Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Bu akşam saat 20 de Sizler için kazırlanan ÖZEL PROGRAMI İSTANBUL RADYOSUNDA Dinlemeyi unutmaymız 31 üıci yıl sajı 11.304 u m h u r i yet K U P U C U S U . ' Y U N U S NADÎ Telgrai ve mektub adresı Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Ntanhu' Nr 246 Telefonaı: ütrumi SantraJ Numarası: 224298, Yazı Işlerı. 224299, M.tbaa ?2429* razai"teSl 1 6 SEKE« SIGORTA ANONİrJ ŞİRKETİ Her türhi sigorta işleriniz için emirlerinize hazırdır. Adres: Aşir Efendi cad. Şeker han Telefon: 22 43 67 22 43 68 eski Vekil hakkında açılacak tahkikat Ânayasa ve Adalet Komîsyonları bu sabah saat 10 da ilk toplanhlarını yaparak 15 kişilik bîr tahkikat heyeti seçecekler D.P. de yeni tedbirler Genel İdare Karalu dün akşam uzun bir loplanlı yapiı Toplantıda vilâyetlere gönderilen parti müfettişlerinin raporlan görüşüldü ve hizibleşmeye karşı alınacak tedbirler gözden geçirildi Ankara 15 (Telefonla) Demok rat Parti genel idare kurulu bu akB u wavî*İA P . K H M Nışantaşında cHacı M«o»ur» •okagıdır. Bir yıl şam saat 17,30 da Fuad Köprülü I1«k«ll»» A l ı . nun başkanhğında bir toplantı yap mıştır mamlanmıyarak bırakılmıs... Bir cok islerimiz gıbi bunun yarısı önce sokağm da »ebebi meçhul... toka mnnıni9< Uç saat süren bu toplantıda bir müddet evvel muhtelif vilâyetlere göndenlen parti müfettişleri tarafından hazırlanarak genel idare ku Arkast Sa 5 Sü. 2 de Komisyon iki ay icinde işini bitiremediği takdirde Meclise müracaat ederek müddeti temdid ettirebilecek uostiar Alış verışte Gorsun ^ t bize yardımı arttırıyor Eisenhower'in bugün Kongreden Türkiyeye yapılan askerî ve iktisadî yardımm 34 misli arttmlmasmı istiyeceği bildiriliyor NewYork 15 (R.) Bajkan H•enhower yann Koogrey* bir mts&j gönderecek ve bu meMJınd» 1956 yılı bütçesintfe yabana m«mlek«tlere yapılacak yardnn foıHanııd» Türkiye ile diğer üç Asya m«ml«ketine bir buçuk milyar dnlar totannda bir eıkert y*rdun yapüm*tını istiyecektir. Aynea, Bafkan Eisenhotrer bir ınilymr 800 mllyon dolarhk iküsadt yardnn dh talefe edecektir. Arkast Sa. 5, Sü. 1 d« Amerika Ankara 15 (Telefonla) Haber aldığımıza göre. üc eski Vekil (Ticaret Vekıli Sıtkı Yırcalı. Maliye Vekili Hasan Polatkan, Devlet Vekili Başvekil yardımcısı ve Hariciye Vekâleti vekili Fatın Rüstü Zorlu) hakkında açılmasma karar verilen Meclis tahkikatmı idare etmek üzere Meclisin çarşamba günkü içti maında tavzıf edilen Anayasa ve Adalet Komisyonlan yann sabah saat 10 da ilk içtimp larmı yapacaklardır. Bu komisyonda meselenin hangi sekilde incelenmesi gerektiği görü$ülecek ve muhtemelen her iki komisyon üyeleri arasında 15 Arkası Sa 5 S« ? te Enis Akaygen kalb sektesinden vefat etti Bir dükkânda alış veriş esaasında fenalaşan merfaumun eenazesi yann kaldınlacak Seçimlerden aonn Isviçrede dinlen«n MendesFrnnce Ankara 15 (a a.) M.M.V. Temsıl Burosundan b ldırilmiştir Bazı gazetelerde orfı idare mevkuflarmdan bir kısmının fena raua meleden intiharları ima olunmaktaBelediyeler kanununda mühim dır. değişikikler yapıhyor. kontrolörBu sanıklardan şimdıyc kadar lerin yetkileri arttınlacak ancak bir mevkufun fırar maksı(Arkası Sa. 5, Su. 8 de) Ankara, 15 (Telefonla) İhnkâr T« karaborsayı önlemek üzere hükumetçe çalışmalara devam olunmaktadır. Bu hususta milll korunma kanununda yapılmak istenen tiad'âta muvazi olarak belediyeler kanununun mevzu ile ilgili bükümierinde de bajı mühiro de&jiklikler yapllaeaktır. Belediyeler kanunna v*rilw*k olan yeni sekil ile, bundan böyle ihtikârla mücadele mevzuunda belediyeler daha aküf olarak vezife görecekler ve bilhıssa kontrolörlarin yetkileri genş"!tılecektır Be(Arkası Sa. S, Sü. 4 te) Hür. Partisinin ilk ocağı Orfî idare mevkuflan Karaborsaya dün Izmirde açıldı karşı yeni Bazı gazetelcrin neşriyatı hakkında MilK Miidafaa Vekâleti bir açıklama yaptı tedbirler Ekrem Hayri Üstündağın da bulundugu törenden sonra, D.P. deıt aynlan 103 kişi ocağa yazıldı Izmır 15 (Telefonla) Hurrıyet Partisinin Izmır merkez teşkılâtındaki ılk ocağı bugün merasımle açılmıstır Parti kunıcularmdan Dr. Ekrem Hayri Ustundağ ile Ankara mebusu Muhlis Bavramoğiunun da bulundupu açılış torenıııi çok kalabshk^ bir halk kutlesı takıb etmiştlr. Evv^Ice Demokraf Partililerın en kesıf bulundugu yer]erd<î!i bıri olan Kadifekaledeki Hurriyet Arkası Sa. 5. Su I de Fransada Sosyalistler Radikallerle anlaştılar Guy Mollet, komünistlerle birHkte kabineyi kurma teklifini reddetti ve MendesFrance'ın partisi ile işbirliği yapmayı istedi Paris, 15 (A.P.) Fransız Sos ." yalıst liderleri, komünistlerle işbir I liğı yapmıyacaklarını, fakat, veni bir hukumet kurabilmek için oy , larını kabul edebıleceklerini açıklamışlardır. Sosyahstler, kabineyi,' eski Başbakan MendesFrance'ın yardımı ile kuracaklarını da kaydetnüşlerdir. I ocakta secılen yeni Fransa Mec lisi, ilk toplantıslnı perf«mbe günü yapacaktlr. Bu toplantıda, Cumhur Başkanı Rene Coty'nin bir Basban tayin etmesi beklenmektedir. Başbakanlığa getirilecek saoıs, her şeyden evvel, dağınık partileri toplamak ve bir kabıne kurmakla i;e başhyacaktır. Kunılacak muhtemel kabınenin de Mediste des*eklenmesini temin etmek, *yn bir meaele olacaktır. SosyaUst lider Guy Mollet, bugün yapılan bir parti toplantlsınd» sunları söylenüştir: «Komünist partisi, Cumhuriyetçi USKUMRU DA BOLLAŞFYOR cepheyı sabote etmeğe hazırlanmai Dün d« bol miktarda torik tutultadır. Eğer içimizde, kurdltrU if muf, ucuz fiatla vatandaslara sa Arkası Sa. S, Sü. 2 de blmıs vt buzlanarak eıvmr vilâyet Başbakaa Menderes Ankaraya döndü Başbakan Adnan Mendere^ neraberınde Mustesar Ahmed Salih Korur ve Hususî Kalem Müdurü COLUMBİA UNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ŞEREFİNE KOKTEYL C. H. P. Genel SekreMuzaffer Ersü olduğu halde, dun akşam saat 20 05 te ekspresle An teri Kasım Gülek, dun saat 17 de kardeşinin Halâskârgazi caddesindeki evinde, mezunu bulundugu Columbia Üniversitesi Rektörü Grayson Kirk ve refikası şerefıne bir kokteyl vermıştır. karaya gıtmiştir. Çok samimî bir hava içmde geçen kokteylde. Columbia Üniversitesi mezunları, Birleşık Amerikanın burada bulunan misyon sefleri ile Istanbul ve Teknik Ünıversiteleri eğıtim uyelerı hazır bulunmuslardır. Resim. dünkü kokteylden bir intıbadır Sağda Grayson Kırk, solda Bayan Kirk, ortada Gülek gorülüyor. Eratın yeni sevk sekli Serest celb mükellefi> eti. Şark boVgeleri haric, bütün bölgelere teşmil edildi Ankara, 15 (T.HA.) Haber ahndığına gore. Millî Mudafaa Vekâleti tarafından ilk defa olarak Çanakkale Vılâyetmde tatbık edılen serbest celb mukellefıyeti, ahnan yeni bir kararla, şark bolfesi hariç, dığer bölgelere de teşmil e« dılmış bulunmaktadır Bu suretle nısan ayında yapılacak celbde askerhk mukellefıyGtne tâbı erat, askerhk şubelerıne uğramadan doğrudan doğruya verildıkleri kıfalara gıdeceklerdır. Merhum Enis Akaygen Cumhuriyetçi Mület Pertisi kuruculanndan ve eski büyük elçilerden Enis Akaygenin dün vefat ettiğıni teessürle haber aldık. Akaygen dün sabah Yakaakta bir dükkânda alış verış esnasmda birden fenalaşarak düşmüj ve yapılan muayenesinde kalb durmasından vefat ettiğı anlaşılmıstır. Enis Akaygen kıymetii bir hariciyeci idi. Atina seiiri bulundtığu sırada Balksn pakbnın akdinde büyük hizmetleri geçmiş olan merhum, Ikinci Dünya harbi «rasmda da (Arkası Sa. 5, Sü. I de) Polis dün 374 kişinin parmak izini alarak rekor kırdı Bağdadda Harbiyedeki İnhisarlar satış deposu bekçisini öldürenler, araştırmalara rağmen tesbit edilemedi lere sevkedılmışbr. Emınononde, öğleden sonra 75 er kuruştan smtılan iri torikler, akşama dofru 3040 kurusa kadar düşmügtür. Diğer taraftan, uskumıu da gittikçe bollasmaktadır. Dün usktıranı tutumunda, mevsimın reıcoru kırılmıştır. Resimde dün rutulan ba1 klarm bir kısmı görühnektedir. Ucuz atlatılan bir tramvay kazası Frenleri tutmıyan tramvay arabası, hızla Lâleliden Aksaraya indi ve yoldan çıktı Vatman Hasanın ıdaresındeki 25 motris ve 558 romork numaralı Topkapı Bohçekapı tramvayı, dun saat 16 40 da Lâlenden Aksaraye doğru giderken elektrik frenlermın tutmaması yuzunden, buyuk Dır kaza atlatmıştır Tramvay, büyük bir hızla Va'.de camıı onune doğru gıderken yoldsn çıkmış: fakat bir talih eserı olarak devrılmenüstir Bu sırada tramvay da bulunan yolculardan bir kısmı atlamı$, kmduı 1 yo1culardan bajnlanlar olmuşrur. Kaza hakkında mıştır. Harbiyede İnhisarlar Satış Depo derinleştirilmektedir. su kasasını soymak istiyen ve bu Hâdiseyi ilk defa goren ve üstünBağdad, 15 (T HA.1 Ortaşarkmaksadla depo bekçisi Abdurrah de kan lekeleri bulunan Salıh adın taki komunıst tehbkesıni ortadan T man Bozkurdu basına keserle vura da bir hamal. ev\ ellri gün nezaret ka'dırmak ve bu tehhkeye *arşl rak öldürenler hakkındaki tahkikat (Arkası Sa. 5, Su. 5 daha sıkı tedbirler almak ma>sadıle, bugun Türkiye, Irak, İran, Ürdun ve Lubnan hükumoderıne mensub yuksek rutbeli ^ahsvetler ilk toplantılarmı Irak Iç İşıen Vfckıl Saıd Kazzaz'ın riyase*ınde v«ıpmı$lardır. CJî. Partisinin yedi muhtelif (Arkası Sa. 5, Su. Z d?) semtteki 10 ocağı, dün yıllık kongre lerini yapmışlardır. (İzmır vapuruna daır Denizcilık , Kongrelenn mutad çalıçmaları so Bankaslndan sorulan 29 mıal) hak(Arkast Sa 5, Su. 6 da) kında Banka Genel Müdürlüğün ( den aldığımız çok uzun evabın neşrine, hakikatin aydınlanmasını temin maksadıle, başlıyoruz. Denız cılik Bankaslnda halen çalışmakta olan bazı zevatm meselevi ortava attıkları iddia edilen cevab aynen şudur: (Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) Gülek'in dünkü tenkidleri Denizcilik Bankasımn 29 suale verdiği cevab Emniyet Konferansı tahkıkata başlan" Dogu Almanyada yeni tevkifler Berlin, 15 (a a.) Doğu Almanya radyosu, Bırleşık Amerika ve Fransa hesabına casusluk yapmakla itham edilen 6 kişinin muhtelif hapis cezalarma çarptırıldıklannı bildinniştır. Hepsi de Alman olan bu şahıslann Sovyet bölgesindeki deuafayollafl ve Sovyet birlikleri hakkmda ma lumat topladıkları iddia edihr>ekt«dir. MUNAKALÂT VEKİLİNİN TETKİKLERI Münakalât Vekıli Arif Demirer, dün, beraberinde D. D. Y. İşletme Müdürü Rustü Sarp, servia ırfüdörleri re t»ktıieyeTiler olduğu halde, yeni tesis edilen fakat sık sık ârıza yapan Sırkecı Soğuksu elek trikli trenini teftıs etmiş alâkalılardan ızahat alnııştır. Reaimde Arif Demirer Sirkeci garında gorülüyor. İki büyük ofomobi! yarısı tertib edildi Istanbu) Turing kulubu ile Otomobil sporunu sevenler kulubu, ağustos ayında tertıb etmesi duşündukleri iki büyuk otomobıl yarısı çin azırlıklara başlamışlardır. Arfcast Sa. 5 Su 1 d e Radniçki takımı ikinci karsılasmasmı dun Dolmabahçe «tadında Galatasarayla yapmıstır. Galalaaaray bu macı 21 kazanmntır. Yukandaki resimde ilk Galatasaray golünü Yugoslav kalesinden çıkaran Kadri ile Radnlçkd'nüj üzgün kaie cim görulmektedir. (Maçın tafsilâtı ve diğer haberleri «on flahifemlzd " ' fi. RadlUCkl Wl Yfindl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog