel merkezce geri aluı mıştır. Diğer taraftan. Hüseyin Babkın ihrpc kararının kaldırılacaâı ve ve niden partiye ahnacağı bildırılmek tedir Denizcıbk Bankasının Denizyolları İşletmesl için Almanyada inşa ettirdiği 7000 tonluk Akdeniz vapuru dun livntnımıza gelerek Dolmabahçe açıklarında şamandıraya alınmıştır. l a m hamule, karışık yükle lımanımıza gelen ?"mi, Gümrük Muhafaza Başmüdürlusünün kontrolünden g ( kten sonra yükü boşaltılacak ve gazetecttere gezdirılecektir Akdeniz vapuru, 94 ü bırinci mevkı olmak üzere 906 yolcu taşımaktadır ve 114 murettfbatı vardır. Geminin servıs sürati İP mildir Resimde, gemi limanda görüluyor. Akdeniz Yapuru Geldi Zurich (İsviçre) 16 (A P.) Milletlerarası Basın Enstıtusünun dün yayınlanan raporunda hur memleketlerin ekserisınde baskı icra eden hükumetlerin basın hürrıyetini büyük ölçüde tahdıd ettıkleri bildırilmektedır. B u tabelâ 71 2 firma Miiddeiumumiliğe verildi. seyyar köftecilerc eşek Raporla birlıkte «thukumetler taİemi uar AÎemi ıiAİrT > ' Saraçhanebaşıneti satan 2 kişi de yakalandı I S m l Vaiş CISIIII y ö R ı d a n Atatürk Bulvarım taki rafından basın üzerinde icra edilen ben Aksaraya doğru inerken gördük: Babahasan sokağı! Soka baskılar» a<imı taşıyan 130 sahifelik İzmir, 16 (Telefonla) Son gün yakalanıp adalete teslım olurunuş ğı beyhude aradık. Tabelâsı var, sokağı yoko! Bu da bizim bir muhtıra da yayınlanmıştır. Arkast Sa. 5, Su. 1 de • şehre mahsus garabetlerden... lerde şehrimiz piyasasmdaki fiat lardır. kontrollarmın genisledıği dikkati çekmektedir. İktısad ve T caret Vekâleti müfettişleri tarafmdan yeniden 34 ihtikâr hâdısesi te^bıt edilmıştır. İhtikâr mevzuları aıasında demır. ç vi, oto lâstiğı, sabun, gaz, kauçuk, rad\o ve zeytınyağı gıbı maddeler bulunmaktadır. Iki fırma müddeıumıımiliğe. 32 firma da ihtikârı tetkik komısjonuna verilmışlerdır. Bugün et mevzuunda yapılan kon trollar esnasında da Yeş.ldere sem tinde ikı kişınin işe yaramaz hale gelen eşekleri satın alıp kestikleri ve seyyar köftecılere sattıklan t«tbıt edilmiştır. Yapılan takib sonun da sanıklar, kest kleri eşek eüerile BAY MİLLETVEKİLİ KONUŞTUL İzmirde S4 ihtikâr hâdisesi tesbit edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog